Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Woensdag 21 Mei 1924. zierikzeesche courant. advertentiên i a.j.p.'S nieuw! Kennisgeving. buitenland. Uit Stad en Provinoie. Defrisschri Lentelucht ESPERANTO- WAFELS Prtfi per 8 maanden f 1,60, franco per port f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag; Woensdag en Vrijdag. 80ste JAARGANG. - No. Dir. i 1. DE LOOZE Jr. Mfc-Mitt. van 1—8 regels 60 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. 11084. Inzending op den dag van uit J KOSTEN *ave vöör 11 nro' jgRpr De Geiueeuie-OnUiiiiger van Zierikzee verzoekt, ter voorkoming van kosten, aan zuivering belasting op Honden, Schoolgelden enz., vóór 1 Juni e.k. MET GECONF'JTE VRUCHTEN De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Vrijdag den 23 Mei a.s., des namiddags te 2 ujr, op het Raadhuis, eene openbare vergadering van den Gemeenteraad zal ge houden worden, waarin de navolgende pun ten zullen worden behandeld: 1. Vaststelling notulen. 2. Ingekomen, stukken en mededeelingen. 3. Voorstel tot in gebruik geven van een schoollokaal aan „Kunst en Eer". 4. Verzoek A. Viergever tot ontvangen van een gratificatie. 5. Voorstel bijdrage onderhoud straatweg van Zierikzee naar Brouwershaven. 6. Voorstel tot wyziging verordening" op de legesgelden. 7. Verpachting vissclierjjperceel Johs'. Oole. 8. Adres P. Saman tot vermindering van vischpacht. 9. Voorschotten kosten instandhouding bij zondere scholen over 1924. 10. Voorstel inzake pachtvermindering. 11. Verhuur huis vischmarkt. 12. Aanbieding rekening 1923 straatweg van Zierikzee naar Brouwershaven. 13. Voorstel I. de Broekert tot wijziging verordening Hondenbelasting. 14. Vaststelling percentage plaatselijke in komstenbelasting 1924/1925. 15. Vaststelling rekening keuringsdienst '23. 16. Begrooting keuringsdienst 1925 17. Schrijven van het Dag. Bestuur waterschap Schouwen betreffende wegen verharding. 18. Adres J. W. van Oeveren, aangaande uitbreiding Noordelijke los- en laad plaats Sas. 19 Voorstel vaststelling monumentenver ordening. 20. Wijziging begrooting 1923 en 1924. 21. Benoeming gedelegeerde Bestuur Am bachtsschool. 22. Benoeming lid Commissie Toezicht Mid delbaar Onderwps. Zierikzee, den 20en Mei 1924. De Burgemeester, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Het eiland Curacao Jammer, maar waar, wanneer men de naam Curasao hoort denkt men dadelijk aan een onbegroeid stuk rots, dat daar ergens waar weet men zelfs vaak niet eens in de Caraïbisehe Zee ligt, verge ten en verloren, gelijk de zoovele andere eilandjes, die daar hij de Kust .van Zuid- Amerika liggen, ver van de bewoonde wereld af, en heel heel ver van het Moederland. Veel hiervan is echter niet waar, en daar de meeste menschen zoo'u eigenaardig idéé van Curasao hebben wilde ik gaarne eenïge korte mededee lingen over dit eiland doen. Wel is Cu rasao afgelegen, en toch is het heel ver van ons landje verwijderd, doc|h buitengesloten van het wereldverkeer is het allesbehalve, en niet alleen heeft men er drukke scheepvaart zoowel met Noord- als Zuid-Amerika, maar ook met alle landen van Europa staat men voort durend in verbinding. Men voelt hier het leven en men voelt zich er een deel van, en al woont men op een klein eilandje, men voelt zich opgenomen in de groote en alles beheerscJhende wereld handel. Dagelijks komen hier stoomers binnen uit alle landen van Europa en Amerika, terwijl een drukke verbinding door middel van de bekende Curagaosche schoeners onderhouden wordt met de omringende eilanden en Zuid-Amerika's Noordkust. Door de veie verbeteringen die onze haYen in den loop der tijden ondergaan heeft, is het nu'zelfs voor de groote schepen mogelijk Curasao aan te doen, wat ons eiland natuurlijk niet an ders dan ten goede kan komen. Onder andere zijn verscheidene Engeische tou- ristenbooten in den laatsten tijd hier ge weest. Waarvan vooral de winkelstand zeer geprofiteerd heeft. -Door dit alles is Curagao een drukke haven geworden en ze neemt nog steeds in belangrijkheia toe. Dit wat de verbinding en afgelegen heid betreft, nu de dorheid. Zonder twij fel is- Curagao een zeer droog eiland en het heeft hier zeer veel van te lijden, dcch onvruchtbaar is het niet, integen deel. Curagao is vruchtbaar en dat be wijzen de plantage's wlaar de planten groei niet belemmerd wordt door gebrek aan voldoende water. De bodem beVat voedingsstoffen genoeg en wanneer een goede besproeiing aanwezig 'w'as helaas onmogelijk zoowel door gebrek aan vol doende water als aan de bodemgesteld heid, zou Curagao ongetwijfeld een eiland worden dat voor de landbouw! geschikt zou zijn. Vele mooie plekjes vindt men er niet, doch ze zijn er. waaronder vooral ver melding verdienen de „Curaeaobaai met Quarantaine Station". West-Punt met om geving, o.a. den Christoffelberg gn de grot „Halo" en een rondrit over het eiland is dan ook zeer aanbevelingswaardig. Het klimaat is gezond, wel is de tem peratuur soms zeer hoog, doch door de geringe vochtigheid, vindt men hier niel die koortsen die andere streken, o.a. som mige plaatsen in Venezuela, zoo onge zond maken, terwijl besmettelijke ziek ten hier weinig voorkomen. Willemstad, de hoofdstad, is ontegenzeggelijk stil, doch de omgang is hier heel gezellig en dit maakt onze stad tot een gezellige verblijfplaats voor hen die in de tropen een nieuw tehuis moeten scheppen. Een volgende maal het een en ander over de plaatselijke toestanden. (Bovenstaand art. werd ons toegezon den door een zoon van mr. Polvliet, tot vo'ïr kort te Zierikzee woon achtig. De Red.) Ken sensatie-proces. Te Berlijn heeft weer eens een sen satieproces plaats gehad. Op de beklaag denbank zat de bootwerker Heiser, die zich volgens de dagvaarding aan 26 ge vallen van misdrijven tegen de ongeboren vrucht zou hebben schuldig gemaakt. Naast hem zat zijn vrouw, die van me deplichtigheid wordt beschuldigd. Voor dit proces bestond te Berlijn groote be langstelling, vooral in kringen, die sinds jaar en dag een actie voeren tegen art. 218 van het Duitsche wetboek van straf recht, dat zware straffen tegen dergelijke misdrijven voorziet. Heiser was steeds een Ijverig propagandist in den strijd tegen het bewuste artikel. Hij schreef pamfletten en brochures over dit thema en trad ook in ccenbare vergaderingen a]s spreker op. Hij bad in het Westen van Berlijn het „instituut Mutabor" ge opend, waar hij alle vrouwen, die in hun nood zijn hulp kwamen inroepen, hielp. Toen hij gearresteerd werd, legde hij terstond een volledige bekentenis af. Hij verklaarde, dat hij alleen zijn ideaal had willen dienen en legde een lijst over van 400 vrouwen, die hij had geholpen en die allen zullen worden vervolgd Bij de zitting vertelde hij, slechts eerf geringe vergoeding voor zijn diensten te hebben gevraagd. Het was hem er veel meer om te doen, cm redenen van socia len en ideëelen aard art. 218 te bestrij den. Hij beschouwde zichzelf als redder van den verarmden middenstand- Niet minder dan 7 deskundigen werden door de rechtbank gehoord. De vertegenwoordiger van het O.M. geloofde niet aan het idealisme van be klaagde. Men heeft hier veeleer te doen met een geval van sexueele psychose. Spreker eischte tegen Heiser 5 jaar tucht huis en tegen dier.s vrouw wegens mede plichtigheid 3 jaar en 6 maanden tucht huis. De verdedigers waren daarentegen wel overtuigd van de idealistische gevoe lens van hun cliënt^ hetgeen werd be wezen door het feit, dat Heiser geen oojgenblik hec-ft getracht te ontkennen. Zij pleitten Clementie voor beklaagde en diens vrouw. Beiden werden tenslotte tot 2 jaar en1 8 maanden gevangenisstraf ver oordeeld. De rechtbank was van mee ning, dat er verzachtende omstandigheden warein. Heiser en zijn vrouW' werden voorloopig in vrijheid gesteld. De zask- Coppée. Eindelijk heeft te Brussel het proces legen baron Coppée voor het Assissenhof van Brabant een aanvang genomen. En er zal haast achter gezet worden: vier zittingen per week, zoodat het einde bin nen twee maanden wordt verwacht. Het proces-Coppée is reeds vóór het begin een lijdensgeschiedenis. Den l<fen April 1919 opende de toen nog in functie zijnde krijgsraad bij het Groot Hoofd kwartier een onderzoek in deze zaak, waaromtrent de eerste gegevens aan het licht waren gekomen uit papieren, welke het Duitsche bezettingsleger bij zijn ver trek had achtergelaten. Uit die papieren bleek, dat de firma Coppée, vader en zoon, benzol en teer voor militaire doel einden aan de vijandelijke bezetting had den geleverd. Toen in 1919 de Krijgsraad werd opgeheven, ging de zaak in handen der civiele rechtbank over. Den 7en Juni 1920 werden de beide Coppée's aangehou den, om in October weer in vrijheid te worden gesteld, dank zij de interventie van oud-minister-president baron de Broc- queville en oud-minister Renkin. Meer en meer ging de openbare mee ning zich met de zaak bemoeien, daar zij van oordeel was, dat de Coppée's door hun hooge positie in den lande bijzondere gunsten hadden weten te verwerven, waardoor het recht in zijn loop zou wor den gestuit. De „Sop*" en de „Peuple" voerden een heftige campagne tegen Cop pée; de arbeiders der fabrieken van Cop pée staakten 24 uu-r als protest tegen het niet verder vervolgen hunner directeuren Demblon, Mathieu en Piérard interpelleer den in de Kamer. Een nieuw onderzoek werd gelast, het welk tot Juni 1923 duurde. De zoon Cop pée werd toen van rechtsvervolging ont slagen, de vader zou in Januari 1924 te rechtstaan- In December 1923 echter dien de baron Coppée een-klacht in tegen den president van het Assisenhof, wegens het beïnvloeden van* 'hooge rechterlijke auto riteiten. Deze trad eerst af, werd daarna toch bevoegd verklaard, maar intusschen werd de zaak weer verschoven. Ten slotte werd medegedeeld, dat baron Coppée we gens een slepende ziekte niet zelf in de rechtzaal zou verschijnen. Coppée wordt er yan beschuldigd hulp te hebben verleend, "met arbeiders en munitie, aan de vijanden van België en zijn geallieerden. BINNENLAND. Nederland en België. De Belgische Monlteur kondigt den tekst af van dë wet, 'waardoor de zaak der kosten van interneering in Holland Van de Belgische soldaten geregeld wordt. Tevens worden afgekondigd de brieven, over dit Vraagstuk gewisseld tussohen de heeren jhr. de Geer, ex-minister van fi nanciën in Nederland, en Theunis, mi nister van finandien in België. Uit den brief van jhr. de Geer blijkt: le. De hoofdsom der schuld wordt bepaald op f 46,738,355,32, met inbegrip van eene som van f 7,856,98, bedrag van aanvullenden staat voor het jaar 1915; 2e. de rekening der samengestelde intresten, berekend te gen 41/2 t. h., wordt op den 'datum van 31 December 1922 afgesloten. Het ge heel bedrag dier intresten bereikt de som van f 13,730,358,15. Dit bedrag zal, mits toevoeging van de intresten berekend te gen denzelfden rentevoet van 41/2 f h- van 1 Januari af tot den- datum dier eerste storting, betaald worden bij 'wijze van een eerste betaling op afrekening van 10 millioen florijnen binnen één maand; het overige zal zoo spoedig mo gelijk in den loop van dit jaar worden betaald; 3e. de hoofdsom der schuld zal worden gekapitaliseerd tegen den rente voet van 5 t. h. 's jaars en betaald in zesmaandeiijksche stortingen, elk ten be- loope van f 2,233.032, op den vervaltijd van 30 Juni en 31 December van ieder jaar; de eerste storting zal geschieden den 30en Juni 1923; 4e. de Belgische re geering heeft ten allen tijde het recht de nog verschuldigde hoofdsom bij ver vroeging te betalen, hetzij geheel, hetzij' gedeeltelijk, mits vergoeding van den in trest loopende van den vorigen vervaldag af en mits kennisgeving één maand vooraf. De legerorganisatie. Naar aanleiding van het ook in ens blad overgenomen bericht, nopens de organi satie der Legeroommissie bericht men vanwege de Legeroommissie, dat dit be richt in alle opzichten „er naast" is. Juist is echter, dat aan de legercom- missie uit eigen beweging in haar ver slag betreffende den gewonen Vrij'willi gen Landstorm, dan aan het slot van de tweede alinea bedoelden maatregel op verschillende gronden heeft aanbevolen. TWEEDE KAMER. Zittingvan Dinsdag 20 Mei. Bij den. aanvang van de kamerzitting wordt de behandeling van de 'Wijziging der nijverheidsonderwijswet voortgezet. De heer Gerhard verdedigt een amen dement om subsidie-verleening impera tief te stellen. De heeren Van der Molen, van Wijnbergen en Dresselhuijs steunen het amendement. De minister bestrijdt het, omdat daar door de schatkist voor de gemeenteraden zou worden opengezet. De heer Nolens stelt voor de behan deling van de kwestie betreffende het facultatief of imperatief verleenen van subsidie te sdhorsen, omdat het nieuwe artikel 10 haar zuiver theoretisch maakt en dat artikel wel wtordt aangenomen. Het amendement-Gerhard wordt aan genomen met 56 tegen 17 stemmen. De heer Gerhard steunt het nieuwe ar tikel 11 betreffende stopzetten van de subsiaites voor nieuwe scholen, uitgezon derd bijzondere gevallen. De heer J. ter Laan bestrijdt dit. Het amendement-Gerhard wordt door den minister overgenomen. Het nieuwe artikel 11 wordt aangenomen met 66 te gen 5 stemmen. Het wetsonw'erp komt in tweede leze g. Daarna wordt de behandeling van de wijziging van de Motor- en Rijivielivet Voortgezet. De heer van Schaik verdedigt zijn sub-amendement op het amendement van Sasse van IJsselt. Dhr. van Voort tot Voort licht een amendement toe, waarbij schade van een ongeval voor rekening Van voetgangers komt als deze niet op 't voetpad zijn, tijdens de aanrijding. De heer Beumer bestrijdt het amende ment-van Sasse van IJsselt, omdat betere voorbereiding noodig is en omdat de proeve van bekwaamheid ongevallen door onbekwaamheid zal voorkomen. De heer van Schajck acht het uitlichten van het element „schuld" onbillijk. Hij behoudt zich zijn stem voor. De heer Van Voorttot Voorst is tegen het amendement. De.heer Bongaerts eveneens- Deze zaak moet in een verkeerswet worden gere geld. De grondslag van het amendement, de gevaarstelling, is foutief. De heer Sasse van IJsselt verdedigt het amendement. De heeren van Sasse van IJsselt en van Rappart achten de sub-amendementen niet aan te bevelen. Minister Heemskerk oordeelt de amen dementen gewenscht, doch zou 't gesub- amendeerd amendement een gruwelijke regeling vinden. De stemming der amendementen wordt op Woensdag bepaald. De vergadering wordt verdaagd tot heden (Woensdag). Eerst© Kamer. De Eerste Kamer heeft Dinsdag haar werkzaamheden hervat. Na toevoeging aan de agenda o.a. van de begroeting van Binnenlandsche Zaken en Landbouw werden in de afdeelingen eenige wets ontwerpen onderzocht. Heden (Woensdag) is begonnen met de goedkeuring van het handelsverdrag met Pruissen, daarna wij ziging der Indische tariefwet en de be grooting voor Buitenl. Zaken. Schrijnen en Smetten der hnld, zoowel by kinderen alsqok by volwassenen, verzacht en geneest men met PuroL ZIERIKZEE. In het Meinummer ,De Fruitteelt", orgaan der Nederlandsche Po- mologische Vereeniging Hoofdaf deeling ,,F!ruitteeJt" der Nederlandsche Heide maatschappij schrijft C. Rietsema over „Het druivensortiment". Schrijver geeft een overzicht van den afzet van het pro duct en bespreekt de waarde der drie hoofdsoorten: Rrankenthaler, Black Ali cante en Gros Colmar ten opzichte van den Binnenlandscher. handel en export. De heer K. Onrust geeft het vervolg op het artikel „Frambozen" en behan delt meer speciaal in dit nummer het frambozenkevertje, de schade welke het veroorzaakt en de wijze van bestrijding. Onder de titel „Onze Nederlandsche fruitteelt" geeft de heer B. Stoffel kri tiek op enkele in vorige nummers ver schenen artikelen, schrijver is van oor deel dat het grootbedrijf van de fruit- Cultuur voor ons land niet geschikt is. Voorts wordt melding gemaakt van een excursie welke door de vereeniging ge organiseerd wordt naar verschillende fruitaanplantingen in* België gedurende 15 Juli as Tijdens ihiet korte, doch hevige onweer, dat zich Maandagavond boven de stad ontlastte, sloeg de bliksem in de groote telefoonpaal op 't Haven plein, terwijl door een windhoos, van ver scheidene gebouwen pannen werden af- geworpen, alsmede takken van boomen. De mondharmonicaclub „D.O KL al hier, bracht Dinsdagavond den heer P. Roedoe, den populairen stadsomroeper, een serenade ter gelegenheid van diens gouden bruiloft. DREISCHOR. Maandagavond, tijdens 't onweer, dat ook boven deze gemeente woedde, werden twee koeien in het wei land door den bliksem getroffen, zoodat ze gedeeltelijk verlamd waren. RECHTZAKEN, De zaakDe Smet. Het cassatieberoep van mevrouw De smet tegen het arrest van het Hof te Arnhem waarbij zij' wiegens medeplich tigheid aan poging tot moord werd ver oordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaren zal Maandag 26 dezer voor den Hoogen Raad behandeld worden. Bij vonnis der Arrond.-Rechtbank te Middelburg van 19 Mei 1924, is failliet verklaard: G- A. KOEVOETS, winkelier, wonende te Zierikzee, met benoeming van het lid dier Rechtbank, Mr- W. M. G. Jolles tot rechter-Commissaris en Mr. J. A- C. van Heusde, advocaat en procureur, wonende te Zierikzee, tot curator- Ken beruchte inbreker. De rechtbank te Almelo heeft den 31- jarigen inbreker H. W'. Franke veroor deeld: le. wegens inbraak te Zuid-Lutte, waarbij hij' uit een 'werkplaats twee mo torrijwielen stal, drie jaren gevangenis straf; 2e. wegens inbraak te Denekamp, waar hij uit een schuur een dogcar en een paardetuig stal en uit een weide een schimmelpaard, drie jaar gevangenisstraf en 3e. wegens het stelen te Ambt-Delden, te zamen met K. W. Densing, van een paard en kar en twee zakken rogge, een emmer eti eenige kunstmestzakken, ter wijl Zij in denzelfden nacht onder Lon- neker gepoogd hebben den onbezoldigd rijksveldwachter J. H. ter Mors, van het leven te berooven door herhaaldelijk uit een revolver op dezen schoten te lossen, tot zeven jaren gevangenisstraf. Voorts werd de 26-jarige Duitsc'her K. W. Densing wegens medeplichtigheid een deze feiten veroordeeld tot twee jaren gevangenisstraf met aftrek van preven tieve hechtenis. De beklaagde Franke was wederom onwillig en weigerde zijn cel te verlaten om zijn vonnis aan te hoopten. noodigt uit tot het maken van uit stapjes en prikkelt dén eetlust. Neem een paar pakjes mee. U steekt ze gemakkelijk bij U. Uw winkelier levert ze U hygiënisch verpakt. Ze zijn HET ouderwetsche wafelgebak, rijkelijk met natuurboter gesmeerd en met suiker en kaneel bestrooid, blijven croquant op de reis, zijn edel van smaak en hébben groote voedingswaarde. Prijs 38 cent per pakje. Vraag ook onze andere merken b.v. MOCCA-TRIC - TR AC (pikant wafeltje met koffiesmaak) DEMI-LUNE (zeer voedzame boter biscuit) POST EN TELEGRAPHIE. Naar aanleiding van art. 4 sub C. van het wetsontwerp tot invoering eener rij wielbelasting heeft de commissie van overleg P.T.T. geadviseerd, dat de Admi nistratie aan hen, die rijwieldienst per eigen rijwiel uitvoeren, 50 cent per jaar en per vol dagelijks uur rijwieldienst restitueert, wegens de door hen voor dat rijwiel betaalde belasting. De kantoorbediende 2e kl. P. M. Hoogesteger te Zierikzee, is benoemd tot telefoniste 2e klasse bij den interlocalen dienst aldaar. Verplaatst de kantoorbediende 2e klasse P- Staal van Yerseke' naar Zierik- ONDERWIJS. RENESSE. Aangesteld tot tijdelijk on derwijzeres aan de openb. lagere school mej. A. C. P. Smit van Maassluis. LANDBOUW EN VEETEELT, De invloed tian den melker op de ntelkgift. Evenals in het buitenland, is men er ook in ons land van overtuigd, dat door behoorlijk melken de productie van onze koeien, belangrijk kan worden opgevoerd. Vandaar dan ook dat er geregeld cursus sen worden gegeven ter opleiding van goede melkers. Hoe groot de waarde en de invloed van een melker kan zijn, moge blijken uit een proef, die door Henkei genomen is. Hij nam twaalf koeien en liet ze eerst door een goeden en daarna door een slechten melker melken. De goede melker kreeg lOöi/g k.g. melk van de twaalf koeien, waarin 4,12 k.g. vet, terwijl de slechte melker er slechts 91,7 k.g. uit kon halen met 2,86 k.g. vet. De hoeveelheid melk was bij deri slechten melker, dus 13 o/0 en de hoeveelheid vet 31 0/0 minder. Deze proef toonde dus duidelijk aan. dat de hoeveelheid vet bij slecht melken véél sterker afneemt dan de hoeveelheid melk. De oorzaak hiervan is natuurlijk ge legen in het ffeit, dat de slechte mel ker de laatste melk in den uier liet zitten, dus niet flink uitmolk en het is bekend, dat juist deze laatste melk veel meer vet bevat, dan de eerstgewonnene. Niettegenstaande dergelijke feiten alge meen bekend zijn, zal een ieder, die met de veehouderij bekend is, toegeven, dat er in dit opzicht nog altijd veel gezon digd wordt. Een zeker percentage van aanvankelijk goed opgeleide melkers ver valt na korter of langer tijd vaak weer tot de oude gewoonte, om niet goed uit te meiken. Vandaar dan ook, dat in den regel méér suCces bereikt wordt met per sonen tot melker op te leiden, die tevoren geen melker op de boerderij zijn ge weest. Dezen hebben nog geen verkeerde gewoonten aangenomen, welke hun later zoo moeilijk zijn af te leeren. Ontegenzeggelijk hebben de melkwed- strijden er veel toe bijgedragen, om do

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1