el/ipriK7PPQpnP wiPnwQnnnp-- r-r,"-"" w""" Maandag 7 Juli 1924 zierikzeesche courant. KSfï*i"S. JTÏÏ?~ DIENSTPLICHT. binnenland. ABONNEMENT: mm* KB RIG u ADVERTENTIËN i buitenland per Jur f 10,—. ^L-Qb R B E U M— IH Bji ILJj M_R 1 B R_a Sgt £5] Vf lllull VB UBJULBU regel. Beolamei BO ota. p. regel. Afzonderlijke nummer. 5 cent. W" "W W» W Bö oontreot belangrijke korting. Bekendmaking van uitspraak In cake vrijstelling. De BURGEMEESTER ran Ziiriiziï brengt ter algemeen# kennis, dat bij besluit Tan Heeren Gedeputeerde Staten Tan Zeeland, dd. 27 Juni 1924, No. 213 lilde Afdeeling, aan PIE ER DEN BOER, dienstplichtige Tan de lichting 1925, Toor goed Tijjstelling is Terleend wegens broederdienst. Yoor bet indienen Tan bezwaren tegen deze uitspraak, wordt Terwezen naar de publicatie aan bet aanplakbord Tan bet Raadhuis. Zismkzbe, den 4 Juli 1924. De Burgemeester Toornoemd, A. TIMMERMAN Cz., 1°.-Burgem, BUITENLAND. Massa-moordenaar. Heel Hannover is onder den indruk van de arrestatie van den Koopman Frltz Haarman, die niet 7 maa|r 8 jongelieden om het leven heeft gebracht. Haarman, die volledig bekend heeft, begon zijn loopbaan als leerling van een school voor onderofficieren. Spoedig verliet hij deze school om een vak te gaan leeren. Bij verschillende bazen heeft hij dit gepro beerd, maar nergens heeft hij het volge houden. Ten slotte vestigde hij zich als koopman en kocht en verkocht alles wat in zijn bereik viel. Zoo kwam hij spoe dig in aanraking met misdadigers. Vele jaren geleden was hij tengevolge van zijn onnatuurlijken omgang met minderjarige jongens reeds in aanraking met de politie gekomen. De rechtbank meende met een ontoerekenbaar persoon te doen te heb ben en liét Haarman in een krankzinni gengesticht opsluiten. Hij werd echter weldra ontslagen en verkeerde van dit oogenblik af bijna uitsluitend :n misda- digerskringen. Herhaaldelijk is hij wegens diefstal en bedrog tot vrijheidsstraffen veroordeeld. Toen hij indertijd weer in vrijheid werd gesteld, had hij een win keltje geopend, waar hij schoenen ten stof fen verkocht. Zijn klanten waren grooten- deels bekende misdadigers. In 1918 werd hij opnieuw wegens misdrijf tegeii de zeden, dat hij met twee jongelieden had gepleegd, tot gevangenisstraf veroordeeld. Eenigen tijd nadien verdwenen beide jon gens spoorloos. Haarman werd weer ge arresteerd, daar men vermoedde, dat hij' de jongens uit den weg had geruimd. Bij gebrek aan bewijs moest hij weldra in vrijheid worden gesteld. Haarman heeft ook bekend, handel in vleesch te hebben gedreven. Bij de politie hadden zich n.l. personen gemeld, die bij Haarman vleesch, vet en bouillon hadden gekocht. Bekl. ontkent echter, dat hij het vleesch van zijn slachtoffers te koop zau hebben aan geboden. Een stukje vet, dat nog werd gevonden, wordt door scheikundigen on derzocht. Haarman heeft den naam ge noemd van den slager, die hem het vleesch zou hebben geleverd. De politie heeft dezen man echter nog niet kunnen ontdekken. Een tijdlang heeft Haarman in dienst der palitre gestaan. Hij ver strekte haar inlichtingen over "hem be kende misdadigers. De nieuwe Jachtwet. In een schrijven aan de „Middelb. Crt." over de nieuwe Jachtwet wordt er de aandacht op gevestigd, dat het slechts in een enkele gemeente mogelijk is ge bleken een complex bij elkaar te hou den, elders is de jacht vernietigd en wordt er lustig op los gestroopt, midden in dezen tijd. In Zeeland zijn de land bouwers op vele plaatsen bitter slecht te spreken over den nieuwen last Zij mogen thans gedurende tal van jaren de niet onaanzienlijke afkoopsom men betalen en daarvoor hebben zij een vrijwel waardeloos bezit gekregen. De bestaande jachtgezelschappen zijn ontbon den, toezicht is er niet meer. Ook het toezicht op hun erven, waarbij de jacht opzieners zulke goede diensten konden bewijzen, is verdwenen.... De theoretici, zij die niet wenschen dat de „heeren" meer zullen jagen hebben hun zin ge kregen, doch de boeren zullen niet kunnen jagen, omdat er gëen jachtvel den meer zijn en geen toezicht, doch de boeren zullen kunnen betalen, vele jaren aaneen. Graaf van Bylandt. f Te 's-Gravenhage is uit Zeist, waa/r hij den laatsten tijd tijdelijk vertoefde, het bericht ontvangen van het overlijden van mr. W. KL F. P Graaf van Bylandt, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Graaf van Bylandt heeft een ouderom van ruim 83 jaren bereikt. Hij werd den 4en December 1841 te 's-Gravenhage ge boren, studeerde te Leiden in de rechten en promoveerde aldaar in Juni 1863. Het volgende jaar trad hij in diplomatieken dienst. Het was, na zijn terugkomst uit den vreemde dat het kiesdistrict Amers foort hem in 1882 een plaats bezorgde in de Tweede Kamer. Van 1897 tot 1916, toen hij zich niet meer beschikbaar stelde, heeft hij onafgebroken het district Apel doorn vertegenwoordigd van 1909 tot 1912 is hij voorzitter van de Tweede Kamer geweest. De verdiensten van graaf Van Bylanat, die als politiek persoon de Chr.- Hist. beginselen voorstond, werden pjl er kend door zijne benoeming tot comman deur m de orde van den Nederlandschen Leeuw, terwijl hem voorts verschillende buiteniandsche onderscheidingen zijn ten deel gevallen. i> Herdenking mobilisatie 1914. Teneinde misverstand weg te nemen, wordt gemeld, dat het de bedoeling is, uit de in te zamelen gelden alleen te steunen hen, die in de oorlogsjaren on der de "wapenen zijn geweest en die voor bun persoon hun gezin of hun bedrijf in bijzondere mate nadeelen hebben onder vonden, welke nawijsbaar het gevolg zijn van de vervulling van militairen dienst gedurende dien tijd. Of een fonds kan worden gevormd, uit de rente waarvan de bedoelde steun kan worden gegeven, dan wel volstaan zal moeten worden met toekenning van een ondersteuning ineens of gedurende beperkten tijd, zal van de opbrengst van de inzameling afhangen. Da nieuwe Tariefwet. Naar uit parlementaire kringen aan de Tel. wordt gemeld, heeft de nieuwe Tariefwet bij het onderzoek in de af- deelingen van de Tweede Kamer sterken tegenstand ontmoet, niet alleen bij1 alle linkergroepen, doch ook bij rechtsdhe Ka merleden, n.l. bij de Christelijk-Histori- schen. Blijft deze fractie bij haar prin cipieel verzet (gelijk dat ook tot uiting is gekomen "bij de verlenging van het Schoenen wet je) dan worden de kansen op aanneming van het ontwerp ongunstig geacht. f Do rUwielbelastiBg. Zeer waarschijnlijk zal de wet op de rijwielbelasting met 1 Augustus a.s. in gaan, meldt het „Vad". Is dit zoo, dan zullen 15 Juli 'de plaatjes reeds bij de postkantoren verkrijgbaar zijn. De plaat jes zijn reeds aan die kantoren toege zonden. De regeering heeft er totaal 1.700.000 laten aanmaken. Natuurlijk re kent men niet op zooveel rijwielen. Hoofden van gezinnen, die volgens art. 1 eerste lid van de wet, vrijgesteld zijn van de belasting, krijgen een plaatje, waar een rond gat in geslagen is. (Artikel 1, eerste lid, zegt, dat hoofden van ge zinnen, die niet aangeslagen zijn in de Rijksinkomstenbelasting en die hun rijwiel voor hun bedrijf of beroep noodig heb ben,'de bei&sting niet verschuldigd zijn). Tegen 1 Aug. moeten diegenen, aie mee- nen daarvoor 'in aanmerking te komen, op formulieren, die bij den ontvanger der accijnzen te verkrijgen zijn, een ver zoek indienen. De vrijgestelden ontvangen ook een strook, met afdruk van het kan toorstempel, wat als bewijs dient, dat zij werkelijk vrijgesteld zijn. Voor dienst- rijwielen worden plaatjes beschikbaar ge steld, waarin een vijfpuntige ster geslagen is. Gewone rijwielen, die door middel van een hulpmotor voortbewogen worden, zullen voortaan vrijgesteld worden van personeele belasting, maar -vallen onder Üeze wet. Daarvoor rnoef dus ook -een plaatje gekocht worden. Slechts korten tijd na diet dn werking treden van de wet ^zullen de ambtenaren waarschuwen. Daarna zullen bekeuringen worden opge maakt. Iedere ontvanger is bevoegd zulk een zaak met den bekeurde bij transactie af te doen binnen 2 maal 24 uur. Den bekeurde zal een boete opgelegd wor den, die hem niet vrijstelt van de belas ting. Het Tijwielmerk moet met de daarop voorkomende teekening naar buiten, naar alle zijden goed zichtbaar worden beves tigd, öf aan de balhoofdbuis, óf aan een der buizen van het stuur, óf aan de bo venhuis van het frame, binnen 15 c.M. van het stuur. Sorting op pensioenen. Naar „het Vad." te bevoegder plaatse vernam, ligt een wetsontwerp nagenoeg gereed er zal nog een wijziging in worden gebracht waarbij rijksambte naren, die tegelijkertijd pensioen en sa laris uit de schatkist genieten, op dat inkomen worden gekort. Naar voorts ver luidt zou deze maatregel op 1 Januari a.s. in werking treden en beoogen een categorie van personen te treffen, die in bijzonder gunstige omstandigheden ver- keeren, doordat zij van meer dan één betrekking pensioen trekken en thans b.v. a:s Kamerlid opnieuw een rijks- salaris genieten. Uit Stad en Provinoie. ZIERIKZEE. De mondharmonicaclub „D. O. K.'' geeft Donderdagavond half ne gen op .de muziektent in het Havenpark een uitvoering. Vrijdagmiddag om 4 uur gaf de heer E. Mullens een kindervoorstelling in de concertzaal alhier. Na een korte in leiding liet de heer Mullens ons merk waardige staaltjes van goochelkunst zien, vooral het nummer, waarbij hij uit een papieren zak een drietal levende duiven wist te goochelen, oogstte een donderend applaus. Nadat onze goochelaar de jeugd ruim een uur op dusdanige wijze had beziggehouden, eindigde deze zeer inte ressante voorstelling. We kunnen ïan ook met riaiaten, den heer Mullens bij voorkomende gelegenheden ten zeerste aan te bevelen. Vrijdagavond vergaderde op de bovenzaal van het „Huis van Nassau" de Zierikzeesche Oranjevereeniging. Na opening volgde voorlezing der no tulen, waaruit o. a. bleek, dat H. M. dien 5 Aug. e.k. hier 2 ,uur des namiddags zal arriveeren. Ter begroeting zijn dan aan wezig de burgemeester en de comman dant van de eerewacht der Landstormers, terwijl „Kunst en Eer" het Wilhelmus speelt. Na bloemenaanbieding heeft in spectie der eerewacht plaats. Aan het begin der Nieuwe Haven staan de auto's gereed, welke H. M. en gevolg langs de reeds vermelde route rijden. Op 't Kraan- plein heeft de postduiven demonstratie plaats, terwijl op de tent in het Haven park pl.m. 300 zangers en zangeressen H. M. een cantate zullen toezingen. Na op 't Stadhuis door het gemeente bestuur te zijn ontvangen, gaat de tocht naar Schouwen. Voor het Stadhuis zal de burgerwacht met haar commandant aan wezig zijn. Bij 't vertrek des avonds zal 't Mond harmonica-gezelschap „D. O. K." aan t Luitje een afscheidslied spelen. Reeds is ongeveer f1000,— ingekomen, behalve een som voor de armen. Het in 't plantsoen op 't Kraanplein op te richten monument wordt op f900 begroot; het zal Maandagavond 4 Aug. e.k. worden onthuld door mevr. Fokker. Staande de vergadering rekenden nog enkele heeren met den penningmeester af, waardoor het totaal ingekomen be drag tot f1200 steeg. Medegedeeld werd, dat Zaterdagavond 2 Augustus „D. O. K." een uitvoering geeft en den daarop volgenden Maandag 4 Augustus „Kunst en Eer". Het programma voor 5 Augustus luidt als volgt: 9 uur v.m. bespelen van het carillon; 10 uur v.m'. optocht van vereenlgingen met vaandel of onderscheidingsteeken; 11.30 \iur v.m. zang; 2 uur n.m. ontvangst der Koninklijke Familie; van 2—7 uur n.m. muziek; van 3—3,30 uur n.m. gym nastiek; van 4—4,30 uur n.m. zang; van 4,30—6 uur n.m. behendigheidsoefeningen; 6 uur n.m. vertrek der Koninklijke Fami lie; van 7,90—8,30 uur n.m. muziek; van 8,30—9 uur n.m. zang; van 9—11 uur n.m. muziek; van 19—11 uur njrrt. bios coopvoorstelling; 11 uur n.m. fakkelop tocht. (De teekening van het op te richten monument was ter vergadering aanwezig. Binnenkort zullen we bekend maken waar bet voorste gedeelte wordt ten toon gesteld en de gelegenheid om spijkers te slaan. Het opschrift zal luiden: Ter her innering aan het bezoek van H. M. Ko ningin Wiihelmina, Z. K. H. Prins Hen drik en H. K. H. Prinses Juliana, 5 Augus tus 1924. De top van het monument zal indien gelden daarvoor aanwezig gekroond worden door een electrische klok, welke slechts eenmaal per jaar be hoeft te worden opgewonden. Ter weers zijden komen in een halve cirkel, mooie banken en vóór het monument een fraai bloemperk. Na verschillende discussies over minder belangrijke aangelegenheden werden een aantal commissarissen benoemd, terwijl de voorzitter aan 't slot der vergadering mededeelde, dat de vlootrevue, waar voor reeds pogingen waren in 't werk gesteld, om die door te laten gaan, was afgelast. Bij het Zaterdag te Oost- en West- Souburg gehouden jaarlijksch concours van den Zeeuwschen Zangersbond „Zang Veredelt" behaalde in de derde afdeeling „V. Z. O. S." te St.-Maartensdijk, 142 en „Nu met Hope" te Burgh 127 punten. ELLEMEET. De landbouwersknecht F. F. alhier, had Vrijdag het ongeluk van een voer hooi te ballen en daarbij een zware beenbreuk te bekomen. Hij is aan stonds naar het ziekenhuis te Noordgouwe vervoerd. ELKERZEE. Op Initiatief van den heer burgemeester werd een a.gemeene ver ga lering van ingezetenen gehouden in café Kooman ter bespreking van plannen in verband met het aanstand bezoek der Koninklijke familie. Een feestcommissie zal de plannen nader uitwerken. De da mes onderwijzeressen hebben zich belast met het presenteeren der inschrijvingslijs- ten, waarop 'flink wordt bijgedragen, 'ter wijl dhr. Joh. Hanse Pz. de verder af wonenden met gelijk doel bezoekt. DREISCHOR. Ook faier wil men het as. bezoek van H.M. de Koningin feeste lijk vieren. Jammer dat er Zaterdagavond j.l. door een misverstand aangaande de publicatie zoo weinig ter algemeenè"Ver gadering waren verschenen. Benevens het eere-comité, bestaande uit de heeren V. Nahuijs, als eere-voorzitter, de beide wet houders, de twee oudste raadsleden en de heer N. Verj aal, werd nog een uit voerend comité samengesteld. In de hoop op milden financieelen steun der inge zetenen werden groote plannen ontwor pen tot verwelkoming en huldiging van onze Hooge Vrouwe. BRUINISSE. Donderdagavond vergader, den in het hotel „Het Veeruis", de eere en uitvoerende comité'» van het hier ge- houdén concours. Mede waren ter ver gadering aanwezig' de heeren C. A. Swenne en J. Lemsom, bestuursleden van den Bond van Muziek- en Zanggezèlschap- pén, benevens de leden der muziekver- eeniging „Nu met Hope". De voorzitter, dhr. F. D. V. Vessem, opende dezer ver gadering, met een inleidend woord en gaf den penningmeester, dhr. P. L. 'Krepel, gelegenheid verslag uit te brengen van ae "tinancieele resultaten van het con cours. Uit dit verslag bleek, dat het ba tig saldo bedraagt 350,—hetwelk blijk baar met genoegen door de vergadering werd vernomen. Tot instandhouding van den Bond komt van dit bedrag 30 o/0 in de bondskas terecht, terwijl' het resteeren- de deèl ten goede 'komt aan de M.V. „Nu met Hopte". Voor dezer vereeniging is dit een echt'meevallertje, daar nu eens aan d'e hoognoodige herstelling en ver nieuwing van instrumenten, lessenaars enz. kan worden gedacht. De voorzitter dankte allen, die hebben meegewerkt aan het welslagen van het concours en nam het voorstel over van, dhr. M. de Koning, om n.l. de comité's niet te ontbinden, maar te blijven voortbestaan met het doel, pogingen in het werk te stellen tot het verkrijgen van een muziektent. Daar de behoefte hier aan dóór velen reeds lang wordt gevoeld, verwierf dit voorstel de goedkeuring der geheele ver gadering. STAVENISSE. Dezer dagen was de 20- jarige landbouwersknecht J. M., in dienst bij den landbouwer A. St. alhier, bezig met een hooihark, toen het paard door de een of andere omstandigheid op hol sloeg en den hooihark medevoerde. De knecht kreeg de machine op zijn lichaam, waardoor hij eenige kwetsuren bekwam en heelkundige hulp dadelijk moest wor den ingeroepen. EECHTZAKEN Ter openb. terechtzitting der arrondis- sements-reehtbank te Middelburg, straf kamer, werden behandeld de navolgende Rijksbelastingzaken, en wel tegen: 1. A. A. dé B., schippersknecht, 30 jaar, wonende te Zierikzee; 2. L. O., koopman, 37 jaar, wonende te Zierikzee, beklaagd van No. 1, frauduleuze invoer van gedistilleerd en andere goederen, ge pleegd op 22 December 1923, langs de W.-Schelde naar Nederl. grondgebied, ter wijl hij in loondienst was van 2e bekl., en die daden betrekking hadden tot het door den 2e békl. uitgeoefend bedrijf van schipper en koopman, waarin deze tot de administratie in betrekking stond. De Rijks-advocaat eischte voor ieder f 50 boete, te vervangen door hechtenis, met verbeurdverklaring der inbeslag ge nomen goederen. L. O., koopman, 37 jaar, wonende te Zierikzee, beklaagd van frauduleus in gevoerd gedistilleerd opgenomen te heb ben in zijn pand op 22 en 24 December 1923 te Zierikzee. Eisch: f50 boete of hechtenis, met ver beurdverklaring van het inbeslag geiio- mene. W. O., 47 jaar, mosseJschipper, wo nende te Zierikzee, beklaagd van: 1. Ongedekt vervoer van gedistilleerd 8-9 Maart 1924, te Zierikzee; 2. ongedekt vervoer van suiker op 8 Maart 1924, vóór de haven van Zierikzee; 3. op de Wester-Schelde in België aan een ander gelegenheid en middelen verschaffen tot frauduleuzen invoer van gedistilleerd, ge pleegd op 7 Maart 1924. Eisch f &S, f 1331,05* f 50 en f 33,30 boete of hechtenis, met verbeurdverkla ring van het in beslag genomene. L. O., koopman, 37 jaar, te Zierikzee, beklaagd van ongedekt vervoer van ge distilleerd, 8-9 Maart 1924 te Z.zee; on gedekt vervoer van gedistilleerd op 9 Maart 1924 vóór de haven van Zierikzee en uitlokking van frauduleuzen invoer van gedistilleerd en suiker op 3 Maart 1924 te Boom (België). Eisch: f2656,50, f50 en f50 boete of hechtenis met ver beurdverklaring van het in beslag ge nomene. A. L. F., 30 jaar, schipper, wonende te St.-Philipsland, beklaagd van fraudu leuzen invoer van gedistilleerd, suiker, een geweer en patronen langs de Wes ter-Schelde van Belgisch op Nederl andsch grondgebied op 7 Maart 1924. Eisch f50 boete of hechtenis, met verbeurdverkla ring van het in '"beslag genomene. A. A. de B., 30 jaar, schippersknecht te Zierikzee, beklaagd van het behulp zaam geweest zijn aan W. O., bij onge dekt vervoer van gedistilleerd 8-9 Maart 1924 en idem van suiker op 8 Maart 1924 vóór de haven van Zierikzee. Eisch' f920,70 en f33,33 boete, of hechtenis. J. J. van der W., 21 jaar, schippers knecht, wonende te Zierikzee, beklaagd van het behulpzaam geweest zijn aan L. O., bij het ongedekt vervoer van ge distilleerd 8-9 Maart 1924 te Zierikzee, en idem op 9 Maart 1924 vóór de haven van Zierikzee. Eisch: f1771 en f33,33 boete of hechtenis. A. den B., 33 jaar, landbouwer, wo nende te Z.zee, beklaagd van verboden nederlage van gedistilleerd op 9 Maart 1924 te Zierikzee. Eisch f 12172,80 boete of hechtenis, met verbeurd verklaring van het in beslag genomene. De uitspraak in al deze zaken is be paald op 18 Juli a.s. ZIERIKZEE, 5 Juli. Door den kanton- 1i'':i' WARME DAGENI 1 VRUCHTEN WAFELS DE LINDEBOOM (WED. B. VAN DOESBURG) IJSWAFELS (in natuurlijke vruch- tensmaken.) Zéér verfrisschend! MANDRI MANDARINO- wafels (gevuld met de natuurlijke mandarijnvrucht, geen essence.) Bijzonder lekker als het heet I». VOOR DE LUNCH een paar pakjes ESPERANTO- WAFELS (voedzaam, croquant, edel van smaak. Hyg. verpakt.) BIJ DE AARDBEIEN smaakt verrukkelijk DE OR1GINEELE FROU-FROU (met den Lindeboom) gevuld met slagroom, MOCCA-TRIC-TRAC, pikante koffiesmaak-wafel, juist geschikt voor 't warme seizoen. rechter zijn op 2 Juli j.l. veroordeeld wegens overtreding Visscherijwet: J. S., 60 j., werkman te Z.zee, f5 b., s. 5 d. h.; J. v. S., 58 j., visscher te Z.zee, f5 b., s. 5 d. h.; J. K., 25 j., los-werkman te Z.zee, f5 b., s. 5 d. h.; A. B., 21 j., los-arb. te Z.zee, bij verst, f5 b., s. 5 d. h.; dronkenschap: C. v. d. H., 51 j., los-werkman te Z.zee, bij 'verst., 115 b., s. 15 d. h.; C. D. R., 53 j., leurder te Rotterdam, bij verst., f30 b., s. 6 d. h.; overtreding motor- en rij wiel wet: C. W. v. P., 22 j., handelsreiziger te Z.zee, bij verst., f 1,50 U, s. 1 d. hl; J. v. A., 24 j., landb.knecht te Zonnemaire, bij verst., fib., S. 1 d. h,; Mi- B. K., 21 j., stoker te Br.'haven, bij verst, f2 b., s. 2 d b'.; W. B., 21 j., arb. te Kerkwerve, bij verst., f2 b., s. 2 d. h.; M. N. K. L., .19 j-, fc. b. te Z.zee, bij verst., fl b., s. 1 d. h.; L. V., 21 j,. winkelier te Renesse, bij 'versti, f 2 b., s. 2 d, hf.; T. K-, 20 j., Z. 'b. te Renesse, bij verst., f2 b., s. 2 d. h.; N. S., 24 j., veldarb. te Burgh, bij verst., f2 b., s. 2 d. h.; J. K., 21 j., veldarb. te Haamstede, bij verst, f2 b. s. 2 d. 'h.; M. M., 26 j., veldarb. te Br.'haven, bij verst., f7 b., s. 7 d. h.; L. V., 19 j., [veld arb. te Zonnemaire, bij verst., f 2 b., is. 2 d. h.; E. C. L. K., 29 j. te Zonnemaire, g./m. F. H., bij verst, f0,50 b., s. 1 d. h.; N. A. B., 40 j., landb. te Duivendijke, bij verst., f2 b, s. 2 d. h.; L. B. J., 49 j., veeverloskundige te Br.'haven, bij verst, f 2 b., s. 2 d. h.'J L- P. G., 23 j., smid te St.-Philipsland, bij verst., f3 b., s. 3 d. h.; A. C. V. O., 21 j., landb. te Nieuwer- kerk, bij Verst., f2 b., s. 2 d. h.; L. M. H., 29 j., melkrijder te Kerkwerve, bij verst., f2 b., s. 2 d. h.; W. J. 1de B., 44 j., veeh. te Kerkwerve, bij verst., f3 fr., s. 3 d. h.; W. v. d. S., 22 j-, handels reiziger te Tholen, bij verst., f2 b., s. 2 d. h.; J. G., 34 j., koopman te Z.zee, bij véfst., f2 b., s. 2 d. h.; A. R., 51 j., bankier te Zierikzee, bij verst, f2 b., s. 2 d. h.; J. H. P., 42 j., dir. R. N- S. te Z.zee, bij verst., f2 b., s. 2 d. h.; J. v. d. Z., 38 j., landb. te Nieuw-Beijerland, ,bij verst., f2 b., s. 2 d. h.; J. C. S., 80 j., caféhouder te Z.zee, bij verst., f 2 b., (s. 2 d. h.; J. A. 't H., 21 j., landb.knecht te Z.zee, bij veinst., f2 b., s. 2 d. h.; C. H., 24 j., schilder te Eikerzee, bij verst,, fl b., s. 1 d. h.; loopen over eens an ders grond: P. H., 28 j., arb. te Ooster- land, bij verst., f 0,50 b., s. 1 d. h.; M. Dn 25 j., landarb. te Oosterland, bij verst., fl b., s. 1 d. h.; overtr alg. politie-uer- ordening Z.zee: B. A. P., 35 j., koopman te Z.zee, bij verst., f3 b., s. 3 d. h.; J. J. K., 21 j., koopman te Z.zee, bij verst., f10 b., s. 10 d. h.; R. O., 58 j., slager te Z.zee, f2 b., s. 2 d. h.; overtr. Leerplichtwet: J. D., 61 j., landbouwer te Ouwerkerk, f 10 b., s. 10 d. h. OOer- treding Jachtwet 1923: J. G., 19 j., land bouwer te Haamstede, f3 b., s. 3 d. h.; straatschenderij: P. M., 41 j., varensgezel te Bruinisse, bij verst., f15 b., s. 4 d. b. Overtreding Locaal- en Tramwegregl.: J. J. B., 22 j., z. b. te Nieuwerkerk, bij verst., fl b., s. 1 d. h.; overtr. Veilig- heidsweti J. M. V., 35 j., smid te Zonne maire, f 10 b., s. 10 d. h.; overtr van het BinnenaanUaringsregelement: J. H., 33 j., schipper te Stavenisse, bij verst., f5 b., s. 5 d. h.; W. d'. J., 61 j., kapt. van een sleepboot te Schore, bij verst., f 5 b., s. 5 d. h.; overtr. alg. Visscherij-regt. voor de Binnenwateren: C. W., 60 j^ werkman te Z.zee, bij verst, f3 b., S OHi

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1