Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: advertentiëni Maandag 26 Mei 1924. zierikzeesche courant. EERSTE BLAD. LAPPENDAG. Lappen, Mousseline's, Frotté's, Linnen, Stoffen, Vitrages, geil Katoen, gul Keper, Schorte- bont, etc. etc., a contant. Weekmarkt. A J Pa Pry» per B maanden f 1,50, franco por poat f 1,80. Voor bo; buitenland por Jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag on Vrijdag. van 18 regela 60 et», van 4 regels on daarboven 20 ot». per regel. Reclames 30 ota. p. egel. By contract belangrijke korting 80ste JAARGANG. - No. 11086. Inzendln« °p d™ d»s Oir. 1. J, DE LOOZE Ir, Ultr.-Relicl, 'i. J. KOSTE». s*" T00r ar" Dit nummer bestast alt 3 bladen. Gevonden voorwerpen Twee dames-horloge's; een toüwl; een handschoen; een portemonnaie; een bood- schapzak; een rijwieltaschjeeen haar- strik; een handtaschje met geld De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. AANGELANDEN aan aarde wegen in deze gemeente, die willen mede werken tot de verharding, worden opgeroepen tot een bijeenkomst in de groote zaal van het Stadhnis, op Woens dagavond 38 Mei, 8 uur, nieuwe t|]d. De Burgemeester, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTETN VAN RENGERSKERKE. H. IDfLEI „HST GHULDEN VLYES' DINSDAG 37 MEI a.s. Is het weer Buitengewone koopjes in Huismoeders doet uw voordeel. De BURGEMEESTER van zibrikzee maakt bekend, dat op 27, 200 noodig op 28 Mei a.s. schietoefeningen met middelbaar geschut zullen gehouden worden van de batterij be- Zuiden de lichten van Kaapduinen. Onveilig is een gedeelte van de Galgeput, Oostgat en Deurloo tusschen de peilingen 70° en -120° van de batterij, over een afstand van 10' K.M. Op de schietdagen zal bij de batterij. 3 uur vóór het begin der oefeningeneen roode vlag halfstok en 2 uur later geheel voorgeheschen worden. De vlag blijft waaien tot het einde der oefeningen. Aanvang der oefeningen 9 uur voorm. Zibrikzee, den 23 Mei 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibrikzee maken bekend, dat wegens het invallen van den Hemelvaartsdag in deze week, de gewone marktdag in deze gemeente zal gehouden worden op Woensdag 28 Mei a.s. Zibrikzee, den 26 Mei 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd. A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSEERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BUITENLAND. Het coin in. monsterproces. Een paar weken is het monsterproces tegen de 138 Itatiaansche communisten be schuldigd van het bloedbad op de cara binieri en zeelieden tijdens de stakingen in de omgeving van Florence, al aan den gang en nog is er bitter weinig1 „schot" in de zaak- Niet dat 't aan interessante momenten zou ontbreken. Hoe ware dat mogelijk in een affaire als deze, waar alie felheid van 't heerschende fascisme en het revo- lutionnaire communisme zonder veel re serve tegenover elkaar staan, en waarbij de eene partij de kudde beklaagden, zich „houding" tracht te geven, opwegende tegen ihet feit, dat ze smadelijk in een reusachtige kooi is opgesloten! Een goede vijftig verdachten zijn ge hoord- En zonder uitzondering, heftiger of rustiger al naar hun aard, hebben ze hun aandeel aan den moorddadigen over val op de regeeringstroepen, die destijds den treindienst wilden gaan waarnemen en bij Empoli met schoten en bommen werden bestookt, ontkend. De „Corriere della Sera" vindt weinig afwisseling in de behandeling en jammert steen en been over de „wanhopige eenvormigheid der ontkentenissen". Verwachtte het blad, dat de van moord betichten ten be hoeve van 't krantenlezend publiek nu en dan eens een bekentenis ten beste zouden geven? Een punt moet uit deze behandeling zeker gereleveerd worden eenerzijds om de eenstemmigheid, waarmede een aantal \JJaar NIEME1JERS STER-TABAK haar geurueripre/dh beklaagden het hebben te berde ge bracht, anderzijds om de minachtende wijze, waarop de rechtbank de daarin vervatte betichting van zich afwees. Vele beklaagden zeggen, dat zij bij het voor onderzoek ongenadig „bewerkt" zijn. Be werkt op last van den rechter van in- tructie: met argumenten, met beloften van voorrechten en invrijheidstelling, en „last not least" met stokslagen, toege diend door de carabinieri alles om de menschen te bewegen, hun aandeel en liefst ook het aandeel der anderen in den moord van Empoli te bekennen. Zelden heeft men rechters zoo bui tengewoon geringschattend over in dit geval toch reeds zeer vernederend bejegende beklaagden hooren spre ken. Zelden hoort men de civiele partij zich zoo storend mengen in de verhoo- ren, uitvaren tegen de betichten, vragen aan de rechters en verklaringen aan de beklaagden suggereerem, als in dit pro ces. Gezegd zij, dat de communisten van achter hun tralies de tegenpartij ook op buitengewoon vrijpostige manier haar „vet" gegeven. De Italianen hebben humor, stellig- En het pleit voor de psychische veelzijdig heid der beklaagden, dat zij in een straf proces, waarbij het om dood of leven gaat, en waar machtige politieke harts tochten de leiding hebben, bij oogenblik- ken de gemoedelijkheid in zich vinden om frissche, rake antwoorden te lancee- ren.... 8 INNEMLAN O. Het Zomerreces der Kamer. Het ,,Hbl- verneemt uit parlementaire kringen, dat het voornemen bestaat, dat de Tweede Kamer ongeveer half Juli op zomerreces gaat. Als' de behandeling der wijziging van de Onderwijswet (waarin de bezuinigingsplannen van minister De Visser zijn vervat) het zou veroorloven, zou het reces op 11 Juli kunnen ingaan- Wijziging Leerplichtwet en Lager Onderwijswet 1920. De memorie van antwoord op het voor- loopig verslag van de Tweede Kamer omtrent de nieuwe overwegingen in de afdeelingen van het wetsontwerp tot wij ziging van de Leerplichtwet en Lager- onderwijswet 1920 is verschenen. Daar uit blijkt, dat bij doorvoering van de voorgestelde wijziging van art. 28 der Lageronderwijswet en de voorgenomen salarisverlaging een besparing zal wor den bereikt van f29 millioen. l)e salarisTerlaglng van de rijks ambtenaren. Zaterdagmorgen heeft het A. C. O- P. (Centrale van de Centrale Nederlandsche ambtenaarsbond, de Nederl. bond van werklieden in overheidsdienst en de Bond van Nederlandsche onderwijzers) vergaderd. Besloten werd, dat onmiddel lijk na de uitbetaling der salarissen over de maand Mei de drie organisaties den staat zullen doen dagvaarden tot uitbe taling van het volle bedrag- Voor de onderwijzers zullen één of meer ge meentebesturen worden aangesproken- Omtrent een en ander zal nog nader overleg worden gepleegd met mr. Men- dels te Amsterdam, die voor de drie organisaties zal optreden. He.omgaande rechter. De Res.bode schrijft Naar wij vernemen, krijgt het stelsel van den omgaanden rechter de overhand. Zooals men weet, Was er een voorstel om 1/3 der Kantongerechten op te hef fen'. Onlangs hebben we een stelsel be pleit van den judex ambulans; de kan tongerechten zouden blijven waar zij zijn, alleen Zouden, voor zoover het de klei nere kantons betreft, twee of .drie kan tons door één rechter bediend worden. Inmiddels hebben tal van gemeenten ge adresseerd tot behoud van haar kanton gerecht, subsidiar voor den reizenden rechter. Naar ons nu ter oore kwam, is ook de minister voor dit stelsel gewon nen, evenals trouwens vele Kamerleden voor den omgaanden rechter veel meer gevoelen dan voor afschaffing der kan tons. Het bezoldigingsbesluit 1920. Naar de Te], verneemt, heeft de Com missie van de Tweede Kamer- bij de in diening van de raming voor de benoodig- de uitgaven zich gehouden aan de be dragen van het thans geldende bezoldi gingsbesluit. De minister van financiën had deze commissie in overweging ge geven rekening te houden met de voor genomen salarisverlaging met 16,6 pot. De Kamercommissie meende echter, dat zij daarover niet incidenteel mocht be 1 slissen ten aanzien van het bij haar in dienst zijnde personeel. Dit behoort h.i. te geschieden bij de behandeling van de Staatsbegrooting van 1925. Het Nut en het onderwijs. Het Hoofdhestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen heeft aan den voor zitter van den ministerraad een adres ge zonden, waarin het betreurt dat de mi nister van Onderwijs i n de Memorie van Antwoord meent te moeten vasthouden aan den terugkeer tot den zes-jarigen leerplicht. Het instituut der zoogenaam de assistenten kan evenmin, zooals het wordt voorgesteld, de goedkeuring van het hoofdbestuur wegdragen. Een be zwaar van ernstigen aard schuilt, aldus adressant, in de wijziging van art. 28 der Lager Onderwijswet; deze moet ze ker noodlottig werken, zooals blijkt uit het volgende voorbeeld. Een school van 300 leerlingen zou recht hebree op een hoofd met zes enderwijzers, splitst men deze school in drie met 100 leerlingen, dan heeft men recht op drie hoofden met zes onderwijzers, dus tlw'ee leer krachten en twee^ „hoofden-marges" meer. Het gemiddeld aantal leerlingen gaat daarbij terug van 43 op 33. Terwijl het openbaar lager onderwijs van zulke split singen kan worden teruggehouden door Gedeputeerde Staten, is het bijzonder la ger onderwijs hierin geheel vrij; indien dit voorstel wet wordt zal een algemeen streven naar kleine scholen ontstaan en de gevolgen zullen het omgekeerde wor den van wat betoog 1 wlordt. Immers hier door worden gesteund de mala fide te genover de bona fide scholen en de pa cificatie wordt op deze Wijze verbroken. Het zal noodzakelijk zijn, dat aan een of ander College de bevoegdheid worde toe gewezen uitspraak te doen in hoeverre de oprichting van een nieuwe school of de splitsing van een bestaande toelaat baar is of niet en in hoeverre de samen voeging van bestaande scholen geboden moet worden geacht of niet. Ten aanzien van het openbaar lager onderwijs bezitten de Gedeputeerde Sta ten deze bevoegdheid, zoodat het voor de hand ligt te overwegen of aan dit college ook dezelfde bevoegdheid zou moeten worden verleend tèn opzichte van het bijzonder lager onderwijs. Echter zou ook een regeling kunnen worden overwbgen waarbij Ged. Staten beslissen na ingewonnen advies niet slechts van het schooltoezicht maar ook van den Onderwijsraad. En wellicht zou het zelfs de meeste aanbeveling verdie nen de eindbeslissing in handen van het laatstgenoemd college te leggen. Het H.-B. beveelt den minister met den meesten aandrang de overweging van dit voor stel aan. TWEEDE KAMER. Verdplg zitting van Vrijdag 23 Mei. (Behandeling van de herziening Van het zeerec'ht). De heer Beumer zegt dat het duide lijk is, dat de hfeer Dresselhuys zijn hart heeft verpand aan de Hague Rules. Dat alle belanghebbenden de meening van den heer Dresselhuys zouden steunen is niet waar. Zonder stemming wordt aangenomen het amendement-Brautiggnï om hulploon ook te doen uitbetalen wanneer tusschen reeders der betrokken Schepen belangen gemeenschap bestaat. Het wetsontwerp wordt z.h.s. aangenomen. Sluiting om 4,30 uur. Uit Stad es™ Provincie. ZIERIKZEE. Voor de opening der huis- ulijttentoonstelling hebben we Zaterdag eens een kijkje genomen in het gebouw der Ambachtsschool, waar Dinsdag Woensdag en Donderdag de tentoonstel ling gehouden wordt. Zooals wij reeds Vrijdag mededeelden, is het ingezondene thans over 3 zalen verdeeld, waardoor de indruk gewekt wordt, dat niet zooveel is gezonden. Er is ook minder ingezonden, maar er is veel moois ingeleverd, wat tot tevreden heid stemt. In de benedenzaal, rechts van den in gang is een mooie inzending photo's van de hier bestaande amateur-photografen- vereeniging, terwijl aan de wanden van het ruime lokaal de ingezonden schilde rijen zijn opgehangen, w. o. er werkelijk heel mooie zijn. Op de bovenverdieping van het gebouw zijn twee zalen ingeruimd voor teekenin- gen, houtsnijwerk, etc. etc. en een voor handwerken, waar onze lezeressen vooral bun hart zullen kunnen ophalen aan het kunstnaaldwerk, haakwerk, kinderspeel goed, etc. etc. Houtsnijwerk is er vrij veel ingezon den, scheepsmodellen heel weinig. Wel jammer, want die maken een aardig effect. 1 Fraaie teekeningen, crayon- en pentee- keniingen versieren den Zuidkant der zaal. terwijl in 't midden meer echte „huis vlijt" staat geëxposeerd, o- a. een drietal molens, waarvan één uitmunt door con structie en wijze van afwerking; radio- ontvangtoestel, model van een water toren, vliegmachines, een poppenhuis. Dit laatste trekt ook bizonder de aandacht, die het ten volle waard is- Voor de klei nen |Om van te watertanden- Aan alles is gedacht en alles is aanwezig, wat In een goed ingericht en gemeubileerd huis hoort, tot elec. verlichting incluis. Met klem raden wij onze lezers(essen) aan eens een kijkje te komen nemen. Heden (Maandag)avond 9 uur wordt door den heer P. Deijs per radio een lezing gehouden over de Hermitsoap. Bezitters van een radiotoestel zijn dan in de gelegenheid deze gloednieuwe iwlijze van reclame maken te beluisteren. ZONNEMAIRE. Onlangs werd in Café „Boot' de jaarlijksche ledenvergadering van het Ziekenfonds „Onderling Hulp betoon" gehouden. Door den boekhouder werd rekening en verantwoording gedaan over het afgeloopen jaar, waaruit na on derzoek bleek dat weer een nadeelig slot en w»ci 300 i e boeken w as. Tot pen ningmeester werd benoemd de heer J. Rijstenbil, als plaatsvervanger de heer C.P. Blom. De aftredende bestuursleden werden, op1 den heer J. van Nieuwen- huize na, herkozen. Contributie en uit- keering werden niet veranderd. Besloten werd den leeftijdsgrens voor ingezetenen van Zonnemaire voor toetreding te ver lagen tot 25 jaar. De voorzitter deelde mede dat wanneer telkens met een tekort gewerkt moet iwbrden, het fonds op den duur zóó r.ict jn stand kan blijven. Donderdagavond werd het eerste zomerconcert gehouden op de door acht electrische lampen schitterend verlichte muziektent. De kracht van het electrïsch licht wordt geleverd door de dynamo van den heer Flohil. Inderdaad een goede verbetering. Voor de betrekking van gemeente veldwachter hebben zich 83 sollicitanten opgegeven. STAVENISSF. In de Vrijdag alhier ge houden vergadering van Ingelanden van het waterschap „Stavenisse" werd vast gesteld de begrooting voor het dienst jaar 1924-'25, in ontvangst en uitgaaf op f 27255.485. Het dijkgeschot werd, even als het voorgaande jaar, bepaald op| f 20 per H.A. THOLEN. Raadsvergadering, gehouden op Donderdag 22 Mei. Voorzitter de loco burgemeester, de heer H. Goossen. Tegen woordig alle leden. Na opening is aan de orde 't onderzoek der geloofsbrieven van het nieuwe lid, dhr. Ridderhof. Be sloten wordt tot toelating. De voorzitter neemt het nieuwe lid de beloften af en wenseht hem toe, dat hij de belangen dezer gemeente zal mogen behartigen, en dat de critiek, die er uitgeoefend zal worden, altijd opbouwend zal zijn. De heer Ridderhof wil er den voorzitter op attent maken, dat hij hem niet goed ge ïnstalleerd heeft en vergeten heeft den zuiveringseed te laten afleggen. De vporz. zegt dit niet te beamen, waarop eenige discussie putstaat, waarmede ten slotte de Raad genoegen neemt, n.l. de zaak te laten zoo ze is. Verder zegt dhr. Ridder hof, dat hij hier steeds zal optreden in het belang der gemeente, en zaken van personen duchtig zal weten te on derscheiden. De ter visie gelegen notulen worden, na een kleine redactiewijziging op verzoek van den heer Goedegebuure, goedgekeurd. Onder de ingekomen stuk ken behooren: van Ged. Staten eenige missives, benevens proces-verbaal van kasopname, welke alle voor kennisgeving worden aangenomen; idem van Ged- St. de goedkeuring der begrooting voor 1924, met de opmerking, dat er voor het brug- fonds bepaald een raming moet plaats hebben. De heer Goedegebuure zegt, dat Ged. Staten hem hebben bericht, dat de begrooting opnieuw zal behandeld moe ten worden. Dit is echter niet geschied. Na eenige discussie, besloot men de op nieuw in te dienen begrooting voor 1925 volgens het verzoek van Goedegebuure dan te behandelen. Een adres van de firma de Graaf der Am. Petroleum-Comp. öm verharding van den rijweg van af de Oud-Vossemeersche poort tot hare loods, lokte bespreking uit. Algemeen was men van oordeel, dat verharding noodzakelijk is, doch daar de macadam ontbreekt, zal men trachten den grindweg van af de pont tot bij Scheffelaar te verlagen met 30 c-M. en dit uitpiksel te brengen op dezen te verharden weg. De heeren Klompe en Aertssen beweren, dat het zeer nuttig effect zoude geven, als men de oprit een geheel ander beloop gaf, daar deze bij verharding veel te steil wordt. Ds voor zitter stemt dit toe, doch wijst op de groote kosten er van. Besloten wordt te wachten tot de wals bier is, en dan te zien of er nog voorraad voor verharding zal overschieten. Het adres der afdeeling Tholen der vereeniging tot afschaffing van alcoholische dranken, om een verga? derlocaal, wordt ingewiliigd- Adres van den stoker der gasfabriek D. van der Zande, om een geredelijke gelijkstelling vain het loon met zijn collega, wordt voor kennisgeving aangenomen, daar 't adres bij de Gascommissie behoort. Eventueel zal eerlang eene nieuwe bezoldigingsrege ling worden vastgesteld. Van den direc teur der waterleiding is bericht Ingeko men, dat hier te Tholen de 70 pCt. der aansluitingen zijn bereikt. Van de 630 woningen zijn er 454 aangesloten. Voorts iis ingekomen een adres der vereeniging ter bestrijding der werkloosheid, waarin zij verzoekt om de 50 pCt. toeslag. Dit adres, aldus de voorzitter, is meermalen behandeld- Thans is de Kon. goedkeuring op de statuten verkregen, alhoewel wij er geen officieel bericht van gehad heb- *pU W *J.Qj FRAMBOZENSAUS OVEHMEER.LUn PREDIKBEURTEN* Donderdag 29 Mei te ZieriJceee. Hemelvaartsdag. Ned. HervpKerk. Kleine Kerk. 6.30 ure, ds. de Leur. Geref. Kerk. 10.30 ure, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30 ure, ds. y. d. Molen (0, t.)< ILerkvrervo. ;Geen dienst. Serooskerlce; 8 are, ds. Poort. Burgh. 9.30 ure, ds. Boogaard. Haamstede. 10.30 ure, ds. Japchen. Geref. Kerk. 10.30 ure, ds. Goedhuijs. Zonnemaire. 10.30 ure, ds.de Leur. Geref Kerk. 10.30 ure, ds. Hoek. Drol schor. 8 ure, ds. v. d. Griend. Nieawerkerk. 10.30 en 3 ure, ds. v. cL Linden. Geref.Kerk. 10.30, Leesdienst; 3 en en 6.30 ure, geen dienst. Geref. Gem. 10, 3 en 6 ure, geen dienst. Ooeteriand. 10.30, ;dr. Weeda, en 3 ure, ds. Waardenburg. Geref. Kerk. 10.30* Leesdienst; 3 en 7 ure, geen dienst. Geref. Gem. 10.80 en 3 ure, de beer Romijn. SrninSace. 9.30, ds. Waardenburg en 2 ure, dr. Weeda. Geref. Kerk. 9.30, cand. Bremmer van Aalsmeer en 2 ure, geen diensr. Geref. Gem. 9 30, 2 en 5 ure, Leeskerk. Oud-Geref. Kerb 10, 3 en 6 ure, Leeskerk. Tüaaloa. 10 ure, ds. Datema. Geref. Kerk* 10 ure. Leeskerk. Geref. Gem. 10 ure, Leeskerk. Sti-Maartenadijk. 7 ure, Leesdienst. Oud-Vosaemcer. 7 ure, ds. Van Griet huizen. Geref. Kerk. 3 ure, Leesdienst. Poortvliet. 7 ure, ds. Verschoor. Geref. Kerk. 7 ure, dB. Zjjlstra van Delfshaven. Stavenisse. 10.30 are, ds. Moerman. Oud- Geref. Kerk. 10.30 ure, Leeskerk. ben. De heer Goedegebuure zegt, dat de gemeente nu verplicht is de 50 pCt. te betalen. Is er geschreven naar den heer Zaalberg? De voorzitter zegt, neen. Zie, daar heb je het alweer. Ze beloven en ze doen het niet. Zoodoende komt hier nooit bericht van. Spr. zegt, dat thans op het voorstel van den heer Wagemaker betaald moet worden, daar de Kon. goed keuring er is. De heer Wagemaker zegt, dat hij gezegd heeft, als we hier officiéél bericht hebben en er is dan nog werke loosheid. De heer Ridderhof meent, dat het beste is niet te veel hier over te spreken. Hij meent, dat de gemeente ver plicht is volgens het werkeloosheidsbe- sluit van 1917. Wanneer de gemeente hier officieel bericht krijgt van hare Kon- goedkeuring zal de directeur de heer Zaalberg zelf de gemeente wel aanschrij ven wat ze- heeft te betalen. Het voorstel Goedegebuure om nu direct reeds te doen betalen, wordt met 9 tegen 2 stemmen verworpen; voor de heeren Ridderhof en Goedegebuure. Overlegging geschiedt van eenige staten van oninbare posten H. O. Hondenbelasting en schoolgeld. De heer Ridderhof wil hier eens terdege wijzen op een sleur in het belasting betalen. Dit is riiet goed. De één gaat de ander er toe aansporen. Thans nu er malaise is, gaat betalen heelemaal niet Wat de menschen zelf zeggen of schrijven raakt hem niet. Noodig is deze zaak eens grondig te on derzoeken en in een besloten zitting zal hij nadere'-niededeelingen doen. Aan de orde komt ithans de vaststelling van het vermenigvuldigingscijfer. De voorz. zegt^ dat in de vorige vergadering deze zaak is aangehouden. B. en W. hebben de be lastbare opbrengst geschat op 120 150-000 gulden, doch het blijft een raming). (Het is aanmerkelijk hooger geschat dan het voorgaande jaar. Zoodoende durven B. en W. voorstdien te doen het ver menigvuldigingscijfer van 1.8 terug te brengen op 1,5- De heer Ridderhof zegt, dat hij den Raad eens een staaltje zal overleggen van de tabel, die hij thans in zijn bezit heeft. De eerste f 50 wordt met 0,6 pCt. aangeslagen, do h f50 hooger is dit op f 100, dus 1,2 pCt. Zoo voortgaande tot de eerste duizend gulden springt het met o/0 omhoog, doch is de eerste f 1000 bereikt, dan gaat het met 0,1 pCt. om hoog. Dus hoe meer inkomen, hoe zwak ker de o/0 omhoog gaan. Het is dus verre van een belasting naar draagkracht. Een betere herziening dezer belastingschaal tis aan te bevelen. Spr. vraagt B. en W. •tegen het voorjaar omstreeks Maart met goede cijfers te komen van ieder der aangeslagenen. Mede ook is door het cijfer 1,8 van verleden jaar een zekere bate verkregen, die gegeven zou worden uit de gemeentekas ten bate der gas- prijsverlaging. Is er geen mogelijkheid om een lager cijfer te nemen dan 1,5? De heer Moelker acht dit gevaarlijk en persisteert bij het cijfer 1,5. Na nog eenige discussie tusschen de heeren Goedege buure, Ridderhof en den voorzitter wordt met alg. stemmen besloten 1.5 te handha ven. (Wordt vervolgd). ST.-MAARTENSDIJK. In de Woensdag alhier gehouden vergadering van Ingelan den van het Waterschap „Sint-Maarten*-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1