Zierikzeesche Nieuwsbode ABONNEMENT! advertentiën i Woensdag 9 Juli 1924. zierikzeesche courant. DRANKWET. binnenland. Uit Stad en Provlnole. VRUCHTENWAFELS Pr^a per 6 maanden f 1,50, franco per poat f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummer* 5 cent. Yeraohijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—6 regels 80 ets. van i regels en daarboven 20 ots. per regel. Beólames 60 ots. p. regel. Bij oontraot belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11104. Inz<mdln* °p den d«* T»n Oir. 1 J. OE 100ZE Ir, liltt-Mul. H. J. «OSTEÏ. yMr Gevonden voorwerpen Een touw, een oliespnltje, een siga rettenkoker, een overhemd, een bril, een regenjas, een geldbeursje, een passer, een portemonnaie met geld, twee beitels, slentels. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Ziirikzbe brengen ter openbare kennis, dat op 8 Juli 1924, bg hen is ingekomen een verzoekschrift van ARIJ ARNOLD, van beroep koopman, wonende te Zierikzee, om verlof voor den verkoop van alcohol houdenden drank, anderen dan sterken drank, in de navolgende localiteitenhet beneden- voorlokaal en de achter-opkamer van het perceel, kadastraal bekend gemeente Zierik zee sectie A no. 514, plaatselijk gemerkt A no. 304, en gelegen aan den Mol aldaar. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bg Burgemeester en Wethouders inbrengen. Zïxrikzee, 8 Juli 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Vracht verl» erin p. Naar gemeld wordt, zullen de Neder- landsche Spoorwegen met ingang van 1 Jan. 1925 wederom faciliteiten op Jacht gebied toestaan voor het vervoer van ten toonstellingsinzendingen, alsmede voor paarden en rijtuigen bij harddraverijen, wedrennen en concoursen-hippique. De regeling, waarvan de bijzonderheden nog moeten worden vastgesteld, zal hierop neerkomen, dat voor goederen, levende dieren, rijtuigen en rollend spoorwegma- terieel, die onverkocht en onverloot van een tentoonstelling terugkeeren, alsmede voor paarden en rijtuigen, die van een harddraverij, wedren of concours-hippique terugkeeren, een vrachtverlaging van 50 pet. zal worden toegestaan, mits de zen dingen worden terugvervoerd over den weg, bij de heenreis gevolgd. Op de heen reis zal de volle vracht verschuldigd blijven. Zonnetje schjjn I Zonnetje, zonnetje schijn op m'n 'bol, Zomerwind streel er mijn haren Als je vol zoetelijk voorjaarsaroom, Over de wei komt gevaren Breng ons weer leven en lieven en lust, Sus er het leed in de harten tot rust, Schenk ons uw koest'nng als sterkende Zonnetje schijn [wijn, Zonnetje, zonnetje schijn in de Wieg Van m'n verwonderde peuter, Strooi weer de sprankels van zilver en [goud Rondom mijn kraaiende kleuter Breng hem gezondheid en blijdschap en [kracht, Streel er zijn goudblonde haren zoo zacht, Toover een blos op zijn wangetjes fijn, Zonnetje schijn Zonnetje, zonnetje schijn m mijn hof 't Heerlijkste plekje op aarde, Door het bezit van zijn rustig geluk Van een onschatbare waarde Kus er de heesters, de bloemen in bloei, Breng er 't intieme tot wasdom en groei, Noodend na d'arteid tot 'n huiselijk Zennetje schijn [festijn, Zonnetje, zonnetje schijn in mijn buis, Vrij moogt ge alles-doorzoeken, Spreidt er uw bundels van tintelend licht Tot in de donkerste hoeken Breng er het heerlijke zomersch geluk, Breek er de zorg en de koelheid aan stuk, Wek er een lach als van hel kristallijn, Zonnetje schijn Zonnetje, zonnetje schijn in ons hart, Help ons naar warmte te streven, Warmte voor wie in de scha luw verkwijnt Geef ons zoo kracht m ons leven 1 Steun ons b'ij d'opbouw en 't eerlijke [werk, Maak ons bedoelen alzijdig en sterk, Leer ons een koestering voor anderen zijn, Zonnetje schijn KROES. (Alle rechten voorbehouden) Juni 1924. Eerst® Kamer. Vergadering van Dinsdag 8 Juli. De voorzitter doet mededeeling van het besluit der Centrale Afdeeling om mor genochtend elf uur in de afdeel in gen te onderzoeken de bij de Kamer in gekomen wetsontwerpen en morgenmid dag kwart over twee in openbare ver ga lering bijeen te komen voor de behan deling van enkele wetsontwerpen, o.a. dat tot onteigening ten behoeve van den ver keersweg 's-Gravenhage—Rotterdam en dat tot wijziging der Merkenwet. Donder dagochtend te elf uur zal in openbare vergadering worden behandeld het ont werp betreffende grensuitbreiding van Dokkum. Voorts ligt het in het voornemen a.s. week Donderdag te 2 uur en 'Vrijdag d.a.V. in het openbaar te vergaderen en de alsdan in staat van gewijsde verkee- rende wetsontwerpen, o.a. het Schoenen wetje, te behandelen. Daarna zal de Ka mer op re^es gaan. ZIERIKZEE. Voor belanghebbenden iïgt op het Secretariaat van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuw sche Eilanden te Middelburg ter inzage een „Overzicht van de voornaamste be palingen betreffende den luchtpostdienst." Geen pakkender reclame dan le vende, dachten we, toen we langs de zaak van dhr. Constandse op de Melk markt alhier liepen, waar voor diens winkelraam een hok, waarin een witleg- homkloek met 15 dito kuikens staat ten toongesteld, welke diertjes gevoed wor den met het alom bekende P. Sluis' Op- fokvoer. Men zal zich gedurende veertien dagen kunnen overtuigen van het bekende opschrift „Ze groeien als kool", dat op enkele der reclamewerkjes van boven genoemde firma staat gedrukt 't Is een leuk gezicht de kleine gele vogels achter het glas te zien trippelen. Door de „Ocanjevereeniging?' alhier, zijn bij de Gébr. Lokker tentoongesteld, de teekeningen van een en ander wat als blijvende herinnering aan het bezoek van H.M. aan deze plaats in het plant soentje aan het Kraanplein zal worden opgericht. De situfctie-teekening op schbal 1 50 l-aat zien de herinneringszuil, ge flankeerd door twee kwartcirkelvormige banken, alsmede de plaats van het bloem bed. De houten hennheringszuil met op schrift is geplaatst op beton-voetsuk, af gedekt met rood koper en het geheel wordt bekroond door een electrische klok, met aan de voorzijde een melkglas wij zerplaat, waardoor het mogelijk zal zijn door het aanbrengen van een electrische lamp in de klok, die wijzerplaat bij avond te doen verlichten. De zuil is van tedShout, een houtsoort die goed bestand is tegen afwisselende weersinvloeden. De letters van genoemd opschrift worden geformeerd door ko peren boutjes met bolvormige koppen. Ieder wordt in de gelegenheid gesteld een of meerdere van deze spijkers te slaan, tegen een bedrag van 25 cent per stuk, waardoor men medehelpt oim' een deel van de kosten te bestrijden. In een oorkonde worden de namen van degenen die spijkers slaan, ingeschreven. De banken worden eveneens van teak hout gemaakt. Uit een oogpunt van mo numentaliteit zou een bank van steen mooier zijn, doch dan heeft men het be zwaar dat dergelijke banken zich eigen lijk niet leenen om er op te gaan zitten. Tijd en plaats waar spijkers kunnen wor den geslagen, zullen later bekend worden gemaakt. We wekkèn gaarne onze mede burgers op een of meerciere koperen spij kers te s.aan 'in 't blijvend monument ter eere van H.M.s bezoek aan onze gemeente. In verband met de Zeeuwsche Huldebetooging te Middelburg op 6 Aug. as., zullen twee extra-booten, die aan 300 personen plaats bieden, van hier en van Zijpe naar Middelburg varen. De booten zullen des morgens 6 uur vertrek ken, terwijl des avonds half acht uit Middelburg de terugreis wordt aanvaard. Nog slechts enkele plaatsen zijn onbe zet; liefhebbers dienen zich te haasten. In de kleine bovenzaal van het „Huis van Nassau" vergaderde Dinsdag avond de afd. Zierikzee van den Bond voor Staatspensionneering onder presi dium van den 'heer J. A. v. a. Valk. Door afwezigheid yan den secretaris werden de notulen aangehouden. In bespreking kwam allereerst de kwes tie candidaat lid hoofdbestuur- Zooveel mogelijk dienen de afdeelingen afgevaar digden naar de algemeene vergadering te Amsterdam te zenden, opdat hun candi daat gekozen wordt. pe candidatuur-v. d. Valk wordt door enkele afj. ondersteund, ook buiten de provincie. Zzee zal ook een afgev. zen den om den heer J. A. v. d. Valk als hoofdbestuurslid gekozen te krijgen. '(De beschrijvingsbrief voor ae Bonds vergadering Swam daarna aan de orde en wei eerst het voorstel-Haarlem, nopens het geven van subsidie voor het laten ve**- yaardigen van een film naar het bekende tooneelspel „Geborgen'*, waarvan auteur is de heer V. d. Valk, en waarin doel en streven van den Bond voor Staats pensionneering zoo duidelijk naar voren komen. «L De vergadering, was van oordeel, dat men geen subsidie dient te geven voor een geheel neutrale film, waarvan de filmondefnefhing de meeste vruchten plukt. Algemeen voelde men wel voor een propagandafilm, die de idéé Staats pensionneering duidelijk demonstreert. Na eemge 'discussie over de dezen win ter te voeren propaganda, in verband ook met de verkiezingen in 1925, sloot de voorzitter deze bijeenkomst. Bij J. van der Wal te Bruinisse ver scheen reeds de 2e aflevering van het onlangs ook door ons vermelde werk: „Slacjhtschaepkens Christi", door P. de Zeeuw J.G.z. Deze aflevering bevat naast enkele reproducties o. a. van Keizer Karei V, Desiderius Erasmus en Paus Leo X, het begin van de geschiedenis der eerste martelaren. HAAMSTEDE. Van de bewaarschool m deze gemeente wapperde Dinsdag j.l. de driekleur ter gelegenheid van het 50-jarig beslaan dezer nuttige inrichting. In de versierde school was behalve een vroo- lijfee kinderschaar ook het bestuur aan wezig. De voorzitter, dhr. L. L. Bolle, die wegens familieomstandigheden het feest slechts even kon bijwonen, sprak een kort maar kernachtig openingswoord. Daarna behandelde de secretaris, dhr. A. Blom Pz. in korte trekken de geschiedenis der school. De kinderen werden ruim schoots onthaald en kregen nog een ver snapering mee naar huis. ZONNEMAIRE. Tot zetter bij 's Rijks directe belastingen alhier is benoemd de heer Joh. C. de Wilde, Ih plaats van den heer A. Remeeus, die ontslag heeft genomen. ST-.ANNALAND. Openbare vergadering van den raad der gemeente, op Donder dag 3 Juli. Voorzitter de burgemeester. Aanwezig aanvankelijk 6 leden. De ver gadering wordt geopend, maar alvorens met de werkzaamheden te beginnen staat de voorzitter op om het overleden lid van den raad, denc heer Polderman, te gedenken. H-ij was een man, dien we hier in den raad, waarin hij! 22 jaar onafge broken zitting heeft gehad, zeer zullen missen. Zijn taak als zoodanig heeft hij steeds naar behooren verricht. Wat er ook van hem werd gevraagd, nimmer was het wethouder Polderman te veel; voor het algemeen welzijn stelde hij zijn krach ten gaarne ter beschikking, wat ook alge meen gewaardeerd werd. Daarbij was hij iemand van onwankelbare trouw en spr. houdt het er dan ook voor namens alle Leden te spreken als hij hier hulde brengt aan de nagedachtenis van den heer L. Polderman, die aller vriend was. De leden hadden staande deze rede aan gehoord. Medegedeeld wordt nu dat de kennisgeving van het overlijden van den heer Polderman beantwoord is met een adres van rouwbeklag. De voorzitter ver zoekt nu de heeren van Houdt en Goede- gebuure de geloofsbrieven te willen na zien van het benoemd verklaarde 'lid, den heer C. M. Elenbaas. Na ze in orde be vonden te hebben, adviseeren ze tot toe lating, waartoe door alien besloten wordt. De heer van Houdt, het jongste lid in jaren, leidt nu dhr. Elenbaas binnen, die in handen van den voorzitter de ver- easchte eeden aflegt en daarna zitting neemt. De voorzitter wenscht den heer Elenbaas van harte geluk en spreekt de hoop uit, dat hij een waardig opvolger van zijn voorganger zal mogen zijn en vele jaren tot heil der gemeente zal mogen werkzaam wezen. Aan de orde komt hierna de benoeming van een nieu wen wethouder, waartoe verkozen wordt de heer J. W. Elenbaas met 4 stemmen, tegen 3 op den heer M. J. Heijboer. Op de vraag van den voorzitter verklaart de benoemde zijn functie aan te nemen. De voorzitter wenscht den heer Elenbaas geluk met de onderscheiding en spreekt de hoop uit, dat hij zijn taak als wet houder tot nut der gemeente en tot eigen tevredenheid zal mogen vervullen, even als zijn voorganger. De nieuwe wethouder dankt in de eerste plaats de leden, die op hem hun stem hebben uitgebracht en verder den voorzitter voor de tot hem gerichte woorden. Hij hoopt bij de vervulling van zijn betrekking de voet sporen te volgen van zijn voorganger en wil er naar streven zich zijn benoe ming waardig te maken. Mocht er zich' al eens verschil van meening voor doen tusschen hem en één of beide andere leden van 't dagelijksch bestuur, dan hoopt hij dat het verschil in der minne zal opgelost worden. De kas van den ge meente-ontvanger was nagezien door B. en ,W. en in orde bevonden (aanwezig was f 13258,40), maar buitendien ook nog door een commissie uit Ged. St., welk onderzoek zooals uit desbetreffende pro ces-verbaal bleek, tot geen bizondere op merkingen had aanleiding gegeven. Van het weezen-armbestuur was bericht in gekomen, dat hun kas ook was nagezien Ken in orde bevonden (aanwezig f 1082,70). Het jaarverslag over 1923 van de gezond heidscommissie te Tholen, zal bij de Leden ter lezing worden rondgezonden. Van die commissie is ook een brief ontvangen met de rekening en verantwoording over '23 (goed slot f279,955), terwijl van den Commissaris der Koningin in een brief berichit is ontvangen, dat het lid van die commissie, dhr. W. A. van de Velde te Poortvliet, als zoodanig herkozen is. Wat de waterleiding betreft, staat onze ge meente er niet kwaad voor: er is vol doende aansluiting, iets meer zelfs, want de 70 pCt. is overschreden en de 73 pCt. bereikt. ALs inkoopsom voor het pensioen van dhr. F. Weijler zal per jaar f28,30 moeten gestort worden, zooals de pen sioenraad berichtte, gedurende 10 jaar. De vergunning va.i den Min. v. Waterstaat tot het vergrooten der haven, blijft twee jaar van kracht, zoodat er het volgende jaar ook nog gebruik van kan worden gemaakt. Het briefje van mej. Jacoba van Dijke, dat aan den raad was gericht, maar eigenlijk bij B. en W. thuis behoor de, vestigde de aandacht op het gevaar, dat -de hond van C. v. d. Weel oplevert en vraagt maatregelen daar tegen te wil len nemen. De voorzitter zegt, dat die dadelijk ook genomen zijn: de hond draagt nu een muilkorf. Alsnu komt ter tafel het jaarverslag over '23 van den toestand van het lager onderwijs op de j openbare school, dat eerst op 21 Juni 1.1. is ontvangen van den heer Odink. De i voorzitter stelt voor dat stuk niet als naar gewoonte voor kennisgeving aan te nemen. Daarin toch komt o. a. voor, dal bij de splitsing van de school (16 Maart '23) alleen gei et is op den financiëelen kant van de zaak en werden de belangen van het onderwijs niet in 't oog gehou den, dat was maar bijzaak. De schei dingsmuur tusschen de 2 lokalen, die elkaar raken, is niet gekomen, 't is een houten beschot geb'even. Afgekeurd wordt voorts, dat er gelegenheid is om van de bijz. school in de openbare te komen. B. en W. vonden, dat dit verslag van alles dan van waardeering getuigt1 voor 't geen door B. en W. met den raad voor de school is toegestaan. Steeds is alles, wat aangevraagd werd, toegestaan, met uitzondering dan van dat eene, een naaimachine. De maatregelen die in ver band met de splitsing moesten genomen worden, zijn op voorstel van B. en W., na gehouden overleg met de scholen- Lnspectie, met algemeene stemmen door den raad goedgekeurd en door Ged. St. bekrachtigd, 't Is toch niet aan te nemen, dat met name de schóól-inspectie daarbij niet op de belangen van het onderwijs heeft gelet. In een brief van B. en W. aan den heer Odink is dat te zijner kennis gebracht. Alle leden vinden dit goed en spreken hunne afkeuring uit over hetgeen in dat opzicht in het verslag voorkomtt. Aan den heer A. Goedege- buure Az. Jr. wordt op zijn verzoek (ook voor 1923) f 5 toegekend per jaar als ver goeding voor de moeite verbonden aan het opgeven van de hoevee.heden kunst mest dié er gelost worden en de namen der betrokken personen. In de vacature van zetter, ontstaan door 't overlijden van den heer Polderman, zdl voorloopig niet voorzien worden. In bespreking komt nu de bouwverordening: a. die op de be staande en b. die op de nog te bouwen woningen. Voorlezing van alle artikelen wordt niet verlangd, het boekje waarin over de nieuwe woningen gehandeld wordt, telt 38 bladzijden, het andere heel wat minder. Maar de voorzitter deelt een en ander er uit mede, vooral als het artikelen betreft, waarin B. en W. ge meend hebben wijzigingen te moeten aan brengen. Minder omslachtig dan in de vorige verordening is nu bepaald wat tot de kom der gemeente behoort of bij verderen aanbouw zal komen te behooren. Met alg. st. worden deze verordeningen goedgekeurd. De legesrechten op de jachtacten wor den verlaagd tot 20 pCt., daar een hoo- gere heffing niet geoorloofd is. De kosten van het uitdiepen der havenkom a f950 zullen uit de onvoorziene uitgaven be streden worden. Van het bestuur der bij zondere school is een verzoek ingekomen om een 4e lokaal te bekomen om dat met September in gebruik te kunnen nemen. Óp 1 Juni was het aantal leerlin gen 185, zoodat er 4 leerkrachten noo- dig zijn. De voorzitter zegt, dat dit ver zoek nog niet behandeld is door B. en W., omdat het te laat inkwam. Er zal ook in overleg met den inspecteur moeten getreden worden. Den heer Heijboer komt het voor, dat het verzoek wel ingewilligd kan worden, daar het aantal leerlingen ongeveer gelijk is. Aangaande de brand spuit, die bij het beproeven voor eenige weken zoo slecht voldeed, kan de voor zitter nu meedeelen, dat ze na de repa ratie door dhr. A. Bruijnzeel weer goed in orde is. Bij de rondvraag vestigt dhr. Goedegebuure de aandacht op 't straatje nabij de woning van Dirk Bruijnzeel, waar verbetering aangebracht zal worden, evena s bij C. Prinse, waao het ook niet in orde is. De openbare zitting wordt nu opgeheven om over te gaan in een ge heime. SCHERPENISSE. Een hit, die uit zijn tuig geraakt was, kwam a'hier hollende door de Kerkstraat. Iemand uit Oud-Vos- semeer, die de huizen bezocht met ne gotie, had de hit niet opgemerkt en omdat hij doof was, niets gehoord; dit WARME DAGEN! DE LINDEBOOM (WED. B. VAN DOESBURG) IJSWAFELS (m 4 natuurlijke vruch- tensmaken.) Zéér verfrisschend! MANDRI MANDARINO- wafels (gevuld met de natuurlijke mandarijnvrucht, geen essence.) Bijzonder lekker als het heet is. VOOR DE LUNCH een paar pakjes ESPERANTO- WAFELS (voedzaam, croquant, edel van smaak. Hyg. verpakt.) BIJ DE AARDBEIEN smaakt verrukkelijk DEOR1GINEELE FROU-FROU (met den Lindeboom) gevuld met slagroom. MOCCA-TRIC-TRAC, pikante koffiesmaak-wafel, juist geschikt voor 't warme seizoen. had tengevolge, dat hij omver geloopen werd en een bloedende wond aan zijn hoofd bekwam. Door den gemeente-veld wachter werd de man naar den dokter gebracht, die de wond heeft verbonden. ST.-MAARTENSDIJK. Openbare verga dering van den raad der gemeente, op Vrijidag 4 Juli j.l. Tegenwoordig alle le den. Ingekomen is het besluit van H.M. de Koningin, houdende de herbenoeming, van den heer J. J. Polderman als burge meester dezer gemeente. Goedgekeurd door Ged. Siaten hat raadsbesluit tot toet aangaan eener rekening-courant-overeen- koinsi met de Boerenleenbank alhier. Goedgekeurd een wijziging der begroo- Ing 1924; tevens inhoudende een wijzi ging in den Kapitaaldienst dier begroe ting. Ingevolge verzoek vanwege den sec retaris van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen zullen de bekende zeveren bekers geplaatst worden op de tentoonstelling van Zeeuwsche kleeder drachten. Op een verzoek van 't Oranje- Comité f 300 uit de gemeentekas te willen besóhikbaar stellen voor het versieren van den gevel van het gemeentehuis en de markt, wordt afwijzend beschikt. De voor zitter deelde mede, dat den heer Commis saris der Koningin hém had gezegd, dat voor een en ander geen gelden uit de gemeentekas mochten worden besteed. Het enthousiasme zal moeten komen van de bevolking zelf en niet door géiden uit de gemeentekas beschikbaar te stellen. De heer Hage wees op plaatsen als Mid delburg e. a. Het verzoek vond echter geen bijval en werd verworpen met op één na algemeene stemmen. Een korte bespreking volgde over het uitkeeren van subsidie aan het muziekgezelschap over 1923 alhier. Uit de overgelegde exploita tie-rekening bleek, dat er een te kort was. De voorzitter las de verschillende posten voor. Wethouder Kloet stelt voor de zaak naar B. en W. te renvoijeeren, waartoe met algemeene stemmen besloten wordt. Op enkele aanvragen om ontheffing van schoolgeld wordt gunstig beschikt, omdat zijn overgelegd beschikkingen van den inspecteur der directe belastingen, waar uit verlaging van de inkomstenbelasting blijkt; enkele andere aanvragen worden aangehouden, daar van eenige reclame niets is gebleken. Men acht deze zaak niet geschikt in afwijking van de be staande regelen af te handelen. Het ko hier hondenbelasting wordt vastgesteld met een totaal bedrag van f475. De heer Quakkelaar stelt voor de belasting terug te brengen op f 2,50 per hond. Deze zaak zal in een volgende vergadering nader worden overwogen. In .verband met de bekende aanschrijving van den Minister van Binnenl. Zaken zal op de afgifte van akten ingevolge de Jachtwet 1923 20 pCt. leges geheven worden. De Com missaris der Koningin deelt mede, dat voorloopig niet tot benoeming van een tweeden veldwachter zal worden overge gaan; mocht later de noodzakelijkheid blijken, dan zal tot aanstelling worden overgegaan. De inspecteur van de Volks gezondheid en dientengevolge ook Ged. Staten, kunnen zich niet vereenigen met art. 54 der nieuwe bouwverordening. Ged. Staten geven in overweging aan de ge maakte opmerkingen, zoo mogelijk, tege moet te komen. Mocht de Raad zich met een en ander niet geheel kunnen vereeni gen, dan ware het wenschelijk de zaak betreffende de beschikbaarheid van drink-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1