Zieritaeesche 0 Nieuwsbode Sletvbdov p's c SXewren ADVERTENTIÊN i Maandag 19 Mei 1924. zierikzeesche couraht. DRANKWET. iefc 1/ooraf op ABONNEMENT; PrJJ» per B maanden f franco per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. AfsonderUjke nummers 5 cent. VerBChynt Maandag, Woensdag en Vrijdag» van 1—8 regels 60 ots. van 4 regels en daarboven 20 otn. per regel. Reclames 80 ets. p. regel By contract belangrijke korting BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee brengen ter openbare kennis, dat is ingekomen een verzoekschrift van MARI- NUS VAN OEVEREN, van beroep logement houder, wonende te Zierikzee, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in een logement, alleen aan logeergasten, in de navolgende localiteithet beneden-voorlokaal van het perceel, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie B no. 294, plaatselijk ge merkt D 468, en gelegen aan het Kraanplein aldaar. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan ieder tegen het verleenen van deze vergunning schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Zierikzee, 19 Mei 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester P. F. WITTERMANS, Secretaris. fyLLEN ZIJN HET t BINNENLAND. De legerorganisatie. Naar verluidt zou de Legercommissie in haar reorganisatieplan gekomen zijn tot voorstellen, beoogende de opheffing der regimenten infanterie, in vredestijd en van de twee opleidingsscholen, voorts tot deuitbreiding van den Landstorm (Instituut van vooroefeningen) tot 44 afdeelingen. Daarmee zou belangrijke be zuiniging worden verkregen o. a. door de omstandigheid, dat aan den landstorm geen huisvesting, voeding etc. behoeft te worden verstrekt. Nyvei-heidsomlerwyswet. Bij nota van wijziging wlordt in het wetsontwerp tot Wijziging eri Aanvulling der Nijverheidsonderwijswet een nieuw artikel opgenomen, luidende als volgt: Tot een nader bij de wet te bepalen tijdstip wordt nocih voor nijverheidsscho len, na 1 Mei 1924 geopend, noch voor uitbreiding van gebouwen, dienende tot huisvesting van reeds vóór dien datum gesubsidieerde nijverheidsscholen, subsi die uit 's Rijks kas verleend. In bijzon dere gevallen kunnen zij op deze regel een uitzondering maken. Voor nijverheids scholen, vóór 1 Mei 1924 geopend, kan in bijzondere gevallen, te beginnen met het jaar 1925, subsidie uit 's Rijks kas worden verleend. De ambtenaarssalarissen. Het Nederl. correspondentiebureau in Den Haag is gemachtigd, met stelligheid tegen te spreken alle geruchten, als zou den er bij de regeering ten aanzien van het vraagstuk der vermindering van de ambtenaarssalarissen andere voornemens bestaan dan die, welke aan de centrale commissie voor georganiseerd overleg zijn medegedeeld. De Rentezegels. Het Staatsblad no. 22 bevat het be sluit van 1 dezer, tot wijziging van het K.B. van 22 Nov. 1919, houdende vast stelling van de modellen der rentezegels. Het onder le, 2e, 3e en 4e bepaalde van het model van de rentezegels, als bedoeld in art. 1 van voornoemd besluit, wordt gelezen als volgt: le. de kleur van het rentezegel Voor loonklasae 1 is r zotte opdruk op lichtrooden onderdruk en de op het zegel uitgedrukte gelds waarde 25 öt.; 2e. de kleur van het rente- zegel voor loonklcissp. 11 is bruine op- druk op groenen onderdruk en de op het zegel uitgedrukte geldswaarde 40 et.; 3e. de kleur van het rentezegel voor loon" klasse III is rzode opdruli op blauwen znderdruk en de op het zegel uitgedrukte geldswaarde 40 et.; 4e. de kleur van het rentezegel voor loonklasse IV is blauwe zptlruk op groenen onderdruli en de op het zegel uitgedrukte geldswaarde 50 et. De thans bestaande rentezegels voor de loonklassen I, II, III en IV, onder scheidenlijk blauw violet op licht violet- ten ondergrond, roodbruin op lichtbrui nen ondergrond, geelgroen op lichtgroe nen ondergrond, en bruingeel op lichtge len ondergrond, blijven geldig. i De eerste Vredesconferentie. (18 Mei, 1899—1924). Hoewel niet zonder eenige huivering, wenschen 'we toch iets te scdrijven over het feit, dat, nu weer al 25 jaar geleden, op een stralenden Meidag de eerste Vre desconferentie bij elkaar kwam in het Huis ten Bosch te 's-Gravenhage. Niet zonder eenige huivering, want het woord vredesconferentie roept een spot lach te voorschijn om den mond van duizenden, die weten hoever de vredes- gedachte was gevorderd in 1914, toen de volken van bijna geheel ons wereld deel elkaar naar de keel vlogen en hoe de vredesidealen hebben doorgewerkt tijdens en na het beruchte tractaat van Versailles. De eerste vredesconferentie was als ontwapeningsconferentie bedoeld en werd bijeen geroepen op verlangen van den zoo ongelukkigen tsaar Nicolaas II- Toen de conferentie bijeen kwam, be merkte men al spoedig, dat van ontwa pening of beperking van bewapening niets terecht zou komen en al heel spoedig bleek, wat al die fraaie leuzen waart waren. De verwachtingen had men veel te hoog gespannen, want in 1899 kwam de Boeren oorlog, in 1904 de Russisch-Japansche, terwijl de groote Balkanketel gedurig! overkookte, totdat in 1914 het Europee- sche onweer losbarstte. Juist omdat groote politici in 1899 de dreigende stapelwolken reeds zagen aan de Z.-O. kim, werd het denkbeeld van den ongelukkigen Niki met Zooveel geest drift begroet. Het feit alleen, dat men in hoog poli tieke kringen ging voelen voor het idéé: kwesties tusschen naties langs vrede- lievenden weg te beslissen, is evenwel het herdenken ten volle waard. Moge het meer en meer dien weg op gaan en men in herinnering houden het onlangs door een Engelsch staatsman gesprokene, dat het gezond verstand meer en meer ook in Europa gaat zegevieren. Want daar moet het heen, willen de volken in vrede naast elkander leven- De Rijksmiddelen. De rijksmiddelenstaat over de maand April is weer in mineur gecomponeerd, daar de opbrengst weer 11/2 millioen lager is dan in dezelfde maand van 1923- De Rijks-inkomstenbelasting toont weer een aanmerkelijke teruggang aan. Er is in April f9,36 millioen uit deze heffing binnen gekomen, tegen f 12,93 millioen im. 1923- Uit de invoerrechten is f3.21 millioen ontvangen tegen f2.78 millioen in 1923. Ook de Registratierechten toonen een kleine vooruitgang aan; zij brachten 40 duizend gulden meer op- De zegelrechten hebben f230 duizend minder opgebracht. Voor een deel is zulks toe te schrijven aan een verminde ring d er beursbelasting. De dividend- en tantièmebelasting heeft ruim 2 ton meer opgebracht dan het bijzondere lage bedrag van f497.000 in 1923. Uit de vermogensbelasting kwam f 2,56 millioen binnen tegen f 2,28 millè- oen in 1923. Dit is geheel te danken aan snellere aanzuivering over 1923/24. Een belangrijke vermindering valt waar te nemen bij den bieraccijns, die slechts -• •.K?rr' - 1 Staan, aan de Spits ^c/vcn Jracbi chxn Cadeauoe quit. In deze zaak werden 5 getuigen ge hoord. De Officier van Justitie eischte vrijspraak. De uitspraak is bepaald o*p» 23 Mei a.s. De Christelijke Amsterdammer. De vierde kamer der rechtbank te Amsterdam heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen den voormaligen directeur van de N.V. tot Expl. van de Amsterdam mer, Christelijk Volksdagblad, den 55- jarigen uitgever C. I., tegen wien het O.M|. 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf had gevorderd, wegens oplichting, een maal gepleegd', verduistering in dienstbe trekking, 6 maal gepleegd. De rechtbank legde den beklaagde 1 jaar en 6 maan den gevangenisstraf op ter zake van het voortgezette misdrijf van verduistering, vier maal gepleegd, en van het gebruik maken van een valsch geschrift, twee maal gepleegd. vallen aan nieuwe scholen en uitbreiding van oude wordt onthouden. f298.000 inbracht tegen f470.000 in het vorig jaar. De grillige successierechten hebben de bevredigende opbrengst van het vorig jaar nog met 8I/2 ton over troffen en zijn bij vier twaalfden van de raming f 11/2 millioen vooruit. Aan buitengewone inkomsten ontving de schatkist nog f129.000 O.W.-belasting (in de eerste vier maanden f776.000 tegen f 14 miilioen verleden jaar) en aan lee- ningsopcenten f 10.78 millioen (vorig jaar Apiril fll..59 millioen). In het geheel is in de afgeloopen maand f46.30 millioen aan gewone en buitengewone middelen en leeningsop cen ten in de schatkist gevloeid tegen f48.47 millioen verleden jaar, en in de eerste vier maanden f 168.55 millioen tegen f 194..07 millioen. Hoewel de gewone mid delen in de eerste vier maanden slechts weinig bij het vorige jaar ten achter zijn, is er derhalve toch reeds een totale adhterstand van f 251/9 millioen, in hoofd zaak doordien de oorlogswinstbelasting feitelijk opgehouden heeft te vloeien. TWEEtfE KAMER. Vervzlg zitting van Vrijdag 1H Mei. Minister van Karnebeek antwoordt, dat Nederland groote liberaliteit heeft ge loond, doch dat Rusland's reserve met j betrekking tot de voordeelen, die Rus land zou toekennen aan staten die dit land reeds eerder erkenden, welke aan Nederland zouden worden onthouden, on overkomelijk was. Eenzelfde reserve ten aanzien van de schulden was onoverko melijk. De abnormale toestand kan alleen verdwijnen door medewerking van Rus land, doch er is geen enkel beletsel voor het gebruik van de Rotterdamsche haven ook zonder verdrag. Nederland heeft voor een goede oplossing gedaan wat het kon. De heer Troelstra kwalificeert de inter pellatie als een poging tot verzwakking van het Nederiandsche standpunt ten gun ste van Rusland. De heer Schokking betoogt, dat Neder land bij de onderhandelingen moet staan op reëele basis, maar zich moet laten leiden door ideologische motieven. De heer Wijnkoop onderstreept 't be toog van den heer van Ravesteijn. Na sluiting der interpellatie wordt het Bryan-tractaat met Amerika goedgekeurd. Bij de wijziging der Nijverheidsonder wijswet bepleiten de heeren Ament en Wintermans het onderbrengen van het Landbouwhuishoud-onderwijs bij Land bouw, wat Minister de Visser afwijst. De heer van Wijnbergen bestrijdt de wijziging, waardoor de subsidieverlening facultatief wordt. Hij wil de nieuw te stichten scholen niet subsidiëeren. Dhr. Gerhard, mej. Westerman en dhr. Ketelaar bestrijden de wijziging eveneens. De Minister wijzigt het ontwerp, waar door subsidie behoudens bijzondere ge- Uit Sisd ar* Prowmttï®. ZIERIKZEE. hi de benedenzaal van de sociëteit Concordia" had Vrijdagavond de algemeene vergadering van de vereeni- ging „Ambachtsschool voor Schouwen— Duiveland" plaats. De Voorzitter, mr. S. R. Bakker, me moreerde, na eerst de aanwezigen te heb ben verwelkomd, wat in het afgeloopen jaar, dat betrekkelijk gunstig is geweest, heeft plaats gegrepen en dat het, on danks de stagnatie door .de verbouwing, aan de energie van directeur en leeraren is te danken,, dat het onderwijs zoo weinig mogelijk heeft geleden. Herinnerend wat indertijd de heer Panny in den raai zeide nopens de verbouwingen aan de Ambachtsschool, hoopte spr., dat deze zelf eens zal ko men kijken op de school, sedert hij1 de laatste hand aan het werk heeft gelegd. Het ledental der vereeniging bleef sta- tionnair, terwijl in het bestuur eenige 'wlij- zigingen kwamen, o.a. door het vertrek van den secretaris, den heer P. v. d. Have, die 26 jaar bestuurslid was en 18 jaar het ambt van secretaris waarnam. Met waardeering herdacht de voorzitter hetgeen de heer v. d. Have als secretaris heeft gepresteerd; zijn nauwgezetten ar beid zal men niet licht vergetenNa zijn vertrek is het secretariaat waarge nomen door Ir. Kruijtbosch en spreker, welke erkent, dat het overgenomen 'wérk zwaar wtas. De voorzitter las daarop de notulen der laatst gehouden algemeene vergade ring, welke 'Werden goedgekeurd. Reke ning en verantwoording .van den penning meester volgde hierna. Het bestuur had de rekening nagezien en in orde bevon den. Het aanwezige lid der kasöommissie, de heer M. Poldermans, bracht gunstig rapport uit nopens deze rekening, welke in ontvangst bedraagt f 5733,071/2 'n ui gaven f 48049,26, sluitend met een na- deeiig saldo van f 42316,181/2, aan welk bedrag het Rijk 70 bijdraagt en de diverse gemeenten de resteerende 30 o/0. De rekening der Avondsschooi wijst in ontvang een bedrag aan van f 590,75, in uitgaaf van f 7347,30, sluitend met na deejig saldo van f 6756,55, aan welk be drag het Rijk ook 70 o/0 en de betrok ken gemeenten 30 0/0 bijdragen. De begreotingen voor '25 werden even eens goedgekeurd en den penningmeester den heer Beelaerts v. Emmichoven, ge dechargeerd, onder dankbetuiging voor zijn accuraat beheer. Blijkens het verslag telde de Ambachts school op 31 Dec. 1.1. 92 leerlingen. Aan de beurt van aftreding waren de bestuursleden de heeren Ir. D. J. KruijtbosCh en C. van Westen, terwijl het bestuur met één lid wordt uitge breid, welke de functie van secretaris op zich zal nemen. De beide aftredende heeren werden herkozen; mede aanbevolen waren de heeren J. A. Biermasz en A. B. Breesnee. Tot nieuw lid wierd gekozen Ir. H. A. J. Pieters. welke het secretariaat zal 'Wor den opgedragen. Mede op de aanbeveling stond dhr. J. J. Cock. Bij den minister is audiëntie aangevraagd voor den heer de Vries, di recteur der school en den heer Beelaerts v. Emmichoven, penningmeester. Tot leden der commissie voor 't na zien der rekeningen voor het volgend jaar werden gekozen de heeren M. Pol dermans en M. J. Kosten. Met dank voor de opkomst sloot de voorzitter deze geanimeerde vergadering. Als aanvulling op dit verslag willen wij gaarne oud-leerlingen en ouders van tegenwoordige leerlingen opwekken lid te worden dezer zoo nuttige inrichting van onderwijs op ons eiland. Vele jongelui hebben hun maatschappelijke positie aan deze school voor 'n groot deel te danken en hot bestuur der school vertrouwt nu dat bij herinnering daaraan, velen zich zullen opgeven. Het lidmaatschap be draagt f2,50 per jaar; penningmeester is de heer H. E. Beelaerts v. Emmichoven, Oude Haven, Zierikzee. MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten.75 ct. Laxeer-Tabtetten.60 ct. Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. By Apoth. en Drogisten. BURGH. Vrijdagavond j.l. hield de nieuw opgerichte vereeniging van oud- leerlingen van den Rijkslandbouw-winter- cursus te Burgh, haar eerste huishoude lijke vergadering onder leiding van haar voorzitter, dhr. J. Capelle. Na lezing en goedkeuring der notulen werd besloten de vereeniging den naam te geven van „.Vooruitgang zij ons doel". De benoe ming van een bestuurslid door de dona teurs werd aangehouden tot de volgende vergadering. Daarna hield de eere-voorz., dhr. v. d. Berge, een aangename causerie over het houden en de teelt van varkens* De voorzitter bracht den spreker dank voor zijn nuttige en leerzame verhan deling. Besloten werd op Zaterdag 24 Mei a-s. een excursie te maken naar de „Eerste Nederl. Coöp. Kunstmestfabriek te Vlaardingen. Nadat nog besloten was tot het aanschaffen van een cyclostyle werd de vergadering onder dank voor de opkomst door den voorzitter gesloten. BRUINISSE. Zaterdagmiddag had on der groote belangstelling, waarbij o.m. aanwezig Was de heer burgemeester, S. Hage, de onthulling plaats van het ge- denkteeken op het graf van den heer F. G. v. d. Berg, in leven oud-hoofd eener school alhier. De deer P. J. Okkerse, die dit gedenkteeken namens de ver bonden comité's van het personeel der school en de oud-leerlingen aan de fa milie overdroeg, herinnerde in zijn rede er aan, hoe nu drie maanden geleden het stoffelijk overschot van den geliefden man en vader aan den schoot der aarde werd toevertrouwd. Zeer kort daarop werd op initiatief van dhr. F. D. V. Ves- sem een comité van oud-leerlingen ge vormd waarbij het personeel zich aan sloot en dat zich ten doel stelde een monumunt op te richten op het graf van den algemeen beminden hoofdonder wijzer. De onthulling daarvan kon nu he den plaats hebben en werd verricht door twee kleinzoons van den overledene. De heer F. C. van den Berg, zoon van den overledene, sprak namens de familie; hij bracJht zijn dank uit voor deze diep gevoelde uiting van sympathie en aan vaardde dankbaar het gedenkteeken, dat eenvoudig is, doCh tevens voldoet aan schoonheid. SCHERPENISSE. Vrijdag werd alhier in het hotel „De Gouden Leeuw" een. ver gadering gehouden van den Dijkraad van het Cal. Waterschap „Scderpenisse". Be halve den secretaris-ontvanger, die door ziekte verhinderd was, en vervangen werd door den waterbouwkundig Ambte naar, waren alle leden aanwezig. Deze vergadering was alleen belegd tot het voorstellen van de omschrijving met ra ming van kosten voor het zinken van drie stukken groot 3518 M.2 en bestorten met 7410 sc'heepstoii steen, een en ander aan den westnol bij Gorishoek. Zeeuwsehe Ktraer van Koophandel. De Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor de Zeeuwsehe eilanden heeft besloten, in verband met de voorbereiding van wetswijziging, aan den betrokken minister te verzoeken inschrijvingssom en jaarlijksche bijdragen voor het Handels register met 20 pet. te verlagen. Tevens zal worden gevraagd of het niet moge lijk is i'n de wet een maximum te noe men en verder aan iedere Kamer over te laten de bedragen vast te stellen. Bij de rondvraag werd o.a. toegezegd, dat het bureau zal overwegen 'Wat er tegen te doen is, dat zooveel zaaioesters naar Frankrijk worden verkocht. Eveneens zal overwogen 'Worden wat te doen is tegen het feit dat de port van brieven van hier uit naar Engeland hooger is' dan omge keerd en ook in het binnenlandsch ver keer in Engeland veel goedkooper is dan in Nederland hetgeen de Concurrentie be moeilijkt. RECHTZAKEN, Ter openbare terechtzitting der Ar- rondissements-Rechtbank te Middelburg Van Vrijdag 16 Mei, werd o.m. behan deld de zaak van W. J. den B., koopman, 43 jaar, wonende te Kerkwerve, die te recht stond ter zake van diefstal van pl.m. f 700, toebehoorende aan A. Coo- LANDBOUW EN VEETEELT. Bij de uitgeefsterfirma P. J. van de Zande te Terneuzen zijn van de hand des heeren C- Zwagerman, Rijkszuivelcon- sulent voor Zeeland, een 4-tal brochures, in populairen vorm, verschenen. De wer- jes zijn bestemd voor de Zeeuwsehe land bouwers, hun vrouwen en voor leerlingen en oud-leerlingen van allerlei cursussen op landbouwgebied. De werkjes zijn getiteld: Varkensfok- kerij in Zeeland; Opbrengstcontróle en Melkveehouderij in Zeeland; Boter- en Kaasbereiding op de boerderij £n Het mesten van varkens. Wat het laatste werkje van den alles zins deskundige betreft, daarin schrijft hij o. m.De varkensmesterij zou qp vele bedrijven en vooral op de kleine met voordeel uitgebreid kunnen worden. In teruggaande tijden werkt een grootere veelzijdigheid in de bedrijfsuitoefening als een premie tegen de onzekerheid der tijden. De begrippen omtrent de kwaliteit der mestvarkens, een juiste keuze der soort, de meest doelmatige voeding en verzor ging en de algemeene ekonomie der var kensmesterij zijn nog heel dikwijls ge brekkig ontwikkeld. Dit boekje, dat speciaal voor Zeeland geschreven werd, bedoelt een wegwijzer te zijn voor uitbreiding en verbetering der varkensmesterij in onze provincie. De prijzen dezet werkjes zijn buiten gewoon laag. Voor enkele stuivers kan men zich er een aanschaffen, daardoor zijn kennis vermeerderen en zijn bedrijf winstgevender maken. De pl.v. directeur van 't Rijksland bouwproefstation voor Veevoederonder- zoek schrijft Naar aanleiding van de berichten in bladen, dat de ziektegevallen in de om geving van Wijehen zouden zijn toe te schrijven aan het voederen der koeien met sojameel, heeft het Rijkslandbouw proefstation voor Veevoederonderzoek hiernaar een onderzoek ingesteld. De vrees, die ziCh voor de voedering van sojameel reeds openbaarde, is als ongegrond te beschouwen. De Piantenziektenkundige Dienst te Wageningen schrijft Üit ingekomen berichten is ons geble ken, dat dit jaar op verschillende plaat sen vrij ernstige schade wordt aange richt door het bietenkevertje. Dit kevertje dat een lengte heeft van ruim 1 m.M.„ bruinzwart of donkerbruin van kleur is, vreet den stengel van de jonge plantjes juist onder de oppervlakte van den grond aan. Soms worden de stengels geheel doorgevreten. Hierdoor worden de bie tenplantjes in hun groei belemmerd en meermalen vallen zij zelfs in zulke mate weg, dat er overgezaaid moet worden. Daar dit wegvallen der jonge plantjes aan bietenbrand doet denken, vestigen we speciaal de aandacht op het veelvul dig voorkomen dit jaar van deze vreterij, opdat er geen verwarring ontstaat met bietenbrand. Een afdoend bestrijdingsmid del tegen het bietenkevertje is niet be kend. Niet onmogelijk is het, dat resul taat is te bereiken met het bespuiten van de jonge plantjes met een arsenicum- houdend middel als Parijseh groen of Uraniagroen. Deze middelen worden ge bruikt in een oplossing van 1 op 1000, waaraan toegevoegd wlordt 1 pet. kalk. i Het zal echter noodzakelijk zijn dat de rijen zorgvuldig van terzijde worden bespoten, omdat de kevertjes juist aan de stengels vreten. Er moet zooveel mo gelijk naar gestreefd worden dat het stengeltje zóó bespoten wordt, dat de vloeistof er tot in den grond afloopt. Hoewel ons geen gegevens omtrent de uitwerking van zulk een bespuitiag ten dienste staan, bevelen wij deze toch zeer als proeftieming. aan. Gaarne zal de Piantenziektenkundige Dienst bericht ontvangen van al of niet bereikte resultaten. ONDERWIJS. Dinsdag 20 Mei zal de heer Armand Paure, professeur, officier d'Academie, ex-conférencier de l'Alliance Fraa^aise

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1