Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement Maandag 14 Juli 1924 zierikzeesche courant. advertentiên i A J. Ps buitenland. BINNENLAND. Uit Stad en Provinole. VRUCHTEN W® FELS Pry s per 6 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderiyke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 60 ots. van i regels en daarboven 20 ets. per regel. Beolames 80 ots. p. regel. By contract belangrijk© korting. 80ste JAARGANG. - No. 11106. In!"ndlne °e d<,E ds* Oir. L J. DE 100ZE Jr. Ultt-Mlnt. U. 1. «0STE8. y00r 11 Doorzitten bij wielrijders - Stukloopon - Schrijnen en Smetten der Huid - Zonne brand - Doorgeloopen Branderige Voeten verzacht en geneest men met PUROL. De oplumvloek ln China De vloek van het opium. Ziedaar sa mengevat het lijden van het Chineesehe volk en de ernstige bedreiging van zijn toekomst, aldus schrijft de Times-cor- respondent te Peking aan zijn blad. Ver scheurd door biinnenlandsche twisten en dan nog innerlijk vevteerd door het papa- vergif. Met als spookbeeld voor de toe komst het steeds toenemen van deze zelfvergiftiging Het is zoo zeker als wat, dat de poging tot bestrijding, door de regeeriaig. te Peking begonnen, waar bij zij op sympathieke wijze werd ge steund door de regeering van Britsch- Indië met allerlei beperkende bepalingen en maatregelen in het minst geen effect meer heeft. Het opiumgebruik in China is op het oogenblik dan oók nog even .groot als in de dagen toen de invoer van hét gif' nog onbeperkt was toege staan en de verhouw in het land zelf aan geen beperkende bepalingen was ge bonden, evenmin a".s bet gebruik er van. Men schat, dat in 1923 in China op zijn minst 25 millioen pond opium is ge wonnen., terwijl de productie voor alle andere deelen der wereld te zamen niet meer dan ongeveer 3 millioen pond be draagt. Er bestaat in China een lichaam, de Internationale Anti-Opium Associatie, waarvan tal van vooraanstaande Chinee- zen en buitenlanders lid zijn. Dezer da gen nu heeft het jaarverslag van deze organisatie het licht gezien. Uit de ver gelijkende statistieken, die het boekje bevat blijkt, dat de opiumproductie in China ieder jaar grooter wordt. De voornaamste schuld voor dezen be- treurenswaardigen toestand treft wel de diverse militaire gouverneurs der ver schillende provincies, die uit den op brengst der oplumbeiasting de benoodig- de soldij voor hun legers trekken en den opiumverbouw dus liever zien toenemen dan dat zij ham zouden willen tegengaan. Ja, in enkele districten worden de boeren letterlijk gedwongen een deel hunner lan derijen voor den opiumverbouw af te staan. Weer elders is de belasting op de landerijen zelf zoo hoog, dat die al- Teen kan worden goedgemaakt door een oogst, die meer geld oplevert dan een graanoogst. En wat zou daarvoor dan meer in aanmerking komen dan het alom gevraagde artikel opium? In het Noorden is het opiumschuiven nog niet zoo algemeen geworden als m het cen trum en het Zuiden. Te Peking bestaat zelffe nog een vrij streng, toezicht en menigmaal worden er in beslag genomen voorraden in het openbaar verbrand. Maar in het Zuiden telt iedere stad van eenige 'beteekenis haar opiumkittten bij dozijnen. Er zijn er voor iederen stand, voor rijken zoowel als voor de armen, van de meest uiteenloopende prij zen. En de regeering te- Peking kan neg zooveel watten en decreten uitvaardigen, in de provincie is er niemand die zich daar nog aan stoort. Daar zijn alleen de gouverneurs oppermachtig en het kan hun blijkbaar weinig schelen, dat zij het geld voor hun militaire genoegens, hun legers en hun wapenen binnenkrijgen ten koste van de volksgezondheid, door het weüerom binnenhalen van dezen voiks- kanker, die ten deele reeds met succes was Bestreden. De moord op Matteottl. De Parijsche „Oeuvre" bevat een arti kel, waarin wordt gezegd, dat Mussolini' den avond van den lOen Juni, toen het socialistische Kamerlid werd vermoord, de bijzonderheden kende van de misdaad „dae hij had geïnspireerd". Finzi, onder staatssecretaris van binnenlandsche za ken, die bij het gebeurde betrokken was en zich ontmaskerd zag, had besloten zelfmoord te plegen. Alvorens dit te doen, stelde hij een memorandum op hetwelk hij in zeven afschriften aan poli tieke vrienden toezond met de mede- dieeiïng, „Te openen bij mijn dood". Fin zi werd echter gearresteerd vóór dat hij aan zijn voornemen gevolg kon geven. Een der zeven afschriften van het memo randum is thans den officier van instruc tie toegezonden. Er zou o. a. in staan, dat Mussolini eenige dagen vóór de ont voering van Matteotti tegenover Rossi, den chef van den persdienst, zou hebben verklaard: „Je moet zorgen, dat hij ver dwijnt". De „Oeuvre" zegt niet waar zij deze mededeelingen vandaan heeft. De toestand in Mnrokfeo. Een Spaansche generaal, die tengevol ge van een klacht van den commandee renden generaal in het Ceuta-district, de Montero, uit Marokko naar Madrid is terug geroepen, heeft dezer dagen een rapport opgesteld, waarin hij een scherp beeld geeft van de treurige toestanden in Marokko. In dit rapport uit hij zóó ernstige beschuldigingen, dat het diree- toir zich genoodzaakt zag een onderzoek in te stellen, dat geleid heeft tot de terugroeping van generaal De Montero. Volgens het rapport is generaal De Montero absoluut onbekend met de ter- Teinsgesteldheid, waarbij nog komt, dat hij de deskundige adviezen van zijn on- j ondergeschikten eenvoudig in den wind i sloeg. Zoo zond hij voor korten tijd twee colonnes uit, met opdracht Tizzi-Aza te ontzetten, terwijl deze plaats geheel om ringd was door de opstandelingen. In het rapport wordt dan beschreven den a'lertreurigsten toestand, waarin de militaire depóts verkeeren. Generaal De Montero was reeds op het gevaar van dezen toestand gewezen, juist thans, nu de aanvallen der Rifbewoners het noodig maken, dat de Spaansche soldaten geen -reden tot klagen hebben. Op deze waar schuwing werd niet anders geantwoord, dan dat de transportmiddelen onvoldoend de waren. Ook wordt in het rapport ver meld, dat het garnizoen te Chefchaouan zonder voldoende voedsel en andere be- noodigdheden is. Te Tetoean heerscht de zelfde treurige toestand. In de depóts, welke aan 22,000 soldaten wekenlang voedsel en munitie moeten ver zekeren, vond men totaal onvoldoende, voorraden. Op deze zeer gerechtvaardig de klachten wist generaal De Montero niet beter te doen, dan met beleedigingen aan het adres van zijn ondergeschikte te a/ntwooTden: Op 9 Mei jJ. werd een convooi samen gesteld voor de ravitailjeering van de positie te Solano, maar de Spaansche colonne, welke het convooi moest be schermen, werd, ten gevolge van onvol doende maatregelen en uitrusting, door generaal De Montero verslagen, waarbij groofe verliezen werden geleden. De berichten der laatste dagen toonen aan, dat de toestand thans, bijna 3 maan den later, nog niet veel beter is. Het document van generaal Queipo de Liano heeft een grooten indruk gemaakt op de officieren in het gevolg van den dictator en ook op Primo de Reveira zelf. Draadlooze rede van den Mln.-President Minister Ruijfi de Beerenbrouck heeft zich, raar „Radio-Expres'- meldt, op ver zoek van het nationale comité voor de herdenking van de mobilisatie :n 1914, bereid verklaard, op Donderdag 31 Juli een korte redevoering te houden, die door den radiotelefonie-zender van Sc-he- veni ngen-Haven over het geheele land zal wo-rden verbreid. Het plan is, dat den 31sten Juli, 's avonds precies acht uur, de minister wordt ingeleid door den heer W. H. van Terwisga, oud-luitenant- generaal, die na zijn inleiding dadelijk het woord geeft aan den minister. De uitzending heeft plaats op de golflengte van 2500 meter. De riykspenedofinen. Er dreigt een misverstand te ontstaan over de vraag, of de rijkspensioenen al dan niet zullen worden verlaagd. Allerlei berichten hierover zijn schijnbaar met el kaar in tegenspraak. In het eene wordt gezegd, dat de Rijkspensioenen wèl, in het andere, dat zij niet worden gewij zigd. In werkelijkheid zijn eigenlijk beide berichten juist. De zaak is namelijk, dat de reeds toegekende pensioenen niet zul len worden üerlmgd. Het feit echter, dat de salarissen der Rijksambtenaren worden verminderd, maakt het noodzake lijk,' dat ook de pensioenen, die altijd een zeker percentage der salarissen uit drukken, omlaag gaan. De wetswijziging nu, waaromtrent m de bladen melding wordt gemaakt, staat alteen op pensioe nen in de toekomst te uerleenen. Deze zullen dus wel achteruitgaan, als de voor stellen der regeering worden aangeno men. Zij wij wel ingelicht, schrijft het Hbl., dan zullen in die wetswijziging, ook maatregelen worden voorgesteld te gen de cumulatie van pensioenen. iRjjwDlraerk'n. De directeur-generaal der posterijen en telegrafie maakt bekend, dat van 16 Juli af op de post-, bij- en hulppostkantoren alsmede, na voorafgaande aanvrage, op de stations voor den postdienst rijwiel- merken verkrijgbaar zullen worden ge steld tegen den pirïjs vaft f 3 per s'.uk. De verkoop van de merken zal geschie den. op werkdagen op de post- en bij- postkantoren -n de uren van openstelling, vallende tusschen 9 uur v.m. en 4 uur n.m. en op de hulppostkantoren en sta tions voor den postdienst gedurende den geheelen duur der openstelling. Premiën bij openbare verknopingen en verpachtingen. In zijn Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer no pens het wetsontwerp, houdende regeling omtrent het dragen der kosten van open bare verpachtingen en het uitloven van premiën bij openbare verknopingen en verpachtingen, merkt de regeering naar aanleiding van een door eenige leden te berde gebracht bezwaar op, dat het strijkgeld in den technischen zin va» het onderhavige ontwerp, blijkens de practijk slechts een gering percentage van de koopsom vormt. De regeering is ei:et beducht dat hierin verandering zal komen en men de strijkgelden zoo za\ verhoogen dat het geheele voorschrift, zijn beteekenis zal verliezen. Het belang van den verkooper zelf verzet zich er tegen, dat aan dengene, die in eersten termijn het hoogste bod doet, een te hooge belooning zou worden toegekend. In antwoord op de vraag -ntn eenige leden of het verbod van strijkgeld bij openbare verpachting, indien deze inder daad in twee of meer zittingen dan wel instanties gehouden wordt wel gerecht vaardigd is en welke daarvoor de prac- tische motieven dan wel dè rechtsgrond waren, herinnert de regeering er aan, dat verkooping in het openbaar in tegen stelling met verpachting in het openbaar, herhaaldelijk voor de wet wordt voor geschreven. Het is dan ook geen toeval, dat strijkgeld bij openbare verpachtin gen minder algemeen is dan bij open bare verkoopingen. Om deze redenen be hoeven openbare verkoopingen en ver pachtingen met betrekking tot het strijk geld niet op gelijken voet te worden be handeld. Het aciaaUsme in Nederland. Professor Kernkamp schrijft m „Öe Amsterdammer'' over de stille kracht van het actualisme, de stille kracht van sym pathie, die het steunt: „Het verheugt zich in de welwillende gezindheid va.i een aantal medeburgers, die nooit va.i hun leven zich aan het schrijven van dreigbrieven hebben schul dig gemaakt en rillen bij de .gedachte, dat zij zouden moeten paradeeren in een zwart hemd, versierd met oranjestrikjes, en den fascistisch en groet zouden moeten brengen. „Het wordt aangemoedigd, misschien ook geldelijk gesteund door NederLan" deirs van allerlei kleur en belijdenis, maar die hierin overeenstemmen, dat zij het algemeen kiesrecht en de uitwerking daarvan verfoeien, en die het actualisme begroeten als het eenige middel om van die vermaledijde democratie af te raken een ongeoorloofd en onwettig middel weliswaar, maar zij zouden, bereid zijn over dit bezwaar heen te stappen, indien het middel slechts probaat bleek ter be reiking va a het gewenschte doel. Het wordt zelfs openlijk, zocal niet gulweg toegejuicht en blijde aanvaard, caa toch met blijkbare instemming be groet en as een alleszins verklaarbaar teeken des tijds geduid in tijdschriften en dagbladen door dezelfde categorie van menschen, die in November 1918 geen woorden genoeg vonden om hun afschuw te betuigen va.i het revolutionair bedrijf, waarmede een mindeiheid van het volk zijn wil aan de meerderheid trachtte op te leggen, maar die het aan het actualis me niet euvel zouden duiden, wanneer het met soortgelijke, d.w.z. door on wettige en revolutionaire middelen het zelfde volbracht als toen werd gepoogd, n.l. een staatsgreep of revolutie, mits deze slechts de democratie den hals om draaide. De stille kracht, die het actualisme be vordert, verklaart voor een deel de bru taliteit, waarmede deze partij meer en meer te werk gaat. Over deze activi teit moet men zich ten slotte verheugen. Zij zal de overheid niet alleen nopen tot het uitoefenen va.i gerechtigheid, maar haar ook opmerkzaam maken op een ander gevaar: dat de partijen, die door het actualisme worden bestookt, tot tegenweer overgaan. Zij zal vermoedelijk den Minister van Oorlog er ook toe bewegen, aan de Ne- deriandsche officieren du'delijk te ma ken, dat het met hun plicht niet overeen is te brengen, te behooren tot een partij, die terreur tegen medeburgers predikt en uitoefent. En zij1 kan hen tot inkeer brengen, die het actualisme in stilte waren toegedaan. Welke gerechtvaardigde bezwaren men ook moge koesteren tegen de politieke toestanden van onzen tijd, de weg,' waar langs de actualisme tot verbetering wil voeren, door schrikaanjaging en geweld, zou alleen mogen worden ingeslagen, als die toestanden onduldbaar waren en alle middelen tot herstel uitgeput. Noch het een, noch het ander is het geval.*' luQ gm m Afr Geen pijn. geen jeuk. geen bulten "Spals gij' direct Akkcr's Kloostcrbalsem tBk £6 Btl cr op <*oet Wrijf wat op Uw huid, fc# tS a *£5 Ïb! dan laten de insecten II met rust. ZIERIKZEE. Bij een twintigtal zaken- menschen hier ter stede is een adres ter teekening gelegd van het Gomité tegen Plaatselijke Keuze om bij de Eerste Ka mer te petitionneeren tegen het wetsuor.r- stel-Rutgers, cat door de Tweede Kamer is aangenomen en waarin genoemd co mité een eersten s'.ap ziet op den weg naar algeheel drankverbod. Het comité is gevormd, :n verband met de aantasting van de persoonlijke vrijheid, welke men in het stelsel van Plaatselijke Keuze ziet en niet minder door den afschuw, gewekt door de prac- tijken, waartoe het drankverbod in de Vereenigde Staten van N.-Amerika heeft geleid. Wil men afkondiging van die wet in het Staatsblad voorkomen, dan is het noodzakelijk dat het daartoe bij de Eerste Kamer of Kroon in te dienen aires kan steunen op zooveel mogelijk handteekeningen. Mannen en vrouwen bo- vaa den 25-jarigen leeftijd kunnen op de lijsten hunne handteekening plaatsen. Het gaat hier om een zeer groot belang voor ons voLk. Nimmer heeft men zich over dit vraagstuk kunnen uitspreken. Het comité verwacht een groot aantal handteekenin gen, waardoor wordt voorkomen, dat niet ongemotiveerd onze persoonlijke vrijheid wordt aangerand en óók, dat ons volk in nog g^ootere tweespalt in verschillende groepen uiteen wordt gerukt. RENESSE. Zaterdagavond werd op ini tiatief van de telersvereeniging alhier, een gecombineerde vergadering gehouden met de vereeniging der leerlingen van practische fruitteelt in Noord- en Weste lijk Schouwen. De voorzitter, de heer W. van Klooster, zette het doel uiteen der bijeenkomst, n.l. om gezamenlijk een excursie te houden op het eiland Over- fakkee, voornamelijk te Ouddorp, waar verschillende groente- en fruitkweekerijen en de coöperatieve cichoreifabrieken zul len worden bezocht. Besloten werd om oip Maandag 21 Juli deze nuttige en leer zame dag te houden en een boot af te huren, die van uit Scharendijke de deel nemers overbrengt. Ook voor particulie ren wordt de gelegenheid opengesteld om deel te nemen aan deze excursie-reia. HAAMSTEDE. Donderdagavond werd in de Ned. Herv. Kerk ten bate van het orgelfonds een orgelbespeling met zang en viool gehouden. De kerk was matig bezet. Het orgelspel aan 't begin en einde was mooi en indrukwekkend. Een 14-tal nummers werd ten gehoore ge bracht, waai van in 't bijzonder „Hemel huis'' en „Christus heeft overwonnen" (orgel en zang); „Largo'' (orgel en viool) „Berceuse de Jocelijn" (orgel, viool en zaag), benevens het zangnummer „Mij spreekt de blomme een ta.e", verdienste lijk werden weergegeven. Mevr. Japchen (orgel), mevr. Janzen (zang) de dhr. Kosten (viool) komen 'n woord van dank toe voor dezen uitstekend gea.aagden avond. ZONNEMAIRE. Benoemd met ingang van 1 Aug. a.s. tot veldwachter dezer gemeente, K. C. van der Weel, agent van pop tie te Gouda. BRUINISSE. Vrijdagmorgen werd met brand in de lading binnengesleept in de tramhaven te Zijpe, het ijzeren klip perschip „Twee Gebroeders", schipper B- V. Pelt, gelalen met kalk van Dordrecht naar Viissingen. De lading brandde ge heel uit. De schaie die het schip bekomen hai, wordt niet door verzekering gedekt. 0UD-V038EMEER. Jaren lang waren wij van elke gelegenheid tot vervoer veratoken tot in 1923 een autobua-onder neming in werking kwamthans is sedert Zaterdag j.l. een tweede onderneming begonneD, zoodat er concurrentie is. Bebakening van de Bendracth, Door het Hoofdbestuur van Schutte- vaer werd aan den Minister van Water staat het volgende adres verzonden: dat het vaarwater de Eendracht tus- schen 't eiland Thoien en den vasten wal van Noord-Brabant, noch behoorlijk betond, noch bebakend is; dat aan genoemd vaarwater de havens liggen van Thoien, Gliemens en Oud- en Nieuw-Vosmeer; dat bedoeld vaarwater, hetwelk door eb en Vloed beheersdhit niettemin be zwaarlijk meer ais zeearm is aan te merken, zelfs voor bekende schippers zeer lastig is te bevaren; dat de navigatie zeer zou worden ver gemakkelijkt en bevredigd, wanneer be doelde Eendracht werd bebakend op de wijze, waarop in de groote rivieren de vaargeul door geieidebakens op den waT wordt aangegeven; dat dit voor de scheepvaart te meei' klemt, omdat deze slechts kan geschie den om en bij hoog water; dat naar het inzicht der laatste Alge- meene vergadering der vereeniging voor noemd bedoelde wijze van het bebake- tien doelmatiger en minder kostbaar werd geacht dan eventueele betonning. Redenen, waarom adressante met vori- gen eerbied verzoekt wel die maatrege len te willen bevorderen welke zullen leiden tot bebakening van de Eendracht als bovenbedoeld en dat wel van af den Zuidelijken ingang onder den wal van Thoien, het z.g. Deurio tot onder Oud- Vosmeer. Prot. Chrï9t. Ziekenhuis. Dezer dagen vergaderde het voorLoopig Bestuur van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Prot. Chr. Ziekenhuis te Goes. De organisatie der ''vereeniging bleek goeden voortgang te maken. Een plan voor verdere uitbreiding over de eilanden werd vastgesteld. De jaarlijksche bijdragen door ingezetenen van Goes toegezegi bedragen reeds circa f 2000—, terwijl nog verschillende per sonen in de gelegenheid moeten worden gestefd hunne bijdragen op te geven. De bereidwill:gheid tot bijdragen voor een Prot. Ziekenhuis beantwoordt volkomen aan de goede verwachtingen waarin het voorloopig bestuur, waarin alle belijdende kerkelijke richtingen vertegenwoord'gd zijn, zijne werkzaamheden heeft aangevat. Zeeuwsche kuldebetooging. Men verzoekt ons mede te deelen, lil - V.'REME DAGEN! DE LINDEBOOM (WED. B. VAN DOESBURG) IJSWAFELS (In 4 natuurlijke vruch- tensmaken.) Zéér verfrisschend! MA&DE3S MANDARINO- wafels (gevuld met de natuurlijke mandarijnvrucht, geen essence.) Bijzonder lekker als'het heet is. VOOR DE LUNCH een paar pakjes ESPERANTO- WAFELS (voedzaam, croquant, ede! van smaak. Hyg. verpakt.) BIJ CE AARDBEIEN smaakt verrukkelijk DE OR1G1NEELE FROU-FROU (met den Lindeboom) gevuld metslagzoom. MOCCA-TRIC-TRAC, pikante koffiesmaak-wafel, juist geschikt voor 't warme seizoen. dat zioh reeds ongeveer 6000 persoDen, waaronder 2000 zangers voor de Zeeuw- sohe Huldiging te Middelburg hebben opgegeven Ook de bewoners van Schou wenDaiveland, zullen bij deze groote huldiging niet achter blijven. Reeds gaven zich 24 Ver. uit.ons eiland op, waar van de leden voor f 1 per ■persoon (leden van huu gezin, eveneens voor f 1, per persoon) een vervoerbewijs wordt verstrekt. Allen die lid zij a van een der genoemde 24 vereenigiDgen stor ten vóór 18 dezer het bedrag ad f 1, per persoon, bij de betrokken secretaris. Zooals bekend is vaart de boot op 6 Augustus 's morgens om 6 uur van Zierikzee, om te 7,30 's avonds van Middelburg te vertrekken. Men waohte niet tot het te laat is, maar geve zich tydig op, d.i. vóór 18 Juli. POST EN TELEGtKAPHIE. De heer J. Waale, directeur van het post- en telegraafkantoor te Gouda, wordt op grond van de reorganisatie, op wacht geld gesteld*. ONDERWIJS, Bij de te Rotterdam gehouden M.U. L.O.-examens, slaagde o.a. Voor diploma B., G. Spaiter te Zierikzee en J. H. Bal en A. C. Schipper te Thoien Voor di ploma A. 1 De heer M. Gorter, hoofd der chr. school te Visvliet, die eerst bedankte voor hoofd der chr. school te Zierikzee, heeft na herbenoeming deze functie aan vaard. Voor het eindexamen der Byks H.B.8. met 5-j. c. te Zierikzee, waarvan het mondeling gedeelte op 11 en 12 Juli werd gehouden, slaagden alle candida tes De geslaagden zyn mej.'X Th. Vink uit Brouwershavende heeren G Bonter, C. J. Storm en J. L van der Velde uit Zierikzeede heer J. P. C. Boot uit Haamstede de heer J. de Leur uit Zon- nemaire en de heer H. W. Waardenbnrg uit Brulnisse. RECHTZAKEN. Ken dreigbrief. Een welgestelde 54-jarige landbouwer in Westenholte, gem. Zwollerkerspel, hftJ een dreigbrief, waarin een lucifer en 2 hagelkorrels, gezonden naar zijn buur man. Een arbeider van eerstgenoemde was wegens stroopen veroordeeld tot f 160 boete, zijn kameraad tot f 200; die beide stroopers waren met hun broers naar den buurman gegaan om hem het geld van de boete af te persen, omdat deze buurman de maréchaussees over hun stroopen ingelicht had. De eerstbedoelde landbouwer schreef nu aan zijn buur man: „Judas, gij hebt een lage streek uitgehaald, door mijn vriend aan de ma réchaussees te verraden. Als gij geen goede getuigenis voor hem aflegt, dan ben je nog niet gelukkig. De teekenem liggen in dezen brief'. De schrijver van den dreigbrief stond voor de Zwolsche rechtbank terecht, be schuldigd van bedreiging met brand stichting en van misdrijf tegen 't leven. Eisch: een jaar gevangenisstraf.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1