Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Maandag 18 flug. 1924 «erikzeesche courant. r* advertentiên i buitenland. binnenland. IDEALE KINDERVOEDSEL Pry» per 8 maanden f 1,80, franco por post ƒ1,80. Voor het buitonland por jaar f 10,-—. Afzonderiyke nummers 5 oont. Vor»ol4jnt Maandag, WoonBdag on Vrjjdag. ?*n 1—8 regels 60 ota. van 4 regels en daarboven 20 ota. per regel. Reclames 80 pts. p. regel. 13ü contraot belangryke korting. Inzending op don dag van .uit gave vóór 11 ure. Sen Amerikaannoh drama. De „Daily Telegraph" verhaalt een lief des- en moord-geschiedenis u-.t Los An geles (Californië) waarin Kia McCoy, be roepsbokser en filmacteur de hoofdper soon is. Hij bevindt ss-ch op het oogen- blik in ae gevangenis, en wordt be schuldigd van moord op een rijke ge- seheider vrouw, en het neerschieten van drie andere personen. De vermoorde, mrs. Theresa Mors, was pas enkele dagen geleden gescheiden van den millionnair, kunstverzamelaar en oudheden-handelaar Albert Mors. De politie beweert, dat Kid Mc. Coy haar doodschoot. Hij houdt echter vol, dat zij het zich zelf deed. Wonden en schrammen op het gelaat en de armen van de doodè wijzen infus- schen op een plaats gehad hebbende worsteling. Het lijk van mrs. Mors w'erd in het appartement gevonden, waar zij met Mc. Coy samen woonde. Op haar borst lag zijn portret. Terwijl de politie naar mogelijke gegevens zocht om den moordenaar van de vrouw op te sporen, werd Mc. Coy gearresteerd tijdens een schietpartij voor den antiquiteitenwinkel van mr. Mors. Het staat niet v-ist, wat er eigenlijk gebeurd is, doch he. schijnt, dat de gearresteerde William G. Ross en twee 'bedienden van den winkel aan hield en hen onder bedreiging met een revolver van al hun hebben en houden beroofde. Daarop doorzocht hij den win kel en het aangrenzende pakhuis met het kennelijk doel den eigenaar te doo- den. Hij vond dezen echter niet, doch stootte toen hij oen winkel verlaten wilde op mr. Ross. Hij schooit hem neer, en vluchtte. Daarbij liep hij tegen de buren, het echtpaar Sehapp op, dat op het geluid der schoten was komen toe snellen. Zonder zich te bedenken schoot hij zijn revolver op hen leeg, en ver wondde ze ernstig. Even later werd hij door de politie overmand. Zij heeft zich zelf in een vlaag van wanhoop doodge schoten, en viel in mijn armen, vertelde hij aan de politie. Ik legde haar neer en plaatste mijn portret tusschen haar gevouwen handen. Daarna greep ik mijn revolver en snelde h,et huis uit, om Al- bert Mors, den man, die de oorzaak is van al deze ellende te dooden. Ik hield van haar en zou met haar trouwen. Wat er verder gebeurd is weet ik niet meer. Als bijzonderheid meldt de correspondent nog, dat Mc. Coy negen maal getrouwd is geweest, Waarvan driemaal met de zelfde vrouw, en dat zijn voorgenomen huwelijk met de overledene de tiende maal zou worden. De conferentie te Londen. De Duitsche regeering heeft toegege ven en zich neergelegd bij de door de Franschen geëischte handhaving van de militaire bezetting van het Ruhrgebied gedurende ten hoogste nog een jaar. En tusschen de Franschen en Duitsehers is dus overeenstemming verkregen. Gemak kelijk is dit resultaat niet bereikt. Den geheelen Vrijdag bleef de Duitsche dele gatie in verbinding met Berlijn, waar rijkspresident, ministerie en partijleiders druk confereerden over de strekking en redactie van de aan de gedelegeerden te Londen te geven instructies, waarop het antwoord aan den heer Herriot zou moeten worden gebaseerd. En intusschen hielden de heeren Marx en Stresemann besprekingen met den heer Herriot, ten einde nog een compromis te kunnen vin den. Bij deze besprekingen bleek wel, dat van een toegeven van Frankrijk in de hoofdzaak geen sprake zou zijn en dat men zich te Berlijn zou moeten tevreden stellen met enkele tegemoet komingen. Het was nu nog alleen maar de vraag, Van welken omvang deze tege moetkomingen zouden zijn. Pogingen nog van Italiaansche en van Britsche zijde gedaan om den heer Her riot tot een toegeven in de hoofdkwestie te bewegen, hadden geen succes. In deze omstandigheden bleef den Duit- schers, indien ze althans niet heel de ter conferentie getroffen regeling waarmee men ten slotte dan toch gereedi schijnt te zijn gekomen - wilden omver werpen, niets anders over dan toe tel geven. Ook te Berlijn werd dat begrepen en Vrijdagnacht verklaarden de Duitsche gedelegeerden, dat ze de Fransche voor-' stellen in zake de ontruiming van het Ruhrgebied aanvaardden. De bijzonderheden van de thans getrof fen regeling zijn nog niet bekend, schrijft het „HM.", maar wel wordt gemeld, ,dat de Fransche regeering de grenzen van het bezette gebied esnigszins zal in- jkrimpen, door de onmiddellijke ontrui ming van het tusschen de bruggehoofden gelegen gebied en van enkele plaatsen, o. a. ook Dortmund en Rührort. Blijkbaar zullen dus Dusseldorf en Duisburg, die evenals Ruhrort reeds bulten verband met de eigenlijke bezetting van 't Ruhr gebied waren bezet, voorloopig al even-< min wordenontruimd als het Ruhrgebied zelf. Met deze oplossing van de militaire kwestie, die weliswaar niet tot de com petentie der conferentie behoorde, maar haar ten slotte overheerschte, z'al niv de conferentie tot een einde kunnen ko otten. Weldadlgheidspostzegels 1924. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft besloten, dat de netto - opbrengst van de omstreeks Kerstmis te verkoopen weldadigheidspostzegels dit jaar zal worden bestemd voor de. kinder bescherming. De Minister, van meening, dat een krachtige en tijdig ingestelde propaganda aan de opbrengst van den verkoop zeer ten goede kan komen, heeft tot den Ned. Bond tot Kinderbescherming het verzoek gericht zich met de propaganda te be* lasten. Uit Stad en Provincie Z1ERIKZEE. Wij ontvingen eene uit- noodiging tot bijwoning eener vergade ring door den Raad van Beheer der Wa terleiding-Maatschappij Schouwen—Duive- land, uitgeschreven op Dinsdag den 19 dezer des namiddags om half drie in het hötel „Juliana" alhier. Met het oog op de belangrijke mededeelingen en be sprekingen welke in die vergadering zul len worden ter tafel gebracht, wekken wij al de uitgenoodigden bij deze op d'e vergadering bij te wonen. BURGH. Begunstigd door mooi zomer weer gaven Zaterdagavond j.l. de Harmo nie'„Witte van Haemstede" en de zaïig- vereeniging „Nu met Hope" te Burgh, een concert aan den voet der duinen bij Westen-Schouwen. Verscheidene vreemde lingen en inwoners der gemeenten Haam stede en Burgh waren samengekomen om van dit concert te genieten, dat getuige het applaus der toehoorders, zeer in den smaak viel. Een fantastisch' gezicht gaf het fokkellicht tegen de in duisternis gehulde duinen. DREISCHOR. De collecte voor de na gelaten 'betrekkingen der stormramp te Vlissingen en Arnemu-'aenj heeft hier op gebracht f 142,67. SIRJANSLAND. Voor commies le kl. is geslaagd de heer P. J. J. Stuik, geb. alhier. BiRUINISSE. Vrijdagmorgen is in het nieuwe vaarwater nabij deze gemeente aan den grond gevaren de sleepkast „Sinjore I", schipper S. v. Overloop, ge-; sleept door de sleepboot „Afina". Het sch'ip, dat lek geworden was, afgetrok- Duitschland, met bestemming naar Ant werpen. Door twee sleepbooten is het schip, dat lek geworden was, afgetrok ken en naar de haven te Dïntel gesleept, alwaar de lading zal worden overgelost. ST.-ANNALAND. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Woensdag 13 Aug. Voorzitter de burgemeester. Afwe zig de heer van Houdt. Ingekomen stuk ken: Bericht van kasopname op 12 Aug. In kas moest zijn en bleek te zijn f 10766,375. Adres van J. M. Soeters en A. Boon Jz., verzoekende vergunning tot het dempen van een sloot en het aan leggen van een straat in de Cureelanden, teneinde daar woningen te kunnen bou wen. De sloot zal vermoedelijk eind Fe bruari gedempt zijn. Een adres van de zelfde heeren gericht aan B. en W., ver zoekende om voor demping van genoem de sloot en voor het aanleggen van de straat van de gemeente gratis te mogen ontvangen het peeslijk en de buizen voor rioleering. Adressanten meenen dit ver zoek te kunnen doen op grond van een vroeger genomen besluit van den raad, indien dit ten minste nog van kracht is. Naar aanleiding van deze beide adressen deelt de voorz. mede, dat voor inwilli ging van deze verzoeken ontheffing zal moeten verleend worden van de bepaling in de bouw-verordening, dat nieuw aan te Jeggen straten moeten aansluiten aan reeds bestaande straten- of aan nog aan te leggen straten. De gezondheidscom missie, reeds vroeger om advies gevraagd, toen er sprake was van het bouwen Van 6 woningen daar ter plaatse, kon zich hiermede vereenigen, mits de sloot ge dempt en gerioleerd werd en met het oog op licht en lucht in de huizen een terrein van minstens 6 M. breedte Voor de woningen geheel vrij bleef en de straat behoorlijk verhard en verlicht werd. Het l.ijkt B. en W. beter, een vaste datum te bepalen, waarop e.en en ander in orde moet zijn. Zij stellen daarom voor, om onder goedkeuring van de gezondheids- comm., toestemming te verleenen tot het bouwen der woningen, het dempen der sloot, het aanleggen van de straat, mits deze laatste voor 1 Februari 1925 kant en klaar wordt opgeleverd. Wat het twee de verzoek betreft, zegt de voorzitter, dat er geen officieel besluit is genomen tot het gratis beschikbaar stellen van peeslijk en buizen (wel is er officieus over gesproken). B. en W. stellen nu tevens voor, peeslijk gratis ter beschik king te stellen (voor zoover de gemeente het niet, noodig heeft) en ook de buizen. Dit brengt geen groote kosten mee; de verharding is voor rekening van de on dernemers. Op een vraag van den heer Heijboer zegt de voorzitter, dat er na de dispensatie van de Gezondheidscom missie direct met bouwen kan worden aangevangen. Beide voorstellen worden aangenomen. Naur aanleiding van een besluit van den raad in de vorige ver gadering heeft het gemeentebestuur zich nogmaals tot kerkvoogden en notabelen gewend met het verzoek, het catechisa tie-lokaal tijdelijk af te staan voor school lokaal. Het doet den voorz. genoegen te kunnen meedeelen, dat het kerkbestuur het verzoek, ter vermijding van hooge bouwkosten voor de gemeente, heeft in gewilligd. Natuurlijk onder zekere voor waarden. Maar deze lijken B. en Wi alleszins billijk. De voorz. brengt een woord van dank aan het kerkbestuur en aan het raadslid Goedegebuure, dat de belangen der gemeente zeker wel ver dedigd zal hebben. De huur zal f4 per week bedragen. Het catechisatielokaal moet in gebruik genomen worden door de eerste klasse, met een onderwijzeres. De leerlingen mogen geen gebruik ma ken van het kerkplein als toegang naar het lokaal als speelplaats. Voor de Chr. Zangvereeniging zal het lokaal Zaterdag en Zondag disponibel zijn en voor de catechisanten bijna de geheelen Dinsdag. De leerlihgen van de laagste klasse zul len dan Zaterdagvoorm. van 9—11 uur school hebben en Dinsdag gedeeltelijk vrij. Op deze wijze kan er dan eindelijk een goede regeling voor het openbaar en bijzonder onderwijs tot stand komen. De openb. school zal ontvangen de lokalen 1, 2, 3, 4 en het lokaal in de kerk. De bijz. schooi de lokalen 5, 6, 7, 8; onder goedkeuring van het bestuur. De vroe gere inspecteur van het onderwijs kon zich met deze regeling uitstekend vereeni gen en ook de nieuwe inspecteur, dhr. Abeleven, met wien de voorzitter alles besproken heeft, hechtte blijkens een in-' gekomen schrijven ook z'n goedkeuring er aan. Met algemeene stemmen ver- eenigt de raad zich met het voorstel van B. en W. Met het bestuur der bijz. school zal oogenblikkelijk in overleg wor den getreden, en dan zullen zoo spoedig mogelijk de noodige maatregelen worden getroffen, opdat na de vacantie de nieu we toestand kan intreden. Aan de orde is de wijze van verpachting van 4 tuintjes, aan de gemeente behoorende. De con tracten loopen 1 Febr. '25 af. Het komt B. en W. gewenscht voor, die datum in 't vervolg te stellen op 1 Nov. en dus de volgende periode te doen eindigen 1 Nov. 1931. Bovendien voelt het college meer voor onderhandsche verpachting, en dan tegen een getaxeerde pacht. Voor gesteld wordt 90 ct. per roede. Modht een tuintje door vertrek of overlijden van den pachter vrij komen, dan zal de pacht ook eindigen 1 Nov. van dat jaar, en het lot zal aanwijzen, wie van de zich aanmeldende gegadigden het vrij gekomen tuintje in pacht zal ontvangen. De heer Goedegebuure kan zich met onderhandsche verpachting vereenigen; hij kan zich voorstellen, dat iemand na 1 Nov. nog groente in z'n tuin heeft staan en daarom is misschien de datum 1 Febr. beter. De voorz. merkt op, dat een eventueele nieuwe pachter reeds vroeg dient te beginnen met bemesting; bovendien zal zoo iemand wel toestaan, dat de vruchten ook na 1 Nov. door den vorigen pachter gehaald mogen worden. Besloten wordt, zooals B. en W. voor stellen. Hierna sluiting. N. V. Water!oidlDg-My. Thoïen. In de op Donderdag 14 dezer gehou den vergadering van den Raad van Be heer der N. V. Waterleiding-Mij. Thoien werd afscheid genomen van den afge treden administrateur, dhr. Avé. De voor zitter, jhr. van Vredenburgh, herinnerde aan het langdurig tijdperk van 1911 tot 1924, waarin de heer Avé zijne krachten voor de goede zaak ten beste gaf. Zeer geruimen tijd, toen schijnbaar geen hoop op bouwen bestond, bleef hij geheel be langeloos de goede zaak getrouw. Na mens den Raad van Beheer bood de voorzitter daarna.den heer Avé een fraaien inktkoker aan, als blijk van de groote waardeering, die hij den heer Avé toedraagt en voegde er den wensch aan toe, dat het hem en zijne echtgenoote in hun nieuwe woonplaats goed moge gaan. De heer van Niftrik sloot zich voor zijn persoon als lid van den Raad van Beheer geheel bij de woorden van den voorzitter aan, maar wilde boven dien namens de Provinciale Staten van Zeeland hulde brengen aan (Je verdien sten van den heer Avé, gedurende zoo vele jaren bewezen. Ook de heer Wagtho, Directeur, voerde nog het woord. Ver heugde het hem aan den eenen kant, dat de heer Avé zijn welverdiende rust kon genieten, aan den anderen kant speet het hem diens steun en vriendschap te moeten missen. De samenwerking van meer dan een jaar was steeds even aan genaam' geweest. Alle overige leden slo ten zich bij deze hulde aan. De heer Avé beantwoordde de verschillende sprekers, dankte voor het steeds in zoo ruime mate genoten vertrouwen en de vrienischap, hem steeds betoond. Hij was erkentelijk voor het fraaie cadeau hem vereerd en sprak de beste wenschen uit voor de leden van het bestuur en Voor den blloei der Vennootschap. Tot boekhouder der vennootschap werd benoemd de heer J. Jansen Hz. te Poortvliet. Daarna kwam ter sprake hetgeen door het Statenlid, den heer W. Moelker, in de vergadering der Provinciale Staten inzake de Thoolsche waterleiding is me degedeeld. Algemeen wordt betreurd, dat een voorstelling van zaken is gegeven, dde geenszins met de werkelijkheid overeen komt. De waterleiding op Thoien is po pulair. Slechts in één gemeente moest de verordening, o,p de verplichte aan sluiting met eendgen dwang worden door gevoerd. In de andere gemeente jheeft men vrijwillig dooreen reeds 70 procent der aansluitingen in zes. maanden exploi- tatie bereikt, een resultaat dat nergens is verkregen. Hieruit blijkt wel zonneklaar, hoe gaarne de menschen de leiding heb ben, hoe de overgroote meerderheid der bevolking erover denkt. Vooral omdat de woorden van den heer Moelker in andere streken, waar men de toestanden op Thoien niet kent, zouden doen geloo- ven, dat de waterleiding op Thoien on sympathiek is, acht de Raad van Beheer het noodig tegen deze verkeerde voorstel ling van zaken met kracht te protestee ren. Na eenige huishoudelijke zaken be handeld te hebben werd de vergadering gesloten. Voor de Hongaarsche kinderen. Donderdagmiddag werd te Goes, on der leiding van ds. Dekker van Krabben- dijke, een vergadering gehouden, met het doel te komen tot het oprichten van een Provinciaal Comité inzake de Hon- gaarsohe actie. i De voorzitter meende, dat de Hongaar sche kinderactie dezen winter niet mag verslappen. Hongarije is op 't oogenbiik een der meest, zoo niet het meest nood lijdende land van Europa. Aan de randen zijn overal de beste en meest productieve landstreken afgeknipt en aan andere lan den toegevoegd. De Hong. ambtenaren en de intellectueelen trokken in menigte op het verkleinde Hongarije aan, waar dus nu in hooge mate overbevolking en werkloosheid ontstond. Met alg. stemmen werd besloten de Hongaarsehe kinderactie met kracht voort te zetten. In het Provinciaal Comité wer den benoemd voor het eiland Schouwen en Duiveland de heer D. Mulder van Zie- rikzee; ds. P. v. d. Linden, Nieuwerkerk; ds. J. Boogaard te Burgh; voor Thoien en St.-Philipsland, ds. H. Veldkamp te Anna-Jacobapolder, de heer W. Carets te Poortvliet". DE JAN-PLEIZIER. Ruim vehikel op vier wielen, Schommelende zomertent, Het doet me leed, dat jij nu ook al Van 't aardsch tooneel verdwenen bent. Waar zijn je stijve rossinanten? Waar is je vroolijke koetsier? Waar het luidruchtig reisgezelschap 22 j., landb.knecht te B.'haven, bij verst.,' f2 b., s. 2 d. h.; C. d. JM-> j-> arb. te Zonnemaire, bij verst., f2 b., s. 2 d. h.; W. v. P., 23 j. te Noordgouwe, bij verst.; f 2 b. s. 2 d. h.; J. d. F., 23 j., dienstb. te( Z.zee, bij verst., fl b., s. 1 d. h.; J. dJ. B., 28 j., landb.knecht te Duivendijke, f2! b. s. 2 d. h.; H. d. B., 39 j., z.b. te Dui vendijke, bij verst., f0,50 b., s. 1 d. h.; A. S., 19 j., z.b. te D.'dijke, bij verst.; f 0,50 b. s. 1 d. h.; A. S. v. D., 19 j., z. b. te Haamstede, bij verst, fl b., s. 1 d. h.; W. B., 30 j., arb. te Haamstede, bij verst; f2 b. s. 2 d. ïl; P. C. H., 25 j., landb. te Haamstede, bij verst., f2 b. s. 2 d. h.; M- V., 29 j., veldarb. te Zonnemaire, bij: verst., f2 b. s. 2 d. h.; M- J. Z., 19 j.,- z.b. te Haamstede, bij verst., fl b. s. 1 d. h.; C. Ph. v. L., 24 j., schipper tel A.'dam, bij verst., f3 b. s. 3 d. h.; A. D., 26 j., schipper te Bussum, bij verst., f 18 b. s. 18 d. h.; J. M. R., 28 j., schaaph'. te Z.zee, bij verst., f2 b. s. 2 d. h.; P. v. W., 23 j., schippersknechtte Z.zee, bij verst., f2 b. s. 2 d. h.; A. P., 26 j.; z.b. te Z.zee, bij verst., fl b. s. 1 d. h.< M. B., 20 j., werkster te Z.zee, bij verst., fl b. s. 1 d. h.; A. J. L., 23 j., pakh.- knecht te Z.zee, bij verst., f2 b. s. 2 d. h.; G. B„ 25 j., z.b. te Kerkwerye, bij: verst., fl b. s, 1 d. h.; W. J. d. B„ 44 j.» koopman toe Kerkwerve, bij verst., f 3 b. s. 3 d. h.; A. J. L., 20 j., pakhuiskm te Z.zee, bij verst., fl b. s. 1 d. h. Loopen over eens anders grond: L. F., 19 j., arb. te Haamstede, bij verst., fl fc>. s. 1 d. h.; M- d. J., 60 j., arb. te Z.zee,! bij verst., f3 b. s. 3 d. h.; M- P. R-> 36 j., los werkman te Z.zee, bij verst., f 1 b. s. 1 d. h.; J. S., 46 j., loswerkman te Z.zee, fl b. s. 1 d. h. Overtreding van de Vleeschkeuringswet: M. M., 41 j., kl. landb. te Noordwelfe, f 10 b. s. 10 d. h.; M. L. J. M., 23 j., landb. te Burgh, f10 b. s. 10 d. h.; J. K., 29 j., klein-landb. te Burgh, f 10 b. s. 10 d. b. Overtreding van de Leerplichtwet: P. M-, 43 j., te Z.zee, f3 b. s. 3 d. h. Overtreding van de Alg. Pol.verorde- ning Zierikzee: M- C. R., 42 j., koopman te Zierikzee, f 2 b. s, 2 d. h.; J. L. C. B., 17 j., z.b. te Z.zee, f0,50 b. s. 1 .w. Ls.; G. B., 17 j., z.b. te Z.zqe, f0,50 b. s. 1 w. t.s.; F. J. W., 27 j., koopman te A.'dam!, bij verst., f 1 b. s. 1 d. h,; J. v. D., 36 j., landb. te N.'kerk, bij verst., fl b. s. 1 d. h. Overtreding van de Arbeidswet: J. Q„ Uit de oude Jan-Pleizier? t Begraafnisi'onds met dertien leden 49 j., bakker te Z.zee, bij verst, f 0,50 b. 1 d. h. 'i 1 Overtreding Jachtwet 1923: W. B., 27 j., arb. te Bruinisse, bij verst., f 3 b. s. 3 d. Vond ruimte onder 't linnen dak; Tot zelfs de bode kreeg een plaatsje, Van achter in den' kattebak. Viel er een erfenis te deel en, Was Oom en achterneef bijeen, Dan reed men, als de boel verdeeld was, In jouw schoot naar. de duinen heen! Buurtcommissies, pluimveebonden, 't Schooltje van de naaijuffrouW, Als de pot verteerd moest worden, Kon men dat niet zonder jou, Al die pret is nu verdwenen; Jan Pleizier heeft afgedaan: h.; J. K., 37 j., arb. te Haamstede, f.5 )b. s. 5 d. h. Overtr. van het Alg. Regl. fVanPol. voor rivieren en Rijkskanalen: H. W-, 59 j., schipper te Remagen, bij verst:, f3 b. s. 3 d. h. Overtr. Alg. Visscherijregi. pp de Bin nenwateren: J. a, 46 j., los-werlpnan te Z.zee, f3 b. s. 3 d. h.; M. P. R., 36 j., los-werkman te Z.zee, f3 b. s. 3 d. h.; J. d. M., 26 j., landb.knecht te Zonne maire, bij verst., f3 b. s. 3 d. h.; J. K.» 24 j., loswerkman te Z.zee, bij verst,, t Geslacht van heden geeft de voorkeur j f 3 b. s. 3 d. h.; A. B., 38 j., los-werkman Mot de tram of bus te gaan. Van de paarden draait men knoopen, 't Koetsiertje sterft van puiir chagrijn, Want in de nieuwerwetsché wereld Zal slechts plaats voor auto's zijn! iL RECHTZAKEN*" ZIERIKZEE. Door den kantonrechter* zijn op 6 Augustus j.l. veroordeeld we gens: Overtreding motor- en rijwielwet: A. W. v. d. P., tuinb.-consulent te 'sHeer- abtskerke, f5 b., s. 5 d. h.; L. L., 18 j., Hjwielh. te Z.zee, f 0,50 b., s. 1 d. h.; (M. C. v. d. V., 21 j., wijnh. te Z.zee, fl b., <s. 1 d. h.; D. J. K., 41 j., dir. H. B. S. te Z.zee, f2 b., s. 2 d. h.; R. G., 36 j., ontv. van de reg. te Z.zee, f0,50 b., s. 1 d. h.; P. E. R., 34 j,. winkelier te Leiden, bij verst., f 1 b., s. 1 d. h.; F. H., 42 j., landb., te Zonnemaire, bij verst., f 1 b., s. 1 d. h.; J. M'. H., 22 j.,. landb. te Kerkwerve,, bij verst, fl b'., s. 1 d. h-; E. C. L. 'K., g/m. F. H., 29 j., z. b. te Zonnemaire, bij verst., f0,50 b., s. 1 d. h.; S. S., 26 j., monteur te Hardinxveld, bij verst., f5 b., s. 5 d. h.; W. J. de V., 23 j., landb. te Nieuwdorp, bij verst., fl b. s. 1 d. h.; J. W. M., 40 j., reiziger te M.'burg, bij verst., f2 b., s. 2 d. h.; E. F., 31 j., koopman te Goes, bij verst., f3 b. s. 3 d. h.; D. M. v. d. S.', surn. bij de 'reg. te Breskens, bij verst., f5 b. s. 5 d. h.; J. v. d. W., 47 j., koopman te Numans- dorp, bij verst, f2 b. s. 2 d. h.; C. H. P. V. d. B., 21 j., monteur te Z.zee, bij Verst., f 1 b. s. 1 d. h.; J. L., 55 kolenh'; te Z.zee,, bij verst., fl b. s. 1 d. h.; G. J. H., 21 j., landb. te St.-Maartensdijk, bij verst., f0,50 b. s. 1 d. h.; A. d. O.,, te Z.zee, bij verst., f3 b. s. 3 d. h.; P. M. R-> 36 j., los-werkman te Z.zee, bij verst, f3 b., s. 3 d. h. Overtreding van het Binnenaahv.-Regl.: A. K., 51 j., schipper te Antwerpen, bij verst., f3 b. s. 3 d. h.; A. T., 61 j», schipper te Heumen, bij verst., f3 b. s. 3 d. h.; P. E., 46 j., schipper te A.'dam, bjj verst., f3 b. s 3 d. h. Straatschenderij: J. C. W., 16 j., landb. knecht te Nieuwerkerk, f3 b. s. 1 w. t.s. Het wettelijk als getuige opgeroepen, wederrechtelijk wegblijven: R. P. E., 37 j., koopman te Z.zee, f 5 b. s. 5 d. hl Vrijgesproken: M. W;. G., 65 j., z. b. te Dreischor. Politierechter te Middelburg. Zitting van 15 Aug. 1.1. De volgende zaken werden behandeld: C. O., 48 j., koopman te Z.zee, werd beklaagd dat hij op 21 Juni jl. te Zierikzee A. v. d. Klift heeft mishandeld, door hem1 opzettelijk gewelddadig met een bezem op zijn rug en hoofd te slaan en hem tegen zijn buik te trap pen. Eisch f5 of 5 d. h. Uitspraak idem1; J. van S., 58 j., visscjier te Zierikzee, werd ten laste gelegd, dat hij op 13 Juli j.l. te Zierikzee opzettelijk den gemeen* teveldwachter betee-igende woorden heeft toegevoegd. Eisch f 15 of 15 d. b. Uit spraak f 15 of 15 d. h. LANDBOUW EN VEETEELT. Directe uitvoer van oude kippen en jonge hanen. De heer B. van Asperen VerVenheJ Rijks-Pluimveeteeltconsplent voor N.- en Z.-Holland, Zeeland en Utrecht, te 's-Gra- venhage, wijst er op, dat Duitschland, evenals vóór den oorlog onze groenten, ons fruit, onze eieren en ons slachtpiuim-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1