Zierikzeesche Nieuwsbode Lappendag ieU.IDEUII.Hzee r sHONIG'S WftAIZENA, Vrijdag 25 Juli 1924. zierikzeesche courant. EERSTE BLAD7 Dinsdag 29 Juli a.s. J. BONGERTMAN, Zierikzea. Bekendmaking. A J P's binnenland HEERLIJK 436e Staatsloterij, ABONNEMENT: Prijs por B maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Yoor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag on Vrijdag. ADVERTENTIËNI van 1—6 regels 60 ots., van i regels en daarboven 20 ets. per regel. Beolames 60 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11111. °p d6d d»« alt- Bit. A A DE LOOZE Jt. Ulti.-Rldict. II. i. KOSTER. ™r 11 u™- Dit nummer bestaat uit 2 bladen. „HET GHULDEN VLYE8". buitengewone Alle Lappen worden tegen I SPOTPRIJZEN contant op geruimd; op 3 toonbanken ln den winkel «ijn alle LAPPEN uitgestald, voorzien van elle- I maat en prijs. I MEN DOET ZIJN VOORDEEL! Heilgymnastiek. Massage. HJdeUJteo afalultlug der Haven van de gemeente Zie rikzee, bU het Kon. bezoek op 5 Augustus 1924. Voor geladen vaartuigen is het verboden van 's morgens 9 uur tot 's namiddags pl m. 2 uur, na het binnenvaren van het Konink lijk jacht „Hydrograaf", de haven binnen te komsn of uit te varen. Visschersvaartuigen en niet geladen vaar tuigen, mits niet dieper gaande-dan 4 voet, kunnen tot half één uur de haven invaren, mits zij zeg dragen vóór één uur aan den wal gemeerd te liggen Van half zes tot half zeven des namiddags of, bij mogelijke vertraging iets later zal de haven ook voor alle vaartuigen gesloten zijn. Zikrikzbe, 25 Juli 1924. De Burgfmeester van Zitrikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. De BURGEMEESTER van Ziirikzks maakt bekend, dat het, in verband met het Konink lijk bezoek op 5 Augustus a.sverboden is op dien datum vee te weiden op of te drijven over de wegen, welke door den Koninklijken stoet nullen worden gevolgd. Dit verbod geldt voorden Zandweg, den Boeren weg, den Krommen Kooiweg, den weg naar Pikgat, Zeedijk en alle hierop onmid dellijk aansluitende zjivegrn, van des na middags P/2 uur tot 4 uur en voor den weg van Zitrikzee naar Brouiuershaven,. htt ge deelte van den tol naar den Vjf minuten weg, den Vjfminutenweg, den Steenendijk, den Langen Blokweg en alle hierop onmiddelljk aansluitende zijwegen, van des namiddags 5 tot 7 uur, alles voor zoover het grondgebied dezer gemeente betreft. Ziirikzes, 25 Juli 1924. De Burgemeester van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Doorzitten bij wielrijders - Stukloopen - Schrijnen en Smetten der Huid - Zonne brand - Doorgeloopan Branderige Voeten verzacht en geneest men met PUROL. TWEEDE KAMER. Het aantal voorstanders van de vrijt uitoefening van ae geneeskunde wil den beer H. J. Eilers te Leiden het volgende jaar candidaat stellen voor de Tweede Kamer. Station yoor Maalderij en Bakkerij te Wageningen. In de te Wageningen gehouden alge- meene vergadering van deze Vereeniging is het jaarverslag over het vereenigings- jaar 1 Mei 1923—1 Mei 1924 uitgebracht, waaruit bleek, dat er groote vooruitgang is wat betreft het aantal leden, en het aantal aangesloten bedrijven. Het tekort over het afgeloopen boekjaar bedraagt bijna f6000, een gevolg van de sterke inkrimping van de rijkssubsidie. De be grooting voor 1925 wijst een vrij groot tekort aan. De heer J. Ph. Peters te Rot terdam werd als bestuurslid herkozen. Meegedeeld werd, dait de eigen inkom sten van het Station in alle opzichten ge durende de laatste jaren sterke stijging hebben ondergaan. Het bestaan van bet Station wordt echter, zoo werd gezegd in gevaar gebracht, als het Rijk zijn steun vermindert. De Zilverbons. De Minister van Financiën brengt ter algemeene kennis, dat ae ingetrokken zil verbons van f 2,50 (model 1915), alsmede de ingetrokken zilverbons van f 2,50 (model 1916), alsnog tot en met 31 Dee. 1924 ter -'nwisseling kunnen worden aan geboden ten kantore van het Agentschap van het M'nisterie van Financiën te Am sterdam (Heerengracht 344-346). U:t het bovenstaande blijkt, dat de gelegenhe'd tot inwisseling niet meer wordt opengesteld tén aanz;en van de ingetrokken zilverbons van f 1, f 2,50 en f5 van den ouden vorm (model 1914), en ciat op het oogenblik nog alleen in omloop 2ijn de z:l verb ons van f 1 en f 2,J>Ö zijn gedagteekend 1 Juli 1918 of laatstbedoelde zilverbons, welke dus niet behoeven te worden :ngewisseld, dragen de bons van f 1 dc dagteekeerng van 1 Februari 1920, terwijl de bons van f 2,50 zan gedagteekend 1 Juli 1918 of later. IJlt Stad en Provlnole. j ZIERIKZEE. De in ons blad aangekon- drgde uitvoeringen van gewijde muziek te Brouwershaven en Renesse zijn ver daagd tot Zondag 3 Aug. a.s. De uitvoe- renden besloten tevens een deel der op brengst te bestemmen voor de nagelaten betrekkingen der vorige week veronge- lukte visschers op de Wester-Schelde. j Aan den heer A. Avé, secretaris der Gezondheidscommissie, zetel Tholen, is door den commissaris der koningin eervol ontslag als zoodanig verleend. Ter kennisneming werd ons ver- toond een bijzonder fraa'e, door den heer N. J. V:sssr alhier, artistiek uitgevoerde oorkonde, welke ter bezichtiging zal wo.r- 1 den gesteld in de étalage van de heeren 1 Gebr. Lokker, en welke oorkonde :si het Gemeentelijke Arch'ef wordt opgeborgen j ter herinnering van 't bij het bezoek der Kon. familie op 5 Augustus opgerichte j monument op 't Kraanplein. Reeds velen onzer hebben de werk zaamheden aan het Kraanple;n gezien en zeker opgemerkt, dat ae veranderng een verbetering of liever een verfraaiing zal 1 worden van het stadsbeeld. De werkzaamheden daar- ter plaatse worden gestadig voortgezet. De beton- 1 werken voor het monument en de ban ken zijn reeds klaar en den aanlag vai. het plantsoen vordert snel. Het geheel belooft heel moo: te zullen, worden. Om het bespijkeren van het mo- nument aan te moedigen heeft de heer N. J. Visser voorts een fraaie reclame plaat vervaard'gd, welke o.a. bij den boekhandel le bez'chtigen is, terwijl on- j derstaand versje er zeker niet weinig toe zal bijdragen dat henderden namen in de oorkonde kunnen woraen geschreven Wijze In naam uan Oranje doe open de poort I Ter eer van Oranje, bespijker de Zuil! Vereeuwigd 't bezoek ons gebracht Met trots roemen wij steeds de trouw' [van voorheen, Toon Uw Liefde nu ook 't nageslacht. Niet een blijve achter, geen naam blijf uit [t boek, Spreek uit Uw waardeering voor ['t Hooge Bezoek. 1 Vernagel Uw trouw aan het Vorstelijk [Gezin, Slaat spijkers met foppen ef in. Ter eer van Oranje, bespijker de Zuil De Hulde gaat uit van 't geheel, Als 't geldt de vereering voor 't vor- j •f [stelijk Hu s, Neemt ieder in Zierikzee deel. En nu door 't bezoek onze vreugd stijgt [ten top, Slaat ieder den spijker eens recht op [den kop, Dan wordt.'t aller tijd met voldoening [herdacht, 't Bezoek aan ons E:land gebracht. Sedert de vorge uitgave van ons blad zijn bij ons ingekomen de navol- 1 gende giften: N. N. Driek.laan f 2; Per soneel M.U.L.O.-Scbool f 20,50; N. If f 1; N. N. f 2; G. J. S. f 1; .'X. Y. f 1; J. II. M. de C., Haamstede f 10; W. G., St.-PhMipsland f 15; N. N., Zierikzee f2; N. N. f 1; H. G. f 1; M. I. f 5; C. M. I. f 0,50; A. C. V. 25; U. f 1; N. N. f 2; „Alles Helpt", Kerkwerve j f 0,50; totaal met vorge giften f 103,25. BRUINISSE. Alhier heeft zich 'n comité gevormd, met 't doel geld in te zamelen voor de nagelaten betrekkingen van de slachtoffers van de jongste stormramp te VI ssingen en Arnemuiden. Dit comité bestaat u:t de heeren: S. Hage, voorzit- J ter, P. J. Okkerse, secretars-penningm., D. van Meurs^ F. D. v. Vessem, J C. Boler, Joh'. J. Wemmers, Joh. de Waal Cz., W. v. a. Berg Dz., M. de Kon:ng, 1 B. J. van Oeveren, G. Bol'er Gz., Dr. A. J. de Koek, Ds. C. Waardenburg, J. t de Wolf en L. Minderhoud. Door ge- noemde heeren zullen de volgende week de ingezetenen worden bezocht, om hun een bijarage te verzoeken, tot leniging 1 van den nood dezer zwaar beproefde ge- i z:nnen. Daar Bruinisse gewoonlijk niet j ten achter staat, wanneer het 'betreft nood i te lemgen of hulp te verschaffen en met 1 ziijn talrijke sch;ppersbavolking zeer na verwant is aan de garnalenvisschers op Walcheren, zal dit Comité zeker niet te- vergeefsch om steun aankloppen. RECHTZAKEN. j Verduistering. De Haarlemsche rechtbank heeft uit spraak gedaan :n ae zaak tegen den 42- jar:gen C. B., gemeente-secretaris van Haarlemmerl-'eae en Spaarnwoude en ge wezen secretars-penningmeester van de won'ngbo uw vereeniging Zwanenberg al daar. Hij weri ervan beschuldigd, ten nadeele van ae won'ngbo u wvereeniging ongeveer f 7000 verduisterd te hebben en ten nadeele van de gemeente ongeveer f 1400. Beklaagde :s veroordeeld tot 8 maanden gevangen'sstraf, met aftrek van de voorloopige hechtenis. Ds eisch luidde 1 jaar gevangenisstraf. TP tan froode plekken, huidafsckilfcrlng en uitslag verdwijnen snel met Akker's MnotrAl.'öi" Kloosterbalsem. die Uw huid zuiver en gezond maakt. Prijs p. pot 50 cL PREDIKBEURTEN, onderwijs. Aan de Rijksdagnormaalschool te Zie rikzee is van de 2e naar de 3e klasse ook bevorderd D. J. v. d. Velde té Zierikzee. YERKOOPINGEN, ENZ. POORTVLIET. Woensdag 23 Juli werd ten overstaan van notaris D. v. d. Velde te Tholen, ten verzoeke van de erfgena men van de wed. Bevelander—Guiljam, de geheele boereninspan verkocht: Paar den brachten op f470—f700; koelen f205 - f 500; jong rundvee f70—f160; biggen f 7—f 9, terwijl de mestput voor f184 van de hand ging. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Voorhout, cand. F. G. H. Nicolaï te Utrecht. Te Zuid-Beijer- land, A. Luteijn te Mu-'den. Te Fer- werd (toez), Ph. Peter te Warns. Te Zandvoort, J. J. Stam te Amsterdam. Geref. Kerk. Beroepen: Te Oldekerk, B. J. Lambers te Rouveen. Te Tweede Exloërmond, G. H. de Jongs te Vrijhoeve-Capelle. Te Wons, cand. K. van der Meulen te Garijp. Aangenomen: Naar De Lemmer, P. Hekman te Bu:tenpost. Bedankt: Voor Oud-Beijerland, C. S. van der Ven te Lisae. MIJNHARDT's Staal-Tabletien90 ct. Maag-Tabletten.75 ct. Zenuw-Tabletten.75 ct. Laxeer-Tabletten.60 ct Hoofdpijn.Tabletten 60 ct. Bij Apoth. en Drogisten. VAN HEINDE EN ver, Mexico beeft een nieuwen president gekregen. Het :s generaal Plutarqus, een der meded'ngers naar het leiderschap in de partij van Nat. samenwerk'ng. Uit Kristiania wordt gemeld, dat het ministerie Berge zijn ontslag heeft ingediend nadat de Noorsche Rijkslag z:ch tegen opheffing van het alcohol verbod had verklaard, aangezien de par tijen daarover een volksstemm'ng willen. Te Vera Cruz (Mexico) ontstond ten gevolge van de ontploffing, veroorzaakt door het in brand vliegen van een bios coopfilm, een paniek. 20 kinderen werden doodgedrukt, 17 liepen kwetsuren op. Te New-York is bij de politie een vliegafdeeling opgericht. 16 vliegtuigen doorkruisen de lucht tot regeling van het luchtverkeer, tot het beletten van den smokkelhandel op zee en tot het rapporteeren van ongelukken. De groote raad der Ital. fasc'sten heelt besloten, een n'euw directorium te benoemen, dat door, den nationalen raad zal worden gekozen en uit vijftien leden zal bestaan. Twee toeristen uit Weenen, die den Matterhorn zonder g;ds beklommen, zijn van een helling gestort en omgekomen. Hun lijken zijn naar Zermatt vervoerd. Voor het Ass'zenhof te Brussel is het proces tot schadeloosstel! ng van den Belgischen staat tegen Coppée begonnen. De staat e'schte 55 millioen fres. en de kosten. Te Hangelsberg bij Berlijn sloeg de bliksem in. een troepje badende personen. Een 12-jarig meisje werd gedood, drie andere personen kregen ernstige brand wonden. Volgens de bolsjew'stische bladen neemt de malar a in de Oekrajine een steeds dreigender vorm aan. Het aantal zieken neemt onrustbarend toe en is nu 21/2 maal grooter dan verleden jaar. In somnr'ge steden worden dagelijks 100 nieuwe gevallen geconstateerd. Henry Ford heeft ;n zijn werkplaat sen en kantoren waarschuwingen doen aanbrengen, behelzend, dat wanneer een employé er op betrapt wordt dat hij al- cohoFschen drank bij zich beeft, of naai drank ru'kt, hij op staanden voet zal worden ontslagen. U't Buenos Aires wordt gemeld, dat na een bombardement van 48 uur de 'nfanterie der regeeringstroepen een aan val heeft ondernomen op Sao Paolo. Ver- Zondag 27 Juli te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, dr. Weeda. Kleine Kerk. 10 ure, ds. de Roode. Luthersclie Kerk. 10 ure, geen dienst. Geref. Kerk. 10.30, ds. Wielenga (Avondmaal) en 6.31 ure, idem. Chr. Geref. Kerk. 9.30, 2 en 6 ure (0. t.), Preeklezing. Evangelisatie Jeruël II. 10.30 en 7 ure, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, gew. tjjd, Leeskerk. wacht wordt ,dat deze slag beslissend zal zijn. Naar schatting nemen meer dan 20,000 goed-uitgeruste soldaten aan den slag deel. Volgens een nieuw Russisch decreet kan tegen betaling van een dollar in zeer korten tijd echtscheiding worden verkregen, wanneer beide partijen dit wenschen. Boven het meer van Genéve heeft een cycloon gewoed, welke een snelhe'd baa van 80 mijl per uur. Hooge golven spoelden over de promenades en zetten de straten van verscheidene steden onder water. Honderden boomen werden ont worteld, terwijl booten ;n de havens zonken of ernstig werden beschadigd. Te Rayner (Texas) heeft een brand een heel blok 'n de zakenwijk in den asch gelegd. Zes men9chen zijn in de vlammen omgekomen en dertien gew-oni. Tengevolge van de tropische hitte barsten er vrijwel eiken dag over geheel Duitsehland, doch vooral 'over Berlijn zware onweders los, a:e van hevige re gens vergezeld gaan. De bliksem heeft reeds veel schade aangericht en ook menschen zijn daardoor getroffen. Een bende van dertig man, uitgerust met machinegeweren heeft, volgens een bericht uit Wilna, na de grens te zijn overgetrokken, een Russisch dorp ge plunderd en de buit op tien vrachtauto's weggevoerd. Op een fabriek te Lyon veroor zaakte het omslaan van een reservoir met gesmolten metaal in een kuil met water een ontploffing waardoor 1 per soon werd gedood en 20 ernst'g gewond. Onrustbarende berichten komen uit Tsartsin aan de Wolga. De geheele oogst langs de rivier is tengevolge van de aanhoudende droogte vernietigd. De be- volk'ng vlucht naar de W. en Z. dis- trxten. verschillende berichten Ongeluk bij het zwemmen. Naar het „U. D." meldt is hij het zwemmen in de Loosdrechtsdhe plassen tengevolge van een ongeval overleden de heer mr. F. W. B., adj.-inspecteur bij de spoorwegen. De heer B. was in de Loosdredhtsche zweminrichting gaan zwemmen en had daarbij gedoken in water van ongeveer één meter diepte. Hij kwam daarbij zoo ongelukkig met het hoofd op den bodem terecht, dathij, den nek -brak en het ruggemerg ernstig beschadigd werd. De heer B. is spoedig daarop overleden. Ramp op de Zuiderzee. Te Bunschoten zijn door visschers aangebracht de in de Zuiderzee drijvende gevonden lijken van den Vrijdag j.l. verdronken schipper Tielemans en een zijner dochtertjes.^.' Moord. De bewoner van het perceel 105 aan de Riemerstraat in den Haag, de 67-jarige heer Van der S., een alleen wonend pentenier, is Donderdag half één dood in de voorkamervan zijn huis ge vonden, liggende in eèn grooten bloed plas. Een ruit aan de straatzijde was stuk, en de gordijnen waren vol bloed vlekken. Buren hebben omstreeks 11 uur het breken van een ruit gehoord. Volgens het oordeel van de politie heeft men hier met een onoord te doen, want in de woning lag alles overhoop, en de han den van den heer v. d. S. waren gebon den. Van der S., die een goede collectie antiquiteiten bezat, ontving volgens een familielid nog al veel bezoek. De ramp op de Schelde. De gemeente raad van Aardenburg heeft besloten, diat het crediet van f 200, gevraagd voor het Koninklijk bezoek, niet voor dat doel, maar Voor steun aan de betrekkingen van de omgekomen visschers zal wor den bestemd. Donderdagmiddag waren er zeven lijken aangebracht en wpL die van G. Jasperse, schipper; P. Jasperse en L. Jas- perse, matrozen, allen van de VI. 20; K. Blaasser, schipper, en A. de Nooijer, bei den van de Vliss. 2; D. van Belzen, ma troos, en J. Siereveld, van de Arm. 17< Thans zijn dus nog 8 lijken zoek. TELEGRAMMEN, VLISSINGEN (V.-D.) Van de Ned. Pe troleum- en Asphaltfabriek staat een groote petroleumtank in brand. Door den hevigen rook en vlammen is de tank niet te naderen. ';3 vinden de kinderen pap van HONIG'S MAÏZENA. Dit is niet te verwonderen. Ze is fijn van smaak, voedzaam en toch licht ver teerbaar. Geeftdaarom uw kinderen pap van de echte HONIG'S MAÏ ZENA. Let op de sluitzegels met Bijenkorf. vraagt 2 ^UvvWttüceUcr/i Hedennacht pl.m. 2 uur is door onbekende oorzaak brand uitgebroken in een petroleumtank, welke I1/2 millioen liter petroleum bevatte. De persoon, die belast 's met de opneming der vloeistof fen, wordt vermist; men denkt dat hij is omgekomen. Het vuur is later op 2 andere tanks overgeslagen. Met het oog op ontploffingsgevaar heeft de politie de omgeving van den brand tot op betrek kelijk verren afstand laten ontruimen. In de omgeving staan geen woningen, doch slechts dienstgebouwen van de spoorweg- en havendienst, en de kantoren van de petroleum- en asphaltfabriek. Een ander gevaar dreigt wanneer de tank gaat scheuren, waardoor de brandende vloei stof over de terreinen zou loopen. Van blusschen is geen sprake. De tank zal ge heel moeten uitbranden, hetgeen vermoe delijk 2 a 3 dagen zal duren. (Vrijdagmiddag). De brand woedt met ongekende hevigheid voort. De 42-jarige wachter A. Wille boor des, aie de fabrieken controleert, schijnt vannacht met een brandende lamp in een tank te zijn gevallen. Hij is zoo goed als zeker verbrand; hij was te Sou burg woonachtig en laat een wedulWe met 5 kinderen achter. In de heden gehouden zitting van den gemeenteraad herdacht de burge meester de tweede ramp, welke Vlissin- gen in een week tijds heeft getroffen. Door den brand der tanks komen 100 werklieden zonder werk. ZWOLLE (V.-D.) Naar wij vernemen :s de voortvluchtige kassier J. B. uit De venter te Bremen gearresteerd. CULEMBORG (V.-D.) Op last van de Just'tie is hedenmorgen alhier gearres teerd de vroegere rechercheur van po litie Haverman, als verdacht van de da der of medeplichtige te zijn aan den moord op den landbouwer -v. Wiggen en diens zuster Garritje, gepleegd in Dec. van het vorig jaar. De justitie en politie stellen een nader onderzoek in. LONDEN (V.-D.) De plenaire zitting van de Intern. Conference is tot Maan dag e.k. verdaagd. Intusséhen blijft de conference op haar standpunt «taan in zake de kwesCe der waarborgen voor een leening aan Duitsehland op den grondslag van het Dawes-plan. Het ge schil vindt zijn oorzaak in het .vast houden van Frankrijk aan het onafhan kelijk optreden van de C. v. H. met betrekking tot de sancties wanneer Du'tschland in gebreke blijft. A I8.KT RERICMT EN ST.-MAARTENSDIJK, 24 Juli. Tarwe f 13 a f 13,50 per 100 K.G.; Boter f 1,30 per V2 K.G.; Eieren f6 a f6,50 per 100 stuks* Ve'lingvereen. „Eendracht", Tholen. Eetaardappelen f4 per 100 K.G. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt, naar waarnemingen verricht in den morgen van 25 Juli: Hoogste barometerst. 769,1 te Toulonse. Laagste 749 8 te Staerna. Verwacht tot den avond van 26 Jnli: zwakke tot matige, later wellicht toe nemende wind uit zuidelijke richtingen, aanvankelijk opklarend, later toenemende bewolking en waarschijnlijk regen, iets warmer. Fietsers licht 091 Van 25-26 Juli van 9,32 n.m. tot 4,43 v.b« 26-27 9,30 4,44 27-28 9,29 4,46 le klaaao. Trekkingen van 21, 22, 23 en 24 Juli 1924. Prgien van f 201 7344 7373 7384 7401 18337 18385 7356 7380 7388 7424 48371

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1