Nieuwsbode "eerste bladT Él HONIG'S w Puddingen Bekendmaking. Bekendmaking Bekendmaking. Hst ssuw-getij van een wijnkoopers-firms. GRAGE ETERS I Augustus 1314 1 Augustus 1924. A.J Ps Bekendmaking. Bekendmaking. ABONNEMENT t Pry» per 8 maandon f 1,50, franco per post; 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummer a 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag- Vrijdaq 1 flug. 1924 ZIERIKZEESCHE COURANT ?0ste JAARGANG. - No. 11114 iD|r j 0E Lfl0ZE Jf u j ,0SIE, ADVERTENTIÊN i 1—8 regels 80 ets. van i regels en daarboven 20 ets. per regel. Beclames 80 ots. p. regel. By contraot belangryke korting Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. DU nummer bestaat uit 2 bladen. J. BQNGERTMAN Zierikzee. Heilgymnastiek. Massage. TydeUjke afsluiting der Huren v«n de gemeente Zie rikzee, by het Kon. bezoek op 5 Augustas 1924. Voor geladen vaartuigen is het verboden van 's morgens 9 uur tot 's namiddags pl m. 2 uur. na het binnenvaren van het Konink lijk jacht „Hydrograafdo haven binnen te kom-n of uit te varen. Visschersvaartuigen en niet geladen vaar tuigen, mits niet dieper gaande dan 4 voet, kunnen tot half één uur de haven invaren, mits zij zo'g dragen vóór één uur aan den wal gemeerd te liggen Van half zes tot half zeven des namiddags of, hij mogeljjke vertraging iets later zal de haven ook voor alle vaartuigen gesloten zijn. Zierikzee, 25 Juli 1924. De Burgemeester van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat het, in verband met het Konink lijk bezoek op 5 Augustus a.s verboden is op dien datum vee te widen op of te dryven over de wegen, welke door den Koninklijken stoet zullen worden gevolgd. Dit verbod geldt voorden Zandweg, den Boeremwg, den Krommen Kooiweg, den weg naar Pikgat, Zeedijk en alle hierop onmid dellijk aansluitende zijwegen, van des na- middags i'/2 uur tot 4 uur en voor den weg van Zierikzee naar Brouwershavenhet ge deelte van den tol naar den Vyjfminutenweg, den Vijfminuteniveg, den Steenendyk, den Langen Blokweg en alle hierop onmiddellijk aansluitende zijwegen, van des namiddags 6 tot 7 uur, alles voor zoover het grondgebied dezer gemeente betreft. Zierïkzee, 25 Juli 1924. De Burgemeester van Zieribzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. De BURGEMEESTER van Zierïkzee brengt ter kennis, dat op 5 Augustus a.s., van 1 uur tot de aankomst van Hare Majesteit de 8 oningin en van kwart vóór zes tot na het vertrek van Hare Majesteit afgesloten is voor het publiek verkeer het Luitje en het Bolwerk tot den Havendpk, van half twee tot drie uur de Meelstraat van den Dam tot de Paternoster straat «n van 5 uur tot halfzeven het Kraan plein, en daarop alleen toegelaten zullen word 'li zy, die van een speciale door hem of den Commissaris van Politie af' te geven vergunning voorzien zya of krachtens hun betrekking daar moeten zijn. Zierïkzee, den 25en Juli 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. De BURGEMEESTER van Zierïkzee brengt ter kenms dat wanneer op 5 Augustus 1924 des namiddags ongeveer 2 7j uur Hare Majesteit de Koningin langs de Zuidwelle- brug de gemeente verlaat, het verboden is vóór de Koninklijke auto met auto's, rijwielen In een aardig en zeer lezenswaardig boekje van M. J. Brusse, in 1906 uitgege-' ven door de Vereeniging van Nederland- sche wijnhandelaars en getiteld: In vino Veritas, een causerie, Iw'ordt terecht de opmerking gemaakt^ dat het iwlijnvak van oudsher een deftig vak en een Wijnhan delaar iemand van stand is gewieest. Onder de voornaamste geslachten, in pa-« tricisché families van alle Hollandsche en ZeeuwUChe steden, vindt men er. Zierïkzee ook kan leden van zijn regen- ten-famiiën aanwijzen, die „wijnsteker" zoo luidde de naam hier tot vóór een vijftig jaar zijn geweest. De geslachten Hoffer, Vierling, Mogge, Teeiiinek, de Va ger, Mulock, Stavenisse, van Keetenburg, van Borrendam, van Zandijk en Tromp leverden in de 17e en 18e eeu'yv! leden van dit achtbaar bedrijf en nevens hunne regeeringsbetrekkingen werd door hen aan de wijnzaak de noodige aandacht geW'ijd. Wijnstekers waren destijds vrij talrijk, Want naast een zestal brouwerijen die bier voor alle standen leverden, vonden eerstgenoemden een grooten afzet aan de burgerij en de hoogere klassen der toenmalige samenleving. Zoo Was het reeds in de 16e eeuw en Vroeger, zoo was het nog tot in de eerste helft der 19e eeuw1. Honderd jaar geleden telde men rond de Oude Haven 7 Wijn stekers: de Wed. v. Zandijk, F. J. Olivier, C. J. Armstrong, H. Gudde, M. de Lange Cats, J. Nelemans en A. F. Broeksmit. Sommigen daarvan IWaren in hun geJ bouWI de opvolgers geweest van voor gangers. Zoo Was de wijnkooperij in het huis der familie v. Zandijk reeds in 1781 gevestigd door Hugo Magerus en in zijn aangenamer gezelschap aan tafel dan trage eters. Met HONIG'S P U D D IN GEN, gefabriceerd met Honig's Maize na, heeft men altijd grage eters om zich heen. Probeert het maar eens en vraagt uw winkelier: =7 LETOP MET MERK I Wonden i veroorzaakt door branden, snijden stooten. builen eninsectenbeten ijk behandelen met AKKER'» Kloosterbalsem verooi J of stoc dadeli a.s ter eere van het bezoek van Hare Majesteit de Koningin door het uitsteken hunner vlag gen van hun ingenomenheid blyk te geven, met den stoet niet mede te loopeo, zooveel mogelyk rechts te houden. Zierïkzee, den 25 Juli 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Nog zijn door ons ontvangen de na volgende giften: J. v. d. P., Zonnemaire f 1; G. J. L. f 3: N. N. f 1; N. N. f 2,50; N. N'. f 2; J. A. L. f 2,50; V. !f 2; N. N. f 2,50; totaal f 207,46, welk bedrag door ons werd overgemaakt. Tien jaren zijn Weer al heengevloden sedert de oorlogsfakkel zijn schroeiende vonken liet neerdwarrelen over gansch Europa, dat in vuur en vlam Wlerd gezet kracht van den en welke andere voertuigen te rijden op een minder afstand dan 1000 Meter; dat alle voertuigen, die door den Konink- lijken stoet worden ingehaald of die dezen I passeeren, moeten stilhouden totdat de ge- heele stoet voorbij is dat hetzelfde geldt in den namiddag van j denzelfden dag, wanneer de stoet uit de ge- door de verwoestende meente Noordgouwe komend rijdt naar de modernen oorlog. Nobelpoort; dat gedurende die uren geen koeien, paarden of schapen langs die wegen mogen worden geweid en ook niet mogen worden gedreven. Zierïkzee, den 25 Juli 1924 De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierïkzee maken bekend: le. dat tydens het bezoek van Hare Majesteit de Koningin op 5 Augustus a s. verboden is het rijden met alle voertuigen (fietsen en kinderwagens daaronder begrepen), in de volgende straten: a. van half twee tot drie uur: Nieuwe Haven, BrugenZuidhavenpoort, Oude Haven Zuidzijde, Appelmarkt, Poststraat, Dam, Korte Sint-Janstraat. Paternosterstraat, Meelstraat, Kerkhof Noordzijde, Varremarkt, Lammermarkt en Zuidwellestraat b. van 5 uur tot ongeveer 6 uur: De Nobelpoort, Korte en Lange Nobel- straat, St.-Anthoniesdam, Schuithaven, Hooge Molenstraat, Mol, Noordzijde Oude Haven, Kraanplein, Ophaalbrug over de Oude Haven, Zuid- en Noord havenpoort en Nieuwe Haven 2o. dat deze bepalingen niet toepasselijk zijn op hen die van een speciale vergunning van den Burgemeester of den Commissaris van Politie voorzien zijn, of krachtens hun betrekking zich daar moeten bevinden. Zierïkzee, den 25 Juli 1924. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. F. NAEREBOUT, l.°-Secretaris. De BURGEMEESTER van Zierïkzee noo- digt alle inwoners uit, op den 5d«n Augustus het huis der familie Mulock Hoi^Wer (D 483) in 1732 door Jan Roskam. Bepalen Wlij ons tot laatstgenoemd per ceel op dé Zuiizijc'e der Oude Haven, dan zien Wij, dat de koele en doelmatige kel ders van dat huis haast twee eeuwen de bergplaats zijn gefwteest van het edele druivennat, Iwlant op 27 October 1732 had de Raad der stad aan Jan Jacobse Ros kam voornoemd vergunning verleend er de Wijnnegotie uit te oefenen. Hij over leed in 1748, nadat zijn zoon Jacobus Roskam in dit perceel op 5 Januari 1747 als Wijnsteker was toegelaten. Deze over leed in 1768 en de Weduwe Margaretha van der Grijp bleef de zaak drijven tot 1777, toen haar zoon Jeremias Roskam, op 25 Februari van dat jaar vergunning van den Raad verkreeg zich als Wijnste ker in dit huis te vestigen. Hij stierf in 1802 en zijne Iwteduwe Soetje Las dreef nog vier jaar de Wijnkooperij. Opvolger werd toen Cornells Jacobus Armstrong, die 12 Maart 1806 van den Raad toelating ontving én in Mei d. a. v. het huis (toen gemerkt M 92) betrok. Later ging deze wionen in het huis D 481 en werd het per ceel D 483 verhuurd aan Mr. J. W. D. van Dongen, die er tot 1826 gevestigd bleef, terwlijl de wijnkelder en het in de Verborne buurt ujitkomemde pakhuis D 306, bij Armstrong in gebruik iwiaren gebleven. Hijzelf had de gebouwen D 483 en D 306 in eigendom aan zijn moeder overgedragen, die te NieuWle Tonge woon de, maar zette nog tot 1824 de Wijnkoo perij voort. In dat jaar verkocht de eige nares beide percee'.en op 13 April voor f3000 aan Jan Anthony Mulock HouWer, toen nog wonende te 's-Gravendeel bij zijn vader Hendrik Mulock Houwer. In Juli 1824 naar Zierikzee overgekomen, nam hij 30 Juli patent als wijnkooper en verkreeg 2 Augustus d.a.v. van Bur gemeester en Wethouders vergunning tot het oprichten eener Wijnkoopersaffaire, Wlaartoe sedert 13 April kelder en pakhuis Nog heugt het ons als de dag van gis teren, hoe telkens Iwteer de berichten in de verschalende bladen ongunstiger luid den, voor het bewaren van den vrede in ons Werelddeel, totdat eindelijk 31 Juli 't mobilisafóebevel overal Werd aan geplakt: „opkomst met spoed", iwaardoor maar al te duidelijk bleek, dat 't ernst Was geworden. We Willen hier geen dorre opsomming geven van data, waarop de verschillende mogendheden elkaar naar de keel vlo gen, maar releveeren, dat ook ons vader land zijn mannen opriep tot handhaving onzer neutraliteit, tot verdediging onzer grenzen, waarlangs dikwijls heel kort het oorlogsgeweld voorbij spoedde, waar door tot ver in de Hollandsche gouwten de metalen stem van- het kanon Wjerd gehoord. Is het jwtel noodig aan dit alles te her inneren, omdat iedereen bijna het dage- lijksch verloop van den alverwoestenden krijg met aandacht heeft gevolgd en velen aan den lijve den onmiddeilijken terug slag van stopzetting van handel en ver keer hebben gevoeld? Koevelen zijn de rampen van den oor log al'Weer reeds vergeten, die ook bin nen onze landpalen iwierden veroorzaakt, al is Goddank een oorlog op eigen bodem ons voorbij gegaan. Het is voor een groot deel de bedoeling van dit artikel op te wekken een gevoel van dankbaarheid, omdat ons de Vernie tigende slagen van den oorlogsgod zijn gespaard gebleven, om te verlevendigen het besef der noodzaak van eenheid en sctfimhoorigheid bij groote gevaren en de vaderlandsliefde te versterken als eerste Burgerdeugd. Voor een ander deel Wordt bij deze herdenking der mobilisatie beoogd het verwekken van de gedachte, steun te verleenen aan die oud-gemobiiiseerden, we'.ke in bijzondere mate zijn getroffen door de gevolgen van het langdurig ver blijf onder de wapenen qn die daaronder nog lijden. Voor hen, die in die moeilijke en voor ieder onzer soms gevaarvolle dagen van 1914—1918 huis en haard moesten ver laten, om onder moeilijke omstandighe den vaak, bij nacht en ontij, onze gren zen te bewaken, zoowel te land als ter zee, voor die burgers, Welke nu nog lijden van de gevolgen der mobilisatie, doen Wlij hier een beroep op allen, die financiëel willen steunen. Algemeen Overzicht. De belangstelling voor de conferentie aan de Theems, welke de laatste voor stelling zou zijn der entente-premiers, is na een heel korte spanne tijds tot het absolute nulpunt gedaald bij de buiten staanders, terwijl de ingewijden al lang den weg zijn kwijt geraakt in het po litieke doolhof, hetgeen er hoogstwaar schijnlijk niet beter op zal worden wan neer de Commissie van Herstel naar Lon den komt. Van Fransch-Belg'sahe zijde' is er in de quaestie van da vaststelling van Duitschlancs eventueel in gebreke blij ven, nu een compromis-vooistel gedaan, waarmede men hoopt de bankiers te kun nen tevreden stellen, die de veiligheid van de aan Duitschland te verstrekkèn leening niet in gevaar willen zien ge bracht door de voortdurende dreiging met nieuwe sancties, welke heel de fi- nancieele en economische ontwikkeling van Duitschland weer in de war zouden sturen. Als er in de Commissie van Her stel geen eenstemmigheid zou zijn over Duitschlancis tekortkomingen, zou men een beslissing1 willen hetzij van het Inter nationale Hof in Den Haag of liever nog van een arbitrage-commiss'e, waarin meerderheid en minderheid der commis sie onder voorzitterschap van een Ame rikaan vertegenwoordigd zouden zijn. Ook in de militaire quaestie trachten de Franschen nog te redden wat te red den is, waarbij men moet bedenken, dat het voor den heer Herriot er vooral om gaat, om aan de oppositie in Frank rijk de wind uit de zeilen te nemen en een vorm te vinden, die niet den indruk wekt, dat de Fransche premier voor het internationale belang ae nationale be langen van Frankrijk opoffert. Herriot wil daarom wèl toegeven aan den eiseh van de militaire ontruiming van het Ruhr- ge'bied, maar alléén in een vorm, d;e het Fransche pres.ige redt. De ontruiming zou slech.s plaats hebben naar gelang de te zijner beschikking Waren geweest. Om het huis zelf te betrekken moest hij nog Wachten tot 1826, toen de huur tijd van Mr. J. W. D. van Dongen om was. Van Augustus 1824 tot 1826 Woonde de heer J. A. Mulock HouWer in D 417, zijnde de Oostelijke helft van het op den hoek van het St.-Jacobsstraatje staand gebouw, nu D 416. Den 13 Augustus 1824, dus nu Weldra 100 jaar geleden, begon Jan Anthony Mu lock Houwer zijne zaak én gaf daarvan kennis in de Zierikzetesche Courant van JO Augustus No. 64, door de volgende ad- vte'ftentie: -i De ondergeteekende maakt bij deze aan zijne geëerde Stad en Landgenooten bekend, dat hij van heden af verkoopt differente soorten van Wijnen, voor ci viele prijzen; verzoekende tévens een iéders gunst en recommandatie. Zierikzee, den 13 Augustus 1824. J. A. Mulock Houwer. Achtleni-twintig jaren mocht de op richter zijne zaak drijven, Want 19 Sep tember 1852 is hij op nog maar 49-jarigen leeftijd overleden. I Van de afdeel ing Zierikzee der Maat schappij tot bevordering van landbouw en veeteelt is hij een ijverig secretaris geweest en de overievering verhaalt, dat hij op druk bezochte landbouw'-vergade ringen gewoon was herhaaldelijk toasten in te stellen en toespraken te houden, steeds besloten met de Woorden: „en zouden we daar niet op drinken, dat zou de onheusch zijn!" Spotvogels beweerden wel, dat zijn vak van iw'ijnkooper uit welbegrepen eigenbelang aan die feestdronken niet vreemd was. Hoe het zij, de zaak had bij hét over lijden van den stichter reeds een goeden klank en om den bekenden naam. levend te houden Werd de wijnkooperij Voortge zet door den zoon Hemdrik Willeun Mu lock HouWer onder den firma-naam J. PREDIKBEURTEN» Zondag 3 Augustus te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, ds. de Rood». Kleine Kerk. 10 ure, ds. Waardenburg. Lütbèrsche Kérk. 10 ure, geen dienst. Geref. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, ds. Douma van Oost- Kapelle. Chr. Geref. Keik. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leesdienst en 6 ure, ds. v. d.' Mölen (o. t.), in dé Nieuwe Kerk. Evangelisatie Jeruël H. 10.30 en 7 ure, gewone dienst. Oud-Gerèf. Gein. 9.30, 2 en 6 ure, gew. tijd, Leeskerk. ij- ;i_j i Duitsehe industrleele en spoorwegbbliga- tiës, waarmee Duitschland heeft te be talen, zullen zijn „geplaatst,,. Voorwaar de voor de uitvoering van dat denkbeeld is echter, dat de Britten dan afz'en van hun voornemen om het volgend jaar de door hen bezette Rijnzóne te ontruimen en hun bezetting volgens dezelfde rege len blijven handhaven. De conferentie-machine draait op dit moment met een matig gangetje, terwijl dr. Marx te Berlijn op een convocatie zit te wachten om deel te nemen aan de besprekingen, welke voor Duitschland van zooveel gewicht zijn. A. Mulock Hou>wer Zoon, gelijk Zij itog tot heden heet. Die opvolger Hendrik Willem (naar zijn doopnamen in de Wöalscfae kérk steeds genoemd Henri Guillaume) Mulock Houwer, bracht de zaak tot gröoteren bloei en zijne maatschappelijke betrekkin gen van secretaris der afdeeling Zierikzee van de Zeeu'wtsche Landbouw-l^ij., lid Van den Raad en wethouder, comman dant der Dienstdoende Schutterij en voor zittend meester der Vrijmetselaars-Loge, gaven, als in vroeger eeuwen, aan het Wijnkoopersbedrijf een zekere achtbaar heid. De heer HouWer was te Zierikzee en op deze eilanden een algemeen geacht en gezien man en toen hij den 17 Juli 1888 op 63-jarigen leeftijd overleed, IWas er bij alle ingezetenen oprechte rou'W en Werd aan zijn graf getuigd: „deze man had geen vijand!" Opvolger in de zaak is toen gewór den de zoon Marinus Cörnelis Mulock HouWer, die naaSt de deur woonde en na het overlijden der 'wteduwe in 1905 „het huis met de trapjes", de Woning zijner grootouders en ouders, betrok. Ook hij is, evenals zijn grootvader en vader, secretaris geWéest van de afdee ling Zierikzee der Zeeuwtsche Landbouw- maatschappij, eerste luitenant der Dienst doende Schutterij, lii van den Raad, enz. Na 'n vrij langdurig verval van krach ten is ook deze drager van den firma naam J. A. Muiock Houwer Zoon, den 25 Juni 1922 in bijna 71-jarigen ouderdom overleden, evenals zijn beide voorgan gers een verdiende populariteit genie tende. Daar de heer HouWer geen nakomelin gen bezat, verkocht de Weduwe zaak en huis aan den heer Willem Cornells van der Linde, die sedert 1922 onder den naam der firma J. A. MULOCK HOU WER ZOON de zaak voortzet en nu op 13 Augustus a.s. het voorrecht zal BUITENLAND. De moord op Robert Franke. Het getuigenverhoor in de moordzaak- Fanks, dat te Chicago aan den gang is, blijft de aandacht trekken van het pu bliek. Er is nog altijd enorme belang stelling. De advocaten van- de verdediging schijnen met groote bekwaamheid hun taak te vervullen; zij scheppen langza merhand een atmosfeer die er toe zou kunnen leiden dat de jury onverantwoor delijkheid of slechts getemperde aanspra kelijkheid bij de moordenaars aanneemt. De beide beklaagden gedragen zich in de gerechtzaal nog steeds aanstellerig, zelf bewust en onbekommerd. Zij praten met de reporters en als zij maar even kans krijgen met de damesreporters, en steecs zien zij er in de puntjes verzorgd uit. Maar het publiek buiten de recht zaal i s nog even bitter en onmeedoogqnd gestemd tegen Loeb en Leopold., De va der van het vermoorde knaapje heeft reeds ongeveer 1000 brieven van leedbe^ tuiging ontvangen, en zeker :n negen of tien van die brieven, wordt er op aan gedrongen, dat de béide moordénaars zullen worden opgehangen. Eén dame had zelfs de hoop uitgesproken, dat Loeb en Leopold „levend zouden worden ver brand", daarmee op typische wijze ae wereldwijze woorden van schout Huyck bevestigende, dat de vrouwen het niel voor het zeggen moeten hebben. Voor het overige zal het. groote publiek over verschillende bijkomstige d:ngen in het proces (Wiel nooit worden ingelicht. Er is aan deze trieste en weerz:nwtekkend8 moordzaak ook nog een sexueelen kant, en het leven en de ideeënsfeer van de daders, waren, wat de sexualiteit betreft, bedenkelijk, om er enkel maar dat van te zeggen. Beide beklaagden hadden be kentenissen afgelegd, die u:tvoerig op schrift waren gesteld. Deze bekentenis sen zijn thans in openbare terechtzitting hebben volle honderd jaren te zieti ver vuld, dat de wijnkooperij der familie Mulock Houwer alhier gevestigd werd. In die honderd jaren heeft het geboum met zijn hoog 18e eeu'WSch voorgedeelte veel rondom zich zien veranderen. Eer tijds kwam het zeilvaartuig van den beurtschipper voor de deur en Wérden de vaten wijn gelost, werden ze soms per siede vervoerd; nu brengen stoomboot of tram de fusten mede en brengt een sleepersWagen ze thuis. Ook bracht de sterk veranderde maat' schappelijke leefwijze veel verandering in het debiet. Er is een tijd gewteest, dat b.V. met feesten en kermissen in de uit spanningszaken niets anders dan Wlijn werd gedronken. Wat op den laatsten kermis-Donderdag alleen door J. A. Mu lock HouWer Zoon aan de Concertzaal aan Iwtijn werd geleverd, was, Volgens de< mededeeiing van een der overleden be zitters der zaak, inderdaad Verbaüng^ Wekkend. Diat alles is veel veranderd. Door veler lei oorzaken is het wijngebruik dn Ne derland aanmerkelijk Verminderd en zijn daarvoor andere dranken in de plaats gekomen. 1 1 Maar moge de hoeveelheid van het Verbruikte afgenomen zijn, niét afgeno men is de hoedanigheid van de Waar, welke de tegenwoordige bezitter van den firma-naam zich verplicht rekent aan zijn afnemers te verschaffen. Hij zal er onge twijfeld eone eer in blijven stellen den goeden naam der Wijnkooperij van J. A. Muiock Houwer Zoon hoog te houden en voort te gaan met aan de families Welke sedert eepp eeuw in de oude reke ningboeken genoteerd zijn, hetzelfde edele druivennat te leveren, dat reeds de ouders en de grootouders van 't tegen woordig geslacht hebben genoten en waartoe de relaties mét gerenommeerde binnen- en buitenlandsche Wijnleverao- ciers hem in staat stéllen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1