Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Maandag 4 fllifl. 1924. zierikzeesche courant. advertentiëni maakt bekend, DIENSTPLICHT. Bekendmaking. THe/kchoco/ac/ë met Zuidvruchten- Wellekom op Schouwen! buitenland. binnenland. \%cUió e&npaJye GRENADINESftUS Z L VZ T T' P^opgaaT Pr^a por I maanden f 1,50, franco per poit ƒ1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. AfsonderUjke nummeri 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en VrUdag. van 1—6 regels 60 ets. van 6 regels en daarboven 20 ots. por regel. Reclames 80 ots. p. regel. By contraot belangrijke korting Intending op den dag van uit gave vöör 11 ure. ■flp* De Burgemeester van ZIKHIKZEE dat wegens de afmetingen van de Koninklijke anto, morgen door H. M. niet zal worden gereden over de Oude Haven N.z. en Klepbrug. maar over het Kraaupleln-Oude Haven Z.z. naar de Nieuwe Haven. A. J. F. FOKKER VAN CRAYE- 8TEYN VAN RENGEBSKERKE. Bekendmaking van uitspraak in zake vrijstelling. De BURGEMEESTER van Zie&ikzxb maakt bekend, dat bij besluit van Heeren Gede puteerde Staten van Zeeland, dd. 25 Juli 1924, Ne. 144 lilde Afdeeling, aan GERARDUS JAN VAN DEN BOUTEN, dienstplichtige van de lichting 1925, voorloopig vrijstelling van den dienstplicht is verleend wegens broederdienst. Omtrent het indienen van bezwaren tegen deze uitspraak enz., wordt verwezen naar de publicatie aan het aanplakbord van ket Stadhuis. Zibbikzbe, den 2 Augustus 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN TAN RENGERSKERKE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibkikzie maken bekend, dat de Secretarie dier Gemeente op Dinsddg 5 Augustus a.s., zal gesloten zijn, met uitzondering van 's middags 12 tot 12,30 ure, veor het doen van aangiften, den Burgerleken Stand be treffende. Zibrikzeb, 2 Augustus 1924 Burgemeester en Wetheuders van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester- t. F. WITTERMANS, Secretaris. Welkom Koningin Duizend kleine kelen Halen U juichend in. Vaandels, zullen zwaaien By trompetgoBohal. Bloemen-hulde brengen Welkom, overal! Gy, symbool der Vryheid, Boven wat verdeelt; Gy, cement van Holland, Dat zoo graag krakeelt! Boven de partyen, Boven stand en rang, Gy, de Landsmevrouwe, Heel Uw leven lang! Wellekom op Schouwen, Met zyn mooie lucht, Met zyn malflche weiden En zyn ryke vrucht. Met zyn blonde duinen En zyn breede strand. Welkom, Koningione, In Uw eigen land! Ken tragisch ongeluk- Een overmoedige, jonge militaire vlie ger, de tlwlee-en-twintig jarige Marcel Ra* pin, heeft te Eourg-la-Reine, waar zijn ouders iwionen, een tragisch ongeluk vei* oorzaakt. Tegen den namiddag verscheen sergeant Rapin met zijn vliegtuig boven zijn geboorte-dorp en gelijk hij reeds herhaaldelijk had gedaan, begon hij bo ven het stadje met zijn vliegtuig allerlei gevaarlijke kunsten te vertoonen. Daartoe behoorde óok, dat het jongemensch' met zijn vliegtuig vlak boveri de daken van Bourg-la-Reine scheerde. Ditmaal echter zouden de stoute stukjes niet goed afloo pen. Een der vleugels van het vliegtuig bleef aan de telefoondraden haken en natuurlijk stortte de machine omlaag. Een der huizen in de dorpsstraat 'w'erd geheel verwoest, de vlieger brak zijn Uwiee beenen, de man, die bij hem in het vliegtuig zat, Iw'as op slag dood, ook Uwlee vrouwen op straat'verloren 't leven, door het vliegtuig verpletterd, en drie andere iwlerden gekwetst. Tot haar be hoort cle moeder van den onbesuisden vlieger, die met Zwaren schedelbreuk in hopeloozen toestand is opgenomen. De r\jwlelbelasting. Vrijdag is de wet op de Rijwielbelas ting in werk-ng getreden. Zij, de nog geen plaatje op hun fiets hebben, wor den thans nog niet beboet. Gedurende deze maand onthouden de ambtenaren zich namelijk, blijkens een Kon. bes'uit, nog van het instellen van proeessen-ver baal, teneinde het publiek in de gelegen heid te stellen zich met de bepalingen der wet bekend te maken. De ambtena ren der invoerrechten en accijnzen en de rijks- en gemeentepolitie, bepalen zicb dus thans tot het geven van waarschuwin gen. De 1 September af is de ambtenaar bevoegd, wanneer hij iemand op een fiets ziet zonder rijwielmerk, dezen aan te houden. Hij kan jan den overtreder er op wijzen, dat deze een strafvervolging kan voorkomen, door met hem een trans actie aan te gaan. De overtreder gaat mee naar den ontvanger. Deze beoordeelt net feit, en. legt hem, wanneer er geen 1 verzwarende omstandigheden zijn, een boete op van f 3, tevens den raad ge vende, een rijwielmerk te koopen. Het nieuwe rijwielmerk geldt tot 1 Januari van het volgend jaar. Dan zal er een nieuw merk komen. Of dit van een an dere kleur zal zijn, dan wel voorzien wordt van het jaartal 1925, Is nog niet bekend. Wel zal getracht worden het een dusdanig uiterlijk te geven, dat het minder gemakkelijk is na te maken, dan net tegenwoordige. Het Tweede Kamerlid Weitkamp heelt den minister van f'nanciën de vol gende vragen gesteld: 1. Is het den minister bekend, dat door sommige belastingontvangers aan kle-'ne landbouwers, die op "grond van art. 1 al. 4, der Rijwieloelastingwet en daarop overigens wettelijk recht hebbende, het jn genoemd art. 1 bedoelde kostelooze belastingmerk vragen, dit merk wordt geweigerd op grond dat bovengenoemde categorie van personen voor hun beroep of bedrijf geen rijwiel noodig hebben Is de minister n:et van oordeel, dat ook voor den kleinen boerenstand een rijwiel in het bedrijf onontbeerlijk is 3. Zoo ja, is dan ie minster bereid zoodanige instructs te geven, dat ook aan overigens in de termen vallende kleine boeren dit voerrecht n-'et onthou den worde PlattftlandsvertpgeBWoordigliig. Men schrijft aan het „H.M.": De heer E. M. Teenstra, oud-lid der Tweede Kamer en voorzitter van de Platteland-Partij, iheeft zich dezer dagen aangesloten bij den Vrijheidsbond. Daar mede zal ook wiel de Platteland-Partij zijn begraven, Iw'ant deze partij werd op gericht met het vooropgezette doel te tradhten den heer Teenstra naar de Tweede Kamer af te vaardigen, toen deze in 1922 voor het lidmaatschap van den Vrijzinnig-Democratischien Bond had be dankt, omdat hem naar zijn meening niet die plaats op de candidatenlijst was toege1 wiezen, waarop hij meende aan spraak te mogen doen gelden. Ware de heer Teenstra in 1922 geko zen, dan zou vermoedelijk de Platteland- Partij zich Wel verder hebben ontwikkeld. Maar zooals dat meer gaat, trad ook in deze partij na teleurstelling verslapping op. En nu de voorman heen is, voor wiien eigenlijk de partij Iwlas opgericht, valt deze groep Iwleï voor goed weg. Zoo blijft dan alleen nog over de, Plat telanders-Bond, die in de heeren Braat en de Boer zijn twiee afgevaardigden m het parlement heeft. Of deze bond in zijn (huidigen vorm nog lang zal be staan, moet ernstig beüwlijfeld worden, Wie trouwf het orgaan van dezen bond leest, iheeft kunnen opmerken, dat een sterke strooming onder de leden zich kant tegen een verder meegaan met de leiding van den heer Braat. Het zijn vooral de meer intellectueel© en kalme landbouwers, die heelemaal niet sympathi seren met 't optreden van den heer Praat in de Tweede Kamer. Die weerzin is reeds zóó scherp, dat óf de heer Braat zal moeten wijken óf een scheuring in den Plattelandersbond aanstaande is. Omdat de heer Braat van geen terug treden wïil weten, zal de scheuring sjooe- dig een voldongen feit zijn. En te sterker iwordt op die scheuring aangestuurd, om dat men verlwlacht, dat, als de heer Braat uit de beweging is, veel landbou wers en plattelanders zullen toetreden. Of die verwachting zal uitkomen is een tweede. Maar bekend is 't, daf de heer Braat vede landbouwers en andere platte landers heeft afgehouden van toetreding tot den Plattelanders-Bond, juist door Zijn onsympathiek optreden in 't parle ment. Ten,minste zoo is de meening van hen, die 't platteland zeggen te kennen. Men verwlacht dus een versterking van de politieke organisatie der landbouwers en plattelanders, als de heer Braat maar eenmaal niet meer het vaandel draagt. Of 't niet verstandiger zou zijn zich aan te sluiten bij een der vrijzinnige politieke partijen om daarin te vormen een platte landsfractie, is zeker een punt, dat wel eens onder de oogen mag worden gezien. De plattelands-beWeging behoefde bij zoo'n fractie-vorming niets van haar eigen karakter in te boeten; ook de pro* paganda zou in dezelfde lijn kunnen Wor den voortgezet. Daarnaast zou dpor aansluiting bij een politieke partij haar gezag in 't parlement grooter Worden, omdat die partij dan achter haar staat. Uit Stad ®n Provinofe ZIERIKZEE. Zaterdagavond bad op de muziektent in het Havenpark door den burgemeester de plechtige uitreiking van het nieuwle vaandel aan het mondharmo nica-gezelschap „D. O. K." plaats. Nadat een tweetal muziekstukken waren ten gehoore gebracht, Werd het nog omhulde vaandel'op de tent gedragen, wiaarna de burgemeester de jongelui toesprak en herinnerde hoe kort het nog maar ge leden 'Was, dat de idéé in 't gezelschap Werd geopperd om een vaandel aan te schaffen, |welke gedachte twee maanden daarna reeds verwezenlijkt is. Dat as een bewijs van de energie, die altijd het kenmerk is geweest van deze vereeni- ging, een der eerste op dit gebied in ons heele land. Zij heeft getoond een behoorlijk ot- chest te kunnen opleveren, een or ebest, dat een buitengewone populariteit hier heeft verworven. Het applaus, dat bij uitvoeringen altijd opklinkt bewijst, dat het gezelschap hier ingeburgerd is. Nu deze vereeniging een vaandel krijgt, wees spr. op de verplichtingen, die dat teeken medebrengt, Wat spr. niet beter kan omschrijven dan te herinneren aan de Wapenspreuk „Je maintiendrai". Op alle leden rust nu de dure plicht, de verworven eer en positie te handhaven tot in lengte van dagen! Met genoegen ontdeed de burgemeester het vaandel van zijn foudraal. Een langdurig applaus weerklonk, toen het nieuwe veidteeken zichtbaar werd. Verder gaande, dankte de burgemeester tot slot den heer N. J. Visser voor de ontWerping der teekening voor 't vaandel, en de juistheid waarmede het is geconci pieerd. Hij hoopte, dat de vereeniging op Wedstrijden vele overwinningen zal behalen, Waardoor vele eereteekens aan het nu nog maagdelijke vaandel zullen iwiorden gehecht. (Applaus). De 'heer W. J. Weltevreden, president der vereeniging herinnerde eveneens aan de geopperde idéé om een vaandel te krijgen voor deze vereeniging. Met dank baarheid memoreerde hij de gaven en giften van de zijde van 't publiek ontvan gen. Hij wenschte voorts de vereeniging geluk met hun nieu'w veidteeken, dat een aansporing moet zijn om met -moed voort te gaan. Tot slot dankte hij den burgemeester voor diens bereidwilligheid deze plechtig heid te vervullen. (Applaus). Geschaard rond hun nieu'w vaandel speelden de jongelui het eerste couplet van het „Oude Wilhelmus". Het nieu'wle groen fluweelen vaandel, kwistig met gouddraad versierd, :s ge leverd door de firma van Hoven uit 's-Gravenhage, naar een ontwerp van den N. J. Visser alhier. Na deze plechtigheid verliet het ge. zeischap de muziektent om de kinder stoet, die reeds stond opgesteld voor te gaan bij zijn rondgang door de stad, gevolgd en aangestaard door velen, dis de feestvreugde allengs voelden opwel len. Door de ongunstige weersgesteldheid Werd het nieuwe vaandel in zijn foudraal gelaten, en niet in den optocht mede gedragen. De heer B- v. a. Sluijs te Brouwers haven is met ingang van 1 Sept. be noemd tot commies bij 's Rijks belas tingen ter standplaats Roosendaal. Nagekomen giften stormramp: A. v. K., Zierikzee f7; N. N. fl. Naar „Het Volk" verneemt, is het Haagsche dagblad „Het Vaderland" in eigendom overgegaan aan den heer H. Nijgh, directeur van de Nieuiwe Rotterd. Courant. De collecte ten bate der nagelaten 'betrekkingen van de verongelukte vis- scheis bracht in deze gemeente op f 484.50, n.l. Oosterland f 384,50, Sirjans- land f 100. RENESSE. Met verwijzing naar het verslag van Brouwershaven, alwaar de dames Secrèvevan Emminckhoven en de heer Beth verschillende gewijde liede ren ten beste gaven, zij gemeld, dat d< Uitvoering, zoowel van zang en declama tie als van orgelspel alhier ook schitte rend wias. Het kleine, doch zeer belang stellend en aandachtig luisterend publiek heeft- genoten en kwam onder de beko ring van het voorgedragene; het schonk hun bezieling, wijding, religie en poëzie in den ruimsten zin van het Woord. Wat fijne sohakeeringen in het „Prae- iudium" en „Interludium" en 't Andante Maëstoso door den bekwamen organist; 'wat mooie, zuivere, medodieuse klankep van m^vlr. Emminckhoven; wat volle, krachtige, gedetailleerde geluiden van den tenorzanger Both en hoe majestueus, Wij ding gevend en vol Welluidendheid, werd door mevr. Secrève voorgedragen met muziek geïllustreerd het aan de „Lucifer" ontleende: „Lofzang der Engelen aan de Godheid", het fragment dat begint met „Wie is het, die zoo hoog gezeten, Zoo diep in 't grondeloos Heelal, Van tijd noch eeuwigheid gemeten enz." en verder het schoone: „Heilig, heilig, nogmaals Heilig, Driemaal Heilig, Eer zij God enz." Zeer voldaan keerde het dankbare pu bliek, dat een uur zich gegeven had aan kunstgenot, huiswaarts. SCHARENDIJKE. Een vrij talrijke me nigte vulde Vrijdagavond de zaal van café Kooman. Door den heer Burgemees ter, eere-voorzitter van het plaatselijk feestcomité, werden verschillende wenken gegeven omtrent ae regeling van het ver keer en ae opstelling van het publiek bij het bezoek der Koninklijke famil-'e. Omstreeks een uur voor de aankomst van H.M. de Koningin worat de weg bij bak ker Kloet geslojen voor de passage. Iedereen worat verzocht alsdan zijn weg te nemen over de hofstede der kin deren De Vneze, zooaat Scharendij'ke langs een omweg kan worden bereikt. ELLEMEET. Eén jongedame uit hst Noorden aes lands, sedert eenige weken alhier logeer,ena, was Zaterdagmorgen, zooals zij dikwijls deed, naar het strand gegaan. De in den voormiddag opkomen de regenbuien bewogen een harer huis- genooten een mantel te brengen. Op het strand gekomen trof hij de logée daar niet aan. Na eenig zoeken vond hij wel haar boek en haar voetspoor, dat naar het eind van een der hoofden voerde. Men vreest, dat haar een ongeluk over- komen is. ZONNEMAIRE. Openbare vergadering van den raad, op Donderdag 31 Juli. Allen tegenwoordig. Voor kennisgeving worden o.m. aangenomen: de begrooting der Gezondheidscommissie voqr 1925, W'aarbij B. en W. opmerken, dati de pos ten van schrijf- en drukwerk .1 nog ai hoog zijn; een schrijven van dén Com missaris der Koningin in Zeeland, be richtende de benoeming tot zetter der Rijks directe belastingen van J, C. de Wilde,, ter vervanging van A. fteraeeus en een schrijven van den Minister van OnderWlijs, Kunsten en Wetenschappen, Waarbij de bijdrage voor de R. H. B. S. te Zierikzee voor 1923 Wk>rdt bepaald op f668,13. Het bestuu^ der vereeniging tot stichting van scholen met den bijbel te Zonnemaire vraagt gelden voor 't maken yan een regenbak en aanschaffing van schoolmeube.én, ten behoeve der bijzon dere lagere school, onder overlegging der vereischte stukken. Na eenige bespre king Iwlordt medewerking verleend, ter wijl, eenige leden opmerken, dat wellicht niet een welput zou kunnen worden vol staan. Naar aanleiding van een schrijven van den Commissaris der Kóningin in Zeeland Worden op de voordracht voor zetters der Rijks directebelastingen ge plaatst: 1. J. C. de Wilde, aftr, met plaatsvervanger A. J. Boot en 2. J. Rijs- tenbil, met plaatsvervanger M. Akker- daas. Bij' behandeling van den brief van de commissie voor de grindwegen in Schouwen in zake opheffing dier com missie geven eenige leden te kennen er niet voor te zijn zich ten eeuw'gen dage te verbinden aan het Waterschap Schouwen. Besloten wordt de bijdrage, die thans gegeven iwbrdt, bij opheffing der commissie, voor 40 jaren gestand te doen. Betreffende het heffen van leges op de afgifte van jachtakten wordt be sloten 20 pCt. van het recht te heffen, daar het ter zake in een vorige vergade ring genomen besluit om 50 pCt. van het recht te heffen, niet door de Kroon zal Worden goedgekeurd. Door C. A. van der Werf alhier, Iwlordt den Raad de aandacht gevestigd op den slechten toestand, Waarin de goot, zinkput en waterplaats achter zijn woning en werk plaats verkeeren. Het rapport van den gemeente-opzichter daaromtrent Wordt voorgelezen. De voorzitter zegt, dat B. en W. voor opheffing der Iwaterplaats zijn. Uit de discussie blijkt, dat de toe stand aldaar ontstaan is door de verbou wing ter plaatse en ook dat er een roos ter is komen te ontbreken. Besloten Wordt de waterplaats op te heffen en aan B. en W. op te dragen de rest in orde te laten maken Vervolgen» wor^t de gemeente-rekening over het afgeioo- pen jaar aan den Raad overgelegd, slui tende in ontvang met f 34910,43 en Ln uitgaaf met f 26748,245, mitsdien met een batig slot van f8162,185. In de commissie tot onderzoek der rekening worden be noemd de heeren van der Bijl, van den Bout, de Klerk en van Splunder. De rekening en verantwoording van den keu-' ringsdaenst voor vee en vleesch in den keuringskring Brouwershaven over het jaar 1923 Wordt vervolgens goedgekeurd. De voorzitter merkt op, dat het nood- slachtgebouW te Brouwershaven er net jes uitziet. Besproken Wordt nog den la!st dien men heiift bij hef slachten Wan- neer men het vleesch wil uitventen, daar men dan genoodzaakt is te Broulwters- k"™Lte ?a?ten' 06 TO°rzitter zegt, dat dit ook hier kan gebeuren, als de tjr nI" slachtplaats beschikbaar «41 van een 30 M. brandspuitslang ad f98, zat bi, een andere fabriek nog eens prijsopgaaf '«brden gevraagd. De voor zitter deelt mede, dat de haven is be- fan mm Tmt Winker' ter Ien«le van 70 M. en ter breedte van 2 M. en 1?estratmg in de kom der gemeente is uitgevoerd. Verder deelt de voorzitter mee, dat de nieuwe veldwachter morgen in funct-e zal treden, en bespreekt een en ander omtrent het aanstaande KoninkHjke te- zoek aan deze gemeente. Vervolgens komt ter tafel een schrijven van M. L. Schüperoort waarin deze te kennen geeft, dat hij voortdurend last heeft van pan sonen, die zijn stoep als staan- of zit- Eri-Vï ge?™ik nemen' H') verzoekt een verbodsbepaling daaromtrent in de po- mieverordening op te nemen. Wordt aan- gehouden ter uitbrenging door B. en W. 1 „f? Praa-advies. De voorzitter zegt thans een woord te willen richten tot den oud-gemeenteveldwachter Van de Velde ter vergadering ;s verschenen In deavfwre.nde JTOOrden spreekt hij Van de Velde toe, hem namens den raad een gemakkelijken stoel aanbiedende, ais blijk van waardeering voor zijn 25-jarigen dienst irr de gemeente en hoopt, dat hij daarvan te midden van zijn gezin vele jaren gebruik zal kunnen maken. De betrokkene dankt oen voorzitter voor gesproken woorden en eindigt met te zeggen, „eind goed, al goed". De heer van Almkerk vraagt B. en W de pomp op het dorp te doen onder zoeken. Ook zegt bij, aat de punnten op het oproepingsbriefje der vorige verga dering niet goed vermeld waren De tfcorzitter zegt, dat dit dan een fout IS geweest, en merkt op, dat altijd nog zaken kunnen worden besproken en be sloten al staan ze niet op het oproe pingsbriefje. Hierna wordt de vergade ring gesloten. NOORDGOUWE. Openbare vergadering van den raad op Woensdag 30 Juli n Met uitzondering van oen heer A. van der Wekken zijn alle leden tegenwoordig Voor kennisgeving worat o.m. aangen^ men een brief van den Commissaris' der Koningin n Zeeland houdende herbenoe ming van den burgemeester dezer ge- meente, den heer ,E. H. P. van Nahuijs. Up een schrijven van de Commissie voor de Grindwegen in Schouwen, :nzake op heffing dier commissie, wordt besloten te berichten, dat net eerste punt van dat schrijven, vermeldende de vraag of er bezwear bij den gemeenteraad bestaat om in het heffingsbeslu't te bepalen," dat de gemeente, zich verbindt tot het betalen van een vast te stellen bijdrage aan Schouwen „ten eeuwigen dage": al thans ZOJ lang het Waterschap Schou wen de onder da Commissie ressortee- rende grindwegen onderhoudt, buiten be schouwing kan worden gelaten met het oog op het bepaalde bij het tweede punt van dat schrijven vermeldende de vraag of er bij den gemeenteraad bezwaar be staat ae bijdrage dezer gemeente te be palen naar een vast.badrag per M1 der in deze gemeente .liggende, door de Com missie voor ae grnawegen tot dusver onderhouden woripnde wegen. Naar aan leiding van een schrijven van den Com missaris der Koningin in Zeeland worden op de voordracht voor zetters voor de rijks directe belastingen geplaatst: le. Jac. Dekker, aftredend, en Jan van der e,r^[i. ^e* k de Vlieger, aftredend, en J. J. Vink. Vervolgens wordt de rekening der gemeente over 1923 aan den raad overgelegd, sluitende in ontvangst op f 35149,40 en in uitgaaf op f 31829,07)/.. alzoo met een batig slot van f 3320,321/^ Voor de Commissie tol onderzoek der re kening worden benoemd de heeren H. van Gorsel en P. F.' van der Bijl. Naar aanleiding van een schrijven van den Minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen waarbij de bijdrage in de kosten der R. H. B. S. te Zierikzee over 1923 wordt bepaald op f 2026,24, en in verband met den aankoop van een lijk wagen voor deze gemeente wordt de geir.eentebegiooting voor 1924 gewijzigd. De Raad spreekt de wenschelijkheid uit, dat het rouwkleed, berustende bij het Burgerlijk Armbestuur bij begraving met de koets kosteloos zal worden verstrekt. De voorzitter doet de toezeggipg, dat hij daarover wil spreken met het Bur gerlijk Armbestuur. Verder deelt de voor zitter mede,dat hem de aandacht er op gevestigd is, dat te Scbuddebeurs te hard wordt gereden en er daardoor ge- vaar ontstaat voor de aldaar spelende kinderen. Besloten wordt een paar bor den te plaatsen. Tenslotte wordt beslo ten het aansteken, uc-r lantaarns te Scbud debeurs met bijlevering van petroleum enz. dezen winter, a»n te besteden van

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1