Zierikzeesche $1 Nieuwsbode abonnement: Woensdag 27 Aug. 1924 zierikzeesche courant. advertentiën i buitenland. $c/v~cn jtocldvau cadeaioss bin nenland. Uit Stad en Provinole. Prjj» per 8 maanden f 1,60, franco per post 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummera 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—6 regels 60 ets. van i regels en daarboven 20 ots. per regel. Reolames 60 ots. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11125. lDI0Ildln« °e don d«ï T,n Oir. J. DE LOOZE Jr. M. J. KOSTEN. ™r nr#- Bekendmaking. BURGEMEESTER #n WETHOUDERS van Zierikz.ee maken bekend, dat het uurwerk in den stadhuistoren van Donderdag; 28 Augustus tot en met Zaterdag 30 Augustus e.k., buiten werking aal zijn gesteld. Zisrikzbb, 27 Augttitus 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTITN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretarie. Postkantoor te Zlerlkzee. Lijst van onbestelbare en geweigerde brieven en briefkaarten. Brieven: I. G. Borgman, Rotterdam; II. M. Bou- man, Nieuw erkerk; III. J. Kamps, Ant werpen. Briefkaarten: IV. Meta Hoepnes, Brederostraat 12, Haarlem; V. M. Herp, Bahnhofstraat 18, Baden; VI. H. Koch, Hopf^arten b. Wei- mar. j i Nota. Aanbevolen wordt om 't adres van den afzender op de brieven en briefkaarten te vermelden, opdat deze bij onbestelbaarheid kunnen worden teruggegeven. Voorts is het gewen scht alle per post te verzenden stukken, steeds van een volledig adres straat naam en huisnummer te voorzien. ~VfïV L O E PT Als de menschen iemands voorspraak vragen, laten zij nooit na hem! te zeggen, dat hij een man is van grooten invloed. Daarmede hopen zij hem dan gunstig voor zich te stemlmen. Iemand invloed toeschrijven is hem vleien. De menschen hebben gaarne invloed en hebben even gaarne er den naam' van. Of de menschen daar gelijk in hebben is echter een andere zaak. Invloed is een bezit en elk bezit brengt verantwoorde lijkheid mede. Vergeten burgers hebben een gerust leven en de Laagst geplaatste» kennen genietingen, naar welke de "men schen van invloed reikhalzend maar te vergeefs Verlangen. Evenwel: Er is invloed en invloed. Er is een invloed die samenhangt met het ambt, er is er een die samenhangt met den persoon. Wie streeft naar den eer ste, weet niet wat hij doet. Het wordt dan ook voortdurend moeilijker men sehen te vinden voor regeerings-colleges. Wie daarin zitting nemen, behooren het te doen uit plichtbesef. Hoe meer er weigeren, hoe meer het peil dier colleges omlaag gaat. Men laat zich de keuze welgevallen, om! erger te Voorkomen. Maar anders is het met den invloed, die met den persoon, met den mensch-zelf samenhangt. Dien invloed te Verwerven is een plicht, waaraan niemand zich ont trekken mag. Eigenlijk oefent iedereen invloed uit. Er is eens gezegd: wie arbeidt, verhoogt zijn eigen waarde en heft daarmede zijn omgeving op; wie niet arbeidt, gaat ach teruit en is daardoor voor zijn omgeving een neertrekkende macht. Desgelijks is het met den invloed en hier zijn we in het hart van het onder werp. Woorden hebben kracht, althans nu en dan. Zedelessen werken niet veel uit: hag'elsteenen op een olifant noemde van Koetsveld ze, die het dier vervelen, maar niet treffen. Harde woorden ma ken ongevoelig en verliezen bij elke her haling aan kracht, als thee bij opschen ken. Een zacht, welmeenend woord heeft nog de meeste kans op uitwerking maar ontleent ook in dat geval zijn kracht aan de beteekenis van wie het uitspreekt. De diepstgaande werking is die van het voorbeeld. En dat heeft zijn redenen. Wie zijn gedrag verandert na een ont vangen Vermaning heeft een nederlaag ondergaan en stemt toe, dat hij haar heeft ondergaan. Maar wie zijn gedrag verandert op het zien Van een goed voorbeeld, doet iets, waarvan geen ander kennis draagt. Aan levensverandering door het zien van een goed Voorbeeld kleeft geen schuldbekentenis aan ande ren. Maar bovendien: een Voorbeeld werkt op de menschen ondanks hen zelf. Dit komt, omdat aan al wat wensch heet de zucht tot navolging is ingeschapen. Goethe, die h'et wel wist, begon dan ook zijn beroemden Leerbrief met déarop te wijzen. De zucht tot navolging is ons ingeschapen. Dat wil zeggen, wees uiterst behoedzaam in de keuze van de men schen, in wier midden ge arbeidt, en zoo die keuze niet aan u is, zorg dan, is het noodig, voor tegenwicht En dat wil óók zeggen: denk er om', dat ook den men schen, wier belangen aan u zijn toever trouwd, of bij wier arbeid gij zelf belang hebt, de zucht tot navolging is ingescha pen, dus dat gij zelf dient te wezen wat gij wenscht, dat zij zullen zijn. Wat wenscht gij dan, dat zullen zijn uwe kinderen, gij Vaders en Moeders! dat zullen zijn uwe leerlingen, gij Onderwijzers! dat Zullen zijn uwe gemeentenaren, gij Geestelijken! dat zullen zijn uwe arbeiders, gij Patroons! dat zullen zijn uwe ambtenaren, gij Chefs! dat zullen zijn uwe burgers, gij Overheden! dat zullen zijn uwe volken, gij Vorsten! Brave kinderen, vlij tige arbeiders, ijverige leerlingen, Vrom'e gemeentenaren, eerlijke ambtenaren, trou we burgers, zedelijke volken? Weest gij dan zedelijk, trouw, eerlijk, vroom, ijve rig, vlijtig en braaf, geeft gij van dit alles een voorbeeld. De invloed van ambt en positie is niet meer dan uitwen dig. Waar niets meer voorhanden is dan de glans van het ambt, daar wordt zwij gend gehoorzaamd, met in het hart een wrok. Maar inwendig is de invloed van het heilige voorbeeld. Waar dèt is, daar wordt gehoorzaamd en gevolgd uit het hoog beginsel, dat respect heet. Waar dat is, daar gevoelt ieder zich welge daan. Ieder maait, ook die niet zaait, is er gezegd. Zoo oefent elk leven, ook het slechte, invloed. Maar, en laat ons daar voor dankbaar zijn, de menschelijke na tuur is zoo ingericht, dat de indruk, dien zedelijke naturen, dat de indruk dien zedelijke karakters maken, de diep ste is. Wie te midden van dronkaards! leeft, behoeft daarom nog geen dronk aard te worden. Voorbeelden van bande loosheid en verdierlijking kunnen, in plaats van tot navolging te drijven, ook afschrikkend werken. Maar een voor beeld van stille deugd, van ordelijken en pllchtmatigen arbeid, van blanke waarheid en eerlijken wandel, sleept mede. Geen grooter invloed dan die eener zedelijke persoonlijkheid. Zoo de we- reldling haar bespot, hij doet het uit inwendige jalouzie. Wij gaan ten doodenakker en wandelen daar langs de graven. Gedenkteekenen hier, gedenkteekenen daar, opgericht door de vereering voor bijzondere geestesgaven. Maar vele, maar de meeste graven, zijn zonder gedenkteeken, ja, zelfs zonder naam. Zijn zij, wier asch daar rust, zon der tombe, zonder zuil, zonder steen, zonder naam, zijn zij minder geweest dan die anderen? Deze ongenoemden zijn eenmaal het zout geweest der maatschappij, in zoo verre zij die maatschappij zijn geweest voorbeeld van een rein leven. De minste hunner, zoo hij in zijn leven het goede aanschouwen deed, heeft vertegenwoor digd eene onweerstaanbare kracht. Geen toekomst zou er zijn, zonder hunne roem- looze levens. De wereld rust op het voor beeld der braven, al zijn hunne namen ons, niet-alwetenden, niet bekend. Toestanden uit Rusland De directies van den Zuid-Oostelijken en den Wladi-Kaukasischen spoorweg hebben telegrafisch de regeering op de hoogte gesteld van den onhoudbaren toestand, die op de stations van deze lijnen heerscht tengevolge van de opeen- hooping van groote troepen vluchtelin gen uit de door hongersnood bedreigde streken. De hongerlijdende vluchtelingen verlangen, dat de spoorwegen hen koste loos naar de streken zouden vervoeren, waar de oogst niet mislukt ia. Zij be zetten alle lokalen van de stationsgebou wen, kampeeren op de stations en de pleinen ernaast en vergrooten het gevaar van epidemische ziekten. De groote meer derheid der vluchtelingen heeft geen mid delen van bestaan en geen geld om le vensmiddelen te koopen. Zij 'belegeren de treinen en achtervolgen de passag'ers en treinbe imbt'r. met smeekbeden om brood. De moeders bedelen om brood voor de kinderen. D'kwijls laten de ouders hun hongerlijdende kinderen in den sleek en vluchten om hun gehuil niet te hooren. De plaatselijke asyls voor daklooze kinderen weigeren deze onge lukkige slachtoffers op te nemen en de treinbeambten weten niet, wat zij met de daklooze kinderen moeten doen. Er gaat .bijna geen dag voorbij zonder dat een moeder, die voor haar kinderen geen brood kan vinden, zelfmoord pleegt. De organisaF.es, die inderhaast zijn op gericht, zijn met bij machte afdoende hulp te verleenen, omdat het aantal der be- h'oeftigen zoo groot is en steeds toe neemt. De verbittering der vluchtelingen, die wekenlang vergeefs op vervoer wach ten, is zoo groot, dat de ongelukkigen tot gewelddaden overgaan. De directies dringen daarom bij de regeering aan op een spoedige toezending van bewakings troepen, daar de conducteurs en machin's- ten herhaaldelijk door de menigte worden mishandeld en men voor moordaanslagen vreest. Paniekstemming te Moskou. Te Moskou heerscht, volgens de offi- oieele „Ekonomitsjeskaja Zjiznj", een pa- niekstemnvng. De bevolking van de hoofdstad, angstig geworden door de be richten over den misoogst, bevreesd voor een aanzienlijke stijg'ng van de prijzen, doet al het mogelijke om veel levens middelen ,'n te slaan. In de maand Juli bedroeg de vraag naar levensmiddelen het dubbele van die van Juni. Het is teekenend, dat ;'n de maand Juli, toen volgens de „Ek. Zj.", het publiek zich voor de winkels van 'levensmiddelen verdrojig en zooveel kocht ais het maar krijgen kon, de Mosköustbe bladen met geen woord hierover hebben gerept. Nu kunnen de autorite'ten deze struisvogel- polit'ek echter niet meer voortzetten en te Moskou werden geruststellende proc lamaties u'tgevaardigd, waarin gezegd wordt, d?t het publiek z'ch niet ongerust behoeft te maken, dat er voldoende voor iel \tQorat op bwatileii* 0 Sletvbdovp's c ffleep&ti Shuuv aan de Spits raden zijn, enz. Tegelijkertijd wordt ech ter medegedeeld, dat ook in Centraal- Rusland de oogst ver beneden het ge middelde 's. Waar moeten dan de steden van het Centrum graan halen In 1921 werd de bevolking van deze gewesten gevoed met uit het bu'tenland ingevoerd graan. Dit jaar zal men echter n:et alleen geen graan invoeren, maar zelfs naar het buitenland u'tvóeren. De bevolking van Moskou geeft daarom de voorkeur aan hel maken van voorraden met het gevolg, dat de paniekstemming toeneemt. De schulden aan Amerika. Wanneer men bedenkt, dat de schuld vereffening tusschen Duitschland en de gealliëerden en tusschen de gealliëerden onderling onverbrekelijk vastzit aan de schuldbetaling, die de gealliëerden ge zamenlijk aan de Ver. Staten verschul digd zijn, dan verdient elke uiting ten gunste van annuleering van die laatst bedoelde schuld onze belangstelling. Thans heeft de bekende generaal Pers- hing, die den dienst van zijn land bin nenkort wegens gevorderden leeftijd ver laat, in een rede te Denver (Colorado) eenige opmerkingen over de Amerikaan- sche leeningen aan de gealliëerden ge maakt, die hij nimmer te voren in het openbaar heeft geuit Generaal Pershing verklaarde o. a.: „Wij hébben ons er tenauwemood rekenschap van gegeven wat deze leeningen voor ons feitelijk beteekenen. Het komt mij voor, dat er redelijke gronden zijn om een deel van de uitgaven voor de hand having van het gealliëerde front voor ome rekening te nenrien, in plaats van elke sont, die te dien einde verstrekt wordt een leening te noemen en daar van terugbetaling te eischen. De Amerikaansche regeering aldus generaal Pershing draagt evenzeer de verantwoordelijkheid. Zij verklaarde den oorlog en verstrekte geld aan onze ge alliëerden, waarbij zij wist, dat het geld diende omi den strijd tegen de Duitschers te voeren totdat wij gereed zouden zijn met onze militaire toebereidselen". Op zichzelf zou deze verklaring nog niet zooveel beteekenen maar als 't juist is, wat de „Times" hierbij opmerkt, n.l. dat vele Amerikanen het inzicht van Pershing deelen en de mogelijkheid alleen zit in de huidige onmogelijkheid het Con gres, op grond van de publieke mëening, er toe te brengen om de regeering in deze richting te machtigen tot concessies, dan beseft men, dat hieruit wel eens een zeer waardevolle aanvulling van „het werk van Londen" zou kunnen voortkomen. De aanstaande Volkorenbondszltting. Vernoirien wordt thans, dat de En- gelsche premier Ramsay Mae Donald op 2 September uit Londen naar Genève zal vertrekken, om! aldaar de zitting van den Volkerenbond bij te wonen. Mac Do nald zal den volgenden dag te Genève aankomen, wanneer de besprekingen over de ontwapening zullen aanvangen. Het is mogelijk, dat Herriot, de Franache premier, van Parijs naar Genève met zijn Britschen collega zal reizen. De diplomatieke medewerker van de „Observer", op de belangrijkheid van deze zitting van den Volkerenbond wij zend, zegt: „De kwestie van de Euro- peesche veiligheid, welke op de Londen- sche Conferentie terzijde werd gelegd, zal op een wijze op het tapijt worden gebracht, welke dit probleem zal bren gen op het voorste plan der internatio nale besprekingen. Toen Mac Donald be loofd had naar Genève te zullen gaan, werd deze daad beschouwd als het be wijs van de groeiende belangrijkheid van den Bond. Het is duidelijk, dat door de vooraanstaande positie van de voornaam ste gedelegeerden, die de zitting zullen bijwonen en door de huidige actualiteit van de bewapeningskwestie, deze zitting van grootere belangrijkheid zal zijn dan aanvankelijk werd gemeend". De medewerker van de „Observer" wijst verder op het feit, dat, naar ver wacht wordt, Herriot vergezeld zal wor den door den ex-premier Briand, door Paul Boncour, die als voorzitter van de Fransche commissie van nationale ver dediging, een voorstel heeft ontworpen om den Europeeschen vrede te verzeke ren, en eveneens door Leon Bourgeois en Henri de Jouvenel, de twee vastbera den verdedigers van de Vqlkerenbonds- idee. Naar verwacht wordt, zal Musso lini Italië vertegenwoordigen, terwijl de ministers van de drie andere Europeesc'he landen, w.o. Benes van Tsjecho-Slova- kije de zitting zullen bijwonen. Onder deze omstandigheden gaat de medewerker van het blad verder, zal de discussie over de veiligheid van buiten gewoon belang zijn. Daar het ontwerp verdrag van den Bond inzake de weder- zijdsche piteun definitief in verworpen door Groot-Brittannië, zoowel als door Duitschland, Rusland en de Vereen. Sta ten, zal het wei niet meer op het tapijt komen, doch verwacht wordt, dat defini tieve voorstellen om tot hetzelfde doel te geraken, ingediend zullen worden of door Groot-Brittannië of door Frankrijk of door beide landen. De rtiwielbelAflting. Naar „De Standaard" verneemt, over treft het aantal rijwielen hel oorspronke lijk geschatte aantal van één millioen. aanmerkelijk en heeft de Rijksmunt op dracht gekregen voor den aanmaak van een tweede millióen rijwielplaatjes. Internationale posftarleven. Omtrent het draadlooze bericht uit Stockholm over de vermindering van in ternationale posttarieven kunnen wij uit betrouwbare bron mededeelen, schrijft het Hdbl., dat dit bercht niet geheel vol ledig 's, aangezien naar alle waarschijn lijkheid in het slotprotoool, dat dezelfde kracht heeft als de Stockholmsche Con ventie, zal worden bepaald, dat de ver schillende administraties hét recht heb ben, 60 o/o boven de, in de Conventies vastgestelde porto's te heffen, d. wi Z. voor een brief tot 20 gram 25 plus 15 is 40 centimes, of 20 cents. Indien dit slotprotocol wordt aange nomen, kan de Nederlandsche Administra tie de tegenwoordige internationale por to's handhaven. Het monument—Yan Dale. Bij de onthulling van het monument voor J. H. van Dale op 3 September te Sluis a.s., zal de Koningin zich doen ver tegenwoordigen door Haren kamerheer in buitengewonen dienst, den heer jh'r. W. Z. van Teijlingen te Oostkapelle. De postchèque- en girodienst. Op het oogenblik z't bij de directie van bovengenoemden dienst één belang voor, n.l. den Girod'enst zoo spoedig mo gelijk weer te openen. (Waarschijnlijk half September). Men zal eerst beginnen met 10,000 rekeningen, d:e men zoo vlug als kan zal trachten op te voeren, totdat alle rekeninghouders weder aan den dienst kunnen deelnemen. De werkwijze is zoodanig, dat de dagelijksohe afreke ningen voor de reken'nghouders als regel tusschen zes en zeven 's avonds voor postverzending gereed zijn. De proeven welke ook in deze richting genomen zijn, zijn goed gelukt. Men is reeds zoover, dat men circ-a 26000 orders per dag kan uitvoeren, welk getal men eerlang tot 40.000 zal opvoeren. Een nieuwe maatregel zal zijn de n- voering van een waarborgsom van f 5 op iedere reken'ng. Dit ter voorkoming, dat rekeningen jaren blijven loopen soms met min'ma bedragen van enkele centen, waarvan de saldi steeds weer moeten worden opgeteld, wat noodelooze moeite yeroorzaakt. Deze maatregel is genomen ter bespoediging tot het verkrijgen van het dagelijkseh totaal saldo van alle af rekeningen. ZIERIKZEE. Maandag 1 September e.k. zal het 25 jaar geleden zijn dat d« agent van politie H. L. Kardol alhier als zoo danig .in dienst trad. j De Zierikzeesche Burgerwacht zal j Zaterdag e.k. des namiddags van 2—7 uur in den Westhoek, ter gelegenheid van den verjaardag der Koningin, een schietwedstrijd houden. Zij, die geen kaart hiebben ontyangen, kunnen zich op geven bij den commandant. Door den Raad van Beheer der Waterleiding-Mpij. SchouwenD.uiveland is van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid bercht ontvangen dat de regeering geene gelden meer verstrekt voor den aanleg van waterleidingen. De gemeenterekening dienst 1923 bedraagt in ontvangsten f 348,631,17, :n uitgavén f 333,907,171/2» Zoodat het yoor- deèlig slot f i4723,991/2 bedraagt. Door de zangvereeniging „Streven naar Beter" van Dreischor, zal Zaterdag avond, bij gunstig weer, te half negen op de muziektent in 't Havenpark een uitvoering geven, yvaar de volgende lie deren zullen worden gezongen 1. Aan de lente, J. B. Kolkman; 2. Alle meiklokjes lu'den, J. W- KalLiwioda; 3. Hymne aan den Vrede, A. Romberg; 4. Lentenacht, P. Zanen; 5. Morgenlied, W. A. Mozart; 6. De Zee, R. Schutnann; 7. De Vesper, L. van Beethoven; 8. Gij Herder Israels, D. Bortniansk'; 9. Zomer op 't land, J. Paardekiaper Jr.; 10. Van 't wiegsken ,'n 't graf, P. M. Zijderlaan; 11. Afscheid van 't woud, Mendelssohn; 12. Zondagmorgen, Frans Abt; 13. Ver trouwen, ld.; 14. Van een haan en een kikkertje, J. Paardekoper Jr.; 15. Goeden Nacht, C. A. Swenne; 16. Zeeuwsclh Volks lied, Jan Morks. i Dinsdagavond vergaderde het be stuur der „Zierikzeesche Oranjevèreeni- ging" in de Sociëteit „Goncordia" teneinde besprekingen te houden over eventueel e festiV'tejtèn in verband met de verjaar dag van H.M. de koningin, welke dit ja,ar Maandag 1 September zal worden ge vierd. De vergadering was van oordeel, ge zien 't kortgeleden gehouden feest, dit maal geen groote festiviteiten op touw te zétten, maar 'n eenvoudige herdenking te vieren, welke voornamelijk zal bestaan in 't herhalen van de zoo goed geslaagde en in de smaak gevallen „Meiboom-spe len", onder leiding van mevr. Fokker Lyons, terwijl „Kunst en Eer" en „D.Ö.K." zullen worden uitgenoodigd hunne zoo zeer gewaardeerde medewerking te willen verleenen. Maandagavond 7 uur beginnen de Me!- boomspelen op h'et Havenplein, opgeluis terd door jiet mondharmonicagezelschap „D.O.K.", terwijl daarnp „Kungt en Eer" op de tent in het Havenpark een ui voering zal geven. c HAAMSTEDE. Na enkele dagen van Verhindering door het minder gunstige weer werd Maandag j.l. in het district Koudekerke in de nabijheid vap den Stompen toren door den aannemer dhr. Roskam! van Sliedrecht met goed gevolg het laatste der drie zinkstukken ter grootte van pi. nt. 1Q0 bij 20 M. aan gebracht. Verscheidene belangstellenden woonden van af den zeedijk dit werk, dat vlugheid en accuratesse vereischt, bij. ELKERZEE. Toen de landbouwer Joh. dé V. Dinsdagmorgen zijn paarden uit de weide haalde, bracht een der dieren een ander zulk een hevigen slag toe, dat een achterbeen verbrijzeld werd. Het paard moet afgemaakt worden. Een lee- lijke schadepost voor den eigenaar. rechtzaken. De moord met roof te Etten. De Hooge Raad heeft verworpen Set cassatieberoep van P. B. tegen een arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenboseh, waarbij hij is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf wegens diefstal met ge weldpleging, den dood tengevolge heb bende, bij den landbouwer Naalden te Etten. ONDERWIJS. De heer J. Nikerk, onderwijzer te Rot terdam, geboren te Nieuwerkerk, slaagde •25 dezer bij het examen voor de hoófd- acte. ZIERIKZEE. Op het examen aan de Hammondschool te Rotterdam, behaalde de jongeheer A. Lokker Iz., alhier, di ploma A en B machinesdhirijven (tien- vingersysteem). verkoopingen, enz. Vrijdag had ten overstaan van de no tarissen J. J. M. Mertens te Roosendaal en W. Hioolen te Middelburg in hotel de Fouw te Steenbergen de finale verkoop plaats van een hofstede met landerijen, gelegen in den Prins Hendrikpolder on der die gemeente, groot 117.69.90 H.A of 281 gemet 152 roeden, in totaal inge zet op f218.729,13, in 27 koopen. De koo pen werden toegewezen als volgt: de massa van koop 1 tot en met 8 aan K. W. van Dijke, St.-Bhilipsland, voor de som yan f 93.950. De koopen 9 tot en met 27 aan de firma van Loon en Co. te Steenbergen, voor de soml van f 145.550. aanbestedingen. ST.-ANNALAND. De uitslag van de door „Landbouwbelang" op 21 Aug. gehouden aanbesteding is dat aannemers zijn ge worden, van de 10.600 k.g. superphos- 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1