Zierikzeesche 0Nieuwsbode RHEUMATIEK Vrijdag 18 Juli 1924 zierikzeesche courant. ®°81,e1 jaargang. - no. mos. J. BONGERTMAN, Ziarikzee. Heilgymnastiek. Massage. Algemeen Overzicht. AHONIGS» W Puddingen Weder een opzienbarende Genezing. IN 4 WEKEN GENEZEN. Probeer mijn Behandeling Gratis. ABONNEMENT: PriJi por 6 maanden f 1,60, Jranoo por poBt 1,80. Voor hot buitenland por Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummeri 6 oent. Verschijnt MaandAg, Woensdag en Vrijdag. J P 01' I. OE LOOZE Jr. Ulft-IMMt. M. I. KOSTEN, ADVERTENTIËNi van 1—8 regels 80 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Beolames 80 ets. p. regel. By contract belangrijke korting Inzending op den dag van uit gave voor 11 ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. eerstiTbladT Bij Huidjeuk ©n ook bij Muggenbetdn geeft het inwrijven met PUROL dadelijk verlichting Bij Apoth. en Drogisten. Woensdagvoorm'iddag" is in een der zalen van het Britsche ministerie van buitenlandsche zaken te Londen de ge- alliëerde conferentie geopend, door den Engelschen premier MacDonaïd, welke in zijn openingsrede krachtig aandrong op toepassing van het rapport der deskundi gen, het doel dezer bijeenkomst. Daarvoor moet aan een tweetal eischèn zijn voldaan, n.l. dat de economische en fiscale eenheid van DuitscMand zal wor den erkend en voorts, dat er voldoende zekerheid voor de geldbeleggers is, die eventueel zullen deelnemen aan de lee ning van 40 milïioen pond sterling aan Duiitsehland, in het rapport-Dawes ge noemd. Het schijnt, dat men van de heeren af gevaardigden naar deze conferentie de hoeveelste? mag verwachten, dat er nu niet eens alleen gerookt en gedron ken zal worden, doch dat men rekenen mag op hun gezond- verstand, zoolang ze niet door hunne fesp. regeeripgen gedwarsboomd of terug geroepen wor den. Slaagt deze conferentie, dan slaan we eindelijk het goede pad in, dat leidt naar betere verhoudingen op internationaal po litiek terrein, want Duitschland is be reid al voert men daar van rechtschen kant actie tegen de conclusies der des kundigen van het Dawes-rapport te aan vaarden. In politieke kringen is men van mee ning, dat de samenkomst aan de Theems lang van duur zal zijn, terwijl men bo vendien verwacht, dat men'ge moeilijk heid zal zijn te overwinnen. Van Fran- sche zijde wordt n.l. beweerd, dat reeds heel spoedig Duitschland »zal worden uit- genoodigd mede aan te zitten om tot een oplossing te komen, tegen welke uit- noodiging Frankrijk's vertegenwoordiger zich zal verzetten. Het zwaartepunt van alles blijft voor de Franschen de naar hun meening over dreven macht, die men in Engeland aan de houders der eerste ,80 mi.lioen wil toekennen, want aldus redeneert men Ln Parijs wat is 800 milïioen in verge lijking met de minstens 800 milliard, die< Duitschland zelfs na het rapport-Dawes zal moeten betalen? Wanneer nu, om Duitschland een handje le helpen, al geëischt wordt, dat men ook politiek de macht uit handen geeft, komt het Frankrijk voor, dat men haar belan gen wel wa-t met te veel nonchalance be handelt. Overeenstemming is dus nog niet ver kregen, maar men zal goed doen niet in beschouwingen te treden over den te verwachten uitslag, die nog in de neve len der toekomst verborgen ligt. BINNENLAND. Het nlfuwa r\jwfelpla»fje. De nieuwe rijwielplaatjes .waarmee de rijwiel-bezitters hun belasting van f3 over 1924 moeten voldoen, zijn nu aan de post kantoren verkrijgbaar. Men denke er aan dat te dóór 1 Aug. aan de fiets moeten zitten. Voor het aanbrengen van 't plaatje aan de fiets moet men zelf Zorgen. En daarvoor worden nu allerlei middelen aanbevolen. Het plaatje is van koper, met ingestempelde letters: R. W, B. 1924 Nederland. Proces tegea den Staat. Op verzoek van den Centralen Bond van Nederlandsch post-, telegraaf- en te lefoonpersoneel heeft mr. H. P. Mar- chant ten behoeve van den Amsterdam- schem brieven- en telegrambesteller A. J. M. van der Wielen c'.s. den Staat der Nederlanden gedagvaard, op- morgenoch tend 10 uur te verschijnen voor de recht bank te 's-Gravenhage, voor een vorde ring wegens te weinig genoten salaris over de maand Mei. In de dagvaarding wordt o.m. aangevoerd, dat door de re geering krachtens art. 2 Van het Kon. besluit van 23 April toegepaste korting, is verminderd de jaarwedde, door hen genoten op] 1 Juli 1922, welke hun in art. 40 van het Bezoldigingsbesluit werd ge waarborgd. Tegen deze vermindering heb ben eischers onder voorbehoud van al hun rechten geprotesteerd bij brief aan den directeur-generaal der posterijen en telegrafie. Da Rijksmiddelen. De staat der rijksmiddelen over de PREDXKBEUHTËN. GOED en GOEDKOOP ia vaak een moei lijke combinatie, welke echter in HONIG's PUDDINGEN, gefabriceerd met Honig's Maizena, volkomen is bereikt. Men be reidt met die puddingen goedkoop de heerlijkste nagerechten, die men zich denken kan - Vraagt Uw winkelier maand Juni geeft geen aanleiding tot op timistische beschouwingen. De vorige maand wezen wij op het heugelijke verschijnsel, dat voor 't eerst sinds Maart 1923 de onophoudelijke terug gang in de opbrengst der inkomstenbelas ting plaats had gemaakt voor een vrij belangrijken vooruitgang, n.l. met onge veer 12 ton. Die verbetering heeft echter geen stand gehouden, want over Juni is de achteruitgang 8 ton. De opbrengst is dientengevolge gedaald tot f7.34 mOioen, tegen f8.13 milïioen in Juni 1923, f 11.24 mUioen in 1922 en f 13.28 milïioen jn 1921, zoodat dn enkele jaren tijds de bate uit deze voorname bron yan inkomsten voor de schatkist bijna is gehalveerd. Tot nu toe is dit jaar aan R. I. B. ont vangen f55,94 milïioen tegen f63 milïioen over de eerste 6 maanden van 1923. Het gedistilleerd bracht ook in de af- geloopen maand weer minder op, n.l. f3,84 milïioen tegen f4.17 in Mei. In de eerste 6 maanden werd f23,25 ont vangen, tegen f25,16 mi.lioen in 1923. Ongunstig blijft ook de opbrengst van den accijns op het geslacht. Hooeere baten werden verkregen uit de accijnzen op wijn, bier, zout en tabak. De zegel rechten blijven voortdurend achteruit gaan wegens den onbevredigenden economi- schen toestand; daarentegen brachten de registratierechten c.a een ton meer in, terwijl de wisselvallige successierechten 4 ton meer inbrachten. De leeningsopcenten hebben in Juni f 7.42 milïioen opgeleverd, tegen f 8,20 milïioen in 1923 en in de eerste zes maan den f 50,95 milïioen tegen f 56.65 milïi oen. U c de oorlogswinstbelasting werd nog f44.000 ontvangen. In de eerste zes maand .m van 1924 heeft de oorlogsw'nst- belas*'ng nog f941.000 opgebracht tegen f 14.51 m'llioen verleden jaar. De opbrengst der gewone middelen be droeg in de eerste zes maanden f208,96 (V. j. f218,63) milïioen. In het geheel ont ving de schatkist derhalve gedurende het eerste halfjaar f260,85 milïioen, d.f28,94 milïioen minder dan in dezelfde periode- van het vorige jaar. Wachtgelders. Het Dag. bestuur der Centrale van vereenig-ngen van personeel in 's Rijks dienst" heeft in zijne op 14 Juli 1924 gehouden vergadering besloten, een be- rr.iddel'ngs-instituut voor wachtgelders in het leven te roepen, dat, ten bate van de wachtgelders, in Voortdurende verbin ding zal staan met het Rijks-bemiddelings bureau aan het Departement van Finan ciën. In het eerstvolgend nummer van „De Centrale" zal een oproep tot de wachtgelders, die I'd of oud-lid der or ganisatie zijn, gericht worden. In afwach ting daarvan kunnen de wachtgelders zich reeds aan het Dagelijksch B:stuur der „Centrale", afd. „Bemiddeling", Marconi straat No. 98 te 's Gravenhage, opgeven, met vermelding van wenschen, die zij ten aanzien van eenlge nieuwe functie hebben. Eerste Kamer. Zitting dan Dznderdag, 17 Juli. Bij de behandeling van het wetsont werp tot wijziging en aanvulling van de Nijverheidsonderwijswet zegt de heer De Zeeuw dat de minister moet subsidieeren, wanneer er een raadsbesluit wordt ge nomen tot oprichting van een nijverheids school. Hij stelt vast, dat de minister zich groote vrijheden permitteert, ook ten aan zien van het lager onderwijs. Minister De Visser antwoordt, dat con trole van den staat zeer noodig is. Om bezuinigimgsredenen is de opleiding moe ten worden geconcentreerd. Het ontwerp is zonder stemming aan genomen. Bij het ontwerp tot onthouding; van rijkssubsidie aan na 6 October 1921 geopende hoogere burgerscholen en gym nasia betreurt de heer Van Larischot de late indiening, omdat het ontwerp geen terugwerkende kracht heeft. Spr. vraagt of het mogelijk is biji de Zondag 20 Juli te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, ds. de Roode. Kleine Kerk. 10 ure, ds. Van der Griend. Lutherscke Kerk. 10 ure, geen dienst. Geref. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leeskerk en 6 ure, ds. t. d. Molen (o. t.), in de Nieuwe Kerk. Dinsdag a.s. 2 uur (o.t.) eerste steenlegging der nieuw te bouwen kerk. Evangelisatie Jeruël II. 10.30 en 7 ure, gewone dienst. Oud-Qeref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, ge\/. tijd, Leeskerk. begrooting voor 1925 voor de bedoelde scholen nog iels te doen. Da heeren de Jong en v. d. Maesen de Sombreff slui ten zich aan bij dhr. van Lansóhot. Minister de Visser zegt, dat de natuur lijke uitgroei der scholen niet onder de Verlenging valt. Wanneer in 1925 midde len 'beschikbaar zijn, kan worden overwo gen of uitzonderingsbepalingen in wer king kunnen worden gesteld. Het ontwerp wordt daarop aangenomen ah.st. Bij 't ontwerp tot verscherping der maatregelen tegen 't smokkelen van ge distilleerd, zegt de heer Smeenge be zwaar te hebben tegen de inbeslagneming van- 't vervoermiddel. Minister Co]ijn antwoordt, dat inbe slagneming alléén geschiedt, als 't voer tuig voor smokkelen is ingericht. Het ontwerp wordt z, h. s. aangenomen. Bij 't ontwerp betreffende het contract- Armstrong vragen mevr. Pothuis—Sm't en dhr. van Embden het bedrag van 2 milïioen te vinden op overige militaire uitgaven, hetgeen de minister afwijst. Het ontwerp wordt aangenomen a st. De vergadering wordt daarna verdaagd tot Vrijdag 11 uur. On Fft behoeven U niet tc hinderen. Doe P* «5 II cr v.-af Akker's Kloosterbalsein op. g^S#e<a0«:dan is dadelijk de pijn weg. Zuivert B en geneest Uw open huid ln één nacht. Uit Stad en Provincie ZIERIKZEE. Voor Numansdorp' zijn hedenmorgen teDgevolge van den hevigen storm, 8 scfcflpau vergaan. Door ue Minister Lely" van de R. T. M. werden opvarenden gered, terwijl anderen in roeibooten den wal konden bereiken. Tengevolge van. deze reddingspogingen kwam de boot 50 minuten te laat aan, waardoor zoodoende ook de tram evenveeL vertraging kreeg en over tjjd arriveerde. NOORDWELLE. Het ligt in het plan, ofschoon op 5 Aug. H. M. de Koningin deze gemeente niet bezoekt, ter ge legenheid van Haar tournée door Schou wen op dien dag een kinderfeest te orga- niseeren. Hoogstwaarschijnlijk zal de be groeting der Koningin uit deze gemeente plaats hebben aan den Scheiphoek. BROUWERSHAVEN. Ook in deze ge meente zal 5 Aug. a.s. den dag van het bezoek van H.M. de Koningin, niet on gemerkt voorbijgaan. Door bijna alle in gezetenen der gemeente is spontane me dewerking toegezegd voor de feestvie ring, versiering, extra feestuitdeelng aan de armen enz. hetgeen ook wei blijkt uit de verleende geldelijke bijdragen van iruim f 925. De bedoeling der commissie is, 2 der vroegere stadspoorten na te bootsen en te plaatsen, n.l. 1 aan den ingang der Noordstraat (door deze straat komt H.M. de gemeente in) en 1 aan het einde van de Poórtdijkstraat (door deze straat verlaat H.M. de gemeente). Verder zal voor het nog bestaande, maar geheel veranderde geboortehuis van den volks dichter „Jacob Cats", de oorspronkelijke gevel van het huis geplaatst worden., zcoals deze tijdens de geboorte van Ja cob Cats er uitzag. Velschillende andere versieringen zullen yerder worden aange bracht. Onmiddellijk' na het vertrek van H.M. zullen de schoolkinderen onthaald worden, waarna een optocht zal georga niseerd worden, waarbij verschillende aardige groepen zullen te zien zijn. Na afloop hiervan zal het muziek-, zang- en mond harmonicagezelschap zich laten hoo- ren, terwijl daarna een lic'htstoet opge steld zal worden. Ook zullen de poorten en andere versieringen enz. Verlicht wor den. DREISCHOR. Bij K. B. van 20 Juni' j.l. is als gezworen van den polder Dreischor herbenoemd de heer A. Goemans, met ingang van 1 Augustus. Tevens is aan den heer N. J. v. d. Bout, met ingang van 1 Augustus als gezworen om gezondheids redenen ontslag verleend op zijn verzoèk. OOSTERLAND. Donderdag werd ons dorp opgeschrikt door het luiden der brandklok. Er bleek brand uitgebroken te zijn op den zolder van de slagerij; van C. S., welke brand, die zich in 't eerst erg liet aanzien, door spoedig optreden na veel moeite werd gestuit. Schade werd aangericht door 't verbranden van eenige kleedingstukken en 't verschroeien van een gedeelte van 't dak; ook zijn enkele ruiten gesprongen. De oorzaak is onbe kend; verzekering dekt de schade. Acht jaar aan bed of stoel geketend. Onmachtig te loopen. Een zoogenaamd hopeloos geval door my Zon men 2ioh een ernstiger geval kunnen voorstellen dan dat van den heer E J. BRANDTS, Marten van Rossumstr. 56, Arnhem? ZeBtien jaar leed h(j aan Ischias en Zenuw-rheumatlek. De laatste acht jaar zóó ernstig, dat hij noch bed, noch stoel kon verlaten en alle hoop had opgegeven ooit weder te kunnen loopen. Acht maanden in een Ziekenhuis doorgebracht, niets mocht hem baten Alles vreeseljjk pjjniyk en liohaam totaal verslapt. En nu Is hij het onderwerp van elk gesprek In Arnhem. De geheele stad is er vol van. H(j, die zich niet verroeren kon, dien de mensohen sedert acht jaar niet meer hadden gezien, loopt weder zoo goed door de stad, afsof hij nooit iets gemankeerd hadLeest hetgeen hy o.m, sehryft: „Na uw Behandeling gedurende een maand te hebben toegepast, ben ik vol komen genezen. Ik kan weder goed loopen, hetgeen Ik ln geen acht jaar heb gekund Alle hoop h edik opgegeven, het scheen ongelooflik ooit weder xoover te kannen komen. En nu is het werkeljjjkhetd. Yan mjjn groot kruis, na zoo lange jaren en zoo vreeseiyke pijnen te hebben geleden, ben ik nu, dank z|j „Duo Formula", verlost. MIJN GRATIS AANBOD. Laat ieder lflder, die dit leest, om een gratis 10 dagen voorraad dezer merk waardige behandeling schrijven. Het geval van den heer BRANDTS bewijst, dat er geen te ernstig is om door deze behandeling genezen te worden. De Heer Arthur Richards, in wiens privé laboratorium zij gevonden werd, zegt Ik zal niet rusten alvorens lk leder lijder aan Bheumatlek, Ischias, Jicht, Knobbeljicht of eeriige andere Urlne- zuuralekte de gelegenheid gegeven heb inlineanrt-Hno- jredurenrin 10 dawn op m\)Q kosten te beproeven. HOE DIT AANBOD AAN T£ NEMEN. Zend noch geld, noch postzegels. Zend eenvoudig uw naim en adres met de woorden„Gratis Voorraad", per 12l/i ots. briefkaart, waarna de 10 dagen Gratis Behandeling, tezamen met verklarende Broohure en de beschrijving van meerdere wonderiyke genezingen, u per koerende post franco zal bereiken AdresseerMr. Arthur Richards, (Room 24) 14/15, Fulwood Place, High flolbom, Londen, W C. 1, Engeland. Porto naar Engeland: Briefkaarten 12l/j oent; Brieven 20 oent. D.O WARME DAGEN! A VRUCHTENWAFELS DE LINDEBOOM (WED. B. VAN DOESBURG) IJSWAFELS (In 4 natuurlijke vruch- tensmaken.) Zéér verfrisschend! NANDRfl MANDARINO- wafels (gevuld met de natuurlijke mandarijnvrucht, geen essence.) Bijzonder lekker als het heet is. VOOR DE LUNCH een paar pakjes ESPERANTO- WAFELS (voedzaam, croquant, edel van smaak. Hyg. verpakt.) BIJ DE AARDBEIEN smaakt verrukkelijk DEORIGINEELE FROU-FROU (met den Lindeboom) gevuld met slagroom. MOCCA-TRIC-TRAC, pikante koffiesmaak-wafel, juist geschikt voor 't warme seizoen. THOLEN. Vergadering van den gemeen teraad, gehouden op Woensdag 16 Juli, Tegenwoordig 10 leden. Afwezig de heer Th. Aertsssn, met kennisgeving. Voorz. de heer Goossen. Na lezing der beschik kingen van Ged. Staten proces-verbaal van kasopname bij den gemeente-ontvan ger van 25 Juni j.l. Er blijkt op heden een tekort van f 67,50, dat vermoedelijk in een volgende opname terecht zal komen, daar men vermoedt dat het in voorschot ten zitten kan. Van de afd. het Groene Kruis alhier is het verzoek ingekomen tot grondaankoop van 200 M2. grond om er later op te plaatsen een wijkgebouw. Besloten wordt het geheele terrein, groot 318 M2., a f2,50 het Groene Kruis aan te bieden. Betaaldag 1 Sept. aa. Dit wordt goedgekeurd. Verzoek van den heer G. Bolder om adhesiebetuiging voor £ijn opgemaakt plan voor landaanwin ning en verbetering waterwegen en het Snaken van een viuchthaven te St.-Phi- lipsland. De voorzitter vindt het wel een mooi plan, doch zou eerst advies van deskundigen wenschen. De heer Ge luk zou juist adhesie willen betuigen om daardoor de hoogere autoriteiten te win nen. De heer Goedegebuure. vraagt circu leering bij de raadsleden, die dan elk hun deskundige kunnen raadplegen. De heer Ridderhof zegt niet voldoende tijd gehad te hebben deze materie te bestu- deeren. Toch gelooft hij, dat aanhouding het beste is. Vooral het advies van den heer Geluk, die toch in deze zaken geen leek is, heeft hem gefrappeerd. Besloten wordt het stuk in de volgende zitting opnieuw te behandelen. Van het bestuur der Vereeniging Gereformeerd Onderwijs alhier het verzoek tot het bouwen van een school voor 96 leerlingen te plaats:n in de Venkelstraat of de Moienvlietsche- sitraat of den Doelweg. Van het bestuur der Bijz. school alhier een verzoek met de mededeeling, dat zij gaarne zagen, dat de aangevraagde school in de hunne werd opgenomen, daar zij voor deze 96 leerlingen plaats hebben. Mede dat zij vrijgevend zijn wat betreft hare Be-* stuursfunctiën en het getal der dan nog te benoemen onderwijzers op Ger. grond slag. De voorzitter zegt, dat B. en W. deze zaak van alle kanten bekeken heb ben, en tot de slotsom zijn gekomen, dat van in gebruik name van het gymnastiek- locaal der U. L. O.-school geen sprake is. Evenmin van ingebruikname der O. L. School, daar dit veel moeilijkheden op levert. Derhalve begrijpen B. en W. de aangevraagde plannen niet. Adressanten vragen ook geen geld. Aan de hand van het stuk der Bijz. school licht de voorz. nader toe, dat er totaal geen verschil be- otpo* J!q9P. heV3-* onlljarv 1 zijn aan het leerplan. Gaarne zagen ze, dat niet opnieuw een splitsing werd doorgevoerd en de kinderen gewoon over gingen naar de Bijz. school. De heer Moelker zegt uit financieel oogpunt de groote kosten te betreuren. Evenwel heb ben de menschen er recht op. De pa cificatie heeft dit verworven voor hun. U hebt als voorzitter zooeven aangetoond dat er groote kans bestaat, dat de be staande Chr. school wordt leeg gepompt. Ditzelfde hebben wij ook gezien voor heen met de oprichting der eerste sbhoöh Dus dit hindert mij niet. De heer Ridder hof zegt, dat als de pacificatie nog moest komen, ze op heden onder deze bezwa rende voorwaarden zeker door velen niet zou worden aanvaard. Deze men schen zenden een verkeerde aanvraag. Laat ze vragen om een bijzondere bijzon dere school. Dit klinkt misschien wel wat vreemd. Toch is het zoo. En juist daaróm vind ik de daad van aanvraag niet een daad van verantwoordelijkheid, We hébben hier een bestaande Christel, school. Doch de leider van deze groep, de heer Kersten, heeft eerst te Ierseke ook dezelfde aanvraag gedaan en deze is daar met 1 stem meerderheid verwor pen. We staan hier op of voor een ge vaarlijk standpunt. We staan in het ver schiet weer voor een afscheiding. Ook uit het Bijz. onderwijs vormen zich weer groepen, die de kleeding zoo sluitend mogelijk maken, die niet met glimmen de, doch met doffe schoenen wenschen rond te loopen. We zitten hier irn een land van religieus leven, en spreker voorziet toch deze kentering, in deze muffe bedompte atmosfeer. Doch ik vraag mij af hoe vam de 485 leerlingen deze verdeeld zullen worden alsdan over een viertal scholen, er voldoende onderwijs zal gegeven kunnen worden in alle vak ken. Dhr. Baaij zegt, dat de aanvrage van de bestaande Chr. school hier wel achterwege had kunnen blijven. Ze heb ben vooraf reeds getracht met elkaar overeen te komen. Dit is niet geschied. Vandaar de aanvraag. Wat niet kerkelijk samenbindt gaat ook op schoolgebied uit een. De voorzitter zegt dit laatste niet te begrijpen. Waarom kan dit niet? De heer Baaij zegt, dat de voorzitter dit zeer goed weet. Bij de oprichting der Bijz. school is het reeds gevraagd en ook toen zijn de Oud-Geref. terug getrokken. Het bindt niet kerkelijk, dus ook niet op schoolgebied. De voorzitter zegt, dat het stuk niet in den haak is. Ze vragen geen geld en noemen zelf een drietal bouwplaatsen, op. De heer Riddefhof zegt dat de voorzitter het adres niét behoeft aan te vallen. Dat is een flauwiteit. Het adres vraagt immers toch een schóól. Daar hebben we hier over te oordeelen* Al vragen ze geen geld, de heeren wetert wel, ais wé hun een school toestaan, Wie ook het geld moeten verstrekken. DiC is een zeer logisch gevolg. Ze behoeven i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1