Zierikzeesche Nieuwsbode advertentiën i Vrijdag 5 Sept. 1924. zierikzeesche courant. EERSTE BLAD. Door te late inzending I® HONlG'S WMAIZENA MICHELIN DUNLOP, HAAIJER, Tholen. Algemeen Overzicht. Cat' L ABONNEMENTs •Pr^a per 3 maanden f 1,50, franco per poat f 1,80. Voor he^ buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag van 1—6 regels 60 ets. van i regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 60 ots. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11129. d»« u!' Oir. A J. DE LOOZE Jr, Ultt-Rrtttl. M. 1. KOSTEN. **Te ™r ur#' Dit nammer bestaat alt 3 bladen. moesten eenige advertentlën tot Maandag worden uitgesteld. DE DIRECTEUR. J. BONGERTMAN, Zierikzes. Heilgymnastiek. Massage. TALLOOZE gerechten kunnen worden bereid met HONlG'S MAÏZENA. Onovertroffen als kindervoedsel. Voor pudciingen, sausen en vla's overheerlijk en als bindmid del voor soepen en groenten voortref felijk. Als op het pakje onder en boven een sluitzegel zit, ontvangt U de echte vraagt zc Uw Winkelier Engelbert en Peter Union Banden, levert tegen extra lagen prjjs uitsluitend aan Handelaren P.S. Vraagt onz^ extra aanbieding van Rijwielen en Onderdeelen AKKER'S Tkloosterbalsem f beroemd wrijf middel J bij rheumatiek,spit, j spierverrekkingenJ en stramheid In de Zwitsersche stad Genève verga dert de Volkenbond, die deze Week den oud-president van Zwitserland, Motta, tot haar voorzitter koos. Van heinde en ver zijn de afgevaar digden komen opdagen om deel te nemen aan de beraadslagingen of te luisteren naar wfi: de vooraanstaanden der grootse naties te verte.ien hebben, want daar zal het practisch wlei op neer komen. Mac Donald en Herriot, de mannen van de Londensche conferentie hebben elkaar met groote hartelijkheid begroet, hetgeen door de vergaderden met applaus werd bezegeld'. Dit lief doen beteekent evenwiel niet veel en 't is zeer de vraag of die intieme verhouding niet spoedig zal verkoelen na de rede, Welke Engeland's premier Donderdag j.l. heeft gehouden en die in hoofdzaken overeenstemde met de aan de aanwezige journalisten gedane ver klaringen, welke mededeelingen luidden kort samengevat as volgt: Mac Donald Wenschte het ontwape- nings- en veiligheidsprobleem te doen oplossen door een algemeene conferentie, voor te bereiden door den Volkenbond en te houden in Europa- Hij hoopte ook, dat Duitsch'.and en Rusland zullen deel nemen en zou ontgoocheld zijn, als Amerika zijn deelneming zou weigeren. Hij had meer vertrouwen dan ooit in het welslagen daarvan. Hij wenschte de a'.ge- meene aanvaarding der arbitrage, niet alleen voor juridische, maar ook voor politieke geschillen, in het midden latend, |welk instituut daarmee belast moet wor den. Engeland zou trouw blijven aan zijn bijstanc'sverplichtingen, ingevolge 't pact, maar het garantieverdrag is ten doode- gedoemd. Men teekent geen wissels, waar van het bedrag door anderen ingevuld kan worden. MacDonald scheen nog niet bereid tot de aanvaarding der clausule van verplichte arbitrage, daar eenige leemten onzekerheid laten. Het verdrag van Versailles beschouiwit de ontwapening van Centraal Europa als het begin der algemeene ontwapening; de mogendheden zijn daartoe dus moreel verplicht. In de door den Britschen premier ge houden rede, die vooral succes oogstte bij Engeland, Scandinavië en Nederland, maakte hij ook een toespeling op Opper- Silezië, dat hij een vergissing noemde, hetgeen niet naliet een pijnlijken indruk te wekken bij vele Fransehe en Poolsche afgevaardigden. De Engelsdhe delegatie heeft zich daarom gehaast de gemoederen te kal- meeren, door te verklaren, dat Mac Do nald niet de bedoeling heeft gehad een oordeel uit te spreken over de beslissing inzake Opper-SÜezië. Mac Donald 'heeft in 't vuur zijner rede zich iets te eerlijk over deze kwestie uitgelaten, vandaar wellicht de ontstem ming, die, naar men hoopt, spoedig zal zijn verdwenen, want eenheid is voor alles noodig tot het oplossen van moei lijke problemen, die den Volkenbond zich voor oogen stelt. B I n NEN L AND De Tarlefwet. Het hoofdbestuur van den Nederl. Bond van arbeiders in het landbouw!-, tuin bouw- en zuivelbedrijf heeft een adres gezonden aan de Tweede Kamer, met het verzoek, te voorkomen, dat door ver hooging van de invoerrechten op de eerst noodzakelijke levensbehoeften, als voor gesteld in het ontwerp-Tariefwet, een nieuwie druk wordt gelegd op dat ge deelte van het Nederlandsche volk, dat thans reeds groote moeite heeft in zijn onderhoud te voorzien". Reclame op poststempels. Het bestuur van den Algent. Nederl. Zuivelbond heeft aan den Minister van Waterstaat geschreven; Tot. onze niet geringe verbazing zien Wij, dat de stempels der Nederl. poste rijen voorzien zijn van het reclameop schrift: Koopt heden Blue Band, versch gekarnd. De toevoeging „versch gekarnd" moet den indruk vestigen, dat hier aprake is van boter, daar in de Nederl. spreektaal alleen bij de bereiding van boter van karnen gesproken wordt. UWe excellentie zij echter medegedeeld —voor zoover haar dit niet bekend mocht zijn dat Blue Band geen boter, doch' margarine is en de toevoeging „versch' gekarnd" dan ook onder de misleidende opschriften moet Worden gerangschikt. Aangezien het niet de bedoeling der Nederlandsche posterijen kan zijn, ertoe mede te Werken, de huismoeders bij het koopen van hare vetartikelen op een dwaalspoor te brengen, en het boven dien niet aangaat, dat op de poststuk ken der boterbereiders tegen hun Wil door een overheidslichaam een reclame als deze Wordt geplaatst, verzoeken wij uWie excellentie beleefd, deze recllame uit het poststempel te doen verwijderen. Uit Stad on Provinolo. ZIERIKZEE. Voor de zaak van den heer Labzowski alhier, staat ter gelegen heid van de kermis een bioscoop, Waarin wie Donderdagavond een oogenblik ver toefden, ten einde na te gaan iwlat op 't Wittedoek werd gegeven. Na eenige korte, dikwijls amusante films, met „Fat ty" dn de hoofdrol, kregen de toeschou wers een film van het jongste Kon. be zoek aan onze provincie, o. a. de vloot revue op de Zandkreek en het feest in Goes. Het hoofdnummer „De schrik der zeeën", een geschiedenis in den trant der fantastische verhalen van Jules Ver ne, hield aller aandacht tot het einde gespannen. De duidelijke explicatie van dhr. Jac. Reuter droeg tot het welslagen dezer filmvertooning veel bij. De heer J. G. van Niftrk te Vlis- singen, sedert tal van jaren lid van de Provinciale Staten en vroeger ook lid van Ged. Staten, zal binnenkort de Pro.- vinc:e metterwoon verlaten en zal er dus eene vacature ontstaan in de Staten. De heer van Niftrik zal worden opgevolgd door mevrouw E. Bergsma—Bergsma te Zoutelande, die hem opvolgt op de Vrijz. Dem1. lijst. Wederom zal dus een vrouw haar intrede :n de staten onzer provincie doen. De tooneellievende lezer zal wel ge merkt hebben wat we ditmaal mat de kermis échter 't voetlicht krijgen in de Concertzaal. Dank zij de enorme belangstelling het vorig jaar betoond bij 't optreden van het Roiterclaimsch Hofstadtoneelzal dit uitstekend gezelschap ook nu weer :n de Concertzaal optreden. Waar voorheen meermalen is geklaagd over de gezelschappen, die :n het Con certgebouw optraden, kan van dit ge zelschap niet anders dan met lof ge sproken worden. In de advertentie, d:e in dit nummer Voorkomt vindt men de op te voeren stukken, waarvan we hieronder een pers uittreksel laten volgen Marguerite Gauiier: Ook nu miste de aangrijpende lotgevallen der beklagens waardige Marguerte hunne uitwerking niet. Het publiek volgde, ontroerd, de treffende handeling en het bewonderens waardige spel van '"Al-da Tartaud-Klein en hare medespele.-s. De lachende dame: Het boeiende stuk gaf aan Lily Frenkel-Bouwmeester, Al:da Tartaud-Klein, Jaap van der Poll en de anderen gelegenheid om eene voortref felijke uitbeeld:ng dezer diep mensohe- lijke karakters te geven. Men heeft in ademlooze spanning gelu:sterd. Het werd een. groot succes. Dolle Hans: Het spel was van een gloed, die geweld:g aandeed en dan ook de noodige bijval oogstte. Het talrijke publiek was opgetogen en diep onder den mdruk en klapte de op tredenden hartelijk toe. Boefje: Een overal volle schouwburg voor ons tooneel en summum, voor een Nederlandsch stuk een schitterende praes- tatie; 'het werd een zeldzaam succes voor schrijver, bewerker en vertolker. Potasch en pert ernaar. Er is den gan- scihen avond door gelachen dat het da verde. De man die de klappen krijgt: Ik dank er een schoonen avond aan, de inner lijke poëzie, het d;chterlijke ideaal leefde zoo gaaf in dit suggestief circus-kader, dat een bijzondere lof hier den regis seur toekomt. In de sociëteit „Concordia" zullen ter gelegenheid van de kerm's, en wiel op Zaterdag-, Zondag-, Maandag-, Dins dag-, Woensdag- en Donderdagavond, op treden: „De Drie Bonné's". Leon Bonné is een der oudste gerenommeerde humo risten, terwijl zijn dochter Roza haar ernstige of luimige, liedjes op haar eigen artistieke manier zingt, zichzelf aan het klavier begeleidend. Papa Bonné en doch ter amuseeren iedereen met hun nummer „Hij, zij en de piano". STAVENISSE. Daar er zich voor den nieuwen Landbouww:ntercursus alhier een voldoend aantal deelnemers heeft aangemeld, zal er dus in November al hier weder een twee-j a r'ge cursus aan vangen. Keelontsteking catanh, bronchitis, schorheid. I Gebruik AKKER'* Abdijsiroop ONDEKWXfe Voor het hoofdakte-examen slaagde te Rotterdam1 o.a. mej. J. H. M. van Oost te St.-Maartensdijk. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Gramsbergen, Th. J. H. Israël te Wadenoijen. Te De Krim (toezi), L. M. S. J. Herfkens te Zwaag- westeinde (Fr.). Te Parrega (Fr.), J. Kloots 'te Varik (Gld.). Geref. Kerk. Beroepen: Te Meerkerk bij Gorin- chem, B. W. de Graaff te Stad aan 't Haringvliet. Te Zalk en Vee- caten (Ov.), cand. G. Staal Jr. te Zwlolle. Bedankt: Voor Aalten (3e pred.pl.), W. van Gelder te Langeslag-Heino (Ov.). Cbr. Geref. Kerk. Aangenomen: Naar Lutten aan den Dedemsvaart, cand. P. Dijkstra te Apel doorn. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Per vuurpjjl naar de maan. Er is al een'gen tijd sprake van om' een van de fantasieën van Jules Verne, de reis naar de maan, :n werkelijkheid om te zetten. Men is de zaak eens gaan narekenen en een Duitscher, Hermann Oberth, heeft, lezen wij in de „Opr. Haarl. Ct", reeds een 'boek geschreven „Die Rakete zu den Planetenraumen", waarin hij alle noodige gegevens heeft verwerkt en het heele reisplan u:tstippelt. Het denkbeeld zat in de lucht, want er zijn reeds twee geleerden, onafhanke lijk van elkaar, tot de conclusie gekomen,- dat men een projectiel naar de maan kan schieten. Maar zoowel prof. Goddard, van Clark Univers-'ty in Amerika, als de heer Oberth erkennen, dat men daar voor geen gewone kogels moet nemen, zooals Jules Verne deed. De aanvangs- snelheid van d:t projectiel moet niet door één explosie zoo hoog worden op gedreven, dal het de grens van de aan trekkingskracht der aarde bere'kt; tegen "deze voorwaarde is de techn;ek nog -niet opgewassen. Gemakkelijker gaat het met een vuurpijl. Men schiet dit toestel met kleinere snelheid af en na zekeren tijd splitst het u:t zich' zelf een nieuw raket af, dat met nieuwe energie de reis voort zet. En zoo vervolgens Volgens de beschouwingen van Oberth moet het, geheel volgens Verne, mogelijk zijn menschen mee te nemen. De aan- vangssnelheid behoeft hoogstens 11 K.M. per seconde te"1 bedragen. Als brandstof wordt vloeibare zuurstof en een meng sel van water en alcohol gebruikt. Oberth gaat zelfs na, of de inzittenden in het projectiel voldoende zuurstof kunnen meenemen om het op dé atmiosfeerlooze maan eenigen tijd u!t te houden en een nieuw' vuurpijl-apparaat te bouwen om zich weer terug te schieten. De kosten zijn evenwel nog te hoog om spoedig een proef te verwachten. Een vuurpijl met plaats voor twee personen weegt 400 ton, heeft 25 ton alcohol en 4 ton vloeibare zuurstof noodig en kost 600.000 gulden, vóóroorlogsprijs. VAN HEINDE EN VEIL Te Przemysl is de directeur van het Oekrainsche gymnas'um op straat dood geschoten. Men heeft hier klaarblijkelijk met een politieken moord te doen. De directeur gedroeg zich op loyale wijze tegenover de Poolsche autoriteiten en zou zich hierdoor den haat der Oekrainsche irredent-'sten op den hals hebbeh gehaald. De drie daders konden ontkomen. In het Belgische landbouwgeb'ed op de hoogvlakte van Hervé richt het moriïl- en klauwzeer onder den veestapel aan zienlijke verwoestingen aan. Verscheidene honderden melkkoeien en ossen zijn reeds door de ziekte aangetast. Alle transport van vee en markten zijn verboden. iMeer dan 20 K.M.2 boschgebied in verschi.lende gedeelten van Cyprus zijn door brand vernield. De ontruiming van Marokko Wordt ernstig door het Spaansohe directorium overwogen. Primo de Rivera zou voor een ontruiming met eere zijn. Men staat nu voor een algemeenen opstand der Mooren in groote getale; verschillende Spaansche voorposten zouden reeds over- mmeesterd zijn. Naar uit Belgrado -wiordt gemeld is de ontvanger van de stad SubotLtsa, het vroegere Maria Theresiopel, na ver duistering van het geheele vermogen in contanten der gemeente, ongeveer 300,000 dinar, naar Boedapest gevlucht. Een vreeselijk familiedrama Weeft zich te Munchen afgespeeld. De vrouw van den meubelhandelaar V. doodde daar haar man en twee kinderen. De 16-jarige zoon doodde daarna zijn moeder en pleegde vervolgens zelfmoord. Volgens een telegram door de afge vaardigden van Georgië te Genéve, ont vangen, heeft de Wreede bolsjewistische terreur een opstand in geheel Georgië en Azerbeizan verwekt. Het halve land is in handen der opstandelingen. De tele graafdraden zijn doorgesneden. In de straten van Batoem wordt gevochten. De slaapziekte-epidemie breidt zich steeds uit in Japan. Zeven nieuwie geval len Worden gemeld te Yokohama en drie te Tokio. In het Noorden van Frankrijk zijn de vooruitzichten van den oogst, tengevolge van het aanhoudende natte Weer, zeer slecht. Uit Christchurch, in NieuW!-Zeeland, Wordt de ontdekking gemeld van een groote ader van goudhoudend kwarts aan den voet van den berg Tarwera. Uit Tiflis wordt gemeld, dat de penningmeester der Georg'SChe communis tische partij met een bedrag van 200.000 roebel in buitenlandsche valuta verdwe nen is. Hij had dit bedrag uit Meskou ontvangen om over te maken aan het centraal comité der Perzische communis tische partij. 1 J I Uit New York wordt een nieuwe hittegolf gemeld. Den Sen September be reikte de temperatuur er 95 gir. Fahren heit. Duizenden brengen den nacht in de open lucht do,or. Men verwacht nog meer hitte. 1 In het Oosten van Roemenië heeft een vreeselijke storm gewoed, die mét een alles vernielende wolkbreuk gepaard ging. Vooral in de Dobroedsja was het noodWIeer. Tengevolge van hoog water is dit district van de rest van Roeme nië afgesneden. In de buurt van Kon stanza zijn in één dorp meer dan 100 huizen vernield. Er zijn reeds 12 lijken in de puinhoopen gevonden, doch tal van lieden worden nog vermist. Men raamt het 'getal der dooden in de buurt van Konstanza op ten minste 40, terwijl de materiëele schade ten minste 50 mil- lioen Lei bedraagt. Het Russisch telegraafagentschap meldt, dat de meerderheid van de op standelingen :'.n Georgië zich heeft over gegeven. De rest is :n de bergen gevlucht. Te TifFs, Batoem en andere steden is de orde niet verstoord. Bij verordening van het Georgische bestuur zijn, de aan voerders lot den kogel veroordeeld. FEEST DEZE WEEK! uzelf en uw vrlen- TRACTEER den op het beste wat te kragen is. PRESENTEER CHIEF WHIP. ROOK EEN CHIEF WHIP. DE FEESTVIRGINA 10 voor 20 cent. OVERAL VERKRIJGBAAR. VERSCHILLENDE BERICHTEN. PREDIKBEURTEN, Zondag 7 September te Zierikeee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, ds. Waardenburg. Namiddag 2 ure, ds. Waardenburg (Doops- bediening). Kleine Kerk. 10 ure, dr. Helder. Luthersche Kerk. l'O ure, geen dienst. Geref. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen (Voorber. H. A.), 2 Leeskerk en 6 ure (o. t.), da. v. d. Molen. Evangelisatie Jeruël II. 10.30 en 7 ure, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, gew. tijd, Leeskerk. avond is, naar „de Tijd" meldt, op de kermis te Zaandam in een zweefmolen een ernstig ongeluk gebeurd. Een 16-jarig meisje, van Koog aan de Zaan, is door het losraken van een ketting van een der schommeltjes gevallen. De ketting sloeg om een har er beenen, met het gevolg, dat het afgeknepen werd. Bij den val liep zij nog eenige kwetsuren op. In ern- stigen toestand is zij naar hét ziekenhuis vervoerd. De zweefmolen is op last van de politie gesloten. Weer een autobus in brand. Op den provincialen Iweg tusschen Vessem! en Wintelre is een autobus van den dienst Eindhoven—Vessem in brand geraakt en geheel verbrand. Er zaten slechts twee personen in den bus, die geen letsel heb ben gekregen; zij wisten zich' spoedig in veiligheid te stellen. Vergiftiging. Woensdag voormiddag heb ben zich in het gezin van een politie agent, Wlonende aan de De Kockstraat in den Haag, ernstige gevallen van ver schijnselen van vergiftiging voorgedaan. Na 't gebruik van voor de tweede /naai gekookte oude melk, die door toe voeging van suiker en beschuit smakelijk wias gemaakt, zijn drie kinderen uit be doeld gezin, benevens een broer van de moeder ziek geworden. Een geneesheer oordeelde te doen te hebben met vergif tigingsverschijnselen en de kinderen 'wer den naar het gemeente-ziekenhuis ver voerd. Daar is reeds een der kleinen, een kind van drie jaar, overleden. In het ziekenhuis iwiordt thans 't braak sel onderzocht om te kunnen nagaan, Wlaarin de oorzaak v$n de vergiftiging schuilt I l jiöUjÜfÜ' I De ntoorcl te Culetnborg. Inzake hét onderzoek naar de moordzaak in Cu- lemborg en de politioneele leiding aldaar in het algemeen, hadden wij, schrijft ,,'t Volk", een onderhoud met den heer offi cier van justitie te Tiel, teneinde zijn oor deel te vernemen over de tot nu toe in dat blad gedane publicaties. Dit naar aanleiding van W!at het Haagsche Korrea- pondentiebureau over de beschuldigingen in het Wieekblad „De Arbeid" als de meening van het parket Wieergaf. Waftr „Het Volk" publikaties deed, die in den zelfden geest zijn gestemd, zou deze meening zich ook over de door haar gedane publicaties kunnen uitstrekken. De heer Hofstede Crull deelde daarop mede, eerst Dinsdag 2 September van zijn vaccantiereis op het parket te Zijn teruggekeerd en van de door 't Haag sche persbureau ingewonnen informaties geen kennis te dragen. Hij machtigde „het Volk" te verklaren, dat zijn oordeel over de door haar ge publiceerde feiten ndg niet afgesloten is. MededeeUngen van een aard als dat blad deed over het politioneel beleid in Cu- lemborg zullen aanleiding geven tot een breeder onderzoek in Culemborg zelf. Diefstal uan een voorzittershamer uit het Vredespaleis. Het Algemeen Politie blad bevat de volgende mededeeling: Tusschen 25 en 27 Augustus is uit het Vredespaleis te 's-Gravenhage ontvreemd eeln ebbenhouten voorzittershamer, in ge bruik bij den voorzitter van het Internati onaal Hof van Justitie. De hamer ia on geveer 25 30 c.M. lang, heeft een ron- deln, gebeeldhoulwiden steel, een ronden, aan tWIee zijden een weinig afgeplatten knop, Wlaaromheen een gebeeldhouwde ring, Iwlaarin met vergulde letters voor komt de spreuk: Saevia tramquillus in undis. (Rustig te midden der iwloeden.de baren). De commissaris van politie, afd. E te 's-Gravênhage, verzoekt nauwkeurig on derzoek naar dit voorwerp en bij vinding inbeslagneming en aanhouding en voor geleiding van den (onbekenden) dader,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1