Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Woensdag 2 Juli 1924 zierikzeesche courant. advertentiên vruchten wafels Pl^Ji per 3 maanden f 1,50, /Tanoo por post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag. Woensdag en Vrijdag. van 1—S regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Beclames 80 ets. p. regel Bi) contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11101. inzondltl« °p d»ï t»n o'«- Oir. i J, DE 100ZE Jr. Ulll.-RKiel. h. J. KOSTEN. Tfl0r f' - pafte in ieder pafue 4 1 At A mdrxleltjêspudo'in, B U I TEN L A N C> Hevige tornado boven Ohio Een ontzettende orkaan, welke Zater dag 'S losgebarsten over Jen Zuidelijken oever van het Erie-meer, heeft verschrik kelijke gevolgen gehad. Het ergste had de stad Lorain te lijden, waar de wind een groot aantal huizen eenvoudig ver nielde. Kort nadat de stedelijke schouwburg te Lorain was ingestort, werden reeds 88 lijken onder de puinhoopen te voorschijn gehaaid en het vermoeden, dat dit aantal nog veel grooter moest zijn, werd be vestigd door een later bericht, volgens hetwelk reeds 165 lijken zijn geborgen. Een ooggetuige, die er in geslaagd is Cleveland te bereiken, vertelde, dat de huizenrijen aan beide zijden van de hoofdstraat van Lorain eenvoudig inge drukt zijn, terwijl een ander ooggetuige mededeelde, dat van het schoone Lorain niets meer is overgebleven. De geheele oever van het meer van de Sandusky-baai tot een punt, halver wege Lorain en Cleveland is overdekt met massa's wrakstukken. Andere berich ten melden, dat verscheidene plezierboo- ten, welke onderweg waren van Sandusky naar de buitenplaatsen langs het meer, verloren zijn gegaan. Een van deze boo ten had meer dan 300 passagiers aan boord. Uit Elyria en alle naburige plaat sen werden tn allerijl alle beschikbare brandblusc-happaraten en geneesmiddelen naar Loram gezonden. Ook uit Cleveland werden speciale treinen met verbandstof- fen en chirurgische artikelen afgezonden. Op verzoekvan den burgemeester van Sandusky werd order gegeven tot mobi liseering van een regiment Infanterie. De ware omvang van de ramp zal pas over enkele dagen bekend gemaakt kunnen worden. Het totale aantal slachtoffers te Sandusky wordt thans geschat op 100 tot 150. In Paoria en Illinois heeft een hevige windhoos gewoed, waardoor tien personen werden gedood. Te Fort Dodge in Iowa werden eveneens eenige perso nen gedood. - Een later bericht omtrent de ram'p meldt, dat het totaal aantal dooden ;n de geteisterde plaatsen geschat kan worden op ongeveer^ 3 a 400, terwijl een voorloopige raming van de materieele schade een bedrag van 12 millioen dollar vermeldt. Jj*acliL van Cadcuwsc BINNENLAND. Keurloonen van varkens. Op de vragen van den heer Braat be treffende het nemen van maatregelen tot beperking der kosten voor het keuren van geslachte varkens antwoordde de minister van Arbeid, H. en N.: De cijfers, in de eerste vragen genoemd, behooren tot de uitzonderingen. Over het algemeen ziijn de keurloonen voor varkens belangrijk lager. De minister acht het in het belang van producent en consurfient, dat keurloonen niet aan den hoogen kant zijn. De gemeentelijke heffingsverordeningen worden niet door den Minister van Ar beid, maar door den Minister van Bin- nenl. Zaken en Landbouw aan de Konin- 'gin ter goedkeuring aangeboden; in den regel wordt zijn advies niet gevraagd. Mede in verband met een desbetreffend verzoek van den Nederl. Boerenbond is de minister echter gaarne bereid na te gaan of zijnerzijds kan worden bevorderd, dat de keurloonen de prijzen van het vleesch niet te zeer opvoeren. Arbeid ia bokkeryea. De bondsraad van den Alg. Nederl. Bond van arbeiders in het bakkers-, cho colade- en suikerbewerkingsbedrijf heeft naar aanleiding van het voorontwerp van wet tot wijziging van de bepalingen der "Arbeiderswet voor bakkerijen, besloten, binnenkort in de groo:te plaatsen des lands openbare vergaderingen te beleg gen ter bestrijding van de aanhangige voorstellen en verder in de maand Sep tember te 's-Gravenhage een buitenge woon congres te houden. De bondsrajad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de volgende eisc-hen a. alle dispensaties omtrent een alge meen vroegeren aanvangstijd dan 6 uur des voormiddags uit de wet te doen lichten 'b. voorarbeid slechts te vergunnen in bedrijven met vanaf 9 volwassen arbei ders voor ten hoogste een uur c. betere handhaving van de wet te verkrijgen door aanstelling voor het bak kersbedrijf van speciaal technisch be voegde personen. Tweede Kamer. Zitting oan Dinsiag\ 1 Juli. Het wetsontwerp inzake de ruilverka veling wordt z. h. s. aangenomen, evenals de aanvulling van de Artsenwet. Bij de behandeling van het Schoenen- wetje verklaren de heeren Staalman, Vlie gen en Lovinck zich tegen de verlenging van de bevoegdheid der regeerlng. De heer Fleskens en minister Aalberse ver dedigen het ontwerp, waardóór de mi nister onmiddellijk kan ingrijpen in de groeiende abnormale Duitsche concurren tie, die beneden kostprijs levert. Het wetsontwerp wordt aangenomen met 33 tegen 27 stemmen. (Voor de a.r., de r.-k. en de heer Kersten; tegen de lin kerzijde en de e.-h.). Het aantal andere wetsontwerpen wor den aangenomen z1. h. s., waaronder de regeling van de rechten en verplichtingen van net personeel oer Koninklijke marine reserve. De Kamer wordt daarna verdaagd tot Vrijdag 11 uur. Uit Stad an Provincie. BRUINISSE. De collecte voor den ge- wapenden dienst heeft opgebracht de som van f22,50. STAVENISSE. In de Maandagavond al hier gehouden jaarvergadering van de Boerenleenbank wijdde de voorzitter, de heer H. J. Dorst, eenige waardeerende woorden aan de nagedachtenis van de overleden heeren v. d. Hurk (Inspecteur) en Broodman (lid van den Raad van Toezicht). Herkozen werd als bestuurslid de heer H. J. Dorst en als lid van den Raad van Toezicht de heer Jae. C. D. Droogendijk, terwijl in de vacature-Brood man ais zoodanig gekozen werd de heer C. Steendijk. Ais plaatsvervangend lid voor dhr. L. G. Tuijnman (ziek) werd gekozen de heer C. L. Dorst. Het salaris van den kassier werd gebracht op f 800. De interest voor de spaargelden werd bepaald op 4 o/o ,,en voor de voorschot ten op 51/2 %- Het aantal leden be draagt thans 162. Op 31 December 1923 was er een totaal aan spaargeld van f 194730.02, verdeeld over 310 inleggers. Het totaal der voorschotten bedroeg op dien datum f 139086. In loopende rekening werd aan de leden uitgegeven f 360366,7i6 en door hen terugbetaald f 207281,66, zoodat de le den nog schuldig waren f 153085,10. Het saldo bedrag met de Centrale te Utrecht bedroeg een schuld van f 108759,75. De ontvangen renten enz. van voorschotten bedroeg f 15213,994/2 en de renten enz. aan spaarders f 14111,6J, zoodat in 1923 een winst gemaakt is van f 1102,381/2- Dit werd gevoegd bij het reservefonds waardoor dit steeg tot f 10482,74i/2. Het koninklijk bezoek aan Zeeland. Betreffende het van 5 tot en met 8 Augustus door de Koninklijke familie aan Zeeland te brengen bezoek, kan thans het volgende worden gemeld; De nacht van 4 op 5 Augustus brengt de Kon.' familie» door aan het station te Wouw in den Koninklijken trein. Op 5 Augustus wordt des morgens in auto's gereden van het station Wouw door de buitenwijken van Bergen-op- Zoom naar 't Thoolsche Veer. Te Tholen komt H. M. de Koningin met haar familie op Zeeuwschen bodem en wordt daar ver welkomd door den Commissaris der Ko ningin in Zeeland, den heer jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford. Dit zal geschieden des morgens te ongeveer half tien. Dan wordt gereden naar het gemeentehuis te Tholen, waar H. M. bij monde van den burgemeester wordt verwelkomd. Hierna wordt een autotocht door het eiland gemaakt met oponthoud zonder de auto te verlaten te Poortvliet, en bij den watertoren te Scherpenisse. Vanhier gaat het naar St.-Maartensdijk, waar de auto's verlaten worden om in het ge meentehuis de veel besproken schilderijen te bezichtigen. Verder gaat de tocht over Stavenisse, waar ook even wordt halt gehouden, naar den steiger in de haven van die plaats, waar de Kon. familie aan boord gaat van Hr. Ms. „Hydrograaf"; het zal dan ongeveer 12 uur zijn. De „Hy drograaf" vaart naar Zierikzee, waar te ongeveer 2 uur voet aan wal wordt ge zet? Na een rondrit door de stad wordt een bezoek gebracht aan het stadhuis, waar de burgemeester de Hooge Gasten zal toespreken. Vervolgens wordt een autotocht gemaakt langs Burgh, Haam stede, Renesse, Oudendijk, Scharendijke, Looperskapellenaar Brouwershaven waar de auto's weer worden verlaten en waar in het Stadhuis H. M. o. a. zal tee kenen in het boek van Jacob Cats, door den schrijver aan de gemeente geschon ken, en waarin ook Koning Willem III destijds teekende. Met weder kort opont houd in de auto's wordt dan over Zonne- maire, Dreischor en Schuddebeurs naar Zierikzee terug gereden, waar te onge veer 6 uur de „Hydograaf" met de vor stelijke reizigers de haven zal verlaten voor Middelburg. De Waterleiding op Tholen. De heer Kersten, lid van de Tweede Kamer, heeft aan denminister van bin- nenlandsche zaken en landbouw de vol gende vragen gesteld: Is het den minister bekend, dat door verschillende gemeentebesturen op Tho len den ingezetenen de verplichting is opgelegd, aan te sluiten aan de water leiding, ook wanneer reeds bij bestaande gebouwen voldoende op andere wijze in drinkwater is en wordt voorzien en dat reeds tengevolge van het niet nakomen dezer verplichtingen verschillende per sonen zijn veroordeeld tot geldboeten (subs, hechtenis)? Acht zijn Excellentie der.flHke veror dening niet aL te "zeer de uTïjheid der burgers aan banden te leggen, en dat deze verordeningen, als zijnde in strijd met het algemeen belang, voor vernieti ging in aanmerking komen? Baad van Arbeid. Zaterdag 28 Juni j.l. vergaderde de Raad van Arbeid te Gjes, o.a. tot het vaststellen der jaarrekening over 1923. Deze rekening sloot met een bedrag van ruim1 f 128000 in uitgaaf voor de vier verzekeringen aan den Raad ter uitvoe ring opgedragen. Bij de beschouwing der jaarrekening bleek, dat omtrent de in- duslrieele en de landbouwongevallenver- zekering op zichzelf nog geen conclusies te trekken waren in verband met den korten tijd, gedurende welke deze bij den Raad in uitvoering waren. De Vrij willige Ouderdomsverzekering bleek re den tot tevredenheia te geven, daar het aantal verzekeringen, waarbij uit de pre mie ook de onkosten bestreden worden, stijgende is en de kosten dalende. Uit de verplichte invaliditeits- en ouderdoms verzekering wordt thans, aan ouderdoms-, invaliditeits-, weduwen- en weezenrenten ruim f 130,000 's jaars uitbetaald, welk bedrag met ongeveer f 40,000 per jaar stijgt. Bovendien bleek uit deze verzeke ring voor genees- en heelkundige behan deling in de jaren 1920 tot en met 1923 ruim f 100,000 te zijn uitgegeven. In 1923 ongeveer f 50,000, waarvan ruim f 25,000 voor t.b.c.-lijders. In totaal wa ren behandeld 242 verzekerden waarvan 200 met gunstig resultaat. Ondanks de toeneming der werkzaamheden tengevolge van de bovenbedoelde geneeskundige be handeling konden de uitgaven van jaar tot jaar minder worden. Voornamelijk was dit een gevolg van doorgevoerde bezui niging en van de samenvoeging van de vroeger ieder op zichzelf werkende bui tendiensten voor de invaliditeits- en voor de ongevallenverzekering. Voorts sprak de Raad zich uit voor bindendverklaring van de besluiten der Vereeniging van Raden van Arbeid. De- salarissen der amb tenaren werden op overeenkomstige wijze als die der Rijksambtenaren verminderd en de daaruit voortvloeiende verminde ring van de begrooting van uitgaven voor het jaar 1924 vastgesteld. Pro?. Staten van Zeeland. Dinsdagavond werd de zomerzitting. der Staten van Zeeland geopend door den commissaris der Koningin, jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford in naam der Konin gin. Naar de afdeelingen werden overge bracht de mededeelingen betreffende het verbruik en de leverantie van kolen voor de eiectrische centrale te Westdorpe en betreffende den stand van de electrici- teitsvoorziening :n Zeeland met bijbehoo- rende stukken. De uzorzitter stelde voor het verslag van den toestand der provincie over 1923 voor kennisgeving aan te nemen. De heer Wellenvan vraagt of als dit geschied, toch mag gesproken worden over hetgeen er over de P.Z.E.M. in staat. De voorzitter heeft daartegen geen be zwaar. Tot lid der Staten, bedoeld bij art. 89 der Provinciale wet, werd herbenoemd de heer Lantsheer met 23 stemmen, te gen 7 op den heer Kakebeeke, 4 op den heer Lindeijer, 3 op den heer van Niftrik en een blanco. Al de overige reeds door ons gemelde voorstellen, werden vervol gens naar de afdeelingen overgebracht. Bovendien waren nog twee nieuwe voor stellen ingediend, die ook naar de afdee lingen gingen en wel een, om aan de com missie, belast met een onderzoek inzake de eiectrificatie van den middengroep, een maximum crediet uit de Provinciale kas te verleenen van f3000; mocht dit bedrag dep kosten worden overschreden, dan vertrouwen Ged. Staten dat de ge meenten uit de middengroep het meer dere voor hunne- rekening zullen nemen. Vervolgens werd de vergadering in af deelingen gesplitst en wel als volgt: In de eerste afdeeling hebben zitting de hee ren Erasmus, Booman, Moel'ker, van Oeve- ren, Onderdijk, Adriaanse, Hensel, Kos ter, Timmerman, Overhof, Nolson, van Niftrik en de leden van Ged. Staten, de heeren Fruijtier en van der Weijide. In de tweede afdeeling de heeren de Pauw, Laemoes, Wallien, van Waes- berghe, Mes, van Nieuwenhuijzen, Bolier, Lantsheer, Brandsma, Dominicus, Kake beeke, Lindeijer en de leden van Ged. Staten van Rompu en Dieleman. In de derde afdeeling, de heeren Ge- sehiere, Kodde, Vogelaar, Hartoog, v. d. Wart, van Zuijen, Hendrikse, Vienings, j Welleman, Sonke, Joziasse en de leden j van Ged. Staten, van Dusseldorp en van j de Putte. Op voorstel van den voorzitter j wordt besloten de volgende openbare bijeenkomst te houden op Maandag 21 i Juli, des namiddags te half twee. Hierna werd deze vergadering gesloten. Vrees geen examen want er is een middel dat U geheel bevrydt van zenuwachtigheid, een middel dat U kalm maakt en kalm houdt, terwijl Uw geesc helder blijft. Mljn- hardt's Zenuwtabletten wetenschap pelijk samengesteld en onschadelijk, genezen U van Uw zenuwachtigheid. Koker 75 ot. Bij apoth. en drogiBten. ■ill warme dagen1 de lindeboom (WED. B. VAN DOESBURG) ijswafels (in 4 natuurlijke vruch- censmaken.) Zéér verfrisschend! mandri mandarino- wafels (gevuld met de natuurlijke mandarijnvrucht, geen essence.) Bijzonder lekker als het heet is. voor de lunch een paar pakjes ESPERANTO- WAFELS (voedzaam, croquant, edel van smaak. Hyg. verpakt.) bij de jwrdbeien smaakt verrukkelijk DE OR1GINEELE FROU-FROU (met den Lindeboom) gevuld met slagroom. mocca-tric-trac, pikante koffiesmaak-wafel, juist geschikt voor 't warme seizoen. RECHTZAKEN. De moordaanslag te Valkenswaard. De Hooge Raad heeft ambtshalve ver nietigd het arrest van hel gerechtshof te Arnhem, waarbij mevr. C. P. D.de W., wegens medeplichtigheid aan pogiing tot moord op haren echtgenoot was veroor deeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Deze uitspraak van den Hoogen Raad was gegrond op de overweging, dat art. 391 Strafvordering geschonden was, door dat het Hof een oordeel van deskundigen, dat niet met bewijzen was gestaafd, tot het zijne had gemaakt en mede op een dergelijk oordeel recht had gedaan. De zaak werd verwezen naar het gerechts hof te Amsterdam. De moord te Schlmmert. De rechtbank te Maastricht heeft H. de W., die op 25 November j.l. zijn vrouw te Schimmert had vermoord, tot 8 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De eisoh was levenslang. De psychiaters hadden tot verminderde toerekenbaarheid geconclu deerd. Bigamie. De 34-jarige ingenieur F. W. J. H. P. S., wonende te Papendrecht, gedetineerd stond terecht wegens het misdrijf, ge noemd in art. 237 Wetb. v. Strafrecht, het aangaan van een dubbel huwelijk. Bekl. bekende; in 1912 is hij in Duitsch- land gehuwd en in 1921 in Den Haag. Als getuige werd gehoord een ambte naar van den burgerlijken stand, die het tweede huwelijk indertijd heeft voltrok ken. Bekl. had opgegeven zonder natio naliteit te zijn en deswege is hij volko men volgens de Nederlandsche wet be handeld. Had hij gezegd, dat hij Duitscher was, dan zou hij een verklaring uit Duitschland hebben moeten overleggen en was waarschijnlijk aan het lidhit geko men, dat hij reeds gehuwd was. Een getuige a décharge deelde mede, dat het eerste huwelijk van bekl. onge lukkig was. Er was standsverschil, gods dienstverschil en de vrouw was 10 jaar ouder. Ook wist getuige, dat de vrouw niet wilde scheiden. Eisch: 6 maanden gevangenisstraf. De verdediger meende, dat er verschil lende verzachtende omstandigheden zijn, die aanleiding geven voor oplegging van een clemente straf. Bekl.'s eerste vrouw wilde niet scheiden en het meisje, dat thans zijn tweede vrouw is, was ztwlan- ger. Hij was dus in een zeer mloeilijke positie. Hij heeft d.en moreelen pjichfr tegenover het zwangere meisje, dat hij lief had, hooger gesteld dan -zijn wette lijke plicht. Dit is wel het hoofdmotief voor bekl. geweest. Thans, nu het veel te laat is, wil bekl.'s eerste vrouw wel scheiden. Uitspraak 8 Juli. Aan de Universiteit te Amsterdam', slaagde o.a. voor het candidaats-examen in de rechten de heer J. Frankel, aldaar, vroeger te Zierikzee. BRUINISSE. Mej. Jo Wemmers, be haalde te Arnhem de akte voor onder wijzeres. ST.-ANNALAND. Mej. A. Steenblok te Ierseke is benoemd tot onderwijzeres aan de bijzondere school alhier en bereids in dienst getreden. Naar we vernemen is de heer C. Hage, hoofd der bijzondere school alhier, in gelijke betrekking te Borssele benoemd, en gaat hij deze gemeente met October verlaten. LANDBOUW EN VEETEELT. HAAMSTEDE. Bij enkele aardappel verbouwers in deze gemeente is in de aardappelvelden de bekende ziekte (Phy- thoftora Infestans) geconstateerd, welke ziekte kenbaar is aan den geur der plan ten. Het is te hopen, dat deze vernielende ziekte zich niet verder u'tbreidt OUD-VOSSEMEER. Bij de geitenkeu ring door de heeren Sytema te Middel burg en Versluijs te Serooskerke, waren aanwezig 26 dieren. De keurmeesters kre gen een gunstigen indruk over de fok- dieren. Een der geiten, van den heer M. v. d. Boogaard, werJ in het Prov. Stamboek opgenomen. POST EN TELEGRAPHIE. Postcheque- en Girodienst. Naar „Het Volk" verneemt, is het zoo goed als zeker dat bij ien girodienst een nieuw administrat-'e-systeem zal wor den toegepast. De nieuwe directeur voelt n.l. voor invoering van een kaartenstelsel, gelijk in België gebruikt wordt. De com missie die met den directeur samenwerkt om uit den chaos te geraken, is eenige malen ter bestudeering van dat stelsel met hem naar België geweest en zal er binnenkort weer heen gaan. Bij invoe ring van dat systeem zullen de pas aan geschafte, dure machines voor een groot deel buiten werking worden gesteld. En kele reken- en boekhoudmachines zullen blijven, de rest echjter zal op grond van practische bezwaren overboord wor den gezet. Met aanschaffing der thans uit te schakelen machines is ongeveer een millioen gulden gemoeid geweest. De di recteur vreest echter, naar het blad hoort, bij gebruikmaking dezer machineSj op- n'euw een eha'.>£ ONDERWIJS. ZIERIKZEE. De heer U. Gorter te Vis vliet (Gr.), heeft voor de benoeming tot hoofd der Chr. School in 't Vrije bedanklt. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Urk, c^nd. A. C. van Uchelen te Hilversum. Bedankt Voor Schoonhoven, P. J. Steenbeek te Bergambacht. De Kerkeraad der Ned. Herv. Gem. te Zierikzee noodigt belangstellenden ;n de huldiging van Dr. Helder uit, om Don derdagmiddag te half vijf (op verzoek van belangstellenden) aanwezig te zijn in. de Nieuwe Kerk. Gedurende de plechtigheid worden de deuren gesloten. Alle niet-gereserveerde plaatsen zijn vrij. Na afloop van de plechtigheid is er in de consistoriekamer:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1