Zierikzeesche Nieuwsbode statu?! abonnement: advertentièn i Maandag 30 Juni 1924 zierikzeesche courant. Bekendmaking. HEIHK Mifltl EH tEWIEHTEH. buitenland. ariHiïffl'11114«3 PrJJi per 8 maanden f 1,50, franco per poet f 1,80. Voor hot buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—B regels 60 ets. van a regels en daarboven 20 ets. per regel. Beolames 80 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11100. inz<,ndlns °p ded ds* Dlf. k J, DE LOOZE Jr. UIMrtlot. M, J. KOSTEN. *m T00r uro- De COMMISSARIS TAN POLITIE waarschuwt neeringdoenden dat getraoht wordt valache bankbiljetten van f 40 (oud model) in omloop te brengen. De reeds uitgegeven vaiaohe biljetten dragen de serieletters B. J. en als drie eerste cijfers 062, die met een natten vinger zijn uit te vegen. Bij aanbieding wordt ten spoedigste bericht verzocht. Gevonden voorwerpen Een pet; een band van een mantel; een rozenkrans met étui; een étui met schrijfbehoeften; een kinderkousje; een oorbelletje; een gouden ringetje; een zil veren collier; een zilveren broche; een kindermuts; een Ijzeren hoepel. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibrikzbe brengen ter kennis van de inge zetenen, dat zg, overeenkomstig Artikel 32 der Algemeene Politie-Verordening voor deze Gemeente, het gedeelte zykantweg in den Kadeweg, ten Zuidwesten van de Ronde Weel, hebben aangewezen als plaats voor het uit slaan van Tapijten, zulks met intrekking van het besluit, waarbij het terrein tegenover de Godskamers als zoodanig werd aangewezen. Zierikzee, 28 Juni 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzeb maken bjj deze bekend: A. dat dit jaar voor den herijk van maten en gewichten zitting zal worden gehouden in de Bewaarschool naast de voormalige Ambachtsschool te Zierikzee, op 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 en 10 Juli en wel als volgt: Voor hen wier familienaam, naam van firma of vennootschap begint met één der letters: A, C, D, E of F op 1 Juli B op 2 G, H, 1 of J op 3 K of L op 4 van 9—12 en 1—4 uur en M, N of O op 7 Juli van 1—5 uur en P, Q, R of S op 8 Juli T, U of V op 9 W, X, Y of Z op 10 van 9—12 en 1—4 uur; B. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aangeboden om onderzocht te kunnen worden; C. dat betaald moet worden voor ter herijk aangeboden maten en gewichten, als ook voor het justeeren van gewichten en wel ten bate van 's Rijks schatkist (K.B. van 23 Oct. 1919. Stbl. nos. 611 en 612); D. dat de maten en gewichten, die ge stempeld worden met het afkeurings- Zonnebrandi smetten, puistjes, oude en niei wonden genezen spoedig met AKKER'» I Kloosterbalsem merk A niet in winkels enz., mogen worden teruggebracht; E. dat de maten en gewichten vóór 1 October 1925 gestempeld moeten zjjn met de letter b en dat er, bjj verzuiai of verhindering om van de onder A ge noemde zitting gebruik te maken, nog gelegenheid bestaat maten en gewichten te laten herjjken aan het jjkkantoor te Middelburg, dat in 1924 geopend is op 17, 18, 24. 25 en 31 Juli; 1, 28 en 29 Augustus van 91 uur18 en 19 Sep tember van 912 en 14 uur; na 1 October iederen Donderdag en Vrijdag van 91 uur dat de milligram-gewichten niet^op de hergkzitting, maar alleen aan de ykkan- xoren herijkt kunnen worden. (Opzending per post franco met ingesloten postbewys groot 10 cent per aangeboden milligram gewicht, vermeerderd met porto voor terugzending). Zierikzee, den 19 Juni 1924. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. met faecaliën enz. in de stadsgrachten, die ze «aar de Newa voeren, zoodat de rivier verontreinigd wordt Óp de plek ken waar de afvoerbuizen monden, hangt een onbeschrijfelijke stank, die de lucht van 'heele buurten verpest. De afvoer buizen worden slecht onderhouden en door de gaten er van stroomt het vuil, dat in den grond doordringt. Er vormen zich kuilen waarin het vuile water blijft staljan, dat de fundamenten van de huizen ondermijnt en de bestrating verwoest. Dat deze kuilen met stinkend wjater een broedplajats van alle mogelijke ziekten zijn, ligt voor de hand. De hygiënische toestand is te Peters burg dan ook slecht. Er heerschen epi demieën en de begraafplaatsen worden steeds grooter en grooter. Bijzonder slecht is de toestand voor kinderen, voor al zuigelingen, die als vliegen sterven. En ondanks dezen slechten toestand neemt de bevolking van de' hoofdstad steeds toe. Helaas is de qualiteit van de nieuwe in woners niet van dien aard dat de stad er bijzonder trotsch op kan Zijn. BINNENLAND. De verwoesting van Potersburg. De Russische steden zien er niet alleen verveloos en gehavend uit, maar zij wor den steeds meer en meer onbewoonbaar. Uit alle gedeelten van Rusland komen be richten over huizen, die bij honderden instorten, over de bestratingen die on berijdbaar zijn, over waterleidingen die niet meer werken, enz. Ook Petersburg, vroeger de grootste en best ingerichte Russische stad, verkeert nu in een toe stand van volkomen verval. De laatste jaren werden hoegenaamd -geen reparatiewerkzaamheden aan de hui-' zen verricht, zoodat de daken (die in Rusland van ijzerplaten worden ver vaardigd), zijn doorgeroest, kozijnen, deu ren, en wat veel erger is, de balken van de zolderingen, zijn verrot. De buizen van de waterleiding en de afvoerbuizen verkeeren in een toestand, die de hui zen, ondanks het groote gebrek aan wo ningen, onbewoonbaar maakt. De trot toirs, de 'bestrating, de kaden en de be schoeiing der kaden bevinden zich :n een nog ongunstiger toestand. De trot toirs zijn voor een groot gedeelte ver- dwenep. De bestrating is vol kuilen, zoo dat het rijden zelfs overdag niet onge vaarlijk is. De granieten beschoeiing van de kaden en de kaden zelf brokkelen af en glijden naar den bodem van de Newa. De noleering van de stad verkeert in een onmogelijken toestand. De afvoerbuizen brengen groote hoeveelheden vuil water Eorsts> Kamer. Veruzlg zitting van Vrijdag. De Minister begrijpt niet waaróm de oppositie wél de volle 100 o/o van 't amendement-Westerman en niet sprekers 80 o/0 aanvaardt. De bezwaren tegen de éénmans- en tweemanssoholen onderschat spreker niet. Daarom vervalt de noodwet automatisch over 5 jaar. Het wetsentwerp wijziging Leerplicht wet en L.O.-wet 1920 wordt aangeno men met 20—6 stpmmen. Rechts tegen links. De behandeling der arbeidsbegrooting wordt voortgezet. Minister Aalberse be toogt, dat de keuze der Rijksbemidde laars moeilijk was. De heeren van IJssel- steijn en de Vries kwamen echter 't eerst in aanmerking. De minister, constateert, dat de 8-uren- dag wordt gehandhaafd, ondanks de over- werkvergunningen. In 10 o/0 yan de pn- dernemingen wordt van de arbeidswet af geweken. Hij gelooft dat wij in den over gangstijdperk naar de bedrijfsorganisatie zijn. De eerste stap zal zijn wettelijke re- i geling der C. A. O. en bindendverklaring. De volgende stappen hangen af van de mentaliteit der betrokkenen, i De Arbeidsbegrooting wordt daarop aangenomen z. h. s. en de vergadering, j verdaagd tot Dinsdag 8 Juli, 's avonds half negen. UÜ Stad en Provincie ZIERIKZEE. Dinsdagavond 8y° u. geeft „Kunst en Eer" een 2.e concert. Pro gramma: 1. Saverne, marche, F. An- :drière; 2. L'Unbn fait la Force, ouver ture, L. Canivez; 3. Coquelicots et Bleuets, i Valse, A. Gevuert; 4. Soleil ü'Espagne. fantaisie, Caprise, P. Kelsen. 5. Na vajo, marche, Two Step, Von Alstijne; 1. En Pologne, mazurka, E. Wesly; 7. La Housarde, valse militaire, L. Ganne; 8. La flute Enchentee, fantaisie, Mozört. Blijkens den in dit no. afgedrukten Staat per 30 Juni 1924 heeft de Insu laire Hypotheekbank thans voor meer dan twaalf millioen gulden aan Pandbrieven in omloop. HAAMSTEDE. Een alhier zeldzaam voorkomend geval in de dierenwereld heeft zich dit jaar voorgedaan. Een valk n.L, op Schouwen zeker niet inheemsch, heeft in een knotwilg in het z.g. „Zeepe" zijn nest gebouwd, vijf eieren daarin gelegd, uitgebroed en de jongen groott gebracht. Zaterdag zijn de jonge valkjes naar de Diergaarde te Rotterdam ge transporteerd. ELKERZEE. Vrijdagavond j.l. gaf onze zangvereeniging eene uitvoering in de kerk. Een zestieltal nummers werden ten gehoore gebracht. Hoewel de tijd des jaars zich minder leent voor uitvoeringen in besloten localiteit, hebben zangers en zangeressen hun best gedaan. Ds. J. Poort trad voor de laatste maal als dirigent op. Een woord van lof voor zijn ijverig streven tot verbetering van den zang mag hem niet worden onthouden. De op komst van het publiek was matig. Eenige echte liefhebbers uit naburige gemeenten werden opgemerkt.. De heer A. van Too- ren van Duivendijke zal voorloopig de- leiding op zich nemen. Volgens achterstaande advertentie geeft de heer S. Klimmerboom, Donder dag 10 Juli nog eens weer een uitvoe ring in de Nieuwe Kerk en wel ditmaal met medewerking van mej. A. Prakke uit Amsterdam, die haar studie aan het conservatorium aldaar met diploma voor solo-zangonderwijs heeft bekroond gezien en de welbekende violist, de heer F. Klimmerboom, leeraar aan het conserva torium te Keulen. De concertgever heeft er steeds naar gestreefd, de liefhebbers van muziek te doen genieten, doch tel kens is gebleken, dat de financieele uit komst ten eenenmale te gering is geweest, zoodat de lust tot he geven van Kerke lijke concerten wel wat begint te ver minderen. Voor dit seizoen is dit dan ook de eemgste uitvoering; circulatie van inteekenlijsten heeft niet plaats, daar de entrée-prijs a 50 ct. zeker binnen ieders bereik is. Laten we hopen dat hst niet voor goed bij deze uitvoering blijft. - Zaterdagmiddag kwam hier de schip persvereeniging „Helpt Elkander" in bui tengewone vergadering bijeen tot 't hou den van besprekingen in verband met het komende Kon. bezoek in Augustus a.s. In deze vergadering zette de heer J. J. Cock een idéé uiteen nopens een huldebetooging in echt Zeeuwsehen trant* n.l. een vlootrevue, welke bij voldoende deelname en algemeene sympathie een grootschen indruk zal maken. Het plan bestaat de schippersvereeni- eenpajüe in iederparye a - 7? i PiAmcMdeltjëspuddin^ ging besloot in beginsel tot deelname dat ter weerszijden van de havengeul, waardoor de Kon. familie met aan boord van de „Hydrograaf" passeert, een groote vloot van visschersvaartuigen, gepavoi- seerd en met muziek aan boord, zal aan wezig zijn, om1 mede te getuigen van de trouw en de gehechtheid van het Huis van Oranje. Een uitvoerend comité werd benoemd en men is al begonnen contact te zoeken met Bruinisse en Ierseke, waar veel vaar tuigen thuis behooren, om dit plan te doen slagen. Zeeuwmche Kamer yan Koophandel. In de Vrijdag gehouden vergadering van de Kamer van Koophandel voor de Zeeuwsche Eilanden zijn tot afgevaardig den naar de vergadering van de Vereeni- ging van Kamers van Koophandel en Fa brieken, benoemd de heeren C. Boude- wijnse en L. A. Stof koper, en tot plaatsv. de heeren J. G. van Niftrik en J. Linden- bergh. Ingesteld werd een speciale commissie tot het uitbrengen van een rapport over de wijzigingen in de tariefwet. Het bureau had voorgesteld zich niet aan te sluiten bij de Nederlandsche Ka mer van Koophandel voor Duitschland, maar uit de Kamer Kwam groote drang om dit wel te doen, waarop besloten werd, dat het bureau de zaak opnieuw, in studie zal nemen. Besloten werd adhaesie te betuigen aan het adres van de Kamer te Groningen om te komen tot verlaging der telefoon tarieven, terwijl speciaal zal worden ge vraagd verlaging der tarieven over korte afstanden. De Kamer vereenigde zich verder met de voorstellen van het bureau om nog maals aan te dringen op opheffing van de statistiek van voortbrenging en ver bruik en om zich te verzetten tegen het verzoek van de Kamer te Tilburg tot in voering van de mogelijkheid van retorsie maatregelen bij het sluiten van handels overeenkomsten met andere landen. Prov. Staten van Zeeland. Gedep. Staten stellen nog voor afwij zend te beschikken op het verzoek van de besturen van de Kon. Ned. Automo bielclub en den Alg. Ned. Wielrijders- bond, om f1500 bij te dragen in de kosten van verbetering van het gedeelte van den hoofd verbindingsweg tusscben Noord-Brabant en Zeeland, hetwelk ge legen is in de gemeenten Rilland-Bath en Krabbendijke, terwijl dan beide ver- Lakennering te Zierikzee ln oude dagen. Men weet dat voor onderscheidene plaatsen van ons vaderland een der de- gelijkste takken van oude nijverheid was de lakennering, een bedrijf dat veler handen bezig hield en in de eene stad vroeger, in de andere later, is te gronde gegaan. Hield deze industrie zich b.v. te Leiden lang staande, te Zierikzee ver dwijnt zij in het laatste vierde der 17e eeuw. nadat ze toen al jaren een kwij nend leven had geleid. Eens was echter de lakennering e$n hoofdbron van bestaan onzer stad en werden hars fabrikanten en handelaars tot de allereerste standen van Zierikzee gerekend. Een laken-fabriek of winkel te hebben was slechts het deel der rijken en aanzienlijken. En wanneer men weet, dat o.a. de stamvader van het Zierikzee sche geslacht de Jonge in- de 16e eeuw een lakenwinkel bezat en 'daarnaar ook „Laeckenman" genoemd werd, dan is die aanwijzing voldoende om hem te stem pelen tot een man van rijkdom en aan zien onder zijn medeburgers. Laken was een dure maar ook duur zame stof en het ligt vooi de hand. dat de poorters eener stad van hunnen Lands heer allerlei voorrechten en monopolies op het stuk der lakennering trachtten te verkrijgen. Slaat men de middeleeuwsche keur boeken en priviligieregisters van menige stad op, dan vindt men daarin afgeschre ven de grafelijke brieven en de stedelijke keuren en ordonnantiën op de lakenbe reiding. Ook Zierikzee bezat die. Zoo beval graaf Willem III bij' brief van 5 Fe'br. 1805 (het stuk is nog voorhanden) aam allen die bij de lakennering betrokken waren ververs, wevers, vollers, tou- wers en scheer jaars en in Zeeland be-Oosten Schelde bulten Zierikzee ge vestigd waren, om zich, als zij hun be drijf wilden blijven uitoefenen, in de stad te vestigen vóór 15 Mei van ge noemd jaar. Wie buiten bleef wonen en zijn ambacht voortzette, werd bi] bevon den overtreding telkens met drie pond beboet. Men kan zich voorstellen welk een voordeel het samentrekken van zooveel nijvere ambachtslieden binnen de ren der stad b'eteekende en welke wel vaart Zierikzee dat kort te voren door de Vlaömsehe belegering zoo geleden had aan het opbloeiende lakehbedrijf te danken had. De stad is dan ook in de eerste helft der 14e eeuw snel vooruit gegaan, zij het ook niet uitsluitend door genoemd bedrijf alleen, en moet in de zen tijd in Oostelijke richting uitgelegd zijai geworden. De Oude Haven, waarop Potstra at, Middelstraat en Melkmarkt uitliepen, werd daar ter plaatse afge damd, de Dam ontstond en het ten Noord oosten en ten Noorden dier haven lig gend gebied werd ommuurd en aan de oude stad toegevoegd. Middelpunt der stad was toen nog al tijd h'et marktveld tusschen het 's-Gra- venhof en de S nt-Lievenskerk. De Groote toren bestond nog met. Aan dat markt veld stond ook de oude lakenhal, de over dekte markt waar het laken verhandeld werd. In de rekening van den grafelijken rentmeester be-Oosten Schelde van 1317 vindt men gesproken van de hal en uit die over 1318 blijkt, dat de „wanthalle ant marctvelt" 20 stallen of vakken had, voor welker gebruik 8 schellingen per vak en per jaar werd betaald. Uit de rekening over 1340 blijkt, dat de hal toen 40 vakken of stallen bevatte, waarvan er 35 in gébruik waren. De jaarlijksch'e huur 'per stuk was toen 2 schellingen, een aanmerkelijk kleiner be drag dan in 1318. Wellicht waren de vakken van vroeger in kleinere verdeeld en daardoor de huur ook minder. In 1342 waren in de lakenhal van de 40 vakkeu slechts 27i/2 bezet, wat, bij twee jaren tevoren, op achteruitgang wijst. In dat jaar is ook de hal door brand Vernield en werd een andere in gebruik genomen. In 1844 bezocht graaf WilJem IV Zie rikzee en hield vierschaar. Vermoedelijk was daartoe in het 's-Gravenhof geen voldoende ruimte of gelegenheid en werd daarom de lakenhal gebezigd. Uit de re kening van genoemd jaar ziet men de kosten van het wegbreken en weder, plaatsen der stallen in de hal, het maken der zitplaatsen voor de vierschaar, enz. In 1365 maakte graaf Willem V be palingen omtrent den verkoop van En- gelsche lakenen te Zierikzee. De stedelijke regeering, altijd bedacht pp bescherming der nijverheid, had reeds BH vroeg en ook bij keur van 1429, het invoeren van Zuid-Beveiandsche, DuffeJ- sohe en Waalsche lakens verboden. Wel mochten schippers en kooplieden vreemde lakens in de stad brengen, mits behoor lijk ingepakt en slechts met het doel om ze in Noorwegen of elders te ver koopen. Wilde men evenwel dit laken alhier doen verven, scheren of rekken, dan mocht het slechts onder zekere for maliteiten ontpakt worden. Slechts ge durende de jaarmarkt was het geoorloofd ingevoerd laken te verkoopen. Opi 5 Juli 1435 stelden Baljuw, Burge- meesteren en Raad een ordonnantie op de lakennering vast. Aan dit stuk ont leen en wij de volgende bepalingen: ieder jaar zullen Schepenen een deken kiezen uit den nieuwen of den ouden Raad om opzicht over de „draperie" te houden; voorts zullen zij 9 gezworens aanstellen om met den deken de ordonnantie te handhaven; invoer van vreemde lakens wordt, buiten de jaarmarkt, verboden; de afmetingen, het gewicht en de kleur van het laken worden bepaald; ieder die in het gebied der stad laken verhandelt moet jaarlijks tweemaal eed doen, dat hij geen verboden laken gesneden of ver kocht heeft; boete wordt gesteld opslecht gemaakt laken, enz. Den 20 Mei 1478 maakten Baljuw, Bur gemeesters en Schepenen een keur op de lakennering, waarbij geboden werd „dat nyement voortan in die ramen en gaen dan die van den ambachte". De woorden „in die ramen" doelen op de plaats waar raamvorming latwerk was opgesteld om het laken op te spannen tot drogen. Aan deze „ramen" ontleent de Raamstraat aan de Zuidzijde van het' Kerkhof haar naam. In de 16e eeuw wordt deze 'straat dan. ook altijd ge noemd „de Ramen" en huizen of hoven aldaar gezegd te liggen „in die Ramen". Het schijnt dat de lakennering oudtijds bepaaldelijk in de buurt van het markt veld (nu de Balie) is uitgeoefend gewor den. Daar stond de lakenhal, daar waren „de ramen", daar ook vond men de „vul- welle", de volwelle of waterput, gébruikt voor het vollen' van het laken (zeer Ver moedelijk de tegenwoordige Verre- of Varreput), terwijl de straat, die nu West- straal heet, in de 14e en nog in de 15e eeuw de „Volderstrate" wordt genoemd en aan de Zuidzijde der Groote Kerk de Wevershoek gevonden wordt. Er was een tijd dat, tengevolge van het nauwlettend toezicht der Overheid op de fabricage van laken, het Zierikzeesche product zeer gezocht en geprezen werd. Maar dat toezicht heeft toch niet kun nen verhinderen, dat de lakenweverij en de daarmede in verband staande am bachten in deze stad hetzelfde lot als in veie andere steden van ons vaderland hebben ondergaan. De achteruitgang was reeds in de 16e eeuw merkbaar. In 1529 achtte de Raad het noodig (met iemand van elders in onderhandeling te treden 0m1 zijn laken nering alhier over te brengen en in 1530 ontbood men personen uit Kamerijk te gen zekere premie, met het doel deze nijverheid hier te bevorderen en stelde de Raad een nieuwe ordonnaantie op de „draperie" vast. Toch was de achteruitgang niet zoo snel, dat de lakennering nog in de 16e eeuw verdween. Dit geschiedde eerst pp het laatst der 17e eeuw, hoewel haar be staan gedurende die eeuw kwijnend was en door velerlei middelen beproefd moest worden eenig nieuw leven in deze aloude industrie te brengen. Zoo werd in 1646 iemand vrijgesteld van schutterlijke wacht en vrij accijns toegestaan voor bier, door hem en al zijn werklieden te gebruiken, mits hij honderd stukken laken per jaar in de hal leverde. In 1657 en 1659 werd wederom een Verbod uitgevaardigd tegen den invoer en liet verkoopen van vreemde lakenen, op verbeurte dier stof; in 1675 werden pogingen aangewend om twee wollewe- vers, die zich van hier naar Goes wil den begeven, over te halen om te blij ven, en nog in 1687 vindt men een laat ste poging vermeld om door het ver- leenen van vrijdommen, o.a. aan eenige Fransche refugiés, de laken- en wolle- weverij hier weder aan te kweeken. Ook deze poging moet vruchteloos geweest zijn, want men bespeurt later niets meer van deze eenmaal zoo bloeiende indus trie en ook' de jaarlijksche benoemingen van dekens en gezworenen der lakenhal vinden in den Raad niét meer plaats. Slechts de naam van het overdekenschap der lakenhal bleef nog bestaan tot het einde der 18e eeuw en werd jaarlijks door loting onder den baljuw, burge meesters, schepenen en secretaris bege ven. En dat er sedert de tweede helft de» 17^eeuw in de lakenhal niets verhandeld werd, blijkt ook uit de re keningen van het Weeshuis over die ja ren, daar die instelling van weldadigheid van de verkochte stukken laken een zéker revenu trok, welke post in de rekeningeju sedert dien tijd steeds voor „memorie" moest worden uitgetrokken. Zoo stond dus de lakenhal ledig en werd lange jaren gebruikt tot pakhuis of stadsschuur. In 1763 besloot de Raad tot wering en voorkoming van lediggangers, die op de kas van de Armkamer teerden, een nét- tenbreierij op te richten, waarin onder scheidene arme personen werk konden vinden. Burgemeesters en Thesauriepen vonden daarvoor een geschikte plaats in de oude lakenhal, die voor hare nieuwe bestemming eenigszins moest ingericht worden. Op 2 April 1763 werd het met sel- en timmerwerk besteed, dat in Juni d.a.v. klaar moest zijn en voor eene som van 198 werd het gebouw in den ge- wenschten staat gebracht. Het heette se dert "dien tijd het „Nethuis", maar heeft niet lange jaren aan zijne bestemming voldaan. In December 1780 besloot de Raad h'et oude gebouw voor bet exerceeren van reeruten geschikt te laten maken. Na dien tijd deed het dienst voor allerlei tijdelijke doeleinden, maar meest als stadspakhuis (het schavot werd er o.a- in bewaard), tot eindelijk de stad besloot het gebouw in het openbaar te doen ver koopen. Dit geschiedde op 13 October 1824 en voor de som van f 175 werd toen eigenaar de schoenmaker Johan Marcelis SchoCk, die met 1 Mei 1825 op het ge bruik kwam. Sedert is het gebouw in particuliere handen gebleven. Vraagt nu de lezer waar dan eigenlijk dat gebouw staat, dan wijzen wij hem op een schuur ten Noorden vanden Groo- ten toren, naast het plein van de voor malige uitspanning „Het Wapen van Schouwen". Die schuur, waaraan in 1763 een nieuwe voorgevel was gemaakt en waaraan toen eenige verbouwingen heb ben plaats gehad, maar welker muren aan zij- en achterkant nog uit oude Zeeuw sche moppen bestaan, is de aloude laken hal, die, zooal niet uit de 14e eeuw dag- teekenend, toch voor honderden jaren ge tuige is geweest van den bloei van Zie rikzee en binnen hare muren een leven diger, handel heeft aanschouwd van een kostbaar voortbrengsel van oude stede-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1