Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Woensdag 4 Juni 1924 zierikzeesche courant. ff \£t UÓ s binnenland. o c Pry» per maanden f 1,60, {taboo por post f 1,80. Voor hot buitenland por Jaat f 10,—. Afzonderlijke Dammer» 6 oent. Vonohynt Maandag, Woensdag en Vrjjdag. AOVERTENTIÊN van 1—s regel» 60 ets. vart i regel» en daarboven 20 et», per regel. Beolames 30 et», p. ogei By oontraot belangrijke korting 80ste JAARGANG. - No. 11090. ^«diDg op d«n d»g t»h ot> Dir. i J. DE LOME Jr. Ull{.-Rrt«t, M. J. KOSTEN. "n ™r zZ-e&npafoe in ieder pafte K io< Amdnctelt/éjpuifdioa BUITENLAND. De moordaanslag op dr. Selpei. De Berlijnsche bladen geven uitvoerige bijzonderheden over oen aanslag op den Ooslenrijksc'hen bondskanselier. De kan selier was op het .„Südbahnhof aange komen en door eenige honderden politie beambten ontvangen. Toen hij de trap afging kwam een onbekend, ongeveer 40- jarig man gekleed in een blauw pak, op hem toe en loste zonder een 'woord te zeggen drie revolverschoten op hem. Politiebeambten wierpen zich op den da der, maar konden niet verhinderen, dal hij het Wapen op zichzelf richtte. De kanselier steunde op den hem begelei denden inspecteur van politie, dóe hem vroeg, of h»j gewlcmd was, waarop Sei- pel antwoordde: „Ik voel niets". Hij liep nog verder naar de inspecteurs-kamer, waar hij ineenzakte en het bewustzijn verloor. Een dokter, die uit den trein gekomen was, onderzocht den kanselier en ontdekte een schotwond in de rech- terlong en een schampschot aan de borst. De kanselier kwam weer bij en vroeg: „Waar ben ik Men zeide hem, dat hij onmiddellijk naar het ziekenhuis zou worden overgebracht. Daar verscheen de intijds gewaarschuwde Weensche prof. Ejselberg, die zelf de operatie verrichtte. De dader, die eveneens naar het zie kenhuis werd vervoerd, had onmiddellijk het bewustzijn verloren en zal waarschijn lijk niet gered kunnen worden. Men kon hem niet verhooren, doch heeft ontdekt, dat hij arbeider is in een katoenspinnerij en dat hij wist dat de kanselier in den trein zat. Hij had de reis meegemaakt met de bedoeling om den kanselier dood te schieten. Hij Was in een derde klasse- w'agon direct achter de locomotief gaan zitten, om vóór den kanselier het station te kunnen verlaten en hem op straat op te Wachten. Bij de tweede operatie van den bondskanselier kon men den kogel a nog niet verwijderen. Tengevolge van zijn zwaktetoestand moest men een derde poging uitstellen. Bij den dader heeft men een brief gevonden, /waarin hij schrijft, dat hij zijn vrouw en kinderen beklaagt, maar dat hij niet anders kon handelen, daar h j was aangewezen om den aanslag te doen. De deelneming is in alle kringen en bij alle partijen groot. Bondskanselier Seipel, die voornemens was deze maand naar Genève te gaan voor de vergadering van den Volkenbond, zal nu waarschijnlijk niet persoonlijk de belangrijke quaesties kunnen bespreken waarin de Oostenrijksche regeering met den commissaris-generaal van den Vol kenbond van meeoing verschilt. De deelneming van de bevolking bij den aanslag op dr. Seipel is buitenge woon groot. Een dichte menigte heeft den geheelen Maandag voor het zieken huis gestaan, wachtende op nadere berich ten, Tal van leden van het parlement en leden van het corps diplomatique kJWa- men in den loop yan den dag herhaalde lijk in het ziekenhuis berichten inwin nen. De toegang tot de kamer van Sei pel is echter streng verboden. Ondanks zijn toestand heeft Seipel, die met be- 'WlMldcrrAvswaardige geestkracht en Dvten- gewone gemoedskalmte zijn lot draagt, in den loop van den dag toch nog den voorzitter van den Nationalen Raad, den minister van builen! a ndsche zaken en den voorzitter der christelijk-sociale partij ontvangen en met hen politieke bespre kingen gevoerd. De Journal noemt den aanslag op Sei pel een yreeselijke misdaad tegen Oos tenrijk. De Arbeiterzeitung betreurt den aan slag levendig. Zij constateert, dat dit de eerste politieke moord is in de repu bliek Oostenrijk, en brengt aan den per soon van Seipel den hoogsten lof. De radicale Tag Looft Seipel en noemt den aanslag de daad van een verdwaasde. De Fremdenpresse eischt achterstelling van alle partijkwesties. De aanslag is het gevolg van een systematische politiek van ophitsing. De ljnks-radicale Abend, die in den laatsten tijd in het bijzonder tegen Sei pel heeft opgehitst, deelt mede, dat de dader de drie laatste jaren niet meer socialistisch Was georganiseerd. Hij stond bekend als een zonderling en verkeerde in uitersten nood, hetgeen uit naspeurin gen van de politie is gebleken. De socialistische afgevaardigde Deutsch, die vroeger minister van oorlog is ge weest, heeft aan de Abend verklaard, dat deze aanslag niet politiek is en dat de socialisten met beslistheid het verw'ijt van medeplichtigheid van zich werpen. De officieuse Christelijke Reichspost eischt een zeer streng onderzoek. De da der heeft toegegeven, dat hij opdracht tot den moord had gekregen. Het blad betoogt, dat de oompagne van de socia listische pers de daad heeft veroorzaakt, en spreekt den w'ensch uit, dat de aan slag op Seipel niet een dergelijke Cata strofe zal veroorzaken als de moord te Serajewio tien Jaar geleden. I Geheel i Nederland, room Overal vei ««••••••min Inralidttelts- en ouderdomsrente. Met ingang van 1 Juli zal in clc wijze van uitbetaling van de invaliditetts- en ouderdomsrente door de postkantoren wijziging worden gebracht. Het weer In Mei Het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut in de Bilt geeft het volgende voorloopig overzicht van het wteer in Mei: in de eerste decade van Mei wias de tem peratuur bijna twee graden Celsius be neden normaal, daarna, bijna drie gra den erboVen. Den lOen kw'am op ver scheidene plaatsen sterke nachtvorst voor, den 5en, 6en, 17en en 27sten op enkele plaatsen lichte nachtvorst. De regenval bedroeg in het Noorden ongeveer 44, in het Zuiden 75 milimeter tegen 48 nor male maand som. Er kwamen veel on- weders voor. De Bilt had 209 uren met zonneschijn, tegen 203 uren normaal. Noodslachtingen. Op vragen van het lid der Tweede Kamer, den heer Braat betreffende op heffing van de centrale slachtplaatsen voor noodslachtingen en kleine plaatsen, heeft de minister van arbeid, handel en hijverheid geantwoord: Reeds meermalen heeft de minister er nadrukkelijk aan herinnerd, dat de Vleesdbkeuringswet niet voorschrijft, dat er centrale slachtplaat sen moeten zijn voor noodslachtingen. Het geldt hier een vraagpunt van utili teit, w'aarvan de oplossing is overgela ten aan de gemeentebesturen, die met plaatselijke toestanden en belangen te rade kunnen gaan. Mosterd na den m&altyd! De minister van oorlog heeft een wets ontwerp ingediend tot verhooging van het VIIIe hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1924. De minister wijst er in zijn Memorie van Toelichting op, dat bij de demobilisatie nog verschillende contrac ten' voor levering van oorlogsmaterieel van kracht whren, welke gedurende de mobilisatie Waren gesloten. Tot d:e con tracten, welke in het najaar van 1918 nog niet waren afgeloopen, behoorde ook één, dat in Amsterdam in 1918 tot een be drag van 1.749.852 pd. st. wias afgesloten met de firma Armstrong m Engeland, voor de levering van houwitsers, mitrail leurs, lichtpistolen,, munitie en gasmas kers. De levering van het materiaal ge schiedde niet met zoodanige snelheid als de Nederlandsche regeering bad verwacht. Het materieel kwam grootendeels eerst na het sluiten van den wapenstilstand hier te lande aan. Aangezien de Neder- Iandsche regeering toen geen prijs meer stelde op de ontvangst, liet zij de onder handelingen openen over de vernietigmg van het contract. Hiertoe hebben de on derhandelingen niet kunnen leiden. Wel verklaarde de Engelsche regeering zich ten slotte bereid om 794.029 (bijna f 10 miUinen) te verminderen tot f 2 millioen netto. Afkoop van het contract bleek slechts mogelijk tegen een bedrag, dat den koopprijs der munitie zeer nabij kwam. De onderhandelingen met de En gelsche autoriteiten hebben geleid tot het opmaken van een contract, voor welks uitvoering de regeering :n dit ontwerp de noodige gelden aanvraagt. De schadeloosstelling van 4e Kamerleden. Het Handelsblad heeft kort geleden medegedeeld, dat de communisten en de sociaal-democraten niet bereid waren, ge volg te geven aan het verzoek van het seniorenconvent der Tweede Kamer om Van 1 Mei j.l. af 5 pet. van hun schade loosstelling als Kamerlid vooroopig niet te toucheeren. Naar wij meenen, is offi cieel dienaangaande geen mededeeling aan het seniorenconvent gedaan. Als het bericht juist is (hetgeen inderdaad het geval schijnt te zijn), hebben de sociaal democraten in deze zaak het advies van den leider van hun fractie genegeerd. Mr. Troelstra heeft namelijk in de ver gadering van de club-voorzitters hetzelf de standpunt Ingenomen als de overige „seniores". TWEEDE KAMERA Zitting oan Dinsdag 3 Juni. De behandeling van de wijzigingen der leerplichtwet en lager onderwijswet 1920 wordt aangevangen. De heer Ketelaar acht de laatste wij zigingen in het ontwerp gedeeltelijk een groote verslechting voor de vergrooting van het aantal leerlingen per klasse en door de invoering van het instituut van assistenten. Spr. betoogt verder dat het aantal éénmanscholen met 26 tot. 48 leer lingen onrustbarend zal toenemen. Hij kan met het ontwerp niet meegaan. iet Vooraf op i Situur aan de Spits Jnxichkvxxix Cadeauoc Mejuffrouw Westerman acht de paci ficatie mislukt en wenscht een instantie voor de beoordeeling van de noodzake lijkheid van scholenbouw. Zij bepleit voorts scholenconcentratie, betere verdeeling aantal onderwijzers en weer-invoer-ng van het Fransc'h. Ze kan niet voorstemmen tenzij belangrijke wij zigingen worden aangebracht. De heer Gerhard acht de wetswijzi gingen ongelooflijk slecht. De allerdolste scholenbouw moet gestopt worden. Hij acht de kleinste normaal in te richten school, de driemanaehool. Door sterke Concentratie zou men daartoe wel licht kunnen komen. De heer v. d. Molen betreurt, dat deze bezuinigingsmaatregelen onvermijdelijk zijn. Een grootere klasse dan 40 leerlingen zal boven de krachten van velen gaun Spr. dringt daarom aan op eenige miti- gatie voor de één- en tweemansacholen. De assistenten zijn nog niet zoo'n slechte uitvinding. Ds. Kersten aanvaardt deze bezuiniging op gevaar te woraen gehouden voor een vijand van volksontwikkeling. Intusschen heeft de invoering .ter assistenten hem met eenige bezorgdheid vervuld. Te 5 uur wordt de zitting verdaagd. Stukgeloopen yoaten verzacht en geneest men met Purol UK Stad en Provincie. BURGH. Vergadering van den gemeen teraad, gehouden op Maandag 2 Juni. Afwezig dhr. Krijger met kennisgeving. Ter tafel komt de begrooting der Ge zondheidscommissie voor bet jaar 1925 met een bedrag van f 11,72 ten laste der gemeente Burgh. B. en W. 'worden door den Raad gemachtigd dit bedrag in de gemeentebegrooting voor 1925 op te nemen. In verband met een verzoek van C. Bom om ontheffing der aanslag van hondenbelasting over 1923 stellen B. en W. voor deze ontheffing te verlee- nen, wat goedgekeurd wordt. Ingekomen is een adres van verscheidene inwoners vac. Westen-Sch uwen tot p'aatsing van gemeentewege eener Nortonpomp aldaar. Adressanten gronden hun verzoek op de omstandigheid, dat de put in de buurt van de Woningen van *t Armbestuur, Waaruit vroeger het benoocligde water betrokken 'werd, wegens watergebrek vrijwel doelloos is geworden en bij even tueel water bevatten uit gezondheidsoog punt minder deugdelijk is. Deze zaak is door B. en W. breedvoerig besproken. Prijsopgaaf is gevraagd, waaruit blijkt, dat bet plaatsen der bedoelde pomp on geveer f 70 zou kosten. Dhr. Fiokker zegt, dat in de laatste jaren, 7 a 8 der gelijke pompen in onze omgeving ge plaatst zijn, die naar zijn meening niet altijd voldoen. De bestaande put kan door het leggen van een dam in de buurt met weinig kosten genoeg water toevoer krijgen, waarom hij een uitgaaf Vanj.f 70 voor een pomp ongemotiveerd acht. Dan zou Burghsluis, wiaar men vee) zout water in -den bodem heeft, eerder dan Westen-Schouwen voor een pomp iri aanmerking moeten komen. Dhr. Lan- degent gaat hiermee ten volle actoord. Dhr. Heule is van meening, dat ver scheidene onderteekenaars van het ver zoek feitelijk geen belang bij de zaak hebben, daar zij voldoende van water voorzien zijn. Westen-Schouwen is bo vendien 'waterrijk, als het putje wat op geknapt wordt, komt de zaak best in orde. Dhr. Boot beweert, dat een paar Nortonpompen door particulieren in zijn buurt geplaatst, steeds voldoende wiater geven, zelfs op een vrij hooge stand plaats. Volgens zijn meening zal een lange pompbuis niet eens noodig zijn. Bovendien hebben de meeste bewOner9 van Westen-Schouwen slechts kleine re genputten, die bij aanhoudende droogte spoedig leeg zijn. Ook al mocht het betrokken putje 'water genoeg bevatten, dan acht hij het gebruik daarvan voor het 'wasschen van aardappelen en groen ten niet in *'t belang der gezondheid, te meer daar het wiater door het vee verontreinigd wordt. Dhr. Kloet zegt, dat de kant van den weg bij het putje nog al eens stuk is en er zoodoende vuil in loopen kan; indien het water als drink water gebruikt wordt, zou hij wel voor de plaatsing eener pomp te vinden zijn. 't Meerendeel van den Raad is van mee ning, dat„ Wanneer een dam gelegd, het trapje in orde gemaakt cn de put voor het vee afgesloten 'Wordt, deze zaak in orde is. De voorzitter brengt daarop het verzoek in stemming, dat met 5 Stem men^ tegen en 1 voor (dhr. Boot) afge- w'ezen wordt. B. en W. worden gemach tigd met goedvinden van 't polderbestuur en den eigenaar dhr. Boot de noodige verbeteringen te doen aanbrengen. In verband met de toegestane som ad f 131,781/2 voor begrinding van den Hoo- genWeg en Kommertjesweg wordt be sloten de gemeentebegrooting 1924 in dien geest te wijzigen. Als leden zier commis sie tot nazien der rekening van den ge meente-ontvanger worden gekozen de heer en Boot, van Zuijen en Kloet. Daarna komt aan de orde de vaststelling der legesverordening van ter secretarie en door den Ambtenaar van den Burgerlij ken Stand te behandelen stukken. Vast gesteld 'worden verschillende leges op legalisatie van handteekeningen, verkla ringen in 't belang der aanvragers, na sporingen uit het bevolkingsregister, aan vragen uittreksels van den Burg. Stand, nasporingen van het kadaster, afgifte jachtakten enz. Daarna wordt inzage ge geven van het plan tot bouWen van een bergplaats met aangrenzend arrestanten lokaal aan het perceel, bewoond door den rijksveldwachter v. Almkerk. De voor zitter zegt, dat het arrestantenlokaal vol gens de voorgeschreven eiscben van ven tilatie anz. dient ingericht te 'Worden. De bergplaats kan gebouwd worden van een halvensteensmuur, die van het lokaal dient een heelen steen te zijn. De raming der kosten van den bouw' worden in besloten vergadering besproken. Na heropening der openbare vergadering stellen B. en W. voor den bouw1 in 't openbaar aan te besteden onder de ambachtslieden der gemeente. Dit voorstel wordt met alge meen e stemmen aangenomen onder be ding van dhr. Kloet, dat hij stemt vóór den bouw der bergplaats, maar tegen dien van het arrestantenlokaal, waarvan hij het be1 ang niet inziet. Bij de rondvraag informeert dhr. v. Zuijen, hoe het staat met het woningvraagstuk, of, wanneer een bestaande woning afgebroken wordt, deze door een andere moet vervangen Worden. De voorzitter zegt, dat in dezen in elk geval de toestemming noodig Is van B. en W„ doch dat voor hec geval, 'waarop dhr. van Zuijen doelt het advies van den Minister van Arbeid "s ingewon nen. Het antwoord is nog niet ingekomen. Daarna sluiting. BRUINISSE. Het uitvoerend Concours- Comité meldde reeds in een vorig be richt, dat eenige heeren hun zeer ge^ waardeerde belangstelling 'toonden, in het alhier te houden Bonds-Concours op 9 Juni a.s. door het beschikbaar stellen van medailles. Het is bovengenoemd Co mité hoogst aangenaam hiermede nog te kunnen mededeelen, dat het Hare Majes teit onze geëerbiedigde Koningin heeft behaagd een groote bronzen medaille be schikbaar te stellen voor genoemd con- exours, alsmede, dat Zijne Excellentie den Commissaris der Koningin in Zeeland ook voor dit concours een bronzen me daille aan het uitvoerend comité heeft toegezonden, welke medailles hoogst er kentelijk zijn aanvaard. De heer Z. v. d. Velde, aannemer van de dijkwerken ten behoeve Van het waterschap Bruinisse, n.l. het verleggen en verzwaren van den zeedijk aan den Stoofpolder, is in zooverre met de voor bereidende werkzaamheden gereed geko men, dat met het opspuiten van het be- noodigde zand voor de landzijde van den nieuwen dijk een aanvang is gemaakt. Hiervoor zijn gearriveerd twee zandzui gers van de firma Kraaieveld en van Noordenne uit Sliedrecht. Een der zui gers zuigt het zand van de voor den wal Havendezandbanken in bakken, die volgeladen naar den anderen zuiger wor den gesleept, die het zand hier wèer uit zuigt en door eene lange leiding spuit' naar de plaats waar het noodig is. Land waarts is een kade opgeworpen om het meegevoerde water men spreekt van gil. m. 80 pCt. water dat er meegespoter wordt, tegen te houden. Een drijvende pompmstallatie zorgt er voor, dat 't over tollige water weer buitendijks wordt ge voerd. In drie weken hoopt de aannemen met deze werkzaamheden gereed te ko men. SCHERPENISSE. De algemeene jaar- lijksche vergadering van de vereeniging „Het Groene Kruis*', die gehouden werd in de achterzaal van bet gemeentehuis werd zooals naar gewoonte, door weinig leden bezocht. De penningmeester J. v. d. Velde deed rekening en verantwoor ding over het afgeloopen jaar, waaruit bleek dat de ontvangsten f 217,35 en de uitgavem f 220,46 waren, zoodat het na- deelig saldo is f 3,111 Dit Werd als uit gaaf op de rekening van 1924 overge bracht. De commissie tot het nazien der rekening bevond alles in orde. Dr. Pol derman dankte den heer J. van de Velde voor de accurate boekhouding. Dit jaar werd door vrijwillige cOntributie-verhoo- ging f 88 meer ontvangen. De kas steeg daardoor tot f 220,35. In de maand Maart j.l. Iwferd een zoo goed als nieuwe hou ten Ügtent aangeschaft. Het ledental Was weer met 5 vermeerderd en alzoo ge stegen tot f 163. Nog werd vastgesteld dat voortaan met het oog op de ruime bezittingen de contributie voor nieu'wte leden f 1 en het inleggeld f 2 zal be dragen. Ds Provinciale Stoombootdienst. De Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor de Zeeuwsohe Eilanden te Mid delburg heeft zich tot de Provinciale Staten gewend met het verzoek om den dienst zp de Ooster.Sdhelde in het ver volg ook op het traject Wolphaartsdijk- sche veer—Middelburg weder per stoom boot uit te oefenen. Daardoor zal toch tegemoet gekomen worden aan vele be zwaren van den handel, vooral wat be treft het goederenvervoer op dit traject. Prov. Staten van Zeeland. De eerste voorstellen, welke behandeld worden in de op 1 Juli a.s. te openen Zzmer zitting Dan de Provinciale Staten zijn aan de leden verzonden. Wiiji ont- leenen er hel volgende aan: In verband met de stichting van een Dieaelgemaal bij de voormalige zeesluis in de zeedijk van den tot het Waterschap St..Maar tensdijk behoorenden Oudelandpolder, ten bëhoeve van de vier tot dat waterschap behoorende polders Oudeland, Middelland, Noord en Uiterste Nieuwland, is de wa termolen vervallen en zijn de betrekkin gen van watermolenaar en tijwachter opgeheven, terwijl een machinist^ is aan gesteld en een woning daarvoor is aan gekocht. Overeenkomstig het desbetref fende verzoek van ingelanden van de 4 genoemde polders stellen Ged. Statten voor in het Bijzonder Reglement voor het waterschap de noodige wijzigingen aan te brengen. Voor 1920, 1921 en 19212 werd ami den A. N. W. B. een bijdrage verleend in de kosten van wegwijzer* en waarschu- uAngsbzrden langs wegen in Zeeland, van f "4 iper stuk, tot een bedrag van ten hoogste f 580 per jaar. Daar eerst in November 1923 de opgaven werden ont vangen, welke noodig waren voor de betaalbaarstelling van de bijdragen over 1921 en 1922, te samen f 11(60, en toen het dienstjaar 1921 reeds was afgesloten, wat ook met 1922 het geval was toen het onderzoek van de opgaven was af geloopen, stellen Ged. Staten voor als nog tot uitbetaling der f 1160 te beslui- ten. Tevens stellen zij voor de bijdrage voor 1928 en volgende jaren te bepalen op een maximum van f 700, daar het aantal borden reeds van 145 op 148 is gekomen en vermeerdering van het aan tal nog wenscJhelijk kan blijken. Ter vaststelling werdt aangeboden ds rekening over 1922, aanwijzend in ont- f 2.705.381.251/2, en in uitg. f 2.348.400164, alzoo een goed slot van f 356,980,711/£ Zeeuwsohe letterkundige tentoonstelling. Heden (Woensdag)middag had de ope ning plaats van de Zeeuwsche letterkun dige Tentoonstelling, welke in het ge bouw van de Provinciale Bibliotheek te Middelburg is samengebracht ter gelegen heid van het volgende week aldaar te houden Bibliothecarissencongres. Terwijl wij op de opening zelve nader hopen terug te komen, kunnen wij, dank zij de ons geboden gelegenheid vooraf een kijkje te komen nemen, een korte be-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1