Zierikzeesche Nieuwsbode BIJVOEGSEL BINNENLAND. Uit Stad en Provinoie. behoorende bjj de van Vrydag 20 Juni 1924, no. 11096. Am. oorlogsschepen naar Nederland- Zooals reeds is gemeld, zullen onder commando vfln den Vide-Admiraal Maic- Cully het vlagschip s.s. ."Wyoming"" en het s.s. „Arkansas" van 14—25 Juli e.k. een bezoek aan Nederland brengen. Zij 2ullen te Rotterdam binnenvallen, komen de van Torquay en na dit bezoek ver trekken naar Gibraltar, op een oefenreis voor cirOa 1000 Adelborsten van het Ma rine-Instituut van Annap)olis. De Nederl.-Amerikaansohe Kamer van Koophandel deelt nog mede, dat de sche pen bemand zijn met ruim 100 officie ren, 1000 adelborsten en cirüa 2000 ma trozen. De gemeente Rotterdam zal o.a. een feest aanbieden ten stadhuize, de Holland-Amerika Lijn zal opi 24 Juli e.k. 's avonds een afscheidsfeest aanbieden aan boord van haar s.s. „Rotterdam'1. Voorts zullen verschillende excursies groepsgewijze door Nederland worden ge maakt. i Goedkoope retourbiljetten op Zondag. De heer Kersten, lid van de Tweede Kamer, heeft ,aan dan minister van wa terstaat de volgende vragen gesteld: Kan de minister mededeelen, of het bericht juist «is, dat van 15 Juni af tus- schen Rotterdam en Hoek van Holland retourbiljetten worden verstrekt tegen goedkoop tarief uitslu'tend des Zondags? Indien dit bericht juist is, acht de mi nister zich met geroepen, den invloed der regeering aan te wenden, om der gelijk bevorderen van de ontheilig:ng van den dag des Heeren te doen beëindigen De Byksmiddelen. Op de thans gepubliceerde middelen- staat maakt de Inkomstenbelasting, die sedert het vorige jaar Maart onophoude lijk met millioenen in opbrengst achter uit was gegaan, ditmaal geen slecht fi guur. De vooruitgang bedraagt 12 ton, hoewel dit accres voor een zeer groot deel aan technische oorzaken is toe te schrijven. In tegenstelling met de Inkomstenbe lasting heeft de Vermogensbelasting 7i/2 ton ingebracht, tegen f 1 millioen ver leden jaar. De tabaksaccijns braicht f 1,49 millioen in, tegen1 f 1,14 millioen verleden jaar, de invoerrechten f 2,95 millioen tegen f' 2,69 millioen. Belangrijk meer hebben ook de registratierechten opgebracht, n.l. f 2,12 millioen tegen f 1.69 millioen in 1923. De zegelrechten vertoonen niet het zelfde beeld; de opbrengst bleef onge veer li/o ton achter bij 1923 Een belangrijken teruggang toont de suikeraccijns aan, waaruit f 2,29 millioen werd ontvangen, tegen f 3,41 in 1923. De opbrengst van het gedistilleerd blijft verder dalen. In Mei bracht deze accijns if 4,43 millioen op, tegen f 4,75 millioen in 1923. De accijns op 't gesLaicht geeft een cijfer aan van f 749 duizend (v. j. f 985.000); ook de accijns op 't bier bracht minder pp. Ook de wisselvallige successierechten bleven bij de raming achter. De afgeloopen maapd bracht f 3,52 millioen in de schatkist, tegen f 51,58 millioen iin ,Mei 1923. In het geheel hebben de gewone mid delen in Mei f 39,99 millioen opgeleverd, t6gen f 40,75 millioen verleden jaar en in de eerste vijf maanden f 174,42 mrl- lioen tegen f 182,92 millioen. Van de buitengewone middelen heeft de oorlogs winstbelast5 ng f 120,000 ingebracht. De opjeenten ten bate van het leeningfonds brachten f 10,18 milToen in (vt j. f 10,54 mill-'oen). Sinds den aanvang des jaars kwam uit de leen'ngsopcenten f 43,53 (v. j. f 48,44) millioen binnen en uit de oor- logsw.nstbelastmg f 0,89 millioen tegen f 14,56 millioen. In het geheel hebben de Rijksmiddelen derhalve in de eerste vijf maanden f 218,84 millioen opgebracht tegen f 245.92 millioen verleden jaar. Tweede Kamer. Ver uiig zitting oan Woensdag 18 Juni. De heer Boon vraagt voorts of de Mi nister de weigering der goedkeuring niet in strijd acht met de Grondwet en de wet van 22 April 1855, en of de Minister de leden der vereeniging zal vervolgen op grond van art. 107 van het wetboek van Strafrecht. De Minister van Justitie beantwoordt de interpellatie. De goedkeurang is niet onthouden wegens atheïstisch standpunt. Hij heeft de goedkeuring geweigerd, omdat bij de Statutenwijziging de in God haar oorsprong vindende levensnor men zijn terzijde gesteld, door toepassing van het atheïsme op de ontwikkeling der persoonlijkheid. Dat is zuiver anar chie. De heer Boon dient een motie in, uitdrukkende, dat weigering tot goedkeu ring der Statutenwijziging geen steun vindt in de juiste uitlegging der wet van 22 April 1855. De beer Kleerekoper constateert, dat de Minister zijn persoonlijke subjectieve inzichten gesteld beeft, boven den plicht dien de wet hem oplegde. Hij heeft, zich stellende op de plaats van den straf rechter, propaganda voor bepaalde ideeën verboden. Men heeft de vereeniging ech ter rustig laten bestaan. Men heeft hier te doen met vertoon zonder inhoud; im mers „De Dageraad" in de vrije gedachte heeft nooit een ander doel gehai dan thans. Het gaat niet aan dat een Minis ter op grond van zijn particuliere opvat ting om „goede zeden" rechtspersoonlijk heid aan een vereeniging weigert De heer Visscher constateert, dat het Calvinisme de vrijheid steeds heeft voor gestaan en zich steeds verzet heeft tegen consciëntiedwang; maar daarvan is ,hier geen sprake. „De Dageraad" jubelt inte gendeel over het propagandamiddel, haar geschonken in deze weigering der statu ien. Spr. betoogt, dat vrijheid niet mag ontaarden in losbandigheid en. dat on afhankelijke moraal niet bestaat. Door rekening te houden met de ethische wer kelijkheid, dat zedelijkheid wordt ont wricht door loochening van het bovenna tuurlijke doet de Minister in niets tekort aan geestelijke vrijheid. Spr. concludeert dat 't atheïsme leidt tot zelfmoords-epidemie. De heer Gerhard meent, dat de minis ter concludeert tot bevordering der on zedelijke vorming, nu de woorden „zede lijke vorming* uit de Statuten zijn ver vallen. Spr. vraagt niet alleen vrije ge dachte, maar ook vrije gedachte-uiting. Hij dient een motie in, waarin weigering wordt gekwalificeerd als inleiding der opheffing van vrijheid van gedachten en gedachte-uiting. De heer van Ravesteijn is van meening, dat de minister, ongewenscht wellicht, reclame heeft igemaakt voor ,JDe Dage raad". De opVatting van den minister, dat deze vereeniging gevaar oplevert voor de goeae zeden, kan hij alleen aan het achterlijkste en domste deel der natie verkondigen. Daarna verdaging. ZIERIKZEE. De Rijksontvanger te Zie rikzee maakt bekena,aat ae Detasting- schuidjgen, aangeslagen onaer zijn kan toor, geho.uaen zijn, ue eerste heift van de grond- en personeeie belasting dienst 1924 te betalen vóór 5 Juli a.s. Daarna wordt tot vervolging overgegaan. Het is verder noodig geoieken het volgende op te merken: 1. Herhaaldelijk komen menschen teil kantore buiten ae vastgestelde uren, met het voornemen belasting te betalen. Ter voorkoming van teleurstelling wordt opgemerkt dat de daarvoor ge stelde dagen en uren zijn Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrij dag van 91 uur, zooals trouwens op de achterzijde van de aanslagbiljetten valt te lezen; 2. Sommige buiten Zierikzee wonende belastingschuldigen meenen dat zij niet te Zierikzee mogen komen betalen doch enkel op de buitenzitdagen. Deze meening is onju'st.Iemand te Dreischor, Kerkwerve, Nooxdgouwe of Se- rooskerke woonachtig, mag gerust te Zie rikzee komen betalen als hem1 dat beter uitkomt, mits natuurlijk op de uren hier voor aangegeven. 3. Het komt herhaaldelijk voor, dat iemand na ontvangen waarschuwing komt betalen doch dan, al dan niet opzettelijk, verzuimt de waarschuwingskosten mee te brengen. Het gevolg is dan dat op den aanslag zooveel minder wordt afgeschre ven als deze vervolgingskosten bedragen, zoodat bedoeld bedrag op den aanslag blijft open staan. Daaruit spruit voort, dat binnen zéér korten tijd wéetr een waarschuwing volgt voor dat nog open staande bedrag. Den belastingschuldigen wordt daarom in hun eigen belang dringeni aanbevolen, tegelijk met het belastingbedrag ook da Ourinlgingskosten mee te nemen of over te maken. Dat voorkomt veel wrijving en onaangenaamheden. ELKERZEE. De beide knechten van den landbouwer Gaakeer deden met een jong paard voor de tilbury een toertje in de omgeving. Ter hoogte van de heul bij Krijn Karelsweg onder Ellemeet, geraakte de equipage in de diepe vaart. Met den schrik en een nat pak kwamen de inzit tenden vrij. Ook het paard werd gered, maar de gebroken tilbury moest ter plaatse achterblijven. Bij het onweder in den nacht van Woensdag op Donderdag werd eene koe van de kinderen de Vrieze in de weide door den bliksem gedood. ST.-MAARTENSDIJK. De collecte voor den gewapenden dienst heeft zuiver opge bracht f47,54. Prov. Staten van Zeeland. Wederom zijn een aantal voorstellen van Ged. Staten verschenen te behandelen in de a.s. Zomerzitting van de Prov. Sta ten van Zeeland en wel de volgende: Verenreglement. Waar het reglement op de overzetveren in Zeeland niet be paalt voor wie de kosten zijn der keu ring en herkeuring der vaartuigen en het Ged. Staten billijk voorkomt, dat die ten laste van den ondernemer komen, stellen zij voor dit alsnog in het reglement op te nemen. Nu de N.V. Autobusdienst Walcheren in liquidatie is gegaan en uiterlijk tot 31 Augustus 1924 den dienst Wolphaartsdijk- sche Veer kan voortzetten, meenen Ged. Staten, dat eene rechtstreeksche verbin ding als bedoeld, niet kan worden gemist en dat deze 't best kan worden tot stand gebracht door den motoromnibusdienst. De Provincie, welke de rechtstreeksche ver binding ophief, behoort mede te werken om de daarvoor in de plaats getreden verbinding te handhaven zoolang dit noo dig blijkt te zijn. Ged. Staten achten het evenwel raadzaam, daarvoor thans een anderen vorm te kiezen, dan tot dusver werd aangenomen en achten het niet wenschelijk, dat ae Provincie aan eene be/oaalde onderneming een zeker subsi die voor de uitoefening van dien dienst verleent. Maatregelen dienen te worden geno men. dat eene in alle opzichten voldoende uitoefening van den dienst zooveel mo gelijk verzekerd wordt. Dit doel zal zoo na mogelijk zijn te bereiken, indien te voren strenge voorwaarden worden ge steld voor de uitoefening van den dienst, in het bijzonder ten opzichte van de be schikbare wagens en het reservemateriaal. Daarna zou de uitoefening van den dienst b.v. voor 3 jaar kunnen worden aanbe steed. Hiervoor vragen Ged. Staten dan een creddet van maximum f 6000 per jaar, zijnde het maximum van het aan de N.V. Autobusdienst „Walcheren" indertijd verleende subsidie. Voor het verzoek van de Kamer van Koophandel te Middelburg en de Vereeniging „Handelsbelang" al daar, om de boot van Zierikzee voortaan weder tot Middelburg te laten door varen^ achten Ged. Staten geen termen aanwezig. De motieven, waarop hun voor stel van 17 Nov. 1922 was gegrond, ma ken zij nog tot de hunne. Het is gebleken, dat het personenvervoer op alleszins vol doende wijze met den motoromnibus kan plaats hebben. Het vervoer van goederen is nooit buitengewoon belangrijk geweest en de handel heeft zich reeds weten aan te passen aan het gemis van de bootge legenheid rechtstreeks; de algemeenhe. den, welke de adressen te dezen aanzien bevatten, kunnen Ged. Staten niet over- tuigen van de onjuistheid van hunne zienswijze. Ds besparing van ruim f30000 voor de Provinciale fondsen meenen zij dan ook niet te mogen prijsgeven. Door P. Bosters te Nieuw-Vossemeer is een subsidie gevraagd voor een auto- b us dienst tusschen Anna-Jacoba-Polder en Steenbergen, en wel van f500 per jaar. Met den hoofd-ingenieur van den Rijks waterstaat zijn Ged. Staten, van oordeel, dat deze dienst misschien wenschelijk kan zijn ter bevordering van verbetering in de exploitatie van de lijn Anna-Jacoba- Steenbergen van de Rotterd. Tramweg- Mij., ten bate van het reizend publiek, doch dat hij in het algemeen belang niet noodig is. Door den A.N.W.B. is gevraagd een ver ordening in te voeren betreffende de maximum-wielbelasting op verschillende wegen en een verkeersinspectie in te stellen en op de naleving van de bepa lingen dier verordening en van de Mo tor- en rijwielwet en het motor- en rij wielreglement toe te zien. Ged. Staten wijzen er op, dat de wegen geen rijkswegen zijn, reeds door hen voor zware motorrijtuigen gesloten zijn, van welk verbod ontheffing kan worden ver leend, en dat de daarbij betrokken wa gens minstens tweemaal per jaar door twee persnoen worden gekeurd, die ook op de overige voorwaardenakoming der overige bepalingen toezicht houden. Met den hoofdingenieur van den Prov. Water staat zijn Ged. Staten van oordeel, dat eene verkeersinspectie, waarvan de kos ten niet gering zijn, voor Zeeland niet noodig moet worden geacht. Nu met de werkzaamheden voor den aanleg van Zuid-f&velandsche spoorwe gen een aanvang is gemaakt, komen Ged. Staten met een voorstel tot het aan gaan eener geldleening voor het toege zegde renteloos voorschot. Ged. Staten meenen het bedrag dier leening te kun nen stellen op f 1.250.000. Volgens 't ont- werp-besluit zal de rente ten hoogste 6 pCt. bedragen en de aflossing plaats hebben in ten hoogste 40 jaar met mins tens f 10.000 per jaar. De uitgifte zal ge schieden in eens of bij gedeelten, naar gelang van de behoefte. Ter vaststelling wordt aangeboden de begrooting 1925, aanwijzend in ontvang en uitgaaf f 1.705.256,82, met een post onvoorzien ad f 30.962.57. In hun toe lichting wijzen Ged. Staten er op, dat geen saldi van vorige jaren zijn opgeno men, maar deelen mede, dat, terwijl 1922 een voordeelig saldo opleverde van, f 350.980.71s, 1923 een nadeelig slot zal opleveren van nagenoeg f 179.000. Voorgesteld wordt te heffen op de grond- en personeeie belasting 50 opcen ten en op de vermogens- en de inkom stenbelasting 20 opcenten. Verder vermeldt de lijst van werkzaam heden nog eenige nog niet in druk ver schenen voorstellen, waarop wij nader terug komen. Voortgezet is het onderzoek inzake ver betering van den veerdienst Kortgene— Wolfaartsdijk. Ten slotte is een oplos sing gevonden, en wel de aanschaffing van een boot zonder watertanks, onge veer van dezelfde grpotte als die met tanks en waarvan de kosten slechts on geveer f45000 zullen bedragen. De boot zou lang zijn 25 M. over de loodlijnen, breed op buitenkant spanten 7.75 M. en over bet rijdek 9 M- Met zoodanige boot zullen groote voertuigen kunnen worden overgezet. Wat betreft de verandering aan de steigers, die zal waarschijnlijk be perkt woTden tot 't wat laten zakken van de half-tijbrug en voor eiken steiger zal dat f 10.000 ongeveer kosten. Volgens de berekening zou het goede slot (in 1923 f5818) veranderen in een nadeelig (voor 1926 geraamd f550), maar Ged. Staten meenen, dat de provincie zich wel eenige- )opofferingen voor deze verbinding mag getroosten. Zij wijzen er alleen nog uit drukkelijk op, dat van vermindering der tarieven in de eerstvolgende jaren geen sprake zal kunnen zijn- Zij stellen voor in bovenstaanden zin te besluiten. Door den Centralen Bond van Trans portarbeiders, gevestigd te Rotterdam, is een adres gezonden, waarin verzocht wordt het daarheen te leiden, dat ten spoedigste een rechtspositieregeling voor het personeel van den Prov. Stoomboot- dienst tot stand kome en wel in overleg met de vakorganisaties. Adressant is van meening, dat niet gewacht behoeft te worden op het bij de Tweede Kamer in gediend ontwerp voor het personeel van provincies er gemeenten, omdat dat slechts enkele algemeene regalen inhoudt. De provincie kan een regeling treffen, waarbij desgewensdht en zoo noodig met de minimum-bepalingen van de alge meene ontwerp-wet rekening wordt ge houden. RECHTZAKEN Voor de Almelosche rechtbank heeft Dinsdag! terecht gestaan J. H. t. C., land bouwer te Lonneker, die als Zijn in komen over 1922 aangegeven had een bedrag van f 2300. Hij"1 werd ambtshalve aangeslagen vloor f 3460 en diende een bezwaarschrift in tegen dien aanslag. Bij de verdere afwikkeling van deze zaak legde hij' den ambtenaren een kasboek voor, dat in verscheidene pfosten ver- valscht bleek te zijn. De Raad van Be roep) heeft zijn aanslag vastgesteld naar een inkomen van f 4500. De ambtenaar van het O.M. vorderde tegen bekl., die bekende, 1 maand gevangenisstraf. ONDERWIJS. Te 's-Gravenhage slaagde dezer dagen voor het examen candidaat-gemeente-sec- retaris vanwege de Nederlandsche Ver eeniging voor Gemeentebelangen, Jhr. L. van Citters, geboren te Noi>rdgouwe. ST.-MAARTENSDIJK. Voor de vereeni ging van leeraren in het boekhouden slaagde te Haarlem o. a. de heer C. J. van Oost te Velzen, afkomstig van hier. De gemeenteraad van Egmond heeft besloten, de kinderen te Egmond-binnen, voor wie openbaar onderwijs wordt ver langd, onder te brengen in de school te Egmond aan den Hoef. Daar de afstand meer dan 4 KM. is, zullen ze per rij tuig worden gebracht en afgehaald. De thans bestaande openbare school te Eg- mond-oinnen is aan het R.-K. kerkbestuur overgedragen. RENESSE. Tot afgevaardigde naar de op 6, 7 en 8 Augustus te Velp te houden alg. vergadering van het N. O. G. is be noemd de heer J. Witte en tot diens plaatsvervanger de heer J. Spek. VERKOOPINGEN, ENZ. RENESSE, T8 Juni. Ten overstaan van notaris J. C. Dalebout te Renesse, werd heden voor de familie Kooman te Noord- welle in het openbaar verkocht: Een woon- en winkelhuis met schuurtje en erf in de kom der gemeente Renesse, voor f2125. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN De schilderyen te St.-Maartensdyk. De schilderijen, gerestaureerd door den kunstschilder, den heer C- B. van Bohe- men te 's-Gravenhage, onder toezicht der Rijkscommissie voor Monumentenzorg zijn thans alhier aangekomen en geplaatst Verschillende autoriteiten, o. w. Z.E. den Heer Commissaris der Koningin in deze Provincie, gaven van hun belangstelling blijk door persoonlijk een en ander te komen bezichtigen. De gemeente is inder daad in het bezit van een zeer schoone verzameling schilderijen gekomen- Met betrekking tot deze schilderijen diene het volgende: Floris van Borselen was Heer van Sint-Maartensdijk. Hij had twee kin deren, Frank, gehuwd met Jacoba van Beieren (portretten aanwezig) en Eleono- ra. Het eerste huwelijk bleef kinderloos. Eleonora was zoo Vrouwe van St.-Maar- tensdijk. Deze Elenora huwde met Jan van Buren, uit welk huwelijk een doch ter Elizabeth geboren werd. Deze Eli zabeth huwde met Gerhard van Culem- borg, uit welk huwelijk een dochter Aleyd werd geboren, die huwde met Fre- drik van Egmond. Uit dit huwelijk werd weder een zoon Floris geboren, welke weder een zoon Maximiliaan had. Deze Maximiliaan had een dochter Anna van Egmond, de eerste ectotgenoote van Wil lem I, Prins van Oranje (Portret aanwe zig). Zoo werden dus de Oranjes Heeren of Vrouwen van St.-Maartensdijk. Van de kinderen van deze Prins Willem I (de Vader des Vaderlands) vindt men portretten van Philips Willem (te Leuven ontvoerd) en diens gemalin Eleonora van Bourbon-Condé. Van Prins Maurits is een portret aanwezig en verder een onbekend portret, dat gehouden wordt dat van' Frederik Hendrik te zijn. Zooals bekend was Jan de Oude de oudste broeder van Prins Willem; deze had een zoon, Willem Lodewijk (portret aanwezig), (ge huwd met zijn nichtje Anna van Nassau) en een zoon Ernst Casimir van Nassau-' Dietz, welke huwde met een dochter van Hendrik Julius van Brunswijk, „Sophia Hedwig" geheeten, van wie men ver moedt, dat mede een portret aanwezig is; vast staat althans, dat een portret van een broeder van deze Sophia Hedwig, „Ohristiaan" Hertog van Brunswijk aan wezig is. Een dochter van Willem den Zwijger, „Louisse Juliana", was gehuwd met Frederik IV yan de Palts. Uit dit huwelijk werd geboren Frederik V van de Paltz (Koning van Bohemen; de Win terkoning), welke weder huwde met een dochter van Jacobus I van Engeland, Elizabeth Stuart. Ook van deze beide per sonen vindt men de portretten. Genoemde Jacobus I van Engeland had een zoon, Karei I, welke weder twee kinderen had, Jacobus II en Henriëtte Maria Stuart; de gemalin van Prins Willem II (zoon van Frederik Hendrik en Amalia van Solms). Ook van deze' beide personen zijn de schilderijen aanwezig, alsmede van de zuster van Wülem II, Louisse Henriëtte, gehuwd met Frederik Wilhelm, Keurvorst van Brandenburg. Uit het hu welijk van Willem II met Henriëtte Maria Stuart, werd Willem III geboren, de Koning van Engeland, welke huwde met een dochter van de Engelsche Koning Jacobus II, Maria Stuart. Ook van deze Willem III en Maria Stuart zijn de por tretten aanwezig. Moge het gemeentebestuur de schilde rijen in goeden staat van onderhoud hou den, dan zal deze verzameling nog lan gen tijd voor vreemdelingen een aan trekkingskracht blijven deze plaats te be zoeken. Het is inderdaad een zeer schoone collectie, waarop menig groote plaats trotsch zou zijn die te bezitten. In de gemeente zal men inderdaad hoogst tevreden zijn, dat een en ander is geloo- pen als thans het geval. Aan Ged. Staten dezer Provincie komt inderdaad 'n woord van grooten dank. PREDIKBEURTEN. 'Zondag 22 Jimi. Cerlcwervê. 10.30 ure, ds. Mortier. Serooslcerke. 7.30 ure, ds. Mortier. Bnrf b. 9.30 ure, ds. Boogaard. Protestanten- bond. 9.30 ure, ds. de Roode in de gemeente kamer. Renefse. 3 ure, ds. Leendertz. Noordwelle. 10.30 ure, ds. Leendertx. Haamitede. 10.30 en 7.30 ure, ds. Japchen. Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, Preeklezea. Oud-Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, LeeBkerk. Eikerzee. 10.30 ure, ds. J. Poort. Óeref. Kerk. 10.30 en 3 ure, Leeskerk. Brouwershaven. 10.30 lire, dr. Proost. Geref. Kerk. 10.30 en 3 are, Leesdienst. Zonnemalre. 10.30 are, ds. de Leur. Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, ds. Hoek. Noordgoawe, 10.30 ure, ds. v. Griethugsen. Dreischor. 10.30 ure, ds. v. d. Griend. Ouwerkerk. 10.30 ure, ds. v. d. Linden. Nleuwerkerk. 10.30, geen dienst en 3 ure, ds. v. d. Linden. Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6.30 ure, Leesdienst. Geref. Gem. 9, 2 en 5.30 ure, de heer Schothorst. Oosterland. 10.30, dr. Weeda en 3 are, geen dienst. Geref. Kerk. 10.30, Leesdienst, 3 idem (Voorber.) en 7 ure, idem. Geref. Gem. 10.30, 3 en 6.30 ure, de heer Romgn. Slrjansland. 3 ure, dr. Weeda. Brulnlsse. 9.30, Leeskerk en 2 ure, ds. Waardenburg. Geref. Kerk. 10 en 5 ure, Leeskerk. Geref. Gem. 9-30, 2 en 5.30 ure, Leeskerk. Oud-Geref. Kerki 10, 3 en 6 ure, Leeskerk. AfJ.-Polder. Geref. Kerk. 10.30 eu 3 ure, ds. Veldkamp. St.-Fülpsland. 3 ure, ds. Moerman (Doop). Oud-Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6.30 ure, de heer Vijverberg. Tbolen. 10 en 2.30 are, ds. Datema (Coll. kerkgebouw). Geref. Kerk. 10, ds. Baaij van Veere (Voorber. H. A.) en 6 ure, idem. Geref. Gem. 10, 2.30 en 6.30 ure, Leeskerk. St.-Maartensdljk. 10.30, Leeskerk eu 3 ure, ds. Van Griethugzen. Oud-Geref. Gem. 10.30, 3 en 6.30 are, Leeskerk. Oud-Vossemeer. 10.30, ds. Van Griet- bugzen en 3 ure, Leesdienst» Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6.30 ure, Leesdienst. Poortvliet. 10.30 en 3, Leeskerk7 ure, ds. Van Griethugzen. Geref. Kerk. 10.80, 3 en 7 ure, ds. de Graaf van Stad aan het Haringvliet. Scberpenisie. 10.30, Leeskerk en 3 ure, ds. Jacobs van Hoogmade. Oud-Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6.30 ure, Leeskerk. Stavonlsse. 10.30, ds. Moerman en 3 ure, Leeskerk. Oud-Geref. Kerk. 10.30,3 en 6.30 ure, Leeskerk. St.-Anoatand. 10.30, ds. Keiler en 3 ure, Leeskerk. Geref. Kerk. 10.30, Leeskerk, 3 en 6.30 ure, ds. Kersten van Ierseke. Vm HEINDE EN WEL Naar de „Times" uit Tokio meldt, is te Yokohama een vergadering gehou den, die door een groote menigte werd bijgewoond. Deze vergadering besloot de boycot-beweging tegen Amerika uit te breiden en slechts uit Britsch-Indië ka toen in te voeren. Japansche zijde zaï uitsluitend naar Europa worden ultge-* voerd- De politie te Chicago heeft 3 vrou wen en zeven mannen aangehouden, die behooren tot een bende welke de vorige week Donderdagnacht te Rondout (Illi nois) poststukken ter waarde van 3 milli oen dollar heeft gestolen. De politie zoekt nog naar drie andere verdachten. Volgens een bericht van Duitsche bladen heeft het centraal arbeidsbureau te Moskou een nieuw kalenderplan uit gewerkt. volgens hetwelk het proleta riërsjaar uit 12 maanden met ieder zes weken van 5 dagen zal bestaan, zoodat iedere vijfde dag een Zondag wordt, de werktijd zal echter in verband daarmee tot 9 uur per dag verhoogd worden. In het begin van de volgende maand zal de beruchte „villa van Gambais", het huis, waar Landru zijn elf „verloofden" zou hebben vermoord en verbrand, in openbare veiling worden verkocht. Te Obergriine (Oostenrijk) is door' het weigeren der rem, een tramwagen tegen een fabrieksgebouw gereden en volkomen vernield. Tot dusver zijn 21 dooden te voorschijn gehaald. 35 personen zijn gewond, terwijl 16 a 17 zoo zwaar gekwetst zijn, dat zij het leven er wel niet zullen afbrengen. Naar gemeld wordt, zijn de Turksch- Bulgaarsche onderhandelingen omtrent 't sluiten van een vriendschapsverdrag mis lukt, daar Bulgarije de uitvoering van het verdrag van 1923 eischte, waarbij de* uitwisseling der Turksohe en Bulgaar- sche bevolking in Oost-Thracië wordt voorgeschreven. Een draadloos N. T. A.-telegram meldt uit New-York, dat ambtenaren van het departement der schatkist voor twee millioen dollars aan bedwelmende midde- len in beslag hebben genomen^ die verbor gen waren in de handvatten van 400 boenders, uit Duitschiand afgezonden. Aan de „Dni" wordt gemeld, dat niet alleen de vooruitzichten voor den graanoogst in Rusland, maar ook die

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1