Zierikzeesche Hl Nieuwsbode PREMIE VERLAGING «HONIG'S wM/MZENA abonnement: Vrijdag 27 Juni 1924 zierikzeesche courant. advertentiën: EERSTE BLAPT J. BONGERTMAN, Zierikzee. HINDERWET. Kennisgeving. Algemeen Overzicht. LEVENSVERZEKERING-BANK, 1863, ROTTERDAM PtJJb per 6 maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor he? buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummer» 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrydag. 80ste JAARGANG. - No. 11099. Oir .1, J, DE LOOZE Jr. Ultl.-Rlltel, li. J. KOSTEN. van 1—8 regels 60 ots. van 4 regels en daarboven 20 ote. per regel. Beolames 80 ots. p. regel. B\j contract belangrijke korting- Inzending op don dag van nil- gave voor 11 ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. ZIJdie zich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot l Juli a.s. ver schijnende nummers GRATIS. Heilgymnastiek. Massage. PREDIKBEURTEN Zondag 29 Jv/ni te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, d». Waardenburg. Kleine Kerk. 10 ure, ds. de Roode. Lufchersche Kerk. 10 ure, ds. Hoevers van Den Haag. Onder werp: „Hoe komen wij tot het geloof in God". Goref. Kerk. 10.30 en 6.80 ure, ds. Wielen ga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leeskerk en 6 ure, ds. v. d. Molen (o. t.), in de Nieuwe Kerk. Evangelisatie Jeruël II. 10.30 en 7 ure, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, gew. tijd, Leeskerk. Maandagavond 7 ure, gew. tjjd, de heer E. J. Ariessen. kraait de kleine en met hunkerende gebaren vraagt ze nog meer pap van de bekende HONIG'S MAÏZENA. ALLEEN echt als onder en boven een sluitzegel rit op het pakje vraagt ze Uw-Winkeller L BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibrikzse maken bekend, dat het verzoek van J. M. PLAUM, Wagenmaker te Zierikzee, om in het perceel, kadastraal bekend in sectie A, no. 2219 een benzinemotor van 4—6 P K. tot liet drijven van een lintzaagmachine te mogen plaatsen, door hen is ingewilligd. Zierikzee, 25 Juni 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgen». P. F. WITTERMANS, Secretaris. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Maandag den 30 Juni a.s., des namiddags te 2 ujr, op het Raadhuis, eene openbare vergadering van den Gemeenteraad zal ge houden worden, waarin de navolgende pun ten zullen worden behandeld: 1. Vaststelling notulen. 2. Ingekomen stukken en mededeehngen. 3. Aanbieding rekening Burgerlek Arm bestuur. 4. Rekening enz. Gasfabriek over 1922. 5. Vaststelling pensioensgrondslagen. 6. Verzoek I. v. d. Vliet tot terugbetaling deel vergunningsrecht. 7. Uitgifte van grond in erfpacht aan 8. Alsvoren aan W. C. Schot Jzn. 9. Verpachting visscherijperceel aan C. J. Schot. 10. Adres inzake vermindering van pacht. 11. Vaststelling oninbare posten rekening 1923. 12. Wijziging instructie KeurmgsveeaTts. 13. Voorstel overneming op te richten ge denktafel Kraanplein. 14. Comptabiliteitsbesluiten. Ztirikzee, den 26 Juni 1924. De Burgemeester, A J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. De nieuwe Fransehe premier is weer/ in Parijs terug van zijn Engelsche en Bel gische reis, en wanneer men de officieel verstrekte communiqué's gelooven mag, dan hebben de besprekingen, vooral met den Engelschen premier, een zeer bevre digend verloop gehad, waardoor men tot het besluit is gekomen, in Juli een ge allieerde conferentie teLonden te hou den ter bespreking van het plan-Dawea, het schadevergoedingsvraagstuk. Een groote moeilijkheid kon voor heb welslagen dezer conferentie nog ontstaan door de kwestie van de hervatting der militaire controle in Duitschland, doch uit dit land komen in zake deze kwestie gunstiger berichten dan men aanvanke lijk verwachtte, want, indien men de link- sche pers in Duitschland mag gelobven, dan zou de regeering aldaar bereid zijn aan het verlangen der gealliëerden t. a.v.- een nieuwe algemeene inspectie te vol doen. Tot nu toe is echter van regeerings- zijde in Duitschland nog niets daarom trent medegedeeld, zoodat de aan te ne men houding vooralsnog in het duister ligt. De zaak-Matteotti heeft in Italië zoo wel als in Europa een storm doen op gaan tegen de gewelddadige ontvoering van het soc. Ital. Kamerlid. De Apennijnsche dictator, Mussolini, heeft deze week in den Senaat te Rome een verklaring daaromtrent afgelegd waarvan de lezer in dit nummer een korte samenvatting onder „buitenland" vindt. Mussolini sprak over het gebeurde zijn afschuw uit, terwijl hij er aan herinnerde, dat heel spoedig na de verdwijning, de voornaamste verdachten waren gearres teerd en het recht onverbiddelijk zijn loop zal hebben in deze geruchtmakende zaak. Inmiddels heeft Mussolini weer al een tweede rede gehouden over dezelfde zaak I en wel voor een vergadering der meer- derheid van de Kamerleden, waarbij hij herhaalde, dat de regeering op haar post j bleef en verzoeken van de oppositie be- j treffende de militie, Kamerontbindingy nieuwe verkiezingen enz. zal weigeren, j Hij herhaalde zijn vroeger afgelegde ver- j zekeringen nopens het program voor de i toekomst, d. w*. z. dat hij het parlement Zal doen functioneeren, geen enkel wets besluit meer Zal slaan, daar de Kamer anders niets meer te doen zou hebben, terug zal keeren tot een volstrekt wetti gen toestand, onwettige handelingen zal onderdrukken en de partij zal zuiveren. Mussolini releveerde vervolgens de ne teligheid van den toestand van 't oogen- blik, tengevolge van het feit, dat een groep zich van deelneming aan de parle mentaire werkzaamheden onthoudt. Wanneer de oppositie-partijen zich ech ter rekenschap geven van hun verant woordelijkheid en him plaatsen weder innemen, zal men kunnen zeggen, dat de crisis overwonnen is, want oppositie, onder welken vorm ook, kan, wanneer zij bepaalde feiten signaleert en critiseert, groot nut stichten. Wanneer derhalve de crisis, in plaats van te worden opgelost, wordt verscherpt, zou het nationale ge weten de verantwoordelijkheid daarvoor stellig niet kunnen toeschrijven aan de meerderheid. Alzoo sprak Mussolini, dictator! BUITENLAND. Snelie rechtspraak. Men hërinnert zich nog den opzienba- renden roofmoord, welke verleden jaar te Montreal heeft plaats gehad. Op 1 April 1923 'hield een bende bandieten, bijna allen Italianen, waarvan velen reeds verscheidene veroordeelingen wegens diefstal met geweldpleging in Amerika en Canaia achter den rug hadden,* den op- haai-auto van de Banque d'Hochelaga, m een der straten van Montreal aan. Zij leverden slag met den chauffeur en de bewakers, waarbij de chauffeur gedood werd. De bandieten slaagden er in, zich met een buit van 30,000 pond sterling uit de voeten te maken. Bij de vechtpartij tussChen aanvallers en aangevallenen was ook een der bandieten doodelijlk getrof fen. Op het lijk werden documenten ge vonden, waardoor de politie er in slaagde, de daders op te sporen en te arresteeren. Nauwelijks was dit geschied, of de on derwereld te New-York en te Montreal zette zich aan het schrijven van dreig brieven aan iedereen, die bij de gerech telijke behandeling van de zaak tegen de bandieten betrokken was. Het gevolg hier van was, dat eerst na herhaalde pogingen een jury gevond.en werd, welke het schul dig over de bandieten durfde uitspre ken. Toen de jury eenmaal de bandieten schuldig had bevonden, liep alles vlug van stapel. Binnen een half uur waren alle bandieten door de rechtbank tot den dood door de strop veroordeeld. Het is echter waarschijnlijk, dat zij zullen wor den begenadigd en dat de doodstraf zal worden veranderd in lenvenslange gevan genisstraf. NATIONALE De toenemende winsten en de buitengewoon krachtige financieele positie der Nationale hebben mogelijk gemaakt: voor verzekeringen van 10.000.— of hooger, afgesleten met ingang 1 Juni 1924 of later. Spr. acht het thans door de arbeiders bereikte economisch niet te handhaven. Hij bepleit de sfeer van vertrouwen tus- schen werkgevers en werknemers voor het slagen van den nationalen opbouw. De heer Haazevoet verwerpt de mede- zeggingschap, die zicb tot arbeidsvoor waarden en onderneming beperkt. De voorzitter stelt voor, morgen de wijziging van de Lager Onderwijswet en de leerplichtwet te behandelen, waar tegen de heeren Slingenberg en de Zeeuw zich verzetten. Het voorstel van den voorzitter wordl aangenomen met 19 tegen 11 stemmen. De behandeling van de arbeidsbegro'o- ting wordt voortgezet. De heer Haazevoet bestrijdt de pu bliekrechterlijke bedrijfsorganisatie, die zijns inziens tot dictatuur van enkele be stuursleden leidt. Hij is evenwel voor privaatrechterlijke bedrijfsorganisatie en medezeggingschap in bedrijfspolitiek en sociale wetgeving De heer De Zeeuw bepleit tandver- zorging op school, organisatie van vakan tiekolonies en subsidieerng van het ge neeskundig onderzoek vóór het huwelijk. De heer Polak verdedigt de houding de moderne arbeiders in 't textielconflict, waar de patroons geneigd waren tot be ëindiging der uitsluiting. Hij acht klassen strijd of samenwerking in de bedrijfs leiding noodzakelijk om terugkeer tot ellendige arbeiderstoestanden te voorko men. De heer v. d. Bergh bestrijdt de mede zeggenschap en 't stelsel-Veraart. Mmister Aalberse aanvaardt het be zwaar tegen het onderbrengen der kleine ongevallen bij de ziekteverzekering alleen historisch, maar principieel noch prac tised De vergadering wordt te 4,55 uur ver daagd. BINNENLAND, Minister Goljja In den luidspreker. Naar men mededeelt zal hedenavond minister Colijn in de seintoestellenfabriek Hilversum over den financieelen toestand van Nederland een rede houden, die draadloos zal woraen verspreid. Eerste Kamer. Zitting tktn Dznderdag 26 Juni. Bij de voortzetting van de behandeling van de begrooting van arbeid, handel en nijverheid bepleit de heer Jansen de be langen van de vleeschkeuringsdiensten van Lim'burgsche gemeenten. De heer Slotemaker de Bruine bestrijdt het betoog van den heer Stenhuis. Hij verwerpt' de medezeggingschap in onder nemingen, omdat alleen eigenaren de ver antwoordelijkheid en de risico dragen. Uil Stad an Provincie. ZIERIKZEE. De a.s. tentoonstelling van Zeeuwsche kleederdrachten enz. heeft niet alleen de toenemende belangstelling van Zeeuwen en oud-Zeeuwen, doch boven dien werd de Commissie verrast met het zeer vereerend aanbod van H. M. de Ko ningin-Moeder om de indertijd van H. M. de Koningin ontvangen bijzonder fraaie en kostbare kanten sprei, vervaardigd door de Kantwerkschool te Sluis, in te zenden. Verder zal de tentoonstellin aan aantrekkelijkheid winnen door de aan wezigheid van kantwerksters uit Sluis en Clinge, van meisjes in de kleederdrachten van andere deelen der provincie, zich bezig houdende met mutsenplooieu, bor duren of eenig ander handwerk, van een houtsnijder en van klompenmakers, die hun handwerk uitoefenen. Het voornemen bestaat, de tentoonstel ling op 30 Juli te openen en op 14 Aug. te sluiten. Voor het Woensdag 6 Augustus a.s. te Middelburg, in tegenwoordigheid der Kon. Familie te geven Openluchtspel ter herdenking van Middelburgss overgang naar Prinsenzijde in 1574, zijn thans tri bunes in den maak, die een groot deel van Wet verhoogde deel van de Markt zullen beslaan, en die ruim 3000 toe schouwers zullen kunnen bevatten. Deze tribunes komen in een halven cirkel te staan tegenover het stadhuis, dat met zijn prachtigen gevel den achtergrond aan het spel zal geven. Dit spel wordt, als gebarenspel, door de ruim 300 mede werkers uitgevoerd voor het Stadhuis, terwijl achter de middelste tribune een nog hioogere tribune zich zal verheffen, waar het koor en orkest tijdens het spel de reizangen zullen ten gehoore bren gen. BRUINISSE. Door de afd. „Duiveiand" van het N.O.G. is benoemd tot afgevaar digde naar de Algemeene Vergadering welke zal gehouden worden te Velp, op 5 en 6 Augustus e.k., dhr. C. A. Swenne van Ouwerkerk, en tot zijn plaatsvervan ger dhr. M. J. Waaie van Nieuwerkerk. Zeeuwsche Kamer van Koophandel. In de heden (Vrijdag) avond te hou den vergadering komen de volgende voor stellen aan de orde Het bureau stelt voor adhaesie te be tuigen aan een adres van de Kamer te Groningen aan den minister van Water staat, waarin wordt aangedrongen op ver laging Van het telefoontarief, omdat de telefoon winsten oplevert als in 1920 f 5.295.574.47; f 4.336.646.71 in 1921 en ruim f 8.000.000 in ,1922. Met de Kamer te Groningen is het bureau van oordeel, dat de staatsbedrijven er zooveel mo gelijk naar moeten streven een sluitende begrooting te verkrijgen, maar anders zins acht het bureau het eveneens ge- wenscht de tarieven niet hooger te stel len dan noodzakelijk is om den dienst zonder verlies of rr^t zeer matige winst uit te oefenen. De Commissie voor het Verkeerswezen vereenigt zich met het voorstel. Een der leden heeft zich de vraag gesteld of het geen aanbeveling zoude verdienen spe ciaal aan te dringen op Verlaging van het tarief voor gesprekken over afstan den van niet meer dan 20 a 25 K.M. Vooral door het autobusverkeer is het vervoer zooveel goedkooper geworden dat een boodschap of persoonlijk bezoek vaak veel goedkooper is dan een telefoon gesprek. Een intens gebruik der lijnen moet toch zeker de op het bedrijf drukkende kosten sterk doen verminderen. In een uitvoerige beschouwing over het door de Centrale Commissie voor de Statistiek aan den Minister van Blnnenl. Zaken uitgebracht advies betreffende de Statistiek van Voortbrenging en Verbruik, Vermeent het bureau, dat de statistiek van voortbrenging en verbruik zonder na deel voor de Nederlandsche nijverheid en in het algemeen belang kan 'worden op geheven en stelt voor in dien geest een schrijven tot den Minister van binnen- landschë zaken en landbouw te richten onder vermelding van bovenvermelde be schouwingen. In verband met een adres van de Ka mer van Koophandel te Tilburg, waarin met klem de wenschelijkheid van retor siemaatregelen in de tarief wet wordt be pleit om betere voorwaarden bij het af sluiten van handelsovereenkomsten met andere landen te kunnen bedingen, zegt het bureau niet te zullen ontkennen, dat wanneer de regeering bij1 het sluiten van handelsverdragen met de een of andere retorsiemaatregel kan dreigen, dit aan de voorwaarden ten behoeve van ons land in sommige gevallen zoude ten goede komen, maar toch meent het, dat men door het Vaststellen van dergelijke be palingen een verkeerden weg op zou gaan. Het bureau, en naar men meeiijt te mogen aannemen, ook het grootste deel van de leden der Kamer, acht het een algemeen belang, dat het handels verkeer vrij mogelijk zij en zoo min mogelijk door hooge invoerrechten of andere beperkende bepalingen worde be lemmerd. Prov. Staten van Zeeland. Na overleg met de Z.L.M. en de af- deeling Zeeland van de Ned. Jagersver- eeniging stellen Ged. Staten, ingevolge art. 19 der jachtwet 1923 voor, de be staande regeling van art.* 9e der jacht wet 1867 te handhaven. In .overleg met dezelfde organisaties en ingevolge art. 33 der jachtwet 1923, stellen Ged. Sta ten voor de afpaling der eendenkooien te bepalen op 250 M. Uitgezonderd zijn hiervan de bestaande eendenkooien waar voor de volgende lengtes worden behou den namelijk die te Ellemeet 135 M.; ié Oosterland 600 M., te St.-Filipsland 625 M.; te Renesse 300 M. en te Vrouwe polder 150 M.; aHes bedoeld als maximum. MIJNHARDT's Staal-Tabletten 90 ct. Maag-Tablettan.... 75 ct. Zenuw-Tabletten.75 ct. Laxeer-Tabletten.60 ct. Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. B^j Apoth. en Drogisten. RECHTZAKEN, Malversaties Ziekenhuis te Leiden. De Haagsche rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaken tegen drie perso nen, die betrokken zijn geweest bij de- malversaties, welke gepleegd zijn in de jaren 1917 tot en met 1921 bij den bouw van het Academisch Ziekenhuis te Lei den. De bouwkundige D. H. E. uit Leiden' werd schuldig verklaard aan verduistering in dienstbetrekkingen en het als ambte naar een gift aannemen, wetende daf zij hem gedaan werd om hem te bewegen iets in strijd met zijn plicht te doen, en veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, De architect J. M. de G. uit den Haag, gedetineerd, werd wegens diefstal ver-» oordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf met aftrek van de voorloopige hechtenis. Ten slotte werd de aannemer C. C. uit Leiden schuldig verklaard aan verduiste ring en diefstal en deswege veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf met aftrek van de voorloopige hechtenis. Deze bekl. is, zooals men zich herinneren zal, reeds bij de behandeling zijner zaak in vrijheid gesteld. De drie beklaagden werden vrijgespro ken van de verdere aan hen ten laste ge legde feiten. Verduistering door een advocaat. Het Gerechtshof te Amsterdam1 heeft uitspraak gedaan in het hooger beroep van den advocaat en procureur uit Utrecht, die op 17 April LI. door de Utrechtsche Rechtbank veroordeeld werd tot negen maanden gevangenisstraf met aftrek van 'het voorarrest tot! 8 Mei 1924, wegens eenige verduisteringen van een aantal geldsommen tot een bedrag van ongeveer f ^5800, hem uit hoofde van zijn beroep van advocaat en procureur toe vertrouwd. Het Hof vernietigde het von nis op grond van een vormgebrek. Op nieuw rechtdoende, verklaarde het Hof hem' schuldig aan eenige misdrijven van Verduistering en veroordeelde hem, als in prima, tot negen maanden gevange nisstraf met Aftrek van het voorarrest 'tot 3 jMei 1924. (De advocaat-generaal had negen maanden gevangenisstraf met af trek van het geheeie voorarrest geëischt). KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Immuum maken voor tuberculosa. Professor Albert Calmette, de onder directeur van het Instituut Pasteur, heeft m de Académie de Médecine het woord gevoerd over het resultaat van een reeds twintig jaar lang durend onderzoek, dal hem1 en zijn medewerkers leidde tot de- samenstelling van een vaccin, dat B. C, G. werd geheeten. Met dit vaccin, dat alleen kan worden toegepast bij indivi duen, die nog niet met tuberculose wer den geïnfecteerd (men weet, dat de mees te menschen het zijn), dus bij zeer jonge individuen, zijn nu eerst zeer jonge kal veren, door tuberculeuze koeien ter we- reld gebracht, ingeënt. In het geheel 127, die daarna ieder jaar opnieuw zijn ge vaccineerd en volkomen gezond bleven Toen heeft men in Fransch Guinea, waar het Instituut te Kindja een kweekplaats van anthropoïde apen heeft, het vaccin

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1