Zierikzeesche fifc Nieuwsbode ABONNEMENT: Vrijdag 4 Juli 1924, ADVERTENTIÊN i EERSTE BLAD. J. BONGERTWIAN, Zierikzea. Heilgymnastiek. Massage. KINDEREN DIENSTPLICHT. Herhalingsoefeningen, Algemeen Overzicht. VRUCHTENWAFELS Pr\J» per maanden f 1,60, franco per post ƒ1,80. Voor het buitonland por jaar f 10,—. Afzonderlijke nummer» 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. ZIF&IK7FPCPHE milBAMT 80nte JAARGANG. - No. 11102. Oir. A J. DE 100ZE Jr. Ult[,RGlcl. M. J, KOSTE*. van 1—8 regels 60 ot». van regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. 1 #5® den regel goede kenners van puddingen. Geeft hun daarom de fijnste die er is. HONIG'S PUDDINGEN zijn gefabriceerd met Honig's Maizena en bevatten alle bestanddeelen om er een heerlijk nagerecht mee te bereiden. Vraagt Uw winkelier: Jitslag kunt Gij spoedig en zeker genezen door de aangetaste plekken iederen avond te behandelen met AKKER's mma Kloosterbalsem Bekendmaking van uitspraken in zake vrijstelling. De BURGEMEESTER van Zibrikzbe brengt ter algemeene kennis, dat bij besluit van Eeeren Gedepoterde Staten van Zeeland, dd. 20 Juni 1924, No. 249. lilde Afdeeling, aan de dienstplichtigen van de lichting 1925, Jan Dirk van Biemen, Adrianus Wilhelm s Bink, Lauwerens Johannes van Bu-gh, Hen drik M irinu8 Cashoek Cornelis van den Hoek, Jacobus Jonker Jarobus Dirk Kloet, Marinus Nicolaas Krjjnse Lokker, Franciscus Wilhel mus Plaum, Johannes Evert de Rijke, Marinus Jan Schot, Chris iaan Schouls Willem Fre- derik Smits, Albertus Vingerhoed Johannes Cornelia Willemse Frederik Johannes v.IJssel- dijk voor goed vrijstelling van den dienst plicht Is verleend wegens broederdienst, en aan Jan Douw, Gerrit Jaeobus Hagesteijn, Jan Kouwenberg, Petrus Kouijzer Johannes Lujjk. Anton Cornelis van Malland, Willem Nicolaas Pankow Abraba® Roskam en Cor nelis van der Wekken, voorlooplg vrijstel ling is' verleend om dezelfde redenen. Voor het inbrengen van bezwaren tegen deze uitspraken, wordt verwezen naar de desbetreffende publicatie's aan het aanplak bord van het Stadhuis. Zibrikzbe, den 30 Juni 1924. De Burgemeester van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTEYN VAN RENGERSKERKE. De BURGEMEESTER van Zierikzee roept de in het verlofgangersregister dezer ge meente ingeschreven verlofgangers, hier onder vermeld bij <*ezen op, om in ieder voor het achter zijn naam aangegeven tjjdvak, krachtens artikel 31, eerste lid, in verband met art. 33 der Dienstplicht wet (Staatsblad 1922, no. 43), voor HERHA LINGSOEFENINGEN IN WERKELIJKEN DIENST TE KOMEN. HENDRIK HAGE,lichting 1921,behoorende tot het 2de Regiment Huzaren, 3de Eskadron, in het tydvak van 15—27 September; te Breda. JAN BAAS, lichting 1919, behoorende tot het Regiment Vesting Artillerie, in het tijdvak van 2—13 September te Utrecht. BEREND STOFFEL UFFEN, lichting 1921, behoorende tot het Regiment Genie-troepen, in het tjjdvak van 15—27 September te Utrecht. DIRK JACOBUS KLOET, lichting 1918, behoorende tot de 3e Comp. Hospitaal soldaten, in het tijdvak van 15—27 September te Breda, bij de 3e Comp Hospitaalsoldaten. ANTHONIE BEIJE, lichting 1919, behoo rende tot de 3e Comp. Hospitaalsoldaten, in het tjjdvak van 15—27 September te Bergen- op-Zoom, bi) het 3e Regiment Infanterie. MARCELÏS VAN DER EST, lichting 1920, behoorende tot de 3e Comp. Hospitaal soldaten, in het tjjdvak van 1527 September te Breda, bij het 14e Regiment Infanterie. Omtrent de wjjze en uur van opkomst, vervoer enz. wordt verwezen naar de publi catie aan het aanplakbord. Zibrikzeb, den 3 Juli 1924. De Burgemeester van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTEYN VAN RENGERSKERKE. D« meest gevoelige huid laat zich volstrekt Pijnloos Scheren, door de baard- oppervlakte vóór het inzeepen éérst In te wrijven met een weinig PUROL. De Duitsch'e regeering heeft tot het laatste moment gewacht den Gezanten-* raad te antwoorden nopens de militaire controle, hetgeen haar natuurlijk niet aan genaam kon zijn. In de slotalinea wordt nog een laatste poging gedaan te trach ten het ongeluk zoo klein mogelijk te maken; men heeft n.l. den wensch ge uit, dat de generale inspectie eind Sep tember afgeloopen zal zijn. Het antwoord van dr. Marx en Strese- mann is, in tegenstelling met vroegere antwoorden, niet ongunstig in Parijs en Londen ontvangen, hoewel men op som mige punten critiek uitoefent. In de nota wordt o. m. gezegd, dat het Duitsche volk elk denkbeeld aan oor log wraakt en niets wil weten van half- gehedme militaire organisaties, die den toestand van het land verontrusten. De nota stelt de zucht der Duitsche jongelingschap naar gymnastiek voor als een onschuldig vermaak, maar daar ge looft men in Engeland niets van. „Niet al deze vereenigingen zijn on schadelijk in hunne methoden en hun bedoelingen. Eenige dezer zijn betrok ken in complotten, die hun hoogtepunt hebben bereikt in de vermoording van voorname politieke leiders. Het kan zijn, dat zij gevaarlijker voor het tegenwoor dige regime in Duitschland zijn dan voor eenige andere natie, maar de onzeker heid en de bezorgdheid die door de geregelde parades, proclamaties en wa pening van ontelbare nationalistische ver eenigingen veroorzaakt worden maken het voor de geallieerden noodzakelijk voor zichzelf de geheele zaak te onder-, zoeken. Of het is ernstig of het is meer een dwaze opgewondenheid van de zijde van onbeteekenende avonturiers en jeug dige heethoofden. In ieder geval is de. hoofdzaak dat Duitschland in een alge meene inspectie heeft toegestemd, waar door de lucht van onware berichten wordt, gezuiverd en het land van verdachtma kingen of van hare geheime genootschap pen wordt bevrijd. BUITENLAND. De moord op Mr. J. I. de Haan. De Londensche „Daily Express" wijdt een uitvoerig bericht aan den moord op mr. J. I. de Haan, die correspondent was van dit blad sinds zijn onderhoud met Beaverbrook en James Douglas tijdens hun bezoek aan Palestina. De Haan bezocht hen des nachts, omdat hij bij dag niet veilg Was en men hem van Zionistische zijde te verstaan gegeven had, dat hij pogingen om met Beaverbrook in con tact te komen, duur betalen zou. De Haan had "twee uur voor zijne dood aan de Express geseind dat de inkomsten van de Zionisten-fondsen in Amerika de laat ste maand belangrijk gedaald waren en dat hij juist besloten had, te Londen te komen ten einde hier de belangen, zijner medestanders te bepleiten. Herbert Sa muel wordt te Londen verwacht in ver band met de ratificatie van de nieuwe verordeningen. De Haan ontving den laat- sten tijd veel dreigbrieven, waaronder een zelfs op gouvernementspapier. Volgens de „Express'' werd hij ook in Engeland als steunpilaar van de Joodsche ortho doxie beschouwd. De „Express" vermeldt in een verzicht van zijn leven, dat De Haan een der voornaamste jongere dich ters m Nederland en een uitnemend rechtsgeleerde was en dat hij in den aanvang van den oorlog een serie artike len over de Duitsche rechtsgeleerden schreef, die in de „Beweging*' verschenen. Hoe onrustig de toestand in Jeruzalem is, blijkt nog uit het feit, dat dr. Kohn, pre sident van Agoedas Isroeil, waarvan De Haai rechtskundig adviseur was, van zijn dochter te Jeruzalem een telegram ont ving om terug te keeren, daar de positie aldaar gevaarlijk wordt. De Londensche Conferentie. Naar alle waarschijnlijkheid zal de con ferentie te Londen op den vastgestelden datum aanvangen. Zij zal uitsluitend het in werking stellen van de experts-rappor ten behandelen en de vraagstukken van veiligheid en r'ntergeallieerde schulden ge heel van de agenda uitsluiten. In officieele Engelsche kringen ver wacht men, dat de conferentie een week zal dureh. De Duitsche regeering zal wor den uitgenoodigd de conclusies te aan vaarden. Voorts zal de conferentie een speciaal protocol onderteekenen, waarin alle betrokken landen tot overeenstem ming met elkander zullen komen aangaan de de uitvoering van de experts-plannen, terwijl voor Duitschland een datum wordt bepaald waarop deze in toepassing moet worden gebracht en aan de geallieerden een termijn wordt gelaten, om de huidige financieele en economische sanct'es te beëindigen, t.w. een maand na de vol ledige uitvoering door Du-'tschland. De ge allieerden zullen zich' van sancties ont houden, tenzij in geval van een ernstig in gebreke blijven van Duitschland, te constateeren door een nieuwe organisatie, welke de conferentie buiten de C. v. H. om zal instellen. Alle onderteekenaars Verplichten zich aan het Haagsche Hr.j PREDIKBEURTEN. Zondag 6' Juli te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, dr. Helder (Herden king 60-jarige Evangeliebediening). Kleine Kerk. 10 ure, dr. Weeda. Luthersche Kerk. 10 ure, geen dienst. Geref. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, ds. Wielen ga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leeskerk en 6 ure, ds. d. Molen (o. t.), in de Nieuwe Kerk. Evangelisatie Jeruël II. 10.30 en 7 ure, gewone dienst Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, gew. iyd, Leeskerk. ONDERWIJS. te onderwerpen ingeval van een even- tueele uiteenlopende interpretatie. BINNENLAND. Korting op pensioen. „Het Val'' bericht, dat een wetsont werp nagenoeg klaar ligt, waarbij rijks ambtenaren, die pensioen uit de schat kist genieten, op dat inkomen worden gekort. Uit Stad en Provincie ZIERIKZEE. Het damescomité voor de H.M. bij Haar komst op 5 Aug. e.k. te brengen bloemenhulde vergaderde Don derdagavond en koos een bestuur dat als volgt is samengesteld; eere-voorzitster mevr. Fokker, voorzitster mevr. Kooij- manTissing, le «eer. mevr. Doeleman— V. d. Valk, 2e secr. mevr. de Vrieze— Boogerd, penmngmeesteressa mevr. De Vries en mevr. Van Schelven. Een groot aantal jongens en meisjes meldde zich reeds aan, doch het comité zag gaarne dat grootere jongens zich opgaven, om voorzien van, een vlag zich op te stellen langs de muur van 't z.g. Luitje. Wij verwijzen in verband hier mede naar een in dit nummer voorko mende annonce, waarin meer bijzonder heden worden bekend gemaakt. STAVENISSE. In de Donderdagavond alhier gehouden ledenvergadering der Oranjevereeniging „Wilhelmina", welke vereeniging is opgericht om jaarlijks op 31 Aug. een volksfeest te organiseeren, is besloten dit jaar hiervan af te wijken, maar den noodigen steun te verleenen aan het comité, dat zich voorstelt om op 5 Aug., wanneer de Koninklijke fami lie onze gemeente bezoekt, feestelijkhe den te organiseeren. ST.-ANNALAND. In de vergadering van den gemeenteraad, op Donderdagvoorm. is dhr. C. M. Elenbaars geïnstalleerd als raadslid en de heer J. W. Elenbaas geko zen als wethouder in de vacature ont staan door het overlijden van den heer L. Polderman, met 4 stemmen, tegen 3, uitgebracht op den heer M. J. Heijboer. De heer Elenbaas heeft zijn benoeming aangenomen. Prov. Staten van Zeeland. Wegens het vertrek van den heer F. L. Hensel (c.-h.) uit Vlissingen, ontstaat een vacature in de Prov. Staten. Zijn op volger op de lijst is de heer C. J. Boo gerd, burgemeester der gem. Kerkwerve. RECHTZAKEN^ De 31e 'Rottord premieleenlng. Zooals men zich herinneren zal, heeft de R'damsehe rechtbank eenige weken geleden m een bij verstek gewezen von nis een kantongerechtvonnis vernietgid, en opnieuw rechtdoend, W. HL B., prak- tezijn aldaar, wegens overtreding van de Loterijwet, veroordeeld tot drie maanden hechtenis. Tegen dat vönnis is beklaagde in verzet gekomen. Op verzoek van het O.M. werd de behandeling van deze zaak aangehouden tot 25 September, opdat alsnog eenige getuigen kunnen worden gedagvaard. Bekl. deelde mede, dat hij tegen diep datum 12 getuigen a décharge zou doen dagvaarden. Aan de Tech. Hoogeschool te Delft slaagde o.a. voor het candidaats-examen electro-technisch ingenieur, de heer J. M. Knaap, geboren te Zierikzee. Aan de gem. H.B.S. met 5-j. c. te Leiden slaagde voor het eind-examen o.a. mej. H. J. Ochtman, geb. te Zierikzee. Voor de akte l.o. slaagde te Rotter dam o.a. de heer E. L. de Wilde, Zonne- maire. i Te Etersheim-Schardam (toez.), L. Plette, em.-pred. te Den Haag. Jubileum dr. J. HELDER. In de Nieuwe Kerk te Zierikzee had Donderdagmiddag half vijf de plechtige herdenking plaats van het 60-jarig prediu kantsjubileum van dr. J. Helder. Na een inleidend orgelspel riep ds. de Roode den jubilaris het welkom toe, waarop hij voorging in gebed. Na beëin diging zong de gemeente den oudst dienstdoenden predikant in Nederland een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt lied toe, op de wijze van Ps. 108: Dat in dit uur ons vroolijk feestlied rijze, En aller hart den trouwen Vader prijze, Die onzen oudsten leeraar heeft gesterkt. Wij roemen dankbaar in den rijken zegen, Nu zestig jaar zoo duidelijk verkregen, Op wat hij voor 't Godsrijk heeft gewerkt. De heer F. A. Kloppert, president-kerk voogd, sprak hierop dr. Helder toe. Spr. herinnerde eraan hoe de gemeente op bezwaren van den jubiLeerende was gestuit, toen overwogen werd dezen dag passend te herdenken, want men vernam, dat hij 't liefst zou zien, dat dezen dag onopgemerkt zou voorbij gaan. Daaraan is evenwel niet voldaan. U staat, aldus spr., nog midden in het kerkelijk godsdienstig leven van onze ge meente; wij beschouwen U nog steeds als een onzer voormannen en waar U een gedenkdag viert van zoo hooge uitzonde ring, konden wij niet besluiten dezen onopgemerkt als eiken anderen te laten voorbijgaan; met Paulus zouden wij kun nen zeggen: de innerlijke drang is ons opgelegd. Zestig jaar zijn ambt vervullen is wel een bijzonder groot voorrecht Spreker meent, dat in de eerste plaats, groote dankbaarheid het hart van dr. Helder vervult, voor wat God hem in het leven gaf. Spreker kan begrijpen, dat hij dezen tdag liever alleen wilde zijn met dien schat van levensherinneringen en levenservaringen r om het levensboek te doorbladeren, waar menige bladzijde spreekt van liefde en blijdschap, maar ook van vergankelijkheid, van teleurstelling, miskenning en leed. Maar 't is geen onnuttig leven geweest, dat U hebt doorleeft, gaat spr. verder; velen toch hebt ge nader gebracht tot Hem, dien ge 60 jaar hebt verkondigd als de God der liefde en genade. Wij willen aldus spr. onze dank baarheid toonen voor uw bijna 40-jarigen arbeid in onze gemeente, door de her innering aan dezen dag over te brengen bij het nageslacht. Daarom wenschen wij dezen herinne ringsdag en de dankbaarheid vast te leggen door het plaatseri van een eenvou- digen steen in den muur van het kerk gebouw, waarin zoo menigmaal Uw be zielend en gloedvol woord werd gehoord1. Als tolk van het bestuur en beheer der gemeente, en van een groot deel der leden der kerk, verzekerde spr. den jubi laris, dat het een groote vreugde zal zijn, hem tot het eind zijner dagen in hun midden werkzaam te blijven zien. Moge .God U aldus eindigde spr. daartoe gezondheid, opgewektheid en kracht geven. Hierop trad ds. P. v. d. Linden van Nieuwerkerk naar voren. Z.Eerw. wensch- te den jubilaris namens het Prov. kerk bestuur van Zeeland, het klassikaal be- bestuur, den Ring en namens alle collega's hartelijk geluk. Als predikant sprak ds. v. d. Linden den jubilaris hartelijk toe. Z.Eerw. kon medevoelen, wat in 't hart van dr. Helder leeft, n.l. groote dankbaarheid en diepe verootmoediging, de hoogste oogenblikken in 'smenschen leven. Hierop had de onthulling van de mar meren gedenkplaat in den Oostelijken muur der kerk plaats, doordat dr. Hel- der's jongste lidmaat, mej. E. Klok, het omhulsel wegtrok. In vergulde letters is uitgebeiteld 1864 1924 POST EN TELEORAPHEE. Het Ingenieursbureau der Telegrafie te Vlissingen wordt opgeheven en het per soneel overgeplaatst. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Loon op Zand (N.-Br.), O. J. van Rootselaar te Bergschenhoek. 8 Juli Ter herinnering aan de 60-jarige ambtsvervulling van Dr. J. HELDER, Predikant te Zierikzee sedert 10 Mei 1885. Zijn dankbare Gemeente. Onmiddellijk na de onthul!ing zong de gemeente met orgelbegeleiding, doch zon der voorspel, op de wijze van Gezang 117: Dank voor menig stichtlijk woord, Gaarne uit uw mond gehoord. Dank voor alle licht en kracht, Door uw arbeid ons gebracht. Vaak bracht gij ons Gode nader. Voor het werk door u verricht In het rijk, door Hem gesticht; Danken wij den Hemelvader. Indrukwekkend klonk het orgelspel van den organist na dezem zang. Door het ruime gebouw klonk het be kende lied: „Boven de starren, zal 'f licht voor U dagen". De jubilaris nam daarna zelf 't woord. Hij wenschte niet van «Hese plaats te gaan zonder een woord van hartelijken dank te hebben gesproken1 voor de groote vriendschap en genegenhe.id hem in dit uur bewezen. Zondag as. hoopt hij in dit lil WARME DAGENI DE LINDEBOOM (WED. B. VAN DOESBURG) IJSWAFELS (m 4 natuurlijke vruch- tensmaken.) Zéér verfrisschend! MANDRI MANDARINO- wafels (gevuld met de natuurlijke mandarijnvrucht, geen essence.) Bijzonder lekker als'het heet is. VOOR DE LUNCH een paar pakjes ESPERANTO- WAFELS (voedzaam, croquant, edel van smaak. Hyg. verpakt.) BIJ DE AARDBEIEN smaakt verrukkelijk DEORIGINEELE FROU-FROU (met den Lindeboom) gevuld met slagroom. MOCCA-TRIC-TRAC, pikante koffiesmaak-wafel, joist geschikt voor 't warme seizoen. zelfde kerkgebouw zijn 60-jarige ambts vervulling te herdenken. Hij dsn kt e ds. de Roode voor de lei ding dezer samenkomst en voor diens ge bed, omdat zulks iri 't diepst van rijn ziel leeft; den heer Kloppert voor de tot hem gerichte woorden; ds. v. d. Lin den voor zijn overgebrachte gelukwen- schen en niet minder voor rijn hartelijke woorden. Spr. was dankbaar, dit uur op zoo hoogen leeftijd door te mogen brengen omringd door de gemeente, door de vertegenwoordigers ervan en in de nabijheid van zijn nabestaanden, die op dit moment aanwezig, met hem getuige kunnen zijn van iets wat spr. zoo nabij het graf overkomt. Dr. Helder maakte voorts gewag van 'de vele bewijzen van sympathie, de laat ste dagen ontvangen; hij dankte van deze plaats allen daarvoor. Hiermede was de plechtigheid, die doon een groote menigte werd bijgewoond, afgeloopen en begaf de jubilaris zich naar de consistoriekamer, waar de ge legenheid geboden werd hem persoon lijk geluk te wenschen. Vanwege 't hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Groote Oosten der Nederlanden, te 's-Gravenhage, waar van dr. Helder eere-lid is, en namens de leden der loge „De Ster in 't Oosten" te Zierikzee, waarvan hij Voorzittend- Meester is, waren bloemstukken aange boden. J Geref. Kerk. Beroepen: Te Vlaardingen (2e maal), dr. E. D. Kraan te Zuilen. Te Bergen- op-Zoom, J. H. Jonker te Voorburg. Te St.-Laurens (Z.), J. H. Donner te Breda. Te Uirum, M. Elringa te Groote- gast. Te De Lemmer, P. Hekman te Buitenpost. Te Aarlanderveen, cand. J. B. Vanhaelen te Alblasserdam. Geref. Gem. Bedankt: Voor Goes, Sliedrecht en Moercapelle, A. Verhagen te Middelburg. LANDBOUW EN VEETEELT. STAVENISSE. Op verscheidene aardap pelvelden alhier komt reeds de bekende aardappelziekte voor. 'raSSUMLLENDE BERICHTEN. Moordaanslag. Dinsdagavond is in de Regul antierstraat te Amsterdam een dub bele moordaanslag gepleegd. Een man stak met een dolkmes een vrouw, melt wie hij vroeger verkeering had en daarna een anderen man tot wien deze vrouw in verhouding stond. De vrouw werd levensgevaarlijk in den hals gewond, de man vrij ernstig aan pols en hals. De dader, achtervolgd door een broer van het vrouwelijk slachtoffer, vluchtte door een ruit van een huis doch werd later op het dak door de politie gearresteerd. De dader was ook vrij ernstig gewond. In den strik. De politie te Den Haag heeft na lang zoeken de oorzaak gevon den hoe een motorrijder, welke iop 17 Juni van Scheveningen naar Dén Haag reed, op den Kahaalweg, een lasso rond het hoofd was geworpen, althans naar deze meende en waarbij hem een diepe wende rond heel den hals was toege bracht. Het onderzoek wees uit, dat van het werpen van een lasso geen aprake

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1