Zierikzeesche ffe Nieuwsbode STER-TABAK! Verfrissching" Honig's Vrijdag 6 Juni 1924 zierikzeesche courant. Kej. ^eTuÏIru, - EERSTE BLAD. J. BONGERTMAN, Zierikzee. Algemeen Overzicht. f/emeyerj, Puddingen Doorzitten en Stukloopen ABONNEMENTs Pit}» per 6 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor «het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nammero 5 oent. V or schijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. AD VERTENTIÊN van 1—8 regels 80 ets. van regels en daarboven 20 ots. pe regel. Reclames 80 ets. p. regel Bij eontraot belangrijke korting Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Heilgymnastiek. Massage. Nu de Westerkim van Europa langzaam begint op te klaren en de politieke hemel hier helderder wordt, verschijnen aan den Oostertrans onweerswolken; reeds Hitst flauw de bliksem eru\ hoort men dreigend gerommel. In den Ba'.kan, de beruchte heksenketel, schijnt het weer mis te loopen en wel voorloopig in Al banië, het land waaraan ons land minder aangename herinneringen heelt en dat den mogendheden al heel wat hoofdbre kens heelt gekost. De vaan van den opstand is in het land van den ex-M'bret geheschen. Italië, Zuid-Slavië en Griekenland liggen op den loer, hoe dat zaakje zal af loopen en wie de eerste zal zijn, die „de orde en rust" daar zal gaan handhaven, want niet, dat de aanpaienden of Italië zooveel mede lijden hebben met de Albaneezen het meest oorlogzuchtige volk uit den Balkan maar wel, wie van drieën daar de mees ten invloed krijgt 1 Weldra zal deze kwestie door den Vol kenbondsraad te Genève worden behan deld, doch het is onmogelijk met eenlge zekerheid het door dien raad in te nemen standpunt te voorspellen- De voornaamste kwestie zal zijn, hoe- Ver de Raad gaan zal met de uit te oefenen pressie, ten einde het vreemde adviseurschap niet op te geven. Een jaar ongeveer geleden is de oud- resident van Batavia naar dit land ver trokken om in zake den geldel ijken toe stand de regeering van ovoorlichting te dienen, hoewel de raadgevingen lang niet altijd zijn opgevolgd, wat leidde tot on aangenaamheden tusschen adviseur en re geering, tengevolge waarvan de voor vijf jaar gesloten overeenkomst werd opge zegd en de oud-resident vertrok naar bewoonbaarder streken- Grenzen uitstippelen op papier en vol ken bij elkaar schuiven bij verdragen, blijkt ook hier heel wat eenvoudiger te gaan, dan in werkelijkheid. Albanië bestaat n.J. uit verschillende volksstammen, welke meermalen, en wel in zeer korten tijd, vari nationalieit ver wisselden, terwijl hun strijdlustige aan leg en onafhankelijkheidszin feite.ijk geen enkele regeeringsvorm als wettig erkent in dit land, waar 4 verschillende talen worden gesproken, 8 godsdiensten wor den beleden en dat nog geen 3,4 millioen inwoners teltl Dr. Marx, de weer opnieuw benoemde Duitsche rij liskanselier heeft in den Rijks dag de regeeringsverklaring voorgelezen, die uit den aard van de zaak weinig nieuws bracht, maar neer kwam op de verklaring van de noodzakelijkheid, hat plan der deskundigen te aanvaarden, het welk een uitweg biedt uit de reeds te lang durende economische crisis, die op den langen duur den ondergang van het geheele Duitsche bedrijfsleven tengevolge zal hebben. De nieuwe Duitsche regeering zal stre ven naar de ontruiming van het Ruhr- gebied en zij is de meening toegedaan^ dat alle bipnenlandsche politieke aange legenheden behooren achter te staan bij de groote kwestie van een regeling met het buitenland, waarvan het economisch herstel en de eenheid van het rijk afhangt. BINNENLAND. fabak' I De poetchèqne- en girodienst. De commissie-König heeft verslag uit gebracht over de wederopenstelling van den postchèque- en girodienst. Zij wil niet terugkeeren tot den gedecentraliseer- den dienst. Aan de rekeninghouders wil zij voorloopig een lage rente vergoeden. Omtrent het tijdsip van de wederopen stelling van den dienst Js de commissie niet optimistisch. Eerste. Kamer. Zitting, van IXmderdag 5 Juni. Na aanneming van enkele kleine wets ontwerpen wordt begonnen met de be handeling van de waterstaatsbegrooting. De heer Amtz komt op tegen hooge kosten van havenaanleg te Vlissingen. Deze haven kan niet anders dan af breuk doen aan Rotterdam. De heer de Veer vraagt den minister, waarom en bij wien de zaak van de Vlissingsche haven :n onderzoek was. De heer de Waal Malefijt bepleit ont eigening ten behoeve van den vaarweg Rotterdam—-Gouda—Amsterdam. De heer H. Franssen vraagt een brqg bij Katerveer over den IJsel. De beraad slagingen worden geschorst tot Dinsdag 17 dezer. Tweede Kamer. Zitting van Dznderdag 5 Juni. Na de behandeling van de huishoude lijke raming vervolgt min ster De Visser zijn rede over de wijziging van de Leer plichtwet en de Lager-onderwijswet 1920. Rij erkent, dat alleen de meest erge nood- zakelijkheid tot deze maatregelen mag dringen. WisselvalPgheid in bezuiniging kent hij n-'et. Nieuwe maatregelen moe ten worden genomen, omdat anders de oude weer moeten worden doorgevoerd. W:1 men ook die n-'et, dan is de tijd gekomen, dat een ander spreker's plaats inneemt. Andere bezuinigingsplannen heeft niemand kunnen maken. Spreker betoogt, dat op het onderwijs 301/2 millioen moet worden gevonden, waarvan dit ontwerp er 291/2 levert, zoodat geen enkel amen dement kan worden aanvaard, dat het eindcijfer zal verminderen. De pacificatie is niet dood. De schoolstrijd woedt al leen voort in kleine gemeenten. Scholen splitsing komt bij openbare scholen veel voor. Het aantal openbare scholen met 161 tot 210 leerlingen steeg van 332 tot 899. Spreker becijfert, dat door slijtage van het corps in 5 jaar ongeveer 7000 leerkrachten automatisch zullen afvloeien, waardoor 12.3 millioen wordt bezuinigd. Eénmanscholen kunnen door assistenten en door bevoegde leerkrachten worden geholpen. De lokalen in groote steden zijn voor ongeveer 90 pot. groot genoeg voor 48 leerlingen. Spr. eindigt zijn rede met er op aan te dringen, hem deze moei lijke taak te helpen volbrengen. Na re- en dupliek worlen de artikelen met amendementen behandeld. Artj I (zes jarige leerplicht) wordt aangenomen met 50—18 stemmen. De heer Rutgers verdedigt een amen dement om de leerplicht te doen verval len voor het klassejaar, waarin de leer ling 12 jaar wordt. De Min:ster ontraadt dit amendement, omdat de wet daardoor nog pijnlijker wordt en dén termijn tus schen 't verlaten van de school en 't betreden der werkplaats vergroot wordt. Het amendement wordt verworpen met 56—13 stemmen. De heer van der Molen verdedigt een amendement om de verplichting tot in richting van 't zevende leerjaar te doen vervallen. Het wordt ingetrokken na be strijding door de beeren Gerhard, Kete laar en van Wijnbergen. Daarna wordt art. 5 (aantal leerlingen, 48 per klasse) aangenomen met 5020 stemmen. Tegen de S.p.A.P., V.-D. en de V.B. Daarna wordt de zitting tot Vrijdag verdaagd. MIJNHARDT's Staal-Tabletten 90 ct. Maag-Tabletten.75 ct. Zenuw-Tabletten..75 ct. Laxeer-Tabletten.60 ct. Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. By Apoth. en Drogisten. Uit Stad en Provinole. ZIERIKZEE. De heer M. Oranje te Mid delburg is, naar de M.Crt" mededeelt, met ingang van 1 Juli a.s. benoemd tot teekenaar van het kadaster en als zoo- nig werkzaam gesteld te Zierikzee. Van welingelichte zijde vernemen we, dat 't plan tot oprichting van een Orgaan door en voor ae Studeerende ^eugd van Schouwen—Duiveland, vasten vorm heeft aangenomen. Zeer binnenkort verschijnt 't eerste nummer. Enkele leeraren van de H.B.S. zullen voorloopig haast zoo goed als ge heel de leiding van 't Blad op zich nemen, dat bevatten zal, primo: jongens- en nleisjeswerk, secundo: werk van vol wassenen, (ouders, onderwijsgevenden, e.a.). Beoogt 't eerste uiteraard amuse ment^ 't tweede wU ontwikkelend zijn. 't Lijkt ons geenszins uitgesloten, dat vele ouders en vrienden van de Jeugd, zich tot 't orgaan zullen getrokken voe len. De heeren Mossel (Normaalscholier) en Appels (H.B.S.-er) zullen belangstel lenden gaarne over 't Blad inlichten. OUWERKERK. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Donderdag 5 Juni j.l. Voorzitter de burgemeester. Afwezig de leden A. N. van Langeraad en Ch. Boogerd, beide met kennisgeving. De rekening van den keuringsdienst van vee en vleesch over 1923 wordt goed gekeurd in ontvang op f 3000, in uit gaaf op f 2708,84 en met een batig slot van f 291,16. Aan J. BeveLander wordt ontheffing verleend van schoolgeld tot een bedrag van f 2,80. De rekening van het Burg. Armbestuur over 1923 wordt goedgekeurd in ontv. op f 1547,811/2, in uitgaaf op f 1347,68 en alzo.o met een batig slot van f 200,13i/2. Naar aanlei ding van een ingekomen schrijven van de Commissie voor de Gasfabriek straatverlichting te Zierikzee wordt be sloten te berichten, dat de Raad in be ginsel genegen is de levering van gas is het eerste waarnaar men io den zomer vraagt, ook bij 't eten. Als slot van den maaltijd wordt een verfris- schende en koele pudding immer gewaArdeerd. Door smaak en bereiding munten Honig's Puddingen uit Vraagt daarom altijd naar Gefabr-ceerd met Honig's Maïzena. aan Zierikzee op te dragen. Van den gemeentebouwmeester is ingekomen een begrooting van kosten van het verbree- den van een gedeelte van den strekdam te Viane ter lengte van 50 M. B. en W. worden gemachtigd dit werk te doen uitvoeren. Hierna sluiting. STAVENISSE. Bij het ter perse gaan van dit blad zal het totaal der aangeslo ten woningen of van de als zoodanig aan- gegevenen, aan de waterleiding alhier bedragen ongeveer 90 pCt. van de aan- sluitbare woningen. Na het vonnis door den heer kantonrechter te Tholen in de vorige week j's dit aantal dus sterk ver meerderd. THOLEN. In de gaskwestie, onlangs in den Thoolschen raad besproken, komt abusief den naam voor van den heer A. du Burch. Schpppsbonw. Aan de N.V. Technisch Scheepvaart Bureau Visser Praat :s door Je heeren T. van Keulen, P. van Keulen en J. Schot allen wonende te Tholen, opgedragen om hun zeilschepen om te bouwen tot mo torschepen. Elk schip uit te rusten met een 30 P.K. Berkel-motor. Schep-nverkoop. Door de N.V. Technische Scheepvaart- Bureau Visser Praat is verkocht: aan den beer H. Fernhout te Zwartsluis een tjalkschip van 123 bon. Alsmede werden door gemelie Vennootschap aangekocht: 3 nieuwe motorvrachtbooten, groot 77 ton, voorzien van een 20 P.K. Kromhout- motor en tevens een paviljoenschip van 33 ton. ONDERWIJS. Aan de Wageningsche LanJbouwhooge- school slaagde dezer dagen voor het can- didaats-examen koloniale boschbouw o.a. de heer C. J. Mol te Brouwershaven. AANBESTEDINGEN. Bij de gehouden besteding der Landb. Ver. D.E.S. te Oosterland werd de leve ring opgedragen als volgt: Chili, Joh. v. d. Berge, Bruinisse, f 1488; Mais, C. v. d. Berge, Sirjansland, f 9,87; per 100 k.g.; Sproeipoeder, M. Mol, Oosterland, f 0,27 per k.g. Verder besloot men om een advertentie te plaatsen tot opname zw. amm. voor de voorjaarslevering. POST EN TELEGRAPHIE. KERKNIEUWS. Geref. Gem. Beroepen: Te Bruinisse en te Grand- Rapids (Mich. N.-Am.), J. Vreugdenhil te Borsselen. Te Rijssen, J. Fraanje te Barneveld. R. Kath. Kerk. NIEUW-VOSMEER. De Roomsch-Kath. Kerk alhier is prachtig vergroot; door Mgr. P. Hopmans, Bisschop te Breda, is het verfraaide en ruimer gemaakte ge bouw plechtig gewijd. SPORT. De wielerwedstrijden welke op TWeede Pinksterdag op de Raaijberg te Bergen- op-Zoom gehouden worden, beloven zeer interessant te worden. Om ieders belang stelling voor deze wedstrijden op te wek ken, zouden we slechts behoeven te ver melden, dat het geheele nationale team op de Raaijberg aanwezig zal zijn en in diverse nummers zal uitkomen met nog eenige bekende amateurs. Eenige beken de professionals zullen eveneens op de Raaijberg starten. Voor hen is met een sprint en een tandemwedstrijd een ach tervolgingswedstrijd vastgesteld. Een 17- tal nieuwelingen rijden verder een 10 K.M. wedstrijd. Heel West-Brabant en Oost-Zeeland wordt Tweede Pinksterdag in het gastvrije Bergen-op-Zoom ver wacht. schrijnen en smetten der huid, verzacht en geneest men met Purol. VAN HEINDE EN VMJÖL Met ingang van 1 ,Aug. e.k. wordt de chef-monteur D. Meijer te Zierikzee, over geplaatst naar Schiedam. - Met ingang van 1 Juli e.k. wordt het hulppostkantoor te Sirjansland opgehe ven, terwijl daar een station voor beide diensten wordt gevestigd. De bestelling zal van af dien datüm uit Oosterland geschieden. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Oud-Beijerland, A. C En kelaar te Hasselt Te Amstelveen, J. Vermeulen te Noordwijk aan Zee. Te Willege Langerak, te Deventer en te Rijnsaterwoude (toez.), eand. A. J. Hoek- zema te Nijkerk (Veluwe). Te Waarde (Z.), H. Bogers te Zoelen (Gld.). Te Oudelande, M. J. Beukenhorst te Sluis. Aangenomen naar Eikerzee (toez.) J. C. Neeleman, cand. te Rotterdam. Geref. Kerk. Beroepen: Te H.-I.-Ambacht, A. B. W. M. Kok te Wommels (Fr.) Te Wans- werd a/d. Streek (Fr.), A. J. Bouma te St. Jac. Parochie (Fr.). Te Elburg en te Westmaas, cand. P. de Feijter te Axel. Bedankt: Voor Aal ten, dr. D. K. Wie- linga te Baambrugge. Voor Onderden- dam, cand. J. W. van Tol te Assen. Zeer goed is Gij hoest o^Jiwrtff^eer goed ïs^ifcker's AbdijsiMdfCwanneer Uw borst zit, jKer goed is Akker's wadneer Gij tot stikkens toe zit. 7.C& goed is Akker's AbdijRi#jcflrTij kirf h/?st- Uw kinder|l/Veer goed/is 'bdijsircuA7bin|thma en brfst- Akker's Jfbdij- cunt ODWimmen fljgen.^iéer goed[Js Akker's Alklij^roop, als 'Cij naai^raem snakt, koiV>m Akker's Abdijis zeer-goed vooi^Kesa^JififiL^N^raemhalingsorganen en is het dus zeer goed steeds een flescb Akker's Abdijsiroop bij de hand te hebben. PREDIKBEURTEN. Zondag 8- en Maandag 9 Juni te Zieriksee (le en 2e Pinksterdag). Ned. Her?. Kerk. De derde collecte is voor het Ned. Zendingsgenootschap, le Pinksterdag. Nieuwe Kerk. 10 ure, 4». Van der Griend. Kleine Kerk. 10 ure, ds. de Roode. Luthersche Kerk. le Pinksterdag geen dienst Geref. Kerk. le Pinksterdag. 10.30 en 8.80 ure, ds. Wielen ga. 2e 10.30 ure, idem. Chr. Geref. Kerk. le Pinksterdag. 9.30 ure, ds. d. Molen, 2 Leeskeik en 6 ure, dB. v. d. Molen, in de Nieuwe Kerk (o. t.) 2e 9.30 ure, idem (o t) Evangelisatie Jeruël IL le Pinksterdag. 10.30, gewone dienst en 7 ure, de heer de Korte van Bruinis«e. Oud-Geref. Gem. le Pinksterdag. 9.30, 2 en 6 ure, gew. t|d, Leeiskerk. Volgens een bericht uit Barcelona is de beul dier stad door revolverschoten gedood. De andere Spaansche beulen, ten getale van acht, hebben onmiddellijk.1 loonsverhooging gevraagd. De Japansche autoriteiten nemen voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de te Tokia wonende Amerikanen, ,-n verband met de tegen Amerika heer- schende verontwaardiging. De Amerikaansche -Senaat heeft een amendement aangenomen, dat de regee- ring de bevoegdheid geeft, den arbeid van kinderen onder de achttien jaren te regelen. Uit Charkof 'wordt gemeld, dat door eeti ontploffing in een der mijnen van het Donbekken 8 mijnwerkers gedood en 39 ernstig gewond werden. De oor zaak van de ontploffing wordt gezocht in het uit zuinigheidsoverwegingen ach terwege laten van bepaalde voorzorgs maatregelen' Het 2e ministerie-Marx heeft Woens dag in den Duitschen Rijksdag de regee ringsverklaring afgelegd. Painlevé is tot voorzitter der Fran- sohe Kamer gekozen. Een nader onderzoek heeft uitge maakt dat Beyer, wiens lijk dezer dagen in een bosch bij Berlijn gevonden is, door zijn kameraad Liebeck bij ongeluk is doodgeschoten, toen de twee jongelui proeven deden met geblinddoekt schieten. Britsdhe duikers zijn thans bezig voorbereidingsmaatregelen te treffen voor het lichten van de destijds door de Duit- schers opzettelijk tot zinken gebrachte Duitsche oorlogsvloot in Scapa Flow. De burgeroorlog schijnt zich van heel Albanië te hebben meester gemaakt. De Zuid-Slavische minister van bui- tenlandsche zaken heeft verklaard, dat het koninkrijk der Serviërs, Kvoaten en Slowenen het beginsel van een onafhan kelijk Albanië is toegedaan, doch niet werkeloos zou kunnen foezien, ingeval van vreemde inmenging. Naar gemeld wordt zijn de badplaat sen in de Krim thans overvol van Russen en vreemdelingen, die in het zachte zui delijke klimaat genezing voor allerlei kwalen komen zoeken. In geen jaren is van een dergelijk bezoek der badplaat sen en rustoorden sprake geweest Bij Dorpat is een trein van Walk naar Reval ontspoord. Bij het ongeluk hebben 12 mensc'hen den dood gevonden en zijn 36 lieden gewond, o.W. 6 ernstig. De Amerikaansche Senaat verwierp het voorstel om aan DuitschLand een leening van '25 milFoen dollar te ver strekken voor den aankoop van levens middelen in de Ver. Staten. De Fransdie president Millerand heeft geweigerd op sommatie van Herriot het I presidentschap der republiek neer te leg- gen. Herriot heeft toen de opdracht tot het vormen van een kabinet afgewezen- i De staatsgreep van generaal Ave- 1 rescu tegen de Rumeensche regéerihg, 1 schijnt door toedoen van den koning af-< gewend. Averescu heeft zijn protestmee ting in een park buiten Boekarest gehou den. Bijna 40 ondergrondsche stations waren Donderdag gesloten in verband met de staking van het personeel der spoorwegwerkplaatsen en dat der electr. centrales. De electr. treindiensten zijn sterk ingekrompen tot groot ongerief van het publiek. Bij een ongeluk met een marine- vliegtuig in Japan zijn 5 measchen omge komen. 1 In Engeland zal 26 Juli een groote vlootrevue plaats hebben, waaraan 20O oorlogsschepen zullen deelnemen- In verscheidene deelen van België werden de laatste dagen een aantal ge vallen van pokken geconstateerd. In alle gemeenten wordt de bevolking thans :n de gelegenheid gesteld zich door middel van koepokinënting immuun te maken tegen besmetting. Men verwacht Zondag het aftreden van Millerand en Maandag of Dinsdag de nieuwe presidentsverkiezingen te Ver sailles. 1 VERSCHILLENDE BERICHTEN. Een gemeente in nzodTe Oudepekela ontvingen de gemeente-ambtenaren tot heden hun salaris over Mei nog niet we gens den finandeelen nood der gemeente. Een begeerde betrekking. Voor de be trekking van verantwoordelijk machinist aan .het pompstation der gemeentelijke waterleiding te Maassluis, hebben zich niet minder dan 248 sollicitanten aange meld. ST.-MAARTENSDIJK, 5 Juni. Tarwe f 12,75 f 13,25; Rogge f10 f 10,75; Haver f 10 a f 10,50; Gerst f 9 a f 9,75 Kroonerwten f20 a f21; Schokkers f18 f 19,50; kl. gr. Erwten f20,50 f21; br. Boonen f20 a f28 per 100 K.G.; Aard appelen f7,50 f8,25 per 70 K.G.; Boter f 1 f 1,10 per half K.G. Eieren f5 f5,50 per 100 stuks. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt, naar waarnemingen Iverricht in den morgen van 6 Juni. 1 Hoogste barometerstand 768.5 te Maas tricht; Laagste barometerstand 756,8 te Blacksod. Verwacht tot den avond van 7 Juni: zwakke tot matige zuidelijke tot zuidwes telijke wind, meest zwaar bewolkt, mo gelijk eenige regen, waarschijnlijk 's nachts warmer. 1 Fietsers licht op: Van 6—7 Juni van 9.45—4.12; 7—8 Jun; 9.454.12; 8—9 Juni 9.46—4.11; 9—10 Jim: 9.47-4.10. 1 CORRESPONDENTIE. Advertentie: „Eenige belastingbetalers" uit Tholen, wordt niet geplaatst. De Redactie. Burgerlijke Stand van Zierikzee. Selinwd' 2 Juni. Theodorus Johannes Beraardus Berkel 31 j. j m. en Helena Elizabeth Tuinder, 24 j. j.d. Overleden: 29 Mei. Jan Thonus Leendert Flikweert, 18 j. ongehuwd. 81 Maatje BerrevoeU, 45 j. op -*huwd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1