Zierikzeesche Nieuwsbode Sieep&ti abonnement Maandag 22 Sept. 1924 zierikzeesche courant. eerste blad. dienstplichtT HET IDEALE KINDERVOEDSEL dienstplicht. Prjjs per 8 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitonland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Haandag, Woensdag en Vrijdag. ADVERTENTIÊN i van 1—8 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Beolames 80 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit- 80ste JAARGANG. - No. 11136. OU. L J, DE LOOZE Jr. Ulfc-MNt. H 1 KOSTE», T00r Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Z|] die zich rail af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 Oct. a s. ver schonende nummers GRATIS. Plaatsing bij den Motordienst. De BURGEMEESTER van Zierikzeb brengt ter kennis van belanghebbenden, dat inge schrevenen voor de lichting 1925, die tot gewoon dienstplichtige worden bestemd en niet in het bezit zijn van een bewijs van voorgeoefendheid, kunnen worden gedeta cheerd bij de Schoolcompagnie van den Motordienst. Zij, die er prijs op stellen voor zoodanige detacheering in aanmerking te komen, moeten hun verlangen daartoe dadelijk na ontvangst van de kennisgeving van hun bestemming tot gewoon dienstplichtige schriftelijk mede- deelen aan den Commandant der School compagnie van den Motordienst te Haar lem. Het schrjjven behoeft niet gezegeld te zijn, doch moet wel gefrankeerd toege zonden worden. Zij behooren daarbjj op te geven: a. bun geslachtsnaam en voornamen; b. den datum van geboorte; c. de gemeente, waar zij voor den dienst plicht zjjn ingeschreven d. hun lotingsnummer e. het genoten onderwijsen f. of zij al dan niet genegen zijn aan de officiersopleiding deel te nemen, indien zjj daarvoor in de termen mochten vallen. Het is noodig, bij het schrijven verklaringen over te leggen, waaruit hun bekwaamheid in het chauffeursvak of als motorrijder of monteur blijkt. Een lijbewijs kan niet als zulk een verklaring worden aangemerkt. De gelegenheid tot aanmelding voor deta cheering bij de Schoolcompagnie van den Motordienst staat ook open voor gewone dienstplichtigen van vorige lichtingen, die wegens uitstel, vrijstelling of om andere reden hun eerste oefening nog nier, vervulden. Deze aanmelding moet geschieden vóór 5 October a.s Behalve bet hierboven onder a tot en met f vermelde moeten bjj de aan melding tevens worden opgegeven de lich- ting, het korps en het korpsonderdeel, waarbij de dienstplichtige is ingeljjfd. Ook moet de belanghebbende by deze aanmelding schrif telijk verklaren, dat hij niet voornemens is verder uitstel van eerste oefening of vrij stelling te vragen. De Commandant van de Schoolcompagnie roept degenen, die daarvoor het meest in aanmerking komen, op tot het afleggen van een proef. Reis- en verblijfkosten komen voor rekening van het Rijk. De Chef van den Generalen Staf bepaalt wie van de gegadigden voor de detacheering in aanmerking komen. Deze worden ingelijfd of overgeplaatst bjj het 4e Reg. infanterie te Leiden. Na daarbij een maand van hun eerste oefeningstijd te hebben vervuld, wor den zjj bij de Schoolcompagnie van den Motordienst gedetacheerd. Voor de gewone dienstplichtigen, die in geschreven zijn voor de lichting van het volgende jaar en aangewezen zjjn voor be doelde detacheering, doch wegens uitstel van eerste oefening, vrijstelling, of om een andere reden de hun aangewezen bestemming niet kunnen volgen op het tydstip, waarop dienst plichtigen van hun lichting en hun ploeg bjj de Schoolcompagnie worden gedetacheerd, komt deze bestemming te vervallen, behou dens de mogelijkheid van nieuwe aanwyzing voor die detacheering bij aanmelding in het volgend jaar, welke nieuwe aanmelding als dan moet geschieden op gelyke wjjze als de eerste aanmelding. Indien bedoelde bestem ming is vervallen, worden zy, nadat is ge bleken, dat zy niet opnieuw voor de detachee ring worden bestemd, overgeplaatst naar het korps, waaraan zij zouden zijn toegewezen, indien zjj niet aaovankelyk bestemd zouden zijn geweest voor detacheering bij de School compagnie van den Motordienst. Zibrikzee, 19 September 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTETN VAN RENGERSKERKE, Wenschen omtrent inlijving. Zij, die voor de lichting van het volgend jaar zyn ingeschreven en hun wensch omtrent 'de inlyving in geval van bestemming tot gewoon dienstplichtige niet reeds bij de keuring en ook niet rechtstreeks aan den Districtscommandant hebben opgegeven of wel een bijzondere reden hebben, waarom hun wensch veranderd is, kunnen vóór 5 October a.s. hun verlangen ter gemeente secretarie opgeven. Er kan evenwel geen zekerheid worden gegeven, dat met hun verlangen rekening kan worden gehouden. Zmrikzbe, 19 September 1924. De Burgemeester van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. iet vooraf op D ps c Staan cuvtt de Spits Zfrachh vatt Cadeaus Opleiding tot ziekenverpleger.! Hiervoor kunnen in aanmerking komen: a. personen, die studeeren in de genees kunde in de pharmacie of in de veeartsenij kunde, en niet aangewezen zyn voor de officiersopleiding; b. personen, die met vrucht lager onder wijs genoten hebben en beschikken over een voldoend krachtig lichaamsgestel; onderhen genieten de voo'keur zy, die reeds als burger in het bezit zyn van een diploma als zieken verpleger of daarvoor in opleiding zyn, en voorts apothekersassistenten. Opleiding tot ziekendrager. Hiervoor kunnen in aanmerking komen zy, die beschikken over een krachtig lichaams gestel en met vrucht lager onderwjjs genoten hebben. De voorkeur genieten zij, die in het bezit zjjn van een diploma voor eerste hulp bjj ongevallen, alsmede zjj, die lid zjjn van een transportcolonne van bet Nederlaudsche Roode Kruis en het bewys van geoefendheid als zoodanig bezitten. Duur van den werkeljjken dienst. De duur der eerste oefening bedaagt: voor de ziekenverplegers 12 maanden; voor de ziekendragers 5l/2 maand. De zieken verplegers zyn vry van herhalings oefeningen. Zierikzeb, 19 September 1924. De Burgemeester van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Opleiding tot ziekenverpleger of tot ziekendrager. Ingeschrevenen voor de lichting 1925, die niet in het bezit zyn van het bewys van voorgeoefendheid, kunnen, als zy in geval van bestemming tot gewoon dienstplichtige in aanmerking wenschen te komen voor op leiding tot ziekenverpleger of tot zieken drager, en dezen wensch niet reeds bjj de keuring en ook niet rechtstreeks aan den Districtscommandant hebben te kennen ge geven, zich daarvoor alsnog vóór 5 October a.s. opgeven bij den Burgemeester der ge meente, voor welke zjj hebben geloot. BINNENLAND. Kinde Zomertijd. De minister van binnenlandsche zaken en landbouw heeft aan de gemeentebe sturen verzocht, er op toe te zien, dat de tijdsaanwijzing op de openbare, door het gemeentebestuur beheerde klokken van 5 October 8 uur 's morgens af weer overeenstemmig zij met de tijdregeling van den middelbaren zonnetijd van Am sterdam, welke dan aanwijst 2 uur 's morgens. Loterijen. De min. van justitie vestigt opnieuw de aandacht van de burgemeesters op de noodzakelijkheid van nauwkeurig en streng toezicht op de nalev:ng van de voorwaarden, gesteld bij vergunningen, door de Koningin tot het aanleggen van loterijen verleend. Met name heeft de min. het oog op het gemeenlijk bij elke vergunning gestelde voorschrift betref fende het percentage van de nominale waarde van de geplaatste loten, dat voor het doel van de loterij moet worden aan gewend, en het verbod van aankoop van prijzen en premies bij leden van het bestuur. Geen tekort aan meel. Naar aanleid;ng van berichten omtrent een dreigend tekort aan meel en een stijging van de prijzen, deelt de Neder- landsche Vereenig'ng van Meelfabrikan ten aan het Haagsohe correspondentie bureau mede, dat de stijging :n de prij zen van granen veroorzaakt is door het late binnenkomen en gedeeltelijk misluk ken vati de Europeesche oogsten en 'het ontbreken van Russische aanvoeren 'door den ontredderden toestand in dat land. Waar verder beweerd wordt, dat de prijs in Nederland boven de wereldpari teit zou staan, meent zij zeer besl:st dit te moeten ontkennen. Was dit zoo, dan zouden door het in".tiat:ef van den Neder- landschen invoerhandel en de Nederland- sehe bakkerij' reads lang inkoopen zijn gedaan in de z.g. lager staande bu'ten- landsehe markten en bovendien zouden stoomende parteijn buitenlandseh mael grif koopers moeten vinden. De vrees voor een tekort in den a.s. ^winter acht zij ongegrond. Het is een "feit, dat hs maalcapac'iteit in Nederland veel groo- ter is dan de behoefte. Na het "inwin nen van inlichtingen :'s haar gebleken, dat de fabrikanten nog nagenoeg nun geheele productie voor de watermaan den Nov.-Febr. beschikbaar hebben, en 'dat er, evenals altijd, voldoende voor raad voor directe lever:ng aanwezig is. Wat betreft de mededeeling, dat het „Zeeuwsche tarwebloem" reeds 23 gul den kost, zij opgemerkt, dat deze bloem alleen wordt gebruikt voor de banket bakkerij en dus geen invloed heeft op de prijzen van het brood. Vrede door recht! Zondag zijn onder verschillend© leuzen in vele landen betoogingen gehouden tegen den geesel der mensdhheid, den oorlog. Is er wel iemand, die met het doel van die betoogingen: „Ontwapening", „Vre de door -recht", „Nooit meer oorlog", niet van 'harte instemt? Ieder beschaafd mtensch, die getuige is geweest van den gruwel ijken volken- krijg in 1914, zal zeker alles willen doen om1 oorlogen in 't vervolg te beletten. Maar over de leuzen, die worden aan geheven valt toch nog wei iets te zeg gen. „Nooit meer oorlog!" prachtig! „Vrede door Recht!" juist! ,„Ontwa- pening" goed, als er maar onder ver staan wordt: in de eerst© plaats ontwa pening in den geest. Want men wete het wel: het iwegdoen van de middelen omf geweld te oefenen is niets, wanneer de geesten niet ontwapenen. Als daar een machthebber Iwas, die met een armbewe ging a ie schiettuig, alle oorlogsschepen, alle zwaarden kon doen verdwijnen hij zou oorlog niet onmogelijk hebben gemaakt, zoolang de vaste vredeswil niet dn allen is ingeplant. Ontwapening goed. Maar feitelijke ontwapening mag niet anders zijn dan een gevolg. Ontwapening is geen middel om oorlog te voorkomen; het zij het re sultaat, het vanzelf voortvloeiend ge volg van de overtuigingen, van de ge voelens van hen, die zich van wapens niet meer willen bedienen. Tot de leer van absolute weerloos heid zijn fwiij nog niet gekomen, zal de menschiheid Wellicht nooit komen. Ook de meest vredelievende mensdh zal zich ten slotte verweren. De volken moeten den vrede willen, moeten overtuigd worden dat een ge schil met een ander volk niet anders mag Worden uitgemaakt dan door schikking, door onderling overleg, door arbitrage. Als de meerderheid der kiezers in a|le landen zoo denken, en de gekozenen ook, dan is een andere oplossing van geschillen uitgesloten. En dan, ja dan volgt feitelijke ontwapening vanzelf. Tot zoolang zal ook een klein land, vooral IWanneer het sterk blootgesteld is aan aanvallen, niet kunnen ontwapenen, in elk geval niet eenzijdig. Uit Stad en Provinoie. ZIERIKZEE. De reclame voor „Watt en 1/2 Watt", had gezien de opkomst Zaterdag- en Zondagavond in de Con certzaal doel getroffen. Voor echter de twee bekende filmart:sten op 't witte doek verschenen kregen we eenige voor proefjes te genieten, waarvan de tocht van H.M. door Zeeland een der beste was. De explicateur, de heer Reuter, gaf als bijzondere attractie voor de pauze eeni ge levensliedjes ten beste, welke zeer werden gewaardeerd; ook het door hem1 zelf gemaakt© gedicht van „Moeder" werd goed gedeclameerd. Het was een aangename afwisseling. Na de pauze verschenen „Watt en 1/2 Watt" op de rolprent in het filmspel, „Watt, 1/2' Watt en Hamlet". Met groot genoegen volgden gedurende de - gansche film' de toeschouwers de gedragingen van de twee droogkomie ken, zoodat een gulle lach meermalen de geheele zaal vulde. De „Zeelandia"- biosooop gaat thans naar Tholen, om over eenigen tijd hier weer terug te keeren tot het geven van eenige filmvoorstel lingen. Aan tnr. J. A. C. van Heusde is op Verzoek eervol ontslag verleend als kan- tonredhter-plaatsvervanger in het kanton Zierikzee, onder dankbetuiging voor de bewezen diensten. De heer D. H. v. d. Velde te Tho len is door den commssaris der konin gin benoemd tot secretafs der gezond heidscommissie, zetel Tholen. Met ingang van 1 October zijn tot commies bij 'e Rijks belastingen tot standplaatsen Grevenbicht en Maastricht benoemd de 'hoeren J. J. P. Stuik en L. N. Bal te Sirjansiand. Bij den provincialen Stoombootdienst op de Westerschelde is aan 10 personen, namelijk 4 stokers, 4 matrozen en 2 personen van het administratief perso neel ontslag aangezegd wegens inkrim ping van personeel. De stokers en ma trozen enz., die nu twee dagen varen en dan een dag rust, zullen in het ver volg vier dagen varen en dan een dag rust. Onder het personeel heerscht onte vredenheid, dat Juist de jongste mannen, onder wie er zijn die voor enkele jaren bij vaste aanstelling huwden en nu een jong gezin hebben, worden ontslagen, terwijl men meende, dat beter d§ oude ren, die toch niet zoover meer van hun pensioenleeftijd af zijn, op wachtgeld kunnen worden gesteld. SCHERPENISSE. Vrijdagmiddag heeft de aannemer Jan de Vries, onder uit voering van zijn uitvoerder van Heteren, met goed gevolg zijn laatste van de drie zinkstukken aan de Westnol, nabij Gorishoek, gezonken. Zeeuwsche Kamer vaa Koophandel. De Kamer van Koophandel voor de Zeeuwsche eilanden heeft besloten, een adres aan de Tweede Kamer te zenden het belang van de havenwerken te Vliss-'ngeu en een deputatie na.ir den mi nister van waterstaat en de voorzitters van de fracties in de Tweede Kamer af te vaardigen, nu op de begroeting niets voor de Vlissmgsche haven is uitgetrok ken. Met 12 tegen 4 stemmen werd be sloten, aan de Tweede Kamer te ver zoeken, de Tarief'wet niet aan te nemen. De begroeting van de Kamer is vastge steld in ontvang en uitgaaf op f 13 400, roet een post onvoorzien van f 452 en een vermoedelijk batig saldo van; f 1800. De heer Jeronimus is opgekomen tegen het geheim houden van de behandeling van verschelende zaken in de vereenig'ng van Kamers van Koophandel. Getracht zal worden, het besluit, alles gehe:m te houden, ongedaan te maken; anders zal men mat een voorstel tot afscheiding komen. Najaar. Overschoenen, Regenjassen, Op de straten Groote plassen. Eksteroogen, Hoestpasti.len. Kachels die niet Trekken wilen. Lieden die het Weer ver wenschen, Jicht gekwelde Ouwe mensdien. Natte voeten, Lekke daken Die de vrouwen Nijdig maken. Overvolle Regenbakken, Putjes die niet Willen zakken. Overstrooming In de keuken, Stormen die de Ramen beuken. Vuile wegen, Modderbroeken, Schimmel groeit in Alle hoeken. - Hoofdpijn, maagkramp, Zorg en wee, Al dat kwaad Brengt 't najaar mee. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Zandvoert (toez.), A. K. Straatama te Meppel. Geref. Kerk. Beroepen: Te Uithoorn, D. K. Wie- lenga te Baambrugge. Te Kollumer- pomp, tand. G. Staal Jr. te Zwolle. 'Te Aarlanderveen, W. S. Pontier te Maasdijk. nota en ter bespreking van de toetre ding tot den Volkenbond. De Paris Times verneemt nit New York dat president Coolidge besloten heeft om 'het luchtschip „Shenandoah" dezen herfst een tocht naar de Noord pool te doen ondernemen. De comman dant heeft reeds orders om met de voor bereiding van de reis te beginnen. Te Basse Terre (Guadeloupe) li een helsche machine ontploft. In een alleenstaand huls zijn 4 personen gedood 3 gewond. Verschillende arrestaties hebben plaats gehad. De Ver. 8aten zullen niet inter- venieeren in China, daar de eigen dommen en het leven der Amerikanen voldoende beschermd worden. Ten N. van Sjanhai is een hevige slag geleverd tusschen de troepen van Klangsoe en Tsjekiang. De strijd woedde den gansohen dag. Gemeld wordt, dat het voor Ame rika bestrmde, te Friedrichshaven ge bouwde luchtschip, zeer ernstige con structiefouten heeft, waarvan het herstel veel tyd zal vorderen. De aardschokken in het gebied van Ezroem duren voort. Groote spleten z\jn in den bodem ontstaan. In de streek van de Aras zijn van de 49 dorpen er 37 verwoest. De Spanjaarden hebben een nieuw groot offensief in Marokko ingezet. Veertigduizend man zullen trachten het Tetoean-gebied te zuiveren en Sjesjoean te ontzetten. De Jibalastemmen hebben voortzetting van den heiligen oorlog gezworen. De Volkenbondsvergadering heeft het voorstel der Nederlandsohe delegatie, dat de beslissingen In de commissies bfi meerderheid van stommen zullen worden genomen, verworpen. Het verzoek van China om een niet-permanenten zetel in den Volken bondsraad is door de plenaire zlttiDg der Volkenbondsvergadering op de agenda der eerstvolgende zitting geplaatst. De behandeling der Mosoel-kwestie In den Volkenbondsraad is aangevangen met een exposé door lord Parmoor van het Britsohe standpunt en een verdediging door Fethi bry van het Turksohe. Grootvorst Cyrlllus, een neef van den laatsten tsaar van Rusland, heeft een proclamatie onderteekend, waarin hij zich Tsaar aller Bussen noemt. De proclamatie zal in de Rnssisohe taal in eon blad te Belgrado verschijnen. Uit Sjanghai wordt gemeld, dat men, nu Tsjang-Tso-Lin de zijde van do troepen van TsjekiaDg heeft gekozen, vreest, dat alle andere militaire gouver neurs in China zich by één der beide partijen zullen aansluiten, zoodat bet conflict over geheel China zal worden uitgebreid. De „BereDgaria" van de Cunard LIdc kwam, op weg van Engeland naar New York in een school walvlssohen terecht. Een dezer dieren, wel dertig voet lang, werd mlddep in het lichaam door den boeg van het schip geramd en brak na eenigen tyd middendoor. De schok was zoo sterk dat hfl in het voorschip van deze reusachtige boot van 25000 ton duidelijk werd gevoeld. Te Syriam (Britsch-Indlë) is de bliksem geslagen in een petroleum-tank, welke 2 mlllioen gallon olie bevatte. De tank ia in brand gevlogen. Dezsr dagen heeft de beul te Boedapest een verzoek ingediend om wegens gezondheidsredenen op pensioen te worden gesteld. Hoewel hierover door het ministerie van Justitie nog geenszins is beslist, stroomde het toch reeds aanbiedingen, ter vervulling dezer bloedige vacature. Slagers, geponslon- neerde militairen, zelfs een kapitein en vele personen uit andere oategoriën dongen naar de betrekking. VAN HEINDE EN VEE. De Chicago Tribune (Parijeche editie) verneemt uit Trebizonde, dat het 8ovjetleger na een verbitterd gevecht m»t de opstandelingen, T.flis is binnen gerukt. De Commissie van den Volken bondsraad heeft besloten, dat de ont wapeningsconferentie uiterlflk 15 Juni 1925 zal bijeenkomen en alle staten, ook de niet-Bondsleden, zullen worden uit- genoodigd. Het Dnltsohe Bflkskabinet komt Dinsdag bijeen, tot het nemen van een definitief besluit ln zake de aohuldvraag- VEKSCHILLENDE BERICHTEN. Rumoerige militairen. Vrijdagavond heeft te Ede eenig verzet tegen de milit. politie plaats gehad. Er is een schot ge vallen, waardoor een militair in de borst werd gewond. Tegen den nacht heersohte wederom volkomen rust. Het verzot ging niet tegen de meer deren en vond geen aanleiding ln voeding of ligging De 20,000stel Vrijdag werd te Bergen op Zoom de 20.000ate inwoner geboren. Aan den vader werd, ingevolge het laatst genomen raadsbesluit, voor den jonggeborene een spaarbankboekje van f 100 uitgereikt. Een roeiboot omgeslagen. Te Sliedreoht is een roeiboot, waarin zich drie personen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1