Zierikzeesche Nieuwsbode Zomer-Opruiming. B. H. IDELER, Vrijdag 11 Juli 1924 zierikzeesche courant. advertentiën s EERSTE BLAD. „Hst Ghuldsn Vlyas". Voortzetting HINDERWET. Algemeen Overzicht. J. BQNGERTMAN, Zierikzee. Heilgymnastiek. Massage. OMELET JjlHQNIG'S «PMAIZENA ABONNEMENT: Prü» por 6 maanden f 1,50, franco por post f 1,80. Voor hot buitenland por Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Vereohljnt Maandag. Woensdag on Vrijdag. van 1—8 regels 80 ets. van A regels en daarboven 20 ets. por regel. Reolames 60 ots. p. regel. Bü contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11105. op den d«g v«> ul«. Oir. i J. DE LOOZE Jr. Ullr-Rilicl. U J. KOSTEN. ™r ur8- Dit nnmmer bestaat nlt 2 bladen. MANUFACTUREN, van onao groote Op alle gebied koopjes. Bijzondere korting op Wollen Dekens, Vitrages, Karpetten, Loopsrs. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de Continental Petroleum-Company, Willem Bajjtewecbstraat 70ö te Rotterdam, om vergunning tot het plaatsen van een ondergrondschen benzine tank, groot 2000 Liter, met meetpomp op bet perceel, gelegen aan de Lange Nobel- straat, wijk A 121, kadastraal bekend in sec tie A no.s 1356 en 1357. Op Vrijdag 25 Juli a.s., des namiddags twee uur, zal ten Stadbuize gelegenheid be staan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen, en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tjjdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande ■jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren MONDELINO toe te lichten. ZiïRirzBK, 11 Juli 1924. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTEYN VAN RENGERSRERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De belangstellende lezer, die geregeld de buiteniandsche polit:ek volgt (hoeve- len zijn er zal opgemerkt hebben, dat de voorgeschiedenis der medio deze maand te houden conïerentie te Londen niet zoo rustig verloopt als men algemeen had gedacht. Men mag aannemen dat het Herriot en MacDoiiald ernst is, orde te scheppen in den ipojitieken warwinkel; zij hebben daarover reeds op MacDonald's buiten verblijf geconfereerd. Nu is men in Frankrijk u:t deze con ferentie weer verkeerde gevolgtrekkin gen gaan maken; men beweerde n.l., dat Frankrijk's woordvoerder, Herriot, zich door den Britsehen premier heeft laten inpalmen. De Engelsche regeering heeft zich nu gehaast de zaak tot klaarheid te brengen en nadrukkelijk o.a. medege deeld, dat men niet in een onderonsje de zaken heeft bedisseld en geen ver bintenissen van eenigerlei aard z'ijnr aan gegeven of zelfs geopperd. l Inmiddels is MacDonald op verzoek van Herriot naar Parijs gereisd om de ontstane verwarring op te helderen en tot een aannemelijke oplossing te komen, hetgeen reeds is geschied. In een gemeenschappelijke nota, welke is voortgekomen uit de gevoerde bespre kingen te Parijs, wordt verklaard, dat het essentieele doel der conferentie dan Linden is het in werking stelten dan Het plan der deskundigen. D,e geallieer den herhalendat zij het plan aanvaar den. De Commissie van Hersfel zal den datum moeten vaststellen voor de beëin diging der econom:sche bezetting van het Ruhrgebied na het in werking stellen van het plan. In geval van een opzettelijk flagrant in gebreke blijven van Duitsch- l.and zal de commissie beslissen, maar als de leden der commissie het er n:et over eens zijn of 'al dan niet een in gebreke blijven moet worden geconstateerd, moet de commissie zich een Amerikaan toevoe gen, n.l. den agent-generaal voor de beta lingen, in bet plan bedoeld. De regeeringen zullen aan rechtsgeleer de deskundigen de moeilijkheden voorleg gen der interpretatie van de te treffen regelingen. Deskundigen van be:de landen zullen de quaestie der intergeallieerde schuldpn bestudeeren om tot een billijke oplossing te geraken. De beide regeerin gen zullen de quaestie der Veiligheid moe ten behandelen in afwachting der moge lijkheid van toepassing der door den Volkenbond bestudeerde verdragen. In de Fransche Kamer zal Herriot en in het Lagerhuis MacDonald een ver- en vele anderen gerechten worden nergens lekkerder mee bereid dan metHonig's Maïzena, ouovertroffen in zuiverheid en smaak. Voortref felijk als bindmiddel voor tallooze gerechten. De spijzen worden er smakelijker en voedzamer door. Let op de sluitzegels met Bijen» korf. f- vraagt zc UwVlnkflter klaring afleggen wat er de laatste dagen is gebeurd. Voor "16 Juli kan, nog veel gebeuren, want het politieke leven van Herriot hangt in Frankrijk maar aan een heel dunnen draad, welke dc*>r een felle aanval in de Kamer wel eens plot seling afgesneden kan worden. BINNENLAND. EERSTE KAMER. Zitting dan Donderdag 10 Juli. De Kamer heeft het wetsontwerp be treffende grensuitbreiding van Dokkum aangenomen met 26 tegen 11 stemmen. De zitting is verdaagd tot 17 Juli 2 uur. Een Nederlandsch Pantheon Volgens de „Tel." worden te Amster dam' stappen gedaan om te komen tot de oprichting 'van een monumentaal ge" bouw, gewijd aan de nagedachtenis van de groote mannen, die Nederland in den loop der tijden, van Willem den Zwijger af, heeft voortgebracht. Het ligt in het Voornemen om deze hulde niet in te be perkten zin op te vatten, zoodat onze groote dooden op elk gebied in dit ge bouw zullen worden geëerd. Landarbeiderswet. Het Kon. Nederlandsch 'Landbouw-Cor mité heeft naar aanleiding van een brief van den minister van binnenlandsche za ken en landbouw inzake de Landarbei- derswet als zijn meening kenbaar ge maakt, dat voor een doelmatige, overzich telijke "en zoo eenvoudig mogelijke werk wijze de bepaling, dat binnen een be paalden kriiig slechts één vereeniging of stichting werkzaam kan zijn, van over wegend belang, wordt geacht. Het comité is overtuigd, dat het in het leven roepen van meer dan één vereeniging binnen een oepaafden kring noodzakelijkerwijze moet leiden tot versnippering van krachten, tot verhooging van administratiekosten en tot een onderlinge concurrentie, waarmede de belangen der landarbeiders allerminst ge diend zouden worden. Wijziging Boterwet. De directeur-generaal van den land bouw heeft den Algem. Nederl. Zuivel- bond verzocht, mededeeling te willen doen van de aanvullingen, resp. wijzigin gen, welke in de Boterwet noodig, geacht worden. Ben der voorgestelde wijzigin gen was: te verbieden boter en margarine in dezelfde winkels en verkoopplaatsen of daarmede anders dan langs den open baren weg in verbinding staande lokalen in voorraad te hebben en te ver'koopen, alsmede deze artikelen tegelijkertijd op hetzelfde voer- of vaartuig openbare middelen van vervoer uitgezonderd te vervoeren of te doen vervoeren. Waar speciaal door dit verbod de be langen der winkeliers naar het oordeel van den Nederlandschen Kruideniersbond zéér. zullen worden geschaad heeft het bestuur der organisatie zich tot den be trokken minister gewend met het drin gend verzoek, alsnog de organisatie van winkeliers in de artikelen boter en mar garine te doen hoor en. Uit Stad en Provlnole. ZIERIKZEE. Het Damescomité voor de Bloemenhulde vergaderde Donderdag in de sociëteit „Concordia". Medegedeeld jwerd, dat zich' pl.m. 300 meisjes en jon gens hadden opgegeven om H. M. een bloemenhulde te brengen. Wij verwijzen voorts naar een in dit nummer voorkomende advertentie, waar in wordt bekend gemaakt, dat jongens, en meisjes, welke zich hebben opgege ven, Maandagavond halfacbt present moe ten zijn in „Concordia", waar o. m. de groepen zuilen worden ingedeeld; om half negen kan men zich opgeven voor de behendigheidsoefeningen per rijwiel, waarvan de heer N. J. Visser de leiding op zich heeft genomen; tevens bestaat dan de gelegenheid zich op te geven' voor de Meiboomspelen, waarvan mevr. Fokker de leiding heeft. ST.-MAARTENSDIJK. Voor het volledig examen van adjunct-commies der directe belastingen, invoerrechten en aödijnzen, is o.a. geslaagd de heer Joh.s Noom C.Gz., geboren alhier, thans Rijksklerk dier mid delen ten kantore Sliedcecht. ST.-ANNALAND. Mej. T. v. d- Male, afkomstig van hier en sedert eenige jaren verbonden aan 't gesticht „Vrederust" te Bergen op Zoom, is tegen 1 September benoemd tot ziekenverpleegster in het ziekenhuis te Dordrecht. POORTVLIET. Het tienjarig zoontje van M. U. kreeg van zijn oom bij hooge uitzondering vergunning, een paard naar de weide te brengen. Het sloeg achteruit, zoodat het ventje deerlijk verminkt aan het hoofd ter aarde stortte. De ontboden geneesheeren achtten overbrenging naar het gasthuis te Bergen-op-Zoom noodza kelijk, waar het Donderdagmorgen is overjeden. PREDIKBEURTEN. RECHTZAKEN. Verduistering. Voor de rechtbank te Haarlem heeft Donderdag de zaak van den 42-jarige C. B., gewezen gemeente-secretaris van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarn- woude, gediend. Beklaagde was tevens penningmeester van de bouwvereeniging „Zwanenburg" te Halfweg. In de jaren 1918—1924 heeft hij' ten nadeele van deze vereeniging f 700Ö verduisterd. De ge meente benadeelde hij voor f 1400. Deze gelden werden verduisterd in de jaren 1923—1924; f 800 ais opbrengst van col lecten bij huwelijk&nf, f 200 ,ais opbrengst van geheven leges in 1924. Verder nog f 195 ais het geheel van de door huur ders van gemeente-landerijen in de ge meentekas gestorte, waarborgsommen. Beklaagde bekende al het hem ten laste gelegde volmondig. Het O.M. meende dat, wat de straf betreft, er rekening mee dient gebonden te worden, dat hier een ernstig misdrijf is gepleegd. De eisch luidde 1 jaar gevangenisstraf met aftrek van de voorloopige hechtenis. ONDERWIJS. Tot de eerste klasse der R. H. B. School te Zierikzee zullen zonder exa men worden toegelaten: J. M. de Oude, M. T. van den Bout, Jan A. Franken, J. Al-ida Franken, W. ten Haaf, C. A. Nolet, E. P. Buisscher, J. Kanaar, J. H. E. Cock, G. A. de Looze, C. Catshoek, J. A. Blom, allen van de M. U. L. O. School te Zierikzee; J. J. Riibbens, P. E. T. Heuseveldt en C. W. Bal, van de Bijz. school in „het Vrije" te Zierikzee; K. P. Catshoek en J. M. van den Hoek van de Bijz. school te Kerkwerue; W. J. Fiolhil en L. D. Padmos van de Bijz. school te Scharendijke; W. H. Lette van de Bijz. school te BrouwershavenJ. L. Bolken baas en J. Bos van de openb. school te Brouwershaven; S. van Griethuijsen van de openb. school te Noordgopwe; D. Hage van de bijz. school te Bruinisse; J. Bun schoten van de bijz. school te Zonne' rrtaireJ. J. M. Beije en J. van der Maas van de openb. school te Oostertand. Aan het toelatings-examen, dat op 14 en 15 Juli zal worden gehouden, zal door zeven candidaten worden deelgenomen. Aan de univers. te Utrecht slaagde voor het doctoraal examen wis- en na tuurkunde (hoofdstuk dierkunde), mej. P. C. Koopman te Zierikzee. OUD-VOSSEMEER. Mej. P. J. Snijders, thans in tijdelijke betrekking als onder wijzeres te Dinteloord, is benoemd aan de O.L. School te Qostd'ijk (Krabbendijke). VERKOOPINGEN, ENZ. ZIERIKZEE, 9 Juli." Notaris van Nou- huijs verkocht alhier op heden in het openbaar ten verzoeke van de erven van den heer A. Houdkamp. Gemeente Zierikzee: winkelhuis met woonhuis, pak huis en erven aan de Korte Nobeistraat, wijk A nos. 105, 106 en 106ö/s voor f 3601; twee huizen en erven aldaar, wijk A nos. 102 en 103 voor f 2600; schuur en erf aan de Verrenieuwstraat voor f 2953. AANBESTEDINGEN. ZIERIKZEE. Het Dag. Bestuur van het Waterschap Schouwen heeft Donderdag Volgens bestek no. 554 aanbesteed. Het maken van bestortingswerken aan het dis trict Zuidhoek—Borrendamme. Inschrij vers waren: H. Hubenet H. J. W. A. van Gooi, 's-Hage, f 67636,80; J. Kraaie- 1 veld E. van Noordenne, Sliedrecht, Zondag 13 Juli te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, ds. Van der Linden. Kleine Kerk. 10 ure, cfr. Helder. 's Avond» 6.30 ure, ds. Beernink van Charlois- Luthersche Kerk. l'O ure, ds. Lolcama. Geref. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, Leesdienst. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leeskerk e* 6 nre, de. v. d. Molen (o. t.), in de Nieuwe Kerk. Evangelisatie Jeruël II. 10.30 en 7 ure, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, gew. tjjd, Leeskerk. f 65360; Chr. Roosendaal, Enkhuizen, f 54250; C. van de Klippe, Oosterland, f 52775; C. H. van Wijnen, Papendrecht, f 51770; C. van de Kreeke, Wolf aartsdijk, f 50700; J. W. Roeloffs, Papendrecht, f 49600; A. de Bruijn, Terneuzen, f 48290. Vervolgens werd aanbesteed volgens be stek no. 555. Het maken van zink- en stortwerken aan het district Koudekerke. Ingeschreven werd door: J. Kraaijeveld E. van Noordenne, Sliedrecht f 65314; K. Volker Tz., Sliedrecht, f 55500; Chr. Roosendaal, Enkhuizen, f 54100; Jan de j Vries, Amsterdam, f 54000; J. W. Roe loffs, Papendrecht, f 53300; A. de Bruijn, Terneuzen, f "53390; C. H. van Wijnen, Papendrecht, f 53070; M. K. Harfcog, Slie drecht, f 52980; Jan Roskam Cz1., Slie- drecht, f 52620. De gunning is aangehouden. ELKERZEE. Door den kring „Schou wen en Duiiveland" der Z. L. M. is Don derdag aanbesteed de levering van 132000 K.'G. zwavelz. ammoniak in de maand Februari 1925. Aannemer werd Centraal Bureau van het Ned. Landboiuwcomité te Rotterdam, a f 15,69 per 100 K.G. LANDBOUW EN VEETEELT. Stamboek Nederl. trekpaard. Bij de te Dordrecht gehouden keu ring Stamboek Nederl. Trekpaard behaal de in de-'2e categorie: hengsten van 5 jaar en ouder, hoogte minder dan 1,65 M. de heer F. C. V. d. ^Bo.ut te Nieuwer- kerk een 4e pc. met „Moustic de Vilt"; in de 3e categorie: hengsten van 4 jaar, hoogte 1,65 M. of meer de heer Jac. F. Brooijmans te St.-Annaland "een le pr. met „Successeur"in de 4e categorie: hengsten van 4 jaar, hoogte minder dan 1,65 M. de heer E. J. Kosten te Tholen de le pr. met „Fils de Moustiquaire" in de 9e categorie: merriën van 5 jaar en oiuder, hoogte 1,61 M. of meer, de heer M. J. Stoutjesdijk te Tholen een 5e pr. met „Fleurette"; in de 10e cat. merriën van 5 jaar en ouder, hoogte minder dan 1,61 M. behaalde cle heer M. J. Klomp e te Bruinisse een 3e prijs met ;,Exiiée"; in de 13e cat. merriën van 3 jaar, hoogte 1,59 M. of meer, be haalde de heer J. F. Brooijmans te St.- Annajand met „Emma van Bleijendaal een 9 e prijs. In de 19e cat. loten van merriën, op naam staande Van één eigenaar, dhr. M. J. Stbutjesdijk Cz. te Tholen een 2e pr. met „Ida". In de 21e cat. Kampioenschap heng sten werd ais reservekampioen aange wezen „Successeur, eig. de heer, J.ao. F. Brooijmans te St.-Annaland. VAN MMNDK EN m De Prins van Wales heeft de uit- noodiging der Zuid-Afrikaansche regee ring aangenomen om' in 1925 een bezoek aan Zuid-Afrika te brengen. De malaria-epidemie in Oekraïne is hevig toegenomen en heeft de vormen van een ramp aangenomen. In eenige ge bieden is het aantal gevallen van 6000 in Januari toegenomen tot 208.000 in Mei. Een hevigen cycloon heeft het ge bied van, Zara aan de Dalmatische kust geteisterd. De schade is zeer groot. Te Budweis in- Zuidelijk Rohemen heeft de overheid wegens het gevaar voor dolheid het afmaken van alle katten ge last. Twee duizend katten zijn naar de gasfabriek gebracht en daar met licht gas gedood. De Russische Sovjet-gedelegeerde ter Londensche conferentie zou verklaard hebben, dat Rusland bereid zou zijn 25 o/o der voor-oorlogsche schulden te er kennen. Eind Juni waren er in Groot-Ber- lijn bij elkaar 32,000 motorvoertuigen. Door de j^weldige toeneming! van het aantal auto's 'zijn ook de verkeersonge vallen aanzienlijk toegenomen. Daarbij kwamen de vorige maand 31 lieden om het leven, terwijl er 497 gewond werden. TELEGRAMMEN. AMSTERDAM (V.D.) Te Montreux (Zwit serland) waar hij in verband met zijn gezondheidstoestand vertoefde, is op 73- jardgeai leeftijd overleden de heer J. B. van Heutz, gep. luit.-generaal, oud-G.-G. Van Ned.-Indië. (J. B. van Heutz werd in 1851 te Coe- WARMEDAGEN! VRUCHTENWAFELS DE LINDEBOOM (WED. B. VAN DOESBURO) IJSWAFELS (in 4 natuurlijke vruch- tensmaken.) Zéér verfrisschend! MANDRI MANDARINO- wafels (gevuld met de natuurlijke mandarijnvrucht, geen essence.) Bijzonder lekker als het heet ie. VOOR DE LUNCH een paar pakjes ESPERANTO- WAFELS (voedzaam, croquant, edel van smaak. Hyg. verpakt.) BIJ DE AARDBEIEN smaakt verrukkelijk DEÖR1GINEELE FROU-FROU (met den Lindeboom) gevuld met slagroom, MOCCA-TRIC-TRAC, pikante koffiesmaak-wafeljuist geschikt voor 't warme seizoen. vorden geboren, nam in 1867 als vrijwilli ger dienst, werd in 1872 tot 2e luitenant bevorderd en in 1873 geplaatst bij, het O.-I. leger, waarbij hij in 1889 tot chef van den staf werd benoemd. In 1896 was hij commandant van Sumatra's Oost kust en kort daarop civiel- en militair gouverneur van Atjeh en Onderhoorighe- den, sinds 1900 met den rang van luit.- generaal. Hij zorgde met groot succes voor de rust en economische ontwikkeling van deze gewesten, tot hij in 1904 tot gou verneur-generaal werd benoemd, welke functie hij tot 1909 Vervulde.'-^ De Redjf ELST (V.-D.) De 60-jarige graanhande laar B. uit Rhenen is met zijn motorrijwiel op den straatweg nabij Eist geslipt en gevallen. In zorgwekkenden toestand is' hij naar het ziekenhuis te Arnhem over gebracht. NEW-YORK (V.-D.) Samuel Gompers, de voofzitter van de Amer. Vakvereeni- gingsfederatie en een der machtigste ar beidersleiders der wereld, is ernstig ziek. Hij is naar het hospitaal overgebracht. Daar Gompers 74 jaar is, vreest men, dat door zijn hoogen leeftijd genezing niet wel mogelijk is. Niet bevestigde berichten melden uit Santos, dat de rebellen meester zijn van Sao Paulo. De gouverneur dezer pro vincie heeft den zetel der regeering naar Saintos overgebracht. Coöperatieve veiling Zierlkaee. Veiling van 13 Juli. Zwdrte bessen f 29,50 per 100 k.g. Burgerlijke Stand van ZierikzeOo öeboien: 3 Juli. Cornelia, dochter van H. J. v. Don gen en B. P. Hage. 7 Gerardus, zoon van A. J. Flikweert en P. Hage. 7 Paulus, zoon van P. de Looze. 19 a Jacobus Petrus Jozef, zoon van P. B. van Velthoven en J. P. Rombouts. Gehuwdi 11 Juli. A. Sinke, 38 j., j.m. en M. Cappen, 37 j., j.d. Overleden: 4 Juli. Maria Elizabeth Stelhink, 69 j ongehuwd. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt, naar waarnemingen verricht in den morgen van 11 Juli: Hoogate baromoterst. 768 0 te Maastricht. Laagste 743,5 te Vestmanoer Verwacht tot den avond van 12 Juli: meest zwakke wind uit Zuidelijke rich tingen, gedeeltelijk bewolkt, waarschijn lijk droog weer, zelfde temperatuur. Fietsers licht opi Van 11-12 Juli van 9,47 n.m. tot 4.24 v.m. 12-13 9,47 4,25 13-14 9,46 4,26 CORRESPONDENTIE. Het verslag van de uitvoering dn de Nieuwe Kerk moest helaas tot Maandag blijven overstaan.' De Redactie,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1