Zierikzeesche Nieuwsbode Woensdag 23 Juli 1924 zierikzeesche courant. advertentiënt DRANKWET. Ramp Visschsrsvlont tomuidsn. Verzoek jnm hulp. ABONNEMENT: Prfyi per 8 maanden f 1,50, franco per poat f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag:, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 80 ets. van i regels en daarboven 20 ets. per regel. Beclames 80 ets. p. regel. Bij oontraot belangrijke korting 80ste JAARGANG. - No. 11110. Ending op den d»g VML nl< Oir. 1. J, OE LOOZE Ir. Ulfe-Miet. B I. KOSTE». va0r 11 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZiBRiKZEE brengen ter openbare kennis, dat op 22 Juli 1924, bjj hen is ingekomen een verzoekschrift van MARINUS v. OEVEREN, van beroep herbergier, wonende te Zierikzee, om verlof voor den verkoop van alcohol houdenden drank, anderen dan sterken drank, in de navolgende localiteit: de beneden voorkamer van het perceel, kadastraal be kend gemeente Zierikzee sectie B no. 294, plaatselyk gemerkt D no. 468, en gelegen aan het Kraanplein aldaar. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan ieder tegen het ▼erleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren *by Burgemeester en Wethouders inbrengen. ZiKRiKZEB, 22 Juli 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. F. NAEREBOUT, W.d-Secretarit. Landgenooten, Ongetwijfeld zult ge gelezen hebben van de ramp, die onze gemeente weder heeft getroffen. Door het vergaan van twee visschers- sekepen in den storm op 18 dezer zijn uier vrouwen van hun kostwinner en 11 kinderen van hun vader beroofd. Boven dien heeft het overgroote deel der vloot belangrijke materieele schade geleden door het verlies van want en beschadi ging van de scheepjes. Voor deze onge- lukkigen voorwaar een donkere toekomst. Het toch al karige bestaap van het gar- nalenvisschersbedrijf is van d'en aard, dat. voer deze zwaar getroffenen directe hulp onontbeerlijk is om hen niet aan armoede, en ellende ten prooi te laten. |Waar ge steeds getoond hebt, steun te willen verleenen, waar die noodig was, doen ondergeteekenden, vol vertrou wen een beroep op Uwe liefdadigheid. Arnemuiden, 21 Juli 1924. Het Comité H. G. HORNINGE, Burgemeester, V\z\orzitter. J. J. HUIJSSEN, Gemeente-Secretaris, Secretaris. J. J. VAN DOESELAAR, Hoofd der Openb. Lag. School, Penningmeester. Voor bovengenoemd doel worden ook door ons gaarne giften in ontvangst ge nomen, welke onmiddellijk in ons blad zullen worden verantwoord. DE REDACTIE. Op een gegeven moment zag men zelfs twee oud-ministers even buiten den in gang van de zaal op den stoffigen mar meren vloer ven de wandelgang worste lend over den bodem' Vollen en met de vuisten hevig op elkaar losbeuken. Deze woelige zitting, die Vrijdagavond zeven uur aanving, duurde voort tot den volgenden morgen acht uur. Na middernacht vielen eenige aanhan gers van Kafandaris de tegenwoordige regeering heftig aan. Een der afgevaar digden bezigde beleed'gende woorden te gen Venizelos en verwekte daardoor een onbeschrijfelijk lawaai. Vele afgevaardig den drongen vol verontwaardiging op naar den beleediger en riepen lu:de: ,,Leve Venizelos Zij namen zulk een dreigende houding aan, dat degene, d!e de 'beleedigende woorden had gebezigd, het veiliger vond de zaal te verlaten. Kort daarop ontstond een hevige ruzie, tusschen den oud-minister Hadjikiriakis, minister van marine in het kabinet-Ven: - zelos en admiraal Kakoelodis. Eerstge noemde had zich geërgerd aan persoon lijke opmerkingen van den admiraal en eisehte van hem voldoening. Een heftige woordenwisseling tusschen beiden was het gevolg. Plotseling gaf de admiraal zijn tegenstander eenige vuistslagen. Al vech tende g'ngen zij de zaal uit en men zag hen over den-vloer van de gang rollen. Deze vechtpartij was even'w'el niet in staat, de verhitte gemoe leren van eenige Kamerleden te doen bekoelen. Een ander incident deed zr'ch des mor- .gens om1 zeven uur voor. Twee Kretensische afgevaardigden kre gen twist, waarbij de een den ander met een wandelstok een slag op het hoofd toebracht, met het gevolg, dat de getroffene bewusteloos neerviel en in zorgwekkenden toestand naar het zieken huis moest worden vervoerd. Kort daarop werd de zitting verdaagd om des avonds te worden hervat. In deze avondzitting zou beslist worden over het lot van de regeering van Papanastasioe. Het resultaat was, dat een motie van vertrouwen in de regeering werd ver worpen met 158 tegen 131 stemmen, waar- op de regeering haar ontslag indiende. BINNENLAND. Bij Huidjeuk on ook bi] Muggenbeten geeft het inwrijven met PUROL dadelijk verlichting. Bij Apoth en Drogisten. Opnieuw heeft een zware ramp de arme visschersbevolking té VLssingen en te Arnemuiden getroffen, nog ernstiger dan bij de laatste groote ramp in 1903.. Tien Vliss;ngsche en vijf Amemuidsche visschers zijn verdronken en één visscher werd zwaar gewona, 4 niet-verzekerde visschersbooten zijn vergaan, verschillen de zeilen zijn geheel vernield, tal van netten zijn verloren gegaan door het noodweer op 18 Juli J.I., eene voor le visschersgezinnen zelf onherstelbare ma terieele schade van ongeveer f 30,000. Maar veel zwaaraer is de rouw en de diepe ellende van de nagelaten be trekkingen der verongelukten, bijna allen weduwen en weezen, aie onverzorgd ach ter blijven. De zee heeft geheel onverwachts, na een prachtigen zomerdag, nieuwe offers geëischt. Tal van gezinnen verkeeren "plot seling in b'tteren nood. Nederland kent het wisselvallige lot van den zeeman en toonde zich steeds weer mild bij nieuwe zeerampen. Helpt ons daarom ook thans het leed der visschersbevolking verzachten en zendt ons spoedig Uwe gaven, hetzij aan het Dag- of Weekblad, waarin gij dit verzoek leest, hetzij aan een der penningmeesters van de hieronder ver melde Vereenigingan of Com'té's. Vlissingen, 22 Juli 1924. Namens het Bestuur van het Nederl. Roode Kruis, Jhr. A. W.G. VAN RIEMSDIJK, 's-Gravenhage, Princesscgracht 27. Het Bestuur van den Koninklijken Natio- nalen Bond voor Reddingswezen en Eer ste Hulp bij Ongelukken, „Het Oranje Kruis", W. A. DER TEX BONDT, Penningm., Amsterdam, Heerengracht 433. Prov. Watersnoodcomité in Zeeland, Jhr. Mr. J. W. QUARLES VAN UFFORD, Voorzitter. Mr. J. F. VAN DEINSE, Secr.-Penningm, Middelburg, Balans. Hulpcomité Vliss:nga:he—Amemuidsche Visschersramp 18 Juli 1924. M. J. HEMMEKAM, Penningmeester, Vlissingen, Gemeentehui. BUITENLAND. Vechtende Kamerleden Woeste tooneelen hebben zich in den nacht van Vrijdag op Zaterdag, in de Grieksehe Kamer van Afgevaardigden voorgedaan. Het was zóó erg, dat som mige afgevaardigden elkander met de vuisten bewerkten, terwijl voorts ook wandelstokken er aan te, pas kwamen, In al dien tijd, dat ik bij jou logeerde, Voelde ik den afstand tusschen jou en mij, Die haast onmerkbaar groeide met ie [jaren En ons vertrouwen ging. voorbij... voorbij! Och kind, je hebt het zelf ook wel be- [grepen, Wij zijn maar oude menschen van het [land, I Die kleintjes zorgen voor hun daag'lijksch [brood j e En jullie zijn voorname lui van stand Zeg weet je nog dien stillen achtermiddag Toen ik bescheiden sn een boekje las, Toen zei je fluist'rend tegen dat me- [vrouwtj e, Dat ik een goeie kennis van je was! En als we tegen do-iker gingen loopen, Dan slopen we een achterwegje rond, Omdat je 't in de breedp winkelstraten Wel wat te druk voor boerenmenschjes [vond Je oude moeder kan zich best begrijpen, Dat jij niet anders kzn hoor lieve kind, Omdat de wereld met haar dwaze eischen Altijd iets moois In goede afkomst vindt, "t Was dom van ons otn jou eens op te [zoeken, Maar ocb. we wilden toch zoo graag [eens zien, Hoe of je woonde, of je was veranderd, En 't was voor 't eerst en v,oor het [laatst misschien 1 Daarom m'n kind doen wij je geen [verwijten, Het leven heeft dit alles zoo gewild, En, nu ik jou eens eerlijk heb geschreven Is d'ergste pijn hierbinnen wat gest'ld. Maar mocht je soms naar moedertje [verlangen Vanuit je wereldje van pracht en schijn, Kom dan bij ons, dan kunnen we een [weekje Weer met ons drietjes dolgelukkig zijn KROES. Juli 1924, (Nadruk verboden De rjjwleibelastlBg. De minister van financiën, gezien de artikelen 1, 2, 4 en 12 der Rijwielbe lastingwet brengt het volgende ter kèn- nis van belanghebbenden: I. De voor noemde wet treedt in werking met in gang van 1 Aug. 1924. II. De belasting- merken worden uitgegeven op de kantor ren, bij- en hulpkantoren der posterijen en. zijn thans reeds verkrijgbaar. III. Het belastingmerk moet, met de daarop voor komende teekening naar buiten, naar alle zijden goed zichtbaar bevestigd zijn: IV. De hoofden van gezinnen, die :n de Rijks inkomstenbelasting over het loopende be lastingjaar niet zijn of worden aangesla gen en voor het rijwiel, dat zij vpor hun beroep of bedrijf noodig hebben, volgens artikel 1, laatste lid, der wet kosteloos een belastingmerk wensc-hen te ontvan gen, moeten zich daartoe in persoon aan melden ten kantore van den ontvanger der accijnzen over hun woonplaats, ten einde aldaar een schriftelijke aanvraag te ^oen. Voor het jaar 1924 kan deze aanvraag niet worden gedaan vóór 25 Juli. Bond voor Staatspouslon littering. Dinsdag heeft de Bond voor Staatspen- sioneering te Amsterdam zijn jaarlijksche algemeens vergadering gehouden, onder leiding van dén heer G. van der Velden. Na goedkeuring van de jaarverslagen en van de begrooting is als lid van het hoofdbestuur, in de plaats van den heer E. Posthuma, gekozen de heer J. A. van der Valk. Vervolgens heeft de vergade ring zich bezig gehouden met de behan deling van verschillende voorstellen be treffende het voeren van de propaganda en aangelegenheden van fouishoudelijken aard. De voorzitter deelde mee, dat hij na deze vergadering, aan zijn reeds eer der kenbaar gemaakt voornemen om af te treden, gevolg zou geven; niet omdat de samenwerking iets te wensehen zou laten, maar omdat het 'hem in hét belang van den Bond voorkwam, dat niet steeds een zelfde persoon de leiding in handen hieeft. i Na het logeeren. (Brief van een arme mzeder aaji haar rijke dzchter.) M'n kind, we zijn behouden thuisgekomen, Al duurde ons de reis een beetje lang, We raken langzaamaan al wat op jaren En vader is zoo schrikkerig en bang, Die houdt maar 't meeste van een rustig [zitje, Zoo met z'n pijpje bij z'n bloemenpraChjl, Met al de kleine daag'lijksche genoegens Van 't oude huis waar jij bent groot gebracht. De buren vroegen nog denzelfden avond, Hoe of jij kind je in den vreemde schikt. Of jij nog lief en hart'lijk was gebleven. Toen heb ik met een glimlacht „ja" [geknikt Nu wil ik je een eerlijk briefje schrijven, En eerlijkheid is soms een beetje wreea, Misschien lach jij, als je het hebt gelezen, Oirt m'n wat zelfgezochte levensleed. door schrijnen of overmatig trans- ll plrcercn is lastig en erg pijnlijk. hH j Akker's Kloostcrbalscm er op vcr- U I U zacht dadelijk, zuivert en geneest Uit Stad en Provincie, Ramp VlissiiLgen-Arneinuiden. ZIERIKZEE. Uit de ook door ons gepu bliceerde berichten is het bekend, welke ramp twee Zeeuwsche plaatsen Vrijdag j.l. door den plotseling opkomende.* storm trof, n.l. het omkomen van eenige stoere visscherslui, die met hun kleine» vaartuigen, ter visehvangst voeren endoor het woelige element werden verziwtolgen, waarop zij geslachten her een schamel stuk brood verdienden. Diepe droefheid en groote verslagen heid heerscht in de gezinnen der omge komenen; kommer en verdriet is hun ruim toegemeten deel. Waar de laatste jaren door alle Zeeu wen zooveel is gedaan tot leniging van den nood in Duitschland, Oostenrijk en Hongarije, hopen we niet tevergeefs aan te kloppen, wanneer wij hier een beroep doen op de offervaardigheid van velen onzer lezers, tot het geven van een bij drage voor de arme visschersgezinnen. Voor veel onnoodiger zaken w ordt meermalen een offer gevraagd, doch geld voor het hier boven omischreven doel wordt zeker nuttig besteed. Reeds zijn door ons de navolgende giften ontvangen: N. N.-f 2; v. d. B fl; N. N. f 5; N. N(. f 2,50; X. f 1; N. N, f 1; J. P. te Dreischoto f 0,25. Wie vol git? De Koningin heeft een belangrijke bijdrage doen toezenden aan den com missaris der Koningin in Zeeland. De commissaris der Koningin "in Zee land heeft het provinciale comité voor rampen van algemeen en aard niet bij eengeroepen. Het -bestuur van den Kon. Nationalen Bond voor reddingwezen en eerste hulp' bij ongelukken „Het Oranje- kruis", die alle vereenrgingen, welke zich hulpverleening ten cloel stellen, omvat, heeft met het bestuur van het Provinciale Watersnoioücomité in Zeeland en het plaatselijke hulpcomité een oproep, in de bladen geplaatst. Donderdagavond 81/2' uur concert door „Kunst en Eer" in de muziektent. 1. Vive les Basses, marsc'h, A. Barbe; 2. Le retour au Foyer, ouventure, J. Steene- bruge; 3. Pasquinade, morceau de genre, A. de Boeck; 4. Rip, fantaisie opera comi- que, R. Planquette. 5. Boulogne sur Mer, marsch, A. du Rudemont; 6. Une fète sous Bois, ouverture, L. Bpyer; 7. Serenade Niqoise, F. Andreu; 8. Sinte Ballet, a. mazurka b. valse. F. Popy; 9. March. Wij maken belanghebbenden attent op de in dit nummer voorkomende an nonce, waarin deelname trordt verzocht om1 te komen tot het oprichten van een hoofdakte-cursus. HAAMSTEDE. Vergadering van den ge meenteraad, gehouden op Maandag 21 Juli j.l. Aanwezig alle leden. Na opening door den voorzitter wordt behandeld het voorstel tot afscheiding van het werke- ioosbeidsbesluit, waartoe met alg. stem men wordt besloten, daar in de gemeente geen animo bestaat tot het stichten van een werkeloiosheidskas. De begrooting voor 1925 der gezondheidscommissie te Zierikzee in ontv. en uitg. m(et f 1692,84, waarvan f 24,44 ten laste der gemeente Haamstede komt, wordt z.h.s. goedge keurd. In verband met een schrijven van het Waterschap Schouwen inzake ophef fing der commissi v. d. grintwegen stel len B. en W. voor mede te werken tot een collectief beslu.t 'n dezen met ver bintenis {en eeuwigen dage jaarlijks f 330,84 te betalen in het onderhoud van reeds aangelegde wegen. Dhr. Blom zegt, dat het hem bevreemdt, waar voordien reeds door den raad tot opheffing is be sloten men later met voorwaarden komt. De voorzitter merkt hierbij op, dat in dezen den goeden gang van zaken ge volgd is, daar eerst door iedere corpo ratie afzonderlijk besloten moest worden om' daarna gemeenschappelijk de voor waarden vast te stellen, 't Voorstel aan B. en W. wordt daarna met algemeene stemmen aangenomen. Daarna komt aan de orde het verzoekschrift van de be woners der Noordstraat tot demping der a.g. brandsloot achter hun erf. B. en W. stellen voor afwijzend op dit verzoek te beschikken wegens de groote kosten aan de demping verbonden, en den betrok ken bewoners aan te schrijven de sloot zindelijk te houden. Dhr. Blom zegt, dat de tegenwoordige toestand der sloot uit gezondheidsoogpunt niet gewettigd is en hij in.dezen gaarne deskundige voorlich ting zag; in ieder geval moet iets gedaan worden voor goenen afvoer van het wa ter. Dhr. Gijliamse»is van meening, dat men met demping en rioleering nog niet klaar is; er moet dan ook nog een af scheiding komen met de aangrenzende gronden van dhr. v. d. Lek de Clercq. Dhir. Braam beweert, dat rioleering, we gens herhaalde verstopping der buizen, niet mee zal vallen. Dhr. Bolle zegt dat bij flink uitd:epen en schoonhouden der sloot het water best zal wegvloeien. Ten slotte wordt met algemeene stemmen be sloten een plan en kostenberekening te maken en overleg met dhr. v. d. Lek de Clercq te plegen. De rekening over 1923 v. d. vleeschkeuringsdienst te Brouwers haven in ontvang en uitgaaf resp. met f 3031,81° en f 2668,45, dus sluitend met een batig saldo van f 363,36ö wordlt goedgekeura. Op de voordracht voor zet ters (aftr. de heeren L. L. Bolle en S. W. Vis) werden de aftredenden geplaatst en als plaatsvervangers de heeren H. v. Toledo en A. Leeuwe. Op voorstel van B. en W. wordt besloten het voorgestelde bedrag der legesgelden op jac-ht-akten van 50 o/0 "te wijzigen in 20 o/0i De voor zitter deelt mede, dat door den heer R. H'. v. Schaik ten behoeve der gemeente- huishouding over 1923 in de gemeentekas een bedrag vani f 250 is gestort. Als leden der commissie tot nazien der gemeente rekening over 1923 worden benoemd de heeren L. L. Bolle J. den Boer en J. Braam en als leden tot nazien der reke ning van het Burgerlijk Armbestuur over hetzelfde tijdvak de heeren C. Blom, J. Braam' en J. C. Vis. Bij de rondvraag ves tigt dhr. Bolle de aandacht op de over hangende takken aan den straatweg (Hoo- genzoom) in de buurt van dhr. de Vlieger en het voor bestuurders van verschillende voertuigen belemmerde uitzicht door een groep knotwilgen aan den z.g. Driehoek. Gaarne zag hij door tusschenkomst van B. en W. bedoelde takken flink gesnoeid en enkele knotwilgen gerooid. Öok be spreekt hij den gevaarlijken smallen door gang bij Smallegange's dijk, vooral voor auto's. De heer Gijliamse zegt, dat veel snoeien en rooien afbreuk doet aan de schoonheid van den Hoogen Zoom: Vol gens zijn meening zou er dan op ver schillende plaatsen in de gemeente ge hakt of gerooid moeten worden. Boven dien kan een auto- of motorbestuurder door oordeelkundig rijden de veiligheid van het verkeer in de hand werken. Wat den oorgang aan Smallegange's dijk betreft, raadt de voorzitter den heer Bolle deze zaak te bespreken in een ver gadering van het Waterschap Schouwen. Dhr. Braam bespreekt nogmaals de op ruiming der paaltjes :n den doorgang naast de openbare school, die volgens hem1 het verkeer met kar of kruiwagen belemmeren. De voorzitter is plet voor de opruiming, daar men dan zeker voor karren e.d. meer gebruik zal maken van deze gang, met stoornis voor het onder-, wijs. Een voorstel van dhr. Braam tot verandering in den bestaanden toestand wordt met 5 tegen, 2 stemmen verworpen. Daarna sluiting. RENESSE. De trek naar duin en strand wordt steeds grooter. Niet alleen het bezoek van ééndaagsmenschen vermeer dert, maar ook het voor korter of lan der tijd zich vestigen in hotel, in pension of bij particulieren neemt gestadig toe. Het aantal overtreft zelfs verre de aan biedingen van gesch'kte gelegenheden. Wie eenigen durf heeft of wat onderne mingsgeest bezit, kan er zeker van zijn, dat hij in zijn onderneming slaagt. Zoo hee'ft de heer P. Beije een flink gebouw gesticht, het gedoopte oud-Hollandsohe „'t Schuijlhuijs", met ruim wachtlokaal en uitstekende gelegenheid voor pen sion-, strand- èn badgasten. Het groote bezoek aan het „Schuijlhuijs" bevestigt reeds het vermoeden, dat 'de stichting aan een gevoelde behoefte zou voldoen. Als een bewijs dat het bezoek aan Juin en strand groot is, kan gemeld, dat Zon dagnamiddag niet minder dan 2500 per sonen, waaronder vele vreemdelingen bui ten Schouwen—Duiveland, 2ich op en aan het strand bewogen. Er werd door velen gebruik gemaakt van een verfrisschend zee-, een bruinend zonne-, of een ver sterkend zandbad. Het langzame, voor zichtige „grauwtje" had het dien middag zeer druk. 1 Ook in onze gemeente komt de geheimzinnige en verontrustende ziekte der hoornen, vooral onder de iepen, voor. Het uitwendige beela der iepenziekte ver toont zich door verdroging der bladeren, verschrompeling der takken, meestal be- ginneaid in den top der boo men. DREISCHOR. Onder overgroote belang stelling der ingezetenen vergaderde Dins dagavond j.l. hier het feestcomité teneinde verslag fe doen van het i'eestprogramma ter gelegenheid van het a.s. Koninklijk bezoek. Uitvoerig werden de plannen be sproken en overwogen. Het programhia bevat o.a. koraalmuziek van den toren, schoolfeest, waarbij een goochelaar zal optreden, volksspelen, concert optocht van praalwagens enz. Als bijzondere at tractie, des avonds openlucht-bioscoop, gondelvaart en tot slot lichtstoet. Tijdens de vergadering werd er gecollecteerd voor de nagelaten betrekkingen der om gekomenen te Vlissingen en Arnemuiden tijdens de storm Vrijdag j.l. De ramp op de Schelde. Zaterdagmiddag heeft dé 'Commissaris der Koningin :n Zeeland, jhr.mr. J. W. Quarles van Ufford een bezoek gebracht aan Vlissingen en heeft daar in gezel schap van den burgemeester, den heer C. A. van Woelderén, een bezoek gebracht aan den Nieuwen Dijk, de plaats waar de visschersvlaot ligplaats heeft. De Commis saris had daar een onderhoud met enkele visschers, o.w. den matroos C. Meerman van de Arn. 27, den eenige geredde van de bemanningen van vier verongelukte scheepjes. De commissaris gaf ,o.a. den wensch te kennen, ëen kijkje te nemen aan boord van een der geteisterde scheepjes, en hij begaf zich ovef 5 andere _naar de VI. 5, een der erg beschadigde scheepjes, waar hij zich liet voorlichten over het bevestigen van zeilen, reepen en netten. Tegen hen, die medegegaan waren aan boord, zeide de commissaris, dat men helaas dé verloren mensehen- levens niet kan teruggeven, maar dat de financieele gevolgen van de ramp zullen worden verzacht door dat de burgemees ter een commissie heeft samengeroepen voor het inzamelen van geld en 'door'dat hijzelf het Comité voor hulpverleening bij rampen van algemeenen aard bijeen zal roepen. Na dit bezoek ging de com missaris nog naar een bergplaats in de Nieuwstraat, waar de erg gehavende zei len waren opgéborgen. Ook hier onder hield Z.Ex. zich met enkele der stoere eenvoudige visschers en gaf Kij bij her haling de verzekèring van zijn groot medeleven met de doior den ramp zoo zwaar getroffen gezinnen. De hoqge be langstelling maakté op de visschers die pen indruk. Koninklijke belangstelling. De Koningin heeft ii't Noorwegen tele grafisch opdracht doen geven, Hare deel neming te betuigen aan de nagelaten betrekkingen van de visschers, d:e bij den jongsten zwaren storm op de Schelde zijn omgekomen. Tevens heeft HM. laten intormeeren, op welke wijze in den eer sten nood der getroffenen wordt voorzien. liet koninkljjk bezoek aan Zeeland. Bij het aanstaand bezoek aan Zeeland zal het gevolg van H.M. de en ZJK.H. den Prins der Nederlanden be staan uit: Gravin van Lynden van San- 'denburg, geboren Baronesse van Nagell, grootmeesteresseBaronesse Sloet van Marxveld, eerste Hofdame, bémst met de opvoeding van HiJK-H. Prinses Juliana; Viice-Admiraal b. d. Bauduin, chef van het Militaire Huis der Koningin; Graaf Du Monceau, grootmeester; Baron Ben- tinck, eerste stalmeester; Baron van Geen, kamerheer en particulier secretaris der Koningin;. Jhr. van Teylingen, kamerheer i. b. d. in de provincie Zeeland; Kapi tein ter zee, jhr. von Mühler, adjudant van Z.K.H. den Prins; Ritmeester Jhr. de Jonge van Ellemeet, adjudant van H.M. de Koningin; le luitenant Jhr. Verhei jen, or donna ns-ioffieier der Koningin. De direc teur van het Kabinet der Koningin, Jhr. Mr. van Tets zal de Koningin vergezellen gedurende Harer Majesteits verblijf in Zeeland. Extra reisgelegenheid op 6 Augustus. Het was natuurlijk noodig,'bij den te verwachten ontzaglijken stroom van be zoekers te zorgen voor extra-reisgele- genheden op Woensdag 6 Augustus 1924. De Provinciale Stoombootdienst hëeft, naast de gewone diensten, ingelegd extra- booten in den morgen van Walzoorden, van Sas-van-Gent, van Neuzen en van Zierikzee—Kortgene. Al deze extra-boo ten varen door tot aan de Loskadè te Middelburg. Des avonds vertrekken ze weder van daar naar de plaatsen, van waar ze des morgens afvoeren! De prijs

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1