Zierikzeesche ffc Nieuwsbode Chief ill Whip Abdijsiroop "eerste blad. abonnement: advertentièn i Vrijdag 19 Sept. 1924 zierikzeesche courant, m««fjwiftint J. BGNGERTMAN, Zierikzee. Heilgymnastiek. Massage. Kostelooza Koepokinënting en hErinënting, Algemeen Overzicht. ONONTBEERLIJK IN DE KEUKEN Het zegel der Stilte. PrtfH per 6 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—-. Afzonderlijke nummers 6 cent. Verschijnt Maandag. Woensdag en Vrijdag Tan 16 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ots. p. regel. Bij oontraot belangrijke korting. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. ZIJ die zleb van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 Oet. a.s. ver schijnende nummers GRATIS. op Zaterdag 20 Sept. a.s., des na middags te 2 uur, in een beneden lokaal van hot Stadhu s. De geneeskundige, met de vacci natie belastverzoekt met aandrang zorg te dragen, dat de beide boven armen van de in te enten kinderen en volwassenen goed gewasschen zijn. Over de kwestie der toelat'ng van Duitschland tot den Volkenbond wordt Ln verschillende kringen zwaar gediscus sieerd, niet 't minst in Duitsehe. Dr. Stresemann, de Duitsehe minister van buitenl. zaken, had aan de pers verklaard dat er te Londen, van Brit sche zijde, over de wenschelijkheid van Duitschland's toetreden tot den Volken bond geen woord .zou zijn gesproken. Van Duitsehe zijde was men dus verrast over de uitlatingen van MacDonald in Zijn te Genève gehouden redevoering, waar de Britsche premier deze kwestie te berde bracht. Dr. Stresemann was van oordeel, dat, als men waarde hechtte aan Duitschland's deelnem'ng aan den Volkenbond, het 't meest voor de hand had gelegen deze kwestie eerst met de Duitsehe regeer'ng te bespreken. Te Londen was daarvoor een geschikte gelegenheid geweest, d;e men echter voorbij had laten gaan. Groote verbazing heersohte na deze verkler-ng in Engelsche kringen op de Volkenbondsvergadering te Genève, waar men betoogde, dat er aan de Theems wel degelijk over Duitschland's toetre den tot den Volkenbond met de Duit sehe gedelegeerden was gesproken. Hier zou kunnen gevraagd worden: wat >9 waarheid En 't antwoord zou kun nen luiden: Aan beide zijden wordt er op los gejokt Het binnenkort in behandel'ng komend verdrag met Rusland zal de Engelsche regeeringspartij in 't Lagerhuis harde no ten te kraken geven, want zoowel de conservatieve als de liberale partij be- hooren tot de tegenstanders van deze overeenkomst. De labour-minister Clynes heeft dezer dagen in een rede over dat bewuste verdrag gesproken en o.a. medegedeeld, dat de leening aan Rusland niet zal wor den toegestaan, alvprens een overeen komst is tot stand gekomen, waarbij bepaald wordt, welke verplichtingen Rus land ten aanzien van Engeland heeft na te komen. Dit ter geruststelling van de tegenstanders had mr. Clynes er bij kun nen voegen, welke nog verklaarde, dat zijn partij herhaaldelijk haar verontwaar diging heeft uitgesproken over het on verdedigbare optreden der bolsjewiki. Zij heeft de methoden der Sovjets steeds af gekeurd en weigert op politiek en op vakvereenigingsgebied met de bolsjewiki samen te werken, maar zij wenscht het herstel van den vrede te bespoedigen en Engelands handelsbetrekkingen met het buitenland te verbeteren, omdat het hier niet alleen gaat om geld, maar Rus land heeft ook machines noodig, die de Britsche industrie leveren kan. 'Een groot deel van 't geld zal dan ook haar ten goede komen. De „Zeven Provinciën" naar Shanghai, Blijkens een Aneta-teJegram uit Ba tavia, d.d. 17; Sept., vertrekt Hr. Ms. pantserschip. „De Zeven Provinciën" naar Shanghai, tér bescherming Man Neder - landsche -belangen. De rijksbetaalmeesters. Op de begrooting van het Departe ment van Financiën vö6f 1925 is een post - van f 25.000 uitgetrokken voor de aanschaffing van electrische boekhoud machines, welke noodig zijn in verband met de voorgenomen opheffing der be taalmeesterskantoren, waarvan de werk zaamheden met behulp dezer machines, naar verwacht 'wiordt, door het thans be staande personeel der afdeeling Gene rale Thesaurie zullen worden verricht. Verwacht wordt, dat de opheffing van het ambt van Rijksbetaalmeester, waar toe in beginsel is besloten, in de eerste helft van 1925 zal kunnen geschieden. Do rgwielbelastlngplaatjes. De kosten der uitvoering van de Rij wielbelastingwet Iwtorden geraamd op 1' 144.000, zijnde f 34.000, wegens kosten van aanm'aak, verpakking en verzending der rijwielpiaatjes, en f 110.000 als ver goeding aan de post-administratie voor den verkoop van de rijwielmerken. Voorschotten iu zak© de Woningwet. Op de sinds 1 Januari 1905 ingevolge art. 33, 1ste lid, der Woningwet toege kende voorschotten is tot 1 Juli 1924 uitbetaald f613.362.580. De raming voor 1925 (f28.600.000) is gesteld op hetzelfde bedrag als voor 1924 werd toegestaan. Hierbij is uitgegaan van een bedrag van f71.000.000, op welke som de betalingen, welke nog kunnen worden aangevraagd, maximaal zijn te stellen. Rekening hou dende met de betalingen welke ver moedelijk nog in den loop van 1924 zullen worden gedaan, kan worden aan genomen, dat op 1 Januari 1925 de ver plichtingen uit dezen hoofde zullen zijn te stellen op een totaal van rond f50.000.000. Strijkgelden. Bij Kon. Besluit van 8 September 1924, Staatsblad No. 439 is bepaald, dat de Wet van 28 Juli 1924, Staatsblad No. 375, houdende regeling omtrent het dra- I gên der kosten van openbare verpachtin- i gen en het uitloven van premiën bij open- j bare verkoopingen en verpachtingen, in weTking treedt met ingang van 1 Jan. '25. De mUlioenen-not*. I Onder het hoofd „Sluitende begroo- 1 ting?" is de Nieuwe Rotterd. Courant j vrij pessimistisch. Ontkend mag niet wor- j den, dat minister Colijn er een heel eind i in geslaagd is, onze financiën weer op j de gezonde basis van eene zonder te kort sluitende begrooting te brengen, j Dat werd tijd ook. De regeering zonder Colijn, hoe tijdig en hoe dikwijls ook ge- j waarsehuwd, liet Gods Water maar over Gods akker loopen, in het vertrouwen, dat die beroerde malaise toch wei niet eeuwig zou duren, en dan de Rijks finan ciën wel weer vanzelf in het goede spoor zouden geraken. Door William Le Qaeux. 9 „Als je het weet, zullen we de zaak beter kunnen beoordeelen en een theorie vormen", zei Phrida, terwijl zij de bloe men in een vaas bij het venster ver schikte. Ik bleef ongeveer een uur en keerde toen naar mijn kamers terug, verbaasd over de kalmte van mijn meisje. Het was reeds kwart over vijven, toen Haines een langen, goed-gekleeden, glad geschoren heer aandiende, die zich als inspecteur Charles Edwards voorstelde. „Ik kom bijij u mijnheer Royle, om eenige inlichtingen aangaande de man, die u als Sir Digby Kemsley gekend heeft", zei hij, nadat hij plaats genomen had. „Het is een zeer vreemde zaak; ik ben in Harrington Gardens geweest en heb er even rondgezien het is werke lijk een zeldzame geschiedenis". „Ja, stemde ik toe." Het is vreemd bepaald vreemd." „Ik 'heb een copie van uw verklaring omtrent uwe. twee bezoeken gedurende den avond en den nacht, zei de ambte naar, die een van de Hooge Raad der Zeven was van Scotland Yard, terwijl hij plotseling opzag van de sigaret, welke hij bezig was aan te steken". Hebt u eenig vermoeden wie de jonge dame vermoord heeft „Hoe kan ik dat hebben behalve dat mijn vriend „Weg is, nietwaar „Juist". „Wees zoo goed mij alles te vertellen van dien vriend, dien gij als Sir Digby kende. Hoe hebt u hem leeren kennen ?'r „Ik ontmoette hem op een boot op het Gardameer verleden jaar zomer" was mijn antwoord. Ik logeerde in Riva, een -stadje ten Noorden van het meer over de Oostenrijksehe grens en ging op zekeren dag met de boot naar Gardoni in Italië. Wij zaten naast elkaar aan den lunch op de boot en maakten door een lang gesprek kennis met elkaar,,. „Wat vertelde hij u „Wel, dat hij voor zijn gezondheid op reis was. Hij vertelde, dat hij lang in Zuid-Amerika was geweest en voor ont spanning in Europa was. Den eersten dag w:st ik zelfs n.et eens zijn naam en vergat dien ook te vragen. Pas een week later, toen 'k ontdekte das wij in hetzelfde hotel logeerden, Hotel Cavorir in Milaan, hoorde 'k van den portier, dat hij S'r Digby Kemsley, de groote ingenieur was. Wij re'sden samen naar Florence en logeerden in Böaglioni Hotel maar toen ;k een morgen naar beneden kwam, vond 'k een haastig-geschreven l Het blad kan zich echter niet met alle door minister Colijn entworpen maatrege len tot herstel van het budgetair even- idhtvereenigen, al moet wiorden erkend, dat tusschen de aanvankelijke bravour- plannen van den minister en de uitvoe ring nogal verschil is ontstaan. De Telegraaf heeft geleerd 's ministers cijfers met de noodigo reserve te accep teeren en komt na e.-n vergelijking van inkomsten en uitgaven sedert 1913 tot de conclusie, dat er van een eenigermate daling der Staatsuitgaven geen sprake is. Het blad meent dit te moeten zeggen, ook al erkent het ten. volle Colijn's ver dienste, gelegen in het bedwingen van het uitgaven-monster. „Wordt 1925 een evenwichtig jaar, dan danken wij dit meer aan het opvoeren der inkomsten dan aan de inkrimping van het uitgaven- budget", meent het blad. Het acht ons financieel evenwicht ieer stabiel en zeer precair. t De Standaard constateert met vreug de, dat de regeering het gevaarlijke van den financiëelen toestand van 's lands kas heeft ingezien en a.le middelen in het werk gesteld heeft, om tot de slui ting van het budget te komen. Minister Colijn moest tot- harde maatregelen ia den, maar het doel was, veel erger te voorkomen. En hij had, waar hij zag, dat in 1924 het kwaad nog net was te keeren, toegezegd te zullen streven naar het bereiken van het groote doel, door de noodzakelijke financiëele maat regelen, voor het begrootingsjaar 1925. Onder den titel „Geen voorbarig op timisme" maakt De Tijd eenige voorzich tige kantteekeningen op de berekening van minister Colijn. Als het berekende tekort van f20 miliioen door de nieuwe belastingwetten wordt gedekt, dan we gen inkomsten en uitgaven tegen elkaar op en sluit het budget. Een resultaat, dat tot voldoening zal stemmen. Maar.... we zijn nog niet zoover. In de eerste plaatê- moeten de Tarief - wet en de verhooging van den Tabaks accijns nog worden aangenomen. En zelfs dan zijn we er nog niet. Immers de Mi nister van Financiën meent „met den meesten nadruk" te moeten waarschuwen tegen „een mogelijke opvatting, als zou thans eeen normale toestand in 's lands financiën zijn teruggekeerd". Vooreerst wordt gewezen „op het nor male en dus onvermijdelijk accres van sommige uitgaven, waartegenover voors hands alleen de voorgenomen bezuinig:ng op de miiita:re departementen kunnen worden gesteld". Gezond is de financiëele toestand van den Nederlandschen staat nog lang niet, meent 'het blad, want de belastingschroef is te sterk aangedraaid, de belastingen zijn sedert 1910 verviervoudigd. Dat :s op den duur niet uit te houden. De be lastingen moeten omlaag. En het blad hoopt, dat de 'Regeering het in die rich ting nog een eind zal brengen vóór het parlement in 1925 naar huis gaat. TWEEDE KAMER. Zrtt'ng van Donderdag 18 Sept. In de Donderdag gehouden vergade' ring heeft mr. Kooien het voorz'tter- schap aanvaard met een rede, waarin hij aan de Koning:n dank bracht voor de benoeming en aan de Kamer voor de voordracht. Als voorzitter meer bekend met de werkzaamheden der Kamerleden, welke niet naar bu'ten treden, verklaar- voordat Uw verkoudheid ontaardt in een ernstige en moeilijk te genezen borstaandoening. Neem de kleine oorzaken weg en voorkom al dus de groote gevolgen met de ver zachtende en genezende Akker's de hij eerbied te hebben voor de stille werkzaamheid ;n het belang van het algemeen geleverd. Geïnstalleerd werd het nieuwe lid Weykamp. De voorzitter deelt mee, dat benoemd zijn tot voorzitters der afdeel'ngen de heeren Marchant, Schokking, Rutgers, No- lens en Sasse van IJsselt. Voorts ,dat I op 30 September wordt begonnen met j het afdeel ingsonderzoek van de staats- begrooting 1925 en op 9 October met de openbare vergaderingen. Voorgesteld zal worden, dan op de agenda onder meer de Tariefwet te plaatsen. De heer Dresselhuijs zet zijn bezwaren hiertegen u:teen. Het ontwerp wijziging van de Tariefwet is bij de laatste nota van wijzig'ng geheel van karakter ver anderd. De staatsbegrooting hangt ten nauwste samen met de Tariefwet, d:.e tot sluitpost :s gemaakt. Spreker stelt voor, de Tariefwet te behandelen na de staatsbegrooting. De heer Schaper stelt voor, de Tanefwet n'et te behandelen vóór de verkiezingen, opdat het volk zich dan eerst kan u'tspreken over de regeling van de handelspoFtiek. De heer Oud sluit z:ch daar bij aan en merkt op, dat niet 't nvnste gevaar bestaat voor de staatsfinanciën. De heer v. Ravesteijn steunt het voor- stel-Schaper. De heer v. Gijn zegt dat, nu vroeg begonnen wordt met de behandeling der begrooting, er op 't laatst van het jaar nog voldoende tijd is voor de behandeling der tariefwet. Fe'telijk zou zij na de verkjez'ngen behandeld moeten worden. Het voorslel-Schaper wordt verworpen met 51—32. Rechts tegen links. Het voor- stel-Dresselhuijs wordt verworpen met 51—32. Rechts tegen links. Het voorstel van den voorzitter wordt hterna z. h. s. aangenomen. De vergadering wordt hierop gesloten. EERSTE KAMER. Zittng van Donderdag 18 Sept. Aan de orde is het ontwerp-adres van antwoord op de Troonrede. Mevr. Pothuis—Smit getuigt namens de soc.-dem. fractie van ontzett'ng, dat thans dankbaarheid wordt geu:t over de be- zuin'ging en de aangekondigde Vlootwet. De heer Haazevoet bestrijdt dit betoog. De heer De Veer heeft bezwaar tegen de passage omtrent dankbaarheid voor bezuin ging. Dankbaar kon hij daarvoor niet zijn. De heer De Gijselaar en Blomjous dee- len dit bezwaar n'et. De passage wordt aangenomen met 45 briefje voor me. Van den portier hoorde ik dat in het holst van den nacht een heer voor S'r Digby gekomen was, en dat zij na een hevige twist samen naar London vertrokken waren. In het briefje gaf hij mij zijn adres op Harring ton Gardens en verzocht mij hem te bezoeken bij mijn terugreis in Londen". „Vreemd Een bezoeker midden in den nacnt", merkte de detective nadenkend op. „Dat dacht ik eerst ook, maar daar hij in veel verschillende zaken geïnteresseerd was, dacht ik dat iemand hem een zeer dringende boodschap was komen bren gen", antwoordde ik. „De Test is -viug verteld. Bij mijn terugkomst zocht :k hem op, met het gevolg dat wij !n- t'eme vrienden werden". „Hadt u geen vermoeden, dat hij een bedrieger was „N:et in het m|!nst. Hij scheen welbe kend in Londen te zijn", antwoordde ik. „Daarenboven, als hij n'et de ec'hte Sir D'gby was, hoe is dan mogelijk, dat hij zijn vrienden zoo totaal kon misleiden: hij bezoent de kantoren van Colliers, de groote spoorwegbouwers 'n Westmin ster de frma, die de spoorweg in Peru heeft aangelegd. Ik her'nner mij zelfs, dat 'k een keer met hem mee ben geweest. Edwards glimlachte. „Dat id|eed hij zeker om indruk op u Dagelijks neemt het aantal Virginia-rookers toe en daarmee dat der overtuigde CHIEF WHIP rookers. Wie Virginia apprecieert, apprecieert CHIEF WHIP. Zoekt gij een betere Virginia sigaret Vraag dan CHIEF WHIP. De beste Virginia sigaret in den handel. ardath VIRGINIA CIGARETTES LONDON te maken, mijnheer", antwoordde hij. „Missch-en kenden ze hem onder een anderen naam. Of g'ng hij eenvoudig bin nen om naar :ets te ilnformeeren. Hij is een hand'g mensch, naar het schijnt". Ik, voor mij, zou n'et begrijpen, hoe mijn vr'end zich voor Sir Digby had kunnen uitgeven, als hij het niet was, zelfs nadat Edward er mij op gewezen had, dat de echte Sir Digby slechts 14 dagen in Londen wa9 geweest, geduren de de laatste negen jaren. Toch, de ge- heele s tuatie nu overziende, moet ik bekennen, dat :k niettegenstaande alle verdaehtmak:ngen, toch geloofde, dat mijn vr'end de echte Sir Digby wel was. En dan weer herinnerde ik mij zijn vreemde woorden in vertrouwen geuit den vor-'gen avond. Er school een ge- he:m, dieper dan op het oogenbiik te pe'len was. „Vertel mij eens, wat er omtrent S'r D'gby's dood in Peru bekend is", ver zocht :k hem. „Uit het rapport, dat ons naar de Yard werd opgezonden blijkt, dat pp een dag, !n Augustus, terwijl de heer in kwestie op een trolley op de Cerro de Pasco-spoorweg reed, d!t voertuig onge lukkig in de rivier terecht kwam, met het gevolg dat hij ernst'g aan de rugge- graat verwond werd. Een van zijn vr'en- den, een nogal geheimzinnige Engelsch- man, Cane genaamd, bracht hem naar PREDIKBEURTEN, Zondag 21 September te Zierikeee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, ds. Waardenburg. Kleine Kerk. 10 ure, ds. de Roode. 's Avonds 6.30 ure, ds. Waardenburg. Luthersche Kerk. 10 ure, geen dienst. Goref. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, ds. Wielen ga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leeekerk en 6 ure (o. t.), ds. v. d. Molen. Evangelisatie Jeruël II. 10.30, gewone dienst en 7 ure, de heer Storm (Bijbellezing). Oud-Geref. Gein. 9.30, 2 en 6 ure, gew. tijd, Leesterk. tegen 14 stemmen. Tegen stemden de vrijzinnig-democraten, de socdaal-demo- craten en de heeren De Veer en De Jong, beiden r.-k. Het adres van antwoord wordt ver volgens zonder stemming vastgesteld. De Kamer wordt verdaagd tot nadere bij eenroeping. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Het „Zeelandia-Bioscoop- Theater" zal a.s. Zaterdag en Zondag nog twee voorstellingen geven in de Concertzaal. Als hoofdnummer zal wor den gegeven: „Hij Zij en Hamlet", een dol komische comedie in 5 act en, met in de hoofdrollen de beroemde Deensche filmartisten: „Watt en Watt". Deze geweldige film heeft de directie niet enorme moeite en kosten weten vast te leggen. „Hij Zij en Hamlet" trokken in Am- sterdam, Rotterdam en den Haag week aan week volle zalen, en ook nu is deze film in bovengenoemde steden nog een geweldig succes. De zalen der bioscoop theater* dreunen van het Lachen, en wij voorspellen de directie ook hier in Ze- het hospitaal in Lima, waaruit hij na een verblijf van twee maanden als her stellende patiënt naar Huacho aan zee gebracht werd om daar geheel te ge nezen. Hier woonde hij met Cane in een kle'ne villa op een tamelijk afgele- lëgen plaats, tot op een nacht :n Fe- bruar' van hel vorige jaar iets gebeurde maar wat preces wist niemand te vertellen. S;r Digby werd door zijn Pe- ruaai.s^hen bedien Je dood gevonden, ten gevolge van een slangebeet. Cane scheen buitengewoon verdrietig, tot plotseling een tweede bediende verklaarde, dai hij zijn meester van angst had hooren g.l- len, terwijl hij hulpeloos in bed lag. Hij had gehoord „Jouw ellendeling, Cane neem dat ding weg O Go d Je hebt mij ver moord Cane ontkende het en kon be wijzen, dat hij juist op dat uur ten huize van een anderen vriend aan het kaartspelen was geweest. Den volgen den dag echter was hij verdwenen. Onze consul de Lima maakte werk van de zaak en ter gelijkertijd werd een vol ledig rapport naar de Yard gezonden, tegelijk met een gedetailleerde beschrij ving van de verdachten. Wij hebben het signalement de geheele wereld rondge zonden, tot op heden echter zonder re sultaat". (Wordt vervolgdJ

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1