Zierikzeesche Nieuwsbode Honig's 23 Mei 1924. zierikzeesche courant. advertentiên i EERSTE BLAD. J. BONGERTMAN, Zierikzea H.H. Correspondenten, Aanbesteding. Algemeen Overzicht. Wets Never dan een Verjaardagen W Puddingen ABONNEMENT. PrJJs per 6 maanden f 1,60, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Versohtfnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. 80st» JAARGANG. - No. Oir i. J. DE LOOZE Jr. Ultt.-Rirtet, M. van 16 regels 60 ots. van regels en daarboven 20 ota, po- regel. Reclames 60 ets. p. regel By contract belangrijke korting 11085. Inz°öding op den dag van uit J. KOSTEN. vódr orB- Dit nummer bestaat nlt 2 bladen. Heilgymnastiek. Massage. die ous opgaaf verstrekten der predikbeurtengelleven ons die voor Hemelvaartsdag omgaand te doen toekomen. DE REDACTIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zibrikzrs zullen, op Diasdag 3 Juni a.s., des namiddags 2 uur, ten Raadhnize, in het openbaar AANBESTEDEN: Het, volgens de daarvoor bestaande voorwaarden, leveren van de bespanning c a. ten behoeve van den Reinigingsdienst enz., gedurende driejaren, t.w. van 1 Juli 1924 tot en met 30 Juni 1927. De voorwaarden dezer aanbesteding liggen van heden af ter Gem.-Secretarie ter inzage, terwijl inlichtingen kunnen worden ingewonnen ten kantore van den Gemeente-Bouwmeester, tusschen des morgens 9,30—11,30 uur. De inschrijvingen, welke gesteld moeten zijn op zegel van f 0,50, moe ten op den dag en liet uur der aan besteding by Burgem. en Weth. ten Raadhufzo ingeleverd worden. Zibrikzek, den 22 Mei 1924. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Dinsdag heeft te Londen rle Engelsch" Russische confprentte- weer. eens verga derd, zonder dat mén een stapje verder is gekomen, want de Russische vertegen woordigers blijken wel bereid tot tege moetkoming in de kwestie der Russisc'he buitenlandsche schulden, doch alléén wan neer de sChuldeischers ze zelf willen betalen. Zij willen n.l. met behulp der Britsche regeering een groote leening op langen termijn sluiten en daarvan een gedeelte bestemmen voor de betaling der voor- oorlogsche schulden, behoudens nog ette lijke voorwaarden. De Russen stellen zich blijkbaar op het standpunt, dat tegenover de voor deel en, die men door deze toezegging van gedeeltelijke schulddelging en door beloften van uitbreiding van den handel, zal verkrijgen, de Engelsehe regeering bereid zal moeten zijn door haar ga rantie het welslagen van een leening te verzekeren. De Britsche gedelegeerden hebben hun Russische collega's niet lang in de on- kerheid gelaten omtrent het te dien op zichte Ingenomen standpunt en onmiddel lijk verklaard, dat men geen garantie van hun kant mag verwachten. Wil Rusland leenen, best. Maar dan op de vrije markt In Genua, den Haag en nu weer te Londen hebben de Russen tevergeefs ge tracht geld te krijgen. Als Rusland zoo Oredietwaardig is als de heeren onder handelaars voorgeven, zal Rykoff bij de bankiers wei geld kunnen krijgen. Waar het den Russen alléén om credie- ten te doen is, kan men, na hun pogin gen om die credieten door middel der Britsche regeering te verkrijgen, mislukt zijn, van het verdere verloop der onder handelingen te Londen geen zeer hooge verwachtingen koesteren. In Frankrijk zoowel als in Duitschland 'worden haast iederen dag politieke conferenties gehou den in verband met den uitslag van de onlangs gehouden verkiezingen. Heeft in Frankrijk, zooals wij; reeds eerder schre ven, Her riot heel veel kans president minister te worden, in Duitschland jv'en- schen de Duitsch-Nationalen den oud admiraal von Tirpitz tot Rijkskanselier, tenminste dien eisch hebben zij op de conferentie met de burgerlijke midden partijen gesteld. Afgezien nog van de bezwaren, welke de middengroepen wel moeten hebben tegen dit op zij schuiven van de tegen woordige leiders en het verdrijven van de Manie, zullen bij hen ook wel over wegingen van internationalen aard gel den om met een man als Tirpitz van wal te steken, w'ant een Duitsche regee ring onder leiding van den man Van den onbeperkten duikbootoorlog, zo.u zeker in het buitenland heel weinig sympathie ontmoeten. Ilij is daarvoor te nauw verbonden met den Duitschen regeeringsvorm van vóór 1914, en de herinnering aan de lei dende positie, welke hij innam in de Duitsche vlootpolitiek, zou zeer zeker verkoelend naar buiten werken en in dezen tijd, waarin hertrouwen en inter nationale samenwerking allereerst noodig zijn, had men veel beter gedaan, den naam van dezen man aan den stroom der vergetelheid prijs te geven. BI^^IENLAND, TWEEDE KAMER. Zitting pan D-jnderdag 22 Mei. De Kamer behandelt verschillende con clusies. Na eenige discussie besluit de Kamer op voorstel van den heer Van der Voort van Zijp te schorsen de ver dere beraadslagingen over de conclusie van het verslag der commissie om trent de inlichtingen op het adres van de Coöperatieve Veevoederfabriek Zeejand en West-Brabant' te Goes, hou dende verzoek om schadeloosstelling in verband met een door die fabriek met den regeeringsadvjseur voor veevoeder bereiding gesloten contract. De bedoeling van de schorsing is, de Kamer alsnog in zage te doen nemen van eenige regee- riiigsbeschciden betreffende deze aange legenheid. Minister Colijn had de eon- ölusie der commissie, aan de fabriek f 104,000 uit te keeren, bestreden. Bij de behandeling der motie-Snoeek Henkemans, uitsprekende dat korting op de Rijkssubsidie aan bizondere scholen in strijd met de wet is, wanneer die korting plaats vindt op grond van een nader pnderzoek door den Minister van lesroosters, die door den inspecteur zijn geteekend- Na toelichting bestrijdt dhr. v. d. Molen deze motie. De heer van Wijnbergen acht deze motie overbodig. Minister de Visser wijst de motie af- De verantwoordelijkheid zou bij 't aan nemen der motie te zwaar worden- Ad vies van den Inspecteur heeft geen defi nitieve rechtskracht. De heer No'.ens adviseert tot intrekking der motie en gebruikmaking van de be- voegheid om in déconfiture geraakte scho len te helpen. De heer Snoeck Henkemans trekt zijn motie in. De motie-Duys, bevattende de uitnoo- diging om een wettelijke regeling te tref fen tot steun van oude redders, wordt z.h.s. aangenomen, na verklaring van Mi nister van Swaaij, dat hij de volgende week met de reddingmaatschappijen zal confereeren over het aantal behoeftige redders en den te verleenen steun. De vergadering wordt gesloten te 5-25 uur- EERSTE KAMER. Zitting van Dzntlerdag 22 Mei. Voortgezet wordt de behandeling van de begrooting van binnenlandsche zaken en landbouw. De heer De Vos van Steenwijk klaagt over het weglaten van adellijke titels in 'het proces-verbaal van het centraal stembureau. De heer Rink merkt hiertegenover op dat het stembureau slechts candidaten heeft vast te stellen, niet hun namen. De heer van Embden wenscht het mo gelijk te maken dat de leden der Provin ciale Staten, die niet ter vergadering kunnen aanwezig zijn, hun stem schrifte lijk uitbrengen voor een Eerste-Kamer- verkieeing. De heer Slotemaker de Bruine betreurt de vloekverboden. Deze zijn in strijd mot de meeningsuiting. Dc beer Idenburg betoogt, dat die verboden niet in strijd zijin met de wet of het openbaar belang en dus niet ver nietigd kunnen worden. De heer de Jonge bepleit werkverrui ming en werkverschaffing tegen normaal géldende loonen. De heer Rugge is niet tevreden met ons pachtstelsel en bepleit socialisatie van den grond. De heer Westerdijk klaagt over de groote kosten van verschillende proet- en Controlestations. Minister Ruys zal rekening houden met wat de heeren de Vos van Steenw'ijk en Rink hebben gezegd over het centraal stembureau. Hij steunt het betoog van den heer de Jonge inzake het stellen van werkverruiming boven steunverlee- n,ing. De minister heeft geen bezwaar tegen het inwinnen van het advies van de pachtersorganisaties over het rapport van de staatscommissie. Den heer Slotemaker de Bruine ant woordt spreker, dat opheffing van het vloekverbod niet binnen zijn Competentie ligjt. De begrooting wordt zonder stemming aangenomen- Bij de begrooting van het Staatsbosctf- bedrijf maken de heeren Smeenge en Rugge eenige opmerkingen. Na aanneming der begrootingen voor 't Staatsboschbeheer en de Landsdruk kerij, wordt de vergadering verdaagd tot Dinsdag 3 Juni- Slapeloosheid, Overspanning, Gejaagdheid, Prikkel baarheid, Examenvrees. Gebruik hier tegen de z^nuwetillende en zenuw sterkende Mijnhardt's Zenuwtabletten. Koker 76 cent. By Apoth. en Drogisten. Uit Stad en Provinoie. ZIERIKZEE. Bij Kon. besluit van 20 dezer is opnieuw benoemd: met ingang van 17 Juni a.s. tot burgemeester der gemeente St.-Maartensdijk, de heer J. J. Polderman. v - Donderdag herdacht de Zeeuwsche Brandwaarborg-Mij. r.an 1824 haar hon derdjarig bestaan, bij welke gelegenheid zij recipiëerde in het „Hotel van Oppen", waar de burgemeester, verscheidene be- stuurderen van hier gevestigde bank instellingen en van diverse corporaties de directie en commissarissen kwamen gelukwensChen- Des namiddags had in de sociëteit „De Vereeniging" een lunch plaats, waaraan, behalve directie en 'commissarissen, ook de verschillende medewerkers der Maat schappij deelnamen. Wij verwijzen onzen lezers naar een in dit nummer voorkomende adver tentie, betreffende de Dinsdag, Woensdag en Donderdag in de Ambachtsschool te houden huisalijlientoonstelling, waar voor zooveel is ingezonden, dat de twee groote zalen, welke voor dat doel waren inge ruimd, te klein zijn gebleken en men de schilderstukken en foto's in een aparte zaal heeft moeten onderbrengen. Met aandrang noodigen wij stadgenoo- ten en eilandbewoners uit eens te komen kijken npar deze tentoonstelling, waar van we Maandag een korte beschrijving hopen te geven: Toen Donderdagmiddag de heer D. over de Oude Haven wandelde, sprong eensklaps een hond uit de bovenverdie ping van een woning boven op zijn hoofd, waardoor D. op straat kwlam te vallen. Behalve een verkreukte hoed, kwam hij met den schrik vrij'. DREISCHOR- Te 's'Gravenhage slaagde voor het diploma costumière mej. Jo A. van Klooster Cd., leerlinge van de mode vakschool te Zierikzee. STAVENISSE. Naar men uit goede bron verneemt, zijn de eerste processen- verbaal alhier opgemaakt wegens over treding van de gewijzigde bouwverorde ning inzake het niet-aansluiten aan de Waterleiding. ST.-MAARTENSDIJK. Bij beschikking van den Commissaris der Koningin Ên deze Provincie van 16 Mei, is aan den gemeente-veldwachter J. van Nieuwen- huijze alhier, met ingang van 1 Juli 1924 eervol ontslag verleend. Pijnloos scheren. Vóór het inzeepen éérst de baard- oppervlakte stevig inwrijven met een weinig Purol. Hierdoor laat zich de meest gevoelige hnid volstrekt pijnloos scheren. Purol In doozen van 30, 60 en 90 cent, by Apoth. en Drogisten. Vraag meteen by hen de gratis Handleiding over Pynloos Scheren. VEKK00PINGEN, ENZ. en andere huiselijke feestjes vragen een extraatje, ook op den middag- of avond- disch. Een pudding is een algemeen gewilde tractatie. Met een paar pakjes Honig's Pudding maakt men een pudding zoo fijn als met andere middelen moeilijk is te bereiken. Ge bruikt daarom uitsluitend Gefabriceerd met Honig's Maïzena. ZONNEMAIRE, 21 Mei. Ten verzoeke van den heer D. Deist en ten overstaan van den notaris H. J. van Nouhuijs te Zierikzee, werd alhier op heden in hef openbaar verkocht: den landbouwersin- span, waaronder paarden: 6-j. vosmerrie f 696; 8-j. ruin f' 645; 11-j'. merrily f 632; 4-j. ruin f 741; 3-j- ruin f 592; 8-j. mer rie f 535; 2-j. ruin f 445; 1-j. merrie f 270; 1-j. ditoi f 261; koeien voor f 465, f 400, f 395, f 377; ossen voor f 209, f 179, f 174,, f 166t, f 121; varkens voor f 145, f 121, f 71, f 6<L f 61. KERKNIEUWS? Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Bleiswijk, cand. J. D. van Hof te Harmeien. Bedankt: Voor Ooltgensplaat, W. Deur te Zegveld (bij Woerden). Voor Am sterdam, J. M. Lammiers te Nunspeet. Voor Lage Zwaluwé, J. J. van Oos terzee te Hien en Dode waard. Geref. Kerk. Beroepen: Te Hoogeveen, R. Hamming te Doorn en H. Veldkamp te Anna Ja- cobapolder (Z.). Te Apeldoorn (2e maai). P. C. de Bruijn te Oudewater. Aangenomen: Naar Dedemsvaart, J. Sij- besma te Burum (Fr.). Bedankt: Voor Voorthuizen, J. H. Kui per te Winsum (FT.) Geref. Gem. Beroepen: Te Bruinisse, J. Vreugdenhil te BDrssele. Bedankt: Voor Ridderkerk, J. Vreug denhil te Borssele. aard uit Pittsburg, die 18 jaar geleden een moord had gepleegd en sindsdien als krankzinnige in een gesticht had ge zeten, is thans definitief op vrije voe ten gelaten. Germaine Berthon, de anarchistische jonge -vrouw, die indertijd den secretaris van de vereeniging des Camelots du Roi, heeft doodgeschoten, zou te Bordeaux het woord voeren op een door anarchisten belegde vergadering. De overheid van Bordeaux had echter de vergadering ver boden wat aanleiding tot relletjes heeft gegeven. Germaine Berthon is daarbij, wegens beleediging van de politie en het dragen van een verboden wapen in hech tenis genomen. Er zijn tien agenten ge kwetst en veertig mensohen in hechtenis genomen. In Jekatt?rinenburg, Tsjeljabin9k en andere plaatsen zijn de laatste weken vele gevallen van pokken geconstateerd. De vrees .voor een pokken-epidemie, welke juist nu.de malaria zoo zeer heerscht en ook pest dreigt uit te breken, een ramp zou zijn, schijnt niet ongegrond.' Volgens een bericht uit Londen, heeft het Engelsehe ministerie van oor log zich thans in verbinding gesteld met Grindell Matthews, den uitvinder van den zoogenaamden „straal des doods", waar mee hij volgens zijn bewering vliegtui gen uit de lucht kan laten vallen enz. Hij was te Lyon aan het onderhandelen met een Fransche firma over het ver knopen van zijn uitvinding, maar komt nu voor officieeie proefnemingen in En geland terug. Inmiddels zal hij wachten met een beslissing over het verkoopen van Zijn uitvinding. Volgens een bericht uit Parijs is in den nacht van 19 op 20 Mei een bende Litauers gewapenderhand het dorp Kry- nicz in de streek van Wilna binnengeval len, waarbij verscheidene dooden en ge wonden zijn gevallen. De gezantenraad heeft zich met deze gebeurtenis bezig gehouden. De slaapziekte verspreidt zich nog steeds over Engeland. 13 nieuwe gevallen zijn te Birmingham geconstateerd, waar van vijf reeds den dood tot gevolg had den. De aanschrijving van de centrale commissie van de Russische communisti sche partij, waarbij bepaald wordt, dat de groothandel aan de particulieren moet worden onttrokken, is van kracht gewor den. Tal van winkels zijn gesloten en het economische leven te Moskou staat stil. VERSCHILLENDE BERICHTEN PREDIKBEURTEN, Zondag 25 Mei te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, dr. Weeda (Beves tiging kerkeraadsleden). Kleine Kerk. 10 ure, ds. de Roode. Ds. Helder hoopt Zondag 1 Juni in de voormiddag-godsdienstoefening in de Nieuwe Kerk gelegenheid te geven tot Doopsbediening. Aangifte uiterlijk Vrijdag 30 Mei vóór 12 uur bij Mej. Costerus, Meelstraat B 58. Luthersche Kerk. 1 10 ure, ds. Bange. Geref. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, Leesdienst. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leeskerk en 6 ure, ds. v. d. Molen (o.t.) Evangelisatie Jeruël II. 10.30 en 7 ure, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, gew. tgd, Leeskerk. gezien om een standaard met vijf ringen met briljanten uit de étalage weg te nemen. De heeren boden daarna den win kelier hun verontschuldiging aan voor de veroorzaakte moeite en gingen heen zon der een keus te hebben gemaakt. Eerst Donderdagmorgen, nadat bekend gewor den was, dat er te Rotterdam eenzelfde streek was uitgehaald, werd 't ges tol ene gemist. De verkoopswaarde van de rin gen bedraagt ongeveer f3500. Fabrieksongeluk. In de koperpletterij „De Vlijt" te Apeldoorn, is een vlieg-wiel uit elkaar gesprongen. De stukken van het gevaarte, dat een middellijn had van: 61/2 M. en eenige duizende kilo's zwaar was, vlogen door de muren en het dak heen. De machinist, die zich in de ma chinekamer bevond, werd aan hoofd en handen verwond-- VAN HEINDE IN TSiïL Harry Thaw, de veelbesproken rijk- Nzodlotlig ongeluk. Te Oostwold heeft bij den aanbouw van een boerderij een ernstig ongeluk plaats gehad. Timmerlie den en arbeiders waren bezig de gebin ten van een schuur te plaatsen, toen olp een> gegeven oogenblik een takeltouw brak, met het noodlottig gevolg, dat een zware balk naar beneden viel, wblke terecht kwam olp het hoofd van den 40-jarigen Pieter de Boer, wonende te Letteibert. De ongelukkige was onmid dellijk dood. 2 arbeiders liepen lichte kwetsuren op. De overledene laat een vrouw mef zeven kinderen achter. Nette dieven. Dinsdagmiddag kwamen in de juwelierszaak van den heer B-, op de Plaats, in Den Haag, twee Fransctt sprekende heeren binnen, die eerst een kwartier lang voor de uitstalkast hadden staan kijken. Zij1 vroegen den winkelier eenige boordenspelden te mogen zien, die in de étalage uitgestald waren. Toen de winkelier deze niet spoedig genoeg kon vinden, vroeg een der heeren of hij het bedoelde stuk even mocht wijzen. De winkelier had daar geenbezwaar tegen en de vreemdeling bukte zich om in de uitstalkast te kijken. Terwijl de winkelier zijn aandacht op het aangewezen stuk ge vestigd had, heeft de vreemdeling kans INGEZONDEN STUKKEN. Buiten verantwoordelijkheid der redactie). Copy wordt niet teruggevonden. Zierikzee, 23 Mei 1924. Mijnheer de Redacteur. Aangenaam zal het mij zijn, indien U mij toestaat in verband met den op roep voor het toelatingsexamen der Rtjks- dagnormaalsc'hool te Zierikzee een en kele opmeiKirig te maken ter inlichting van gegadigden. Het examen voor de 1ste klasse, omvat de vakken: lezen, schrijven Nederl. taal, vaderi. geschiedenis, aard rijkskunde, kennis der natuur, zingen, tee kenen en Fransche taal. Het programma der school wordt thans ingericht naar de eischen van het nieuwe onderwijzers-examen (aanvangende 1927) •zoodat thans de drie moderne talen mede tot de onderwezen vakken behooren, evenals het handelsrekenen. Verder zijn dé vakken Nederlandsche taal, geschiede nis, aardrijkskunde, gymnastiek en wis kunde uitgebreid en kunnen leerlingen met een flinken ondergrond, als van de laagste 2 klassen der H.B.S. of U.L.O.- cursuszeer :.eker pp' de Rijksdagncr- maalschool naast hun vakopleiding een goede dosis algemeene ontwikkeling op doen. Met dank voor de plaatsing, Uw diw., JOH. H. PIK. Burgerlijke Stand van Zierikzee. Geborent 16 Mei. Jan Gerard, z. van Jacobus Adrianus Pagé en Wilhelmina Pieternella van den Hamer. 20 Alberta Johanna, d. van Hendrik van Geesbergen en Johanna Elisabeth Glerum. 20 Neeltje, d. van Adriaan van Wjjk en Adriana Jacoba Lujjk. Gehuwd! 21 Mei. Cornelia Hagesteijn, j.m„ 24 j. en Neeltje Anna Paret, j.d., 21 j. Overleden: 18 Mei. Jacomina Geelhoed, 86 j., weduwe van Laurens de Keijser. MARKTBERlUli'i'ENo ST.-MAARTENSDIJK, 22 Mei. Tarwe f 18 a f 13,50, Haver f 10,50 fll, Schokkers f21 f21,50, Kroonerwten f20 f21* kl- gT. Erwten f20 a f20,50, br. Boone» f25 f30 per 100 K.G.; Aardappelen f» a f9,50 per 70 KG.; Boter fl,10 fl,20 per half K.G.; Eieren f5 a f5,60 per 100 sltuks- TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt, naar waarnemingen verricht in den morgen van 28 Mei. Hoogste barometerstand 766.9 te Tou louse; laagste barometerstand 746,6 te Blacksod. Verwacht tot den avond van 24 Mei matige zuidelijke tot zuidwestelijke iwönd, half tot zwaar bewolkt of betrokken, wellicht nog enkele regenbuien, zelfde temperatuur. Fietsers licht op: Van 23—24 Mei van 9,28 n.m. tot 4,28 V-m» CORRESPONDENTIE. Tot onzen spijt moesten eenige berich ten, w- o. het verslag van het waterschap i Poortvliet, tot het volgend nummer wacb- 1 ten De Redactie, j 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1