Zierikzeesche Nieuwsbode ABONNEMENT: Woensdag 16 Juli 1924 zierikzeesche óourant. ADVERTENTIËNi binnenland. PrJJ» per 6 maanden f 1,60, franco per post 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzondorlijke nummers 6 cent. Verachynt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—B regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Beolames 80 ots. p. regel. By contract belangryke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11107. In20Dd,n8 °p don d«» 7M1 Dit, A, 1. DE LOOZE Jr. Ullt.-IWKt, M. J. SOSÏtS. vMr nr#' Herdenking mobilisatie 1914. Den burgemeesters is medegedeeld, dat hun binnen eenige ciagen enkele manifes ten op de mobilisatie 1914 betrekking hebbende, zullen worden toegezonden. Deze moeten op 30 Juli as. worden aan geplakt. Voorts zullen eenige op de mo bilisatie betrekking "hebbende prentbrief kaarten worden beschikbaar gesteld, wel ke op 31 Juli door jonge meisjes b.v. aan het publiek ten verkoop zullen worden aangeboden. De opbrengst hiervan is 'be stemd voor het te vormen Nationaal Fonds tot ondersteuning van door de mobilisatie getroffenen. De begrafenis van Gen. vaa Hentsz. Maandagmiddag is onder groote be langstelling van Nederlandsche zijde het stoffelijk overschot van den oud-gouver- neur-generaal J. B. van Heutsz op' 'het kerkhof te Clarens 'bij Montreux ter aarde besteld. Vele bloemen, waaronder een krans van de Kjomingin en de Koningin- Moeder en van de Nederlandsche regee ring, dekten de baar. Namens de Konin gin en de Regeer ingl was onze gezant te Bern aanwezig. Gesproken werd door den heer Van Rees, oud-vice-president vaa den Raad van Indië en den heer Vat- tier Kraame uit Amsterdam. Het is niet onmogelijk dat het stoffelijk overschot op verzoek van de Nederlandsche Regeering nog naar ons land zal worden overge bracht, niettegenstaande den wensch van den overledene, te Clarens begraven te worden. Eem sluitende begrooting voor 1925 Op de departementen is men thans druk bezig met het ontwerpen Van de Staatsbegrooting voor 1925. Deze 'begroo- tingsarbeid is altijd een moeilijk werk, meldt de Msb., maar Vooral dit jaar, nu de regeering er alles op zet omi met een sluitend budget voor den dag te ko men. Herhaaldelijk moeten posten weer opnieuw worden bekeken, om1 te zien, of er nog niet wat af zou kunnen om de begrooting sluitend te maken. Tot op het oogenblik heeft men nog hoop daarin te zullen slagen. j Nuttig© wenken. Hier volgen enkele wenken in deze warme dagen om zooveel mogelijk ziek ten te vermijden. Ons lichaam functionneert alleen goed, als onze lichaamstemperatuur constant op 37 gr. blijft. Dat is in normale tijden gemakkelijk. Onze huidvaten worden ver wijd, als er in ons lichaam' meer warmte wordt geproduceerd dan noodig is om! het op 37 gr. te houden. De zweetkLieren gaan dan tevens vocht afscheiden; dit verdampt en helpt mee het lichaam af te koelen. Men moet dus in de eerste plaats zorgen, dat zweet inderdaad verdampen kan. Het is dan ook wensche.ijk, dat men zich niet zoo dik kleedt, dat deze verdamping onmogelijk is; vooral zuige lingen en kleine kinderen mogen niet te veel ingepakt worden. Men vermijde plaatsen, waar heel veel mensdhen bijeen zijn, omdat daar door de verdamping van het zweet de lucht te voehig wordt en de verdamping van het eigen zweet dan niet meer goed mogelijk is. Men drinke niet te veel, vooral niet als men loopt of werkt; dan wordt van het hart te veel geëischt. Als men lichamelijken arbeid verricht, gebruike men geen alco hol; alcohol verlamt de zenuwen, die de vaatwijdte regelen, de zoogenaamde vaso- motoren en dan komt de warmteregeling in gevaar. Men zij verder matig met eten. En men bedenke, dat allerlei voe dingsmiddelen thans snel bederven kun nen. Weinig menschen hebben hier ijs kasten; men neme daarom weinig eten tegelijk in huis. Bij voedingsstoornissen raadplege m'eri zoo snel mogelijk den dokter. Uit Stad eit Provincie. ZIERIKZEE. In de groote zaal van hotel „Juliana" trad Maandagavond al hier op, na ingeleid te zijn door den heer C. J. Booverd, ds. H. E. Beernink van Charlois, met een rede, getiteld: „Waf is de bedoeling van het Eucharistisch Congres uit een protestantsch oogpunt bezien". „Op voor de bekeering van Nederland aldus begon Z.Eerw. zijn redevoe ring, dat is de leuze, di-e in onze dagen steeds luider van Roomsch-Kath. zijde wordt aangeheven en die niet heeft nagelaten ook de aandacht te trekken van allen, die dankbaar zich noemen Protestantsche Nederlanders. Onder die bekeering van Nederland ver staat spr. niet anders dan de veirroom'- sching van Nederland, een grootseh op gezette poging, om „de beroemde ge westen van Holland en Brabant, waar' van reeds Prins IX sprak, en die zich eenmaal aan den machtsgreep van Rome ontworstelden, weer terug te brengen on der het juk. Zóó verstaat spr. het Maar Rome spreekt van „de bekeering "van Nederland!" Tot voorkoming van misverstand heb ben wij aldus spr. nauwkeurig te onderscheiden tusschen Rome en <le Roomschen; tusschen de personen en hel machtsinstituut, waardoor zij? helaas wor den beheersdhit; tusschen het stelsel, dat wij verfoeien en de geloovijgen, die wij waardeeren. Spr. achtte 't een ramp voor ons vader land, indien het langzaam maar zeker weer moet worden verroomscht. De ge schiedenis leert hoe weinig begeerlijk dat is. Dr. A. Kuijper schreef in „Ons Pro gram, bijlage B: „Na de Reformatie zien wij de protestantsche landen toenemen in macht, welvaart en moreeien invloed', terwijl de natiën, die de Reformatie ver wierpen, hoewel het sterkst in landbezit en zielenaantal, gestadig achteruit gin gen". Het Ned. van tegenwoordig mag niet meer hetzelfde van 3 eeuwen geleden zijn, in een groot deel der Nederlanders leeft toch nog dienzelfden vrijen protestants hen geest van toen. Ook Rome is hetzelfde niet meer als dat van 3 eeuwen terug, doch zijn wezen os niet veranderd. Rome is geen voet teruggetreden, heeft nimmer herroepen Zoeken wij aldus spr. onze kracht in antipapistische felheid Dat zij verre. Het streven is altijd weer te stellen: beginsel tegenover begin sel, waarde tegenover waarde, ideaal te- genoveri deaal j Noodöig is het, dat allen, die, rekenschap zich gevend van eigen geloofsbezat, leven uit het beginsel der Reformatie, schou der aan schouder staan, handhavend „wat men geërfd heeft van de vaderen en ver worven om het te bezitten". Het 27e Intern. Eucharistisch Congres, dat van 22—27 Juli in Amsterdam wordt gehouden, vormt een belangrijk moment in de Roomsche propaganda ter bekee ring van Nederland. De bedoeling van het congres is de vereering van de Eu charistie te bevorderen, de vereering van den eucharistischen Christus, gelijk deze in het sacrement des altaars aanwezig is. Voor de protestanten is het E. C. aldus ds. B. niets anders dan een grootsche verloochening van de eenige offerande en het lijden van Christus, niets anders dan een grootseh schouwspel van afgoderij. Na eenige bizonderheden over 't con gres zelf en eenige uitlatingen van Kath., zoowel als van "Protes.aatsche zijde te heb ben gegeven, zei spr. aan 't slot zijner (slotredevoering o. m.: „Het E. C. te Am sterdam is, hoe men het ook wende of keere, een ergernis voor het Ned. Volk, dat nog vasthoudt aan volksgeloof en Volkshistorie. Daarom blijft onze taak, deze dingen te signaleeren en geen ver stoppertje te spelen. Dat is struisvogel politiek. Wij hebben onzen bijbel en ons Avondmaal, de geestelijke schatten die opwegen tegen alles uit den Roomschen ©eredienst. Onder applaus eindigde ds. Beernink zijn rede, die met aandacht was aange hoord. Met dankgebed werd dezen avond be ëindigd. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aan de gemeentebesturen verzocht hun vier maal per jaar, en wel 1 Febr., 1 Mei, 1 Augustus en 1 November, een opgave in duplo te verstrekken van de vaste en vlottende schuld der gemeente. De Directeur der Thzolsche Water, leidingmaatschappij verzoekt ons het vol gende onder de aandacht van het publiek te brengen: Sedert de warme dagen is hem1 opgevallen, dat personen aangesloten aan de waterleiding, doch n:et gerechtigd zijnde de straat vóór hunne woning en meer te besproeien, hiervan toch gebruik maken. Hij maakt daarom het publiek op merkzaam, dat hij de ambtenaren der maatschappij opdracht heeft gegeven overtreders aan te zeggen, dat hunne abonnementen automatisch met f 7,50 pf meer, naar gelang van de grootte van het oppervlak, dat op dat moment be sproeid wordt, verhoogd zullen worden, indien zij voortgaan met het besproeien der straten en gevels der woningen. De tekst van de cantate, welke H.M. bij haar komst alhier op 5 Augustus zal worden aangeboden, is door dhr. W. van Splunder prachtig gecolligrafeerd en wordt eenigen tijd tentoongesteld in de etalage van de heeren Gebr. Lokker. RENESSE. Door het comité, dat belast is met het organiseeren der feestelijk heden op 5 Augustus, is besloten op ruime schaal het dorpsplein te vers'eren met eerepoorten, groen, lampions en des avonds met eene verlichting a la giorno. Daarnaast zullen gehouden worden: volks spelen', wedstrijden met versierde tilbury's en versierde fietsen, kinderspelen en een optocht met I and bouw wa genambachts wagen en dergelijke. BRUINISSE. Woensdag maakte de sa lonboot de „Schelde", een plezierreis v,an Zijpe naar Antwerpen. Hoofdzakelijk werd deze tocht ondernomen tot genoe gen vaa bet personeel der R.T.M. uit deze omgeving, terwijl vele ingezetenen van Bruinisse in de gelegenheid waren gesteld mede dit uitstapje naar Antwerpen te maken. Ter opluistering was aan boord het muziekkorps van het personeel der R.T.M. uit Rotterdam. Zaterdagmiddag reed achter den Nieuwerkerkschen dijk de heer L. uit Nieuwerkerk met zijn motor met zij span in volle vaart in een sloot. Hij zelf kwam' er goed af, doch zijn vrienden die in de zijspan en op de duo zaten, minder goed. De één kreeg een zeer diepe wonde in de kaak, en de andere moest met een gebroken knieschijf naar het ziekenhuis worden vervoerd. i w. o.) «o Êfevcr|' ZJtyicIth vutt Cadeawss ST.-ANNALAND. Sedert de vorige Za terdag zijn we 2 autobusdiensten rijk. Er is een nieuwe wagen vaor 16 personen aangekocht, naar men verzekert, met St.- Annalandsch kapitaal. Deze dienst heeft dit voor, dat de chauffeur van den nieu wen "dienst, die van den ouden is over gegaan op den nieuwen, bekend staat als een vertrouwd persoon. SCHERPENISSE. Nalat de ingezetenen op het gemeentehuis bijeengeroepen wa ren teneinde te spreken om ook a hier bij gelegenheid vaa het bezoek van H.M. de Koningin feest te vieren, werd de eerste verga lering gehouden door het Comité dat reeds tot stand kwam, in het hötel ^Concordia". Tot voorzitter werd gekozen de heer W. L. Klos, tot Vice-voorzitter de heer C. Rijstenbil en tot secretaris-penningmeester de heer J. M. van der Graaff. Verder zijn leden van het comité de heeren C. van Dalen, J. Oudesluijs, Z. van de Velde, C. G. Har- tog, Dr. A. C. Polderman en J. H. Hage. Zeeuwsche huidobetooging. Het comité voor de huldebetooging voor H. M. de Koningin op 6 Augustus te Middelburg de eit ons mede, dat 't aantal betoogers volgens de ingekomen opgaven reeds tot over de 7000 is gestegen. Al die opgaven hoopt'het comité tijdig te verwerken. Maar toch dreigen moeilijk heden. Nu de belangstelling voor de be tooging zoo verbazend toeneemt, sluiten zich vele betoogers aan bij een organi satie, die zich reeds opgaf, maar zonder dat die organisatie het comité van zijn veel sterkere vertegenwoordiging kennis geeft. Dit maakt dat het comité met gissingen moet gaan werken, terwijl het zijn werk op vaste getallen zou kunnen baseeren. Corporaties, die sterker uitko men, dan zij oorspronkelijk opgaven, doen goed die wijziging zoo spoedig mogelijk te berichten. s Kloosterbalsem verkoelt heerlijk en geneest in tin nacht. Probeer het U b ia eens, dan zult ge verbaasd staan RECHTZAKEN, Een niet alledaagsch geval Een 25-jarige stoker, die reeds Vijf jaar te Haarlem woont, moest voor de vacacitiekamer der Haarlemsdhe Recht bank terecht staan wegens het opgeven van een valschen naam. Deze opgave was echter onder geheel andere omstandighe den geschied dan dit gewoonlijk het ge val is. De mail' had n.l. nog gevangenis" straf te goed, en toen hij in 1918 te Haarlem kwam; w'as hij bang dat als zijn ware naam bekend werd, hij die straf zou moeten uitzitten. Aait crem 'Bur gerlijken Stand te Haarlem gaf hij toen een anderen naam1 op en zei, dat hij' te Pretoria geboren was. Nasporingen wer den verricht en zocais te begrijpen valt, halden deze na anderhalf jaar nog geen resultaat. De stoker had echter in dien tijd een meisje leeren kennen en had bet plan met haar te huwen. Daar er nog steeds niets vaa zijn kom-af Uitend was, moest hij zweren, cat hij niets van zijn ouders wist, althans niet waar zij waren, en of zij nog leefden, en dat er geen andere personen waren van wien hij toe stemming tot het huwelijk moest heb ben. De eed werd afgelegd en Lij werd met het meisje in het huwelijk verbon den. De twee kïhderen uit dat huwelijk geboren waren ook op nieuwen naam ingeschreven. Op een goeden dig lew am' echter zijn ware naam aan het licht en tevens, dat hij niet te Pretoria, maar te Koog aan de Zaan geboren was en ,zijn ouders aldaar nog woonden. De Officier van Justitie achtte het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, n.l. het afleggen van een valschen eed, terwijl door zijn schuld een authentieke akte vaischelijk werd opgesteld. Spr. vroeg voor bekl. drie maanden gevangenisstraf. Bekl. verzocht om een voorwaardelijke veroordeeling. Uitspraak over 14 dagen. ONDERWIJS» ZIERIKZEE. Bjj het te 's-Hage ge houden examen Handelskennis L. O., slaagde o.a. de heer J. Krijger te Botter dam, geb. alhier. Benoemd mot ingang van 1 Sept. e.k. tot directeur van en leeraar aan de RH B.S. te Wageningen, de heer D. J. Kruytboach, met eervol ontslag als zoodanig aan de R.H.B.S. alhier. Maandag en Dinsdag werden geëxa- mireerd voor de le klasse der R.H.B.S. 8 candidateri; afgewezen 2; toegelaten: Loei Bierraasz, H. P. G. J. van Nahuijs, P. J. Cashoek, J. C. H. de Roo, C. M. vi d. Linde en C. J. L% v. d. Griend. Voor het eindexamen R.H.B.S. slaag de te Delft o.a. P. C. v. Meteren Chrz., vroeger te Zierikzee. OUD-VOSSEMEER. De jongeheer C. Goedhart alhier, is geslaagd voor de 2e klas Chr. Lyceum te Zeist. VERKOOPINGEN, ENZ. ZIERIKZEE, 15 Juli. Notaris van Nou- huijs verkocht ten verzoeke der erven van den heer A. Houtkamp alhier, op heden in het openbaar: Vruchten te velde, als: erwten voort f l/3fy f 146 en f 183; tarwe voor f 120 en f 90; haver voor f 83; gerst voor f 123; gras en nagras voor f 40 enl f 28. POST EN TELEGRAPHIE. Do Girodienst. Naar het „Vad." uit goede bron ver neemt zal de heropening van den Giro dienst niet voor ha.f November ij" hebben. LANDBOUW EN VEETEELT. Het uitduïiNCn van vruchten. In „De Zaaier" komt een artikel voor over het uitdunnen v,an vruchten, waar aan wij enkele bijzonderheden ontleenen: In jaren van rijken fruitoogst is men dcor het uitdunnen in staat een groot aantal vruchten te verkrijgen van een ge lijkmatige qualitrit en grootte. Dat uit dunnen is niet alleen van belang, bij per ziken en druiven, maar ook bij pruimen, appelen en peren. De peer- en appelbloe sems bestaan uit vijf vruchtbeginsels, waardoor het mogelijk is dat Vijf vruch ten ïn een tros bijeen, aanzetten. In den regel is dat aantal geringer, maar meer dan twee komt veelvuldig voor en dan staan er meestal te veel bij elkaar. Bij; groote soorten handperen is één peer op een vruchtbot voldoende; bij soorten vaa middelmatige grootte twee. Kleine soorten en stoofperen worden niet ge dund. Vruchten aan de toppen der twij gen moeten alle verwijderd worden. Wan neer die regel wordt gevolgd, k,an men er zeker van zijn, dat de boom met over laden is. Bij het uitdunnen worden het eerst die vruchten verwijderd, wélke be schadigd of aangestoken zijn en verder natuurlijk de kleinste. Het best kunnen de overtollige vruchten worden weggeno men met een schaar en dan liefst onder aan den steel, Z'.-p dicht mogelijk bij de vrucht dus. De beste tijd voor het uit dunnen van appelen en peren is in het laatst van Juni en het begin van Jiujli. Als leiddraad bij het uitdunnen kunnen de volgende punten worden aangegeven: le. Door het uitdunnen kan men de waarde Van de vruchten verhoogen en den afzet van het fruit bevorderen. 2e. Het doel van het uitdunnen is niet het verkrijgen vaa een klein aantal zeer groote exemplaren. Door het geringe aan tal blijft de totaal-opbrengst gering, ter wijl zulke groote vruchten gemakkelijk afvallen en beschadigen. Een zoo groot mogelijk aantal vruchten van gelijke grootte en goede quaiiteit :s gewenscht. 3e. Alleen het goede tafelfruit aan leibcomen, struiken of pyramiden komt voor uitdunnen in aanmerking. 4e. Het uitdunnen moet niet te vroeg geschieden, omdat sommige hoornen van zelf reeds veel vruchten afwerpen. 5e. Men iaat hoogstens twee vruchten bijeen staan. 6e. Vruchten aan de toppen der twij gen; die in de schaduw hangen en aan gestoken zijn, worden bet eerst verwiij!- derd. WARME DSITSEN VRUCHTEN WAFELS DE LINDEBOOM (WED. B. VAN DOESBURG) IJSWAFELS (m 4 natuurlijke vruch- tensmaken.) Zéér verfrisschend 1 MANDRi MANDAR9NO- wafels (gevuld met de natuurlijke mandarijnvrucht, geen essence.) Bijzonder lekker als het heet is. VOOR DE LUNCH een paar pakjes ESPERANTO- WAFELS (voedzaam, croquant, edel van smaak. Hyg. verpakt.) BIJ DE AARDBEIEN smaakt verrukkelijk DE ORIGINEELE FROU-FROU (met den Lindeboom) gevuld met slagroom. MOCCA-TRIC-TRAC, pikante koffiesmaak-wafel, juist geschikt voor 't warme seizoen. 7e. Sommige ervaren fruitkweekers ziijn va?n meening, dat het uitdunnen ook nog een zeer gunstigen invloed oefent opi de vorming der knoppen voor het volgende jaar. Uitgenoodigd door het bestuur v®n de „Ver. vaor bijenteelt op Schouwen Duiveiana", maakten we Maandagmiddag de door die vereenig:ng georganiseerde excursie mede. Met de Prov. Boot kwam even voor 2 uur de heer vacv Giersbergcn aan, met wie we kennis maakten, waarna het kleine gezelschap in de 4 auto's, welwil lend door de 'resp. eigenaars, deels be langhebbenden, deels belangstellenden, af gestaan, t.w. de heeren dr. van Eek, A. C. de Oude, P. M. Panny en G. L. Klomipe. Begunstigd door prachtig zomerweer ging de tocht over den Prov. Straatweg; tot de woning va,n den heer W. van Zweden te Nieuwerkerk werd bereikt, waar we kennis maakten met de bijen, die de kasten van aen iemker daar be volken. Voor alle veiligheid maakten we een dankbaar gebruik van de ons aan geboden kap om de nijvere diertjes zoo dicht mogelijk te kunnen naderen en hun bedrijf van heel nabij gade te slaan. Met belangstelling werden de bijenkolo- nies bekeken en de Rijksconsulent voor de bijenteelt gaf ons de meest mogelijke inlichtingen over de bijen en kasten. De ramen, waarin de cellen der bijen kunstig zijn aangebracht, bleken veel honig te bevatten en we kregen een demonstratie met het zoogenaamde slingeren van de honig. In een gegaivaniseerden trommel worden de ramen, die verzadigd van ho nig zijn, bevestigd en daarna vlug >in 't rond gedraaid, waardoor de honig uit de raten „geslingerd*' wordt en door een afvoerbuis in een zeef Vloeit, waarop het in een vergaarbakje wordt opgevan gen. 'Na een kort oponthoud namen we hier afscheid en ging de tocht ie19 ver der tot we de woning van P. Flikweert bereikten, waar eveneens de bijenstal werd bezichtigd en de heer van Giers- bergen den amateur-iemker eenige tech nische wenken gaP. Vandaar ging de tocht naar den heer Klompe te Ouwer- kerk, in wiens tuin een bijenstal staat. Met niet minder belangstelling werd al les nauwkeurig bekeken en onderzocht. Het resultaat was zeer bevredigend. In den tuin werd een zwerm in een korf opgevangen en voor een bijenkast uitge stort, waarop de insecten hun intocht in hun nieuw aangewezen verblijf be gonnen. Voor het huis van dhr. Klompe, in de schaduw der boomen, werd een koipje thee gebruikt en even uitgerust, .waarna weer de auto's werden bestegen om. de reis voort te zetten, die nu ging naar Oosteriand, tot de wioning van dr. Vleu gels Schutter Werd bereikt. In' diens groo- ten tuin zagen we een Gravenhorstef boogkorf. Door dien korf om' te keeren en de erin geplaatste ramen er uit te nemen kon men het geheele werk der bijen nagaan. Het resultaat was hier prachtig; de ramen bleken slingerrijp. Met 'groote kennis van zaken gaf de heer van Giersbergen technische toelichtingén en werd alles in de puntjes bekeken. Me vrouw Schutter noodde het gezelschap in haar woning waar thee en limonade den dorstenden werd aangeboden. Na een korte rustpooze, doorgebracht onder ge- zeiligen kout, namen we van gastheer en gastvrouw afscheid. (_J

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1