Zierikzeesche Nieuwsbode Maandag 1 Sept. 1924 zierikzeesche courant. EERSTE BLAD7 GEMEENTE~BÉGRÖQT1NG, ABONNEMENT: Pr^l per S maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke numtaeri 5 cent. Vereohjjnt Maandag, Woensdag en Vrydagï ADVERTENTIÊN: van 1—8 regels 80 ots. van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 80 ots. p. regel. By contract belangryke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzbe brengen ter openbare kennis, dat de begrooting van de inkomsten en uitgaven der gemeente voor het dienstjaar 1925, van heden tot den dag der behandeling in den Raad, ter gemeente-secretarie voor een ieder ter lezing is neergelegd en tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. Zierikzee, 30 Augustus 1924. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgeraeesler. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BUITENLAND. Een zonderlinge gast. Dezer dagen, stond voor den Politie rechter te Glasgow terecht een jonge Pool, die beschuldigd werd van valsoh- heid In geschrifte, terwijl hij bovendien niet :n het bezit bleek van een pas of andere documenten, waardoor zijn iden titeit kon worden vastgésteld. De jongeman gaf op te heeten Idel. Ken nieuw weekblad van dr. Vervier». Bij de Centrale Uitgeverij Gebr. Van den Boogaard te Oisterwiijk (N.-Br.) zal binnenkort een nieuwl blad verschijnen onder den titel „De Vaderlandsehe Kro niek", Algemeen Weekblad tot opwek king der nationale energie. Het blad komt onder redactioneele lei ding van dr. Verviers en heeft ten doel de gedachten der Nederlandsehe herstel beweging in breeder kringen der bëvol- king'ingang te doen vinden. Het nlenwe rljwlelplaalje. Naar „Het Vad." verneemt, Weeft de beeldhouwer en teekenaar C. J. van der Hoef het ontwerp gemaakt voer een rijwielplaatje 1925. Ter duidelijke on derscheiding van de tegenwoordige, zul len de nieuwe plaatjes een ovalen vorm hebben. In ornamentale letters dragen ze de inscriptie: Rijwielbelasting 1925. Uit Stad ©n Provinoie ZIERIKZEE. Wij verwijzen naar de in dit nummer voorkomende advertent;e van de Concertzaal, waarbij twee bioscoop voorstellingen worden aangekondigd .ter wijl voorts wordt bekend gemaakt, dat met de kermis het „Vereenigd R'damsch \\t ki" i va fo, Hofstad-iooneel" in volled'ge bezetting Weingarten en bleek acht talen vloeiend te spreken, maar, zooals de sheriff op- 1 1 merkte, hij bleek ook in staat :n al deze talen te liegen. Allereerst beweerde hij in Nederlandsch-Indië te zijn geboren, maar daarna veranderde hij zijn opgaven weer en beweerde in Polen uit Joodsche ouders te zijn geboren. Den eersten keer, dat hij naar Engeland kwam, geschiedde dit als „blinde passagier". Daarna bleek, dat hij zes jaren in het Nederlandsehe leger gediend had, maar gedeserteerd was. Hij was toen gaan zwerven, trok eerst naar Dublin, vervolgens naar Duitschland en Canada. Toen hij weer naar Engeland terugkeerde, was hij naar Ierland getogen en bij zijn aanhouding werden een massa foto's van vooraan staande leden van de Iersche Vrijstaat- regeering en schrifturen van de Iersche republikeinsche partij op hem gevonden. Hij ontkende echter, dat zijn bezoek /ets met politiek uitstaande had. De rechter veroordeelde dien avonturier tot 30 dagen gevangenisstraf en droeg hem voor uitzetting uit het land voor. De moord op Robert Franks De laltste dagen van de procedure togen de millionnairszoons Loeb en Leo pold te Chicago, die hun jeugdigen mak ker Robert Franks hebben vermoord, zijn ongelooflijk sensationeel gelwteest. Den dag der slotzitting waarop de uitspraak tegen 10 September Werd vastgesteld verzamelde zich' een tierende volksme nigte voor het Paleis van Justitie en dreigde de moordenaars te zullen Lyn chen. Er Werd op straat een namaak- jury benoemd, die Loeb en Leopold schul dig verklaarde en hen ter dood veroor deelde. Op de zitting zelf kWam het ook tot een ongehoord incident. De Officier van Justitie, CroWe, had in zijn requisitoir een buitengewoon onverkwikkelijke pas sage ingelascht, waarin hij den rechters de mogelijkheid voor oogen stelde van onlusten in geval de beide jeugdige mis dadigers niet werden ter dood veroor deeld, en waarin hij verder zinspeelde op „iriacht en geld, die hun invloed op de rechtbank uitoefenen". Crows ver telde o. m., dat de families der beide jongens de touwtjes in handen hebben en ieder binnen hiyi bereik staand poli tiek en financiëel middel aanwenden om de twee levens te redden. Rechter Caverly onderbrak dit beden kelijk requisitoir geen enkel maal, maar een vastberaden uitdrukking lichtte in zijn oogen, zegt de „Chicago Tribune' Achteraf legde hij een korte, vlijmscherpe (verklaring af, Waarin hij o.a. zei: „Ge hebt een laffe en lage aantijging aan 'het adres van deze rechtbank gericht en een duidelijke poging geWaagd om ze te intimideeren. Er zijn in u!w; slot- 'argumentatie gedeelten, die ik niet in het procesverbaal kan laten staan, en ik moet daarom gelasten, dat ze daaruit Worden geschrapt. Deze rechtbank zal .zich noch door u, noch door iemand an ders laten intimideeren". Uit deze Woorden van den rechter kan intusschen nog altijd niemand afleiden. Wat ten slotte het lot der twee moor denaars zal zijn. BIN N E N L A N D Men herinnert z'ch ongetwijfeld het enorme succes van het vorig jaar van dit illustre gezelschap, toen ook hier Taf- taud, Tartaud-Klein, Cor v. d. Lugt en Annie van Ees, n:euwe triomfen vierden met „De Rechte Lijn", De Schaduw" en Overschotje". Aan belangstelling zal het ook ditmaal zeker niet ontbreken. Aangesteld tot brugwachter te Warnsveld bij Gorinchem, de heer C. M. van S.trien alhier. Voor de nagelaten betrekkingen der bij de ZeeuWsche stormramp omgeko men visschers -is door ons van N. N. nog 5 aan het Prov. Comité opgezonden. Bij Kon. besluit is bevorderd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau, dr. J. Helder, predikant bij de Ned. Herv. Gem. te Zierikzee en benoemd in die zelfde orde, ds. P. J. M. de Bruin, do cent Theol. school te Apeldoorn en W. de Looze, hoofdofficier van gezond heid le klasse. Benoemd zijn tot Ridder ;n de Orde van den Nederlandschen Leeuw, Ir. Jhr. R. R. L. de Muralt te Borculo en Mr. P. Dieleman, l:d van Ged. Staten van Zee land te Middelburg. Tot Ridder :n de Orde van Oranje Nassau, de heer F. A. Kleppert, Ingenieur der Prov. Waterstaat in Zeeland te Zie rikzee; de heer Tj. B. E. Kielstra, secr. van de .ZL.M. te Goes; de heer J. Waale, directeur van het Post- en Telegraafkan toor te Gouda en ds. G. Wisse, predi kant bij de Chr. Geref. Gem. te Arnhem. De sulkervoorraad. Het Ned. Weekblad voor den Handel In Kru:denierswaren meldt dat de Watsre prijsverh-cogingen der su'ker vermoedelijk den indruk gevestigd hebben, dat er aan het eind der oompagne weer een tekort aan suiker dreigt te komen. Hieruit ver klaart het blad de run op de pakhuizen der Centrale Suikermaatschappij, die in één week geforceerd werd 40.000 balen suiker af te leveren. Ter geruststelling van winkeliers en publiek deelt het blad thans mede, dat er voor ongerustheid geen grond bestaat. De Centrale Suikermaatschappij heeft door aankoop van grondstoffen allé maatregelen genomen om een normale suikervoorz'ening tot den nieuwen oogst ten ^lle te waarborgen. BURGH. Vergadering van den gemeente raad, gehouden op Zaterdag 30 Aug. j.l. AanWeziig alle leden. Na opening door den voorzitterj lezing der notulen en van enkele ingekomen stukken, iwordt behandeld een brief van den Pensioen raad omtrent den pensioengrondslag van den gemeente'wlerkman. Deze pensioen grondslag wordt van f122 opnieuw vast gesteld op f 138 en voor het ambt van doodgraver op f 17. Een verzoek van M. van Heukelen—Straaijer om aanstelling als schoonhoudster der openb. school wordt aangehouden tot de volgende ver gadering; vóór dien tijd zal getracht worden in overleg mét het hoofd der school een instructie omtrent 't schoon houden enz. dier school samen te stellen. Tot lid van het Plaatselijk Armbestuur van WestenschouWOn wordt herbenoemd dhr. C. W. Boot, tot lid van het burgerl. armbestuur dhr. G. Slaager en tot lid van de plaatselijke commissie van toe zicht op het lager onderwijs de heer A. van Zuijeri. De begrooting 1924 wordt in uitgaaf gewijzigd met een bedrag van f 35 door den post onvoorziene uitgaven met een gelijk bedrag te verminderen. De begrooting van het plaatselijk- en burgerlijk armbestuur voor 1925 resp. in ontv. en uitgaaf met f 4694,61 en f 1787,60 worden goedgekeurd. Aangeboden wordt de gemeentebegrooting voor 1925 en be noemd als commissieleden tot onderzoek dier begrooting de heeren J. Kloet, C. W. Boot en P. Landegent. Naar aanleiding van eenige Wenken van een der ambachts lieden dezer gemeente omtrent het z. i. te lucratieve plan tot het bouwen van een arrestantenlokaal hebben B. en W. dhr. v. Rooijen, den ontwerper van het plan, aangezocht om een berekening van een eenigszins goedkooper plan. Door dhr. van Rooijen Was schriftelijk mede gedeeld, dat uit een oogpunt van bezui niging iwel een en ander in het eerste plan gewijzigd kan worden, wat echter de degelijkheid niet ten goede zal ko men. Na langdurige discussie Wordt be sloten dhr. van Rooijen uit te noodigen tot het ontwerpen van een nieuw of ge wijzigd plan en de minste inschrijver voor het eerste plan te berichten, dat dit Iwlerk niet wordt gegund. Bij de om vraag vraagt dhr. Fokker of door de vereeniging van Nederl. gemeenten nog geen actie is gevoerd inzake de groote kosten, die de gemeenten zich moeten getroosten voor het bezoek van leerlingen aan Rijks Hoogere Burgerscholen in an dere gemeenten. De voorzitter belooft in dien geest aan genoemde vereeniging te zullen informeeren. Dhr. Fokker zegt bovendien, dat, !waa.r in kleinere gemeen ten de jaarwedde van den burgemeester met 15 pCt. verminderd is, hij nog niets gehoord heeft van een salarisverminde ring der hoofden van enkele grootere gemeenten in Zeeland; hij stelt voor aan Ged. Staten te vragen of ook reeds de 15 pCt. voor de grootere gemeenten is toegepast. Dit voorstel Wordt aangeno men. Dhr. van Zuijen uil de Wensehelijk- heid van het aanschaffen eener lijk koets voor deze gemeente. De voorzitter vindt het jammer, dat mdertijd bij de aan schaffing eener lijkwagen voor Haamstede geen overleg met Burgh gepleegd is. De heer Boot geeft als zijn meening te ken nen, dat men nog wel met Haamstede in overleg kan tredeniwiaartoe met alge- meene stemmen beslotefi" wordt. De heer Fokker bespreekt teislotte den minder gunstigen toestand van het bruggetje te Burghsluis, waaromtrent de voorz. hem toezegt, deze zaak in het polderbestuur ter sprake te brengen. Daarna sluiting. NIEUWERKERK. Zondagavond werd de woning van P. A. Deurloo, knecht op de boerderij van den landbouwer H. Krabbe, door den bliksem getroffen. De brand bepaalde zich tot het houten schuurtje, dat tegen de WOning stond; het Werd geheel in de asch gelegd. We gens den grooten afstand van de kom der gemeente, kon de brandspuit niet anders doen, dan verdere uitbreiding van den brand voorkomen. Persoonlijke on heilen kwamen niet voor. BRUINISSE. In de Vrijdagavond ge houden vergadering van den gemeente raad waren afwezig de heeren Boller, de Waai en de Koning. Na mededeeling van enkele ingekomen stukken, welke voor kennisgeving werden aangenomen kWam in 'behandel.'ng een brief van den burge meester van Oosterland, houdende toe zending van de begrooting van den vleeschkeuringsdienst voor 1925. Zij werd na voorlezing ongewijzigd vastgesteld. Een brief van B. en W. d.d. 31 Juli, waarbij de rekening over '1923 werd aangeboden. Een brief van J. Okkerse, houdende mededeeling dat hij aceoord gaat met de door den "gemeenteraad ge stelde voorwaarden, inzake de betaling van de verplegingskosten voor zijn doch ter, die voor rekening der gemeente is opgenomen in een krankzinnigengesticht. Een c,?rcoila:re vat» de Districts-arbeids- beurs te Rotterdam, houdende verzoek om een bijdrage in de door haar te ma ken kosten. Hierop wordt afwijzend be schikt. Vervolgens wordt afschrijving veT- leend van schoolgeld aan St. Otte, L. v. d. Weele, M. de Ronde, J. Vane, A. Ver wijs, Jac. Bal, J. C. Feytel, St. I. Ju- melet en W. Hoek, in verband met het verlaten der school op 1 Juli. In behan deling komt het rapport der commissie belast met het nazien van de gemeente rekening en die van het Burgerlijk Arm bestuur. De Commissie advisaert tot voor- loopige vaststell;ng van de gemeentereke ning in ontv. op f 84278,04, in u/.tg. op f 71289,401/2, alzoo met een batig saldo van f 12938,631/2, en tot goedkeuring van de rekening van het Burgerlijk Armbe stuur in ontv. op f 3278,401/2, in uitg. op f 3263,95, alzoo met een goed slot van f 14,451/2. Hiertoe wordt besloten. Een brief van B. en W. houdende aan bieding van de begrootng voor 1925, sluitende met een ontv. en uitg. van f 68815,641/2, w.o. een post voor onvoor ziene uitgaven van f 4146,68. Een brief van het Burg. Armbestuur, houdende toe zending ter goedkeuring van de begroo ting voor 1925. Zij wordt m.a.s. goedge keurd in ontv. en uitgj pp f 3373,131/2, w.o. een post voor onvoorziene uitgaven van f 42,01. De gemeentelijke subsidie be draagt f 2500. Tenslotte deelt de voor zitter nog mede dat van de Assurant:e- Maatschappij „De Nederlanden van 1845" een bedrag van f 40 is ontvangen als vergoeding voor uitgekeerde belooningen aan het brandweerpersoneel bij gelegen heid van den plaats gehad hebbenden brand bij B. Capelle. Daarna wordt de vergadering gesloten. betuigt. Bij de omvraag informeert dhr. Potappel of nu bijna alle perceelen in deze gemeente aan de waterlèiding aan gesloten zijn, dat ook het geval is met het postkantoor, zijnde een rijksgebouw1. De voorzitter deelt :n antwoord daarop mede, dat dit gebouw ook aangesloten wordt. Echter is er eemg oponthoud ver oorzaakt door misverstand aan de afdee- ling rijksgebouwen. Daarna sluiting. RECHTZAKEN. Door de Arrondissements-Reohtbank te Middelburg is in vrijheid gesteld J. K. D., molenaar, 37 jaar, wonende te Benesse, thans gedetineerd, verdacht van bedrlegelyke bankbreuk, gepleegd te Benesse in 1924. ONDERWIJS. Bij het te Rotterdam gehouden examen voor nuttige handwerken slaagde o.a. mej. W. Lemson te Burgh. 1 POST EN TELEGRAPHIE. Verplaatst met ingang van 1 Sept. a.s. de besteller J. van Koten van Brui- nisse naar Ouwerkerk. J. AANBESTEDINGEN. BRUINISSE. De door B. en W. gehou den verkooping van 8 perceelen straat- mest heeft opgebracht de som van T 134,50. LANDBOUW EN VEETEELT. STAVENISSE. Verslag van den ~aad dezer gemeente, gehouden op 29 Aug j.l. Voorzitter de burgemeester. Tegen woordig alle leden. De reken'ng der ge meente over 1923 wordt overeenkomstig het rapport van de commissie van on derzoek voorloopig vastgesteld in ontv. f 93684,62 en in uitg^ f 92624,03i/2, en met een goed slot van f 6060,581/2die van het Burgerlijk Armbestuur over hetzelfde jaar in ontv. f 1977.651/2 en in uitg. f 1699,78, alzoo met een goed slot van f 236,871/2. De begrootingen der gemeente en van het Burgerlijk Armbestuur voor 1925 worden aangeboden en gesteld in handen eener oommiss'e, tot leden waar van worden aangewezen de heeren van Iwaarden, Potappel en Stoutjesdijk. De eerste met een eindcijfer van f 43538,02 en de laatste met een eindcijfer van f 2304,231/2. Verder wordt nog besloten tot toekenning van een grarificatie van f 25, aan den gemeente-opzichter, in ver band met nieuw uitgevoerde werkzaam heden. Aan het slot der vergadering wenscht dhr. van Iwaarden, als oudste lid van 'den raad, den voorzitter hartelijk geluk met de ofitvangen Koninklijke on derscheiding, waarvoor deze zijn dank Het ongunstige weer der laatste weken berokkent enorme schade aan de nog te velde staande gewassen, met name aan den haver- en tarweoogst, die voor het grootste deel nog niet binnen is, waardoor bijna overal reeds geschoten tarwe en haver voorkomt. Ook de aardappelen hebben van het rijkelijk gevallen hemelwater veel te ïyden, zoodat ziekte onder dit gewas op vele plaatsen voorkomt. Indien niet spoedig gunstiger weer komt, zal het grootste gedeelte van den oogst bedorven zyn. Stand der landbouwgewassen. Het hieronder volgende overzicht van den stand der landbouwgewassen op 22 Augustus is, onder medewerking van de rijkslandbouweonsulenten, samengesteld naar gegevens, verstrekt door de corres pondenten van de directie van den land bouw en door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut. In Juli bedroeg voor het geheel e land de gemiddelde hoeveelheid neerslag 80 m.M., tegen 71 m.M., normaal. Vooral in de tweede helft der maand was de hoe veelheid neerslag aanzienlijk. De polder bemaling was, bij de groote hoeveel heden neerslag, op vele plaatsen niet :n staat al het Water in korten tijd af te voeren, waardoor in lage gedeelten tij delijk waterbezwaar ontstond. Bij eenigs zins spoedige veranderng van het weer is daarvan echter nog n:et veel nadeel te duchten. Minder gunstig is de weersgesteldheid voor dei oogst van verschillende akker bouwgewassen. als tarwe, haver en erw ten. De qualite't dezer producten begint op verschillende plaatsen reeds te lijden. Rogge, zomergerst, wintergerst, karwij- en koolzaad zijn geoogst en kwlamen over het algemeen goed binnen. Waar reeds tot dorschen werd overgegaan, worden over het algemeen hooge opbrengsten geconstateerd. In de aardappelen treedt op vele plaatsen de gewone aardappel ziekte vrij sterk op; waar geen besmet ting met Bordeausche pap heeft plaats gehad, komen vrij veel zieke knollen voor. Betreffende den stand der verschillende gewassen in Zeeland kan het volgende worden medegedeeld. Tarwe is goed.- Rogge gaf een goed gewas. Wintergerst gaf een goeden oogst. Zomergerst idem. Haver idem. Kanariezaad :s algemeen vrij goed. Blauwmaanzaad is goea. Karwij was goed. Koolzaad gaf een goeden oogst. Klaverzaad is overal vrij goed. Vlas geeft een goeden tot zeer goe den oogst. Veldboonen staan zeer goed tot goed. Erwten idem. Bruine boonen vertoonen algemeen een goeden stand. Consumptieaardappelen leveren over 't algemeen een goeden oogst. Suikerb'eten staan goed, plaatselijk goed tot zeer goed. Voederbieten vertoonen eveneens een goeden stand. Paardepeen staan goed. Koolrapen vertoonen over het algemeen een goeden tot zeer goeden stand. Uien staan goed. Cic'hore' staat zeer goed tot goed. Weiland vertoont algemeen een goeden tot zeer goeden stand. BedanktVoor DInteloordP. Steenbeek te Bergambacht. ZIERIKZEE. Ds. G. J. Waardenburg overgekomen van Hansweert, deed ZoDdag j.l. zijn intrede alhier, na dea voormiddagB bevestigd te zijn door zyn vader, ds. H. Waardenburg van By per- kerk. De bevestiger had tot tekst gekozen Matth. 13 52. Des avonds deed da. G. J. Waarden- burg zyn Intrede met als tekst 2 Cor. 4:6 Z.Eerw. hield een predicatle over de behoefte aan licht, het licht zelf en de werking des lichts. Aan 't slot zyoer rede werden de gebruikelijke toespraken gehouden, ter- wyi dr. Helder daarna de gemeente verzocht den nieuwen leeraar toe te zingen Gez. 224 5. Beide keeren was het gebouw der Nieuwe Kerk geheel gevuld. Ds. Waardenburg hoopt Zondag 7 September, namiddag 2 uur, in de Nieuwe Kerk gelegenheid te geven tot Doopabediening. Aangifce uiterlijk Vrijdag 5 September vóór 12 uur by mej. Costerus, Meel- straat B 58. Geref. Kerk. Aangenomen naar Opperdoes, oand. W. Seinen te Hooge veen. Bedankt voor H. I. Ambaoht, S. de Vries te Ambt-Vollenhove. Chr. Geref. KerkL Aangenomen: Naar 8neek, oand. J. Hovius te Kornhorn (Gr.) Bedankt voor Meppel, J. L. de Vries te Bynsburg. Geref. Gem. Beroepen te EDkbuizen J. Vreugdenhil te Borssele. KERMIS. Wat verdWijne, wfct verschijn©. Wat er bloeie, iwiat er kwijn, Kermis zullen Wij behouden, Als w!e maar ons zei ven zijn! Wat voor fraaie nieuwiigheden Onze eeuwi den mensch ook biedt, 'd Echte ZeeuW ruilt voor d£» dingen Zijne Zeeu'wische kermis nietl i Volbloed Zierikzeeënaren Viert de kermis, en be'wtaar Het gemoedelijke van vroeger Ongerept, nog menig jaar. Houdt den vreemden invloed Verre, Die laatdunkend op U ziet, Omdat gij naar eigen iW'ijze Van Uwl kermisfeest geniet 3" Wie blasé van elders hier komt, En 't publiek eens leeren zal Hoe het uitgaan moet en feesten, Vindt vast weerstand overal. Flink zoo, mijne stadgenootan, Toont karakter waar het moet, Vecht voor Zierikzee's tradities, Waakt voor 't oude Schouwsche goedl Weest naast Hollanders ook ZeeuWen, En naast ZeeuW, steeds Scbouwenaar, Als je zóó jezèlf zult blijven, Vier je kermis, ieder jaari z. '1 a VAN HEINDE EN VER, KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Aangenomen: Naar Vliasingen, A. de Voogd te Assen. - De Russische Zwarte Zee-vloot houdt oefeningen met geschut op de Zwarte Zee. De bevolking van de Roe- meeneche en Bulgaarsohe kust verkeert in opgewonden stemming. De Roemeen- sohe vloot slaat de bewegingen der Russische vloot nauwkeurig gade. De Duitsche Rijksdag heeft de Dawea- wetten met de vereisohte meerderheid aangenomen. Het spoorwegontwerp werd met 314 togen 127 stemmen goedgekeurd. Een tot heden onbekende besmet telijke ziekte woedt ia de Westeiyke provinoleB van Japan, welke ïykt op ruggemergsontsteking. In een dorp by Münohen ls een jongeman van 25 jaar In het huweiyk getreden met een weduwe van 45. Do dochter van die weduwe is getrouwd met des jongemans vader. Zoodat de ▼ader dus de schoonzoon van zyn zoon is geworden, en de dochter de schoon moeder van haar moeder, terwyi de jongeman zelf zyn levenslot heeft ver- bonden aan dat van de moeder zyner schoonmoeder. De uitspraak in het te Chieago loopend proces tegen de millionnairs zoons Loeb on Leopold, is nitgesteld tot 10 September e.k. Er heeft een hevige storm gewoed langs de kust van Nieuw-Sohotland. Er is aanzienlijke schade aangericht. Een driemaster, een Amerikaansch jacht en een kustvaartuig hebben schipbreuk geleden. De driemaster is met de geheele bemanning in de golven verf dwenen. Van de beide andere schepen zyn de opvarenden gered. De toetreding der Duitsch-natlonalen tot de ryksregeering kan eerlang wor den verwacht. Het Oentram heeft geen bezwaren geopperd. De democraten zullen dan echter uit de regeering treden. De Ryksdag is tot 15 October op wqob gegaan, nadat door de obstructie van socialisten en oommanisten de be-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1