Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: ADVERTENTIËN Maandag 15 Sept. 1924 zierikzeesche courant. Lijst van benoembaren bij den dienst der Brandweer. Kennisgeving. Het zegel der Stilte. MET IDEALE KINDERVOEDSEL binnenland. Uit Stad en Provlnole Pry§ por maanden f 1,50, franco por poat f 1,80. Voor hot buitenland por Jaar f 10,—. Afzonderlijke nommeri 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag 8 van 1—8 regels 60 ots. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Beolames 80 ots. p. regel. Bi) oontraot belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11183. InMndln* °p d<® d»« Oir. 1. J. DE LOOZE Jr. Ultt.-Rllicl. H. 1. KOSTEN. T0<,r m ZU die zleh van sf heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 Oet. a.s. ver schonende nummers GRATIS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZlERIKZEZ Gelet op artikel 38 der Verordening tot voorkoming en blussching van brand in deze gemeente; Maken bekend: dat door hen voorloopig is opgemaakt de lijst van de bij de Brandweer benoembare ingezetenen, welke lijst van den 15 September a.s. af, gedurende veertien dagen ter Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Zjj, die meenen niet benoembaar te zijn, op grond van de bepalingen, voorkomende in artikel 36 der voornoemde Verordening, kunnen bunne bezwaren binnen een en twintig dagen na den 15 September e.k., schriftelijk indienen bjj Burgemeester en Wethouders, en binnen drie dagen na de dagteekening eener afwijzende beschikking daarvan in be roep komen bg den Raad, die de eindbeslis sing geeft. Artikel 36 luidt als volgt „Benoembaar zjjn alle flianlijke ingezetenen, die op den eersten September hun vijf en twintigste jaar hebben volbracht en hun vjjf en vijftigste nog niet hebben bereikt, met uitzondering van 1°. de door het openbaar gezag aangestelde ambtenaren en beambten, die ingevolge hunne Instructie bij brand zich op eene bepaalde plaats bevinden moeten of in de waarneming hunner betrekking ter plaatse van den brand ambtsplichten te vervullen hebben; 2°. de schippers en varensgezellen, die door hun beroep het grootste gedeelte van het jaar buiten de gemeente verblyf houden of hen die wonen op een afstand van meer dan duizend meter hemelbreedte buiten de bebouwde kom der gemeente 3°. de militairen in werkelijken dienst, en 4°. ben, die volgens eene schriftelijke ver klaring van een der plaatselijke genees- heeren op grond van lichaams- of ziels gebreken ongeschikt zgn voor den dienst bjj de brandweer. Zierikzee, den 13 September 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Woensdag den 17 Sept. a.s., des namiddags te 2 uar, op het Raadhuis, eene openbare vergadering van den Gemeenteraad zal ge houden worden, waarin de navolgende pun ten zullen worden behandeld: 1. Vaststelling notulen. 2. Ingekomen stukken en mtdedeelingen, (waaronder aanbieding gemeentebegroo- ting, dienst 1925). 3. Vaststelling vergoedingen, bedoeld in artt. 101 en 102 L.O. over 1923. 4. Vaststelling pensioensgrondslag. 5. Wijziging verordening heffing van legesgelden. 6. Wjjziging besluit inzake bydrage in de onderhoudskosten straatweg Zierikzee Brouwershaven. 7. Vaststelling rekening gasfabriek en gemeenterekening over 1923. 8. Voorstel I. de Broekert tot wijziging Politieverordening. 9. Voorstel W. Versteeg en J. Catshoek tot wijziging instructie Keuringsreearts. 10. Comptabiliteitsbesluit. Zierikzee, den 15 September 1924. De Burgemeester, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. BU IT E N L A NO~ Eleotrisohe verkeerssignalen. Voor dat m Amerika het aantal auto mobielen zoo sterk was gestegen, was het mogelijk een politie-agent op een kruis punt van straten geplaatst, het verkeer te doen beheersehen. Zelfs gedurende de Foor William I"© Qaeox. Ik ging met de lift naar boven en stond benige oogenbl:kken later bij Sïir Digby's bed, waarop de mannen het lichaam van een goedgekleed jong me'sje hadden neergelegd, naar giss:ng onge veer twee en twint'g jaar en wier don kere haren los in wanorde op het kus sen lagen. Haar gelaat, wit als marmer, was schoon en welbesneden, maar helaas overtrokken met een doodskleur, de bleeke lippen half geopend als tot een sarcastischer! ghmlach. De dokter was over haar heen gebogen om haar te onderzoeken. Ik zag haar aan, méar het was een gelaat, dat ik nooit tevoren gezien had. Digby had veel vrendinnen, doch haar had ik nooit gezien ze was bepaald een Vreemde. Ze droeg een blauw cheviot tailor costuum, chic gemaakt, onder haar man tel een witzijden blouse met groote ma trozenkraag, pfpen aan den hals en af gesloten door een lange turquoiseblau- wen strik. Deze was achter losgemaakt door den dokter, toen hij haar blouse moest openmaken om naar de ademha- drukste uren ontstond geen opstopping. De Laatste jaren is het aantal auto's echter zoo groot geworden, dat men electrische signalen heeft ontworpen, wel ke door een politieagent, ai of niet in een verkeerstoren geplaatst, worden be diend. Daartoe worden op kruispunten van straten (in Amerika snijden de verkeers wegen elkaar meestal rechthoekig) palen opgesteld, welke aan vier zijden van drie verschalend gekleurde lenzen zijn voorzien, n.l. rood, oranje en groen. Groen beteekent veilig, oranje voorzich tig, rood: stop. Het systeem werkt dus danig, dat bijv. bij brand het dwarsver- keer voor a'le op een bepaalden hoofd weg uitkomende straten stop wordt ge zet, zoodat de brandweerauto's met on verminderde snelheid kunnen rijden en op kruispunten niet behoeven te stop pen. De lichten zijn ook overdag dui delijk zichtbaar. Het stelsel is zoo in gericht, da/t indien groen wordt gegeven voor den hoofdweg, automatisch' de kleur rood voor de dwarsstraten ver schijnt. Gedurende één minuut kan het verkeer over den hoofdweg ongestoorid plaats hebben. Dan verschijnt geduren de vijf seconden het oranje signaal, het welk als waarschuwing geldt, dat zeer spoedig de richting van het verkeer veranderd zal worden en voldoende tijd laat, om' het kruispunt vrij te maken. Gedurende dezen tijd mogen alleen voer tuigen en voetgangers, welke reeds op het kruispunt van wegen waren, ver der gaan. Het geheele overige verkeer moet wachten totdat de kleuren gewij zigd zijn, hetwelk beteekent rood voor den hoofdweg en groen voor de zijstra ten gedurende vijf en veertig seconden. In dezen tijd kan het dwarsverkeer ver der gaan en staat het verkeer op den hoofdweg stil. De wijziging der kleuren kan met de hand of automatisch geschieden; de pe rioden kunnen gewijzigd worden al naar de plaatselijke omstandigheden zulks noodzakelijk maken. In de groote ste den geeft men er de voorkeur aan, een bel in den kabel te schakelen, welke automatisch luidt zoodra het» oranje licht verschijnt en op deze wijze een hoor bare en zichtbare waarschuwing voor de op handen zijnde wijziging te geven. Het aantal ongevallen wordt door dit systeem zeer verminderd, terwijl behal ve voor de brandweer, ook voor poli tie- en ongevallen-auto's de weg kan wor den vrijgemaakt. Vervroeging van de zomer va can tie? De minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen pleegt met het schooltoe zicht -overleg -omtrent de wenschelijk- heid van vervroeging van de zoaner- vacantie aan hoogere burgerscholen en gymnasia. Reclame op poststukken. De Vereeniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne heeft aan haar rechts kundige raadsleden opgedragen, stappen te doen, desnoods in rechten, welke no,odig zijn om den Staat te nopen, on middellijk een e-'nde te maken aan het bekladden van haar poststukken met a-d- vcrtentiestempels, welke dan ook. De inspecteur van het zu'velwezen, tevens rijkszuiveFnspeeteur, heeft dezer dagen een poststuk verzonden, waarop üng te luisteren ik zag ook, dat er een kleine roode vlek op was. Ja, zij was buitengewoon moo:. Toen ik mij Voorgesteld had als een intieme vriend van Sir Digby Kemsley, nam de Inspecteur mij dadelijk mee naar de aangrenzende kamer en begon mij ijverig te ondervragen. Tegenover hem was ik openhartig, maar vertelde hem toch niets van mijn tweede bezoek daar 's nachts. Ik maakte mij het meest ongerust over de verdwijning van mijn vrend. „Het is een zeer bijzonder geval, mijn heer Royle", verklaarde de inspecteur. „De rechercheurs hebben een ieit vast gesteld, n.l. dat hier vannacht nog een andere vrouw moet zijn geweest. Deze haarkam tn £i; liet mij een kleine zijkam van donkergroen hoorn zien „werd naast haar op^ den grond gevon den. Ook een paar haarspelden, geheel verschillend van d'e in het haar van de doode. Er heeft bepaald een worste ling plaats gevonden, waarna de vrouw ontkwam; in het haar van het arme meisje zijn twee sehddpadden zijkam- men". „Maar wat is er met haar gebeurd vroeg ik ademloos. „Zij is doodgeschoten", antwoordde hij. Laat ons teruggaan". hij het door hem onderteekende verzoek had gesteld, op dat stuk niet de bekende reclame voor een merk margarine te stempelen. Deze reclame is er niettemin toch op aangebracht. Mr. J.' W. Dekker in Den Haag zal den staat een proces aandoen in ver band met den reclameei.empel op post- zegels. 1 j J|£ De Nieuw-Guinea-conoessie geweigerd De Inoisohe regeering deelde aan den heer Helffericb. optredend namens den hertog van Mecklenburg, mede, dat er overwegende bezwaren zijn tot verlee ning Van een concess'e in Noord- en West-N.euw -Guinea onder de -omschreven voorwaarden. Scheuring in den Plattelandersbond. In het officaëele bondsorgaan „De Plattelander" van Braat's organisat'e, den Plattelandersbond, deelen redactie en commissar'ssen mede, dat al hun „po gingen ,om de eenhe'd te herstellen, schipbreuk hebben geleden. De sc'heurng is n:et te vermijden geweest". Een Ver gadering van het centraal bestuur sprak eenparig den wensch u't, dat de (heer Braat méér samenwerking zou zoeken met den heer De Boer en meer in d'ens geest handelen." Braat heeft daarop geantwoord! „Ik wil de leider blijven, en geen lij der worden, zal mij daartoe desnoods met de nagels verdedigen; ik weiger om achter De Boer te staan, ga jelui uit den Bond; het laken moet maar door gesneden worden". Het ontwerp-Tarlefwet. In de Mem. van Antwoord op 't Voor loopig Verslag der Tweede Kamer op het ontwerp-Tariefwet, verklaart de Regee ring, dat het geenszins ip haar bedoeling ligt, de adviezen van belanghebbenden te verwaarloozen, doch dat zij zooveel mogelijk er aan tegemoet zal komen; zij stelt hierbij tevens eenige wijzigingen voor. Voorname punten hierin zijn het Voorstel, dat bij K. B. van goederen, die volgens het nieuwe tarief niet belastbaar zijn, het tegenwoordige tarief kan wor den geheven; en het terugbrengen van het voorgestelde -recht van 8 pCt. op 5 pCt voor bepaalde niet-toonbank artikelen, (zooals rollen papier, glas in platen, clo sets tc.) Verder deelt de Regeering o» m. mede, dat zij zoo spoedig mogelijk de opbrengst van het tarief, nadat de be groeting eenmaal sluit, wenscht aan te wenden tot verlaging van directe lasten, doch dat plannen hieromtrent eerst be kend kunnen worden gemaakt wanneer df opbrengst der invoerrechten bekend as. De Regeering verweert zich tegen het feit van protectionisme en wenseht kwes ties van handelspolitiek niet bij deze wet geregeld te zien. Een speciaal hoog tarief voor weeldie-artikelen acht zij niet moge lijk. In het reglement voor de Tarief-cora- missde zijn enkele wijzigingen aange bracht. De Roojjns op sigaren. Ook het bestuur van den Anti-Tabaks- Accijns-Bond heeft vernomen, dat van wege het departement van financiën aan vooraanstaande industrieelen In de siga- renindustrie is bericht, dat de verhooging van den accijns op sigaren geen voort gang zal hebben. Tevens wiordt verze kerd, dat de regeering het voornemen moet hebben, het banaerolleeren van de sigaren te laten vervallen. Samen traden wij de kamer weer in en zagen dat de dokter van het bed was weggegaan en ernstig met de twee rechercheurs sprak. „Wel -dokter vroeg de inspecteur zachtjes. „Ze is dood moord zonder twij fel", was zijn antwoord. „Het meisje 's onder de linker borst geschoten, een kleine wond, maar nood lottig". „De vrouw, die deze haarkam achter liet, zal zeker wel iets van de zaak weten", riep de inspecteur uit. „Wij moeten eerst Sir Digby Kemsley vin den. Hij schijnt hier te zijn geweest tot gisteravond elf uur. Toen is hij onder geheimzinnige omstandigheden verdwenen en de vreemde is hier ongezien binnen gekomen, twee zeer verdachte feiten. Ik zou wel willen weten, wie het arme meisje was." De twee rechercheurs bespraken de zaak met gedempte stemmen. Het was een zeer opmerkelijke zaak welke de politie al dadelijk, zooals zij mij ver telden, voor zich wilde houden, zoodat geen sylabe ervan door tusschenkomst van de couranten bij het publiek bekend zou worden. En er was nog een vrouw gewteest! Leefde in mijn herinnering niet de Het nieuwe bezoldigingsbesluit. Naar „Het Volk" verneemt, verkeert de voorbereid'ng van het ontwerp van het nieuwe bezold'gingsbesluit voor de rijksambtenaren in een zoodaig stadium, dat de afkondiging ervan over eenige weken kan worden tegemoet gezien. Ken tramlijn AntwerpenDergen-op Zoom Tusschen de Belgische Maatschappij van Buurtspoorwegen en de admin:stralie van Nederlandsche buurtlijnen zijn besprekin gen gaande betreffende internationalisa tie van een buurttramweg Antwerpen— Nederland. In een eerste bijeenkomst 'is onder meer de kwestie van een directe verbind'ng Antwerpen—Bergen op Zoom ter sprake gebracht. Men hoopt spoedig tot een difinitieve overeenkomst te ge raken. De Holland-Indlë-vluoht. Wanneer Woensdag 1 Oct. a.s. Tho massen a Thuessink van der Ho-op thet macht'ge Fokker-vl-'egtuig van het Ara- sterdamsch vliegveld zal heffen en koers zetten naar het Zuid-Oosten, teneinde te trachten Batavia te bereiken, zal de wensch van vele Nederlanders in ver vulling gaan. Reeds sinds enkele jaren zijn er diverse pogingen gedaan om een vliegtocht naar Ind'ë te organiseeren, maar door verschillende omstandigheden is geen dezer plannen ooit tot uitvoe ring gekomen, hoe ver de voorbereidin gen reeds gevorderd waren. Behalve voor een flinke partij reservedeelen, kaarten en uitrustmgsstukken, biedt de F VII plaats aan twee bestuurders, die elkaar tijdens de vlucht kunnen afwisselen en een mechanici en, die onmiddellijk na aan komst den miotor kan nazien. In den vroegen -ochtend van 1 October wordt koers gezet naar Praag, het eerste halte punt. ZIERIKZEE. Dat Boefjeook hier in den smaak is gevallen, bewees o.i. wel de uitverkochte Concertzaal", op Vrijdagavond. Zelfs in de z.g. kuil en langs de wanden der zaal, hadden de tooneelliefhebbers plaats genomen, om te kannen genieten van het spel van mevr. v. d. Lngt-Melsert, die aan velen een genotvollen avond heeft verschaft, door de wtfze, waarop door haar de hoofdpersoon alt Brasse's werkjo ii aitgebeeld. De dlreotear der Concertzaal huldigde mevr. v. d. Lugt aan het slot, door het schenken van een fraai bloemstak namens de enthousiaste toeschouwers. In de Schouwburgtent op de Balie wordt hedenavond tot af-eheld van deze kermis opgevoerdDe Kroeg", oen der meesterwerken van Emile Zo'.a. Zondagavond was de Conoertzaal geheel gevuld met toesohouwers, welke de ook door ons geannonceerde film ,De Laatste Getuige" of .Onder Sug gestie" kwamen zien, in welk filmdrama de beroemde Duitsohe dramaturg Albert Basserman de hoofdrol vervult. De voorstelling, die een zeer ordelijk verloop had, slaagde uitstekend, vooral ook door de duidelijke explicatie. Zaterdag en Zondag a.s wordt In de Concertzaal door de .Zeelandia Blosooop" nog een fi-mvoorstelling gegeven. Tot deskundige voor de keuring van autobussen voor Tholen en Noord en Zuld-Boveland ls door den Commis saris der Koningin benoemd de heer A. G. Anker alhier. De door de firma A. Anker aan gekondigde demonstraties met Fordson tractor, op de hofstede van den heer J. J. Stols te Capelle, vonden j»l. Vrijdag plaats onder leiding van den heer Beste broer der Ford Motor Company of Holland. Nadat de heer Bestebroer de ontwikke lingsgeschiedenis der traotoren had ge schetst en de voordooien van deze lichte tractor, werd overgegaan tot het ploegen vreemde ontmoeting in het donker op de trap Het gerinkel van de gouden arim- bamden en de zoete geur van dien ver- rukkelijken parfum? Maar ik zei niets. Ik verlangde slecht^ dat de politie haar onderzoek zou voortzetten, mijn vriend vinden en de identiteit zou vaststellen van het ge- zinnlge meisje, dat zulk een ontijdig einde had gevonden, vermoedelijk door de vrouw die In de duisternis mijn vertrek stond af te wachten. Waarlijk, het was een mysterie, een opmerkelijk probleem, een van de vele, welke elke week voorkomen in het ver bijsterende menschelijke labyrith, dat wij het Londenseh leven noemen. Sir Digby Kemsley was verdwenen. Waarheen Om half een verliet ik Harrington Gar dens, totaal ontdaan en ging naar Albet- marle Street terug en -om half twee ont moette ik Phrlda in Berkily street, waar we zooals ik reeds verteld heb, samen lunchten. Ik had haar alles medegedeeld onder geheimhouding alles, behalve de verdenking welke ik in bet donker had gehad en de verdenking welke de politie ook had het vermoorden van een vrouw1. Het verhaal van de vreemde, zaak scheen haar ontdaan te hebben; zij was met een tweeseharige ploeg en het trek ken van een cultivator, terwijl tevens getoond werd hoe men met deze traotor kan dorschen. Da heer ötols zagen wtf, hoewel htf nooit met de tractor werkte, direct kaarsrechte voren trekken. De goedgeslaagde demonstraties wer den door een 35-tal belangstellenden bü gewoond. HAAMSTEDE. Bij den ontvanger der Ned. Herv. Gemeente is door tussehen- komst van ds. Japchen, van een (onbe kende ontvangen een som van f 100 voor aflossing der koopsom van het kerk orgel. De kerkvoogdij dankt den onbe kenden gever of geefster voor deze milde gift en hoopt, dac dit goede voorbeeld navolging moge vinden. OUD-VOSSEMEER. Zaterdag j.l. had de arbeider V. alhier het ongeluk te vallen, waarbij het heupbeen zoo ern stig werd verzeerd, dat hij onmadde.lijk per auto naar het Ziekenhuis te Ber- gen-op-Zoom op medisch advies moest vervoerd worden. Een bijzonder soort van trouw of gehechtheid aan haar gewoon verblijf, toonde dezer dagen een koe; a'hier uit een weiland gehaald en gebracht naar een nieuwen eftgenaar te Nieuw-Vos- rneer, was het dier den volgenden mor gen weer op zijn oude plaats terug, waarbij het natuurlijk de Eendracht was overgestoken. ST.-MAARTENSDIJK. Zaterdagmorgen is -op den Molendijk tusschen deze \ge- meente en Scherpenisse, het 13-jarig dochtertje van J. Geldhof alhier, dat van achter een wagen te voorschijn kwam, door J. K. van Stavenisse met diens motorrijwiel aangereden. Het meisje is Zondagmorgen overleden. Keuring op autobussen in Zeeland. In Zeeland zal een keuring op de auto bussen worden ingevoerd, welke 3 Oct. in werking treedt en waaromtrent de oommissar's der Koningin aan de ge meentebesturen verschillende bepal'ngen zal voorschrijven. Tot deskundigen zijn benoemd voor Walcheren en Zeeuwsch- Vlaanderen de heeren A. Vijgeboom Jr., werktuigkund'ge aan de Kon. Maatschap pij de Schelde te Vlissingen en P. J. A. Asselberg te Bergen op Zoom, onder directeur van de suikerfabriek te Steen bergen, voor Schouwen en Duiveland en St.-Phjl;psland. RECHTZAKEN. Ter openbare terechtzitting der Arr.- Rechtbank te Middelburg van 12 Septem ber 1924 werd o.m. behandeld de zaak tegenJ. P. der W., landbouwer, 57 jaar, wonende te Dreischor, Zuiddijk, die bij mondeling vonnis van den Kanton rechter te Zierikzee van 4 Juni 1924 was vrijgesproken van het hem ten laste gelegde: geen kennis geven van heer- schende mond- en klauwzeer, aan den burgemeester van Dreischor, in April 1924 te Dreischor, van welk vonnis de amb tenaar van het O.M. bij het Kantonge recht te Zierikzee in appèl was gekomen. De Offio'er van Justitie eisohte ver nietiging van vorengenoemd vonnis met veroordeeling van beklaagde tot f 100 b. s. 50 dagen hechtenis. i Twee veldwachters als beklaagden. Voor de rechtbank te Zwolle stonden terecht de gemeenteveldwachter W. Vls- scher en de rijksveldwachter W. Hiem- stra, beiden wonende te Wanneperveen. Zekere Jacob Bakker hal veldwachter Visscher opgedragen een vischakte voor hem mee te nemen van Steenwijk voor 1923—'24. Hij gaf hem f 2,50 voor de nieuwe acte en een extra rijksdaalder voor de oude vischacte, die hij niet had afgehaald en die hij, naar hij (meende, nog moest betalen. Visscher bracht de nieuwe vischacte mee. Albert Bakker stelde een onderzoek in aan het registra tiekantoor te Steenwijk. Daar bleek dat Visscher voor de oude acte niet had behoeven te betalen, waarop Bakker een bleek geworden en treuselde met haar servet. In haar liefde voor mij scheen zij een vage, bespottelijke vrees voor mijn persoonlijke veiligheid te koesteren. „Het was dwaas en onvoorzichtig van je, om op dat uur terug te keeren, lieve", verklaarde zij bezorgd, terwijl zij de witte handschoenen aantrok, voor wij het restaurant verlieten, want ik had de re kening reeds betaald en dronk mijn glas nog even leeg. „Ik zie niet in waar-om", zei ik. Wat had er met mij kunnen gebeuren, als Mijn zin bleef onuitgesproken. 1 Ik hield mijn adem in, ik weet, dat alle kleur uit mijn gelaat moet zijn geweken. Mijn liefste had op dat oogenblik haar taschje geopend en haar kanten zak doekje er uit gehaald. Dadelijk werden mijn reukorganen aangedaan door de zelfde heerlijke, zwoele parfum, welke ik mij zoo levendig herinnerde, dezelfde parfum van de vrouw, welke in den gang verborgen was geweest. Haar armbanden, twee dunne gouden, rinkelden, terwijl zij zich bewoog, het zelfde geluid, dat ik in het donker ge hoord had. Ik zat als versteend en keek haar ontzet aan, als zag ik iemand uit een droom. (Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1