Zierikzeesche Nieuwsbode INTERNATIONALE TEHT00NSTELUH8 XaxUó ff abonnement: Maandag 28 Juli 1924. zierikzeesche courant. ADVERTENTIËN i EEN RETOUR TILBURG 1924 TILBURG Efihasl Nedsrland gaat dat zienl Bekendmaking. Bekendmaking. Bekendmaking Bekendmaking. Kennisgeving. Uit Stad en Provlnoie, GRENADINESAU5 Prtf» por 8 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummen 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. in 1—S regeli 60 oti. v»E I regelt en daarboven 20 et!, per regel. Beolemei 60 oti. p. regel. B(J oontraot belangrijke korting 80ste JAARGANG. - No. 11112. «p a»« Dir. A A DE LOOZE Jr, UII(.-IM»I. M. J. KOSTEN. ™r O DE TE BEZOEKEN welke nog nooit geziene merkwaar- I digheden biedt aan industrieele en technische inzendingen tan de laatste vindingen, alsmede noviteiten en even zeldzame als kostbare artikelen en voorwerpen, terwijl tevens op het attractie-gedeelte wereldstad amusementen zjjn ingericht. BAL DU MOULIN ROUGE «vee attractions. Jasz-non-stop-band-Orchcstre. Tombe van Tootankbamon Egyptische mysterie cn knnst Tombean Htndon Bars en Wl|nhnUcn. Grande KermCsse d'Eté. Bal-Champêtre. BAND THE JAZZ-DEVILS. Dag-en Avondconcerten. Eigen orkest op het terrein onder leiding van Engèie Beeckman, Kapelmeester van hot Théatre Carré, Amstordam. Draadlooze Concerten. Thé Dansant. CABARET ARTISTIQUE. Zang, Dans, Tooneel, Acro- bates-Exentrlques, etc. ZONDAG LUNCH AD FL. 1,75. Internationale Mnilekfoosten. Coaconrscn en Festlfals. Belangrijke deelname. EXTRA-TREINEN EN TRAMS OP NAAR TILRURG Tegen Slapeloosheid, Overspanning, Gejaagdheid, Prikkelbaarheid en Examenvrees, gebruikt men de Zenuwstillende en Zenuwsterkende Mijnhardt's Zenuwtableiten. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibbixzjse maken bekend: le. dat tjjdens het bezoek van Hare Majesteit de Koningin op 5 Augustus a s. verboden is het rijden met alle voertuigen (fietsen en kinderwagens daaronder begrepen), in de volgende straten: a. van half twee tot drie uur: Nieuwe Haven, Brug en Zuidhavenpoort, Oude Haven Zuidzijde, Appelmarkt, Poststraat, Dam, Korte Sint-Janstraat, Paternosterstraat, Meelstraat, Kerkhof Noordzijde, Varremarkt, Lammermarkt en Zuidwellestraat b. van 5 uur tot ongeveer 6 uur: De Nobelpoort, Korte en Lange Nobel- straat, St.-Anthoniesdam, Schuithaven, Hooge Molenstraat, Mol, Noordzijde Oude Haven, Kraanplein, Ophaalbrug over de Oude Haven, Zuid- en Noord havenpoort en Nieuwe Haven 2e. dat deze bepalingen niet toepasselijk zijn •op hen die van een speciale vergunning van den Burgemeester of den Commissaris van Politie voorzien zijn, of krachtens hun betrekking zich tiaar moeten bevinden. Zibrikzie, den 25 Juli 1924. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. F. NAEREBOUT, l.'-Secretarie. De BURGEMEESTER van Zierikzii noo- digt alle inwoners uit, op den 5dvn Augustus a.s ter eere van het bezotk van Hare Majesteit de Koningin door het uitsteken hunner vlag gen van hun ingenomenheid blijk te geren, met den stoet niet mede te loopen, zooveel mogelijk rechts te houden. Zierikzeb den 25 Juli 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER TAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. De BURGEMEESSER van Zierikzee brengt ter kennis, dat op 5 Augustus a.s., van 1 uur tot de aankomst van Hare Majesteit de B oningin en van kwart vóór zes tot na het vertrek van Hare Majesteit afgesloten is voor het publiek verkeer het Luitje en het Bolwerk tot den Havendjjk, van half twee tot drie uur de Meelstraat van den Dam tot de Paternoster straat en van 5 uur tot halfzeven het Kraan plein, en daarop alleen toegelaten zullen worden zjj, die van een speciale door hem of den Commissaris van Politie af te geven vergunning voorzien zjjn of krachtens hun betrekking daar moeten zjjn. Zierikzee, den 25en Juli 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. De BURGEMEESTER van Ziebikzee brengt ter kennis dat waïmesr op 5 Augustus 1924 des namiddags ongeveer 21/* uur Hare Majesteit de Koningin langs de Zuidwelle- brug de gemeente verlaat, het verboden is vóór de Koninklijke auto met auto's, rjjwielen et welke andere voertuigen te rijden op een minder afstand dan 1000 Meter; dat alle voertuigen, die door den Konink lijken stoet worden ingehaald of die dezen passeeren, moeten stilhouden totdat de ge- heele stoet voorbij is dat hetzelfde geldt in den namiddag van denzelfden dag, wanneer de stoet uit de ge meente Noordgouwe komend rijdt naar de Nobelpoort; dat gedurende die uren geen koeien, paarden of schapen langs die wegen mogen worden geweid en ook niet mogen worden gedreven. Zierikzee, den 25 Juli 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Dinsdag den 29 Juli a.s., des namiddags te 2 uar, op het Raadhuis, eene openbare vergadering van den Gemeenteraad zal ge houden worden, waarin de navolgende pun ten zullen worden behandeld: 1. Vaststelling notulen. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Aanbieding gemeente-rekening 1923. 4. Wijziging verordening legesgelden. 5. Opheffing Commissie voorde Grindwegen. 6. Opgaaf benoeming Zetters. 7. Comptabiliteits-besiuit. 8. Verpachting jacht. 9'. Vaststelling rekening Burgerlyk Arm bestuur 1923. 10. Wjjziging instructie Keuringsveearts. 11. Adres J. M. Ujjl om schadevergoeding voorv ondergeloopeo bouwland in het Dijkwater. 12. Adres M. Willemse om vermindering van pacht van het vischwater in de Oude- en Nieuwe Haven. Zierikzee, den 26 Juli 1924. De Burgemeester, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Ramp VHsslngen-Arnemuiden. Sedert het vorige nummer is bij ons ingekomen „Het Klaverblad" f10; H. L. f2,50; wed. L. fl; N. N. fl; „MercurLus" f2,50; N. N. f 1; N. N. f5; N. N. te Burgh f 1,50; N. N. f2,50; P. C. V. f2,50; H. de V. f2,60; H. de H. fl; C. P. fl; fm. Kattenburg Co., Zierikzee f25; A. v. B. en K. J. P. f2,50; C. de M. fl; H. J. K. f2,50. Totaal met vorige giften f 168,35. Wel vloeien- de giften voor de nabe staanden der omgekomen visschers, maar toch blijkt de offervaardigheid niet zóó als we stellig hadden verwacht. Mogelijk zijn reeds postwissels rechtstreeks naar het algemeen comité opgezonden. Is dit echter niet het geval, dan zullen we gaar ne de bij ons ingekomen postwissels innen en zorgdragen, dat de giften ter bestem der plaatse komen. BUITENLAND. Kritieke toestand in Spanje. Professor Salamon„a Unamuno, die op z'ijn weg naar Parijs L:ssabon heeft aan gedaan, verklaarde ;n een interview, dat de toestand in Spanje zeer ernstig is. Het directoire wankelt en de eerste daad der oppos'tie aal zijn het uitroepen van de republxk. Massamoordenaars Te Grodno (D.) is het achtpaar Zbonski gearresteerd, dat bekend heeft 51 perso nen door sluipmoord om het leven te hebben gebracht. BINNENLAND. Leidens ontzet. Met het oog op het bijzondev torrakter zal de 350-jar:ge herdenking van Leidens ontzet op liy'sterrijke wijze gevierd wor den. De festiviteiten zullen 3 dagen du ren. Het bestuur der 3-Oetober-Vereenï- ging heeft de plannen definitief vastge steld en als men weet, dat de kosten begroot worden op circa f 40,000, dan krijgt men ongeveer een inzicht van den omvang er van. Het rywielplaalj* in de praktik. Van den agent van politie K. te 's-Gra- venhage is het belastingmerk van zijn rijwiel gestolen, dat hij gedurende den nacht in de loods op de binnenplaats van het politiebureau had laten staan. De moord te Culemborg. De in verband met de omtrent hem loopende geruchten, gearresteerde ex-re ohereheur van politie Haveman, die in'het Huis van Bewaring te Tiel Ln ar rest zat, heeft zich in zijn cel door op hanging van. het leven beroofd. De arrestatie van Brinkman Over de aanhouding van den kassier Brinkman uit Deventer wordt nader ge meld, dat hij zich blijkbaar derwaarts had begeven in zijn nog onlangs nieuw aan gekochte auto. Dinsdagmorgen is hij te £rnhem geweest, heeft daar een reparatie laten verrichten en is daarop weer ver trokken. Men wist toen nog niet, dat de firma haar deuren gesloten had. Toen het bevel van aanhouding kwam was de vogel gevlogen. De politie te Deventer kreeg echter een spoor naar Bremen in bezit, met het gevolg, dat B. aldaar werd gearresteerd. Het is niet bekend, of hij nog in het bezit is van de pljm. f 23.000, welke hij bij vertrek .uit Da- venter bij zich gehad moet hebben. B- zal naar ons land worden overgebracht. Herdenking mobilisatie 1914. Ter herdenking van de mobilisatie Ln 1914 zullen Donderdagavond 31 Juli en Vrijdag 1 Augustus bij het monument voor leger en vloot te Scheveningen ver schillende mimsters en andere autoriteiten redevoeringen houden. Het ligt in het voornemen van de Bell Telephone Manu facturing Co., de redevoeringen, die bij het monument voor leger en vloot zul len worden gehouden, langs radio-telefo- nischen weg over geheel Nederland te verspreiden. Wat men met ben „Ford" kan doen. Zaterdagmorgen reed een transport- Fordwagen op den Rijksstraatweg onder de Bilt, door onvast sturen tegen een telefoonpaal, welke finaal doormidden brak. Door den schok sloeg de auto om. Doch geen nood Met vereende krachten werd het vervoermiddel weer overeind gezet, de motor aangeslagenen de onderbroken reis voortgezet alsof er niets was gebeurd. Fen betere reclame voor de Ford is wel niet denkbaar. De Rotterd. Tramwegmaatsehappjj. Het comité van actie voor betere ver keersverbindingen voor de Zuid-Holland- sche en Zeeuwsche E:landen heeft tot den minister van waterstaat een verzoek- schrft gericht, waarin wórdt te kennen gegeven, dat de op 24 April 1918 inge stelde steatscomnrssie tot onderzoek om trent het bedrijf der R'damsche Tramweg maatschappij :n haar rapport tot de con clusie gekomen is, dat de onbevredigende wijze, waarop de R.T.M. haar lijnen en ten deele ook haar rollen i materiaal onderhoudt, het noodig maakt de Locaal- spoor- en Tramwegwet van 9 Juli 1900 volgens den gewijz'gden tekst bekend ge maakt bij Kon. besluit van 17 Jan. 1918, in dien zin aan te vullen, dat in art. 5 lid 1 onder de artikelen der wet van 9 April 1875, die op tramwegen van toe- pass'ng zijn, worden opgenomen de artt. 18, 14 en 15, daar na deze wetswijziging de minister van waterstaat en de organen van het toezxht op de spoorwegdiensten ook bij tramwegen een deugdelijk onder houd van den spoorweg en een bevred'- gende mtcefenimg van het bedrijf kun nen e:schen. Het verzoekschrift gaat dan verder: Waar na de verschijning van dit rapport reeds een paar jaar verstreken zijn en bovengenoemde wetswijziging nog n'et heeft plaats gehad, terwijl de wen- schelijkhe'd en urgentie voldoende blijken u:t het verslag der voornoemde staats commissie, naar welk verslag ondergetee- kenden zoo vrij zijn Uwe Excellentie te verwijzen, verzoekt het comité voornoemd met verschuldigden eerbied, doch met den meesten aandrang, Uwe Exc, tot vo renbedoelde wetswijziging zoo spoedig mogelijk 'het initiatief te nemen. Tentoonstelling Tilburg. Ofschoon de advertent-'es reeds vol doende de aandacht vespgen op de be- langrijkhe'd van deze Tentoonstelling', hetgeen bovend:en schitterend gedemon streerd werd door de aanwez:gheid van tal vam off. autoriteiten en leidende figu ren uit de commercieele en industrieele wereld d:e bij de opening van de Ten toonstelling blijk gaven van bun belang stelling, kan het niet onnoodig zijn nog maals de aandacht onzer lezers op deze buitengewoon interessante expositie te vestigen. Het nuttige wordt hier in alle opzx'hten gepaard aan het aangename. Zij d:e kennis wenschen te maken met het nieuwste en het beste wat in den laatslen tijd gewrocht is op het gebied van techniek, industrie, mac'hineriën, han del enz., vinden hier zeer veel van. hun gading en zullen dankbaar aangrijpen de gelegenheid die hun hier geboden wordt om zich te overtuigen van de belangwek kende en verbluffende u'tvindingen die h:er zoo schitterend gedemonstreerd wor den. De tallooze belangstellenden die met onverdeelde aandacht de u'tnemend ver zorgde stands, waar de voornaamste be drijven in groote verscheidenheid ver tegenwoordigd zijn, aanschouwden, zul len van dezs Tentoonstelling den roep hebben da! zii in zekeicn' zin een school ?s, waar niet alleen veel te zien, maar ook veel te leeren valt en de rnensch dezer eeuw d;e zijn roeping en de eischen van den tijd verstaat en slechts haakt naar kennis, wetenschap en ervaring., kan niet genoeg worden aangespoord tot een bezoek aan deze Tentoonstelling, omdat later op afdoende wijze zal blijken dat de afwezigen ongelijk hebben gehad. Ook voor hen, d:e na de rondwande ling in de hallen afleiding en verpoo- zing wenschen, is gezorgd en elkeen vindt hier iets van zijn gading, 't Ruime vroolijke restaurant biedt plaats voor ve len, het gezelPge cabaret weet stem te houden onder het talrijke publiek dat tot heden reeds eiken avond de zaal vulde en :n den Moulin Rouge vindt men voortdurend talloozen, die onvermoeid de verle'delijke danskunst beoefenen, afwis selend door uitnemende specialiteit-num mers die het talrijke publiek onophoude lijk doen schaterlachen. Naast de vele andere amusementen j die het attractie-terrein biedt en aan welke amusementen waarschijnlijk ook op het groote terrem uitbreiding zal worden 1 gegeven, kunnen we onzen indruk niet besluiten zonder melding te hebben ge maakt van de keurig ingerichte cham pagne-wijnbar, waar muziek en dans op aangename wijze den avond besluiten. ZIERIKZEE. Zaterdagmiddag te onge veer 2 uur werden de eerste koperen spijkers geslagen in de teakhouten zuil, die thans aan het Kraanplein staat opge richt. De heer W. F. V. d. Ende, die indertijd de idéé had geopperd, mocht de eerste spijker in het monument hameren, wat hij na een korte toespraak deed. Daarna kwamen de omstanders aan de beurt en wel eerst mevr. Fokker, daarna de burgemeester en voorts verschillende aanwezigen, welke daarna hun handtee- kening zetten in de oorkonde, welke voor 't nageslacht blijft bewaard. Wordt het geheele monument met koperen nagels beslagen, dan zal het een leuk effect geven tegen het donkere hout. Ook de burgemeester van Breskens heeft besloten bij het bezoek der Kon. familie aan die gemeente op 8 Augustus a.s., geen feestelijkheden te doen plaats hebben, doch eene collecte te houden voor de nagelaten betrekkingen van de slachtoffers van de visschersramp. De burgemeester van Vlissingen heeft van aen heer mr. H. J. Dijkmees- ter, oud-commissaris oer Kon-'ngin in Zee land, wonende te Den Haag, het vol gende telegram ontvangen „Wil met heeren wethouders, de ver zekering aanvaarden van mijn deelne- „men in de rampen, die Uw stad treffen". Gaarne melden wij dat het gedicht tot aanmoediging van het spijkeren :n het monument op het Kraanplein zooals dat is afgedrukt in de Nieuwsbode van j.l. Vrijdag niet is gemaakt door dhr. N. J. Visser. -- Alhier is een commissie opgericht voor het inzamelen van giften voor de slachtoffers van den storm te Vlissingen, bestaanae uit den burgemeester, de hee ren C. J. Schot, P. J. Blommaert, Jacob Schot en ae dames J. v. d. Klippe, Lena Uijl, Anna Maria Schot, Liza Witman:, Henarina Matlhijsse, Dina van den Berge, Anna van Keulen en Betsy van der Werf, welke a.s. Dinsdag en Woensdag een schaal collecte zullen doen langs de huizen. Vlissingen wordt dan wel geteisterd. Was 't eerst een plotseling opkomende storm, die vele slachtoffers heeft geëischt, thans is het een hevige petroleumbrand, welke groote financiëele schade heeft veroorzaakt. Gelijk wij in ons blad van Vrijdag j.l. reeds meldden, is op dien dag brand uit gebroken in een petroleumtank van de Ned. Petroleum- en Asphaltfabriek. De tank, die het eerst in brand ge raakte, werd juist gevuld uit een in de nabijheid liggend stoomschip en bevatte, toen het ongeluk plaats had, reeds onge veer anderhalf millioen liter ruwe petro leum. Een werkman, de 42-jarige A. Wille- boordt, was op het oogenblik van 't ont staan van den brand aan het opmeten van de tank, om te zien of deze reeds vol was. Of hij daarbij met vuur in de nabijheid der petroleum is gekomen valt niet te zeggen. Sommigen beweren, dat hij in de tank gevallen en verdronken is. Hoe het ook zij, vast staat, dat de man op eenigerlei wijze het leven er bij is- ingeschoten. De brand, die in den beginne zóó hevig was, dat de brandweer er machteloos tegenover stond, is eerst Zaterdag ge- bluscht kunnen worden met een nieuw blusehimiddel, z.g.n. „schuimblusch (foa- mite), dat uitstekend heeft gewerkt. Met twee tankwagens iwterd 't „schuim blusch" uit Dordrecht aangevoerd en tot voor het terrein gebracht, alwaar perso neel der Marine met materiaal ter be schikking stond. De leiding bevond zich in handen van den Marine-commandant, terwijl de taak der Marine hierin besto-nci, dat zij het „schuimblusch" in de kokende massa had te werpen. Daartoe werden nabij de tankwagens twee pompen opge steld, die door matrozen werden bediend, terwijl twee slangen van pl.m. 300 Meter het preparaat naar een zware straalpijp leidden. Met behulp van acht man werd deze straalpijp gehaakt aan een uitge- doofden wand van de brandende tank. Vervolgens werd het sein tot pompen gegeven. Indien de proef gelukte, moes ten binnen drie minuten de vlammen ge doofd zijn. Nauwelijks was het sein tot pompen gegeven, of de vlammen wakker den aanvankelijk sterker op, doch daarna zag men hoe de vette zwarte rookwolken der brandende petroleum wegdreven en plaats maakten voor wolken van licht grijze nuances. Aanvankelijk zag men nog vlammen uit de massa opstijgen, doch zeer spoe dig doofden deze en krinkelde alleen nog lichtgrijze rook omhoog. Binnen 21/2 mi nuut kon men zeggen, dat het vuur ge- -eenpafye doofd was. Gedurende het probeeran van dit preparaat was de stedelijke brand weer bezig den wand van de tank nat te houden, teneinde het springen te voor komen. Men was buitengewoon tevreden over deze welgeslaagde proefneming. De eindtaak die men nog te verrichten had, was het nabhisschen van de bran dende en smeulende massa op 't terrein. Dj'nsdagavona 81/2 uur concert door „Kunst'en Eer" in de muziektent. 1. Vive les Basses, marseh, A. Barbe; 2. Le retour au Foyer, ouventure, J. Steene- bruge; 3. Pasquinade, morceau de genre, A. de Boeck; 4. Rip, fantais:e opera comi- que, R. Planquette. 5. Boulogne sur Mer, marsch, A. du Rudemont; 6. Une fète sous Bois, ouverture, L. Boyer; 7. Serenade Nigoise, F. Andr'eu; 8. Sinte Ballet, a. mazurka b. valse. F. Popy; 9. March'. DREISCHOR. Op de vergadering van 25 Juli j.l. van den Polder Dreischor zijn de volgende candidaten gesteld: voor dijk graaf de heeren: 1. Joh. Doeleman (aftr.); 2. A. Goemans Mz.; 3. M. W. Goemans; voor gezworen (vacature N. v. d. Bout) de heeren: 1. W. A. de Vrieze; 2. Nic. Deïst; 3. Jac. Hanse. lm in .morJnm. OUWERKERK. Zaterdagavon 1 j.l. had op de schietbaan alhier een droevig on- geval plaats, Bij de schietoefening kreeg de heer W. Bolijn Nz., een schot in de rechterlong, met het noodlottige gevolg, dat hij binnen een uur overleed. De hulp van Dr. Schutter, die zeer spoedig ver leend werd, mocht niet baten. Groot is de verslagenheid der dorpelingen over het ongeluk van hun algemeen beminden „Wullem de Post"', zooals hij genoemd werd. En deze oprechte droefheid is ten volle gerechtvaardigd. Als ambtenaar stond hij bij zijn superieuren hoog aan geschreven en werd hij om zijn hulp vaardigheid door het pubPek zeer ge waardeerd. Voor ieder bad hij een vrien delijk woord en in lastige zaken was hij, hoe jong bok nog, veler raadsman. Zijn helder verstand en het vaste ver trouwen in zijn eerlijke en onbaatzuchtige bedoelingen bezorgden hem op jeugdi gen leeftijd een plaats in den gemeente raad. Daar had zijn woord gezag. Met zijn adviezen werd al dadelijk ernstig rekening, gehouden. En toen hij in zijn. tweede zittingsperiode tot wethouder be noemd werd, bleek nog, meer dan vroe ger, hoe ernstig hij zijn taak opvatte. Hij was steeds op de hoogte van de stof, die behandeld werd en groot is dan ook de invloe 1 geweest, die van zijn woord en werk uitging. Ook in andere oorporatie's, waarvan hij natuurlijk bestuurslid was, ver vulde hij zijn functie met ijver en toe wijding. Ér is van ons een man heengegaan, die èn om zijn geestesgaven èn om zijn karaktereigenschappen moeilijk te ver vangen zal zijn. Zijn assche ruste in vrede BRUINISSE. In de Dinsdag gehouden vergadering van den gemeenteraad, die door alle leden werd bijgewoond, deelde de voorzitter mede, dat de volgende stuk ken waren ingekomen: Een brief van de oudercommissie, houdende dankbetui ging voor de toegekende subsidie voor den herhalingscursus. Een brief van Ged. Staten, houdende terugzending van de verordening tot wijziging van de legesver ordening, met verzoek de te heffen leges voor de afgifte van jachtakten te ver minderen. Op voorstel van B. en W. wordt besloten voortaan 20 pCt. van de daarvoor volgens art. 15 der Jachtwet 1923 verschuldigde rechten, met uitzon dering van het zegelrecht, te heffen. Van den Centralen Raad van Beroep te Utrecht de uitspraak inzake het geding tusschen de gemeente en den Raad van Arbeid te Goes, betreffende het betalen van premiie ingevolge de InvaLiditetsvvet voor de werkverschaffing uitgevoerd in het voorjaar van 1923. De uitspraak luidt, dat de beslissing van den Raad van Be roep te 's-Hertogenbosch wordt bevestigd en de gemeente wordt vrijgesteld van de premiebetaling. Er is dus andermaal door den Centralen Raad van Beroep uitgemaakt, dat een gemeente geen pre mie ingevolge de Invaliditetswet behoeft te betalen, wanneer het zuivere werkver schaffing betreft. Naar aanleiding van deze uitspraak wenscht de heer Bplier den voorzitter geluk met het succes, het welk deze met betrekking tot deze aan gelegenheid heeft behaald. Een circulaire van den Commissaris der Koningin inzake het opmaken van een voordracht voor Zetters der Rijks directe belastingen. Aan de beurt van aftreden zijn de heeren J. C. Bolder en Matth. de Koning, welke laatste heeft kennis gegeven niet meer voor eene herbenoeming in aanmerking te willen komen. De volgende voordracht wordt opgemaakt. Vacature Bolier: No. 1 J. C. Bolier, No. 2 Mach. Krijger. Vacature de Koning: No. 1, J. Visser, No*

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1