Zierikzeesche Nieuwsbode OLDenKÖT? abonnement: Woensdag 3 Sept. 1924. zierikzeesche courant. ADVERTENTIÊNi H. H. Adverteerders Bekendmaking. Loting voor den Dienstplicht. Het zegel der Stilte. THe/kchoco/ac/e met Zuidvruchten binnenland. ÏTr20^ PrJJi por A maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag van 1—6 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reolames 80 ets. p. regel. By contraot belangryke korting 80ste JAARGANG. - No. 11128. Tnzondl&8: op den dag van üit- Olr. A. J. DE LOOZE Jr. Ultr.-Rriicf. M. J. fOSTEM. **vo vöór 11 deelen wij mede, dat groote advertontlëu bestemd voor hel nummer van a.s. Vrijdag, door ons niet later kunnen worden aangenomen dan tot Donder dagavond. Later inkomende moeten tot een-Volgend num mer wachten. DE DIRECTEUR. BURGEMEESTER «n WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat de Secretarie der Gemeente op Zaterdag 6 en Donderdag 11 September a.s.. na des middags 12 uur zal gesloten zijn. Zierikzee, 2 September 1924. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee A. J. F. FOKKER VAN CRATESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat de loting voör de lichting van 1925 voor deze gemeente zal plaats hebben te Zierikzee in het Stadhuis op Maandag den 22 September 1924, des voormiddags te 10 uur. Wie aan de loting deelnemen. Aan de loting nemen deel alle voor* de lichting ingeschreven personenmet uit zondering van hen, omtrent wie vóór den dag van aanvang der leting blijkt, dat zij: a: bij onherroepelijk geworden uitspraak voorgoed ongeschikt verklaard of uit gesloten zijn; b. zijn overleden; c. hebben opgehouden Nederlander te wezen en ook geen ingezetene zijn; d. als niet-Nederlandor hebben opgehouden ingezetene te zijn e. als ingezetene, niet-Nederlander, behooren tot een Staat, waar de Nederlanders niet aan verplichten krijgsdienst zijn onder worpen of waar ten aanzien van den dienst plicht het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen; f. terecht in een andere gemeente zijn in schreven. De ingeschrevenen, die aan de loting moeten deelnemen, worden nitgenoodigd om op het hierboven vermelde uur ter aangegeven plaatse aanwezig te zijn. Wijzo van loting. De loting geschiedt ten overstaan van den Lotingscommissaris. De ingeschrevenen wor den in de volgorde van het alphabetisch register afgeroepen, ten einde zelf een num mer te trekken. Bljjkt niet, dat de afgeroepen ingeschrevene aanwezig is, of is deze buiten staat of onwillig een nummer fa trekken, dan wordt de wettige vertegenwoordiger opgeroepen. Blijkt niet, dat deze aanwezig is of is deze buiten staat of onwillig een nummer te trekken, of acht de Lotings commissaris het niet aannemeljjk, dat de verschijnende persoon de opgeroepene is, dan geschiedt het trekken door den Burge meester, het lid van den gemeenteraad of den ambtenaar der gemeente, bij de loting tegenwoordig. Het lotingsbiljet wordt als dan bewaard ter secretarie van de gemeente, voor welke geloot werd. Aldaar kan de loteling het biljet binnen drie maanden na de trekking afhalen of doen afhalen. Bezwaren tegen de loting. Door belanghebbende lofalingen of door hun wettigen vertegenwoordiger kunnen tegen de wijze, waarop de loting is geschied, bezwaren worden ingebracht bij den Com missaris dor Koningin. Het bezwaarschrift lean op on gezegeld papier worden gesteld, doch moet met redenen omkleed en onder teekend, binnen tien dagen, te rekenen van den dag, waarop de loting is afgaloopen, tegen bewijs van ontvangst worden ingeleverd by den Burgemeester. Van de uitspraak van den Commissaris der Koningin zal een af schrift ter gemeentesecretarie gedurende tien dagen ter inzage worden gelegd, waar van openbare kennisgeving zal geschieden Het ter inzage leggen van dat afschrift zal Door William Ie Queux tevens bg persoonlijke kennisgeving worden bekendgemaakt aan hen, die de bezwaren inbrachten. Bezwaren, niet ingericht of niet ingeleverd op de hierboven aangegeven wijze, kunnen geen gevolg hebben. Zierikzbb, 1 September 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTEYN VAN RENGERSKERKE. Dit geval echter was een mysterie, zóó vreemd en ingewiikkeld als Londen ooit gekend had. In de annalen van Scot land Yard stond geen geval geboekt, dat zóó onge'Woon was. „Heb je geen theorie gevormd, omtrent Wat werkelijk gebeurd is?" vroeg Phrida Langzaam na een kort stilzwijgen. „Neen, lieve", antwioordde ik. „Welke theorie kan ik vormen?" Het is het beste, dat ik den lezer alles vertel en het ge heim in al zijn phazen laat zien; ik zal dus de voornaamste feiten mededeelefl vóór ik de détails ga vertellen. Hier volgen dus de bijzonderheden, voor zoover ik ze kende. Om vijf minuten over half tien den vo- rigen avond, den avond van den zesden Januari, Wias ik thuis in Albemarle Street aan het brieven schrijven. Harnes, mijn knecht, Was uit en ik was alleen toen de telefoon ging. Nadat ik den hoorn had opgenomen, hoorde ik Sir Digby op vrool ijken toon vragen fwlat ik van plan W'as te doen. Ik antwoordde hem dadelijk, Bedrijfsbelasting voor Ned. binnen schepen in België. Naar aanleiding van het bericht, dat het Belgische Kamerlid Theelen de aan dacht van den Belgischen Minister van Buitenlandscihe Zaken gevestigd heeft op- het feit, dat Belgische arbeiders, die zich iederen dag voor hun werk per fiets naar Nederland begeven, aldaar een rij wielbelasting ten bedrage van fr. 25 moe ten betalen, wijst men ér op, dat in &n loop van dit jaar in België een bedrijfs belasting is ingevoerd voor Nederlandsche binnenschepen. Het bedrag dezer belas ting wordt, aldus schrijft men aan de N. R. Ct.", zeer willekeurg vastgesteld en nog wel volgens de geschatte waarde van het schip. Het minimum, dat geheven wordt, schijnt fr. 60 per jaar te zijn. In sommige gevallen heft men bovendien ook nog van den schipper bedrijfsbelas ting. Onze binnenscheepvaart, welke hier te lande toch al veel te zwaar is fee- last, is hier ook weer het slachtoffer. De postcheque- en girodienst. In èen onderhoud met een vertegen woordiger van het „Vad." heeft de di recteur van den Postchèque- en Girodienst de heer J. Lazonder, o.a. medegedeeld, dat het aantal' personeel, dat hij in dienst vond bij zijn optreden bedroeg 1040 man (er zijn in den aanvang 1140 ambtenaren geweest) -en dat dit thans is terugge bracht tot 860 ambtenaren. Voorts is het thans in Brussel afgeziene stelsel geen Belgisoh systeem, omdat de Belgen het Voorbeeld van Keulen hebben gevolgd en pasklaar gemaakt voor de Belgische toestanden. Dat gaat de heer Lazonder nu ook vioor Nederland doen. Tenslotte deelde de directeur mede, dat voortaan de rekeninghouders ook een bewijs zul len ontvangen, dat een door 'hen afge geven chèque-advies op'het Giro-kantoor is ontvangen en van hun rekening is af geboekt. De natie Augastusmaand. .De thans geëindigde Augustusmaand is meer dan voldoende nat geweest om voor velen de vacantie te bederven. Toch is de thans gevallen regen geen record geweest. De totale regenval 181 m.m. te gen 89 normaal, werd in Augustus 1912 toen 200 m.m. werd afgetapt, overtrof fen. Men ziet; het kan nog erger. Ook de grootste daghoeveeleid "36.4 m.m. op 30 Augustus is op 18 Jul: 1910 overtrof fen, 'toen tusschen 6 en 10 uur v.m. 54 m.m. viel. De afgeloopen maand heeft nog een vrij lange periode met weinig regen gehad: van 5 tot 16 Augustus re gende het alleen 15 en 16 Augustus en dan nog 's avonds of 's nachts. In de tweede helft der maand werd het ge ducht nat; maar Augustus deed zooals zij dat ik thuis Was, waarop hij met veran derde stem zeer ernstig vroeg, of Ik om elf uur bij hem in Harrington Gar dens, Zuid Kensington 'wilde kom'en. „En hoor eens", zei hij vertrouwelijk, „de bui tendeur iwlordt om half elf gesloten en dan gaat de portier iwleg. Ik zal even voor elven naar beneden gaan en de deur op een kier zetten, laat niemand je ziem binnengaan iwlees' voorzichtig, ik heb redenen, Welke ik je later zai uit leggen". „In orde", antwbordde ik en belde af. Zijn verzoek kwam me wel wat vreemd voor; misschien Iw'ilde hij me over iets persoonlijk spreken, hetgeen nog eens gebeurd Was. Ik riep dus even vóór elven een taxi in Piccadilly en reed naar het Westen, voorbij het Gloucester Road Station naar de stille deftige buurt, wlaar mijn vriend iWoonde. Om! elf uur is Harrington Gardens - die lange straat met groote, nogal som bere huizen, de meeste bewoond door groote kooplieden, de andere dienende tot stadsverblijf van menschen die ge woonlijk op hun landgoederen wonen zoo stil als het graf; mijn taxi riep alle echos Wakker, tot ik ongeveer in het mid den der straat liet stil houden, uitstapte en den chauffeur betaalde. Nadat ik een paarhonderd meter ver- moest doen. De groote maandaom "was te danken enkele dagen, met zwaren regen val; 2 Aug. met 19 rnjnr. 3 met 13, 18 met 35, 24 met 23, 30 met 36 dus in 5 dagen 2/a van den geheelen maandelijk- schen val. September zette al weer slecht in, maar juist Dinsdagochtend bleek er eene gunstige verandering te zijn ge komen in de luchtdrukverdeeling, zoodat de kans op beter, droger weer aanmer kelijk is gestegen. Uit Stad en Provlnol® ZIERIKZEE. Blijkens een in dit num mer voorkomende annonce van den heer E. Kohschulte aan de Mol alhier, wordt Donderdag zijn nieuw verbouwde, naar de eischen des tijds ingerichte man- telmagazijn heropend. De heer Kohschulte heeft zijn pand een metamorphose laten ondergaan, welke zijn geheele zaak ten goede komt. De vroegere afdeeling voor mantels is geheel veranderd. Een flinke breede trap achter in den winkel geeft toegang tot het nieuw'e mantelmagazijn, dat door den timmerman J. J. A. v. Velthoven en de schilders P. H. Beuzenberg Zn. is herschapen in eêh keurig etablissement, dat aan moderne eischen voldoet. In deze groote zaal vinden de dames mantels en confectie te kust en te keur, terwijl een in oud-Hollandschen stijl ingerichte pas kamer onmiddellijk aan dit mantelmaga- zijn grenst. De geheele interieur-wijziging maakt een flinken, degel ijken en last not least een frisschen indruk Tot stationschef te Numansdorp- Haven is benoemd de heer J. van As, thans onderchef R.T.M. te Zijpe, terwijl de conducteur C. van Leeuwen in d:e betrekking is benoemd. Maandagavond zijn op 't Havenplein ter gelegenheid van Kon:nginne-dag ditmaal een dag later gehouden, omdat de 31ste Augustus op een Zondag viel de Meiboomspelen, welke tijdens het Kon. bezoek zoozeer de aandacht trokken, nog eens herhaald, omdat menigeen door de drukte op 't Havenplein met het Kon. bezoek, weinig of niets van dit hier onbekende spel had gezien. Reeds in ons feestverslag hebben wij van den Mei boom gewag gemaakt en vermeld hoe de spelen (wórden gehouden, zoodat we niet in herhaling behoeven te treden. Met veel belangstelling heeft men [Maandagavond de spelen gadegeslagen. Xn bun smaakvolle cos'tuumpjes voerden een uitgelezen schaar jonge meisjes dan sen uit rond den versierden boom, ter wijl zij tevens de rood, w*it en blauwe linten op de maat van de muziek be staande uit een reuzen draaiorgel in elkaar vlochten. Mevr. Fokker—Lyons komt een woord van lof toe voor dit feestnummer, dat door haar 'in elkaar werd gezet en onder haar leiding werd uitgevoerd. „Kunst en Eer" gaf op 't Havenplein om half negen haar aangekondigde uit voering, die door velen werd aangehoord, helaas niet onder diepe stilte en met klimmende aandacht, zooals de geijkte term luidt. Na afloop der uitvoering bracht ons stedelijk muziekcorps dhr. A. Timmer man, welke door H.M. is benoemd tot ridder in de Oranje-Nassau-orde, een se renade, terwijl den agent van politie, H. L. Kardol, die dien dag zijn zilveren ambtsjubileum herdacht, eveneens een se renade iwlerd gebracht. Ook voor de wo ning van den burgemeester iwierd tijdens 'de muzikale rondgang halt gehouden en den burgemeester een serenade gebracht. Heden Woensdag 3 September is het 55 -jaar geleden dat de Zierikzee sche H.B.S. werd geopend. In 1907 ging deze inrChting van onderwijs, die tot dat jaar aan de gemeente behoorde, bij. het Rijk over. De tradit'e getrouw, laten wij hier onder volgen, wie en wat op de ker mis, die weer is aangebroken, is gearri veerd. Op de Balie komt de Schouwburgtent van Delmonte. Op het Havenplein: de car rousel van Robbe, de danstent van Galle- Vale, de' stoommolen van Janvier, het poffertjeskraam van Smits, de danstent van Willemse en op het Kraanplèin: de luchtschommel van Dierikx, een" zweef molen van Vale, terwijl tegenover den 'heer Labzowski een bioseoóptent komt van Brouwer. Voorts komen de gewone koek- en gebakkramen en schiettenten o.a. van Janvier en Rommens. De overplaatsing van den komm'es der le klasse D. v. d. Werf van hier naar Utrecht is ingetrokken. Wij verWijzen belangstellende lezers naar de advertentie der N. V. De Con certzaal, wlaairin twee bioseoopiavonden Worden aangekondigd, n.l. „Op Hoop oan Zegen", een nieuw'e film van het boeiend tooneelspel van Heijermans en „Be Bruid der Zee", filmdrama met de beroemde filmster Dorothy Ph'lips in de hioofdrol als scheepskapitein. Bioscoopliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan deze degelijke stukken, die overal groote belangstelling trekken. HAAMSTEDE. Bij Kon. besluit is aan dhr. W. F. G. J. van Zalm alhier, den oudsten vrijwilligen landstormer, de zil veren medaille met 'de gebruiste zwaar den der Oranje Nassau-orde verleend. Wij gunnen den 75-jarigen en nog steeds krassen heer van 'Zalm, die indertijd als onderofficier een werkzaam aandeel in den Atjeh-oorlog heeft genomen, van harte deze Koninklijke onderscheiding. BURGH. In de godsdienstoefening van Zondag, j.l. der Ned. Herv. Kerk werd èn voor Diaconie èti voor Kerk een gift van f 10 gecollecteerd. Moge het voor beeld van den milden gever navolging vinden. NIEUWERKERK. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Vrijdag 29 Augustus j.l. Voorzitter de burgemeester. Afwezig de heer Geleijnse met kennis geving. De begrooting van den keurings dienst van vee en vleesch in den keu ringskring Oosterland voor 1925 wordt goedgekeurd. Aangeboden wordt de be grooting der inkomsten en uitgaven van de gemeente voor 1925. Ze sluit in ont vang en uitgaaf op een bedrag van f 29615,95. De begrooting van het Burger lijk Armbestuur voor 1925 wordt goed gekeurd in ontv. en uitg. op f 1257,53. Vastgesteld wordt eene wijziging der be grooting voor 1924. Bij de rondvraag bespreekt de heer van der Have de ver lichting. Spreker vindt het verschrikke lijk, dat de gemeente zoo slecht wordt verlicht. In Bruinisse branden de lan taarns nu reeds en in deze gemeente zijn ze nog opgeborgen. Gedurende de heele maand September is de gemeente nog verstoken van straatverlichting. Is er verlichting dan branden de lantaarns nog ongeregeld; de een brand dan langer dan de andere. De voorzitter zej^i toe voor vroegere verlichting te zullen zorg dragen. De heer Stoutjesdijk vraagt of het niet mogelijk is een lantaarn te plaat sen bij de Weel en het polderweeg je. De menschen die daar wonen zijn totaal van verlichting verstoken. De voorzitter zou wat dit betreft, willen wachten op wat zal gebeuren op het gebied van ver lichting. De heer Stoutjesdijk kan zich daarbij neerleggen. Denzelfden spreker is het opgevallen, dat het hir'shoudwater der perceelen, bewoond door Nikerk en Clarisse geen afvoer heeft, De voorzitter antwoordt, dat daar geen gemeente'riool ligt; 'bij meerdere, op het tijdstip van in voering der bouwverordening bestaande Woningen bestaat deze ongewenschte' toe stand, doch hieraan is niets te doen. Hierna wordt de vergader'ng gesloten. THOLEN. Volgens ontvangen mededec- ling zal de n:euwe burgemeester, Mr. J. A. Verhoeven, alhier a.s. Vrijdag te HH/g uur in een openbare vergader'ng van den gemeenteraad worden geïnstalleerd. Te IIV2 uur zal door ZEd.A. gelegenheid ge geven worden tot kennismaking. der 'whs gegaan, vond ik de deur die op een kier stond en sloop ongemerkt de vestibule in. Ik ging de met loopers belegde trappen op naar de twteede etage en bemerkte, dat mijn vriend zelf de verbindingsdeur naar zijn etage opende; eenige seconden later zat ik voor een groot vuur in zijn gezellige zitkamer. Het gelaat van mijn vriend wias grauw en geheel veranderd, toch Was hij nog even Wellevend, opgeruimd en vroolijk als altijd. De etage, Welke heel klein maar zeer duur Was, zooals hij mij verteld had, was overal elegant en smaakvol gemeubeld. Aan de muren hingen curiositeiten en vreemde wapenen, welke hij uit verschil lende deelen van de Wereld had meege bracht. De salon Was geheel in Arabische stijl gehouden, met cederhouten scher men, half rond bogen, lage, zachte divans en zijden doeken, in Egypte gekocht; terWijl als tegenstelling de kleine kamer, wiaarin wij nu zaten geheel wit gemeu beld Was met een oud-rose tapijt op den grond, hetgeen' haar een vroolijk, modern aanzicht gaf. De lange elegante man- met de grijze baard presenteerde mij een doos Perfec- tos Finos, waaru!t we beiden een namen, toen WILerp ik me dn een stoel en stak langzaam! op. Hij stond met zijn rug naar mij toe en boog zich over zijn schrijftafel, waar schijnlijk om eenige papieren op te rui men, Wlelke >ik niet zien mocht. Tegen over hem hing een ronde spiegel aan de muur, daarin kon ik zijn gelaat zien. De uitdrukking er van koud, cynisch', on heilspellend verschrikte mij. Hij leg de de papieren in een la en sloot die met een sleutel, Welke aan zijn ketting hing. „Wel", vroeg ik, „Waarom doe je toch zoo geheimzinnig, Digby!" Hij keerde zich vlug om; zijn gelaat, dat gewioonlijk zulk een vroolijke uit drukking droeg, Wias bleek en vertrok ken. Ik zag dadelijk, dat er iets ernstigs gebeurd Was. „Ik Iwlilde je om raad vragen, Royle", zei hij bijna fluisterend. „En !wiel, om je de waarheid te zeg gen, ik Wil niet weten, dat je van avond hier geWeest bent." „Waarom niet?" „Om zekere particuliere redenen zeer ernstige redenen". „Zooals je verkiest, kerel", was mijn antwoord, terwijl ik zijn heerlijke sigaar rookte. Hij zag mij aan en zei: „De redenen, Waarom ik je verzocht heb vanavond hier te komen, Royle is om je te ver zoeken met je Zeer gewaardeerde vriend- |2cls. 15 cis. ONDERWIJS. Voor het eerste gedeelte van het ana- lyst-examen vanwege de Nederl. Chemi sche Vereeniging in Aug. afgenomen, is o.a. geslaagd mej. M. Klompe, geboren te Dreisc'hor. 1 Benoemd tot tijdelijk leeraar aan de R.H.B.S. te Zierikzee, de heer B. D. H. van Arnim, reeds als zoodanig werk zaam1. 1 Naar we vernemen bedraagt het aantal sollic'tanten naar de betrekking van onderwijzer aan de bijzondere school te Sl.-Annaland meer dan 65.. POST EN TELEORAPHIEo Postchèque- en Girodienst. Het voornemen bestaat om den eeTsten October a.s. den Postchèque- eft Giro dienst te heropenen voorloopig met de postrekeningen 1 tot en met 9999. In ver band met de overdracht der -Werkzaam heden van de commissie voor de uitbe taling van gelden op postrekeningen aan den Post-Chèque- en Girodienst wórdt aan de houders der genoemde postreke ningen gelegenheid gegeven nog tot uiter lijk 6 September a.s. door middel der commissie op de gebruikelijkeWijze over schap te blijven schenken op een tijdstip, dat ik de grootste crisis van mijn leven te doorstaan heb. Je moet weten, dat ik een warboel van mijn leven gemaakt heb en de Waarheid zal spoedig bekend Wlorden, tenzij tenzij jij me wilt redden". „Ik begrijp je niet", zei ik hem aan starende. „Wat bedoel' je in 's hemels naam?" 1 ,jMijn beste jongen, ik zal mijn kaarten dadelijk openleggen", zei hij langzaam'. „Laat eens zien We kennen elkaar nu bijna een jaar. Je bent mijn beste vriend geweest, geheel gewijd aan mijn belan gen, een trouwe vriend, niemand zou zich een beteren kunnen wenschen. Ik daarentegen, heb1 je belogen ik heb je laten gelooven, dat ik ben, die fk niet ben. Waarom? Omdat weï !k ver onderstel, dat ik eigenlijk niet beter dan anderen ben omdat ik iets te verber gen heb m'n beste Royle iets wat :k aTtijd heb trachten te verbergen tot vanavond." „Maar wat heeft dat met onze vrind schap te maken We hebben allen onze privé zaken, zoowel in handels- als in gevoelszaken" zei :k. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1