Zierikzeesche Nieuwsbode HONIGS Vrijdag 29 Aug. 1924. zierikzeesche courant. advertentiën i EERSTE BLAD. J. BONGERTMAN, Zierikzee. Algemeen Overzicht. goede toespijs W Puddingen jt ABONNEMENT: Prüi por maanden f 1,60, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 6 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—B regels 60 oti. van i regels en daarboven 20 ots. per regel. Beolames 60 ets. p. regel. Bi) contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11126. »p d.n d.g «it Oir. 1 J. DE LOOZE Jr. uiii.-rkhi. M. 1. KOSTEIt. g,y° Tóór 11 Dit nnmmer bestaat uit 3 bladen. Heilgymnastiek. Massage. De DIRECTEUR van het Postkantoor te Zierikzee deelt mede, dat met het oog op de vie ring van den verjaardag van Hare Majes teit de Koningin op 1 September e. k. 't kantoor uoor den postdienst na 2 uur is gesloten. Busrechthouders kunnen noch tans hunne correspondentie afhalen. De vierde of avondbestellang Wordt niet uit gevoerd. Het was een allesbehalve verheffend beeld dat de Duitsche Rijksdag Woensdag j.l. bood, toen het voorstel, em alle po litieke gevangenen vrij te laten welk voorstel 'Was gegrond op 't pact van Lon den schipbreuk leed. Het tumult dat na 't verwerpen van dit voorstel ont stond, was, zooals de voorzitter juist uitdrukte, een der beschamendste ver nederingen die het Duitsche volk kon den treffen. Zie h'er een kort resumé van den rijksdagveldslag Van rechts drongen de nationaal soera- listen 'n de richting van den demoeraat Brodauf op, door wiens toedoen het am nestie-voorstel werd verworpen. Van links ijlden de commun:sten toe. Democraten, sociab'sten, centrumsleden, sprongen van hun banken op, hetzij om zich te bergen, hetzij om daadwerkelijk aan den veldslag deel te nemen. De pre sident rammelde wanhop'g met zijn bel en verliet tenslotte de zaal. De z'tting was daarmede gesloten, ma'ar geen der afgevaardigden bemerkten daar :ets van. Wat er vervolgens precies gebeurde 's moeilijk uit te maken, maar in alle ge val ontstond er een vuistgevecht tusschen communisten eenerzijds en democraten en socialisten anderzijds. Zaaldienaren schoten toe om de heeren bij de slippen van hun colbertje eerbied:g uit elkaar te trekken, maar hadden daarbij geen suc ces. De volle tribunes waren als één man opgestaan en gaven door luide kreten hun walging te kennen. Inm:ddels was Brodauf het middelpunt van den strijd geworden. Hij weerde zich dapper met een krantenstok, maar kon toch niet ver helpen, dat hij verscheidene vuistslagen in zijn gelaat opliep, waarvan een hem bijna een oog! kostte. Ook werd er een socialistische hand en een bril uit elkaar geslagen. Een lid van de volkspartij, smeet een der communist'sdhe strijders over den vloer. Na ongeveer vijf minu ten trokken de verschillende partijen weer in hun stell'ngen terug en kon de zitting doorgaan Hoewel bij ons de Kamerdebatten nu niet altijd op even hoog pe'l staan, is het gelukkig nog noo:t tot dergelijke, als hierboven omschreven, worstelpartijen gekomen. [Mogelijk hebben de leden van den Rijks dag dit schandaal beschouwd als 'n aange name afwissel'ng, van het hoogsternstige werk van law'aaimaken en scheiden, waar in men daar bijzonder bedreven schijnt te zijn. Heden Vrijdag; valt hoogstwaar schijnlijk de beslissing voor de uitvoering van de in het plan der deskundigen voor gestelde wetten, waartegen de rechter- partijen zich tot heden hebben Verzet. Stemt de meerderheid van den Rijksdag tegen de overeenkomst te Londen ge sloten, dan zullen nieuwe verkiezingen in Duitsc'hland worden uitgeschreven, het geen op zich zelf beschouwd nog niet zoo kwaad zou zijn, omdat dan de po litieke atmosfeer wellicht een zuiverings proces zou ondergaan. '"bTNNË WLflWD," Openbare verkooplngen en verpach tingen. Afgekondigd is de Wet van 28 Juli j.l., houdende regeling omtrent het dragen van kosten van openbare verpachtingen en het uitloven van premiën bij open- bare verkooplngen en verpachtingen. Hierbij is^het volgende bepaald: Alle kosten, vallende op een openbare verpachting, komen ten laste van den verpachter. Elk beding, strijdig met dit Voorschrift, is nietig. Het is verboden, bij een openbare verkooping of' openbare verpachting eenigerlei premie uit te loven of uit te keeren; met uitzondering van voor zoover betreft een openbare Ver kooping strijkgeld. Onder strijkgeld |w"ordt verstaan de premie in geld, welke Wordt uitgeloofd voor dengeen, die bij een openbare verkooping, in twiee of meer zittingen of instantiën gehouden, bij de eerste zitting of instantie het hoogste bod voor een goed doet. Overtreding van dit verbod Iwlordt gestraft met hechtenis van ten hoogste één maand of geldboete van ten hoogste duizend gulden. Indien het feit Wlordt begaan door of vanwege een N.V., een coöp. of andere rechtspersoonlijkheid bezittende vereeni- gimg of een stichting, Wordt de strafver volging ingesteld en de straf uitgespro ken tegen de leden van het bestuur. Deze Wiet treedt in werking op een nader te bepalen datum. Uit Stad en Provlnoie. ZIERIKZEE. „Kunst en Eer" geeft jMaandag 1 Sept. 's avonds 81/2' uur in de muziektent een concert, ter gelegen heid van de verjaardag van H. M. de Koningin. Programma: 1. Oud Wilhelmus en Het ZeeuWsche Volkslied; 2. Koningin Wilhelmiinamarsch3. Les Ctoches de Cor- neville, fantasie, Planquette; 4. Newl Life, Wals, C. Komzak; 5. Faust, fantaisie, Gou nod; 6. Dance, F. Popy; 7. Suite Ballet, Largo, Galop, F. Popy; 8. Scène de Car- neval, Sam! Vlessing; 9. La Housarde, Valse, L. Ganne; 10. L'Entrée des Gladia- ateurs, J. Fucek. Onmiddellijk na afloop van de uitvoe ring Wlordt door het muziekgezelschap een muzikale wlandeling van ongeveer een half uur door een deel der stad gemaakt. RENESSE. Openbare vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Woens dag 27 Aug. Voorzitter de burgemeester. Aanwezig alle leden. Ingekomen van den Inspecteur der Dir. Bel. eene vaststel ling van den totalen aanslag der ge meentelijke inkomstenbelasting ten be drage van f 7500. Ingediend werd de re kening der gemeente over het dienstjaar 1923. De commiss'e van het nazien der rekening adv:seerde bij monde van den heer M. de Roo tot goedkeuring. De re kening werd voorloop'g vastgesteld tot een bedrag aan inkomsten van f 25101,19s en dat der uitgaven van f 23105,12s. Naar aanleiding van de gehouden ver gadering van de commissie voor iw'ater- voorzien'ng op ons eiland deelde dhr. Joh. Hoogenboom mede, dat de regeling bij de totstandkoming der leiding, met name verplichte aansluiting, een ge- wensc'hte noodzakelijkheid diende te wor den. De bespreking le:dde tot een dis cussie over de voor- en nadeelen dezer regeling. Enkele leden opperden bezwa ren dienaangaande, anderen zagen de noodzakelijkheid daarvan :n met het oog op de voordeeliger Werking. De heer C. J. Kooman vestigt de aan dacht op de geplaatste paaltjes aan de kromming van den weg voor het café van mej. wed. Kappers. Hij geeft in overweging die sta-in-den-wegs te doen verwijderen, aangezien deze z.'. het ver keer van auto's en andere voertuigen belemmeren. De burgemeester zal den toestand ter plaatse opnemen en nagaan of verwijdering mogelijk is. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter na omvraag de vergadering. NOORDWELLE. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Dinsdag 26 Aug. j.l. Alle leden aanwezig. De com miss'e voor het nazien der rekening 1923 brengt bij monde van den heer C. Elen- baas verslag uit. De reken'ng was in orde, met een uitgaaf van f 17703,05V2 en een ontvang van f 19993,41; goed slot f 2290,351/s- Aldus wordt vastge steld. Door B- en W. werd de begrooting voor 1925 aangeboden en zal voor een ieder ter inzage worden gelegd. De bur gemeester deelde mede, dat de bode met de gestelde vragen acooord gaat. Bestek en leekening van de te bouwen woning kunnen dus gemaakt worden. Da heer Boogerd vraagt of het den burgemeester officieel bekend is, dat de tegenwoordige woning van den bode voor f 1000 te koop is. Dit is den burgemeester wel ter oore gekomen, doch niet van den e'ge- naar der woning zelf. Deze zaak wordt nog even besproken, doch men is bang een oud gebouw te koopen. B. en W. komen met het voorstel, de aftrek voor noodzakelijk onderhoud, voor inwonenden te brengen op f 250 en dat van hoofden der gezinnen te houden op f 500. Dit voorste], dat in de ver gadering van 4 Maart verworpen was, werd nu na ampele bespreking met al- gemeene stemmen aangenomen. Aan het Waterschap Schouwen, zal in verband met het planten van eenige hoornen, na der antwoord worden verzocht. Bij de omvraag vroeg den heer Boot antwoord op zijn vraag in een vorige vergadering gedaan, betreffende het beweiden der wegen. Door den burgemeester werd, om dat de kanten worden stuk geloopen, af wijzend hierop beschikt. Daarna sluiting. NOORDGOUWE. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente, gehouden op Dinsdag 26 Augustus j.l. Allen tegen woordig. Na opening der vergadering deelt de voorzitter mede, dat' het aan steken der lantaarns te Schuddebeurs gedurende den aanstaanden winter 's gegund aan J. Fonteijne voor f 15 per lantaarn; nog was ingekomen een 'n- zitter mede, dat het Burgerlijk Armbe stuur het rouwkleed kosteloos zal ver strekken bij begraving met de lijkkoets. De heer Ganzeman zegt, dat de be woners van Schuddebeurs, die begrijpe lijk meer met de koets zullen begraven, dan die van Noordgouwe, het rouwkleed kosteloos krijgen, .terwijl bij begraving in de kom der ger-^eente, waar de lijken meer worden gedragen, f 4 huur voor het kleed moet worden betaald. Ook zegt de heer Ganzeman, dat nu de mindere Volksklasse, veelal in de 2e klasse be graven, het tarief der laagste klasse zou kunnen worden verlaagd en dat der le en 2e klasse Wat worden verhoogd, dan kunnen ook zij van de koets ge bruik maken. De voorzitter zegt, dat bij gebruik der lijkkoets de huur van het kleed bij het tarief is inbegrepen en dat, indien de mindere volksklasse in een hoogere klasse wil begraven, daar voor het geldende tarief dient te betalen. De begrooting voor den keuringsdienst van vee en vleesch in den keuringskring Zierikzee voor 1925, wordt vervolgens goedgekeurd tot een bedrag van f 3263. In verband met de te betalen kosten in gevolge art. 86 der L.O.-wet 1920 over 1923 aan de gemeente Zierikzee wlordt uit den post onvoorzien der gemeente begroeting van 1924 een bedrag van f 75,891/s af- en overgeschreven ,op den bëtrekkel ij ken post dier begrooting. De Commissie belast geweest met het na zien der gemeente-rekening over 1923 brengt bij monde van den heer van Gorsel rapport uit, strekkende tot goed keuring. De voorzitter zegt dank aan de commissie voor de genomen moeite, waarna de rekening voorloop'g wordt vastgesteld. De gemeentebegr.ooting voor 1925 wordt den Raad aangeboden. Een schrijven van de commiss'e van Beheer over den straatweg van Zier'kzee naar Brouwershaven, houdende verzoek het in een vorige vergadering genomen besluit, inzake verhoog'ng van bijdrage voor dien straatweg voor de jaren 1924 tot 1927, van voorwaarden te ontdoen, wordt na eenige bespreking aangehouden. Een ver zoek van het hoofd der school, om een kamertje in zijn won'ng, aan te brengen wordt, nadat de urgentie daarvan door B. en W., die een onderzoek ter plaatse hebben ingesteld, 's aangetoond in gewilligd. De heer Dalebout. vraagt bij de omvraag of de boomen niet kunnen worden gesnoeid. Na eenige besprekin- iwlordt besloten om de twee jaren de boomen te snoeien en d't 's winters te doen plaats hebben. Tenslotte wordt be sloten, het volgend jaar de kom der gemeente aan het Oostweegje te be straten met kromme klinker en de u't- komende keien te gebruiken voor het aanleggen van een goot langs dat ge deelte straat, voor verbetering van den waterafvoer, waarna de verg. wordt ge sloten. OUWERKERK. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Woensdag 27 Augustus j.l. Tegenwoordig alle leden. Er is één vacature. De begrooting van den keuringsd'enst van vee en vleesch in den keuringskrng Oosterland voor 1925 wordt goedgekeurd. Aan hiet bestuur der bewaarschoolvereeniging wordt op zijn Verzoek voor 1925 eene subsidie toege kend van f 350. De door het benoemd raadslid, den heer G. Goudzwaard, inge zonden geloofsbrief wordt onderzocht, Waarna tot de toelating van genoemd lid wordt besloten. De begrooting der ge meente voor 1925 wordt aangeboden en gesteld in handen eener commissie, be staande uit de heeren van de Stolpe, Hen- drikse en Giljamse. De gemeenterekening oVer 1923 wordt voorloopig vastgesteld in ontvang op f 35227,89V2, :n uitgaaf op f 34322,78 en alzoo met een batig slot van f 905,1l1^. Vastgesteld wordt een besluit tot wijz'ging der begrooting voor 1924. Bij de rondvraag wijst de heer Boogerd op den slechten toestand van de rijbaan bij het zaadje; er zijn groote gaten 111. De voorz'tter zou er weinig aan willen doen; als te een'ger tijd de financiën beter zijn, kan algeheele ver betering plaats v'nden; thans kan worden volstaan met de gaten iwlat op te vullen. De heer Boogerd verklaart zich hierbij neer te leggen. De heer Giljamse acht het gewenscht om de goot aan den in gang van het dorp bij Meerman te her stellen en een platte goot te leggen, die niet zoo gevaarlijk is als de bestaande. B|. en W. worden gemachtigd uit te voe ren wat noodig is. Dezelfde spr. deelt mede, dat de rioleering aan den Noord- Achterweg verstopt of stuk schijnt te zijn en vestigt de aandacht op den put bij den tuin van de Later. De voorzitter zal naar de rioleering laten zien en zegt, dat de gemeentewerkman, zoo spoedig deze in de gelegenheid is de afheining bij bedoelden put zal aanbrengen. ST.-[MAARTENSDIJK. De Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Financiën hebben, gelet op het Koninklijk besluit van 2 Februari 1918, No. 48, tot toekenning van voorschotten en bijdragen aan deze gemeente ten behoeve van den boulwl van 10 arbeiderswoningen van ge- meentelwlege, goedgevonden, het bedrag van die daarbij aan deze gemeente toege kende buitengewone jaarlijkschè bijdra gen uit 's Rijks kas over 't exploitatiejaar 1918/1919 vast te stellen op f33,75 voor iwiat betreft de rentevoetbijdrage en op f314,70 voor Wiat betreft de materiaal- pr ij zenbij drag e en over 1919/1920 respec tievelijk op f 33,75 en f236,60. ONDERWIJS. Geslaagd te R'dam voor het examen Nuttige Handwerken, de dames J. Bran denburg, Haamstede en G. P. R. de Bruine, Ouwerkerk. POST EN TELEGRAPHIE. Voortaan zullen gedrukte stukken en monsters met onvolledig adres zonder meer Iwtorden teruggezonden. Alleen bij zondere gedrukte stukken, zooals ken nisgevingen van overlijden, zullen eerst, nadat een nauwkeurig onderzoek naar de bestelbaarheid ds ingesteld en dit vruchteloos gebleven, iwjorden teruggezon den. LANDBOUW EN VEETEELT. In de gemeente Sirjansland sterven vele verkens aan de gevreesde vlekziekte, wat voor vele eigenaars een groote schadepost is. NOORDGOUWE. Onder het vee van de landbouwers J. J. de Keijzer en A. Vis Lz. komt het mond- en klauwzeer voor. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Colmschate (Ov.), Dr. H. Phi Rogaar te Zuidlaren. OUD-VOSSEMEER. Door den heer J. M. de Graaff, sedert 1889 secretaris-ont vanger, werd tegen 1 Oct. a.s. eervol ontslag verzocht, wat hem door de kerk voogdij is verleend. Geref. Kerk. Beroepen: Te Hoogeveen, J. Hoek te Soest. Bedankt: Voor Moerdijk, M. A- van Pernis te Sehoonrewoerd. Voor Oudega (Wijmbr.), E. Beukema te Niaw'er (Fr.). VAN HEINDE EN VER. In het Engelscbe graafschap Lin- colshire is een nieulWe epidemie van mond- en klau'wlzeer uitgebroken. Twaalf duizend stuks groot en klein vee Zijn afgemaakt. Te Leningrad (Petersburg) is de staat van beleg afgekondigd in verband met de reeds eenige dagen durende alge- meene staking der havenarbeiders. In de Duitsche badplaats Kellerhu- fer is dezer dagen op 61-jarigen ouder dom de meubelmaker Heinrich Feig over leden, die Wegens zijn buitengewone dikte ver buiten de grenzen en bij de talrijke badgasten een bekende persoonlijkheid mocht heeten. Hij Iwloog 500 pond en moest altijd op tJwlee stoelen zitten. Een Reuter-telegram meldt uit Chi cago, dat één van de handigste recher cheurs der po'ibie gearresteerd is, beschul digd van medeplichtigheid aan den over val 'in Juni j.l. van een trein van Chicago naar St.-Paul door roovers, die zich meester maakten van een millioen dollar. In den Duitsch'en Rijksdag is het bij de behandeling "van een communistisch voorstel, om alle uitgesloten en gevangen zittende Rijksdagleden tot de zitting toe te laten, tot heftige tooneelen en een vechtpartij tusschen communisten en een demokratische afgevaardigde Brodauf ge komen. De communisten bewerkten met vuistslagen andere leden, die Birodauf trachtten te beschermen. Er ontstond een ongehoord tumult W'aaraan ook de tri bune deelnam'. Ten slotte moest de voor zitter de vergadering sluiten. Een geweldige aardverschuiving dreigt 'in het Rijndal in het Zwtitsersch kanton St.-Gallen, Iwlaar tengevolge van ondermijning van den bodem door stort regens een beboscht terrein, lang vijftien honderd meter en honderd meter breed, in beiWeging is. In de citadel te Warschau :s in de zaal van de onderofficiersoursus een gra naat ontploft, waardoor 14 personen wer den gewond. Volgens berichten uit Moskou zal er op 30 Augustus een proefmobil'satie plaats hebben van hét geheele Russische leger. De gespannen verhoudingen tus schen Rusland en Roemenië schijnen den oppersten raad van oorlog, aanleid'ng te hebben gegeven tot dezen kostbaren maatregel. Volgens een Wolff-bericht uit Lem- berg deelen de bladen aldaar mede, dat de revoluliona're rechtbank te Kief 24 leden van een tegenrevolutionaire orga- nisat'e ter dood veroordeeld beeft. De veroordeelden, onder welke een vrouw, PREDIKBEURTEN. Zondag 31 Augustus te Zierikeee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, Bevestiging van da. G. J. Waardenburg door ds. H. Waarden burg, pred. te Rijperkerk en 6 ure, Intrede van de. Waardenburg. Kleine Kerk. 10 ure, geen dienst. Luthersohe Kerk. 10 ure, geen dienst. Geref. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, de. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leeskerk en 6 ure (0. t.), ds. v. d. Molen. Evangelisatie JeruSl II. 10.30 en 7 ure, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, gew. tgd, de heer P. Beekman van 's-Gravenhage. EEN maakt den maaltijd compleet. Kie9t daarom als nagerecht een HONIG'S PUDDING, gefabriceerd met de bekende Honig's Maïzena. Deze bezit door zijn samenstelling alle goede eigenschappen. Gewild bij groot en klein,door zijn heerlijken smaak. Vraagt Uw winkelier In de mijn Pfeiffer bij Chemrrtz zijn 18 mijnwerkers bedolven onder een taf- stortende massa kolen. Het reddingswerk stuit op groote moe'lijkheden. Tot dusver zijn er twee lijken gevonden. In de mijnen van Winterslag bij Genck in Belgisch-Limburg heeft een in storting plaats gehad op 600 M. diepte. Woensdagmiddag waren er v'er dooden. Er zijn nog 16 mijnwerkers in de diepte. Men hoopt hen tijdig te kunnen bevrijden. Het Engelsche departement van oor log heeft last gegeven, in de Keulsche zone geen nieuwe werken' tert behoeve van de bezettingstroepen aan te leggen. Tengevolge hét doorbreken van een dijk bij Adlig-Neuendorf (Oostfriesland), zijn Dinsdag groote uitgestrektheden land onder Iwiater geloopen; vele huizen staan blank. Militairen zijn te hulp ontboden. Vele huizen zijn ontruimd, 3 menscben zijn verdronken. Volgens den Berlijnscben draadloo- zen dienst zouden Leopold en Loeb, de 2 moordenaars van Robert Franks, tot den strop zijn veroordeeld. Er wordt gemeld, dat er een ern stige aardbeving op IJsland heeft plaats gehad en dat de stad Reikjavik zeer groote schade heeft geleden. „Moedertje" Djao, de bekendste en bloeddorstigste vrouwelijke band'et uit Sjangtoeng (China), is te Ichowjoe, in die prpv'ncie, ter' dood gebracht en wel op de wreedste manier, de z.g. l'ng-tsjie, hetgeen hierop neerkomt, dat het slacht offer door deskundigen 'n stukjes wordt gesneden op een zoodanige manier, dat het uren lang bij kennis blijft. De eholera-epidemie in Britseh-Indië breidt zich steeds meer uit. 4 districten hebben zwaar te lijden; er zijn reeds meer dan 3500 slachtoffers. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Aut?l'u3 in brapd. U'.t Zwolle meldt men over dit vreeselijke ongeluk, waar van wij onder „Telegrammen" in ons Woensdagnummer rqeds melding maak ten, nog het volgende: Het was feest te Heinoo en talrijk waren de bezoekers die eerst tegen twaalf uur hu'swaarts keerden. De autobus van de gebr. Doeve- laar, die nog n'et geheel gereed was, maar toch al in gebruik was genomen, was bijna geheel gevuld. Even buiten Heinoo kwam er een defect aan den motor. Deze stopte en de bestuurder, Jan Doevelaar, zette den wagen aan den kant van den weg. Daar stond de wagen, toen er zeven fietsers, die eveneens van het feest terugkeerden, passeerden. De zen zagen plotseling hooge vlammen voor uit den auto slaan. Oogenblikkelijk snel den zij te hulp om te redden wat er te redden viel. Een der inzittenden had de tegeniwkK>rdigheid van geest éen ruit m te slaan en zoo uit den wagen te komen. Op dezelfde wijze wisten de gebroeders Doevelaar zich 'n veiligheid te brengen. Ontzettende tooneelen speelden zich in de autobus af. Allen die er nog in zaten, waarschijnlijk 12 personen, drongen naar

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1