Zierikzeesche Nieuwsbode Lappin, abonnement: advertentiën Maandag 23 Juni 1924 zierikzeesche courant. Dinsdag a.s. 24 JUNI B. H. IDELER, Manufacturen. IEIIIK VAK MATENEH GEWICHTEN. buitenland. PrJJ» por 8 maanden f 1,60, franco per poat f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrtfdag. van l van 1—8 regels 80 ets. regels en daarboven 20 otti-por regel. Reclames 80 ets. p. regel. B\j eontraot belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11097. lDl0Ildln« °e d#n da* T4B Bli. J. DE LOOZE Jr. UIMriwt, M. J. KOSTER. Tdl)r Z(jdie zich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 Jnli a.s. ver schijnende nummers GRATIS. BUITENGEWONE deze munt uit door: de rele de goedkoopste de mooiste alle lappen zijn geëtaleerd op 3 toonbanken in den winkel. Aanbevelend, „Het «huiden Vliea". BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzeb maken bij deze bekend: A. dat dit jaar voor den herijk van maten en gewichten zitting zal worden gehouden in de Bewaarschool naast de voormalige Ambachtsschool te Zierikzee, op lr 2, 3, 4, 7, 8, 9 en 10 Juli en wel als volgt: Voor hen wier familienaam, naam van tirma of vennootschap begint met één der letters: A, C, D, E of F op 1 Juli B op 2 G, H, I of J op 3 K of L op 4 van 9—12 en 14 uur en M, N of O op 7 Juli van 1—5 uur en P, Q, R of S op 8 Juli T. U of V op 9 W, X, Y of Z op 10 van 9—12 en 1—4 uur; B. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrjj moeten worden aangeboden om onderzocht te kunnen worden; C. dat betaald moet worden voor ter herijk aangeboden maten en gewichten, als ook voor het justeeren van gewichten en wel ten bate van 's Rjjks schatkist; (K.B. van 23 Oct. 1919. Stbl. nos. 611 en 612) D. dat de maten en gewichten, die ge stempeld worden met het afkeurings- merk A niet in winkels enz., mogen worden teruggebracht; E. dat de maten en gewichten vóór I October 1925 gestempeld moeten zijn met de letter b en dat er, bij verzuim of verhindering om van de onder A ge noemde zitting gebruik te maken, nog gelegenheid bestaat maten en gewichten te laten herijken aan het ijkkantoor te Middelburg, dat in 1924 geopend is op 17, 18, 24. 25 en 31 Juli; 1, 28 en 29 Augustus van 91 uur18 en 19 Sep tember van 912 en 1—4 uur; na 1 October iederen Donderdag en Vrjjdag van 91 uur F. dat de milligram-gewichten niet op de hergkzitting, maar alleen aan de ijkkan- toren herijkt kunnen worden. (Opzending per post franco met ingesloten postbewjjs groot 10 cent per aangeboden milligram gewicht, vermeerderd met porto voor terugzending). Zierikzee, den 19 Juni 1924. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De schipbreuk in de Wostfjoiil. Reeds vorige week Is medegedeeld, welk een ontzettende schipbreuk Maan dag- op Dinsdagnacht ia de Westfjord bij de Lofoden heeft plaats gehad, toen de snelvarende booten Haakon Jarl en Kongi Haraid, beide behoor end tot de Nor- denfjeldske stoombootmaatschappij, des nachts bij mistig weer, met elkaar in aanvaring zijn gekomen, met het gevolg, dat de Haakon Jarl binnen 8 minuten zonk, waarbij 18 en misschien nog meer menschen het leven verloren. Toen 's nachts half één de aanvaring plaats had, lagen de meeste passagiers in hun kooien en sliepen. Door den schok opgeschrikt, vluchtten passagiers, bedie ning en bemanning naar dek; de meesten ontkleed. In den aanvang hielden de pas sagiers zich rustig, doch daar het schip dadelijk begon te zinken, ontstond een vreesetijke paniek en speelden zich de verschrikkelijkste tooneelen af. Een der reddingbooten werd bij de aanvaring ver brijzeld, bij een andere, die te water werd gelaten geraakten de takels ver ward en een der passagiers sneed over haast het touw door, waardoor de boot kantelde en de menschen te water ge-» raakten, waarvan er een paar dadelijk verdronken, terwijl de overigen door de bemanning van de ,,Kong Haraid" wer den gered. Zij, die niet in de overige reddingbooten kwamen, moesten met en zonder reddingboeien in het water sprin gen. Het vreeselijkste was er een moeder aan toe, die haar kinderen wilde red den; zij klampte zich aan trossen en takels vast; men riep haar van de red- /dingbooten toe in het water te springen, maar door schrik bevangen durfde zij niet los te laten. Vreeselijke kreten wer den gehoord toen het schip zonk en de arme moeder met haar kinderen in de diepte meesleepte. Een andere moeder worstelde nog een tijd met haar kind in het koude water, doch verdween ook in de diepte. Het mag een wonder ge noemd worden, dat er van de 100 passa giers vermoedelijk slechts 14 of 15 zijn omgekomen, en van de bemanning en bediening 5, waaronder 3 vrouwen. Allen waren Noren. De kapitein van de „Haa kon Jarl" was de laatste, die het schip verliet; hij sprong van de brug in het water en werd na een kwartier in het water te hebben gelegen gered. Hij ver klaarde, dat de schepen elkaar geruimen tijd door de mistsignalen gehoord had den. Op het oogenblik van de aanvaring had de kapitein van de „Haakon Jarl" met volle vaart achteruit gecomman deerd. Daarbij had hij getracht den boeg van de „Kong Haraid" te ontgaan en zijn manoeuvre was bijna gelukt, daar de stoot ver in het achtjerschip aan kwam. De moord op Matteotti. In Ital. regeer ingskringen is men nog- steeds ontzet over het geval-Matteotti, Niet slechts over het vermoedelijk loit van het betreurde jonge Kamerlid, doch ook wegens de politieke gevolgen. Wel is men ten volle overtuigd dat het fascisme als zoodanig, evenals de regeering, volmaakt buiten het gebeurde staan, doch men ziet tegelijk in dat de politiek der nationale verzoening, die de regeering zoo zeer ter harte gaat en die door Mussolini krach tig was ter hand genomen, van het ge beurde nadeel zal ondervinden, omdat c!e hartstochten der partijen opnieuw wor den aangewakkerd. De regeering en haar organen hebben alles gedaan om licht te brengen in het gebeurde. Ongeveer alle personen, die verdacht worden iets niet, den aanslag te hebben uit te staan, bevinden zich reeds iu> handen der politie, terwijl de justitie, aan welker onkreuk baarheid niemand twijfelt, de instructie reeds hééft geopend en de schuldigen zal straffen. Volgens de „Messagero" zou Dumin: bij zijn jongste verhoor in de gevangenis van Regina Go el: erkend hebben, dat hij deelgenomen heeft aan het misdrijf tegen Matteotti, met 4 andere aanvallers, die thans bekend zijn. Met'name zou hij als degenen, die hem opdracht hadden ge geven, Rossi, Fclipelli en Marinelli aan gewezen hebben. Hij zou er aan hebben toegevoegd, dat Matteotti in een auto was weggevoerd en schier onmiddellijk was gedood. De auto met het lijk zou doorgereden zijn tot aan "het bosch van Vico, waar het lijk van Matteotti ach ter een heg zou neergelegd zijn. De moor denaars zouden daarop naar Rome zijn teruggekeerd. Dumin: zou toen Filipelli zijn gaan opzoeken en met hem en andere medeplichtigen de wijze hebben bestu deerd om1 het lijk te doen verdwijnen. Cabiss', redacteur van de „Corriero ïta- liano", en Volbi, een der moordenaars, zouden toen met een andere auto naar het bosch zijn gegaan en hel lijk zou daarop verbrand zijn op een plaats, die Dumin: niet met juistheid kan aanwijzen. B I H N E H L A N D EERSTE KAMER. Veru:ig tilling van Vrijdag. De heer De Muralt bestrijdt het denk beeld der nationale ontwapening. Hij motiveert de stem van den Vrijheidsbond tegen deze begrooting als brengende een te groote organisatie. Mevr. PothuisSmit vraagt de meening van den minister omtrent de gemaakte fouten in de kleedimgbarakken te Zeist, en vraagt meer steun voor de mobilisatie- slachtoffers. De heer Idenburg zegt, dat de leger- formatie breeder moest worden opgezet, aangezien in 1914 het onontbeerlijk mini mum niet aanwezig was. De heer Verkouteren bestrijdt mevr. Pothuis—Smit. De vergadering wordt daarna verdaagd tot Dinsdag 2 uur. TWEEDE KAMER. Vervolg zitting van Vrijdag. Het wetsontwerp bepalingen betreffen de ruilverkaveling wordt verder behan deld. De heer van Sasse van IJsselt licht een amendement toe, om het besluit tot ruilverkaveling te onderwerpen aan de goedkeuring van Ged. Staten. Het amendement-Van Sasse van IJs selt wordt verworpen met 44—25 stem men. Het wetsontwerp ruilverkaveling wordt afgehandeld en komlt! 1 (of 4 Juli in eind stemming wegens de vele wijzigingen. Bij de behandeling van het wetsont werp onthouding subsidie H.B.S. en Gym nasia, eritiseert de heer van Wijnbergen de houding van den Minister, die de scho len behoort te steunen die na 6 Oct. zijn opgericht. De sluiting van het sub sidie-hek moet door den Minister en de kamer worden verricht. De minister heeft tegen de oprichting van scholen gewaarschuwd toen bleek dat verlenging der stopzetting nietsj dig genoeg wet kon worden, zoodat de financiëele toestand thans het zwaarst moet wegen. De heer van Wijnbergen repliceert. Hij vraagt voor 5 scholen de normale toe passing der wet. De heer Rutgers acht de terugwerken de kracht een kwaad dat steeds meer voortschrijdt. De minister dupliceert. Alle 5 scholen hebben tevoren gv «veten waar zij' aan toe zoutten zijn. Het amenclement-v. Wijnbergen, strek kende om aan hoogere burgerscholen en gymnasia geopend tusschen 6 October' 1921 en 28 Januari 1924 voor de eerste maal subsidie te verleenen over 1925, wordt' verworpen met 41 tegen 27 stem men. Vóór de katholieken. Het wetsont werp wordt aangenomen met 52 tegen 17 stemmen. De vergadering wordt ver daagd tot 1 Juli. Uit Stad er» Provincie. ZIERIKZEE. De heer C. Holm, ter in spectie Vlissingen, vroeger alhier, is ge slaagd voor adjunct-commies der Directe Belastingen, invoerrechten en Accijnzen. Van „Electro-Radio", de vraagbaak voor Radio-Amateurs, is de tweede jaar gang begonnen. Het tijdschrift verschijnt nu in een gekleurd omslag en zal voortaan Vrijdags om de veertien dagen uitkomen. Met de vele raadgevingen en artikelen ter voorlichting voor haar lezers lijkt deze uitgave ons voor Radio-Amateurs belangrijk. Van verschillende zijden wordt reeds gevraagd, hoe het mogelijk zal zijn kaar ten te bekomen voor het openluchtspel, dat tijdens het Kon. bezoek aan Middel burg op 6 en 7 Augustus op de Markt zal worden gegeven, voor welke uitvoe ring groote tribunes zullen worden op gericht met staan- en zitplaatsen. Naar -*Mj vernemen zullen in den loop der volgende maand eerst zij, die financiëele bijdragen voor d: opvoering gaven in de gelegenheid worden gesteld plaatsen te nemen, dan zij, die aan het spel of aan muziek en zang medewerken, dan Middelburgers en andere Zeeuwen en dan eerst personen van buiten de provincie. SCHOUWEN. Schouwen is mooi, thans wel op zijn mooist. Heerlijke landouwen met welig groen en rijpend koren, mal- sehe weiden met grazend vee, het land doorsneden van goed onderhouden bree- de grintwegen of smalle land- en aarden weegjes, beschaduwd door de ter weers zijden van den weg aan dijkjes staande zware boomen, wier kruinen het pad overwelven. Een daagje buiten, vooral in het Westelijk deel van Schouwen, nl. Burgh, Haamstede en Renesse, loont de moeite. Velen veroorloven zich dan ook de weelde en het genot van een daagje te vertoeven aan het breede strand of aan den voet der duinen tot de avond daalt en het landschap gehuld wordt in den gouden gloed van de neerzinkende zon. Tegenwoordig zijn de middelen van vervoer vele en velerlei. Om de één- daagsbezoekers te gerieven heeft de R- T. M. voor de maanden Juli en Augustus 's Woensdags en Zondags een extra-snel trein ingelegd, vertrekkende 9,80 uit Zie rikzee, aankomst te Renesse 10.15 en des avonds terug van Renesse 7 ure, aan komst te Zierikzee 7.46. Prachtig idée. Ongetwijfeld zullen velen van deze ge legenheid een naarstig gebruik maken tot een bezoek aan ons mooi westelijk deel van Schouwen! STAVENISSE. Ter voorziening in de vacature van bestuurslid (vac. wijlen dhr. C., Broodman) van de Koleabond „Alge meen Belang" alhier, werd 1.1. Zaterdag avond a.s zoodanig, gekozen met 65 st., de heer D. Stoutjesdijk Pz., terwijl 24 st. waren uitgebracht op den heer P. van Iwaarden Cz. SCHERPENISSE. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Donderdag 19 Juni jJ. Voorzitter de heer P. van Rees. Aanwezig! 5 leden. Afwezig de hee- ren J. Keijzer en A. A. Rijstenbil. Aller eerst wordt behandeld de bouwverorde ning. In verband met de voorwaarden, inzake de aansluiting der waterleiding is het noodzakelijk de verordening zoo spoedig mogelijk vast te stellen, om zoo vlug mogelijk de 70 pCt. te bereiken. De heer Balier is tegen verplichte aan sluiting met het oog hierop, voör de personen die wel willen, maar uit finan- ciëel oogpunt niet kunnen. De voorZ. merkt op, dat vele ingezetenen reeds aangesloten zijn en die niet de dupe kunnen worden van de meest onwilligen. Spr. geeft toe, dat het voor velen zeer Lastig is, maar maatregelen in deze te nemen is zeer moeilijk. Zonder hoofde lijke stemming wordt deze verordening aangenomen. B. en W. stellen voor we gens de groote duisterheid die bestaat in de pensioenbijdrage van den veearts, hoofd dere gemeente-ambtenaren, vrij te stel len. Voorts om op ambtenaren die na 1 Jan. 1924 benoemd worden 8V2 pCt. te verhalen. Met algemeene stemmen wordt dat aangenomen. Daarna nam de voorzitter het woord. Geachte Heerenl Zooals U uit de dagbladen hebt kunnen vernemen, heeft het H. M. behaagd mij met ingang van 16 dezer te benoemen tot burgemeester van Papendrecht, met gelijktijdig eervol ontslag als burgem. dezer gemeente. In de eerste plaats vraag ik vergiffenis voor het veelal harde op treden en misschien wel harde maat regelen, die ik heb toegepast. De bot sing der meeningen gingen meestal met een geduchten knal gepaard en lang en laag bleef de lcruitdamp hangen; maar al deze dingen heb ik gedaan uit besliste beginselovertuiging, zoodat ik uit gehoor zaamheid aan goddelijke en menschelijke wetten niets anders kon of mocht. Het spijt mij wel, dat ik niet met meer vrij moedigheid ben uitgekomen voor dingen van hoogeren oorsprong. Ik kan dingen 'gedaan hebben, die uwe waardeering niet kunnen wegdragen en die U vrijer doen ademen nu hij van U weg gaat. Als straks de herinnering aan uwen huidigen voorzitter in den nevel der vergetelheid zal zijn verdwenen, hoop ik, dat mijn opvolger voor wantrouwen zal gespaard blijven. Ik gevoel dank te betuigen aan allen, die tot bloei dezer gemeente heb ben medegewerkt. Ga steeds op het moei lijke ,pad voort om de belangen dezer gemeente onpartijdig te behartigen, met mijn hartewensch daardoor den geestelij ken bloei te vermeerderen. Tot U, ge achte heer van Doorn, spreek ik tot het gansche gemeente-personeel. De prettige samenwerking, die ik met U in deze drie jaren heb gehad, zal bij mij in dankbare herinnering blijven voortleven! Ik ben dikwijls veeleischend geweest, doch dat zult gij mij vergeven, omdat ik weet dat voor u niets te veel was en ook zaagt gij, dat ik mij zeiven niet heb ontzien. Ook heb ik met de heeren dr. Polderman en Steendijk, resp. gemeente geneesheer en keuringsveearts steeds met groot genoegen samengewerkt. Voorts rest mij Heeren, U de noodige kracht en wijsheid toe te wenschen, wanneer ik het voorzitterschap in uwen Raad neer leg Daarna sluiting. OUD-VOSSEMEER. Openbare Raads vergadering, gehouden op Dinsdag 17 Juni j.l. In behandeling komt een aan vraag om subsidie van den autobusdienst Sint-Annaland—Oud-Vosmeer—Bergen op Zoom1, met voorstel van B- en W. om f 400 subsidie te verleenen met bepaling dat tevens geen vracht vervoerd zal mo gen worden. Uit de overgelegde exploi tatie blijkt, dat er een tekort is van pl.m. 900 over het 2e halfjaar '23. De heer de Rijke stelt geen prijs op de voorlezing van den exploitaUestaat, wel als het een staat was over het le halfjaar '24. De heer De Wilde meent, dat het te kort aan Van de Klundert zelf te wijten is; hij is de exploitatie begonnen met 2e hands materiaal; spr. is tegen subsidie. De heer Ooms verklaart dat alles reeds is aangepakt om uit het isolement te geraken; plannen lokaal trein, plannen brug, etc., doch daarbij is het gebleven. Niemand heeft het aangedurfd een auto busdienst voor eigen rekening te exploi- teeren. We hebben nu een dienst, waar mede we althans iets geholpen zijn en nu zou het jammer zijn, dat door on voldoende steun verdere exploitatie on mogelijk werd. Dat de dienst op prijs wordt gesteld blijkt uil het feit, dat ook Gedep. Staten subsidie geven. De heer Pollie meent, dat als van de Klun- dert niet rijdt, er spoedig een ander zal komen. De 'heer de Wilde merkt op, dat de heer Ooms vroeger een autobusdienst zeer gevaarlijk achtte met het oog op den weg St.-Annaiand-Oud-Vosmeer. Nu is het plotseling goed. De heer Ooms zegt, dat dit onjuist is. Hij heeft met 't oog daar op geen aandeelen willen nemen voor rekening van de gemeente in een op te richten N.V., wel heeft hij toen me degewerkt pan| f 500 subsidie te verlee nen, welke subsidie door den heer De Rijke toen verminderd is tot f 400, welk voorstel aangenomen werd. De heer Den Engelsman vindt f 400 veel. Als St.-An- naiand maar f 500 subsidie geeft, is naar zijn meening voor deze gemeente f 250 voldoende.' Bovendien moet er eens een eind aan komen ook om subsidie te ver leenen. Als iedereen maar krijgt is er geen kunst aan om iets tot stand te brengen. Nu er geen te kort is wil hij graag eens helpen. Met 4 tegen 3 stem men, die der heeren Vermet, Ooms en Van TUbeurgh .wordt het voorstel van B. en W. verworpen. De voorzitter waagt of de heer Den Engelsman zijn voorstel handhaaft, hetgeen deze bevestigt onder bepaling dat ook geen vracht vervoerd mag worden. Dit voorstel wordt met 4 tegen 3 stemmen aangenomen; tegen de heeren De Wilde, De Rijke eh Pollie. In behandeling komt de Bouwverordening voor nieuwbouw en voor bestaande wo- j ningen. De heer Ooms merkt op, dat hij tegen de Verordening voor nieuwbouw 1 geen bezwaar heeft, wel tegen de Ver ordening voor bestaande woningen, om- I dat in die verordening de verplichting j tot aansluiting opgenomen is. Men is geheel van de oorspronkelijke opzet af geweken en daarna komt men nu met dwang. Altijd Is er gewaarschuwd dat er niet gekomen is moet men. met straf vervolgingen beg-'nnen, hetgeen wë> reeds te Stavenisse gezten hebben. De voor zitter merkt op, dat de heer Ooms toch art. 13 van de voorwaarden kent waar onder Qoor het Rijk geld verstrekt is. De verordening .-'s een uitvoering daar van. Art. 13 is :ndertijd met algemeene stemmen aangenomen, bovendien rs in de vorige raadsvergadering de verorde ning nog ter tafel geweest. De heer Ooms zegt, dat dit juist is, dat was evenwel geen vaststellen. Nu kom!t het er op aan. De heer Pollie w:lde straks geen sub sidie geveu met het oog op de werk loosheid, maar als straks in de periode van werkloosheid de waterperarjngen uit de Zakken van de arbeiders gedreven worden, wat zal men dan 2eggen? De heer Vermet vraagt waar het te kort uit gevonden moet worden als men niet aan de 70 0/0 komt De heer Ooms meent dat men dan de hooge tarieven krijgt en daar is meer dan voldoende tegen ge waarschuwd. De heer de Wilde verklaart, dat als 't te kort niet uit de belastingen kan komen hij zijn stem aan de verorde ningen geeft. Met algemeene stemmen wordt de verordening nopens nieuwbouw aangenomen, terwijl de verordening voor beslaande woningen wordt aangenomen Smet 5 'tegen 2 stemmen, die van de hee ren Ooms en den Engelsman. De heer Den Engelsman licht toe, dat hij altijd nog tegen dwang geweest is en daarom aan die verordening zijn stem niet geeft Ter tafel komt de begrooting 1924 en de wij ziging 1923 met verzoek van Ged. Sta ten om de middelen aan te wijzen voor de verhoogde jaarwedde van den Ont vanger. B. en W stellen voor de posten Onvoorzien aan te wijzen. De heer De Wilde verklaart, dat hij als wethouder tegen dit voorstel is. Met 4 tegen 2 stemmen, die van de heeren Vermet en De Rijke wordt besloten niet te voldoen aan 't verzoek van Ged. Staten. 1 stem blanco, die van den heer Den Engelsman. THOLEN. Medegedeeld wordt, dat de beer A. Avé wegens gezondheidsredenen in den Loop van dit jaar met pensioen zijn betrekkingen van secretaris-penningm. der Waterleiding, van de Gezondheidscommis sie in den kring ThoJen en Boekhouder van de Nutsspaarbank alhier zal verlaten. Mobiltsatieherdenklng. Ook voor Zeeland is een provinciaal comité gevormd ter herdenking van de mobilisatie. Voor den kring Tholen en St.'-Philipsland is benoemd de heer H. Dorst te Stavenisse en voor Schouwen— Duiveland. de heer J. E. v. d. Broek te Zierikzee. RECHTZAKEN. De Znid-Holl. Credietvereenlging. De Hooge Raad heeft uitspraak gedaan in zake het cassatieberoep van W. J. J. A. T. tegen een arrest van het Haagsche hof, waarbij met bevestiging van een vonnis van de rechtbank te 's-Graven- hage, de heer T. werd veroordeeld tot betaling van ruim f 1.700.000 aan curato-* ren in het faillissement der Zuid-Hol lands che Credietvereeniging,op grond, dat de heer T. als directeur van deze vennootschap in strijd met de statuten verschillende credieten had verleend bo ven het in de statuten vastgelegde maxi mum-bedrag van f 30.000, terwijl hem voor het verleenen''van die hoogere credieten 'geen -toestemming was verleend door de algemeene vergadering. Hierbij werd het beroep op telken jare verleende décharge ongegrond verklaard, omdat van de over schrijdingen niets bleek uit de overge legde balansen en verslagen. ONDERWIJS. Do regels van den weg. De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft zijn instemming be tuigd met het onlangs door ons bespro ken denkbeeld om door middel van schoolplaten aan de jeugd kennis bij te brengen van de regels van den weg, en van hetgeen daarop ter voorkoming van ongelukken en ter vermijding van ge varen moet geschieden. Er bestaan pla ten die de A. N. W. B. tegen kostenden prijs in den handel brengt. Aan de In specteurs van het Onderwijs is door den Minister opgedragen deze zaak ook in de hun ter goedkeuring of, wat de Bij-» zondere scholen betreft, ter adviseering voorgelegde leerplans te bevorderen, spe ciaal door opneming in dat leerplan van eenig onderricht in die allernoodzake lijkste verkeersregels. De Bond zendt bo vendien aan de scholen een geschrift daarover toe. LANDBOUW EN VEETEELT. Graslsnd. - Tweede snede en nawelde. Onder de gewassen, welke nog altijd stiefmoederlijk door den landbouwer be handeld worden neemt het grasland zeker een eerste plaats in. Niet alleen dat de verpleging van grasland nog veel te wen schen overlaat, en het grasland dikwijls maar aan zijn lot wordt overgelaten, ook aan de bemesting ervan wordt nog veel te weinig gedacht. En dit is zeer ver keerd. Immers ook het grasland stelt wat voeding betreft, zijn eischen, even goed als al onze andere cultuurgewassen e»

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1