Zierikzeesche ftl Nieuwsbode y abonnement: advertentiëni Maandag 21 Juli 1924 zierikzeesche courant, ff™ "4npjr Verzoek om Hulp. Prijs per 8 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor hot' buitenland por jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 ofüt. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 60 ets. van 4 regela en daarboven 20 oto. per regel. Beolamee 80 ote. p. regel. By contract belangrijke korting Opnieuw heeft een zware ramp de arme vlssohersbovolking te Vlissingen en te Arnemuiden getroffen, nog ernstiger dan by d8 laatete groote ramp in 1903. Tien Vlis9ing8ohe en 5 Amemuldsohe visachera zijn verdronken en één visscher werd zwaar gewond, 4 niet-verzekerde viBschersbooten zyn vergaan, verschil lende zeilen zijn geheel vernield, tal van netten zijn verloren gegaan door het noodweer op 18 Juli j.l., eene voor de visschersgezinnen zelf onherstelbare ma- terlëele Bohade van ongeveer f 30,000 Maar veel zwaarder is de rouw en de diepe ellende van de nagelaten be trekkingen der verongelukten, bijna allen weduwen en weezen, die onverzorgd achterblijven. De zee heeft geheel onverwachts, na een praohtigen zomerdag, nieuwe offers geëischt. Tel van gezinnen vérkeeren plotseling in bitteren nood. Nederland kent het wisselvallige lot van don zeeman en toonde zich steeds weer mild bij nieuwe zeerampen. Helpt ons daarom ook thans het leed der visBcherebevolking verzachten en zendt ons spoedig Uwe gaveD, hetzij aan don Gemeente-Ontvanger te Vlis singen, hetzij aan het blad, waarin gij dit verzoek leest. Vlissingen, 19 Juli 1924. Namens het Hulp-comité VlissingBche— Arnemuldeche visschersramp 18 Juli 1924, De Burgemeester van Vlissingen. u) Wjj zullen gaarne gelden hiervoor in ontvangst nemen en in ons blad de bedragen verantwoorden. dr REDACTIE. B U I T e N l A N p. Moord wit liefde. In een kliniek te Villejuif bij Parijs heeft zich een drama afgespeeld, dat wederom de kwestie opwerpt betreffende het recht van doktoren om den gruwelij- ken doodstrijd hunner patiënten te ver korten. De jeugdige, in zijn land zeer bekende Poolsehe dichter Zyznofski, die ban kanker leed, had zich met zijn 22- jarige vrouw Stasia Uminska naar Parijs begeven om daar een radio-therapische behandeling te ondergaan. Zyznofski had ais vrijwilliger in het Fransche leger in ,den oorlog dienst gedaan en zich bij den vrede in Warschau gevestigd. Toen hij een jaar geleden ziek werd, vond hij in zijn a.s. vrouw een toegewijde verpleeg ster. Het meisje, een zeer bekende ac trice, trok zich van het theater terug, om zich geheel aan den zieke te kunnen wijden, die haar onlangs huwde ten einde haar als zijn vrouw mee naar Parijs te kunnen nemen. De behandeling te Parijs had echter niet de minste uitwerking en de jonge dichter was ten doode opgeschreven. Nacht en dag waakte zijn vrouw bij hem; zij liet een hoeveelheid van haar bloed op hem overbrengen, hetgeen ech ter geen verbetering bracht. Steeds weer klonk uit het bed van den met den dood .worstelenden zieke de kreet: „Dood me, dood me dan toch!" Eenige dagen geleden had de zieke een tfosds morfine gekregen en hij sluimerde. In een moment van wanhoop sloop de Jonge vrouw naar het bed, haalde een revolver te voorschijn en schoot haar man dood om een ellendig ontwaken voor aitoos te voorkomen. Daarna stortte zij bewusteloos neer. Het tragische geval heeft in Parijs dieps deernis gewekt en naar het schijnt zijn de PoolsJie autoriteiten doende om te voorkomen, dat de ongelukkige vrouw zich in een langdurig proces voor den rechter zal hebben te verantwoorden. Pijnen in Tanden en Kiezen verdrijft men door Mijnhardt's Sanapirin-Tabletten. Urobeerl Ft ine TT7e/kchoco/ac/e J met Zuidvruchten- BIWWENLAiö. Kén Nederl. kanonnenfnbriek. Voor het eerst in Nederland heeft een fabriek de vervaardiging ondernomen van kanonnen met gevolg, dat verleden week de eerste batterij gereed kwam, n.l. vier veld houwitsers en een z.g. pulverkanon. De proef is genomen door de Hollandsche Industrie en Handel-Maatschappij te Dan Haag. een dochter-maatschappij van de Mij. Vlessing Co. aldaar. Het geschut is vervaardigd op de scheepswerf P. Smit Co. te Rotterdam, met behulp van een twaalftal terzake kundige employé's van de Duitsche Geschut-fabriek Ehrhardt. Tijdens den aanmaak dezer batterij heb ben Nederlandsche militaire autoriteiten herhaaldelijk een bezóek gebracht aan de scheepswerf en thans worden door het Nederlandsche leger proeven met deze kanonnen genomen. De veldhouwitsers zijn stukken van 10,5 c.M. A. P. A. vernam: dat het hier een proef betreft om te zien in hoeverre Nederland zich onafhankelijk kan maken van het buitenland, wat betreft geschuts-industrie. Men weet dat de proefneming in som mige buitenlandsche bladen eenige onge rustheid heeft verwekt, die beweerden dat te Rotterdam voor Duitschland kanonnen werden aangemaakt. Da directie der fa briek verklaarde, dat de gefabriceerde batterij een proefneming geldt en dat de batterij aan niemand verkocht is, zoomin aan de Nederlandsche als aan een buiten landsche regeering. Uit Stad ars Pravlnole ZIERIKZEE. Bij de heeren van Ben- them Jutting te Middelburg verscheen van de ham des heeren P. A. Wansink een brochure over: „De Zeeuwsehe hoofd stad voor ien Geus", waarin het ontzet van Middelburg, onvermijdelijk geworden door ae Spaansche nederlaag bij Reimers- vvaal, wordt beschreven. Op de titelpagina prijkt een portret van Christoffel de Mon- dragen, wiens naam ook met Zierikzee's geschiedenis is verbonden, terwijl voorts in dit werkje een auidelijke kaart van Zeeland omstreeks 1540 is opgenomen, benevens een afbeelding van den zeeslag bij Reimerswaal 29 Jan. 1-574, naar een der tapijtbehangsels in de Abdij te M:d- delburg. Op de internationale Bakkerij ten toonstelling, gehouden te 's-Hertogen- bosch, verkreeg die heer H. J. Doeleman (BeschuiitgeleifabTiek „Zedandia") alhier een eere-diploma met zeer eervolle ver melding, voor de artistieke en doelmatige inrichting van zijn stand met bijzonderen lof. Hedennacht omstreeks 1 ,uur, ont dekte de burgemeester in de serre zijner woning brand, vermoedelijk ontstaan door het vallen van een stukje kaars op 't tapijt Door zijn tegenwoordigheid van geest wist de burgemeester zelf erger te voorkomen, hoewel de daar staande vleugelpiano ernstig beschadigd werd en het behang geheel verbrandde, terwijl voorts schade werd aangericht aan gor dijnen enz. Met de inmiddels toegesnelde buren konden de laatste vlammen gebluscht worden. Er is heel wat schade aangericht, die door verzekering wordt gedekt. Bij het te 's-Hertogenbosch gehou den examen voor rijksklerk D. B., slaagde o.a. de heer C. v. d. Kreke Dz., geb- te Zierikzee, thans particulier klerk al daar. ELLEMEET. Alhier is een commissi samengesteld, om ter gelegenheid van de komst van H.M. de Koningin In deze gemeente, op bescheiden schaal een feest te organiseeren. DREISCHOR. Spoedeischende Raadsver gadering op Zaterdag 19 Juli j.l. Alle leden aanwezig. Voorzitter, de burge meester. Bij de opening deelt de voorzit ter mede in verband met de komst van H. M. de Koningin, deze vergadering zoo plotseling te hebben belegd. Gaarne zou hij, na gehouden bespreking met de wet houders, den gevel van het antieke ge- meenlehu's in zijn oorspronkelijken vorm z'en veranderd en in plaats van 't brand- spu.'thuis, deze lokaliteit zien ingericht voor het archief. In de eerste plaats de, dubbele deuren uit den gevel verwijderd, en daarin een naar den ouden vorm vervaardigd lichtkozijn met venstertjes, geplaatst. Een en ander ais aandenken aan het Koninklijk bezoek. De brand spuit met toebehooren kan dan geplaatst worden in de schuur der hoofdonderwij zerswoning. Wil de Raad het ar chief hier houden, zoo zullen toch mettertijd kas ten moeten worden bijgemaakt. De heer der Weduwen vraagt of het wel zoo erg zou zijn, wanneer het archief weg moest? De meeste leden zouden het graag hier houden. De voorzitter heeft een voorloo- pige kostenberekening voor de noodza kelijkste verandering laten maken en komt voor den gevel en overbrengen, van de brandspuit op f75. Dit vindt wel instemming bij de leden. De heeren der Weduwen en W. v. d. Linde vreezen ech ter, dat er aan de nasleep hiervan zeer groote kosten verbonden zijn. De heer der Weduwen noemt zelfs, zoo alles in orde moest komén, het bedrag van f 1000, zoodat alle leden er zich dan tegen ver klaren. Na ruime uiteenzetting en uit voerige toelichting stelt de voorzitter voor, als maximum vast te stellen de som van f250, wat wordt aangenomen. Tegen stemden de heeren W. v. d. Linde en A. P. der Weduwen. Aangeboden wordt de rekening over 1923. Deze sluit met een goed slot van f4616,845. Op voorstel van 'den heer A. P. der Weduwen wordt be sloten, deze rekening niet door een com missie uit den Raad, doch door den geheelen Raad te laten nazien. Bij dei rondvraag vestigt de heer P. v. d. Linde de aandacht er op, dat er èn op de O. L. School èn op de bewaarschool een kind is, dat niet is gevaccineerd, waarop de voorzitter onderzoek toezegt. Hierna sluiting. L... inbare posten van den hoofdelijken om slag over f 1920 oip f 1,11 Val die van de hondenbelasting 1920 op f 4; staat van oninbare posten over '22 op f 0,621/2; die van de hondenbelasting 1922 op f4; van schoolgelden over 1922 op f 12,09; oninbare posten over 1923 van de hon denbelasting f 4; schoolgeld over 1923 f 37,26; staat restanten schoolgeld f 3*9,60. Aangeboden wordt de rekening over 1923. Ontvang f 73300,345 en uitgaaf f 731653,09; batig slot f 1647,255. Tot leden van de i commissie voor onderzoek van die reke- ning worden aangewezen de heeren J. Keijzer, J. M. van der Graaff en D. K. i Rijstenbil. De rekening van het Burger- lijk Armbestuur over 1923 wordt goedge- keurd in ontvang opf f 1278 en uitgaaf op f 1203,07. De begroeting dier admdnistra- NIEUWERKERK. Jiijet ingang van he- i tie voor 1925 wordt goedgekeurd op een ien is de rijksveldwachter trig.-ti.t. I. bedrag van f,1245 in ontvang en uitgaaf, Pollie van H. I. Ambacht naar hier ver- 1 met een subsidie uit de gemeentekas van plaatst. f 1150. De begroeting voor 1924 wordt ge- nmiTMTPcr wijzigd imet een vermeerdering, in ontvang BRUINISSE. Met den storm Van Vrij- en uRgaaf van f 3903,50. Aan den heer dagmorgen hebben zich ge.ukkig hier p van Rees WOfdt op üiens ver2oek eer. geen ernstige ongevallen voorgedaan. voi ontslag verleend als ambtenaar van Vele schippers, die het weer niet al te t den Burgerlijken Stand, best vertrouwden, en voor wien het geen f.f e^sipaJye noodzaak was te gaan visschen, waren thuis gebleven. Toch waren nog een 25- tal uitgevaren om een vracht mosselen te gaan visschen, en over deze heeft men dam ook eenigen tijd in spanning gezeten. Ook zij werden door den plot- j seling opkomenden storm overvallen en moesten in allerijl een goed heenkomen zoeken. Voor velen ging dit met groote moeilijkheden gepaard, daar men op de vaartuigen, die nog voor de korren lagen, deze niet tijdig genoeg kon binnen ha.en, j en de zee al spoedig zeer ruw was worden. Zonder zeilen, met den enkelen mast, lieten zij zich voor den wind naar de haven waaien, waar tal van schippers gereed stonden een toegeworpen touw te j grijpen, en de vaartuigen zoo verder de i haven in te trekken. Van vier vaartuigen 1 waren de roeibooten los gebroken en r waren deze weggedreven. Later iwerd bekend, dat ze op verschillende plaatsen i aan den dijk waren gespoeld, en werden - ze door de eigenaars weer gehaald. Be- halve dan met eenige' schade aan zeilen en want kwamen allen behouden de 1 haven binnen. De mosselen op de verwa- j teringsp laa ts en waren grootendeels door de gOiven weggeslagen. Of op de per- j ceelen schade is aangericht was nog niet t bekend. De ramp te Vlissingen. De Commissaris der Koningin in Zee land zal zoo spoedig mogelijk het comité tot leniging van nooden van algemeenen aard bijeenroepen. De burgemeester van Vlissingen wendt pogingen aan, te komen tot de oprichting van een commissie voor steun aan de nagelaten betrekkingen van de slachtoffers van de ramp in de Deurloo. Besloten is, geen feestelijkheden'te Vlis singen te doen plaats hebben bij het Ko ninklijk bezoek op 8 Augustus. De daar voor reeds gegeven gelden zullen met' goedvinden van de schenkers voor be doelden steun worden bestemd. Prov. Staten van Zeeland. In de afdeelingen had geen der leden bezwaar tegen de voorgestelue verorde ning, alleen vroeg een lid waarom het noodig is, bepalingen op te nemen om trent het opsnoeien van boomen. (Ook werd gevraagd of Ged. Staiten dén tijd niet gekomen achten de kwestie van de Centrale watervoorziening op Walcheren weder ter hand te nemen. Evenals voor Walcheren werden ook voor Tholen in 1914 het eerst plannen ge maakt en daar is nu de rentabiliteit ver zekerd omdat reeds 1654 van de 3189 tilleerd 'n een groote re hoeveelheid dan van één liter, niet gedekt door document, en 2. medeplichtigheid aan het misdrijf van binnenlandse!) verVoer van suiker, zonder geleibiljet, in een gev.al, waarin zoodanig document wordt vereascht, tot f 9!?0,70 verhaalbaar bij lijfsdwang, s. 1 w. h. en f 15 b. s. 3 d. to.; J. J. van der W., schippersknecht, 21 jaar, wonende te Zierikzee, wegens: 1. medeplichtigheid aan het misdrijf van vervoer van gedis tilleerd in een grootere hoeveelheid dan van één liter, niet gedekt door document, en 2. medeplichtigheid aan hst misdrijf van toinnenlandsch vervoer van wijn, zon der geleibiljet in een geval, waarin een zoodanig document wordt vereïscht, tot f 1771, verhaalbaar bij lijfsdwang', s. 1 Wi. (hl. en/ f 15 b. is. 3 d. h. A. den B., land bouwer, 33 jaar, wonende te Zierikzee, werd vrijgesproken. Voorts werd behandeld de zaak tegen J. S., vrachtrijdersknecht, 18 jaar, wo nende te Bruinisse, beklaagd van ver duistering van f 10,10 en een zak voor kippenvoer ten nadeele van J. van Hoeve en M. Kapelle, op 3 April 1924 te Oos- terland. De Officier van Justitie eischte f 25 b. s. 25 d. h. De uitspraak werd be paald op 25 Juli a.s. ONDERWIJS, y aansluitbare perceelen aan de waterlei- In de Zaterdagavond gehouden ver- ding verbonden zijn. Sommige leden be- cni,;nnarc. uicc^.orcho. twijfelden of de plattelandsbevolking van gadiering van Schippers- en Visschersbe- lang werd, na opening, overgegaan tot Walcheren veel voor 'een waterleiding het verkiezen van een bestuurs.id, in de 2al voelen, terwijl een lid opmerkte dat het water in Thoden duur is, want dat j voor een burgerhuis allicht f 40 a f 50 per jaar moet worden betaald. Tegtu i dit laatste werd aangevoerd, dat voor een arbeiderswoning op Tholen slechts verschuldigd is, terwijl de prijzen nog zouden kunnen dalen bij verminderde loo- nen en goedkoopere olie. Ged. Staten achten de bepaling van het snoeien der 'boomen noodig, om dat het mogelijk is, dat te eeniger tijd voor den aanleg van een waterleiding, ook bovengrondsche werken moeten worden gemaakt. plaats van dhr..J. Okkerse Jz., die bedankt had. De heer Jan de Ronde Jz. werd als zoodanig gekozen. Ingekomen waren de volgende stukken: een stuk inzake pacht- b et a ting, dat geen uitstel meer kan wor den verleend. Antwoord op een verzoek j f io per jaar behoeft te worden betaald, der vereeniging aan het bestuur der Vis- en dat voor 40 o/o van de aangesloten scherijen, om perceel^o, die braak lig- perceelen niet meer dan f 13 per jaar gen te verpachten, dat er zulke percee len niet zijn. Een verzoek van- den voor zitter der Visscherijen te Zierikzee, om medewerking te verleenen aan de te houden vlootrevue, ter gelegenheid van het bezoek van H. M. de Koningin aan Zeeland. Aanmelding tot deelname kan geschieden tot uiterlijk Vrijdag as. Ver der werd mededeeldng gedaan van een mondeling gesprek met den hoofdinspec teur der belastingen te Breda over het inklaren van mosselbooten des nachts te Hansweert, waarbij genoemde heer be loofde zijn medewerking te zullen ver leenen. Een der leden deed nog verslag van het onderhoud dat hij heeft gehad over de mosselcultuur met zijn Excel lentie den minister van financiën. Daarna werd de vergadering gesloten. STAVENISSE. Mej. P. uit Rotterdam, hier logeerende, had het ongeluk met de fiets te vallen, waardoor zij een hersen schudding bekwam. De toestand is beden kelijk. -ü doorzitten bij fietsen (zadelpijn) ■kunt gij gcmalAelijk cn dadelijk verhelpen met den alom geprezen loop en AKKER-S KLOOSTERBALSEM. Door- SCHERPENISSE. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Vrijdag 18 Juli. Aanwezig alle leden met den secr. Overgelegd wordt 't -proces-verbaal van kasopneming op 17 Juni 1924. In kas was en moest zijn f 3689,16s. Een verzoek van den gemeentewerkman J. de Graaf, om een gratificatie voor bewezen politiedien sten over 1921, wordt aangehouden. De legesverordening wordit in dier voege gewijzigd, dat voor cille jachtakten 20 o/o zal betaald worden van het verschul digde recht bedoeld :n de Jachtwet. Het besluit van den raad, betreffende uitgave van gemeentegrond in erfpacht aan G. Tiehem, wordt ingetrokken. Op de voor dracht voor zetters worden geplaatst de heeren M. Andriesse, J. Keijzer, J. Keur en D, K. Rijstenbil. Oip een verzoek van de schietvereeniging om een bijdrage voor 1924 wordt afwijzend beschikt. Een verzoek van de muziekvereeniging „Een dracht" om de nieuw gebouwde muziek tent op de Hooge Markt te plaatsen, wordt met 4 van de 7 stemmen toege staan. Tegen waren de heeren J. Keijzer en A. Rijstenbil, terwijl D. K. Rijsten bil 2Sch van stemming onthield. Naar aanleiding van een opmerking van Ged. Staten wordt de bouwverordening betref fende de bestaande woningen eenigszinsi gewijzigd. Vaststelling geschiedt van on- RECHTZAKEN» Bij vonnissen der Arrondissements- Rechtbank te Middelburg van 18 Juli 1924 zijn veroorüeeld: A. A. de B„ schipr persknecht, 30 jaar, wonende te Zierik zee, wegens frauduleuzen invoer tolt f 25 !b. s. 5 d. h. en/ f 10 b. s. 2 d. h., met verbeurdverklaring. L. O., koopman, 37 j., wonende te Zierikzee, werd vrijge sproken. L. O., koopman, 37 jaar, wo nende te Zierikzee, wegens het toelaten van accijnsgoed, hetwelk bij het vervoer moet gedekt zijn, in een bij den beklaag de in gebruik zijnd pand, met de weten schap, dat het in strijd met de wet li ingevoerd of vervoerd, tot f 25 b. s. I d. h., met verbeurdverklaring. W. O., mosselsehipper, 47 jaar, wonende te Zie rikzee, wegens: 1. Vervoer van gedistil leerd in een grootere hoeveelheid dan van één liter, niet gedekt door document; 2. Binnenlandsch vervoer van suiker, zon der geleibiljet in een geval waarin zoo danig document" wordt vered9Cht, tot f 1331,05 verhaalbaar bij lijfsdwang, s. 1 m. h. en f 25 'b. s. 5 d. h., met ver beurdverklaring; L. O., koopman, 37 jaar. wonende te Zierikzee, wegens: 1. vervoer van gedistilleerd in een grootere hoe veelheid dan één liter, niet gedekt door een document en 2. binnenlandsch vervoer van wijn zonder geleibiljet in een geval, waarin zoodanig document wordt ver- eischt, tot f 2656,50 verhaalbaar bij lijfs dwang, siibs. 2 ml h'. ön f 25 b. s. 5 d h„ met verbeurdverklaring. A. L. F. schipper, 30 j„ wonende te St.-Philipsland, wegens frauduleuzen invoer to|t f 25 b. si 25 d. h., met verbeurdverklaring. A. A, die B., schippersknecht, 30 jaar, wonende te Zierikzee, wegens: 1. medeplichtigheid aan het misdrijf van vervoer van gedia- Aan de Middelt'. Tec-hn. School te Dor drecht, slaagde voor het diploma electro- technicus, o.a. de heer C. A. J. Meijer te Zierikzee en voor het diploma suiker- technicus, de heer P. J. Dogger te Zie rikzee. NIEUWERKERK'. Aan den heer J. N. Flikweert is wegens studie tegen 1 Sept. eervol ontslag verleend als onder wijzer aan de Geref. M.U.L.O.-schooi te Middelburg.. STAVENISSE. Geslaagd bij het over gangsexamen 2 tot de 3e klasse aan de H. B. S. te Bergen op Zoom, Jac. Hage P.Wz. alhier. VERKOOPINGEN, ENZ» BRUINISSE. Bij de op Vrijdag j.l. ge houden aanbesteding van 2550 K.G. into zaaiwikken, ten behoeve van de ver- eeniging „Landbouwbelang" alhier, is de partij gegund aan den heer J. Smalle- gange te Terneuzen, voor den prijs van f 16 per 100 K.G. OUD-VOSSEMEER. Do.or notaris D. v. d. Velde te Tholen werd Vrijdagavond alhier verkocht een woonhuis (slagerij) met schuur, ten behoeve van C. van Mar- kensteijn aan den heer P. de Wilde Mz., alhier, ad f 5500, LANDBOUW EN VEETEELT. In het maandblad der Ned. Pomologi- sohe Vereeniglng, hoofdafdeelingFruit teelt'dor Noderl. Heidemaatschappij, van Juli, sohryft de heer Lijsten over het gevaar van den uitvoer van fruit naar Duitschland. Schrijver betoogt, dat Duitschland voor den oorlog tot een der grootste afoemers van het Nederland sche fruit behoorde en- dat deze buur staat, na enkele jaren niet in staat te zijn geweest ons fruit te koopen, thans weer op onze markten verschijnt. Hoewel deze vraag naar Duitschland op zichzelf een verblijdend verschijnsel is, kan deze vraag nadèeiig werken ten opzichte van een goed geregelden handel. Noodge dwongen is' de telér er in de jaren, dat er geen export naar Duitschland moge lijk was, toe overgegaan meer zorg aan zijn prodüot te besteden, vooral ten opzichte van sorteering en verpakking en heeft hij, wat betreft dit onderdeel, een voorbeeld genomen aan den Ame- rikaansehen teler. Voorloopig vraagt Duitschland weer een onverpakt product en waar het den teler gemakkelijker ia geen sorteering en verpakking toe te passen, vreest sohrijver, dit de vooruitgang, welke er de laatste jaren was te bespouren, weer verloren zal gaan. In dit verband wijst hy echter op hetgeen de leider der Duitsche oofttelera op een oongres heeft gezegd en waarbij deze de leden wijst op de noodzakelijkheid van een betere sor teering en verpakking en mededeeling doet van een sterk toenemen den invoer van Amerikaan soh fruit, dat door de goede sorteering en verpakking het inlandsohe product zal vordrlngen. De heer Lijsten is van oordeel, dat ook de Nederlandsohe teler zich reken schap moet geven van dezen toestand en in plaats van voort te gaan op den ouden weg, meer en meer zijn aandacht dient te wijden aan de behandeling van het fruit na den oogst. Alleen, wanneer wij in staat zijn een product te leveren, hetwelk ten opzichte van sorteering en verpakking gelijk waardig is met het Amerlkaansohe, zal het mogelijk zijn in de toekomst het groote afzetgebied in Dultsohtand; te behouden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1