Zierikzeesche (8 Nieuwsbode il Woensdag 11 Juni 1924 zierikzeesche courant. advertentie** t dienstplicht. ABONNEMENT: PrQ§ per 8 maanden f 1,50, franco per poot f1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Haandag, Woensdag on Vrijdag. van 1-^3 régels 60 ote. vas i rególa en daarboven 20 cta. ?oi regel. Eeolames 30 ota. p. regel. By contract belangryko korting. 80ste JAARGANG. No. 11092. lE2ondln* °p Dir. J, DE LOOZf Jr. Illfe-Mul. J. KOSTE». e"y' ™r ZU, die zich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot l Jnll a.s. ver schijnende nummers GRATIS. Gevonden voorwerpen Een zilveren halskettinkje, een gouden ringetjeeen meseen band van een mantel, een kerkboek, een dop van een autotwee paar kindersokkenporte- monnaios. De Commissaris van Politie, B. P. BRONS. Hoestere reinigt Uw keel van het vastzittende •Hjtn en verruimt Uw borst met AKILER' Abdijsiroop ide 1 Jhet'ï&a&e/lA krüqen Irek ----- j/robeerl ze heden Inschrijvingsregister en alpha- betlsch register. De BURGEMEESTER van Zierikzbb maakt bekend, dat het inschrijvingsregister voor de lichting 1925 met het daaruit opgemaakt alphabetisch register gedurende tien dagen, van 11 Juni tot en met 20 Juni a.s., ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt. Tegen deze registers kan binnen dien tgd bezwaar worden ingebracht bij een met redenen omkleed verzoekschrift. Dit moet bij den Burgemeester, ter secretarie dezer gemeente worden ingediend. Aan den ver zoeker wordt een bewijs van ontvangst afge geven. De Burgemeester zendt het verzoek schrift aan den Commissaris der Koningin; deze beslist bij een met redenen omkleed besluit. Het verzoekschrift behoeft niet gezegeld te zijn. Zierikzee, den 11 Juni 1924. De Burgemeester, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. BINNENLAND. Uit liet drukkersbedrjjf. De federatie der werkgeversorganisa ties in het boekdrukkersbedrijf heeft aan de hoofdbesturen der werknemersbonden bericht gezonden, dat het de huidige col lectieve arbeidsovereenkomst met ingang van 3 Januari 1925 wenscht te beëindi gen. Zij verklaart zich evenwel bereid, over een nieuwe overeenkomst met de gezellenorganisaties te onderhandelen. Invaliditeits- en Ouderdomswet. Naar „De Msb." verneemt, heeft de Mi nister van Arbeid na overleg met den Mi nister van Financiën beslist, dat een zeer gToote vereenvoudiging zal aangebracht worden in de uitvoering van de Ouder domswet en de Invaliditeitswet wat be treft de uitbetaling van de rente, zoowei aan hen die daarop op grond van de oude I. W. (artikelen 369 en 370) als de Ouderdomswet als de nieuwe Invaliditeits wet recht hebber. Deze maatregel treedt reeds 1 Juli a.s. in werking en beteekent, dat de rente, welke nu iedere week werd uitbetaald, dan om die vier weken be schikbaar zal zijn, in vier wekelijkschen termijn zal worden uitgekeerd. De rege ling zal voorts zoo getroffen worden, dat de uitbetaling in het midden van 't vier- wekelijksch tijdvak, waarover de rente loopt, geschiedt. Ten einde de rente trekkers zooveel mogelijk gelijkmatig over de verschillende betaaldagen te verdeelen, zullen in Juli en Augustus verschillende overgangsmaatregelen noodiig zijn om de gewenschte verdeeling te verkrijgen. Het schijnt in de bedoeling te liggen daarvAn aan de rentetrekkers individueel mede- deeling te doen. Bezuiniging op subsidies. De Ministerraad heeft in beginsel be sloten, dat van Rijkswege gesubsidieerde instellingen voor haar bezoldigd perso neel eenzelfde salarisvermindering zul len moetenvinvoeren, als voor de Rijks ambtenaren vastgesteld. De hieruit te ver krijgen besparingen zullen tot verdere verlaging van subsidie aanleiding kunnen geven. I Salariscongres rijkspersoneel. Het dagel. bestuur van de Centrale van vereenigingen van personeel in 's rijks diienst heeft in zijn dezer dagen gehouden vergadering besloten, de besturen van de 34 bij de Centrale aangesloten vereenigin gen in een vergadering bijeen te roepen op 20 en 21 Juni a.s., teneinde den toe stand te bespreken, waarin de personee- len, door haar vertegenwoordigd, zullen Jtomen te verkeer on, indien de wijzigin- Doorzitten bij wielrijders - Stukloops» - Schrijnen en Smetten der Huid - Zonne brand - Doorgeloopen Branderige Voeten verzacht en geneest men met PUROL. gen van het Rijksbezoldigingsbesluit en de Pensioenwet voor burgerlijke ambtenaren in vervulling zouden gaan. Op deze vergadering zal mede het ad vies van den rechtskundig adviseur in zake 't aangaan van een procedure tegen den Staat over de op 1 Mei j.l. ingetreden korting op de salarissen worden behan deld. i 1 Mr. P. J. Troelstra. i Het Volk meldt, naar aanleiding van het bericht van de „Tel.", dat mr. P. J. 1 Troelstra aan partijbestuur en Kamerfrac tie als zijn bedoeling medegedeeld heeft, met ingang van het nieuwe parlementaire zittingsjaar, dus in September, 't voor zitterschap der Kamerfractie neer te leg gen en tegen het begin van het volgend kalenderjaar, dus in Januari, het lidmaat schap der Tweede Kamer. Dat de heer Stemhuis zijn opvolger zou worden spreekt het blad tegen, mede omdat deze geen lid der Tweede Kamer is, noch het in de loopende parlementaire periode kan worden, zoodat het voorzitterschap der Tweede Kamer-fractie hem niet opgedra gen zou kunnen worden. Het blad voegt er nog aan toe, dat de heer Troelstra voornemens is, 't lidmaatschap der hoofd- redactie van „Het Volk" te blijven Ver- 1 vullen. j Salaris herplaatste wachtgelders. Naar de „Msb." verneemt, heeft de Ministerraad de vraag onder de oogen gezien, of aan wachtgelders ingeval vaD herplaatsing in 's Rijks dienst, een salaris moet worden toegekend, berekend op een diensttijd met medetelling van hun vroe ger als ambtenaar doorgebrachte jaren, dan wel of de herplaatste kan beschouwd worden als een ontslagen ambtenaar, zoo- dat men bij het bepalen van het salaris in de nieuwe betrekking geheel vrij staat. De Ministerraad heeft beslist, dat dit 1 laatste standpunt 't juiste is. Het salaris van den nieuw aangenocmene moet voor ieder geval afzonderlijk worden bepaald en dient verband te houden met 's mans capaciteiten en den aard der te verrichten Werkzaamheden. Tweed® Kamer. Veru:lg zitting van Vrijdag' j.l. Mej. Westerman verdedigt een amen- 1 dement om Gedep. Staten de bevoegd- heid te verleenen, schoolstichting te ver- blinderen, wanneer binnen 4 K.M. een an- dere school van dezelfde of verwante 1 richting staat en om scholen van de zelfde of verwante richting b'nnen 4 K.M. afstand te combineeren. De heer Gerhard verdedigt een sub amendement om 't advies van den On derwijsraad in te winnen voor het ne- men der beslissing. De heeren Tilanus, van Wijnbergen en Rutgers bestrijden het amendement op princ'ipieele gronden. Het is in strijd met de Grondwet. De minister is eveneens tegen het amendement, dat ook praotisch geen ef fect kan sorteeren. De heer Marchant en Gerhard verdedigen 't amendement, dat met 5731 stemmen wordt verwor" pen. i De heer Rutgers verdedigt een amen- dement om1 voor de laagste vier klassen halveering der schooltijden mogelijk te maken. Na bestrijding door den Minister wordt het verworpen met 7216 stem men. Op art. 9 licht de heer Snoeck Henkemans twee amendementen toe om in artt. 198 en 203 den datum 1 Jan. 1930 op te nemen. De j minister laat de beslissing aan de Kamer over. Het eerste amendement (vóór 1930 geen verplicht 7e leerjaar) wordt verworpen met 59—28 stemmen. Het tweede amendement (voor 1930 geen splitsing of opheffing van M.U.L.O.- Scholen) wordt aangenomen met 4938 stemmen. Het wetsontwerp wordt aan- genomen met 57 tegen 30 stemmen. Rechts legen links. Uit Stad en Provinoie ZIERIKZEE. Dezer dagen as op de Waag alhier een varken gewogen, dat het buitengewone gewicht had van 760 pond. Vermoedelijk in den nacht van Maandag op Dinsdag heeft wederom een' poging tot inbraak plaats gehad in die N-V. Vruchtenwijn- en Conservenfabriek, staande aan den Kadeweg onder deze ge meente. Een der ruiten uit 'een kantoor- raam is ingedrukt, doch een verdere po ging is waarschijnlijk niet' gedaan. De stukken glas zijn op eeniigen afstand van het gebouw teruggevonden. De politie doet ijverig nasporingen. 'Opgericht is een Provinciaal Co mité als onder-afdeeling der centrale com missie tot het aanbieden van een natio naal huldeblijk aan de Noord- en Zuid- Hol]. Redding-Mpij. en de Zuid-Holl. Mpij. tot redding van schipbreukelingen bij haar 100-jarig b'estaan, hetwelk in het eind van dit jaar herdacht wordt. Beschermheer is Z.K.H. Prins Hendrik. In "het eere-comité hebben zitting de mi nisters Ruijs, Westerveld en van Swaay en dr. van Leeuwen, vice-president van den Raad van State. Het uitvoerend Co mité voor Zeeland bestaat uit C. A. v. Woelderen, voorzitter) I. van Waarde, secretaris en mr. G. J. Sprenger, Mid delburg. Als leden hebben in het Prov. Comité zitting de heeren W. G. Boot, G. v. Rees, J. A. v. Zuijen, resp. burge meester der gemeenten Burgh, Poortvliet en Scherpenisse en Haamstede, en mr. S. R. Bakker, kantonrechter te Zierikzee. Wanneer in stormachtige winternach ten een schip op een bank loopt, trekken onze dappere helden der zee er op uit, niet terugdeinzend voor de golven om de bemanning van het in nood verkeerend schip af te halen. Meermalen wordt zoo'n boot 5 oï 6 maal teruggeslagen, komen de mannen met bevroren ledematen thuis en moet een nieuwe equipage opgeroe pen, om nog een laatste, gelukkig vaak geslaagde, poging te doen. We weten maar al te goed hoevelen in die honderd jaren zijn omgekomen bij hun helden werk en het is ook om hun nagedach tenis te eeren, dat hier een beroep ge daan wordt op de offervaardigheid van hen, welke sympatbiseeren met dit doel. De firma C. J. van Houten Zoon te Weesp zendt ons „Ons eigen tijd. schrift", het orgaan der firma, dat gra tis te bekomen is bij gebruik van de, door deze firma in den handel gebrachte Tijdschriftdoos''. Deze doos bevat een bon voor het Juli-nummer, het welk na opzending der bon gratis wordt toe gezonden. Door geregeld gebruik van deze üacaosoort of bonbons kan men een, geheelen jaargang van dit aantrekke lijke tijdschrift verwerven. Het blad, dal ondtr leiding staat van den ook 'hier bekenden folklorist, D. J. v. d. Ven, bevat naast allerlei wetens waardig, o.a. een geïllustreerde bijdrage van H. van Boven en als losse plaat een penteekening voorstellend „Zomermiddag in ons waterland''. RENESSE. Donderdagnamiddag waren de heeren Sietema, veeteeltconsulent te- Middelburg en J. Versluijs van Seroos- kerke (W.) aanwezig voor de jaarlijksche keuring van geiten van de leden der Gei- tenfokvereeniging. Voorgebracht waren ruim 30 geiten, waarvan eenige konden worden ingeschreven in het plaatselijk stamboek. Aan de keuring was ook ver bonden een wedstrijd in het melken- Tien personen namen aan den wedstrijd deel. De le prijs werd toegekend aan mej. J. Geleijnse—Dorreman; 2e prijs aan den heer S. Hart, 3e prijs aan mej. J. v. d. Werf—van Sluijs en 4e prijs aan mej. E. van Klooster—van der Maas. WEST-SCHOUWEN. Op bericht, dat Zondagmiddag bij Westkapelle op het strand gestraud was de Belgische loods boot no. 9, die seinde Zendt onmiddel lijk hulp", vertrok de reddingsboot van Burghsluis onmiddellijk naar de stran dingsplaats. Daar aangekomen bleek de loodsboot echter reeds vlot gesleept er vertrokken, zoodat geen hulp meer noo dig was. BRUINISSE. Maandag 9 Juni (Tweede Pinksterdag), werd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Muziekvereeni- ging „Nu met Hope" een Bondsconcours igehouden. Ofschoon de weersgesteldheid 's morgens niet gunstig was te noemen, klaarde tegen den middag het weer op. Een vrij talrijk publiek was opgekomen om dit muziekfeest bij te wonen. Voorm. 11 uur stelden de deelnemende gezel schappen zich op in de Molenstraat. Van daar werd gemarcheerd naar het Gemeen tehuis, alwaar de officiëele ontvangst plaats vond. Burgemeester Hage, eere voorzitter van het Concourscomité hield een rede en memoreerde de verdiensten van het jubileerende corps. Hij sprak den wensch uit, dat het gezelschap in groei moge toenemen en heette verder de directeuren en besturen der deel nemende gezelschappen welkom in deze giemeente. Ook de heeren F. D. v. Vessem', voorz. van 't uitvoerend comité, en C. A. Swenne, voorzitter van den Bond, voerden het woord. Daarna begaf de stoet zich naar de hofstede van dhr. A. Flohil, alwaar op een nabijgelegen weiland het qoncours om 12 uur een aanvang nam1. Door den heer Roeien uit Breda, die als jury fungeerde, werd de uitslag als volgt vastgesteld 4e afd., Fanfare. Verplicht nummer „La Reconnaissances", fantasie, van V. J. Be- noodt: „Con Amöre", Noordgouwe, 2e pr., 41 punten; }iNu met Hope", Bruinisse, 2e pr., 41 punten; ,,Concordia", Kerkwerve, 3e pr., 36 punten; „Kunst na Arbeid", Ellemeet, 3e pr., 30 punten. 3e afd. fanfare. Verplicht nummer „La reine d'un jour", fantasie, van W. v. Perck: „Oosterlamd's Fanfare", 2e pr., 45 jpunten„Apollo", Brouwershaven, 2e pr., 44 punten; „Oefening en Uitspanning", Nieuwerkerk, 2e pr., 42 punten; „Concor dia", St.-Filipsland, 2e prijs, 41 punten. 2e afd., Fanfare. Verplicht nummer „Mn Balto in Marchera", fantasie sur l'opera, door Jos. Kessels: „Luctor et Emergo", Renesse, 2e prijs, 43 punten; „Nieuw Leven", OuWerkerk, 3e pr., 38 punten. 3e afd., Harmonie. Verplicht nummer Cecilia", Ouverture, van V. Daumers: „Crescendo", Dredschor, 2e prijs, 40 p. 2e afd., Harmonie. Verplicht nummer: „Souvenir de Jeunesse", fantasie brillant, van J. Martin: „Nut en Uitspanning", Zonnemaire, 3e prijs, 39 punten. 3e afd., Zang.^ Verplicht nummer „Aan de Lente", van J. B. Kolkman: „Streven naar Beter", Dreischor, le pr., 51 puntenf „V. Z. O. S.", Renesse, 2e pr., 41 punten. "e afd. Zang. Verplicht nummer „Pel grims Nachtlied", van Rich. Hol: „Haam- steeds Zangkoor", 2e pr., 42 punten; „Nieuw Leven", Zonnemaire, 3e pr., 38 punten. le afd. Kinderkoor. Verplicht nummer .Nachtgezang", van C. v. d. Linden: „Jon ge Krachten", Haamstede, 2e pr., 40 p. Na afloop van het concours gaf het Harm, gezelschap „Crescendo" van Drei schor", op het dorp een concert, hetwelk veel publiek trok, terwijl „Nu met Hope" van 8—11 uur een soirée op het feestter rein gaf. THOLEN. Vrijdagavond te ongeveer 6 uur werden wij hier op eens opgeschrikt door het luiden der brandklok. Het bleek dat brand ontstaan was in een stroo- en een- hooiklamp, staande op de hoeve van Joh. A. van Nieuwenhuijze alhier. Daar er gevaar voor de belendende schuur met gebouwen bestond, rukte al spoedig de brandspuit uit. Ook die van Schakerloo was er reeds, doch kon geen afdoende sluitmiddelen vinden om tot spuiten te kunnen overgaan. Zoodoende was de spuit uit Tholen, hoewel veel later op het ter rein, de eerste die het water in de vuur zee wierp. Later begon ook de 2e spuit en een uur nadien had men de water leiding aangekoppeld, zoodat toen met 3 stralen het vuur spoedig bedwongen was. Het was 9 uur vooraleer de spui ten inrukten. Over 't algemeen kon men nu tevreden zijn, daar op het luiden der klok ieder zich ter plaatse begaf waar zijn plicht hem riep, zoodat de pomp)ers elkander regelmatig aflosten, en het blusschingswerk geregeld voortgang had. RECHTZAKEN, lgITK Waarom dieonnoodige kwellingen I verdragen van huiduitslag, enz. Krabt niet, Akker's Kloosterbalsem zal den jeuk doen bedaren, ver zachting en genezing brengen. De Arrondissements-Rechtbank te Mid delburg deed op 6 Juni j.l. uitspraak in de zaak v,an C. G., 25 jaar, arbeider, wonende te St.-Philipsland, gedetineerd in het Huis van Bewaring te Middelburg, en veroordeelde hem ter zake van dief stal tot 6 maanden gevangenisstraf met aftrek voorarrest. C. D., 32 jaar, scharenslijper, gedomi cilieerd te Brussel, was in verzet geko men tegen vonnis der voormalige Recht bank te Zierikzee van 25 Juli 1919, waar bij hij ter zake van diefstal was ver oordeeld tot 1 maand gevangenisstraf. Hem werd indertijd ten laste gelegd diefstal, subs, verduistering van een zak Cokes die hij gevonden had aan een dijk in den Anna-JaOobapolder onder de ge meente St.-Philipsland op 16 April 1919. Beklaagde was ter terechtzitting van 6 Juni 1924 niet verschenen en dientenge volge w!erd het verzet vervallen ver klaard. De Arrondissements-Rechtbank behan delde verder de zaak tegen: J. M., schip per, 36 jaar, wanende te Yerseke, en J. M., schippersknecht, 29 jaar, wonende te Yerseke, die beklaagd werden, dat zij te zamen en in vereenigiing op 5 en 6 Maart 1924 in het Vlei in de Gre- velingen te Dreischor diefstal van oes ters hadden gepleegd van de Oester- Maatschappij „Bona Fide''. De eisch tegen eerstgenoemde luidde 5 maanden gevan genisstraf, tegen laatstgenoemde vrij spraak. De Rechtbank bepaalde de uit spraak op 20 Juli a.s. Poging tot moord. Voor de Utrechtsche rechtbank is be handeld de zaak tegen B. J. V., drogist te Amersfoort, verdacht van poging tot moord op zijn echtgenoot®. Beklaagde wordt o.a. ten laste gelegd: le dat hij met voorbedachten rade tusschen 11 Aug. en 11 Nov. 1923 zijn edhtgenoote, Anna van Leeuwen, gepoogd heeft van 't leven te berooven door haar chocolade en melk te drinken te. geven, waarin hij vooraf een hoeveelheid loodarsenaat had gedaan en haar daardoor opzettelijk zwaar licha melijk letsel heeft toegebracht, daar zich bij haar een ernstige arsenicum-vergiftt- gimg heeft voorgedaan, waardoor zij in levensgevaar heeft verkeerd; 2e dat hij op 19 Januari 1924 gepoogd heeft zijn echtgenjoote door gasverstikking om het leven te brengen door, na eerst de hoofdkraan te hebben afgesloten, op de slaapkamer de gaskraan open te zetten en deze open te laten staan, en ten slotte, nadat zijn edhtgenoote zich ter ruste had begeven, de hoofdkraan weer heeft opengezet, waardoor het gas in de slaapkamer stroomde. De poging was mislukt doordat de vrouw een sterke gaislucht had waargenomen en het ont snappende gas had hooren suisen en toen hiet vertrek had verlaten. Het O. M. had veertien getuigen ge dagvaard, o. a. de edhtgenoote van. be klaagde. Bij het verhoor bekent beklaagde de pogingen tot vergiftiging met loodarse naat, doch ontkent hij de vergiftigings- poging :met lichtgas, hoewel hij dit ook vroeger heeft toegegeven. Hij deelt mede dat zijn huwelijk heeft plaats gehad mid dels een advertentie. Beklaagde had geld gebrek en kreeg na zijn huwelijk van zijne vqouw f 16.000 in contanten. Hij kocht daarvoor een auto'tje en stortte de rest van het bedrag in zijn zaken. Bekl. verklaart niet het voornemen gehad te hebben zijn vrouw te dooden om 't geld, maar omdat zij niets van de huishouding verstand en er niet met haar te praten viel. Na verhoor der getuigen en deskundi gen, nam het O. M. requisitoir en vor derde tegen beklaagde, ter Zake poging tot moord, tweemalen gepleegd, de maxi male straf, nil. 20 jaar geüangenisstrafi. Pleiter vroeg heropening van de in structie van deze zaak om een onderzoek naar bekl.'s geestvermogens te doen in stellen. Bij de replieken verklaarde het O. M., dat voor dit laatste geen aanlei ding bestond, terwijl, naar zijn oordeel^ bekl. den dokter heeft laten komen niet om den dood te voorkomen, doch om de verdenking van zich af te wentelen- De verdediger handhaafde zijn conclu sie. i Na raadkamer werd de uitspraak be paald op a.s. Dinsdag 17 Juni. De vergeten zwerver te Baarn. De Utrechtsche rechtbank heeft uit spraak gedaan in de zaak van den Baarn- schen politie-ageut W. H., wien ten laste was gelegd, dat hij' door schuld den dood van een ander veroorzaakt zou hebben, door te verzuimen, mededeeling te doen van 'het nachtverblijf, aan den zwerver Pieter Rechter, in het arrestantenlokjaal te Baarn verleend, die toen den honger dood gestorven is. De rechtbank heeft beklaagde vrijgesproken, daar niet wet tig en overtuigend is bewezen, hetgeen hem ten laste is gelegd. De eisch was een maand hechtenis. De moordaanslag te Yalkenswaard. De advoCaat-generaal bij den Hoogen Raad, nam conclusie op het cassatie-be roep namens mevr. Desmet, medebeklaag" de in de zaak van den aanslag te Val- kenswaard. De advocaat-generaal achtte gjeschonden de artt. 391, 392, 398 en 402 Wetboek van Strafvordering, en Con cludeerde tot vernietiging van het be streden arrest en tot verwijzing der zaak naar een aangrenzend Hof. De uitspraak werd bepaald op 30 Juni a.s. ONDERWIJS. De minister van onderwijs heeft naar de* Tel. vei\neemt een uitvoerige circulaire tot de gemeentebesturen ge richt, waarin o.m. wordt medegedeeld, dat bij de berekening 5er salarisvermin dering er op gelet dient te worden, dat bij de toepassing moet worden uitgegaan van de op 30 April j.l. volgens de dan geldende salarisregeling toekomende wed de (voor gemeenten gerangschikt in de 2e en 3e klasse dus na toepassing van den aftrek wegens classificatie en afron ding tot een tiental guldens naar boven). Deze wedde moet met 5 of 10 o/o wor den verminderd en zoo noodig

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1