Zierikzeesche tffe Nieuwsbode abonnement: ADVERTENTIÊN i Vrijdag 13 Juni 1924. zierikzeesche courant. EERSTE BLADr rBONGERTMTN, Zierikzee. Heilgymnastiek. Massage. Herkeuring voor den dienstplicht. Algemeen Overzicht. BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. Prö« per 8 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor hot buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. BÜ oontract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11093. !n">ndln« °p den d»« T« »>*- Olr, 1. J, DE LOOZE Jr. Ull|.-Mul. H, J. KOSTEN. ™r Dre' Dit nummer bestaat uit 3 bladen. ZIJdie zich Tan af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot l Jnll a.s. ver schijnende nummers GRATIS. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de herkeuring van de voor de lichting 1925 dezer gemeente ingeschreven personen, door of omtrent wie een nieuw geneeskundig onderzoek is aangevraagd, zal plaats hebben op 2 Juli 1924, des voormiddags 10 uur, te Middelburg, in het Gymnastieklokaal aan de Groenmarkt. Vorenbedoelde ingeschrevenen, die moch ten wenachen het onderzoek te ondergaan voor een anderen keuringsraad, kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot den Voor zitter van den raad, voor welken zy zouden moeten verschijnen. Het verzoekschrift kan ongezegeld zijn, doch moet gefrankeerd verzonden worden. Zjj zyn niet verplicht tot het ondergaan van een nieuw onderzoek voor den keurings raad te verschijnen. Evenwel zullen zij, zoo zy zich aan dit nieuwe onderzoek niet onder werpen, voor geschikt worden gehouden. De uitspraken van den kerkeuringsraad worden in het openbaar medegedeeld Zierikzee, den 12 Juni 1924. De Burgemeester, A. J. F. FOKKER VAN CRA.YESTEYN VAN RENGERSKERKE. Wanneer deze regelen onder de oogen onzer lezers verschijnen, heeft Franlerijk reeds een nieuwen president, want heden middag heeft te Versailles de verkiezing voor 't hoogste ambt in Frankrijk plaats. /Deze verkiezing was noodig door 't nog vrij plotseling aftreden van president Millerand, die deze week zijn ontslag brief bij de Kamers indiende en d:e aan het Fransche volk een brief heeft ge richt, waarin de door hem aangenomen houding wordt uiteengezet. Hij verdedigt zijn tactiek tegenover politic: als Her- riot, die zijn aftreden eisc'hte onder een volgens de grondwet niet te rechtvaar digen voorwendsel. Het ministerie-Marsai, dat bereid bleek het door Millerand ingenomen standpunt in de Kamer te verdedigen, vormde alleen de zoo zeer gewenscJhte schakel om met eere het Elysée te verlaten, zoodat naar alle waarschijnlijkheid dit gelegenheids kabinet geen lang politiek leven zal be schoren zijn. Thans strijden Painlevé, voorzitter der Kamer, en Domergue, president van den Senaat, om de eer het hoogste ambt van Frankrijk te mogen bekleeden. Ook in Japan heeft een kabinetswis seling plaats gehad, die, behalve voor het binnenland, mogelijk ook voor het bui tenland van belang zal kunnen worden voornamelijk Wat betreft de tegenover Amerika aan te nemen houding inzake de immigratiewetten, welke, niettegenstaande het veto van Coolidge, toch aangenomen zfijn. Zooals begrijpelijk heeft dezen maat regel om ongewensóhte Oostersche ele menten te weren in Japan kwaad bloed gezet, omdat men de naar Europeesch model beschaafde inwoners van het land van den Mikado op één lijn stelde met andere, onbeschaafde Oosterlingen, het geen voor den nationalen trots der Ja panners grievend moest zijn. Redenen van edonomischen aard heb ben tot deze uitsluiting geleid, omdat de sobere Oosterling met zijn lagere loon eisehen den Amerikanen groote comciur- rentie aandeed in Californië en andere kuststaten van den Pacific. f)e toch al niet te beste verstand houding tusschen deze twee mogendheden zal door dezen maatregel er niet inniger op worden, hetgeen in 't algemeen zeer te betreuren valt, want de Washington- sche conferentie, die vlootbeperking ten doel had, zal nu wel niet langer gehand haafd worden dan tot de contractueel overeengekomen datum. Verliooging tabaks-aeejjns. Versdienen is de memorie van toelich ting op het wetsontwerp tot verhooging van den accijns op tabak. Voorgesteld Wordt een verhooging tot 15 pCt. van den kleinhandelsprijs, behalve van dien van sigaretten, waarvan de accijns 25 pCt. zal bedragen. De minister van finan ciën verwacht daarvan een hoogere op brengst van 9 millioen. Bedoelde op brengst blijft ongeveer 6 millioen bene den het bedrag, dat de minister zich oor spronkelijk voorgesteld had uit den ver hoogden tabaksaccijns te kunnen verkrij gen. In verband met andere voorzienin gen op belastinggebied, die in vergevor- den staat van voorbereiding zijn, heeft de minister gemeend, daarin voorlooplg te kunnen berusten. Tweede Kamer. Vervolg zitting uan Woensdag. Bij de beihandeling van 't ontw. Koelie ordonnantie van mr. van Blommensteijn, verdedigt de heer Scheurer afschaffing der poenale sancties zij het in meer ge matigd tempo. De heer Gerritsen deelt het standpunt der regeering die de poenale sanctie wdl handhaven, omdat de ontwikkeling der buitengewesten daarvan afhankelijk is. Spr. is tegen herziening der koelie-or donnanties om de 5 jaar, omdat de ze kerheid voor den werkgever daardoor verdwijnt. De regeling dezer materie be hoort bovendien uitsluitend tot het ter rein der Indische wetgeving. De heer Lo- vink steunt het systematisch aansturen óp afschaffing der poenale sancties. De heer van Ravesteijn steunt de con clusies der minderheid, d:.e in 5 jaar de poenale sanctie wil afschaffen. De heer Feber acht de voorloopige, handhaving der poenale sanctie noodig, doch wenscht haar te verzachten en langzamerhand af te schaffen. Hij be veelt bevordering der kolonisatie aan. De heer Schaper verdedigt de minderheids conclusies, die afs'cthaffing der sanctie in 5 jaar vragen. De heer van Rijckevorsel verdedigt de meerderheidsconclusies tegen de he denmiddag geoefende critiek. De heer Marchant ziet in de poenale sanctie een middel dat zoo spoedig mo gelijk uit de beschaafde wereld dient te verdwijnen. De heer Dresselhuijs is hel goeddeels eens met de redevoering van den heer Gerritzen. De vergadering wordt tot Donderdag verdaagd. Dan is de minister aan bet woord. Zitting uan Donderdag 12 Juni. In den aanvang der vergadering spreekt de voorzitter een gedachteniswoord naar aamleiding van het overlijden van jhr. mr. A. F. de Savomin Lobman, dien hij teekent als een aristocraat van geboorte, karakter en beschaving, wiens standvas tigheid in de eigen beginselen hem ken merkte als werkelijk een groot staats man. Minister Ruys de Beerenbrouck sluit zich bij de huldiging namens de regeering aan. Met grooten weemoed herdenkt hij het zware verlies voor het vaderland. Het debat oveï de koelie ordonnantie van mr. van Blommestein wordt voort gezet. Minister de Graaf acht de poenale sanc tie noodig, zoolang zich geen blijvende bevolking heeft gevestigd. Zij is niet im moreel, maar biedt slechts waarborgen voor het nakomen van contractueele ver plichtingen. De tegenwoordige toestanden kunnen thans reeds den toets van kritiek doorstaan, waar arbeidsinspectie voldoen de is vertegenwoordigd. Laakbare han delingen zullen ook zonder poenale sanc tie blijven bestaan. De minister zegt toe, dat hij den gou verneur-generaal zal uitnoodigen eventu eel aan te nemen meerderheidsconclusies uit te voeren. Zoo breed mogelijke her ziening der koelie-ordonnatie ligt in het voornemen van den gouverneur-gene raal. Een permanente studiecommissie voor Sumatra's Oostkust zou kunnen wor den benoemd. De heer Scheurer verdedigt 't amen dement om periodieke herziening om de 5 jaar te doen plaats hebben, met de be doeling de poenale sanctie geleidelijk af te schaffen. Bij de replieken betoogt de heer Mar chant, dat aanvaarding der meerderheids conclusies een voortdurende prikkel voor de Indische regeering zal zijn om zich naar de afschaffing van de poenale sanc tie te haasten. f De heer Scheurer verduidelijkt de be doeling van het amendement, n.l. vast te stellen, dat in 1930 't plan zal worden ontworpen, volgens hetwelk geleidelijke afschaffing der poenale sanctie zal plaats hebben. Het amendement-Scheurer wordt door de commissie overgenomen. De minder- hëidsconclusies worden verworpen met 59—14 stemmen. De meerderheidsconclusies worden z. h. s. aangenomen. Bij het wetsontwerp Ruilverkaveling beveelt de heer Weitkamp ongewijzigde aanneming aan. De heeren Duymaer van Twist en Van Sasse van IJsselt steunen het ontwerp, ondanks eenige bezwaren. Dhr. Braat heeft overwegende bezwaren. De minister van binnenl. zaken be toogt, dat het de bedoeling van dit wets ontwerp is, dat alles uit den weg wordt geruimd wat de productiviteit van 'den bodem vermindert. Te 5.45 uur wordt üe zitting verdaagd'. ZIERIKZEE. Bij den ,uitgever J. J. \r„ d. Peijl te Ierseke verscheen een tekst boekje van de b'ij hem verschenen' 8 Zeeuwsche liederen, waarvan de eerste 6 verkrijgbaar zijn met pianobegeleiding- (tweestemmig met noten- en cijfermu- ziek); de twee andere zijn voor piano en solo-stem. Deze liederen van den heer D. A. Pol dermans te 's-Gravenpolder, getoonzet Asthma, Bronchitis of andere ziekten der ademha- hngs organen kunnen Uw leven vergallen. Voor de prikkelende hoestbuien die U 's nachts uit den slaap houden is er één beproefd liddel: AKKER's Abdijsiroop door den heer A. Lijsen te Middelburg, zijn opgedragen aan den Commissaris der Koningin in Zeeland. De heer Poldermans is ook in onze streek geen onbekende, daar Zijn win tervoordrachten in het Zuid-Bevelandsch dialect zeer in den smaak vielen. 'De twee liedjes „Grootje" en „Klaos en z'n Ammonika" lijken ons bizonder geschikt om eens nader in studie te wor den genomen. In verband met de vermoedde po ging tot inbraak, in dén nacht van Maan dag op Dinsdag, in sJe N.V. Vruchten wijn- en Conservenfsbriek, is door de politie aangehouden de 17-jarige A. J. B. alhier, welke na verhoor door den politie commissaris bekende in 't kantoor van bovengenoemde fabriek te hebben inge broken. Na deze bekentenis werd hij op vrije voeten gesteld. De „Hydrograaf' vertoefde gisteren tijdelijk in de haven op haar proeftocht in verband met het komende Kon. bezoek. KERKWERVE. Een dezer dagen wer den op de begraafplaats alhier, van wege de Duitsche regeering grafsteenen gelegd op de graven van de in 1918 in deze ge meente aangespoelde lijken van 2 Duit sche militairen. Het is zeker een min of meer schrale troost, maar een troost is het toch zeker voor de ouders, dat zij weten, waar hun zonen een graf vonden, hoewel ver van hun vaderland, tegenover de zoo heel velen, van wie nooit meer iets is gehoord. ZONNEMAIRE. Zondag 15 Juni doet onze veldwachter J. v. d. Velde voor den laatsten dag dienst. Met pensioen verlaat hij dan onze gemeente, om zich te Brouwershaven te vestigen. Zonnemaire ziet in hem een algemeen geacht politie man en burger heengaan, die door zijn waardig optreaen bij superieuren en bur gers eerbied afdwong. Door zijn getrouwe plichtsbetrachting en door zijn rechtvaar dig. en tactvol optreden maar vooral ook door zijn gansche persoonlijkheid, ver wierf hij zich de algemeene achting en sympathie der weldenkende burgers. Bo vendien was hij door zijn uitgebreide kennis en door het groote vertrouwen, dat hij algemeen genoot, op velerlei ge bied de gewaardeerde^, raadsman en vraagbaak. Noode zien wij hem dan ook onze .gemeente verlaten, omdat hij een ledige plaats achterlaat, welke hij 28 jaren lang met veel eere en onafhanke lijkheid vervulde. Dat hij te Brouwers haven nog een lange reeks van jaren als ambteloos burger moge genieten van zijn verkregen pensioen, is onze welgemeende en hartgrondige wensch ST.-ANNALAND. Na langdurige onge steldheid overleed hier Woensdagmiddag in den ouderdom van bijna 73 jaar de heer L. Polderman. Sedert 27 November 1902, toen de overledene geïnstalleerd werd als lid van den gemeenteraad in plaats van den overleden heer Jac.s Sla ger, is hij lid van den raad geweest. Als zoodanig is hij ook eenige jaren lid ge weest van het weezen-armbestuur, ook als voorzitter ervan. Bij zijn benoeming tot wethouder in Sept. 1919 moest hij daar echter voor bedanken. Na het aftre den van burgemeester Bierens nam de heer Polderman bijna een maand het ambt van burgemeester waar. Nog on langs werd hij herkozen ais lid van het college van zetters. Vele jaren was hij ook lid van het bestuur der Ned. Herv. Kerk als notabele. Na eenige weken ziek te zijn geweest, bezocht hij den 22en Januari van dit jaar alweer de verga dering varf" den gemeenteraad, de beide volgende kon hij echter niet bijwonen. Hoezeer de andere leden van het dagel. bestuur op zijn aanwezigheid gesteld wa ren, bleek den laatsten tijd, toen er meer malen te zijnen huize werd bijeengeko men. Hij was een bezadigd man, wars van alle drijverij en zeer goed op de hoogte van de toestanden in onze ge meente en we zeggen geen woord te veel als we beweren, dat met den heer Pol derman een burger is heengegaan, die zich zeer verdienstelijk jegens de ge meente van St.-Annaland heeft gemaakt. OUD-VOSSEMEER. Er is een oproep geplaatst voor secretaris-ontvanger van het Fonds Huijsen van Kattendijke tegen een belooning van pl.m. f 50 per jaar; de vacature is ontstaan door bet bedan ken van den heer De Graaff. Naar men ons mededeelt, heeft het zenden van de vriendschappelijke circu laire aan de nog niet aangeslotenen bij de waterle'ding, zeer weinig succes ge had, deer er zich, slechts enkelen voot aanmeldden. Een scherpe tegenstelling met de naburige dorpen St.-Annaland en Stavenisse, waar na de ontvangst van een dergelijk schrijven onmiddellijk haa3t algemeene deelname kwam. Nu zal het gemeentebestuur verplicht zijn andere maatregelen te nemen. RECHTZAKEN. De inbraak te Kampen. Voor de rechtbank te Zwolle diende Donderdag de zaak tegen B. H. W., 38 j., koopman te A'dam, G. P., 32 j., monteur te Amsterdam en H. B., 38 j., koopman te Kampen, allen gedetineerd in het HuiSi van Bewaring te Zwojle. Zij staan terecht dat zij in den nacht van Zondag 25 op Maandag 26 Nov. j.l. te Kampen te zamen en in vereeniging diefstal hebben ge pleegd in het kantoor van de Nederl. Bank, waar een hoeveelheid papiergeld, bankbiljetten en zilverbjons tot een be drag van f74.000, en een linnen zak met 500 daarin geborgen zilveren guldens# werden gestolen. Na het getuigenverhoor eischte de Offi cier van Justitie tegen alle 3 beklaagden 5 jaar gevangenisstraf. De beide verdedigers vroegen Voor hun cliënten vrijspraak en onmiddellijke in- vrijheidssteiling, welke door de Recht bank geweigerd werd. AANBESTEDINGEN. ZIERIKZEE. 'Het Dag. Bestuur van het Waterschap Schouwen heeft Donderdag j.l. volgens Bestek No. 550 aanbesteed: Het onderhoudswerk en leverantiën, be- hoorende tot de gewone Aarde-, Rram-, Rijs- en Steenglooiïngswerken aan de zee dijken van hel Waterschap Schouwen gedurende 1924 in 6 perceelen. Aangeno men door: le perceel: J. F. Fondse, Kerkwerve f 300 2e perceel, id. id.,, f 200;1 3e perceel, J. de Oude, id. f 450; 4e perceel, M. v. d. Velde", Bruinisse, f 1805; 5e perceel, Basalt-Mjaatschapplj Rotterdam, f 8,33 'per ton; 6e perdeel, M. v. d. Velde, Bruinisse, f 787. Door het bestuur van het waterschap Poortvliet werd Woensdag 11 Juni aan besteed het bouwen van een ambtenaars- woning met directiekamer. Voor de massa, ■werd ingeschreven door: P. J. Deurloo te Tholen, voor f7348; A. du Burck (zon der verf werk) 18181; M. van Driel te Oud-Vossemeer voor f8140; W. Gunther te Poortvliet, voor f8135,50; M. Suurland te Scherpenisse, voor f7453; Iz. Nortier te Poortvliet, voor f7653; G. K. Krijger te Poortvliet, voor f7543; Schieman te St.-Maartensdijk, voor f6930. Afzonderlijk voor ijzerwerk: D. Kesteloo te Poort vliet f395,50 en: J. P. Gebraad te Poort vliet, f200; voor timmerwerk: M. Van Driel f3095; I. Nortier f3144; voor met selwerk: W. Gunther f4090 en G. Krijger f3585; voor verf werk: J- C. Endhoven f615. Aan Schieman is het werk gegund. VERKOOPINGEN, ENZ. ZIERIKZEE, 11 Juni. Ten overstaan vah den notaris H, J. van Nouhuys en ten ver zoeke van de erven van den heer A. Hout kamp, werd heden alhier in het openbaar verhecht: Gras voor f48 en f63, Lucerne- Wlaver vioor f142 en f147. Alles per Ge- met. RENESSE, 6 Juni. Ten overstaan van notaris J. C. Dalebout werden voor de onherroepelijk gemachtigde van Ji K. Dambruhv in het publiek verkocht: 1. Een woonhuis-' met schuur, erf. tuin eh boomgaard aan. den Hoogenzoom, waar op 1277 fruitboomen en zwarte befesen, ter grootte van 3.60.10 H.A. voor f 14850 Toebeding f 100; 2e. 23.212 H.A. bouw en weiland en jarige- boomgaard (polder- grond) voor f 7799,41 (f 140 per gemet). Toebeding f 100; 3e. een woonhuis met schuur, wagenhuis, karnmolen, erf en "weiland aan den Molenweg, groot 4<72.81 H.A. voor f 7100; toebeding. f 120. nieuw! A.j.p.'s ONDERWIJS. Voor het prop. examen civiel-ingendeur is aan de Tech. Hoogeschool o.a. geslaagd dhr. J. W. C. baron van Dedem, ge boortig van Zierikzee. Voor de examens ter verkrijging van een diploma m'. u. 1. o. hebben zich dit jaar'ongeveer 4200 candidaten aangemeld. KERKNIEUWS. Nad. Herv. Kerk. Beroepen: Te Schoonebeek en te Sluip wijk, cand. A. J. Hoekzema te Nij'kerk (Veluwe). Te Rhijnsburg, A. Altena te Balk. ZIERIKZEE. Naar men ons van be voegde zijde mededeelt, hoopt Dr. J. Hel der niet 1 (maar 3 Juli Zijn 60-jarig ambts jubileum te herdenken. Zondag 22 Juni 's avonds 6,30 ure, hoopt ds. Jac. Poort te Eikerzee, alhier een afscheidspredikatie te houden. Geref. Kerk. Beroepen: Te Hazerswoude, dr. S. P. Dee te Dwingeloo. Te Drachten, J. H. Kuiter te Winsum. Te Warns, J. B. Vanhaelen, ciand. te Alblasserdam. Te Boornbergum (Pr.) en te Wons ci.a. (Pr.), Cand. P. de Feyter te Axel. Bedankt: Voor Hoogeveen, R. Ham ming te Doorn. Geref. Gem. Beroepen: Te Grand Rapids (N.-A.), J. Vreugdenhil te Borsselen. Bedankt: Voor Bruinisse, J. Vreugden hil te Borsselen. MET GECONF'JTE VRUCHTEN PREDIKBEURTEN. Zondag 15 Juni te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, dr. Weeda. Kleine Kerk. 10 ure, ds. de Roode. Luthersche Kerk. 10 ure, ds. de Jongh. Geref. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, 2 en 6 ure, Leeskerk (o. t.) Evangelisatie Jeruöl II. 10.30 en 7 ure, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, gew. tjjd, Leeskerk. SPORT. D© Postduiven vereeniging „Prins Hen drik te Zierikzee, hield Zondag 8 Juni j.l. een wedvlucht van Corbeil. Afstand 425 K.M. In de vlucht 19 duiven. Wind Zuid-West. Uitslag: J. Luijendijk 11.17.21*/* (le pr.), F. Sikkelerus 12.22.10 (2e pr.); J. Luijendijk 12.33.30 (3e pr.); B. Post 12.44.55 (4e pr.); H. Padmos 11.19.21/2; idem 11.48.33; P. Hillebrand 12.54.201/2; B. Rommers 1.19.56; J. Luijendijk I.34.I1/2; B. Post 1.59.2; W. F. v. d. Ende 2.38-34; H. Padmos 3.6.11/2- SIRJANSLAND, 7 Juni. Uitslag voet balwedstrijd S.F.C. I—Zierikzee II: 1—3. Bij 't op 2den Pinksterdag te Ber- gen-op-Zoom gehouden concours Hippi- que behaalde o. a. de heer M. J. Stoutjes- dijk te Tholen twee eerste prijzen en wél bij het Nationaal Concours voor 't schoon ste tweéspan merriën en bij dat voor het beste vierspan merriën. VAN HEINDE EN VERo Te Berlijn is dezer dagen een druk bezochte bijeenkomst van Russische mo narchisten gehouden, waar ook groot vorst Nicolajewitsj vertegenwoordigd was. Het „Berl. Tagebl." verneemt via Belgrado, dat in geheel Roemenië de staat van beleg is afgekondigd. Alle ver gaderingen zijn verboden en er heerscht een strenge censuur. Tengevolge van het uitstroomen Van mijngas in de mijn Egmond te Gothen burg (bij Breslau) hebben 37 mijnwerkers in levensgevaar verkeerd. Dertig hunner zijn gered, doch zeven mannen zijn om gekomen. In de Ital. provincie Treviso heeft een cycloon gewoed, een troepje kinde ren werd omvergeworpen, waarvan er 1 tegen een in volle vaart zijnden trein werd geworpen, welke het kind verplet terde. Herriot, de a.s. Fransche premier, heeft verklaard, dat hij binnen tien da gen naar Londen zal gaan, ter bespreking van de herstelkwestie. Tienduizend Indianen in de Ver- eenigde Staten hebben hun eerste natio nale „pow-wow" (politieke bijeenkomst) gehouden te Tulsa in den staat Oklaho ma; Sinds dé „blankgezichten" op Ame- rikaanschen bodem landden, is er nog nooit zulk een massameeting van Rood huiden geweest. Sinds Zondag j.l. worden herhaalde aardschokken in Bosnië en Herzegowlnja waargenomen. Tot heden toe is slechts eenige materieele schade veroorzaakt. Op sommige plaatsen ontstond een paniek onder de bevolking. Uit Napels wordt gemeld, dat sinds eenige tijd de Vesuvius weder in wer king is. Er hebben zich twee nieuwe kra ters gevormd. WDSUIBULENDE BERICHTEN, Belasting op het dansen. De gemeente raad van Hengelo (Gld.) 'heeft besloten een belasting in te voeren op 't verlee- nen van dansvergunningen, welke naar gelang der grootte der lokaliteit zal be- (dragerf f 5 a f 2|5. Ook voor uitvoerin gen gevolgd door bal zal belasting wor den geheven. De vechtpartij in Den Haag. Vier van de zes Brabantsche grasmaaiers, die in den nacht van Zondag op Maandag be trokken zijn geweest bij1 een bloedige vechtpartij aan den Loosduinschen weg in Den Haag, zijn op vrije voeten ge steld. Er is evenwel tegen hen proces verbaal opgemaakt. De twee andere gras maaiers Zijn in voorloopige hechtenis ge steld. Flnanol8el Nieuw». Nationale Bankvereenlatng. Aan het jaarverslag over 192R der Nationale Bankvereeniging ontleenen wij het navolgende: Ook ia 1923 bleef de ma laise voortduren. Toch valt eenige ver betering waar te nemen. De ontwikkeling van ons bedrijf over het afgeloopen jaar

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1