Zierikzeesche Nieuwsbode ABONNEMENT: ADVERTENTIËN i Maandag 8 Sept. 1924. zierikzeesche courant. EERSTE BLAD. MET IDEALE KINDERVOEDSEL Uit Stad en Provinoie Prü« per 8 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor hot buitonland por jaar f 10,-. Afzonderlijke nummers 6 cent. Verschijnt Maandag Woensdag en Vrijdag van 1—8 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Beolames 60 ets. p. regel. Bi] oontraot belangrijke korting. Dit nnmmer bestaat alt 2 bladen. De Directeur van het Post kantoor Zierikzee maakt be kend, dat de invorder'ng van gelden op quitantiën uitsluitend op Dinsaag en Vrij dag zal plaats vinden. De qu'tantiën we gens telefoongesprekken en abonnemen ten zullen, voor zoover noodig, ook op andere dagen ingevorderd worden. Gevonden voorwerpen Een voetenmat; een kinderschoen; een jongenscape; een broche; een band van een mantel; een dameshandtasch met geld; een portemonnaie met geld. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. DIENSTPLICHT. Bekendmaking v«n uitspraken >n Zfike vrijstelling. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter algemeene kennis, dat omtrent aanvragen om vrijstelling van den dienstplicht betref fende de hieronder genoemde personen, door den Minister van Oorlog de uitspraken zijn geschied, bij ieders naam vermeld. 1. GERARDUS JOSEPHUS DE BIE, lich ting 1922, met ingang van 1 Nov. 1924 voor twee jaren vrijgesteld wegens kostwinner schap, 2 Sept. 1924 no. 194 V. 2 JOHANNES LEENDERT SCHOONEN, lichting 1922, met ingang van 1 Nov. 1924, l voor twee jaren vrijgesteld wegens kostwin nerschap, 2 Sept 1924, no. 196 V. Tegen elke uitspraak kan binnen tien dagen na den dag dezer bekendmaking in beroep worden gekomen door: a. den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, of diens wettigen vertegenwoordiger b. elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven personen of diens wettigen vertegenwoordiger. Het verzoekschrift, daartoe aan de Koningin te richten, moet met redenen zjjn omkleed en worden ingediend bjj den Burgemeester, ter secretarie dezer gemeente. De Burge meester zorgt voor de doorzending van het verzoekschrift. Voor zooveel betreft uitspraken, door Ge deputeerde Staten gedaan, kan bovendien de Commissaris der Koningin binnen denzelfden termijn bjj de Koningin in beroep komen. Zierikzee, 8 September 1924. A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. B I N N EN L A N D. Opheffing van de Huurwetten 1 Naar ,,Het Volk" verneemt, zou de regeering zich dezer dagen met een schrijven gericht' tyebben o.a. tot den Gezondheidsraad, met het verzoek te wil len adviseeren inzake het bij haar in overweging zijnde denkbeeld om eerlang over te gaan tot opheffing van de ver schillende huurwetten, die in den crisis tijd zijn tot stand gekomen. Deze brief is volgens „Het Volk" in handen gesteld van de uit den Raad samengestelde com missie voor de Volkshuisvesting. Wjjzlglng Pensioenwet. Naar de „Post- en Telegraafdienst'' u:t goede bron zegt te vernemen, ligt het in de bedoeling van de Regeering den datum van ingang der Wijziging van de Pensioenwet vast te stellen op 1 Jan. 1925 (dus niet op 1 Oct. 1924). Voorts zou de Minister teruggekomen zijn van het oorspronkelijk voornemen om het recht op vervroegd ouderdomspensioen te doen vervallen. Verbruik van sigaren, sigaretten en tnb»k. Het met de tabaksbelasting ingevoerde banderolïesysteem stelt in staat na te gaan, hoe en hoeveel door de Nederlan der Wordt gerookt. Het Augustusnum'- mer van het Maandschrift van 't Centr. Bureau voor de Statistiek bevat hierom trent eenige cijfers over 1923. In totaal blijken over dat jaar ongev. 1.060.000.000 sigaren te zijn afgeleverd, vertegenwoor digend een totaal kleinhandelsprijs van bijna 80 millioen gulden. Sigaren van 10 cent blijken het meest te. worden ge rookt (ruim 227 millioen stuks), daarop volgen de sigaren van 8 cent (ruim 218 millioen stuks). De bijna 2.000.000.000 af geleverde sigaretten hadden een totale jw'aarde van ruim 36 'millioen gulden. De grootste aanta'len tt-effen 'wie hier aan voor de 1 cents sigaretten (bijna 644 millioen), hierop volgen de U/s cts- 'sigaretten (316 millioen), 295 millioen van 21/2 cent, 250 millioen van 2 cent en 218 millioen van 3 cent. Wat de tabak betreft kan Worden me degedeeld, dat in totaal ruim 12.800.000 K.G. is afgeleverd, met een totaal-waar de van bijna 29 millioen gulden. De totale kleinhandelsprijs van alle over 1923 gehande rolleerde sigaren, siga retten en tabak bedroeg bijna 145 milli oen gulden. Autobussen. In Gelderland wordt advies tot goed keuring van autobussen, gebru:kt als openbare middelen van vervoer, slechts gegeven, ind'en aan bepaalde voorwaar den wordt voldaan, en tevens een rook verbod in den wagen aanwezig is. Mocht blijken, dat aan dit laatste niet de hand wordt gehouden, dan zal aan de ge meentebesturen geadviseerd worden, het goedkeuringsbewijs in te trekken, tot tijd en wijle de geheeie wagen brandvrij zal zijn gemaakt. liet inkomen der Nederlanders. In het eenige maanden geleden ver schenen Statistisch zakboek" kwiam een belangrijk staatje voor betreffende de Rijksinkomstenbelasting over 't belasting jaar 1921/1922. In totaal Waren 1.638.456 personen aangeslagen voor een inko men van 4292 mi.lioen, opleverend een belasting van ruim 130 millioen. Thans treffen Iwie, schrijft de Tel, in de Augustus-a-flevering van het Maand schrift van het Centraal-Bureau voor de Statistiek de overeenkomstige cijfers aan betreffende het belastingjaar 1922/ 1923, Waaruit blijkt, dat het aantal aan- geslagenen is toegenomen tot 1.690.156, doch het totaal inkomen is gedaald tot 4138 millioen in verband Waarmede het totaal der belastingen verminderde tot 111 millioen gulden, d. i. dus een achter uitgaing van 19 millioen. Bij vergelijking van 't aantal aangesia- genen voor de hoogere inkomens blijkt, dat het aantal personen aangeslagen voor een inkomen van f 20.000 en hooger van 1921/1922 op 1922/1923 is gedaald v«n 13.036 tot 10.754, terwijl die cijfers voor een inkomen van f 50.000 en hooger resp. Waren 3.730 en 2.821 en voor een inkomen van f 100.000 en hooger resp. 1.335 en 934. Van de 1.690.156 belastingplichtigen over 1922/1923 is ruim 63 pCt. aangesla gen voor een inkomen beneden f 2000 94 pCt. voor een inkomen beneden f5000 en ruim 98 pCt. voor een inkomen bene den f 10.000. Slechts 1,8 pCt. van alle ajangeslagenen een inkomen van f 10.000 of hooger en slechts 0,63 pCt. van f20 of hooger. In verband met de voor deze belasting geldende progessie betaalden de 63 pCt. van alle aangeslagenen met een inko men beneden f 2000 iets meer dan 10 pCt. va,n het totaal der belasting, daar entegen betaalden de 1,8 pCt. met een inkomen van f 10.000 of hooger ruim 55 pCt. van de totale belasting., waarvan ruim 46 pCt. voor rekening kwam van de personen aangeslagen voor een in komen van f20.000 of hooger, bijna 35 pCt. voor hen, die een inkomen hadden van f50.000 of hooger, terwijl nog 24 pCt. betaald werd door de 934 personen (0,06 pCt. van het totaal aanal) met een inkomen van f 100.000 en daarboven. Rondgaande Kantonrechters. Men schrijft aan het „H.bl.": De Minister van Justitie heeft, naar men Iwieet, onlangs bekend gemaakt zijn plan. om een groot aantal kantongerech ten op te heffen. Tegen dit plan zijn. vooral van de zijde van gemeentebestu ren, veel bezwaren ingebracht. Daarbij is in te némen, die hem overeenkomstig -gerechten .bij elkaar te voegen en rei zende kantonrechters aan te stellen, Naar wij thans vernemen, zal de mi nister met de ingediende bez'waren re kening houden en zijn plan aldus .Wijzi gen, dat een kantonrechter meer dan één kantongerecht krijgt te bedienen. Dan Worden dus wel eenige kantonge rechten opgeheven, doch in het kanton Waar het kantongerecht wordt opgehe ven, zal dan een reizende kantonrechter zitting houden. Het zou dan -in de be doeling liggen om in sommige gevallen aan het gemeentebestuur te verzoeken een lokaal beschikbaar te stellen iwaar de zittingen van het kantongerecht kun nen plaats hebben. Het paehtvraagstuk. Het hoofdbestuur van den Nederl. Boni van arbeiders :'n het landbouw-, tuin bouw- en zuivelbedrijf heeft den mini: ter van binnenlandsche zaken en lanJ- b'ou'w in een memorie zijn meening doen kennen betreffende het rapport van de staatscommissie voor het pach'tvraag- stuk. Het vat zijn meening als volgt men: Instelling van pachtcom-missies heeft onze instemming, maar deze zullen, om haar 'doel: het tegengaan van te hoog opdrijven van de pachten, te kunnen vol- doep, de bevoegdheid moeten hebben, de hoogte van de pacht vast te stellen, Bovengenoemde oommissies zullen tevens het recht moéten hebben, den pachtter- mijn voor den zittenden pachter te ver lengen. Indien het door de staatscom1 missie voorgestelde ontwerp van wet in zake pacht in den h'erboven aangegeven zim wordt gewijzigd, zouden de bepalin gen inzake het z.g. renv'ssierecht kunnen vervallen, omdat bij het vaststellen van de pac-ht rekening kan worden gehouden met bijzondere omstandigheden, d:e zich in den afgeloopen pachttermijn hebben voorgedaan. ZIERIKZEE. Zaterdagavond wérd met klimmende belangstelling door een groot aiantial toeschouwers in de Concertzaal de film „De Bruid der Zee" gevolgd en toegejuicht. Over de opvoedkundige Waarde van dergelijke films willen we thans niet schrijven; het is kermis; men wil zich Vermaken en eens van 'wat anders ge nieten dan Iwlat meestentijds wordt voor gezet. t •De film1 zelf wa-s heel mooi. De avon turen op het smokkelschipde „blinde passagier", die zich ontpopte a's dou- alue-officierde achtervolging door en het gevecht met het oorlogsvaartuig, iwia- ren episoden, die aller belangstelling gaande hielden. Zondagavond gaf het „Vereenigd R.'damsck Hofstad-Tooneei" 'in de Con certzaal voor een zeer talrijk publiek het bekende toon-eelspel van Alex Dumas fils, Marguerite Gauiier", met in de hoofd rol mevr. Tartaud—Klein, die ons en velen met ons ook nu weer heeft doen genieten van ha,ar schitterend spel, dat grooten indruk maakte. De geschiedenis van (Marguer-ite Gautier mag bekend hee- ten; Durnas fils verhaalt de historie van een lichte vrouw, die iemand werkelijk lief krijgt, doch ter wliile van het geluk van een andere vrouw, i. c. de zuster van den geliefde, afstand van dezen doet, ondanks de smarten, die zij daardoor lijdt en geleden worden. Ziedaar de feitelijke kern, waarom al het andere zich heen groepeert. In het 3e bedrijf wordt de overeen komst gesloten tusschen den vader (Tartaud) van Jen geliefde (J. v. d. Poll) en Marguerite (Tartaud—Klein). Prachtig spel gaf mevr. Tartaud, voor al ook in het laatste bedrijf, toen men een speld kon hooren vallen in de ge heel gevulde zaal. Ontroerend was het spel onzer groote tragedienne in dit bedrijf, waarin Mar- g-uer te sterft na de^- terugkeer van haar geliefde. De overige dames en heeren vervul d-en hunne bescheiden rollen naar be- hooren. jMevr. Tartaud Werd na het 3e bedrijf een fraai bouquet aangeboden, onder de toejuichingen van de in spanning ge brachte toeschouwers. Hedenavond gaat „De lachende dame" een tooneelspel van Alfred Sutro. In de Schouwburg tent op de Balie hloopt hedenavond Nap de la Mar met zijn gezelschap voor het eerst op te treden en wel met: „De Shimmy bokser"t een kluchtspel van Schwartz en Mathe- ru, waarin de heer de la Mar de hoofd rol vervult als Breitenbach, Jamfabri kant en fungeert als de pseudo-boks- kaïmpioen. POORTVLIET. Woensdag j.l. had al hier de plechtige ontvangst en instal.a- tie van den nieuiw benoemden burge meester, den heer Dronkers plaats. De heer en mevrouwi Dronkers wer den door de beide wethouders aan het Thoolsehe veer verwelkomd en in de trad'itioneele landouwier naar de grens der .gemeente geleid, alwaar de nieuwe burgemeester door een groote menigte iwierd opgewacht. De hfeer J- J. de Maagd riep als voor zitter der feestcommissie den heer Dron kers op den grond zijner gemeente na mens de ingezetenen een hartelijk wel kom' toe. Ook de heer J. van Gorsel, oud-bur gemeester, sprak een iwbord van welkom tot den nieuwen burgemeester. Na de ontvangst ten gemeentehuize, Werd in de belegde raadszitting voorle zing gedaan van het Koninklijk besluit der benoeming, Waarop de waarnemen de burgemeester, de heer E. van der Slikke, het iwloord nam en den heer Dronkers hartelijk toesprak. Hij iwees er op, dat het hem! én bijna a'le inge zetenen goed- deed dat dhr. D-. tot bur gemeester is benoemd. Gij hebt, aldus spr., dat ambt verdiend, en dat uWe benoeming gewaardeerd wordt, hebt gij dezer dagen op ondubbelzinnige wijze mogen ondervinden daar van a.le zijden en richtingen vele blijken van belang stelling inkwamen. Mogen die algemeene gelukwenschen en een blik op de thans feest vierende menigte voor u, een spoor slag zijn, op den door u ingeslagen weg voort te gaan, opdat de gemeente Poort vliet onder u als burgemeester en onder zegen van den alma:-htigen God in wel vaart en bloei mogen toenemen. En hier mede heb ik de eer en het grootste voor recht aan u over te dragen het onder- scheidingsteeken, dat aan het ambt van Burgemeester verbonden is. Tevens neem' ik deze gelegenheid te baat de raadsleden en in het bijzonder den burgemeester -in zijn kwaliteit van secretaris dank te zeggen voor hun me dewerking, welke ik van hen genoten heb gedurende den tijd mijner wlaarne- ming als burgemeester. Daarop omhing hij den heer Dronkers den ambtsketen, waarna de nieuwen ma gistraat !n de eerste plaats den heer v. d. Slikke dankte voor de v-r:endelijke woorden hem toegesproken. Hoewtel beschroomd deze taak aan vaardende, geef ik U, aldus spr., de ver zekering dat bij mij een goede Wil aan- fwezig is en ik hoop met Gods hulp aan de verwachtingen te kunnen beantwoor den. Aangezien ik al reeds vele jaren secretaris dezer gemeente ben en daar door vele vergaderingen met den Raad heb meegemaakt, acht ik mij ontslagen vande verplichting om mij nader aan U bekend te maken. Gij kent mij en (weet wie ik ben. Van harte hoop ik, dat met behoud van, ieders zelfstandigheid, ook bij verschil van 'nzicht, de verhouding tusschen U. en mij en tusschen de leden onderling steeds een aangename zal zijn, daarbij a leen en voor alles de belangen onzer gemeente dienende. Laat de on dervinding loeren, dat IWij, ondanks alle verschil van gevoelens, slechts het Wel zijn der gemeente op het oog hebben Mijn streven zal zijn in de vergade ringen de gemeentezaken rustig en kalm met U te bespreken. Het is echter niet aan te nemen, dat in onze beraadslagin gen altijd eenstemmigheid zal zijn; dat kan ook niet. Door wisseling van ge dachten bp een goeden toon en onder achting van ieders opinie komt men tot een eindbeslissing, Iwielke aan de ge meente ongetwijfeld ten goede zal ko men. 1 I THOLEN. Vrijdagvoormiddag had alh:er de installat'e plaats van den nieuwen burgemeester, mr. A, J. v. d. Hoeven, welke plechtigheid een eenvoudig karak ter droeg. Weth. Goossen. fungeerde als voorzitter; afwez:g waren de heeren Wa- gemaker, Baaij en Goedegetyuure. De heer Goossen sprak den nieuwhe- noemden burgemeester toe, aldus de „M. Ct, nadat voorlezing was geschied van de betreffende stukken. Spr. riep den nieuwen burgemeester het welkom toe met Zijn familie, doch ontving hem als een geheel onbekende en vreemde per soon, wiens beno-em'ng kalm ontvangen is en w;ens intrede sober geschiedt, ge heel zonder enthousiasme, zelfs bij geen enkele partij in de gemeente. Spreker noemde het een unicum :n den lande dat de nieuwbenoemde als zoo jeugd-'ge per soon is benoemd als burgemeester van Tholen, de hoofdplaats van het eiland, doch hoopt Jat hem de capacite:ten die hem dienstbaar zijn zal gebruiken in het belang der gemeente en bovenal dat hij onpartijdig d:e belangen zal beharti gen. Spr. wees erop dat de bedrijver, van de gemeente Tholen omvangrijk zijn en uitte den wensch dat de gemeente steeds in goede banen gele'd zal worden. Hij hoopte dat de nieuwbenoemde de harten van de burgerij zou kunnen win nen en dat van hem vriendschap zou uitgaan. Critiek zal niet uitblijven, doch volmaakt kan niemand zijn. De wethou ders hopen in goede harmonie met den nieuwbenoemde mede te zullen, werken, dat hij in het belang der gemeente van geven en nemen zal weten, en dat hij nimmer zijn wil alleen zal doen gelden. Wat spr.'s persoonlijken steun be treft, hij zal ernst:g overwegen of hij nog lid van den raad kan blijven; het treurige ,verl:es eenigen tijd geleden on dervonden en zijn drukke zaken zullen hem1 noodzaken het wethouderschap ne der te leggen. Als „tolk van den raad meende spr. de verzekering te kunnen geven dat hij diens vollen steun zou hebben bij het werken in het belang van de gemeente. Hij hoopte dat men in den nieuwen burgemeester een werker zou kunnen zien, d:e de bloei der gemeente zou bevorderen en -Jat hij deze gemeente niet zou beschouwen als een oefenplaats en een doorgangsplaats voor zijn verder levensdoel. Met den ewnsch dat God zijn arbeid mocht zegenen, installeerde spr. mr. Verhoeven als burgemeester van Tholen, De heer Verhoeven antwoordde dat dikwijls het woord beroepskeuze op geld doet. Spr. achtte zich gelukkig dat reeds op jeugdigen leeftijd hij zijn keuze had kunnen doen en na het gymnasium te hebben afgeloopen en hij gesteld stond voor het feit: wat nu Bij zijn studie in de rechten kwam ook de bekoring voor het burgemeesterschap, doch spr. voelde dat dit geen beletsel behoefde te zijn. Wel zijn de taak en verantwoor delijkheid van burgemeester aanzienlijk verzwaard, doc'h ondanks dat bleef het burgemeesterschap spr. aantrekken, w'aar- na hij iedere geoorloofde gelegenheid aangreep om tot zijn doel te geraken. In de eerste plaats spreekt hij een eerbiedig woord van dank aan H.M. de Koningin voor de ho.oge onderscheiding hem' geschonken door de benoeming als burgemeester, jegens den Minister van Binnenlandsche Zaken en den Commissa ris der .Koningin voor hunne aanbeveling en eveneens een woord van dank aan den heer Goossen en 'den raai voor d'e har telijke en sympathieKe wijze waarop hij werd ontvangen. Spr. noemde dezen dag een belangrijke, zoowel voor hem als voor de gemeente. Hoewel gewend aan een groote stad gaf spr. de verzekering dat het leven op het platteland voor ham' veel aantrekkelijks heeft. Het zal zijn ernstig streven zijn aan den bloe: en welvaart der gemeente te arbeiden. Let tende op de groote moeilijkheden is dit niet zonder schroom, doch lettende op God die alles bestuurt en die hem1 ook 'hierheen gezonden heeft, hoopt hij dat hij zijn taak zal vervullen. De toekomst alleen zal leeren of hij dit kan. Spr. deed een beroep op de gemeenteambtena ren om zijn taak te verlichten. In het bizonder deed spr. een beroep op den secretaris, den heer Laban, w'ens ijver en bekwaamheid zelfs tot buiten Zee land bekena zijn en hij zal dan ook met genoegen met hem samenwerken. Ook de steun van wethouders en raads leden "kan spr. niet ontberen en het zal steeds zijn streven zijn eendrachtig sa- ïnen te werken tot den bloei der ge meente. Verschillend beginsel behoeft geen hinderpaal te zijn. Laten we steeds elkander vertrouwen schenken om1 het belang der gemeente te bevorderen, daar toe geve God ons wijsheid en kracht en zijn onmisbaren zegen. Spr. dankte de. heer Goossen nog voor de waarneming van het burgemeestersambt gedurende de vacature. Met nog een woord tot de gansche burgerij die hij gaarne bij zal staan en een woord van aanbeveling in elkanders 'welwillendheid, aanvaardde spr. het voorzitterschap van den raad. De heer Moelker sprak zijn voldoening erover uit dat de nieuwe burgemeester beloofde onpartijdig te zullen zijn, die ze ker noodig is met het oog -op -de zoo uiteenloopende samenstelling, van den raad. Hij hoopt dat indien dL nieuwe burgemeester hier eenigen tijd zal heb ben vertoefd men eens zal kunnen zeg gen dat de regeering eens een burge meester heeft gestuurd waarover we te vreden kunnen zijn. Hij sprak den wensch uit dat "indien hij eens mocht vertrék ken dat men dan zou kunnen getuigen dat men hem met leedwezen ziet heen gaan. Spr. beloofde hem zijn medewer king. Nadat de voorzitter hiervoor had be dankt werd de vergadering gesloten. Wethouder Verlinden u:t Bergen op Zoom, met zijn mede-wethiouder Assel- bergs waren aanwezig en bij monde van eerstgenoemde werd den nieuwen bur gemeester gelukgewenscht met diens be noeming en sprak den wensch uit van goede verstandhouding. Om half twaallf werd gelegenheid gegeven met den nieu wen "burgemeester kennis te maken, van Welke gelegenheid een aantal offieieele personen en eenige part'culieren gebruik maakten. LANDBOUW EN VEETEELT. Ziekte onder het vee. Onder het vee in Maas en Waal ver toont zich, terwijl het mond- en klauw zeer wat aan het afnemen is, de. wrang, waarbij verscheiden gevallen met doode- lijken afloop voorkwamen. Onder de var kens maakt de vlekziekte veel slacht offers. RECHTZAKEN» Eén vader. Het O.M. bij de rechtbank te Assen eischte tegen -'emand uit Gasselternij- veen, die zijn k:nderen van 8, 10 en 12 jaar onverzorgd heeft achtergelaten, twee maanden gevangenisstraf. ONDERWIJL Bij net te R,dam gehouden examen voor de akte Nuttige Handwerken, slaag de o.a. mej. A. van Leersum te Zonne matte. VERKOOPINGEN, ENZ. ZIERIKZEE, 8 Sept. Ten overstaan van notaris Korteweg werd heden publiek verkochteene werkplaats en erf aan de Lammermarkt, voor f 851,— en f 110,— voor toebeding. KERKNIEUWS. Ned. Hem KerkL Beroepen: Te Balk (toez.), G. van Dijk Az. te Lisse. Aangenomen: Naar Colmschate (Qv.), Dr. H. Pb. Rogaar te Zuidlaren (Dr.). Bedankt: Voor Bleiswijk, J. Range te Hoog-Bliokland. Geref. Kerk. Beroepen: Te Aalten (3e pred.pl., W. Becih te Pijnacker-Nootdorp. Te West- zaan, tand. W. Sietsma te Den Haag. Chr. Geref. KerkL ZIERIKZEE. Donderdagavond 6 uur (o.t.), hoopt alhier op te treden, ds. Bijleveld van Haarlem. VERSCHILLENDE BERICHTEN. De moordzaak te Culemborg. In ver band met de artikelen in De Arbeid Het Volk en andere bladen over den dubbelen moord te Culemborg heeft de substituut-officier van justitie bjj de Tiolflohe reohtbank, den Inspecteur van politie te Tiel opgedragen, te Culem borg een nauwkeurig onderzoek In te stellen, waar bjj om. den sohrjjver van de artikelen in De Arbeid, het Culem- borgsohe gemeenteraadslid De Bous, onbsperkte vrijheid en gelegenheid zal worden gegeven, zjjn bezwaren tegen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1