Zierikzeesche Nieuwsbode Chief Whip abonnement: Vrijdag 12 Sept. 1924. zierikzeesche courant. advertentiën i EERSTE BLAD. C. QUISPEL J. BONGERTMAN, Ziarikzee. Heilgymnastiek. Massage. Algemeen Overzicht. ONONTBEERLIJK IN DE KEUKEN EEN VERRASSING HONIG'S w Puddingen Canadeesche Brieven. PrUi per maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag;, Woensdag en Vrijdag van 1—8 regels 80 ets. van i regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. BU contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11132. Io2™dln« "°p »»- 0!r. I J. DE LOOZE Jr. Ulll.-flllKl, H. J. KOSTEN. ™r Dit nummer bestaat alt 2 bladen. Zty die zleh van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 Oct. a. s. ver schijnende nummers GRATIS. PIANO'S EN ORGELS KUNSTSPEL-PIANO'S Eventueel Bijzondere Aankoop-Voorwaarden Pianofabrikant Ooudsche Singel 3 - ROTTEROAM De Volkenbondsvergadering te Genève heeft met algemeene stemmen de door Engeland en Frankrijk opgestelde reso lutie aangenomen nopens het vraagstuk inzake arb'trage-veiligheid en beperking van bewapening. De verschillende oomnrssiën zullen deze diverse denkbeelden hebben te onderzoeken om tot verzoening der u!t- eenloopende meeningen te komen, die nog bleken te bestaan. Is eenmaal die verzoen'ng gekregen, dan zal de Volkenbond tot een zoo spoe dig mogelijke bijeenroep:ng van een in ternationale conferentie, die ztóh met de beperking der bewapemngen zal moeten bezighouden, moeten overgaan. Terwijl men zich nu te Genève bezig houdt met dit probleem, welker oplos sing den vreden zal moeten brengen, leest men over oorlog, opstand en re volutie. Oorlog in China, opstand in Ma rokko en revolutie in den Kaukasus. In China is een oorlog uitgebroken tus- schen 2 generaals, die elkaar de macht betwisten en welke burgerkrijg z:ch ver plaatst heeft naar Sjanghai, de groote Chineesche havenstad met zijn vele bui- tenlandsehe r.ecit j zei tingen. Ter beveil-'ging van de vele buitenland- sche be'angen h d e stad is een vrij sterke vloot voor Sjanghai samengetrok ken en zijn reeds troepen geland ter bescherming van de bezettingen der bui tenlanders. Men heeft reeds gedacht aan intervent'e, doch dit wordt zelfs door de Europeanen, die 'n Sjanghai wonen, af geraden, wellicht, daar men vermoedt, dat de Chineesc'he regeerng zulks met Oostersche onbewogenheid zou aanhoo- ren, maar misschien ook omdat het be ter is het proces te laten u:tzieken. De opstand in Marokko, d'e zich meer en meer uitbre'dt en een ernstig karak ter aanneemt, baart het Spaansche direc torium de uiterste zorg. Geleidelijk heeft de opstand van de Rifkabylen zich in Marokko u:tgebreid en zoowel in 't Oosten als Westen schijnt de toestand voor de Spaansche troepen onhoudbaar geworden. Door de geleden Spaansche verliezen, vooral ook aan wa penen, hebben de Mooren de beschik king gekregen over het noodige mate riaal om hun succesrijken krijg voort te zetten. Het ongunstige verloop der Spaansche expedit'e houdt de aandacht van de Fran- sche imper'alisten gespannen, met het oog op een mogelijke uitbreiding van het groote koloniale bez-'t in N.-Afrika, hoewel andere groepen bevreesd zijn voor troebelen in Fransch-Afrika, omdat de successen der Rifkabylen wel eens weerklank konden vinden onder de Ma- rokkaansche bevolking der Fransche ko lonie. In Georgië, de door de bolsjewisten veroverde en sedert zoo straf onder drukte socialistische Kaukasusrepubliek, is eveneens een opstand uitgebroken, die zich steeds uitbreidt, hoewel uit Moskou medegedeeld is, dat de revolutionaire be weging in de kiem was gesmoord. De opstand schijnt evenwel spontaan te zijn, een gevolg van de onderdruk king der bolsjew-'sten, die zelf revolutie maakten tegen de knechting onder het Tsaren-regime. BUITENLAND. Leopold en Loeb veroordeeld. Uit Chicago werd gemeld, dat de rech ter Caverly de beide negentienjarige mii- lionairszoons Nalhan Leopold en Richard Loeb wegens moord op hun schoolka meraad Frank tot levenslange gevange nisstraf heeft veroordeeld. Tevens wer den zij wegens ontvoering veroordeeld tot 99 jaar gevangenisstraf, hetgeen na tuurlijk slechts van theoretische betee- keruis is. De rechter verklaarde nadruk kelijk, dat hij geen doodvonnis wilde uit spreken, daar in zijn ambtsgebied nog niet een minderjarige ter dood werd veroordeeld. Caverly ontving tal van dreigbrieven, zoowel van personen, die een doodvonnis eischten, a's van anderen, die zich daartegen verzetten. Tijdens de laatste rechtszitting werd de zaal door 500 personen, deels in burgerkleeding, deels <in uniform1, bewaakt, terwijl een poldtiecordon buiten ervoor waakte, dat geen gevolg zou worden gegeven aan de bedreiging van bommen te werpen. De rechter werd op weg naar het gerechts hof door detectieven bewaakt en reeds gerualmen tijd te voren stond zijn woning onder voortdurende bewaking. De beide veroordeelden glimlachten toen zij werden weggeleid, teriwlijl de vader van een hunner iin snikken uitbarstte. bTN NE N l A N D. De Tabakaoctyns. Naar „Het Volk" uit goed ingelichte bron verneemt, zal bij Memorie van Ant woord op het voorloopdig verslag inzake het wetsontwerp tot verhoogdng der ta baksbelasting blijken, dat minister Colijn de voor de sigaren voorgestelde verhoo ging terug neemt. De salarlsverminderiag b|j hot Btyk. Naar aanleiding van een door twee organisaties gedaan verzoek kwam de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken in spoedver gadering bijeen. Na langdurige besprekingen besloot de commissie na verwerping van verder strekkende voorstellen zich tot de regee ring te wenden met het verzoek: 1°. het K.B. van 24 April, Stbt. 206, in dien zin te wijzigen, dat met ingang van 1 Oct. a.s. de salarisvermanderiing voor de gehuwden en kostwinners irstede van 10 pCt. slechts 71/2 pCt. zal bedra gen; 2°. den maximumwedde-aehteruitgang voor gehuwden en kostwinners bij invoe ring der nieuwe salarisregeling op 1 Jan. 1925 voor dat jaar hoogstens op 10 pCt. instede van op 15 pCt. te stelen. 3°. de commissie zoo volledig mogelijk te willen inlichten omtrent de voorge nomen salarisherziening voor 1925 voor zoover de commissie daarvan officiëel nog niet in kennis is gesteld. De salarissen der ambtenaren. Naar „De Nieuwe Courant" verneemt, is vastgesteld, dat 'ndien het op 1 Jan. 1925 aan ambtenaren toe te kennen sa laris meer dan 15 procent lager :s dan dat van 1 Jan. 1924, voor gehuwden en kostwinners d:t surplus in den vorm van een toeslag zal worden vergoed. Deze toeslag zal voorloopig gedurende het jaar 1925 gegeven worden. TWEEDE KAMER. De leden van de Tweede Kamer zijn opgeroepen voor een vergadering op Dinsdag 16 dezer te 3 uur. Aan de orde is dan de aanb;eding van de staatsbe- grooting voor 1925 en het opmaken van de nominatie voor het voorzitterschap. Uit Stad en Provincie ZIERIKZEE. Woensdagavond gaf het gezelschap van Nap de la Mar zooals reeds is medegedeeld in de Schouw burgtent op de Balie het blijspel: „De verrassingen van cle echtscheiding". Een kort resuimée gaven wij reeds schiedenis zich niet in ,,a nutshell laat in ons Woensdagnummer, hoewel de ge vertellen. Het was een vermakelijke scène, die de auteur den tooneelspelers ter opvoe ring gaf, en zij hebben zich uitstekend van de taak gekweten om' de dolié klucht voor het talrijke publiek te doen leven. Onbedaardelijk is er gelachen om de komische passages, waarmede 't stuk als 't ware doorweven is. Hartelijk zijn allen toegejuicht en niet in 't minst dhr. de la Mar en zijn moeder, Riek de la Mar—Kleij, welke na het 2e bedrijf haar zoon, die dien avond zijn 40-jarig tooneel- jubileum1 herdacht, hartelijk toesprak, en namens zijn confraters en eveneens na mens dhr. v. d. Ven, bouqetten en een lauwerkrans aanbood, waarop de heer de la Mar met een buiging vriendelijk dankte. Het publiek bracht den jubilaris een ware ovatie. Donderdagmiddag en Donderdagavond is hetzelfde stuk nog eens opgevoerd met niet minder succes. BROUWERSHAVEN. Zaterdag j.l. ver gaderde den Raad dezer gemeente. Be nevens voorzitter en secretaris 'wlaren alle leden aanwezig. Na opening der Vergadering brengt de voorzitter nog even in herinnering den dag van het bezoek van H. M. Koningin Wilheimina aan deze gemeente en brengt tevens den dank van H. M. over aan de inge zetenen voor de hartelijke ontvangst. In verband met een schrijven van de com missie voor den straatweg Z.zee—Brou wershaven wordt besloten de verhoog de bijdrage slechts toe te staan tot en met het jaar 1927. Aan de Mij. „de Auto maat" Wordt tot wederopzeggens ver gunning verleend Voor de plaatsing van een benzinepomp in de Noordstraat, tegen een jaarl. vergoeding van f10. Medege deeld wordt le dat een gedeelte ge meentegrond is verpacht voor f402,49 per jaar, zijnde ongeveer f250 hooger dan de vorige verpachting 2e. dat de werkzaamheden verbonden aan de straat verlichting en aan de gemeentereiniging zijn gegund voor de som van f650 per jaar; 3e dat den bouW van de keukens achter de woningen behoorende aan het gesticht van Huisvesting is 'gegund voor de som van f983; 4e. dat aan den bur gemeester verlof is verleend van 3 tot en met 27 Sept. 1924. Besloten wordt dat Joh. v. 't Hof f5 zal moeten betalen als vergoeding voor een te rooien boom; de heer Ringelberg vindt f2,50 voldoende. Aangeboden wordt de gem'.-begrooting voor den dienst 1925; de commissie van onderzoek zal bestaan uit dhr. dien Boer, van Schelven en Ringelberg. De gem.- rekening over het dienstjaar 1923 wordt m. a.st. voorloopig vastgesteld in ontv. op f53799,82 en in uitgaaf op f49455, batig saldo f 4344,82. De Wethouders onthielden zich van medestemming. De commissie had geadviseeerd tot genoem de voorloopige vaststelling, maar maakte een opmerking over het in rekening bren gen bij de gemeente van de kosten van de stempeling van een muur na den brand in het café „Bellevue". De heer Ringelberg vindt, dat B. en W. veel te ruim met de gelden omspringen en wijst 0. a. op de inrichting van het nood- slachtingsgebouw wat rirm f 600 kostte en op het onderhoud der plantsoenen, jwiaar ook niet de noodige zuinigheid be tracht wordt. Hij zou meer toezicht wen- schen op uitgevoerde werken. De voor zitter meent, dat hij al zuinig genoeg is. De opgaven voor het in orde brengen van het noodslachtingsgebouwl zijn ge controleerd door den opzichter en in orde bevonden. De plantsoenen moeten z. i. er behoorlijk uitzien. Bij de rond vraag informeert dhr. Ringelberg naar de lang verbeide brandspu't. De voor zitter zegt, maar steeds geen antiwoord te krijgen, maar hij zal persoonlijk een onderzoek instellen. De heer Ringelberg brengt nogmaals ter sprake de goot ach ter de CatsburgWoningen, waarover in de vorige vergadering een besluit ge vallen is. Nu geeft hij de voorkeur aan een betonnen goot. (Eerst rioleering, daarna besluit houten goot, nu betonnen goot, en ten slotte geen goot?) Over dezè zaak heeft hij den gemeente-op zichter gesproken, die hem beleediging verweet ih de vorige vergadering geuit, maar den opzichter nu beschuldigt om trent door dezen gesproken woorden, be treffende het ingediende rapport, wat hij zóó maakte, daar het onder zijn ge wone salaris doorgaat, terwijl hij voor een volledig bestek 5 pCt. 'n rekening mag brengen. Tevens had de gemeente- opzichter hem medegedeeld ontslag te zullen nemen. Dhr. den Beer wil deze beschuldiging onderzocht hebben en de werkzaamhe den der goot uitstellen. De voorzitter zegt uitstel en onderzoek toe. Dhr. den Boer informeert naar de gehouden ver gadering van het waterleidingcomité en vraagt waarom de raadsleden niet zijn uitgenoodigd. De voorzitter verstrekt de noodige inlichtingen en zal bij voorko mende gelegenheden voor uitnoodiging zorgen. Dhr. Ringelberg wijst er op dat een paar privaten in de 0.1. s. niet in orde zijn. De voorzitter zegt onderzoek toe. In verband met het in de vorige vergadering gesprokene door mej. Platte- schorre—van Donge, zegt dhr. van Sluis, dat het bewaarschoolgebouw wel wordt schoongemaakt. Mej. Platteschorre—van Donge daarentegen meent dat èn de be waarschool èn de o.l. school er schande lijk uitzien, voornamelijk de muren. Dhr. Ringelberg zegt daarentegen dat alles keurig schoon is in de school. Mej. Plattesc'horre—van Donge betwist zulks v.oor wat betreft het onderhoud. Ook zou zij in het belang van de gezondheid der kinderen de ramen zooveel moge lijk in den winter dicht willen hebben. Na nog een ruzietje over deze zaak tus- schen dhr. Ringelberg en mej. Platte schorrevan Donge wordt de discuss'e gesloten en neemt dhr. Verhoeff als des kundige op arch eens een kijkje te gaan nemen naar de scholen. Dhr. den Boer dankt den voorzitter voor de moeite d'en hij zich getroost heelt om het daarheen te leiden, dat ook Brouwershaven vereerd werd met het bezoek van H.M. de Koning'n. De voorzitter zegt dank voor de aangename woorden. Hierna sluiting. SCHERPENISSE. Woensdagnamiddag is het voor groot en klein jïïjl als tot slot van den maal- Kf:[ tijd met Honig's Maizena ft'! gefabriceerde HONIG'S PUDDING wordt opge diend. Door hun aangenamen •maak zijn Honig's Puddingen al- gemeon gewild, terwijl dezuiverheid en kwaliteit aan de hoogste eischen voldoen. Vraagt Uw Winkelier KL, LET OP HET MERK had alhier de installatie plaats van den nieuwen burgemeester, D. J. Viss:her. Alle leden met den secretaris waren aanwezig. Nadat voorlezing was ge schied van de betreffende stukken, sprak de wethouder W<. L. Klos den nieuw be noemden burgemeester als volgt toe: Mijnheer de burgemeester! Uit de zoo- even voorgelezen stukken hebben wij of- fieiëel kennis genomen van uwe benoe ming tot burgemeester van Scherpenisse. Waar het meerendeel der burgers een gemeentehoofd had verlangd uit htm midden, kunt u hier niet verwachten dat men reikhalzend uwe komst tegemoet zag. Waar echter de regeering aan .dat verzoek niet voldeed, neemt zij thans een afwachtende houding aan. Als U on partijdig met kennis van zaken deze ge meente bestuurt, het oor leent aan klach ten en verlangens, zoowel van de hoog- geplaatsten als den geringsten burger, zult u den weg vin deen tot de harten der bewoners van Scherpenisse. Ongeveinsd zullen ze tot u komen, want in sterke mate geldt hier in deze streek het Goed rond, goed Zeeuwsch. Als u dat weet te waardeeren en zelfs een der onzen tracht te worden in daden en denken, voorspel ik u een aangenamen werkkring, welke u gesteund door adle gemeentena ren van allen stand, ontwikkeling en richting, niet al te zwaar zal vallen. Met deze wensch, dat onder uw onpartijdig bestuur voor Scherpenisse een tijdperk van welvaart en geluk moge aanbreken, verklaar ik u geïnstalleerd en reik u onder aanbieding van mijn gelukwensch het teeken uwer waardigheid over en verzoek ik u het voorzitterschap te wil len aanvaarden. De heer Visscher antwoordde a's volgt: Bij het aanvaarden van mijn ambt als burgemeester te dezer plaatse, past mif allereerst een woord van har tel ij ken dank aan H. M. onze geëerbiedigde Koningin, welke het heeft behaagd mij te benoe men tot burgemeester dezer gemeente. Ik hoop de mij door H. M. opgelegde taak met de meeste nauwgezetheid te vervullen. Voorts breng ik mijn welge- meenden dank aan u, wethouder Klos, voor de uitnemende wijze waarop gij ge durende zoo langen tijd de belangen der gemeente hebt wi'.len behartigen door de waarneming van hef burgemeesters ambt. Houd u ook van mijn persoonlijken dank overtuigd voor de hartelijke wijze waarop gij mij zijt tegemoet gekomen en voor uw groote hulpvaardigheid bij het regelen van verschillende zaken. Mijn komst hier, hebt gij daardoor zeer ge makkelijk gemaakt. Met u, heeren wet houders, zal ik uit den aard der zaak in het college van B. en W. veel omgang hebben. Ik kan niet anders zeggen, dan dat onze eerste kennismaking op mij een aangename indruk heeft gemaakt Van harte hoop ik dan ook dat in onze ver gaderingen steeds een vriendschappelij ken toon zal heerschen. Nu ik hiermede het voorzitterschap van uwen Raad aan vaard, richt ik ten slotte nog een kort woord tot U, heeren Raadsleden. Gij zult begrijpen, dat ik geen Zeeuw van geboorte, niet op de hoogte ben met uwe gebruiken en gewoonten. Ook de plaatselijke toestanden zijn mij nog niet voldoende bekend. Ik doe dan ook een beroep op uw hulpvaardigheid en hoop op uw medewerking te mogen rekenen. Als burgemeester wensch ih boven poli tieke partijen te staan en tegenover a'.Ien zonder onderscheid dezelfde welwillend heid en rechtvaardigheid te betrachten. Moge het ons dan gegeven zijn onder Gods onmisbaren zegen te mogen samen werken tot het welzijn der gemeente Scherpenisse. Ten huize van den heer Knijff, waar de nieuwbenoemde burgemeester D. J. Visscher, Woensdagavond met zijn raadsleden vertoefde, werd door het mu ziekgezelschap „Eendracht" een serenade gebracht. Nadat Z.E.A. zijn dank had uit gesproken voor ae betoonde belangstel- ling, werd nog het woord gevoerd door Dr. Polderman. Daarna beklommen de Hier is een heer in heel Holland wel bekend. Hij stelt zich voor als „MR. CHIEF WHIP"—uit Londen, en hij is het symbool van het beste wat in Virginia sigaretten te verkrijgen is. In ie der en sigarenwinkel kunt gij hem vinden. Ga hem eens opzoeken, vraag naar „CHIEF WHIP." ARDATH VIRGINIA CIGARETTES LONDON muzikanten de muziektent en gaven nog eenige nummers ten beste. PREDIKBEURTEN, Zondag 14 September te Zierikeee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, dr. Helder. Kleine Kerk. 10 ure, ds. Gouverneur van Roosendaal. Luthersche Kerk. 10 ure, ds. G rotten diek. Geref. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, ds. Wielen ga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen (Avondmaal), 2 Lees» kerk en 6 ure (o. t.), ds. v. d. Molen- Evangelisatie Jeruël II. 10.30, gewone dienst en 7 ure, de heer de Korte. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, gew. tijd, Leeskerk. LANDBOUW EN VEETEELT. STAVENISSE. In de laatste dagen doen zich alhier zeer veel gevallén van var kensziekte voor. POST EN TELEGRAPHIE. Mïn-'ster Westerveld heeft aan een com missie meegedeeld, dat de brievenbestel lers, wat hun bezoldiging betreft, zullen worden gelijkgesteld met vakwerklieden, ondergebracht in groep 4 van dé rege ling voor rijkswerklieden. Na aftrek van 81/2 pet. wegens pensioenstorting, zouden dan de salarissen in de le, 2de en 3e klasse gemeenten bedragen per week f 28,35—f 30,74., f 24,60—t 28,99 en f 21,96 f 26,35. Dit zou, wat het maximum be treft, onderscheidenlijk ongeveer 3, 5 en 10 pet. minder zijn dan de loonen van 1 Januari j.l. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Rouveen, H. A. de Geus te Veenendaal. Te Bolsward (Vereen, voor Evangel isat:e), J. C. Loor te Vorch- ten, gem. Heer de (Gld.). Te Schoon hoven, P. Ruijlman te Houten. Aangenomen: Naar IJsselmonde, J. P. Bu:skool te St.-Pancras (N.-H.). Geref. Kerk. Beroepen: Te Alteveer bij Hoogeveen, eand. K. Sietsma te Den Haag. Bedankt: Voor Beetgum, W. Bech te Pijnacker-Nootdorp. Chr. Geref. Kerk. Aangenomen: Naar Zaamslag, J. Tols- ma te Zeist. Geref. Gem. Beroepen: Te Ridderkerk, R. Kok t® Aagtekerke. R. Kathl Kerk. Z. D. H. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot kapelaan te Rhoon, den WelEerw. Heer L. S. Gudde. II. Montreal, 18 Juli. 't Is Vrijdagavond half negen. Gikteren moest ik bij de douanen van al de sigaren betalen, notabene 7 dollars. Ik mocht als dame geen één sigaar vrij invoeren. Ehis moet de faro.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1