Zierikzeesche dl Nieuwsbode LAPPENDAG!) abonnement: Vrijdag 22 Aug. 1924 zierikzeesche courant. advertentiën i EERSTE BLAD. B. H.IDELER, Bil ZE AUGUSTUS li LAPPEN, MEÏ non m VOORDEEL! J. BONGERTMAN, Zierikzee. b u i t e n l a n d. ONONTBEERLIJK IN DE KEUKEN HET GEHEIM (ÉÉHONIG'S WMMZENA Prfis por 8 maanden 1,50, franco por post ƒ1,80. Voor hot buitenland por jaar 10,-—. Afzonderlijke nummen 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 60 ots. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 60 ots. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11123. <>p d«" d»e Dir. 1, J, DE LOOZE Jr. Ultt-MlCl. H. 1. I0STE». g,T° ™r Dit nnmmer bestaat alt 3 bladen. Advertentie a voor- en Abonnementen op dit Blad worden ook aangenomen door den heer J. W. B. F. BUIJZE, Stavenlsse. „HET GHULDEN VLYES", MANUFACTUREN, ZIKR1KZKR Op drie toonbanken ln den winkel vindt men dien dag een renten party op alle gebied, welke tegen zeer goedkoope prijzen worden opgeruimd. Heilgymnastiek. Massage. De Fransch-Poolscho vriendschap. De Poolsche minister van Buitenland- sche 'Zaken heeft in verband met zijn ambtsaanvaarding van den Franschen pre mier Herriot, een telegram ontvangen waarin o. a. wordt verklaard, dat de Poolsche minister kan rekenen op Herri- ot's steun voor de handhaving en ont wikkeling van de nauwe vriendschaps banden tussehen beide landen. Frankrijk en Polen, zoo wordt verkiaard, hebben een gelijk belang bij de consolideering van den vrede en het verbond tussehen beide landen is een kostbare garantie voor de veiligheid. Ontevredenheid in Rusland. De volkscommissaris Djerzjinski heeft verklaard maatregelen noodig te achten om de algemeene ontevredenheid van de arbeidende klassen te verminderen. De arbeidersbevolking, zoo verklaarde hij, heeft a'.le vertrouwen in de capaciteiten van de communistische partij verloren en de boeren zijn gedemoraliseerd door drie opeenvolgende jaren van hongers nood. Do opstand in Brazilië. Braziliaanscheregeeringstroepen heb ben op de rivier de Parana een schip, waarop rebellentroepen vervoerd wer den, tot zinken gebracht. Officiéél wordt gemeld, dat het schip na een hevig vuur gevecht is gezonken en Verschillende re bellen verdronken. Amerika en de Volkenbond. Charles" Bryan, de bekende gouverneur van Nebraska, aanvaardde formeel de democratische candidatuur voor 't vice- presidentschap. Zijn redevoering bevatte o. a. een warme verdediging van 't voor stel, door de democratische conventie aangenomen, om door een referendum te laten uitmaken, of Amerika zich al dan niet bij den Volkenbond zal aanslui ten. Davis, de democratische candidaat voor het presidentschap, had in zijn jong ste redevoering dit programpunt, dat door den voormaligen minister van Oorlog, Baker, ter democratische conferentie, strijdig met de Amerikaansche grondwet werd genoemd, niet vermeld. Overstroomingen ia China Aan het „Handelsblad" wordt uit Pe king geschreven, dat aldaar onder groote ontroering de tragedie bekend geworden is van de ontzaglijke overstrooming iin Centraal Hoenan, Hoepeh en Kiangsi. De overstrooming in Kiangsi wordt door oog getuigen de grootste ramp van de laatste vijftig jaar genoemd. Van te grooter ernst voor China is deze ramp in Kiangsi, daar deze provincie een van de grootste producenten van rijst is in China. Een geringe oogst of een misoogst in Kiangsi treft indirect geheel China. Een ooggetuige, die in staat was iets waar te nemen van de overstrooming in Centraal Hoenan, zegt, dat het 'verlies aan menschenlevens, alsmede het mate- riëele verlies, eenvoudig niet te schatten is. Honderden lijken worden telkens met het water mee aangevoerd. Waar daken van huizen, toppen van boomen, heuvels boven het water uitsteken, zijn ze dicht bezet met in doodsagst schreeuwende menschen, die op deze wijze hulp hopen te krijgen, hetgeen meestal helaas een onmogelijkheid is. Voor de meesten komt Vroeg of laat het oogenbiik, dat ze los moeten laten en verdrinken in het was sende water. De oorzaak van de overstrooming is, dat sedert Juni vrijwel onafgebroken hevige regens zijn gevallen, zoo dat de rivieren buiten haar beddingen kwamen en de dijken doorbraken. BINNENLAND De etoatsbegrootlng voor 1925. Naar de Msb. mededeelt, is de regee ring! er niet in geslaagd, de staatsbegroo- ting voor het volgende jaar sluitend te maken, al mochten hare bemoeiingen ten deze er toe leiden, dat een aanzienlijk deel van het tekort is weggewerkt en men een beduidend eind weegs is voort geschreden in den koers naar het her stel van het financieel evenwicht. Spelevaren in de Rotterdamsche straten. Deze week werd Rotterdam geteisterd door lang aanhoudende slagregens. In zoo overstelpende hoeveelheid werd het he melwater over de stad uitgestort, dat de riolen het niet meer konden verzwelgen. Vele kelderwoningen liepen onder. Het ergst was het in de Hendriksstraat, die geheel blank kwam te staan, en waar het verkeer onderhouden werd met- roeibootjes. Dq Vuurvr apen wet. De minister van Justitie heeft aan de Commissarissen der Koningin verzocht, aan de burgemeesters mede te deelen, dat tal van houders van bijzondere mach tigingen volgens de vuurwapenwet in de meening verkeeren, dat deze machtigin gen ook bij verhuizing naar een andere gemeente blijven gelden. Dit is onjuist, zoo wordt geschreven, aangezien een der gelijke machtiging slechts van kracht is, indien zij is afgegeven door het hoofd van politie der woonplaats van belang hebbende. De rpacb'tigingen gelden in an dere gemeenten en provinciën in dien zin, dat men, indien men zich met zijn vuurwapen in een andere gemeente of provincie bevindt een bijzondere machti ging, afgegeven door het hoofd van po litie ter plaatse, alwaar men zich be vindt, niet noodig heeft, aangezien im mers het voorhanden hebben van een vuurwapen gedekt moet zijn en ook al léén gedekt behoeft te zijn door een machtiging, afgegeven door het hoofd van de plaatselijke politie ter woonplaats van den belanghebbende. Uil Stad en Provincie. Omtrent het overlijden van de vrouw te Vlissingen, na behandeling door den natuurgeneeskundige B. uit Rotterdam, weet de M'burgsche Crt. nog het vol gende mede te deelen. Hetgeen met deze vrouw is Voorge vallen, grenst aan het ongelooflijke en doet zien, hoe er nog steeds menschen zijn, die ondanks de talrijke waarschu wingen, zich aan deze personen, die nota bene f20 tot f40 per bezoek rekenen, overgeven en hun dolste raadgevingen volgen. De overledene was reeds enkele maan den onder behandeling van B. en deze had haar nu kort geleden gezegd, dat er nog maar één redding was, namelijk, dat een jongen hond direct na de geboorte de hals werd omgedraaid, het dier dan werd opengesneden en dan het cadaver onmiddellijk op de wond van de vrouw werd gelegd. Al is het onbe grijpelijk, de raad werd opgevolgd. Het cadaver moest 24 uur op de wonde blijven liggen. De vrouw is, zonder dat verdere medische hulp was ingeroepen, onder hevige pijnen bezweken. De politie heeft beslag gelegd op het lijk, waarop sectie zal worden verricht. B. is gearres teerd. RECHTZAKEN. De Tilburgscho simulant. De Bredasche rechtbank deed uitspraak in de oplichtingszaak tegen W. F. L., den bekenden Tilburgschen simulant, beter be kend als Pierre Ditz. Hij werd veroor deeld tot zes maanden gevangenisstraf. De eiseh luidde 11/2 jaar. Het valsohe rywlelplaatje. De eerste eisch inzake den diefstal van een rijwielplaatje werd door de rechtbank te Breda gesteld. Hij luidde 6 maanden gevangenisstraf. AANBESTEDINGEN. Op 14 Aug. j.l. werden te Bergen-op- Zoom voor de stichting „Vrederust" al daar verschillende werken aanbesteed; aan den laagsten inschrijver, den heer A. Ballieu te Middelburg, is thans het werk voor f208475,— gegund. POST EN TELEGBAPHIE. ZIERIKZEE. Aangesloten aan het rijks- locaalteiefxmnet onder No. 86, J. de Jonge, Stalhouder, Zierikzee. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Zal de Marisbem. tfer teekenon van leve* ge^en? Tussehen Vrijdag en Zaterdag zal de planeet Mars dichter bij de aarde staan dan in vijf eeuwen het geval is geweest of in eeuwen zal zijn. Wil men dus een kans hebben het vraagstuk op te lossen of Mars bewóond is door wezens, die met de menschen op aarde te vergelij ken zijn, dan is het nu de gunstige tijd. In verband daarmee heeft prof. David Todd van Amherst College (Amerika) de regeering voorgesteld alle offieiëele en particuliere draadlooze stations te ver zoeken van Donderdagavond 12 uur tot Zondagochtend elk uur vijf overeenkom1- tige minuten te zwijgen. Als Mars dan signalen naar de Aarde zendt, kan men ze ten minste hooren. Prof. Todd is geen schepping van Wells, doch een geacht dienaar der wetenschap. Zelf heeft hij weinig hoop op eenig teeken van Mars, doch, zegt hij, als er onderlinge verbin ding tussehen de planeten mogelijk is, is het a'.leen door middel van de draad looze. De regeering heeft professor's ver zoek doorgegeven. Honig, product van georganiseerde nij verheid, voor samenwerking van m'enschi eq dier, het oude godenvoedsel, tal van zieken een verkwikking. Zierikzee. J. v. d. KWAST. Honig is een der beste voedings- en genotmiddelen voor kinderen, voorkomt bloedarmoede en werkt zeer gunstig bij herstellende ziekten. Oosterland. G. H. VLEUGELS SCHUTTER. Ondergeteekende erkent gaarne dat ho nig een uitmuntend voedsel is. Noordgouwe. Dr. HUESE. Honig is een uitstekend voedings- en genotmiddel voor kinderen. Dreischor. Dr. VAN ECK. HONIG ETEN! INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verauticoordelfy'hheid der redactie Copy wordt niet teruggezonden. Honig Rljksraert? Op de laatst gehouden vergadering te Zierikzee der Vereeniging tot bevorde ring van Bijenteelt, af deeling Schouwen en Duiveland, werd o. m. ook 't honig- vraagstuk breedvoerig behandeld en werden verschillende- meeningen hierover uiteengezet. De vereeniging tracht de be langen der imkers te bejiartigen en de honigafzet te bevorderen. Die honigafzet heeft niet alleen de welvaart van den imker, maar tevens de welvaart van ons volk op het oog. Hoe hadden wij ons gevleid met de gedachte thans reeds honig met het Rijksmerk te mogen aan bieden. De Rijksbijenteelt-consulent had ons reeds in het oor gefluisterd, dat wij er op mochten rekenen. Was zulks het geval, zou de vereeniging zeker van ver dere reclame verschoond zijn gebleven en zou de honig in veel ruimere mate zijn intrede hebben gedaan. Uit verschillende berichten blijkt evenwel, dat de Minister van Landbouw, van verschillende Land bouworganisaties nog adviezen inwacht over de noodzakelijkheid van het Rijks- merk voor vereenigingen. Nu dit even wel npg op zich Laat wachten, kan men toch verzekerd zijn, dat de kwaliteit der honig prima is. Steeds meer blijkt het uit wetenschappelijke geneeskundige tijdschriften dat honig als een zuiver natuurproduct voor de opbouw Van het menschelijk lichaam wegens hare buiten gewone goede eigenschappen van groote beteekenis is. Daar het tekort aan vita mine vaak oorzaak is, dat menige ziekte zich weet te nestelen, zou door het ge bruik van honig vele gevallen, zelfs sui kerziekte, kunnen ondervangen worden. Voor kinderen die de honig liever niet op het brood eten, kan op voortreffelijke wijze per lepel toegediend worden. De egenschap, dat iedere honigsoort vroeg of laat kristaiiseert mag den ver bruiker niet afschrikken. Goed gekrista- liseerde honig is aan geen bederf onder hevig en kan voor het gebruik heel ge makkelijk op een temperatuur van pl. m. 40 graden vloeibaar gemaakt worden, zander dat de kwaliteit daardoor vermin dert. Alhoewel de vereeniging de honig van alle leden gaarne voorzien had van een vereenigings-etiket Schouwen—Dui veland, reeds ontworpen door den heer C. O. J. Hendrikse, kon dit plan door bizondere omstandigheden dit jaar nog niet Jot zijn recht komen en is de ver pakking met eenvoudige etiketten voor zien. Vastgesteld werd, dat de honig bij verschillende winkeliers zal worden ge plaatst en de prijs op 80 cent per pond is gesteld. Het verheugt ons onderstaande onder schriften hierbij te mogen plaatsen. Mitsdien de honig niet vervalseht is met aardappelglucose is het een uitmun tend voedsel. Zierikzee. Dr. A. v. d. HOEVEN. Ondergeteekende sluit zich bij boven staande geheel aan. Zierikzee. Dr. J. DE VRIEZE Ondergeteekende erkent gaarne dal honig een uitstekend voedsel is. Zierikzee. Dr. DE RUYTER. (Menschen, menschen eet toch honig, Eet toch zoete zonneschijn.... Laat de bij uw kok en dokter Laat de bij uw helper zijn. Die aan bloed-armoede lijden, Vinden bij de honig baat; Radicaal wordt men genezen Door dat heerlijks uit den raat. Door de vele vitaminen Schenkt de bij een medicijn, Dat aan vele zwakken en zieken Uitkomst, heeling, hulp zal zijn. Zoekt genezing, zwakke lijders, Bij zoo'n mooi natuurproduct. Menschen, menschen, eet toch honig, Als U eenige krankheid drukt. Sterkt uw lichaam met de honig, Maakt u-zelve weerstandsterk. Honig geeft u nieuwe krachten Bij uw streven, bij uw werk. 't Is zoo makkelijk te happen, Zonder sous en kruid gereed, Altijd versch en altijd smakend, Licht verteerbaar wat men eet. Kwelt u hoest of schrapend kuchen, jMenschen, neemt de honigpot, Reuk en smaak zijn overheerlijk, Beide een verfijnd genot. IMenschen, menschen eet toch honig, 'sMorgens vroeg en 'savonds laat; Kracht, gezondheid, levensvreugde, Puurt ge uit den honigraat J. H. Speenhof VAN SEINDE EN VER, De stakingen in Poolsoh Opper- Bilezlë zyn opgeheven. De Turksohe Minister van Binnen- landsche Zaken heefc met drastische middelen tegen de Turksohe monar chisten gedreigd. De weduwe van Matteotti heeft op het ItaliaanBohe volk een beroep tot eendracht en vrede gedaan. Op Malta zyn aardschokken waar genomen, waarvan de haard niet ver verwijderd kan zyn. Tijdens een liberale verkiezings vergadering te PInar del Rlo op Cuba, ontstonden wanordelijkhedenwaarbij eenige personen gedood en 15 gewond werden. President Zsyas heeft 100 conserva tieve ambtenaren van het departement van Openbare Werken ontslagen, omdat z(j ervan verdacht worden de verkiezing van Menochal te begunstigen. Om do zelfde reden wordt gedreigd met het ontslag van hooge officieren dor vloot. Sultan Medjed heeft zijn plan om koning Hoessein aan te vallen ten uitvoer gelegd en Amman geplunderd. Transjor- daansche strijdkrachtengesteund door vliegtuigen en machinegeweerauto's van de Engelschen hebben den aanvaller teruggeslagen. Zy verloren daarby 600 man. Naar de Dni verneemt zyn uit het gouvernement Charkof 192 personen naar Siberië verbannen, op grond van anti-bolsjewistische propaganda. Zestig procent der verbannenen behooren tot het personeel van staatsondernemingen: Te Parys is onthoofd de Arabier Kemiel Amed ben Sliman, die in Novem ber twee vrouwen met messteken gedood en twee andere zwaar verwond had. Hoe groot het gebrek aan geld te Berlyn nog steeds is, biykt uit het feit, dat niet minder dan 40.000 telefoon abonnee, of ongeveer 20 pot. van het heele aantal, uitstel van betaling van de abonnementsgelden hebben aangevraagd. De barbier Albert Paber uit Karls ruhe werd door het Oberlandesgericht te Stuttgart wegens spionnage tot 3 jaar tuchthuis en 5 jaar eerverlies veroordeeld. Dr. Seipel, de Oostenryksohe bonds kanselier, op wienB leven onlangs een aanslag werd gepleegd, zal reeds in de laatste week van Augustus de regeerings- zaken weer ter hand nemen. By Lissabon is een passaglerstrein in botsing geksmen met een goederen trein. Er zyn 6 personen gedood en 40 gewond. PREDIKBEURTEN» Zondag 24 Augustus te Zierikeee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, d«. Waardenburg. Kleine Kerk. 10 ure, da. de Roode. Luthersche Kerk. 10 ure, geen dienst. Geref. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, ds. P. van Hove van Meliskerke. Chr. Geref. Kerk. 9.30, 2 en 6 ure, Leeskerk. Evangelisatie Jeruël II. 10.30 en 7 ure, zendeling t, d. Groep. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, gew. tijd, Leeskerk. van een lekkere saus ligt in het ge bruik van 'n zeer zuivere grondstof. Met HONIG'S MAÏZENA bereidt men de heerlijkste sausen voor ver schillendegerechten. Daarom wordt de onovertroffen Honig's Maïzena voor velerlei doeleinden gebruikt en steeds meer gevraagd. Let op de sluitzegels met Bijenkorf. vraagt ze Uw Winkelier Te Port-Soedan is do staat van beleg afgekondigd. Uit Weltevreden wordt bericht, dat de civiel-gezaghebber van Long Iram, kapitein C. B. van Gent, op een inspectie reis verdronken is, door het omslaan van een pranw. Het Victoriahotel in het Finster- watd (Pruisen) een van de grootste uit de omgeving is byna geheel in asoh gelegd. De brand brak uit in een aangebouwd gedeelte van het hotel, hetwelk als theater was - ingericht en de vlammen verspreidden zich snel naar de hoofd gedeelten van het gebouw. Volgens berichten nit Konstanti- nopel zyn tydens de jongste maansver duistering verscheidene personen gedood door revolverschoten, welke door byge- loovige Turken en Grieken naar de maan werden afgevuurd. Naar uit - Khartoen wordt gemeld brandden daar tydens de jongste maans verduistering honderden bivakvuren voor de woningen der inboorlingen om den kwaden geest op een afstand te houden. Voorts werd er een oorverdoovend lawaai gemaakt met trommels enbenzine- bllkken, terwyl het geweeklaag van Stouwen en het geschrefuw van de jongens niet van de lucht was. Een ambtenaar van een der Minis teries te Brussel ging er met 360.000 francs, ten nadeele van den Belgischen Staat van door. Vrydag echter werd hy reeds aangehouden. Het vriendschapsverdrag tuSsóhen Nederland en Turkye is den 16en dezer te Angora geteekend. Zes mensehen, onder wie vyf kinderen, zyn Vrydagavond by een ongeval met de Emannëlkerk van de afd. Hanley (Engeland) van het Leger des Heils zwaar gewond. Dertig personen waren zonder verlof te hebben gekregen, bezig met het afbreken van den bouw* valligen klokketoren, toen opeens de steenen massa instortte. Vier en twintig menschen konden zich ty dig in veiligheid brengen. By een poging om de rivier de War the by Posen zwemmend over te Bteken zyn tydens de manoeuvres aoht soldaten verdronken. De besprekingen te Dordtmund tussehen den rykscommlssarlS en de ver tegenwoordigers van de patroons en arbeiders Inzake de uitsluiting ln de bouwvakken zyn vruchteloos gebleven. Het antwoord van de Noorsohe regeering op de vraag van den Volken bond naar haar meening ten opzichte van het ontwerp-garantleverdrag luidt afwyzend. Naar de „Sereno" verneemt, zyn te Napels de „Matlno" en de „Giorno" in beslag genomen wegens twee artikelen resp. tegen de regeering en tegen het perBdeoreet. Het rapport der ingenieurs over het Kanaaltunnelplan, Is aan het Engel- aohe ministerie van vervoer voorgelegd en zal de volgende maand ln behandeling komen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1