Zierikzeesche Nieuwsbode ABONNEMENT: Woensdag 6 Aug. 1924. zierikzeesche courant. ADVERTENTIËN i Het Koninklijk bezoek. Pry» per 6 maanden f 1,60, franco per pont f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummer» 6 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. 80ste JA^BGANG. - No. 11116. oil. 1 J. DE LOOZE Jl. llllt-RiOti 1 i. KOSTEN. van 1—e regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Beelames 60 ets. p. regel. By contraot belangrijke korting Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Maandagavond de vooravond van Koninginnedag had Da een muzikale rondgang door ons stedelijk muziekcorps „KudsC en Eer" op 't Kraanplein de plechtige onthulling plaats van het herinnerlngs-monument, waarbij tegen woordig waren do burgemeester, de beide wethouders, leden van den raad, de secretaris, het beBtuur der Oranje- vereen iging met de gevormde commis sies, etc. etc. De heer J. A. Biermasz, voorzitter der Oranjevereenlglng, richtte het woord tot mevr. FokkerLyons, welke het monument zou onthullen. Spr. herinnerde aan de voorbije tijden toen mevr. Fokker in onze stad nog als een vreemde leefde en eerst eenigen tijd moest verloopen, vooraleer zij bekend was geworden met de zeden en gebrui ken, en onzen volksaard. Toen zij daar mede bekend was heeft zij getoond mede to willen levendat bleek o. m. bij de fancy fair voor de t.b.c.-bestrljding en vooral ook by de laatste huisvlyt- tentoonstelling, waarbij haar zeer ge waardeerde medewerking werd verleend en veel door haar tot stand kwam. Zij heeft bij ons allen daardoor een ge voelige snaar aangeraakt en daarom gelooft spr. dat, wanneer zij tot ons komt, met ons wil leven, onze taal spreken en onze Koningin wil eeren, zij een plaats veroveren zal ln veler hart. Met een „lang leve mevr. Fokker" eindigde spr. zyn rede, waarmede alle aanwezigen geestdriftig instemden. De heer Biermasz verzocht mevr. Fokker het monument te willen onthullen en namens de O. V. over te dragen aan de gemeente. Mevrouw Fokker sprak daarna als volgt Damos en Hoeren: Gaarne voldoe ik aan het verzoek, dit monument te onthullen. Het ia bedoeld te zijn een herinnering aan 't bezoek morgen van onze KoningiD, en niet alleen dit, maar om ook voor het nageslaoht getuigenis af te leggen van de oranjegezindheid van onze bur gerij, v*n hunne liefde voor ons Vor stenhuis. Nederland en Oranje, zy zijn en blijven één tot in lengte van dagen. En hier mede vervul Ik mjjn taak 't monument te onthullen en draag ik het namens de Oranjeveroeniging over aan de ge meente Zterikzeo. „Leve de Koningin !,J (Hoera's). Door do jongejufïr. J. E. Greldanus werd mevr. Fokker namens de bewoners van het Kraanplein en Oude Haven een prachtig bouquet aangeboden. Het gordijn, dat het monument om hulde, werd daarop door mevr. Fokker weggetrokken. De burgemeester bracht voor hij het monument namens de gemeente aanvaardde, hulde aan hen, die in verschillende kwaliteiten hunne mede werking hadden verleend. In de eerste plaats herinnerde hy aan de idéé, welke is geuit door den heer W. F. v. d. En de, wien daarvoor de eer toekomt. Deze idéé was de meest practieche en 't meest in den algemeenen smaak vallend De heer K. de Vries, directeur der Ambachts school, verdient dank voor de uitvoering, zoodat het werk binnen korten tijd klaar waB Eveneens mag geen dank onthouden worden aan den heer F. Houdkamp, gemeente-bouwmeester en aan den ge meentewerkman Bossaert, die met grooten ijver gewerkt heeft. In de laatste, doch niet in de minste plaats komt een woord van dank toe aan wethouder Koopman, die met grooten smaak en groote zorg vuldigheid, gepaard aan kennis van bloemen, het perk en het geheele ensemble heeft laten aanleggen. Spr. bracht hem daarvoor eon warm woord van hulde. Dank is mede verschuldigd aan do O. V., die door samenwerking in staat is geweest een monument aan ce bieden, dat Inderdaad een sieraad voor de ge meente is. Het monument strekt tot herinnering en tot waarschuwing. Tot herinnering aan het feit, dat 31/, eeuw geleden Oranje en Nederland zijn verbonden. Holland was toen een niet veol beteekenend rijk, maar door Oranje vooral is t geworden een éénheid, waarmede ln de 17e eeuw ter zee viel rekening to houden. Door Oranje werd Holland eon samenhangend rijk. Tot waarschuwing staat het monument opgericht, omdat we zonderlinge tijden beleven en niet weten wat ln de sohoot der toekomst verborgen ligt. Niet af wijken van de trouwe gida, die we hadden en hebben in 't Oranjehuis, zij de leus! Mot een hoezee voor ons Vorstenhuis eindigde spr. zyu toegejuiohte rede. Namens de gemeente aanvaardde de burgemeester daarna het monunent. Het muziekgezelschap gaf daarna enkele vaderlandsche liederen, waarvan enkele door de omstanders werden mee gezongen. Een talryke menigte volgde daarop met aandacht de openlucht bioscoop voorstelling welke mot welwillende medewerking van de bioscoopcommissie van „Algemeena Ontwikkeling" op het Kraanplein gegeven werd. De gedenkzuil (van teakhout) is ge plaatst op een betonnen voetstuk, met het volgende opschrift: Ter herinnering van het bezoek van H. M. Koningin Wilhelmlna, Z. K. H. Prins Hendrik en H. K. H. Prinses Juliana, 5 Augustus 1924. Dezjjkanten vertoonen een eenvoudige geometrisohe vorsioriDg. De letters en het opschrift, alsmede de versiering op de zykanten, worden gevormd door in het hout geslagen koperen boutjes met bolvormige koppen. Het eigenaardige van |dit (opschrift en dé ornamentaio versiering is, dat het door de gaheele burgerij van Zicrikzee en omstreken zelve ls aangebracht, n.l. door in het hout slaan van de koperen boutjes vol gens aangegeven teekening. De namen van degenen, die Bpjjkers hebben ge slagen, zjjn in een oorkonde ingeschreven voor dit doel speciaal door den heer N. J. Visser alhier ontworpen en prachtig uitgsvoerd. Op de artistieke oorkonde staat vermeld: Ter herinnering aan het bezoek van de Koninklyke Familie aan Zlerikzee, op 5 Augustus 1924, hoeft de burgery gesticht op 't Kraanplein, een monument met banken, waarvan is opgemaakt deze oorkonde, bevattende de namen van hen, die daartoe geldelijk of daadwerke lijk hebben bijgedragen. De zuil is van boven van een kop- bedekking voorzien en wordt bekroond door een klok, die eleotrlsch verlicht wordt. De gedenkzuil wordt geflankeerd door 2 kwartolrkelvormige banken van teak hout. De open ruimte vóór de zuil en banken is als gazon aaügelegd, terwijl het be staande plantsoen is uitgebreid vangen op de brug, die het eiland uit j is voor deze streek, en mensch en dier Dinsdag heeft het vierdaagscb bezoek der Koninklijke; familie aan Zeeland een aanvang genomen. Toen verleden jaar het plan om alle hoofdsteden der provincies te bezoeken niet door H. M. de Koningin tot uitvoe ring kon Iwiorden gebracht, was dit vooral voor de Zeeuwen, die voor zulk een overgroot deel een voorbeeld zijn van trouw1 en aanhankelijkheid aan t Oranje huis en zeker in het bijzonder aan H. M. Koningin Wilhelmlna, een teleurstelling. Toen nu in het begin van dit jaar ver nomen werd, dat H. M. de Koningin de herdenking van Mkldelburg's overgang naar de zijde van Prins Willem I in 1574, met Hare tegenwoordigheid wilde vereeren en nog korten tijd daarna, dat Zij daarbij aan geheel Zeeland een offi cieel bezoek zou brengen, veranderde de teleurstelling in groote vreugde, en vooral de laatste wieken is alom met kracht gewerkt om de Koninklijke gasten op echt Zeeuwlsch'e, hartelijke wijze te ont vangen. Niet het minst is dit ook het geval op het eiland Tholen. Voor de bewoners van dit eiland is een bijzondere verheugenis, dat H. M. de Koningin, vergezeld van Z. K. H. Prins Hendrik en H. K. H. Prinses Juliana Haar tocht door Zeeland over hun eiland aan vangt. Alleen na den watersnood van 12 Maart 1906 heeft H. M. van Hare be langstelling en medeleven blijk gegeven, maar sedert 1862, toen Koning Willem III Zeeland en ook Tholen officiéél be zocht, had zulk een bezoek aan het eiland niet meer plaats. Het is dus te begrijpen, dat juist luier de vreugde zeer groot Was. Maar laten wij thans meer geregeld het gebeurde op Dinsdagmorgen weer geven. H. M. de Koningin, Z. K. H. de Prins en H. K. H. Prinses Juliana zijn Maandag avond per trein aan het station Wouw1 aangekomen en hebben aldaar in het Koninklijk rijtuig overnacht Van daar af W'erd Dinsdagmorgen met Hofauto's de tocht naar Zeeland aange vangen. In het gevolg Waren Gravin van Lynden van Sande-nburg, geboren Baronesse van Nagel, grootmeesteresse; Baronesse Sloot van Marxveld, eerste Hofdame, belast met de opvoeding van H.K.H. Prinses Juliana; vice-adm. Bauduin, chef van het Militaire Huis van de Konin gin; Graaf du Monceaü, grootmeester; Baron Bentdnck, eerste stalmeester; Baron van Geen, kaïnerheer en particulier secre taris der Koningin; kapitein ter zee, jhr. von Mühler, adjudant van Z. K. H. den Prins; Ritmeester jhr. de Jonge van Elle- meet, adjudant van H. M. de Koningin: eerste luitenant jhr. Verheijen, ordon nans-officier der Koningin, terWiijl ook de directeur van het Kabinet der Konin gin, jhr. rnr. van Tets, de reis mede maakte. Van Wouw! werd naar Berg-en-op-Zoom gereden, maar daar het niet een bezoek aan deze gemeente betrof, reden de auto's door de buitenwijken naar den Thoolschen straatwieg en reeds op dezen weg waren velen aanwezig om te too nen, dat de Noord-Brabanders niet onder wilden doen in aanhankelijkheid voor %de Vorstin, al gunnen zij voor deze dagen gaarne Zeeland de eer van het Koninklijk bezoek. Tegen kWart over negen werd 't Veer bereikt, de eenige verbinding van Tholen met den vasten wial van Brabant, niet tegenstaande de vele en nu reeds tal van jaren durende pogingen om een brug over de toch niet breeds Eendracht te krijgen. Van harte hoopt de bevolking, dat het volgende officiëele bezoek van H. M. de Koningin niet lang op zich laat Wachten en men dan H. M. kan ont- zijn isolement zal verlossen. Reeds van de overzijde van de Een dracht Was het te zien: Tholen was in feestdos gereed om de Hooge bezoe kers te ontvangen op de Haar toeko mende Wijze. Terwijl ,de Koninklijke familie zich op de veerpont begaf en daarmede overstak, klonken de Woorden van het Zeeuwsch'e Volkslied: „Geen dierder plek voor ons op aard, Geen oord ter w'ereld meer ons wiaard", gezongen door een 100-ta' zangeressen en zangers, die daarvoor plaats hadden genomen op visschers- scheepjes, Want de geheel© vissch'ers- vloot van Tholen 'had ten deeie hier lig plaats genomen. Het wias wel een aardig bedachte verwelkoming in Zeeland. Dit Welkom werd voortgezet aan de andere zijde van het Water door het mu ziekgezelschap „Concordia", dat 't Wil helmus deed hooren. Het Was ook aan deze zijde van het Veer, dat de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford, met hartelijke Woorden H. M. wel kom heette en de verzekering gaf, dat het bezoek op hoogen prijs wordt gesteld. Mede Was hier, ter begroeting aan wezig de heer jhr. W. Z. van Teijlingen, burgemeester van Oostkapelle en Seroos- kerke, kamerheer in buitengewonen dienst, die zich bij het gevolg aansloot. De zegetocht door Zeeland kon nu een aanvang nemen en reden de auto's nadat Christina de Rijke en Koos je Laban de eerste bloemen aangeboden hadden, resp. aan H. M. de Koningin en de Prinses, langs de eereWacht, bestaande 1 uit de leden van den bijzonderen vrij- Willigen landstorm1 van Tholen en St.- Philipsland. Na deze inspectie reed de Koninklijke stoet door een fraaien eere poort, opgericht door de Thoolsche Vis- schersvereeniging, door enkele straten en door rijen opgestelde schoolkinderen naar het gemeentehuis, Waar de wethouders, H. Goossen, waarnemend burgemeester, en Wagemakerde Koninklijke familie ontving en voor ging naar de raadzaal, waar zij resp. H. M. de Koningin en Prins Hendrik aan de raadsleden voor stelden. Namens het gemeentebestuur had den bij den ingang van het gemeentehuis de jonge dames Lien Goossen en Maddy Huvers bloemen aan Koningin en Prinses aangeboden. i Na deze voorstelling nam de waarn. burgemeester het Woord en sprak als volgt: Mevrou'W! Het is mij een voorrecht Uwe Majesteit, Haren Doorluchtigen Gemaal, Zijne Ko ninklijke Hoogheid den Prins der Neder landen, en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana, namens den Raad en de burgerij eerbiedig welkom te mogen hee- ten in het gemeentehuis, maar ook bij het betreden van den Zeeuwschen bodem: Welkom in Zeeland. Het lang verbeide oogenblik is thans aangebroken, dat wij de eer hebben Uwe Majesteit en Haren Gemaal met Hare be minde Dochter Prinses Juliana in onze gemeente te mogen ontmoeten en begroe ten. Het was de wensch van Uwe Majes teit, dat in den tijd van eeonomischen druk geen geld zou worden uitgegeven voor kostbare versieringen. Aan dien wensch is, zoowel door het gemeentebe- 1 stuur als döor de burgerij voldaan; al i ontbreken nu eerepoorten in al haar schittering en pracht, zoo zal toch heel het uiterlijk van het stadje met zijn vlaggentooi, Uwe Majesteit met Haar Ge maal en Prinses Juliana, de korte oogen- blikken van verblijf in onze gemeente hebben doen zien de aanhankelijkheid en liefde aan Uwe Majesteit en Haar Huis. Toen Uwe Majesteit, achttien jaren ge leden, onze gemeente bezocht, toen Zee land geteisterd was door watersnood, waarin bij name onze naburige gemeente Oud-Vossemeer Zoo ernstig was betrok ken, was het Uwe Majesteit, die persoon lijk kwam om te aansschouwen en deel te nemen in die droeve omstandigheden, waardoor een deel van Uw volk werd ge troffen. De deelneming en belangstelling in die dagen heeft de banden van aan: hankelijk aangehaald tusschen Oranje en de Zeeuwen, die overtuigd zijn een Vors tin te hebben, die medeleeft in alles, wat het wel'en wee van Haar volk raakt. Thans ontvangt Tholen, en geheel Zee land, Uwe Majesteit in blijde feeststem ming, nu zij de eer geniet bij vernieu wing Haar Vorstin in Hare provincie te mogen hebben. De bevolking denkt dank baar terug aan het voorrecht, dat Uwe Majesteit reeds een kwart eeuw over Haar volk mocht regeeren, alhoewel de jaren van den verschrikkelijken wereld oorlog, zorg en spanning baarde, en zij dankt Hem, die Uwe Majesteit daartoe in staat stelde. De malaise, voortvloeiende uit den we- reldkrijg, werd onze gemeente niet ge spaard; de vroeger eens zoo bloeiende oester- en mosselindustrie, de hoofdtak van bestaan voer velen, is tengevolge daarvan, alsmede tengevolge van de va luta, sterk achteruit gegaan, en zijn vele visschers, die daarin hun bestaan vonden, noodgedwongen, tot een ander bedrijf moeten overgaan. De landbouw en veeteelt beginnen weer een beter aanzien te vertoonen en blijven hopen op betere tijden. Dé waterleiding^ die een ware uitkomst voorziet van zuiver drinkwater, en den weg opent tot stichting van industriëele bedrijven, kwam tot stand. De eeer ernstige plannen tot over brugging van de Eendracht zijn reeds in het bezit van Uwe Majesteits Minister van Waterstaat. De brug, die Tholen in de toekomst zal verbinden met den vasten wal, deze streek zal verlossen uit haar isolement, doet ons hopen, dat onze land bouwproducten en veestapel, alsook oes terindustrie, een goed en vlug afzetgebied zullen vinden, alles tot welvaart en bloei der gemeente, en tot inkrimping der werkloosheid, die zich ook hier in de wintermaanden sterk heeft doen gevoelen. Wij zijn overtuigd, dat wij Uwer Majes teits levendige belangstelling zullen blij ven behouden, daar Zij zich op de Zeeuw- sche eilanden een volk weet te hebben, dat vasthouft aan de aloude spreuk „Luctor et Emergo". Vergun mij te mogen eindigen met Uwe Majesteit eerbiedig dank te zeggen voor de aan onse gemeente bewezen eer, en onze oprechte bede en wenschen uit te spreken, dat God Uw kroon en troon zegene en Hij Uwe Majesteit en Haar Huis zegene tot in lengte van dagen". H. M. de Koningin dankte voor deze woorden en sprak als volgt: Mijnheer de Burgemeester, Zoowel voor de woorden door U zoo even tot ons gericht, als voor de harte lijke ontvangst, welke Ons van de zijde van Tholen's burgerij is ten deel gevallen, betuig ik U mijn oprechten dank. Het is mij een groote voldoening het grondge bied uwer gemeente onder meer ge lukkige omstandigheden te betreden dan toen mijn bezoek in de eerste plaats het door den stormvloed zoo zwaar be proefde Oud-Vossemeer gold. Nog zijn er van U die onder zorgen gebukt gaan, maar ook voor hen zal, daar ben ik van overtuigd, een betere tijd aanbreken. De waterleiding, welke zoo lang een uwer grootste wenschen was, is tot stand gekomen en van harte hoop ik, dat ook de verbinding van Tholen met den vasten wal binnen afzienbaren tijd zal worden verwezenlijkt. Moge die twee belangrijke werken dan in ruime mate bijdragen tot den bloei dezer gemeente en van heel het eiland, waarvoor ik mijn beste wenschen uit spreek. Na deze officiëele ontvangst begaven de Hooge Bezoekers zich op het bordes van het gemeentehuis, om de zanghulde van de schoolkinderen, die op den Linde boom stonden opgesteld, in ontvangst te- nemen. Een afdruk van het te zingen lied werd H. M., Z. K. H. den Prins en H. K. H. de Prinses aangeboden door Leuntfe de Jonge, Jo Perestam, leerlin gen der beide openbare scholen en Cor nelia Schot Kd. van de bijzondere school. Na deze hulde werd weder in de auto's plaats genomen en naar de Markt ge reden, wear men met het muziekgezelschap en fle zangvereenigingen, tijdens ©en rit rond de Markt nogmaals het Zeeuwseh Volkslied deed hooren, en de verschillen de vereenigingen werden opgesteld, o. a. de Turnvereeniging „Olympia", wier leden den Romeinschen groet brachten. Na deze laatste hulde van de bevolking der gemeente Tholen, werd de tocht voor het bezoek aan het eiland van dien maam voortgezet, en verliet de stoet langs de Oudelandsche poort de gemeente. THOLEN. Reed» vroeg was men in de weer de laatste toebereidselen te maken» De burgerij was in spanning. Reeds waren eenige militairen aangekomen voor de handhaving der zoozeer gewenBchte orde. Ook de burgerwacht zeu er het hare aan toevoegen. Wy zorgden precies te 9 nre present te z(jn op de raadzaal Wy wachtten. Het gejoel buiten de raads zaal verkondigde ons dat de vorstefljke familie in aantocht was Een negental raadsleden waren aanwezig. Aan de pui van het stadhuis werden een tweetal bouquetten aangeboden door Mej. M Huvers en M. Goossen, benevens L. de Jonge en K. Schot, die elk een te zingen lied aanboden. Daarna had de voorstelling der raadeledon plaat», waarmede H. M zloh perBooniyk een oogenblik onderhield. Daarop hield de loco-burgemeester de hierboven vermelde toespraak en ant woordde H. M de Koningen met gevolg begaf zich daarop naar het bordes van het gemeentehuis, waar door de school kinderen een lied van do Koningin werd gezongen. Daarna werd H M. een ovatie gebracht, waarna nogmaals de kinderen van alle «obolen het „Wilhelmus" le couplet deden hooren. Hierop reed de koningin met gevolg ln 5 auto's naar het markt plein, waar door de zangvereenlglng opnieuw gezongen werd. H M reed zeer langzaam over het marktplein en verliet dankbaar buigende onder het gelui der klokken deze gemeente. Langs de mooie, vruchtbare akkers en de groene weiden, de flinke hofsteden, werd het eerst gereden naar Poortvliet, waar de loco-burgemeester, wethouder E. v. d. Slikke, door den Commissaris Üer Koningin werd voorgesteld, ert daar na zijn collega voorstelde. Ook hier zang van de kinderen, juichtonen"'uit de mon den van alle, die in de- met y.aggen ver sierde straten waren opgesteld. FEEST DEZE WEEK! uzelf en uw vrien- TRACTEER den op het beste wat te kry'gen i». presenteer chief whip. book ken chief whip. DE FE EST VIRGINIA 10 voor 20 cent. OVERAL VERKRIJGBAAR. Van Poortvliet werd gereden naar den op 28 November 1923 officiëel door den Commissaris der Koningin in gebruik ge stelden watertoren van de Thoolsche Wa terleiding-Mij. Hier was het de voorzitter van het bestuur, de heer jhr. J. van Vre- denburch, wiens naam met eere boven deii ingang van c'en '.oren wordt genoemd, als dien van den man, die den stoot gaf tot de oprichting, die ter begroeting aan wezig was, terwijl zijn beide dochters bloemen aanboden aan Koningin en Prinses. POORTVLIET. Te ongeveer 10 uur arriveerde het Koninklyk gezin alhier. Voor het ryk versierde dorpshuis hield de Vorstelyke stoet eenige minuten stil. De waarnemende burgemeester Van der Slikke en wethouder Kryger werden voorgesteld, waarna de schoolkinderen gelegenheid- kregen de Koninklyke fami lie het Zeeuwseh Volkslied toe te zingen. De leidster van den zang, mej. Ista, werd by H. M. de Koningin ontboden en had het voorrecht Haar dank te Ontvangen. Met den waarnemen den burgemeeater heeft Zy zloh eenige oogenblikken onder houden en hem verzocht haar harteiyken dank over te brengen aan de bevolking voor de Haar bewezen hulde. Onder klokgelui gekomen, vertrok de Konink lyke familie op dezelfde wyze in lang zaam tempo, luide toegejuicht door de ontelbare menigte. Na het vertrek werd de schooljeugd onthaald en eenigen tyd bezig gehouden met verschillende spelletjes. Na deze begroeting werd naar Scherpe- nisse gereden, waar het de loco-burge meester, de heer W. L. Klos, was, die het eerst aan H. M. werd voorgesteld. Het muziekgezelschap „Eendracht" en de zangver een iging „O. B. K." zongen hier 'n welkomstlied. Voor de verdere tocht te beschrijven willen we hier even melden, dat in alle plaatsen, die Hi M. met een vluchtig be zoek vereerde en in de eerstkomende da gen nog veree-ren zal, voor de komst en na het vertrek feest wlerd gevierd. Het zou ons te ver voeren van deze feesstvieringen bijzonderheden té ver melden. jyan Scherpenisse dient nog te worden medegedeeld, dat daar het vaandel van het Kloveniersgilde werd getoond, ge schonken door Marie van Nassau in 1594. 8CHERPENISSE. Omstreeks 10 uur arriveerde H. M. de Koningin. Zy werd met het spelen van het „Wilhelmus" door het muziekgezelschap „Eendracht" verwelkomd, waarna de loco-Burge meester, de heer W. L. Klos, aau H. M. werd voorgesteld, waarop deze den heer J. Keur, loeo-Wethouder, aan Haar voorstelde. Hierna werd door H. M. bezichtigd de vlag, de oorkonde en de zilveren vogel van het Cloveniersgilde. De muziek speelde daarna in samen werking met de zang „Holland Jubelt". Hierop zongen de schoolkinderen een lied, waarna H. M. vertrok. Een bloemen- rulker werd namens de gemeente aan geboden dcor het dochtertje van Dr. Polderman en een bloamenruiker namen» de schoolkinderen, door het dochtertje van den heer D. H. Rystenbll. Ook het zoontje van den heer Jager bood bloe men aan H. M. en Prins Hendrik. De volgende gemeente, welke werd be zocht was St.-Maartenadijkj waar bij het gemeentehuis werd uitgestapt en waar de burgemeester, de heer J. J. Polderman, in .d!e raadzaal na de gebruikelijke voor stellingen, H.M. als volgt toesprak Majesteit. 1 Koninklijke Hoogheden. Wij danken God dat Hij in Zijne'onuit sprekelijke goedheid en genade, ons het groote voorrecht heeft willen verleenen en Uwe Majesteit en Hunne Koninklijke Hoogheden, den Prins der Nederlanden en Prinses Juliana, .in deze gemeente en wel in de Historische Zaal eerbiedigi ijk te mogen ontvangen en begroeten. Wij doen dat uit den grond des har ten, p^mdat wij mogen spreken namens het gemeentebestuur en de bevolking de zer plaats, waarvan mag worden getuigd; dat zij door alle tijden heen, zoozeer ver- knocht is aan Uwe Majesteit en het Ko ninklijk Huis. En geen wonder. Want naast den Koninklijke - en hooge titels, voert Uwe Majesteit nog het praedicaat van „Vrouwe van Sint-Maartensdijk". Op de uitgestrekte vruchtbare gronden, onder het gebied dezer gemeente ge legen, en die bekend staan onder den naam van Kroon Domein, vinden tal van

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1