Zierikzeesche Nieuwsbode Ons mooi eiland. B IJ VOEGSEL behoorende by do van Maandag 16 Juni 1924, no. 11094. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 Juli as. opnieuw benoemd tot lid van het college voor de Vissche- rijen, de heer P. A. de Jong te Tholen. ELKERZEE. In de haven van Kloos- temol is aangekomen eene groote hei machine uit Dordrecht, waardoor de on langs gestaakte werken ter vergrooting van het havenplateau met kracht zullen worden voortgezet. BRUINISSE. In de Donderdag gehouden vergadering van den Gemeenteraad, die door alle leden behalve den heer van den Berg werd bijgewoond, deelde de voorz. mede, dat o. a. was ingekomen een schrij- ven van het gemeentebestuur van Ooster- land, houdende toezending van de reke ning van den vleeschkeuringsdienst over 1923. Deze wordt goedgekeurd. Een adres van W. N. Elenbaas, houdende verzoek om eervol ontslag met ingang van 1 Jul: als weger aan de gemeente-weegbrug. B. en W. stellen den Raad voor het ge vraagde ontslag eervol te verleenen en sollicitanten op te roepen. Het voorstel wordt met algemeene stemmen aangeno men, terwijl tevens wordt besloten in de oproeping' te vermelden, dat de bezoldi ging jaarlijks door den gemeenteraad zal worden vastgesteld; thans bedraagt zij 40 pCt. van de bruto-ontvangsten. gen schrijven van den Centralen Raad Van be roep te Utrecht, houdende toezending van een afschrift van het klaagschrift door den Raad van Arbeid te Goes, tegen de beslissing van den Raad van Beroep te 's Hertogenbosch inzake de betaling van premie door de gemeente ten behoeve van de werkverschaffing, uitgevoerd in het voorjaar 1923. Besloten wordt den voorzitter af te vaardigen naar de open bare terechtzitting van den Centralen Raad van Beroep, welke gehouden wordt op 19 Juni a.s. Ee.i schrijven van de Ge zondheidscommissie te Zierikzee, houden de toezending van de begrooting voor 1925. Deze wordt goedgekeurd. Burgem. en Wetto. stellen d'jn Raad voor om aan üe Oudercommissi i en het bestuur van de Christel, school voor de gehouden cursussen voor herhalingsonderwijs een subsidie toe te kennen van f 140, vermin derd met het geïnde schoolgeld. Het voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. Nog is ingekomen een ver zoek van H. L. Schilperoort om, in ver band met den voorgenomen verbouw van zijn woonhuis en timmermanswerkplaatSj ontheffing van het bepaalde in art. 11 der Bouwverordening. De voorz. deelt mede, dat de Gezondheidscommissie blijkens in gekomen bericht geene bezwaren heeft. Voorts is het verzoek 14 dagen ter visie gelegd en niemand heeft zich aangemeld voor het indienen van bedenkingen tegen den voorgenomen bouw, zöodat B. en W. voorstellen de gevraagde ontheffing te verleenen, waartoe z. h. s. wordt be sloten. Verder deelt de voorzitter mede, dat het bestek voor de herbestrating van de Steinstraat gereed is en in een straks te houden vergadering van B. en W. Zal worden vastgesteld en ook de datum der besteding zal worden bepaald. Bij de rondvraag informeert de heer Wemmers of nog niets naders bekend is van de gas- cocmtnissie te Zierikzee inzake leverantie van gas. De voorzitter antwoordt ontken nend, doch deelt mede heden een confe rentie te Zierikzee te hebben bijgewoond inzake electrificatie van het eiland. Nadat de voorzitter enkele mededeelingen daar van heeft gedaan, wordt de vergadering gesloten, daar er niets meer aan de orde t"s. STAVENISSE. Verslag van den Raad der gemeente, gehouden op Vrijdag 6 Juni j.l. Voorzitter de burgemeester; te genwoordig alle leden. De voorzitter doet eenige mededeelingen o.a., dat hij met den ambachtsheer, Mr. Dr. J. F, van der Lek de Clercq te 's Gravenhage, een onderhoud mocht hebben omtrent den wegstoestand in het z.g. „Bosch''. Daar bij kwam vast te staan, dat de ambachts heer, eigenaar van „het Bosch'', zich rech tens niet verplicht acht te zorgen voor een behoorlijken weg als toegang tot de daar staande woningen, wier eigena ren slechts een oppervlakte grond in Als vreemdeling van een dertig jaar ben ik hier gekomen. En. wat al ver rassingen heb ik hier gehad! Op mijn eersten tocht hierheen was ik al in ver rukking over het prachtige breede wa ter, zout, zonder bedrijvigheid aan de ver verwijderde dijken. Een gezicht zoo geheel anders, dan wat IJsel, Maas, Lek, Noord, Merwede met de industrie aan de kanten te aanschouwen geven. En is Zierikzee niet gezocht En :s bewon dering van ons stedeke niet een ver diende De fiets leerde mij de dijken kennen, de eerste getuigen van den strijd der bewoners tegen het water. De auto is te groot en te snel vervoermiddel, om van de binnendijken te genieten en de beenen zijn er niet vlug genoeg voor Neem om te genieten de fiets. Rijd op allerhande manieren naar Ouwerkerk, naar Sirjansland, Dreischor, Scharendijke en Ellemeet. Ik heb op die tochten een tweede jeugd beleefd. Waar vindt men duinen als aan onzen Westkant y/aar erfpacht ontvingen. Nochtans bleek hij bereid het grootste gedeelte der kosten van wegsverbetering voor zijn rekening te willen nemen, n.l. die van den aan koop van den benoodigden steenslag. De kosten van het vervoer en het verwerken zouden blijven voor rekening van de be langhebbende bewoners of derden. B. en W. twijfelen niet of de raad zal de be toonde bereidwilligheid op prijs stellen De resteerende kosten zagen zij echter liever niet omgeslagen over de bewoners, maar willen zij voor rekening der ge meente nemen, waartoe z. h. s. besloten wordt. Eveneens wordt op voorstel van de heeren van IJsseldijk en Tazelaar be sloten den ambachtsheer dank te zeggen voor zijn tegemoetkomende houding in deze. Voorts deelt de voorzitter mede, dat men in de bijeenkomst van belang hebbende gemeentebesturen, inzake uit voering der Vleesc'hkeuringswet, tot de conclusie is gekomen, dat verlaging van keurloonen vooralsnog niet gewenscht is, evenmin de vaststelling eener door G.S. gewilde verordening, ais bedoeld in art. 114&/S der Gemeentewet, welk artikel slechts een bevoegdheid, maar geen ver plichting inhoudt en dat de centrumge meente St.-Maartensdijk dienovereenkom stig bereids ook een besluit nam. Eenige goedkeuringsbesluiten, w.o. dat inzake definitieve opheffing van het ver volgonderwijs worden voor notificatie aangenomen. Voorts kwam aan de orde het verzoek van dhr. J. C. Krijger te Goes, inzake uitbetaling van het hem 'n uitzicht gesteld jaarlijksch subsid:e voor den autodienst Stavenisse—Tholen, groot f 500. B. en W. doen een gunstig voorstel Dhr. van IJsseldijk verklaart zijn stem niet aan dit voorstel te kunnen geven. Hij is een tegenstander van het toekennen van subsidies, die de concurrente tegen houden. De cijfers der overgelegde ex ploitatie-rekening kan hij bovendien niet voldoende beoordeelen. Wanneer hij ech ter het winstcijfer van ruim f 2200 voegt bij een afschrijving van 20 o/o op het materiaal, zijnde f 2800, dan komt hij tot een winst van pl.m.1 f 5000, daar toch in andere bedrijven ook niet altijd af geschreven kan worden. Een dergelijk bedrag acht hij te hoog, terwijl de ta rieven lager moesten zijn. De voorzitten verdedigt het voorstel van B. en W. Hij acht het onjuist het bedrag van afschrij ving als winst te beschouwen en die af schrijving, welke bij menig bussenbedriji juist een zwak punt vormt, is noodig om {het bedrijf financieel mogelijk te maken en daarmede is tenslotte de ge meenschap gebaat. Het materiaal der on derneming verkeert in uitstekenden staat en de uitvoering van den dienst laat, dank zij de energieke leiding van dhr. Krijg ei*, niets te wenschen over. Waar het aantal ongelukken met autobussen, meestal het gevolg van de minderwaardigheid van het materiaal, tegenwoordig ^zeer groot is, daar meent spreker dat een gcede dienst op prijs gesteld moet worden. Ruim twee jaar exploiteert dhr. Krijger en nog nim mer kwam er eenig ongeval voor. En dat de financieele uitkomsten bevredigend zijn ligt niet in de eerste plaats aan de toegekende subsidies, welke toch ook door andere diensten genoten worden, maar die zich desondanks niet kunnen handhaven. We lazen toch van een zus teronderneming, "welke ongeveer evenlang bestaat, veel ongemakken bezorgde en tenslotte haar geheele aandeelen-kapitaal van f 40.000 zag te niet gaan. Spreker hoopt dus zeer, dat men alles zal doen om deze nuttige zaak, waarbij ook het belang dezer gemeente zoo zeer is be trokken, in stand te houden. Bovendien waar het subsidie tot wederopzegging werd toegekend en er geen enkele aan merking ie maken viel moet het een eerezaak geacht worden de gedane be loften na te komen. Dit geldt voor het verloopen jaar. Maar ook voor de toe komst is subsidieering een gemeentelijk belang. Stavenisse zou er schade van hebben, wanneer door onthouding van steun de zaak moest verloopen. Zoo noo dig zegt de voorzitter zal hij daaromtrent straks een nadere uiteenzetting geven. Der. Forappcl verklaart zeh ook tegen uitbetaling van het subsidr.e en meent, dat het aangewezen is, dat die nadere in lichtingen eerst worden gegeven, wat de voorzitter voor het subsidie over 1923 niet noodig acht, tenzij de overige leden dit ook zouden wenschen. Dhr. Tazelaar zal vóór het voorstel van B. en W. stem men. Hij zou het ook niet eerlijk vinden het subsidie thans in te trekken. Hij is er beslist voor het subsidie u:t te be talen. Ook dhr. van Iwaarden verklaart zoo'n prachtig strand, bij laag water zeker wel een kwartier breed Wat ben ik daarom dikwijls naar Burgh en Haamstede en Renesse gefietstWakker gemaakt door Vijverberg mocht ik tel kens genieten van de vogelsCharen in de verschillende inlagen Ik heb in de dui nen, ook in de particuliere duinen van het slot Haamstede, mogen dwalen en rondgeleid worden. Loop eens als ik langs het strand van trap tot trap, van die van Westenschouwen tot die van Renesse. En klim dan, als na draaiing van bocht om bocht nieuwsgierigheid naar het einddoel U bekruipt, zoo nu en dan eens op het duin, om te zien of van die hoogte af dit einddoel al in ziCht isNiet overal zijn de duinen een uur breed. Soms is het aan den eenen kant een gezicht op de wijde waterplas met misschien een heel enkel scheepje in dei verte, en aan de andere zijde een neerblik op prachtige korenvelden mét nijver werkvolk of op malsche weiden met rustig vee tot aan den voet van het duin. Ik beklaag mij, zoo weinig schrijver te zijn Ik wenschte zoo iemand te zijn, om te kunnen zeggen, ziCh in gelijken zin. Het voorstel van 0. en W. wordt vervolgens aangenomen met 4 tegen 3 stemmen. Vóór de heeren van der Slikke, Gaakeer, van Iwaarden en Tazelaar. Tegen de heeren Potappei, Sloutjesdijk en van IJsseldijk. Wijders wordt verslag gedaan van de gehouden aanbesteding van het uitdiepen van de havenkom, waarmede bereids begonnen en behoorlijk voortgang is gemaakt en besloten de kosten daarvan uit de ge wone middelen te voldoen. De rekening der gezondheidscommissie over '23 wordt goedgekeurd, terwijl de bijdrage dezer gemeente volgens de overgelegde raming dier Commissie voor 1925 ad f 154,94 te zijner tijd op de gemeentelijke bè- grootmg van dat jaar uitgetrokken zal worden. Verder komen, in verband met een brief van de waterleiding-mpij., waar bij een afschrift is gevoegd van een schrijven van het bureau voor drinkwa tervoorziening, in bespreking de dezer zijds getroffen maatregelen, welke de meerdere aansluitingen bevorderen moe ten. Waar op 1 April j.l. 70 o/0 der in de termen vallende perceelen moesten zijn aangesloten heeft Stavenisse, zegt de voorzitter, de betrekkelijke bepalin gen der Bouwverordening in toepassing moeten brengen. Immers vrijwillig wer den slechts 38 o/o aangesloten. Voor alles om het gereduceerd tariéf in stand te houden moest worden opgetreden tegen hen, die bleven talmen. Bereids vond ook veroordeeling plaats voor het kan tongerecht te Tholen van hen, die zich niet wilden verklaren. Een en ander heefl tot gevolg gehad, dat thans vrij algemeen wordt aangesloten. Op dit oogenblik zijn reeds ruim 90 o/0 der verplichte per- Ceelen aangesloten of- voor aansluiting aangegeven. Naar het oordeel van het dagelijksCh bestuur kan thans echter ook met dit percentage nog geen genoegen worden genomen, daar de verordening algemeen is en willekeurige uitzonderin gen niet gerechtvaardigd zijn. Binnen heel kort zal men dus moeten komen tot algeheele aansluiting, welke ook in an dere gemeenten zal moeten volgen. De verordening toch is in elke gemeente dezelfde en waar de vennootschap de ver schillende gemeenten omvat zal te dezer zake één lijn gevolgd moeten worden,, wat ten slotte weer in het belang der waterleiding is. Thans worden ten op zichte der tarieven enkele bezwaren naar voren gebracht en deze zullen dan bij algemeene aansluiting opnieuw overwo gen kunnen worden. Dhr. van IJssel dijk onderschrijft het gesprokene dooi den voorzitter. Hij hoopt ook stellig, da den voorzitter Hij hoopt ook stellig, dat de betrekkelijke verordening algemeen, zooals het behoort, zal toegepast worden. De zaak der waterleiding staat daarmee m nauw verband en ook de billijkheid tegenover de ingezetenen éischt dit. Alsnu geeft de voorzitter het woord aan dhr. van IJsseldijk, vertegenwojordi- ger der gemeente op de vergadering van aandeelhouders der .Waterleiding-Mpij. Deze geeft thans een nauwgezqj ver slag van het verhandelde in de laatst gehouden vergadering van aandeelhou ders. Hij besluit zijn mededeelingen met de uitspraak, dat hij tot voor kort vrij sceptisch gestemd was omtrent de fi nancieele mogelijkheid der Mpij. Thans echter, nu de zaak der Waterleiding in een ander stadium is gekomen, kan hij de zaak veel gunstiger inzien. Wanneer men de verordeningen alge meen en behoorlijk uitvoert, zal men ook z.i. de tarieven nader in overweg'ng kunnen nemen. Maar vóór alles zegt hij is dan noodig, dat algemeen wordt aangesloten, dat het percentage van aan" sluiting wordt opgevoerd tot 100. De voorzitter dankt dhr. van IJsseldijk vooi zijn uitgebreid verslag en speciaal ook voor de woorden, welke bij in aansluiting daarmede heeft gesproken, want inder daad is algemeene aansluiting niet alleen in hét belang der Mpij., maar vooral ook in dat der gemeente. Daarna nog eenige zaken van administratieven aard en slui ting. RECHTZAKEN, Ter terechtzitting van den Politie-rech- ter te Middelburg van Vrijdag j.l., werd o m. behandeld de zaak tegen M. K., 24 jaar, werkman, wonende te Zierikzee, beklaagd van mishandeling van C. van Beveren te Zierikzee, op 22 April j.l. De Officier van Justitie eischte 14 da gen gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De uitspraak wat hier te genieten valt, wat pracht hier te zien is. Nooit zal ik dit eiland kunnen vergetenOok al om de be woners. Met allerlei stand ben ik in aanraking gekomen. i In ontwikkeling acht ik de arbeiders hier boven die van Holland te staan, al uit die zich nu ju!st niét in den door mij zoo zeer gewenschten organisatie vorm. En wat leert een gesprek met een heemraad of hoofdingeland van het Waterschap Scbjuwen Informeer eens naar den strijd tegen het water door hen gevoerd. Enorme sommen, honderd duizenden dikwijls, worden jaarlijks voor dezen strijd tegen den erfvijand besteed. En dat zonder ophef, zonder steun, met zóó weinig drukte, dat Zierikzeesche menschen en anderen dan de ingelanden en andere grondbezitters niets van deze groote zaken weten. En zulke groote practijken vereischen toch wel flinke, degelijke personen. Tus- schen deze uitersten in is het al hetzelfde. Het Lager Onderwijs moet hier uitstekend zijn geweest, om zooveel heldere be- lezen denkers te kunnen kweeken. Met voorbeelden, vergelijkende voorbeelden van den Politierechter luidde conform. Beklaagde was niet verschenen. De vergeten zwerver. De Officier van Justitie beeft aan den burgemeester van Baarn bericht gezon den, dat hij' in de zaak van den ver geten zwerver hooger beroep heeft aan- geteekend tegen het vrijsprekend vonnis der Utrechtsche Rechtbank contra den agent H. In verband met dit bericht is de agent H., die reeds een paar dagen weer in functie was, opnieuw geschorst. Voorts is de disciplinaire straf, die n« het vrijsprekend vonnis, den agent van der G. was opgelegd, weer voorloopig door den burgemeester ingetrokken. De zaak komt thans nu voor het Gerechts hof te Amsterdam. ONDERWIJS. Voor het onderwijzers-examen slaagde Vrijdag te Rotterdam o.a. de heer W. V. d. Bds te Ouwerkerk (Z.). BRUINISSE. Bij het te Roosendaal op 23 April 1.1. gehouden examen, vanwege het instituut Mercurius, behaalde dhr. M. Knop Pz. van hier het diploma voor re kening-cour ant-boekhouder. AANBESTEDINGEN. ELKERZEE. Bij de alhier gehouden aanbesteding van krachtvoeder vanwege den Kring Schouwen en Duivelend der ZlL.M. werd aannemer voor de levering van. 250000 k.g. lijnschilfers, de Zeeuw- sche Voeder- en Kunstmesthandel voor heen S. M. Boogerd te Zierikzee a 12,64 per 100 k.g. De veevoederfabriek Zeeland te Goes werd aannemer voor de levering van 30000 k.g. grondnotenmeel f 13,70 per 100 k.gv LANDBOUW ËN VEETEELT. Op midden-Flakkee sterven tegenwoor dig tal van varkens. De meeste dieren zijn binnen een paar dagen dood. Men denkt dat het vlekziekte is. Voor menig arbeider is de schade zeer groot, ajl is de marktprijs tegenwoordig laag. VERSCHILLENDE BERICHTEN. In brand geraakt. Tusschen Voorthui zen en Terschuur is een auto in volle vaart tegen een boom gereden en ver volgens in brand geraakt en totaal in vlammen opgegaan. De inzittenden, een Duitsche geneesheer, een dame en de chauffeur, werden ernstig verwond. Eerst genoemde had hevige brandwonden aan de armen bekomen, die door een dokter uit Bameveld zijn verbonden. Lieve vrouwtjes. Te Roermond bracht een 16-jarig meisje in een Lompensorteer- magazijn bij een twist een gehuwde vrouw twee ernstige messteken toe. In zorgwekkenden toestand werd de getrof fene naar het hospitaal overgebracht. INGEZONDEN STUKKEN. i' Buiten verantwoordelijkheid der redaetie). Copy wordt niet teruggeuond&n. Mijnheer de RedacteurI In het laatste No. van de „Nieuwsbode" komt in het verslag van de gehouden vergadering voor het Zeeuwsche Huldef betoon te Middelburg op 6 Augustus o.a/ voor, dat de heer Matthijsse het idéé ge opperd heeft om te trachten de smeden uic geheel Schouwen en Duiveland naar Middelburg te doen opgaan op dien da tum. Ik juich het idéé van den heer M. tegenover onze Koningin van harte toe, maar. zou het niet eenvoudiger zijn» dat hij alle smeden opriep en te bespre ken om op 5 Augustus als een man op te komen te Zierikzee, als H. M. ons eiland bezoekt? Waarom moet daarvoor opgegaan worden naar Middelburg? Dat* is tijd en geld vermorsen 1 We zouden juist, om ook het woord „bezuiniging" hier eens te gebruiken, dit zelfs nog kun nen uitbreiden en alle vakken van ons eiland hier doen vertegenwoordigen, dat zou evengoed een grootschen indruk ma ken en veel voordeeliger zijn! Laten wij, „verdrukte bewoners van 't eiland Schou wen en Duiveland", ons zeiven maar naar voren zien te brengen, dat kan ons mis schien nog heil brengen, maar in die groote massa loopen wij kans nog meer „verdrukt" te worden Met beleefden dank voor de plaatsing, Hoogachtend, Een Lezer. St.-Maartensdijk, 10 Juni 1924 Mijnheer de Redacteur! Beleefd verzoek ik U mij een plaatsje zou ik de bewering kunnen staven, dat dit eiland een voorlijke bevolking heeft, ondanks zijn isolement. (Of door zijn isolement Niet per auto, zoo'n brutaal ding, dat den heelen weg vraagt, stofwolken op jaagt en door zijn gevaarlijkheid de ouders in voortdurende onrust houdt over het lot van hun onderweg zijnd kroost ook niet per motor, die den sehök- kenden berijder zoo dikwijls doet ge lijken op een achtervolgden, snel vluch tenden schuldige per rijwiel moet dit oord doorkruist worcien, soms te voet. Stap zoo nu en dan af, maak een praatje met den veldman, of heraer of kooi- houder. Probeer een uitnoodiging te krij gen ter bezichtiging van de koo: (nooit er naar vragen, want het kooibezoek moet hooge uitzondering blijven). Zoo'n kooi zou een uitstekende plaats kunnen zijn voor herstelling van geschokte ze nuwen. Toon belangstelling voor sche per, hond en schaap. Leg U neder in het lange gras, om als Poot U te ver lustigen aan de rust, het gedfrtel of ge loei van het wel spaarzame vee. Volg op dijk of duin de vlucht der talrijke tfoor het onderstaande in het eerstvol gende nummer van Uw veelgelezen blad in te ruimen, waarvoor bij voorbaat mijn oprechten dank. Aan de ingezetenen van St.-Maartensdijk. Zooals u allen bekend is, zal H.M. de Koningin in het begin van Augustus a.s. een bezoek aan het eiland Tholen brengen en bij gelegenheid daarvan ook onze gemeente met Haar hoog bezoek v'ereeren. Naar ik verneem ligt het in de bedoeling van het te dezer plaatse be staande Oranje-Comité H.M. zoo schit terend mogelijk to ontvangen, iets wat ik ter zeerste toejuich. We weten ech ter allen, dat er om een schitterende ont vangst te bereiden, zeer veel gelcf noodig is en, waar nu de gemeenteraad zich op het mijns inziens zeer juiste standpunt heeft geplaatst, dat het daarvoor benoo- dlgde geld niet uit de gemeentekas mag gevoteerd worden, maar in ruime mate moet bijeengebracht worden door de enthousiaste ingezetenen, zoo zal het Co mité dus als van ouds weer met intee- kenlijsten langs de huizen gaan. Ter opwekking om deze lijsten met een flinke bijdrage te steunen het vol gende: Onder de vele titels die H.MS voert, behoort ook het praedicaat „Vrou we van St.-Maartensdijk'', een titulatuur, voortvloeiende uit de omstandigheid, dat H.M. bezitster is van een uitgestrekte op pervlakte landerijen, gelegen in de ge meente St.-Maartensdijk, bekend onder den naam van Kroon-Domein. Tot geen enkele gemeente van het eiland Tholen behooren zooveel goederen van de Kroon als juist tot St.-Maartensdijk; vrijwel al jjle goederen van H.M. op het eiland Tholen liggen in deze gemeente. Nu we ten de pachters van die landerijen bij ondervinding, dat zij vergeleken bij hen, die van particulieren pachten, zeer be voorrecht zijn. Kosten of moeite tot het ontvangen van éigenaars of eigenaressen heelemaal niet. Maar als nu de Hooge Eigenares voor het eerst en misschien voor het laatst in deze gemeente komt, waar haar uitgestrekte bezittingen l:ggen, dan niet waar moet Zij daarvan een schitterenden indruk meenemen, een in druk, waaruit voor H.M. dankbaarheid en hoogachting blijkt van hen wier Ko ningin Zij is, maar tevens van hen, die Zij' in staat stelt, het brood te verdienen op Hare goederen. Het is hier allerminst de bedoeling geld uit de zakken te klop pen, maar een stille wenk te geven de lijsten flink te steunen, opdat het Co mité in staat zij H.M. op waardige wijze te ontvangen. Vooral geldt deze wenk den pachters van boerderijen of groote oppervlakten van het Kroon-Domein. In de stellige gedachte dat dit inge- zondene bij zal dragen tot welslagen van het streven van het Oranje-Comité, teeken ik, hoogachtend, Een ingezetene van St.-Maartensdijk. BURGERLIJKE STANDEN. Over de maand Mei. KERKWERVE. Geboren: 24, Pieler? z. van J. Tuinman en D. K. den Haan; 29, Trijntje Janna, d. van C. Rotte en N. v. d. Vliet. Gehuwd: 7, L. W. van Kooten, 26 j. jm., en W. Landman, 25 j. jd.21, J. Koopman, 24 j. jm., en W. L. Men- heere, 24 j. jd.23, W. Boot, 27 j. jm., en P. M. Boot, 19 j. jd. RENESSE. Gehuwd: 16, Leendert de Ruijter, 26 j. jm., en Adriaantje Neeltje van Westenbrugge, 23 j. jd. NOORDWELLE. Geboren: 28, Johanna, d. van W. Verbos en J. W. Folmer. Gehuwd: 16, P. J. van den Hoek, 27 j. jm,, en L. J. Boot, 26 j. jd.; ^28, Pieter Gerrit Boot, 26 j. jm., en D!na IV. d. Panne, 26 j. jd. ELLEMEET. Geh.: 2, Johannes Schiette- katte, 27 j. jm., en Grietje Pieternella den Boer, 22 j. jd. THOLEN. Geboren: Melis, z. van J. Schot en D. v. Duivendijk; Mattheus, z. van C. v. Dijke en L. Verkamman. Overleden: L. Janssen, 39 j., echt. van Wl Bijl; A. Bijnagte, 43 j., z. van wijlen W. Bijnagte en J. Janssens; Willem Cor- nelisse, 68 j., echtg. van J. de Korte. Gehuwd: J. A. Comelisse, jm„ en M. v. Vliet, jd.; A. Bout, jm., en E. Cor- nelisse; G. Havermans jm., en E. Nus. ST.-MAARTENSDIJK, 12 Juni. Tarwe f 12,75—f 13,25, Rogge f 10,50—f 10,75Ha ver f 10,50—f 11kl. gr. Erwten f 19,50— f 20,50* Schokkers f 19f 20; Kroonerwten f 19f 20; br. Boonen. f,25f 28- per 100 K.G.; Boter f 1—f 1,10 per half K.G. Eieren f5— f5,50 per 100 stuks. vogels en beluister het gekabbel der gol ven en het geruisch der zee. Heb oog voor de kleurenpracht te land en het kleurengewissel le water. Bezie de ge wassen, informeer naar hun naam, hun stand en bestemming. Vestig Uw oog weer op de zilte plas, kijk naar de plompe toren, herinner U de verhalen over zeemeerman en zeemeermin. Na lang gedroom, gemijmer en gephantaseer staat U dan de eeuwenlange en steeds durende strijd van de bewoners tegen het water klaar voor den geest. Zóó krijgt dit eiland steeds grooter bekoring. En de verrassingen stapelen zich op. Zelfs ik, die al zoo lang hier ben en zoo "bij zonder ontvankelijk niet, werd dit voor jaar weer verrast door de opluikende, zich uitbreidende bollencultuur daar aan Westen-Schouwen, zeker wel een der prachtigste van de talrijke mooie hoekjes. Mijn laatste verrassing was de kennis making met de bijenteelt dichtbij. Én daarover zou ik een volgenden keer wel eens wat willen uitweiden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1