Zierikzeesche 0Nieuwsbode Honig's W Maïzena advertentiën Vrijdap 30 Mei 1924. zierikzeesche courant 80hte 'aabgan«. - no. uoss. »p d.n a.g v« «i» EERSTE BLAD: J. BONGERTMAN, Zierikzee. Heilgymnastiek. Massage. Maniiiarltt :r, Waskmarkt Algemeen Overzicht. uil Stad en Provincie s Zomers ABONNEMENT: Prü" par 8 maanden f 1,60, franco per post 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verioh^nt Maandag, Woensdag on Vrijdag. van 18 regels 60 ets. vair regels en daarboven 20 ots. per regel. Beolames 80 ets. p. regei contract belangrüke korting |B "X» vvuiU^t^M AV1UU| "Mrl J. OE LflSZE Jt, UIMliisi J, ECS7EI, '««f Dit nummer bestaat uit 2 bladen. IDo mee>st gevoelige huid laat zich volstrekt Pijnloos Scheren, door de baard- I oppervlakte voor het Inzeepen éérst in te wrijven met een weinig PUROL. I BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran ZibriK'/.ee maken bekend, dat de Paarden markt in dit jaar zal gehouden worden aan de Balie op Woensdèg 4 Juni e k., en dat op dien dag tevens de gewone Marktdag zal gehouden worden, in plaats van op Donderdag daaraanvolgende. Zierikzee, 30 Mei 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F WITTERMANS, Secretaris. Dr. MaTx, de afgetreden Duitsche rijks kanselier, lieeft van den rijks-president Ebert opnieuw de opdracht ontvangen oen nieuw kabinet samen te stellen, welke opdracht dan ook weer is aanvaard, hoe wel de taak niet gemakkelijk is op het oogenblik in Duitschland een nieuw mi nisterie samen te stellen, gezien de ver deeldheid der partijen en de onhandel baarheid van de communisten/eiders eii de voormannen dèr Duitsche Volkspartij. De deze week gehouden eerste Rijks dagzitting was misschien een voorproefje wat men in Duitschland te wachten staat. Het mag er in onze volksvertegenwoor diging al eens minder parlementair naar toe gaan, hetgeen het kijklustig publiek In de eerste Rijksdagzitting te aanschou wen en te hooren kreeg, was meer dan treurig. De „Internationale" en „Deutschland über alles" wisselden elkander gedurig af, hoewel men de beleefdheid nog zoo veel in acht nam, dat iedere partij gele genheid kreeg een couplet ten einde te zingen. Het oudste lid in jaren, welke de weinig benijdenswaardige positie van voorzitter bekleedde, zette, nog vóór hij zijn inlei- dingsspeech had beëindigd, zijn hoed op en verdween, zoodat de zitting afgeloo- pen was. Toch zal dit nieuwe regeeringslichaam, aldus de Times, moeten beslissen over het lot van Duitschland, want na jaren- van besprekingen onderling, gevolgd door onvruchtbare pogingen om een regeling te treffen, hebben de geallieerden einde lijk aan Duitschland een aanbod gedaan, dat voor dit land het vooruitzicht biedt om aan de financieele en economische ruïne te ontsnappen, die het boven het hoofd hangt en aan de politieke en so ciale gevolgen, die deze ruïne zeker zou meebrengen. De nieuwe Rijksdag kan het rapport): der commissie-Da w es aanvaarden of ver werpen en de gevolgen voor zijne reke ning nemen. De onmiddellijke en op rechte aanvaarding van het rapport zou terstond het ernstigste gevaar, dat den Duilschen staat en de Duitsche gemeen schap bedreigt, (de ineenstorting van de rentemark, het verlies van alle hoop op een leening, algeheele vervreemding), wegnemen en het pad effenen dat leiden moet naar langzaam herstel. Doch de aanvaarding moet eerlijk en oprecht geschieden en wei' van het ge- heele rapport, waarin geen mazen zijn Om door te glippen. De Duitsche Volkspartij schijnt deze verantwoordelijkheid te beseffen, reden Wellicht om de teugels van het bewind in handen te krijgen en te trachten het daarheen te leiden, dat Duitschland nog Iets af kan dingen op de rekening, die de geallieerden het heeft gepresenteerd tot afdoening van de schuld, die ontzag lijke lasten oplegt aan het Duitsche volk. I BINNENLAND. Is het varkensvleesch te duur? Het Twieede-Kamerlid Braat heeft den minister van Arbeid de volgende schrifte lijke vragen gesteld: Is het den minis ter bekend, dat in vele plaatsen keu ren van geslachte varkens drie gulden per stuk kost? Dat vele varkens daarna, aan groote stukkengesneden, naar an dere plaatsen vervoerd worden, waar her- keuringskosten betaald moeten wérden, hetwelk in enkele plaatsen zelfs 5 cent per k.g. bedraagt? Zoodat daar op zoo een varken van 150 k.g. geslacht gewicht 7 cent per k.g. keuringskosten te betalen is? wat op de thans bestaande prijzen op J1 a 121/2 der w'aarden komt te staan. Acht de minister 't niet in 't belang van producent en consument, dat die kos ten beperkt worden? Is de minister be reid maatregelen hiervoor te nemen De postcheque- en girodienst. De directeur-generaal der posterijen en telegrafie maakt bekend, dat de houders van postchèques alsnog gedurende de maand Juni 1924 zich bij de post- en hulpkantoren kunnen vervoegen Voor het aanvragen van machtiging tot uitbetalen van die chèques. Ghèques, van welke na 30 Juni 1924 uit betaling niet is aangevraagd, worden als vervallen beschouwd. TWEEDE KAMER. VervJg zitting van Woensdag De heer van Ravesteijn bestrijdt dezen beschermenden maatregel. Hij oordeelt dat 't ontw'erp geen lands- maar een imperialistisch belang dient. De heer Stulemeijer kan vooralsnog zijn stem niet geven aan 't ontwerp. De heer van Rappard en eenige po litieke vrienden evenmin, wlegens *t ge vaarlijk precedent en w'egens de onver antwoordelijkheid der uitgaven. De heur van .Vuuren zal om dezelfde reden tegen stemmen. Het ontwierp wordt aangeno- met met 48—28 stemmen. Sluiting 4 uur. Dinsdag 3 Juni zal de Kamer we der vergaderen. Dan zal het belangrijkste Wetsontwerp van minister de Visser tot wijziging van de Leerplichtwet en van de Lager Onderwijswet in behandeling komen. ZIERIKZEE. Gisteren Donderdag was 't de laatste dag van de Huisvlijt- tentoonstelling. Velen hebben dezen dag benut eens een kijkje te komen nemen in een der zalen van de Ambachtsschool, welk gebouw zich uitmuntend voor dergelijke zaken leent. Te ongeveer 9 uur vereenigden zich het bestuur, het comité en vele belangstellen den in een der groote benedenzalen, waar de uitgeloofde prijzen aan de gelukkige winners zouden worden uitgereikt. De heer Heimbach riep de aanwezigen ook hier het welkom toe, inzonderheid den burgemeester en diens echtgenoote. De voorzitter dankte achtereenvolgens allen, die tot het welslagen dezer expo sitie hadden medegewerkt, in 't bizonder de heeren Anker, Merle, Doeleman en Waale, de laatste voor het keurig afle veren der op de drukkerij vervaardigde diploma's, de drie eersten resp. Voor de radio-concerten, de verstrekte geurige thee en de verfrisschende limonade. De pad vinders kregen een extra pluim op hun hoed voor hun vele bewezen diensten ge durende deze tentoonstelling. Het bestuur der school werd dank ge bracht voor hun welwillendheid der ex positie in hun gebouw te houden, terwijl niet minder dank werd gebracht aan den directeur en diens echtgenoote, voor hun zeer vele bemoeiingen. Hierop had de uitreiking der prijzen en diploma's plaats, welke voor zoover, de winners aanwezig waren met een toepasselijk woord werden uitgereikt. In de afdeeling Dames-handwerken -wei- den le prijzen toegekend aan alle 'hier onder genoemde dames en meisjes, omdat zij in de klasse, waarin hun inzending ge plaatst was, bijzonder uitmuntten. Gez. de Looze, Gez. van der Weijde, Nelly van der Have, L. Wemmers (Bruinisse), B. H. Krepel, A. C. van der Cingel (Schudde- beurs), mevr. Sóhneiders, Leentje v. d. Doe, Mevr. wed. Phaff—Ochtman, J. J. Lindhout en Corn.a Duivendijk. Zeer eervolle vermelding verwierven: Bertha van Zuijen, Haamstede, C. Klompe, Ouwerkerk, J.a Brandt, Zonnemaire, M. P. V. d. Zande, Oiostetrland, nwevr. L. Blom—Vis, Noordwelle, Corrie Landegent, Serooskerke, J. v. d. Wekkfen, Zierikzee, W. Kooman, Nieuwerkerk, Marie Deurloo, Nieuwerkerk, mevr. J. van der Bijl—v. d'. Zande, Nieuwerkerk, Wilh.a Verkamman, Adr. van de Zande, M. S. Arenthals, Louise Biermasz, mevr. I. Taillie, mevr. P. Verstelle—van Son en Nelly van As, allen te Zierikzee. Eervolle vermeldingen werden toege kend aan: M. Hage, Bruinisse, Mien van Poortvliet en M. Bolijn, Nieuwerkerk, Jan na Moelijker, Oosterland, J. v. Gastel, Schuddebeurs, T. M. W. Coomans, Noord- gouwe, Abr. Bilius, J. Smalheer, Go Kruijtbosch, Marie van As, mej. van As- Kosten en mevr. Quist, Zierikzee. Pitrietwerk: le prijs, H. Schoenmakers, Zierikzee. Houtbewerking: le prijs, P. J. Patmos. Bruinisse, 2e Sj. M. de Vries, 3e I. Taillie, e/kcfioco/ac/e et Zu/etvruchten. 4e G. J. Kardol, 5e W. van Splunder, 6e (eerv. vermelding) k. C. Feijen, 7e (eerv. vermelding) P. Vermont, 8e (eerV. vermelding) C. Catshoek. Foto's. De Amateur-Fotografenclub te Zierikzee, verwierf 4 prijzen voor ver grootingen en een voor kontaktdruk. Metaalbewerking: 2e prijs, A. Krijger, Bruinisse. Waardeloos materiaal: le prijs, mej. M. Hage, BruwTsse, 2e Grietje Jacobi, Zie rikzee, Se A. de Meijer, Br.'haven. Teekenwerk: le groep, Origineelle prijs, L. W. Zoeter, 2e pr. idem. 2e groep. Copiewerk. le prijs J. Boo- gerd, 2e prijs, J. S. Korteweg. Se groep. Kinderwerk, le prijs. San Kruijtbosch, 2e prijs M. Moll. 4e groep. Calltgraphie. le prijs, W. v. Splunder, 2e prijs, J. W. v. d. Doel. Schilderijen, le prijs, C. O. J. Hen driks©, 2e J. W. Risch, 3e C. H. ten Haaf, Noordgouwe, 4e mevr. J. G. Laseur— Poortvliet, 5e D. Adriaanse, Schilderen door kinderen, le pr. J. P. C. Boot, Haamstede, 2e G. Kruijtbosch, 3e J. A. Verhoeff, Brouwershaven. Inzendingen ter opluistering ter ver melding waard, waren ingekomen voor de afdeeling Dames-handwerken: Mej. de Rijke—Brandt, Zonnemaire, mej. J. J. Ge luk, M. Sies—Smits, mej. C. M. J. Pher- nambucq, mevr. M. F. Fokker, mevr. Heimbach, mevr. La Seur—v. Poortvliet, Zierikzee. Voor de afdelingen te.kenen en schil derwerk: H. J. Beuzenberg, Zierikzee, id., W. G. Boot Jz., Haamstede, B. Post, Zie rikzee, Fraulein Spohn, vroeger Zierik zee, id., J. H. Heimbach, mevr. M. F. Fokker, Zierikzee, id., id., G. H. Breet- veld, Zierikzee, C. A. Swenne, Ouwerkerk. Voor de afd. Houtbewerking: Mevr. Wiebols, J. A. Biermasz, id., id., I. Taillie, id., Sj. M. de Vries, W. van As, id., allen te Zierikzee. Voor de afdeeling Fotografiën: J. G. La® Seur, Zierikzee, J. Vijverberg Noord- gouwe. Voor de afdeeling Cartonnage: D. F. Asper, Bruinisse, H. H. Prakke, Zierikzee. Voor de afdeeling Metaalbewerking: J. van Zutphen, Zierikzee. Voor de afd. voorwerpen van waarde loos materiaal: J. de Looze, id., J. H. Heimbach, C. O. J. Hendrikse, allen te Zierikzee. Na de uitreiking verkreeg de burge meester het woord, die opmerkte, dat de heer Heimbach één persoon vergeten had te bedanken, hetgeen wel te begrijpen was, want hij was het zelf. Vooraleer spr. echter tot dezen een woord van dank wilde brengen, wees hij op het nut dezer tentoonstellingen, welke vóór heb ben, dat onder de jongeren van Schouwen en Duiveland nog iets anders wordt be oefend dan, wat spr. noemt, het onge lukkige voetballen, want uit Zierikzee en Schouwen en Duiveland zijn b.v. vooral teekeningen ingezonden, die wat beloven voor de toekomst. Men kan zich wel aan sport wijdén, maar spr.'s ondervinding is, dat mensehen, die op hun 16e jaar mis schien kampioen zijn, voor een tak van sport, van half Europa, op lateren leef tijd onuitstaanbare wezens worden, die in de maatschappij geen knip voor den neus waard zijn, maar iemand, die op 16-jarigen leeftijd heel mooi teekenen kan zal het misschien op zijn 26e zoover gebracht hebben dat zijn naam, althans in ons land, vermaard is. Op deze soort tentoonstellingen vestigde Z.E.A. speciaal de aandacht, omdat men in ,ons land meestal 9 maanden winter en 3 maanden zomer heeft, waardoor huisvlijt ter dege kan worden beoefend. Om deze expositie's te doen slagen, heeft men noodig een krachtig bestuur, dalt zicih voor deze zaak interesseert, met als kern een voorzitter, zooals de heer Heim bach, die bleek de rechte man op de rechte plaats te zijn. Spr. hoopte, dat de heer Heimbach nog vele jaren hier zal mogen wónen en meermalen een huis vlijttentoonstelling zal organiseeren, niet alleen tot voldoening van hem zelf, maar vooral ook ten nutte der jongere genera tie van Schouwen—Duiveland! (Applaus), Na een kort woord van dank aan den. burgemeester, sloot de heer Heimbach deze goed geslaagde huisvlijttentoonstel lang, welke zich in zoovel er sympathie mocht verheugen! Bij Kon. besluit van 26 dezer is mr. S. Triezenberg, oud-president van de ontbonden rechtbank alhier, met in gang van 1 September e.k. benoemd tot vice-president der rechtbank te Utrecht. Men schrijft ons uit Middelburg: Gisterenmorgen tb half elf kwam hier met „de Schelde" aan de Loskade o. a. aan het mondharmonica-gezelschap „Door Oefening Kunst" uit Zierikzee, dat zich onmiddellijk naar het Schuttershof begaf, het terrein van de Tweede Tentoonstel ling voor Handel en Nijverheid. Direct werden op het marktplein Oud-Middel- I burg, een paar nummers uitgevoerd, en de toen nog slechts geringr in aanzijn zijnde personen stonden verbaasd over hetgeen het gezelschap presteert. Maar die verbazing maakte zich des middags meester van de honderden, die tijdens het uitgebreide matinée-programma in den tuin aanwezig waren. Er was meer één woord van lof over de goede leiding, de zuiverheid der instrumenten en den rau- zikalen aanleg der uitvoerenden. De voorzitter van het tentoorafrellings- eomité, de heer C. A. Schulte, die des morgens reeds een woord van welkom had gesproken, wees er des middags op, welk groot genot het gezelschap gebracht had, maar zeide tevens dat het een goede gelegenheid was om Zierikzee niet te vergeten, dat het een Zeeuwsche stad is en een nauwer band met de hoofdstad der provincie steeds gewenscht is. Wij weten, namens alle bezoekers te spreken, als wij -het gezelschap een har telijk gemeend tot weerziens toeroepen. NOORDWELLE. Raadsvergadering, ge houden op Maandag 26 Mei. Voorzitter de burgemeester. Alle leden aanwezig. Tot de ingekomen stukken behooren o.a.: verslag der schoolcommissie over 1923. Schoollokalen en leermiddelen zijn in orde, evenals het onderhoud der school. Wat niets te wenschen overlaat. De bur gemeester betreurt het, dat de nieuwte onderwijswet spreekt van 48 leerlingen per onderwijzer. Dat getal halen we hier nooit; het onderwijs wordt dus minder; het platteland en vooral de kleinere ge meenten zijn voor de zooveelste maal wieer de dupe. Een verzoek van C. v. d. Velde wiordt, als zijnde ongezegeld, ter zijde gelegd; schrijven- van P. 0. Mol, waarin deze bericht, vóór 1 Mei de helft van zijn hondenbelasting te zullen beta len. De burgemeester deelt mede, dat hij tot heden nog niets betaald heeft. Een adres van J. de Blonde met verzoek, zijn salaris als klokkenist te willen verhopgen. Het verzoek is gegrond op het feit, dat het torenuurwerk volgens adressant in minder goeden staat zou verkeeren wat door verschillende leden wordt bestre den. Wordt besloten het uurwerk te laten nazien, en op het verzoek om verhooging afwijzend te beschikken. De rekening der gezondheijsoommissie 1923 wiordt na eenige opmerkingen goedgekeurd. De re kening van het Burgerlijk Armbestuur wijst in ontvangsten aan f4801,87, in uit gaven f 3212,241/2. slot f 1589,62'/L.. Bij den post: J. Viergever nog te betalen huishuur f92,04, meende een der leden, dat .het een reuzefout yan genoemd be stuur Was, het zoover te laten komen. De burgemeester: volkomen iwhar, doch als de betrokken persoon aannemelijk tracht te maken, clat hij niet kan be talen. wat kan men er dan verder aan doen De huur is met machtiging van Ged. Staten reeds aanzienlijk verlaagd. Nadat nog enkele leden over deze kwtes- tie het woord voerden, wordt de rekening goed gekeurd. De legesheffing van Jacht akten zal 30 0/0 bedragen. Aan de orde komt thans het vaststellen van het ver- men-igvuldigingsctjfer. B. en W. stellen voor, evenals het vorig jaar 3 0/0 te hef fen. De heer Viergever zou 2l/2 0/0 vol doende achten, doch, gezien de raming, wto-rdt dit door den burgemeester be- stredeii, en ten slotte het voorstel aan genomen. B- en W. hebben de gemeente- Woning, bewoond door H. Jonker, bezien en stellen voor daaraan eenige verbete ringen aan te brengen, hetgeen wordt goedgevonden. Verbetering voetpad op het „Weitje*'. Naar aanleiding van het ge sprokene in de vorige vergadering komen B. en W. met het voorstel dit pad eens grondig te verbeteren, en stellen voor deze van af het slop tot aan 's KorteWeg te be grinden en oe vrijkomende steenen te gebruiken bij 't Café van Mej. Ver- jaal. De Weer Elenbaas kan zijn «tem ib er groote behoefte aan frlssche gerechten. De keuze is dikwijls beperkt. Met Honig's Maliën» kan men verschillende pud dingen en vla's bereiden, die afgekoeld een heerlijk frls sche delicatesse vormen die iedereen zal waardeertn. Gebruikt daarvoor Let op de sluitzegels afe kenmerk van echtheid. PREDIKBEURTEN, Zondag 1 Juni te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, dr. Helder (Doops- bediening). Kleine Kerk. 10 ure, ds. y. d. Linden. Luthersohe Kerk. 10 ure, ds. Hoevers van Den Haag. Geref. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30 ure, ds. v. d. Molen (Doopsbedieninf), 2 Leeskerk en 6 ure, ds. v. d. Molen, (é.'t.) Evangelisatie Jeruël II. 10.30 en 7 ure, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9.80, 2 en 6 ure, gew.' tgd, Leeskerk. a,au het voorstel geven, mits liet pad goed onderhouden wordt. De heer Boo- gerd zóu gaarne zien dat mej. Verjaal de gemeente eenigszins in de kosten te gemoet kwam al is het nog zoo weinig, omdat zij toch de grootst belanghebbende is. Verschillende leden zijn van dezeffde meening. Het voorstel wordt ten slotte met algem. stemmen aangenomen, even als een nieuwe begrinding op 't school plein. De voorzitter deelt mede, dat even als 't vorig jaar het Waterschap Schou- w'en wederom f 8000 beschikbaar heeft gesteld onder dezelfde voorwaarden voor de verharding van aardewegen. Van ver schillende aangelanden wiaren van de vol gende wegen verzoeken om verharding ingekomen en werd na breedvoerige be spreking beslaten „de Jonge Leenderts- w'eg" vanaf de molen tot overweg tram baan, en het „Kortewegje" vanaf de hof stede van gebr. Elenbaas tot aan de be graafplaats te verharden. Tot het bie- gririden van Haakmansweg wordt beslo ten, mits Renesse, als zijnde meest be langhebbende, in plaats van de helft der kosten. 2/3 voor zijn rekening neemt. Dirkjes wekken en Bergwekken zijnde geen verbindingswegen, onder deze voor waarde, dat de aangelanden in deze wek- kens, dé helft der kosten, welke voor rekening van deze gemeente zullen ko men, voor hun rekening nemen. De burgemeester deelt mede, clat bij het wegen opnemen gebleken is, dat' verschillende wegen nog eemge verbete ring noodig hebben. Hij zou er voor zijn dezé wegen eens 'flink onderhanden te nemen en heeft daartoe eenige aange landen verzocht de daarvoor benoodigde grond gratis te vervoeren, dan kost het de gemeente enkel eenige dagen werk loon. Dit wordt goedgevonden. Bij de rondvraag vestigt de heer Viergever de aandacht van B. en W. op den rondgang op de wegen- Deze zou z.i. veel vroeger b.v. Februari of Maart moeten geschie den. Hij heeft dit al meermalen te berde gebracht en denkt er nu sterk over als lid dér commissie op de wegen te .be danken. Dat de omvang vroeger zou moe ten geschieden wbrdt door den voor zitter en den heer Boogerd op verschil lende gronden bestreden. Men moet met verschillende factoren rekening houden. Het is 'toch niet tegen te spreken, dot de W|sgen in de laatste jaren veel zijn verbeterd, maar het blijven tenslotte aar dewegen. Niets meer aan de orde gaat men over in geslot&i zitting. 1 ST.-ANNALAND. In de laatste verga dering van den gemeenteraad (80 April) Werd bekend gemaakt aangaande de wa terleiding, dat er nog 77 aansluitingen te weinig waren eer de 70 <y0 was be reikt, door den minister als voorwaarde gesteld voor 't verkrijgen van reductie op de tarieven. Er Werd toen besloten tot het voeren van een krachtige pro paganda en het schitterende gevolg is geweest dat aan 't eind der vorige week het vereischte aantal reeds bijeen w(as. Em der aangewende middelen is geweest het zenden van biljetten. SCHERPENISSE. Vergadering van In gelanden van het Calamiteuzé Waterschap „Scherpenisse'', gehouden op Dinsdag 27

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1