Zierikzeesche Nieuwsbode il&Uóf' abonnement: Woensdag 25 Juni 1924 zierikzeesche courant. advertentiën i Uit Stad en Provlnoie -=* egsipafoe fr1 Pïfimdndeltjêspuddii^fZ^ Pr^i per maanden f 1,50, franco per po»t ƒ1,80» Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afionderltyke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—6 regels 60 ots. van 4 rogels en daarboven 20 ots. per regel. Beolames 80 ots. p. regel. Bij oontraot belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11098. °p don d.g v.n au- Dir. A. J. DE LOOZE Jr. Ulfc-IMMl. H. J. (OSIER. T00r Zli, die zleh van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot l Juli a.s. ver schijnende nummers GRATIS. Wonden Ërzaakt door branden, snijden jten, builen eninseclenbeten ijk behandelen met AKKER's Klooster balsem BINNENLAND. De herplaatsing van „wachtgelders". Naar men aan de N. R. Ct. meldt, zal b'ij het herplaatsen van wachtgelders wor den uitgegaan van het standpunt dat cle herplaatste wordt beschouwd als ontsla gen ambtenaar. Het salaris van den nieuw aangenomene moet voor ieder geval af zonderlijk worden, bepaald. Onbillijke korting. De reserve-officieren, die van oudsher reeds van de instelling van het instituut, nu meer dan 25 jaar geleden, recht had den op een j aarlijksche toelage, hebben bericht ontvangen, dat deze toelage met ingang van Me: j'.l. met 10 pet. is ver minderd. Aangezien deze toelage an ders dan de ambtenaarstraktementen in den loop der jaren nimmer eenige ver hooging heeft ondergaan, heeft deze als volkomen willekeurig beschouwde maat regel in de kringen der betrokken reserve officieren groote ontstemming teweeg ge bracht. EERSTE KAMER. Zitting Van Dinsdag 24 Juni. De behandeling van de oorlogsbegroo- ting wordt voortgezet. Minister van Dijk verdedigt zijtn ïeger- systeem, dat de tegenwoordige sterkte wil behouden tot handhaving van de opera tieve kracht en de preventieve werking. De min:ster begroot de motschade in het barakkenkamp te Zeist op| 3 ton. Zij was echter niet te voorkomen. De mobilisatie slachtoffers kunnen alleen geholpen wor den, wanneer zij' in of door den dienst ziek of gebrekkig zijn geworden. Daarna volgden de replieken. De beer Nagell van Ampsen bestrijdt de dienstweigering en de ontwapeu(ings- leer. De heer Diepenhorst bestrijdt eveneens" mevr. Pothuis—Smit met een citaat van Henri Polak. De Qorlogsbegrooting wordt aangeno men met 24—17 st., nadat de heer Wibaut massale dienstweigering heeft verdedigd. De heer Stenhuis verdedigt daarna namens de grootst mogelijke meerderheid aer S. D. A. P.-fractie het wetsontwerp tot toekenning van kasvoorschotten aan de Kon. Holl. Loyd. De heer van den Bergh critiseert de houding van den Minister, die pas op het laatste moment waarborgen vroeg en kreeg, zoodat thans slechts voor één jaar steun wordt toegezegd. Verdere steun is afhankelijk van de resultaten van een streng onderzoek. Hij zal 't ontwerp steu nen. De heer de Vlugt steunt het ontwerp, dat een levensvatbaar bedrijf zal helpen. Minister Aalberse verdedigt het ont werp. De effecten en de Tubantia-vorde- ring waren October 1923 en April 1924 in Regeeringshanden. Hij zal jaarlijks de kamers op de hoogtehouden van het accountants-onderzoek. Het wetsontwerp wordt daarna aange nomen met 27—2 stemmen. Woensdag voortzetting. Doorzitten bij wielrijders - Stukloopen - Schrijnen en Smetten der Huid - Zonne brand - Doorgeloopen Branderige Voeten verzacht en geneest men met PUROL. ZIERIKZEE. Met de „Sphinx" arri- veerde hier Dinsdagmorgen Baron van Geen, part. secretaris van H.M. de Ko ningin, vergezeld van jhr. mr. Quarles van Ufford, Commissaris der Koningin in ons gewest, tot het maken en vaststel len der te volgen route, welke H.M. in Augustus a.s. door ons eiland zal volgen. Heel binnenkort hopen wij de officieele route door ons eiland te kunnen publi- ceeren. Door den Commissaris der Koningin zijn un de gezondheidscommissiën, ge zeteld te Z:erikzee en Tholen, respectie velijk voor het tijldvak van 1 Juli 1924 'tot 1 Juli 1929, herbenoemd de heeren A. Wisse te St.-Ph'lipsland en W. A. van de Velde te Poortvliet. Bij Kon. besluit van 20 dezer is op nieuw benoemd met 'ngang van 20 Juli tot burgemeester der gemeente Noord- gouwe, de heer E. H1. P. van Nahuys. Door het uitschieten van een hond, is de roomijswagen van den heer D., hedennacht bij de tweede inlaag van den hoogen zeedijk geraakt, met het gevolg, dat de bestuurder, B. E., na een paar buitelingen onder de kar kwam1 te liggen en van morgen vroeg met waarschijnlijk gebroken been aldaar werd gevonden. BURGH. Als herinnering aan hun pas gevierd zilveren bruiloftsfeest werd Maan- dagmidddag j.l. door den burgemeester en diens echtgenoote den schoolkinderen aezeh gemeente een schoolfeest aange boden. Bij het binnentreden der versierde school werden hun welkomstliederen toe gezongen en bloemen aangeboden. De kinderen werden ruimschoots onthaald op chocolademelk, limonade en gebak. Uit de voldane gezichten bleek, dat de school jeugd dien middag prettig feest heeft ge vierd. RENESSE. Zaterdagavond hielden de leden van het Toelaagfonds voor Werk lieden eene vergadering. O.m. maakte een punt van bespreking uit de vraag: Zal het 40-jarig bestaan dezer zeer nuttig werkende vereeniging feestelijk herdacht Worden Het resultaat der gedachten wis-- sellng was, dat het onmogelijk bleek uit de kas eenig bedrag daarvoor af te zon deren. Toch zal, al gaat het op eigen kosten, aan de herinnering aan het 40- jarigl bestaan van het fonds een eenigs- zins feestelijk karakter gegeven worden. Voorts werd besloten als afdeeling zich aan te sluiten bij het Provinciaal Steun fonds. Een voorstel om daar classificatie en door noodzakelijke verhooging van contributie twee verschillende wekelijk- sche uitkeeringen te kunnen verzekeren, werd met een meerderheid van 7 stem men verworpen. Het bedrag der uitkee- rjng van( f 0,— 's weeks bij z:ekte werd dus gehandhaafd. Het ledental vermeer derde met 2. NOORDWELLE. Alhier is de afgeloo- pen week door den heer J. de Blonde, ten behoeve der alleenstaande blinden te Wolfheze, met een lijst gecirculeerd, welke lijst heeft opgebracht f32,40. BROUWERSHAVEN. Vrijdag 13 Juni vergaderde de raad dezer gemeente. Be halve dhr. K. J. v. Schelven, waren alle leden aanwezig. De voorzatter opent de vergadering, waarna hij de verblijdende mededeeling doet, dat Hare Majesteit de Koningin bij haar verblijf in Zeeland ook deze gemeente zal bezoeken. Mededee ling wordt gedaan van verschillende in gekomen stukken, o.a. vaa het verslag der Gezondheidscommissie, wat dhr. Rin- gelberg aanleiding geeft, om B. en 'W. te adviseeren de rondgang over de slop- ten te houden jingeveer Juli, en na dien tijd de noodige aanschrijvingen te ver zenden. Goedgekeurd wordt de rekening van de commissie voor den straatweg Z.zee—Brouwershaven over 't jaar 1923. Op de begrooting der Gezondheidscom- miss:e voor het jaar 1925 worden aan merkingen gemaakt, waarna besloten wordt om een memorie van toelichting te vragen en te adviseeren enkele uitgaaf posten te verlagen met een totaal be drag van'1 f 250,—. Over het voorstel van B. en W., tot 't leggen van een houten afvoergoot achter de Catsburgwoningen, ontspint zich een drukke discussie. De houten goot, die B- en W. wenschen, zou pl.mL f 90 kosten, terwijl de gem.- opzichter het leggen van een rioleering daar ter plaatse raamt op een 'bedrag van pljnr. f 275. Dhr. Ringelberg acht deze raming der rioleering weer verkeert; hij noemt enkele cijfers en [komt maar tot een bedrag van) f 60. Op een vraag van den voorzitter blijkt dat dhr. Rin gelberg het arbeidsloon nog niet reken de. De heer Ringelberg noemt het rapport van den opzichter' verre van deskundig, de grootte van de te maken putten is niet omschreven. Ook had de wethouder hem gezegd, dat de putten met tegels bezet zouden moeten worden, maar dit vinat "hij al heel sterk. Ooik zegt hij dat een houten goot voortdurend onderhoud kost. Dhr. O. W. den Boer heeft nader geïnformeerd naar de raming van den opzichter en is tot de conclusie gekomen aar f 275 niets te hoog zal blijken, :n verband met de terreinsgesteldheid. Als dhr. Ringelberg zijn meening juist was, dan zou dus de gem.-opzichter een te hooge raming ingediend hebben van pl.m. f 200; op een werk van f 3000 zou hij dus we(l f 2000 mis kunnen zijn, maar als dat zoo was, dan kunnen we hem wel dadelijk ontslaan, toch houdt hij het maar liever bij zijn cijfers en wat betreft de houten goot, deze duurt jaren. Dhr. Ver hoef kan zich ook vereenigen met het voorstel tot het leggen der houten goot; de ervaring met te sterk afloopende rio leering heeft geleerd, dat men steeds verstoppingen krijgt, tengevolge van het aanladen der buizen; „dan maar een draad er door heen" meent dhr. Ringel berg. Mej. Platteschorre-van Donge is aanvankelijk voor een houten goot, want rioleering valt ook niet mee, later merkt zij echter dat het de bedoeling is slechts een goot voor alle woningen te maken, terwijl zij: meende dat alle woningen een houten goot kregen, tenslotte vindt ze rioleering dan nog beter. Dhr. Ringel berg wenscht, dat als er een houten goot komt, dat de veldwachter gauw beter is, want hij riet de bezems al in strijdwapens veranderen. Nadat de voor zitter er nog Pp gewezen heeft, dat het leggen der houten goot reeds een groote verbetering is, wordt daartoe met 4 tegen 2 stemmen besloten, tegen dhr. Ringelberg en mejuf. Plattteschorre—van Donge. De voorwaarden voor de a.s. ver pachting van tuingrond worden m. a. s. Vastgesteld. B. en W. stellen voor, in ver band met het a.s. bezoek van Hare Ma jesteit de Koningin, de a.s. kermlis 1 week later te doen plaats hebben. Dhr. Rin gelberg heeft er niets mee pp, ,in ver band met den oogst. Dhr. Verhoeff juicht het voorstel toe. Dhr. den Boer vraagt Jrobeept ze hede fijne TfJe/kchoco/ac/e met Zuidvruchten - den voorzitter of hij niet een voorstel wil doen om dit jaar de kermis niet te doen houden. De voorzitter meent echter zulks niet te doen. Dhr. V. Sluis zegt dat zulks niet meer gaat. Na nog eenige discussies hierover wordt m. a. s, over eenkomstig het voorstel van B. en W. be sloten. Het heffingspercentage der pl. In komstenbelasting voor het belastingjaar 1924-'25 wordt m. a. s. vastgesteld op 1 °/'o, vorig jaar U/2 De rekening van den keuringsdienst voor vee en vieesch over het jaar 1923, in den keunngskring Brouwershaven wordt m.as. vastgesteld met een saldo van f 363,361/2. iM.a.s. wordt besloten uit den post onvoorziene uitgaven dienst 1923 alsnog te voldoen een som van fi 548,851/2- De rekening van het Ge sticht van 'Huisvesting miw. d. over het jaar 1923 wordt m. a. s. vastgesteld op een saldo van f 833,171/2, terwijl de be grooting dier stichting voor het jaar 1924 wordt vastgesteld met een eindcijfer in ontvang en uitgaaf van f 1244,271/2- De rekening voor het jaar 1925 van het Burgerlijk Armbestuur wordt m.a.s. vastgesteld met een saldo van f 22,07. Tot lid der pl. commissie van toezicnt op het lager onderwijs wordt 'benoemd dhr. R J. Gast. Van de rondvraag hierna begonnen wordt een druk gebruik gemaakt. Dhr. Ringelberg brengt ter sprake het bestra ten met nieuwe keien en klinkers van een gedeelte van de Noordzijde der Ha ven. Hij becritiseert de manier van wer ken van B. en W. in welluidende, maar ook in minder welluidende woorden en termen, zuc~al dc .oorritter zich genood zaakt ziet hem bij herhaling tot de orde te roepen. In het kort komt de critiek van dhr. Ringelberg hierop neer, dat B. en W. schijnbaar meenen alles eigen dunkelijk te mogen doen, zoodat de raadsleden behandeld worden als kwa jongens of als koewachters; hij meent o.a. dat B. en W. niet het recht hebben om1 dergelijke werken te doen uitvoe ren, zonder den raad er in te "kennen, ook dat zij niet het recht hebben om de leverancier der steenen van de be taling van haven- en kaadgeld vrij te stel len. De voorzitter meent dat B. en W. in het belang der gemeente gehandeld hebben. Ook dhr. C. W. den Boer meent dat 'B. en W. wel wat te ver gegaan zijn en het ware veel beter geweest eerst de raad te hooren. De voorzitter wil zulks ook erkennen. Dhr. Verhoeff is ook al niet gestemd over de handelin gen Van B. en W., maar het doet hem genoegen te hooren, de erkenning dat het beter was geweest, den raad te hooren. De zeer breedvoerige discussies hierover worden daarna gesloten. Dhr. Ringelberg vraagt nog naar een schrijven van A. v. Donge, gericht aan den raad, waarop de voorzitter meedeelt, dat dit geen betrekking had op de gemeente- huishouding en dat het betrokken college het» schrijven heeft behandeld. Tenslotte vraagt ahr. Ringelberg naar de motor brandspuit, over welker aanschaffing reeds sinds Oct. 1923 is gepraat. Verschil lende oorzaken somt de voorzitter op, die aanleiding zijn tot de vertraging. Dhr. Rir-gelberg roemt zeer een motorspuit, dien hij te Middelburg in werking heeft gezien en beschrijft de werking dier spuit, zoomede de capaciteit; het aantal p.k. waarnaar dhr. den Boer informeerde was hem echter niet bekend. Dhr. den Boer heeft reeds sinds 1920 op een mo torspuit aangedrongen; dhr. Verhoeff ge looft dat allen wel van de noodzakelijk heid zijn overtuigd, maar de keuze vor dert nog tijd; hij vindt het jammer voor dhr. Ringelberg, dat hij niet op aanbe steding aandringt, waarover hij: anders zoo vol is. Dhr. van Sluis wil wachten op de beproeving van een andere spuit. De heer Gast wil ook niet overhaast te werk gaan. „Nog een ipoosje geduld en de water stralen spuiten het hoogste punt van Brouwershaven nat", is de conclusie die we trekken uit de breedvoerige bespre kingen. Hierna sluiting. ST.-ANNALAND. Het stembureau, dat Maandagvoormiddag bijeen kwam om te voorzien in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer L. Polderman, heeft als lid van den gemeenteraad ver kozen verklaard dhr. C. M. Elenbaas, zijnde No. 4 van de 2e lijst. STAVENISSE. Zondagmorgen had de heer A. C. G. alhier, het ongeluk met zijn motorfiets te vallen. Het gevaarte kwam op zijn voet terecht, waardoor hij een groote wonde aan den voet bekwam en heelkundige hulp dadelijk moest wor den ingeroepen. JProv Staten van Zeeland. De opening van de Zomerzitting van de Provinciale Siaten van Zeeland heeft plaats op Dinsdag 1 Juli, des avonds te half acht. Wederom zijn eenige voorstellen voor de a.s. zomerzitting in druk verschenen. Naar aanleid-ng van het adres van het Comité van act'e voor verbetering van het verkeer van het eiland Noord-Beye- land met de overige deelen van. Zeeland om de booten van Zierikzee tweemaal per dag naar Veere te laten doorvaren, merken Ged. St. op, dat de mededeeling in dat adres dat de boot „vele uren aan den steiger te Wolphaartsdijk ligt te wachten", op een onjuiste waarneming moet berusten. Volgens de dienstregeling duurt de wachttijd 15, 10 en 10 minuten. Inw illging van het verzoek zou de ver bindingen van Zierikzee met "het station te Goes ernstig in het gedrang brengen. De eerste van Zierikzee komende boot zou op den tweeden trein uit Holland knoeten wachten en eerst te 12 uur te Zierikzee kunnen aankomen; de middag - tusschenreis Zierikzee—Katsche Veer en terug zou vervallen en daarmede de cor respondentie op den tre:n van 12.20 naar Roosendaal en van 12.27 naar Vlissingen. De laatste boot zou eerst, ook met de reizigers van trein 6 uur uit Roosendaal Katsche Veer kunnen vertrekken en eerst en van 5,20 uit Vlissingen, te 9.30 Van te ruim 10 uur te Zierikzee terug zijn. Het vervoer van de post zou niet kunnen plaats hebben op de althans gevolgde wijze, maar in een andere richting wor den geleid, zeer tot schade der inwo ners van SchouwenDuiveland en van den stoombootdienst. Aan het verzoek zou dan ook alleen kunnen worden voldaan, indien een tweede boot werd ingelegd; daartoe kan evenwel met het oog op de aanzienlijke kosten, welke daaraan verbonden zouden zijn, naar de meening van Ged. Staten niet worden overgegaan. Ged. Staten stellen dan ook voor afwij zend op het verzoek te beschikken. Ged. Staten stellen voor afwijzend te beschikken op het verzoek van den Bond van Bedrijfsautohouders, om eene bijj- drage in de kosten van. een in te stel len chauffeursexamen. Vrees geen examen want er ia een middel dat U geheel bevrijdt van zenuwachtigheid, een middel dat U kalm maakt en kalm houdt, terwijl Uw geest helder biyft Mijn- hardt'a Zenuwtablotten wetenschap pelijk samengesteld en ont>ohadeiyk, genezen U v»n Uw zenuwachtigheid. Koker 75 ct. By apoth. en drogisten. RECHTZAKEN. De Maaatrichtsclie splonnagezaak. Voor het gerechtshof te 's-Hertogen- bosch. is Maandag de zaak tegen den ser- geanl-niajoor-administrateur van het 13e reg inf. G. F. S., beklaagd van spion- nage, voortgezet. Een deel vaa het ge tuigenverhoor, requisitoir en pleidooi ver liepen met gesloten deuren. De eisch luid de 4 maanden gevangenisstraf, met ont slag uit den militairen dienst en ontzeg ging van recht om bij de gewapende macht te dienen. De krijgsraad sprak be klaagde vrij. Ter Openbare Terechtzitfng der Ar- rondissements-Rechtbank te Middelburg Kamer voor Burgerlijke Zaken, van 25 Juni 1924, werd uitspraak gedaan in de zaak van: De Instelling „de Godshuizen", gevestigd te Middelburg, vertegenwoor digd door haar bestuur, als eischeres, waL-voor optreedt Mr. J. F. van Deinse te Middelburg, tegen: den Burgemeester der "gemeente Middelburg als haar ver tegenwoordiger, als gedaagde, waarvoor optreedt Mr. J. J. Heyse te Middelburg. Eischeres dagvaardde gedaagde om een uitspraak der Rechtbank uit te lokken, dat Üe Godshuizen te Middelburg niet zijn instellingen van weldadigheid in den zin van art. 1 der Armenwet, en dat zij ten onrechte door B. en W. van Middelburg" op de lijst, bedoeld bijl art. 3 der Wet van 29 April 1812 St.bl. 16 zijn geplaatst en daarvan behooren te worden afgevoerd, subsid:air zulks te be llissen omtrent het Gasthuis en Oude in uederpaJhe Mannen- en Vrouwenhuis, in ieder geval, van het Gasthuis en zeer subsidiair uit te spreken, dat die Instellingen, voorzoover ze op bedoelde lijst behooren voor te komen, moeten worden gerangschikt sub. littera C van art. 2, als bestuurd en ge regeld door bijzondere personen. De Of ficier van Justitie concludeerde indertijd in deze zaak, tot toewijzing van de pri maire vordering, met veroordeeling van den gedaagde q.q. in de kosten van het rechtsgeding. De rechtbank verklaarde bij haar vonnis de eischeres ontvankelijk in haar vordering, passeerde elk bewijsaan- bbd ais overbodig, verklaarde eischeres ongegrond in haar vordering en zegde haar die, met veroordeeling van eischeres in de kosten van het geding. Moord te Schim mert Voor de rechtbank te Maastricht heeft Dinsdag terecht gestaan H. J. P. de W.. oud 26 j., kantoorbediende in Den Haag, thans gedetineerd, ter zake, dat hij op 25 November zijn vrouw, E. C., met een mes steekwonden in hoofd, hals en keel heeft toegebracht en haar daarna de keel heeft dichtgeknepen. Toen de zepik op 5 Februari voor de eerste maal voor de rechtbank kwam, is op verzoek van den verdediger van bekl. gelast, dat een onderzoek zou worden ingesteld naar zijn geestelijke vermogens. De conclusie der deskundigen luidde: verminderde toere kenbaarheid. Het O.M. volhardde bij zijn eisch: levenslange gevangenisstraf. Uit spraak 30 dezer. AANBESTEDINGEN. NOORDWELLE. Bij de op 20 dezer door de Landbouwver. „Ons Voordeel" gehouden aanbesteding waren de laagste inschrijvers voor: 36400 K.G. zw. amm. Centr.-Bureau te R.'dam, f 15,75; 168000 K.G. steenkolen, dhr. P. C- Landegent te Haamstede, f 17,30 per ton; 34300 K.G. Anthraciet, dezelfde, a f3,25 per 75 K.G.; 9400 K.G. paardeboonen, dhr. G. Verse- put, Zierikzee, f 12,45 per 100 K.G.; 14900 K.G. Sesamschilfers, dezelfde, af 13,24 per 100 K.G.; 46400 K.G. lijnschilfers, dhr. Joh. v. d. Berge, Bruinisse, f 12,90 per 100 K.G. ONDERWIJS. Tot hoofd der Chr. School in 't Vrije te Zierikzee, is benoemd ae heer U. Gor ter te Visvliet (Gr.). Aan de univers;teit te Leiden slaag de vooj* het doctoraal examen Slavische taal en letterkunde, de heer B. von Ar- nim1 (cum laude), leeraar aan de R.RB9. te Zierikzee. Wijziging L. O -wet. Ingediend is een wetsontwerp tot wij- z'g:ng van de Lager Onderwijswet; voor gesteld wordt, aan ae gemeenteraden de vrijhe'd te laten, aan onderwijzeressen bij huwelijk ontslag te verleenen en te bepalen, cat het bere'keti van ten menste den 65-jarigen leeftijd zonder meer tot ontslag zal leiden. E«n nieuwe leerplichtbe-rhikking. Eerstdaags zal, zoo meldt de Nederl.j een nieuwe Leerplichtbeschikking ver schijnen, waaraan de minister van onder wijs reeds zijn goedkeuring heeft gehecht. Wat het absoluut schoolverzuim betreft, de bestrijding daarvan zal opgedragen worden aan B. en W. der gemeenten, die de vrijheid hébben, dit in overleg met den inspecteur van het lager onder wijs te regelen. 1 KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN De Nederl. Oudheidkundige Bond zal op 3, 4 en 5 Juli a.s. een vergadering houden te Bergen op Zoom. Volgens het programma wordt 3 Juli besteed aan de vergadering, 4 Juli bezoek aan Bergen op Zoom, o.m. St.-Gertrudiskerk, Markiezen hof, Wouw, Huijbergen enz. en ten slotte op 5 Juli een bezoek ter bezichtiging der merkwaardigheden te Halsteren, te Tho len, Poortvliet, Scherpenisse en St.-Maar- tensdijk, misschien, ook St.-Annalanden Oud-Vossemeer. Te Scherpenisse zou het noenmaal worden gebruikt. Te Bergen op Zoom wordt de excursie ontbonden, die plaats heeft in auto's, vrijwillig te Bergen op Zoom beschikbaar gesteïd. kerknieuws. Ned. Herv. KerkL Beroepen: Te Sneek, (toez.), H. W. te Winkel te Vollenhove (Ov.). Ta Colmschate, B. Klein Wassink te Leeu warden. Te Paesens c.a. (Fr.), eand. A. C. van Ughelen te Hilversum. Aangenomen: Naar Hoek van Holland, E. D. 'G. van der Horst te Terheyde (Z.- H.) Naar Hagestein, cand. G. van der Zee te Haarlem'. Bedankt: Voor Made (N.-Br.) (toez.), cand. F. G. H. Nioolaï te Utredit. Voor Dinteloord, G. Alers te N;euw-Lek- kerland. Voor Oudelande, M. J. Beu kenhorst te Sluis (Z.).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1