Zierikzeesche Nieuwsbode Honig's W Maïzena advertentiën Vrijdag 16 Mei 1924 zierikzeesche courant. fi EERSTE" SLAP. J. BONGERTMAN, Zisrikze®. Dienstplicht. KIEZERSLIJST. ZteXel. Algemeen Overzicht. IJ look tocfïóófi STER- tabak Voor Baby Pijnloos scheren ABONNEMENT: Prijs por 6' maanden f 1,80, vr&ïioo por post f 1,80. Voor hot buitenland por jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Versohynt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1B regels 60 ots. vac regels en daarboven 20 et», per regel. Beolames 30 ets. p. foge' By contract belangrijke korting 80ste JAARGANG. - No. 11082. inmndldk °p d.n d.« v» au Dir. A J, BE 100ZE Jr. Ult(.-IMatj. M. J. KOSTE*, *"e Ta0r ure- <)H nummer bestaat uit 2 bladen. Heilgymnastiek. Massage. h»EUWa.j.r'S nieuw! Onderzoek van verlofgangers. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat het jaarljjksch onderzoek van verlofgangers, bedoeld in artikel 4.1, derde lid der Dienstplichtwet, voor deze gemeente zal worden gehouden te Zierikzee in het Raadhuis, op Maandag 23 Jun! 1924, des namiddags 1,30 uur. Aan het onderzoek moeten deelnemen de verlofgangers van de landmacht der lich tingen 1913, 1914 en 1915, alsmede de dienstplichtigen van dezelfde lichtingen, die een vrijwillige verbintenis hebben aangegaan als verzorger bjj den postduivendienst of als hoefsmid bij de infanterie. Omtrent bijzonderheden wordt verwezen naar de publicatie aan het aanplakbord van het Stadhuis. Zierikzee, den 15 Mei 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekenddat de op 22 Maart j.l. vastgestelde kiezerslijst, zooals deze thans luidt, tot 15 Mei van het vol gende jaar van kracht blijft, behoudens de wijzigingen daarin ten gevolge van rechter lijke uitspraken, welke wyziging der ljjst bevelen, te brengen. De kiezerslijst big ft voor een ieder op de Secretarie der gemeente ter inzage uoder- gelogd en in afschrift, tegen betaling der kosten, verkrijgbaar. Zierikzee, 15 Mei 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Mei is ter helfte gevorderd en eerst nu hebben eenige dagen met warm weer en zoele luchten er ons aan herinnerd, dat wij in de Bloeimaand zijn. Blijft dit zoo aanhouden, dan mogen wij nog van geluk spreken, want het schijnt dat een Meimaand, als waarvan de dichters in vroeger dagen zongen, niet meer wil voorkomen. Wij herinneren toch wel zulke ideale Meidagen, met warmte en groeikracht. Na een heerlijken morgen milde zwoele wolken, waaruit dan 's middags een over vloedige regen neerstroomde, vergezeld van statig on weder, statig zonder dat. huiveringwekkende van de felle bliksem schichten, waarvan men zich angstig af vraagt: waar en wat hebben ze getroffen met hun alles vernielende kracht? En een regen, gul en overvloedig, doch niet kil en kleum, maar malsch en frisch, leven wekkend als ware er wonderdadige groei kracht in opgelost om het geheele groei ende rijk der natuur tooverachtig snel te doen ontwikkelen. Welke sehoone Meidagen waren dat! Roep de illusiën uwer jonge jaren terug, toen ge nog geloofdet aan lente- pracht, lenteleven en levenslente. Hoe was dat alles toen werkelijkheid geworden. Hoe was de lucht als opgevuld met de balsemende geuren des levens, uitgewa semd door honderdduizenden knoppen, die als 't ware zichtbaar voor hel oog, werden losgemaakt als ontplooide wind selen en waardoor tallooze bladeren in een oogwenk een gedaante aannamen en het zwellende hout kwamen tooien -tot een geïmproviseerd lentefeest. Balsemgeur van uitloopend hout, niet minder verkwikkende geuren van ontlui kende bloemen, die het veld sieren als edele steenen, een grond van smaragd- Het malsehe gras op de weiden, wassende van uur tot uur en gewin en voldoening belovende aan den landman, zoo vaak door almanak-meimaanden in zijn ver wachtingen bedrogen. Overal leven; mugjes dansende in de lucht, of hun hulsels, ontsnappende en als geboren wordende uit de oppervlakte van het water; bijen gonzende door ,de geu rige ruimte en aarzelende en verlegen met de keuze tusschen zoovele duizen den eerstelingen der lente als hun maag delijke kelken vol zoeten honig ontsloten hebben om hun een rijken buit aan te bieden; vlinders fladderende en zich wel- behagelijk wiegende op de zachte golven der lentelucht, verbaasd als 't ware, dat ze hoegenaamd geen gevaar loopen van als zoo menigeen van hun voorgeslacht neergeslagen te worden in het kille slijk door de nijdige vlagen uit het dorre Noorden. Overal leven. Zie tegen den avond de stille spiegel van het water als spranke lend van duizendwerf herhaalde dartel heden van duizenderlei kleine gedierten, wier menigte men gewaar wordt al ziet men hen ook niet stuk voor stuk. Hoor de merel met haar metalen gor gel liefelijke en tegelijk krachtige op-, wekkende tonen slaan, en de leeuwerik hoog in de blauwe lucht het uitzingen, dat het lente is, wezenlijk lente, een echte Meidag. Wandel nu vrij buiten, gij arme, maar nog hopende zieke, en zwelg gerust die Meilucht in met volle teugen. Laat uw kranke longen zich vergasten aan het gas-vormige levens-elixer, dat u van alle zijden omgeeft. Zwelg gerust daarvan: het zal u goed doen. De Mei zal ook in U wonderen doen, gelijk overal. En gij arme, die onder het leed gebukt gaat, in wiens boezem het winter is en hopeloos naar en koud, ga ook gij naar buiten en zoek vertroosting, verlichting en opbeuring in de armen van de Mei, gij zult ze er vinden. Gij zult weder ge- looven aan geluk, en op de Zachte wie ken der zefirs zal de hoop tot u komen en nederdalen in uw kranke ziel. Gij, die meent te gelooven, ga naar buiten in de gulle, liefelijke, jonge levenslustige natuur en leer er aanschou wen. En gij, die niet gelooft, ga ook gij op naar den temepl der lente en der Mei en leer er gelooven. Welke heerlijke avonden kan Mei aan bieden. Herinner U het onvergankelijk sehoone gedicht van Staring: Herden king". poe plechtig stil! Zie die avond glansen spelen in bonte kleurschakeerin- gen, nu de gouden zonneschijf is weg gedoken in de vredige blauwe golven der zee- Zie de sterren opkomen: één aan één, twee aan twee, straks bij myriaden tegelijk, zoodat ge ze niet tellen, hun aantal niet beseffen kunt. Is dat niet een echte Meiavond, zulk een als gij U droomdet in de jaren van jeugd en liefde en zooals ge die toen zoudt hebben wil len verlengen tot een eeuwigheid? -En als straks na de weinige uren van den korten nacht het weer gaat dagen uit den Oosten, dan overstroomen golven van licht den Oostertrans des hemels en het wordt wellicht een nog schooner Meidag, gevolgd door een nog indruk wekkender Meiavond, zulk een, waaraan ge niet denken kunt zonder dat 's dich ters lied u ruischt door de ziel, daf lied: Wij schuilden onder dropplend loover, Gedoken aan den plas; De zwaluw glipte 't weivlak over En speelde om 't zilvren gras; Een koeltje blies, met geur belaan, Het leven door de wilgenblaan. 't Werd stiller, 't groen liet af van [droppen Geen vogel zwierf meer om; De dauw trok langs de heuveltoppen, Waar achter 't Westen glom. Daar zong de Mei zijn avondlied! Wij hoorden 't en wij spraken niet. Ons dekte vreedzaam wilgenloover; De scheemring' was voorbij; Het duister toog de velden over; En dralend rezen wij. Leef lang in blij herdenken voort, Gewijde stond, geheiligd oord! De Zondag j.l. in Frankrijk gehouden algemeene verkiezingen zijn beslissend ge weest voor het politieke leven van het kabinet-Poincaré, dat,, gehoord de stem busuitspraak, eenparig besloot op 1 Juni, den dag, waarop de nieuwe Kamer bij eenkomt, af te treden. Poincaré had er de voorkeur aan ge geven onmiddellijk af te treden, doch president Millerand moet hem hebben overtuigd, dat voorloopig aanblijven beter was. Hoe het zij, Poincaré gaat heen en zijn politiek van „durchhalten", in zake de Ruhrbezetting, heeft schipbreuk geleden. MacDonald, de Engelsc'he premier, heeft er deze week in een belangwekkende po litieke rede een duidelijke toespeling op gemaakt. Hij zei-de o. a.: Verbetering kan niet worden bereikt door dreigementen, of door den tegenstander voortdurend de vuisten te laten zien. De verbetering, ligt hierin, dat gezond verstand en rede lijkheid bij alle Europeesche naties de overhand beginnen te herkrijgen! Wie in Frankrijk nu met de leiding zal worden belast, blijft voorshands een open vraag. De kansen voor Herriot, den lei der der radicalen, schijnen het best te staan, daar hij steunt op 139 Kamer leden, maar of hij „the right man in the right place" zou zijn, wordt door velen betwijfeld. De bizondere aandacht trekt na den uitslag der Fransche verkiezingen de po sitie van den Staatspresident, hoewel deze boven den partijstrijd staat. Van de nieuwe samenstelling van het ministerie en het door haar te formulee ren program zal het afhangen of Mille rand op 't Elysée blijft. Het rapport der commissie van deskun digen uitgevoerd te krijgen is het groote 1 Zeer vcnfandiq den hebt U de bejfe en aoedhoopsh. rkmqbao is pap van Honig's Maize na een uitnemen de en gezonde bijvoedïhg. Honig's Maizena is sma kelijk, gegarandeerd zui ver, voedzaam en toch licht verteerbaar. Vraagt daarom voor Uw baby uitsluitend Let op de sluitzegels als kenmerk van echtheid. probleem voor de Britsche regeering, al dus MacDonald in zijn Dinsdag gehouden rede, en hij voegde er onmiddellijk aan toe, dat geen der betrokken naties op het huidige oogenblik in details kan tre den. In zijn geheel dient het rapport der experts aangenomen om Europa een kans te geven op de been te komen. Voor de reconstructie van ons werelddeel hield •hij voorts een krachtig pleidooi, evenals voor de beperking der bewapeningen. Zijn doel is, zoo zeide hij, de- buitenl- politiek van Groot-Brittannië te plaatsen op de basis van *een vriendschappelijk gezind, gezond verstand en de kleine onverkwikkelijkheden voorbij te zien. Hij zei te gelooven, *dat er een verandering aan den gang is en dat een gezonder en rustiger denken de hersenen van alle Europeesche naties begint te beïnvloeden. Bij een herstelpolitiek is het niet Vol doende, dat één of twee naties medewer ken. Zijn hart klopt voor de kleine naties van Europa. Hij is een overtuigd en on wankelbaar nationalist- Hij eerbiedigt be staande nationale toestanden en nationale eigenaardigheden. Nationalisme as zelf respect en diegenen, die zich zelf res pecteeren, zijn het meest geschikt om ook anderen te respecteeren. De regeering richt zich niet alleen tot de groote mo gendheden, maar tot alle mogendheden, ook tot de kleine Europeesdie staten. Niemand kan beter weten dan de kleine naties, dat een militaire politiek haar kosten niet opbrengt. Groote staten kun nen hun legers als enorme stoomwalsen over de kleine landen laten heenrollen; en de zwakke, of zij gewapend zijn of niet, zijn gedoemd, aap de sterken ten prooi te vallen, wanneer de wereld uit sluitend krachtens 't recht van den sterk ste geregeerd wordt. De eenige politiek die nationale veilig heid en rechtvaardigheid zal brengen, al dus de Britsche premier, is een politiek van ontwapening met behulp van Purol. Een uitkomst voor hen die last hebben van sohrtjnen en stukgaan der huid. Handleiding gratis verkrijgbaar bij Heeren Aoothekers en Drogisten. BUITEN LAN D. Ken onthulling. Nu de Fransche verkiezingen zulk een onverwacht resultaat hebben opgeleverd en de heer Poincaré heeft besloten 1 Juni als premier af te treden, is de „Evening Standard" in staat, de waarheid te onthullen over de besprekingen, dezer dagen tusschen den heer Ramsay Mac j Donald en de heeren Theunis en Hijmams j te Chequers gevoerd. Het blad verneemt, dat deze besprekingen inderdaad een mis lukking waren tengevolge van de onver zoenlijke houding van Poincaré en dat het lot van het rapport-Dawes en daar mede de reconstructie van Europa aan een zijden draad hingen. Wel was in bovenbedoelde besprekingen voldoende goede wil aanwezig, doch er was geen 1 voldoende grondslag, waarop deze goede wil kon rusten, teneinde tot overeenstem ming te komen met Parijs op andere voorwaarden dan die van Poincaré- De Fransche premier geloofde, en de heeren Theunis en Hijmans met hem, dat hij den onbeperkten steun had van de over- groote meerderheid van het Fransche volk. Hij was in dit geloof gesterkt door den ongewoon eerbiedigen toon, dien de Engelsc'he arbeidersregeering tegen hem aansloeg, waaruit de premier afleidde, dat de Britsche premier, teneinde een onmiddellijk, politiek succes te winnen, dat de zwakke binnenlamdsche positie van het Kabinet zou kunnen versterken, sterk, zoo niet geheel, zou toegeven. De „Evening Standard" verzekert, dal de heeren Hijmans en Theunis zich te Chiequers er van konden overtuigen, dal Poincaré zich in de waardeering van des heeren Ramsay MacDonalds houding had vergist. Het blad verklaart verder, dat Poin caré ook geen ooren had naar 't decreet van Wallstreet, dat Wallstreet geen dol lar zou geven voor Europa, indien aan de conclusies van het rapport-Dawes werd gemorreld. SINN E N U N D. De nieuwe sal&rlsregeling voor het Rijkspersoneel Omtrent de voornemens van de regee- ring met betrekking tot de nieuwe salaris regeling voor het rijkspersoneel deelt men aan de N. Ct. het volgende mede: De nieuwe salarisschalen zullen bedragen 80 pet. van het inkomen voor burgerrijks- personeel, 85 pet. van het inkomen voor militair personeel beneden den rang van adjudant en 80 pet. voor het overig mi litair personeel. Deze berekening geldt yan het salaris, dat op 1 Januari 1924 genoten werd. De bestaande wlachtgeld- regeiing zal ook spoedig worden opge heven, door toekenning van een afkoop som, welke 60 a 65 pet. van het totaal wachtgeld bedraagt. Ten aanzien van hel op wachtgeld gesteld personeel zullen binnenkort nog andere maatregelen ge troffen worden. tweede kamer. In de Donderdag gehouden zitting heeft de Tweede Kamer met 4719 stemmen aangenomen het wetsontwerp tot uitbrei ding der gemeente Dokkum met deelen van de gemeente Dantümadeel, Oostdon- geradeel en Westdongeradeel. Z.h.s. werd daarna aangenomen het wetsontwerp, houdende nadere bepalin gen omtrent den waarborg en de belas ting der gouden en zilveren werken. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Als bewijs van de groote sprongen waarmede te Maatschappij Na- ftcnaal Sportpaleisnadert, vermelden wij, dat ziji blijkens acte van 15 Mei, ver leden voor notaris Labberton, de hypo theek groot f 100,000, op hare kostbare gronden rustende, heeft afgelost. SCHERPENISSE. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Woensdag 14 Mei j.l. Met den voorzitter alle leden aanwezig. Door Ged. Staten w!as goed gekeurd een stukje grond in erfpacht aan den heer L. Janssens af te staan, evenals een geldleening van f 3000. Over den post van onvoorziene uitgaven over 1923 wordt beschikt tot een bedrag van f 28,65 voor den post van drukwerken. De begrootïng over 1923 wordt ge'wiij- zigd. Aangeboden wordt het verslag der gemeente over 1923. De politieverorde ning wordt zoodanig gewijzigd, dat het geven van vergunning voor dansmuziek door den burgemeester niet geldt voor de kermis. Aan den heer G. Tichem wordt een perceeltje grond in erfpacht afge staan voor het bouwen van een woning achter de gemeente-woningen, tegen een vergoeding van 10 cent de M2. Het ko hier hondenbelasting over 1923 wordt vastgesteld op f 164 loopende over 41 honden. De maximum-snelheid voor de motorrijtuigen en rijwielen in de be bouwde kom 'w(ordt van 12 K.M. op 20 K.M. gebracht. De verordening op de heffing van vergunningsrecht wordt zoodanig gewijzigd, dat in plaats van f 10 van elke f 50 huurwaarde of ge deelte daarvan f 7,50 wordt gesteld. De vestigingstoelage van den alhier gestatio- neerden veeartls a f 28,81 wordt met in gang van 1 Januari ingetrokken. De voor zitter doet mededeeling dat tot tijdelijk onderwijzer aan de o.l. school benoemd is met ingang van 1 Mei j.l. de heer J. F. de BuCk. Besloten wordt niet over te gaan tot het invoeren van een regeling, bedoeld in art. 114&/S van de gemeente wet, 'wiat betreft de vleeschkeuringsdienst. Afwijzend 'wordt beschikt op het verzoek1 der slagers in den keuringskring Sint- Maartensdijk, betreffende verlaging van keuringsloon. Aan Ged. Staten zal ver zocht worden te wlillen mededeelen, of zij kunnen goedkeuren, dat het besluit van den Raad, tot het in gebruik geven van een schoollokaal van de muziekver- eeniging „Eendracht", alhier, zoodanig wordt gëw'ijzigd, dat de aanwijzing van een schoonhoudster van het schoollokaal geschiedt door B. en W. THOLEN. De alier sedert een jaar al leen wonende A. Bijnagte is Donderdag morgen dood op zijn bed aangetroffen. PREDIKBEURTEN» Zondag 18 Mei te Ziei'ikzee Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, dr. Helder (Bevesti ging van nieuwe leden). Kleine Kerk. 10 ure, ds. Van der Linden. Luthersche Kerk. 10 ure, ds. v. d. Nieuwenliuizen. Geref. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, ds. Wielenga. Chr. Goref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leeskerk en 6 ure, ds. v. d. Molen (o. t.) Evangelisatie Jeruël II. 10.30 en 7 ure, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, gew. tgd, Leeakerk. Men vermoedt, dat de jongeman al twee dagen dood was voordat de buren hem misten. Op last van den wnd. burgemees ter is de toegang tot de woning gefor ceerd, waarop men den ongelukkige dood te bed vond. Omtrent de doodsoorzaak tast men in het duister. De justitie ;s met het geval in kennis gesteld. kerknieuws. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Kamperveen (toez.), W. Zijlstra te Neder-Langbroek. Te Rou- veen, G. Alers te Nieuw-Lekkerland. Aangenomen: Naar Melissant, oand. J. Baarslag te Breukelen. Naar Steenwij- kerwold, h. F. Pasma G.Azn. te Paesens (Fr.). Naar Puttershoek, M. B. Ver kerk te Gouderak. VAN HEINDE EN VER De dreigende rampzalige nationale slaking in de Engeische mijnen is waar schijnlijk afgewend. Men is het eens .ge worden over de voorwaarden nopens de mijnwerkersloonen, die aan het oordeel van de conferentie van mijnwerkersaf gevaardigden op 29 Mei zullen worden onderworpen. Het Amerikaansche Huis van Af gevaardigden heeft met groote meerder heid, niettegenstaande het veto van den president, de herziene immigratiewet aan genomen, waarbij o.a. de Japanners na 1 Juli worden uitgesloten. Naar de Beriijnsche Lokalanzeiger uil Rome verneemt, lijdt de Paus aan een hevige nierontsteking. Alle. audiënties zijn afgelast. Ook de Engelsche bladen maken van de ziekte van den Paus gewag. Verschillende fabrieken zijn door de staking in de mijnen aan de Roer ge dwongen wegens kolengebrek hun poor ten te sluiten of althans een deel van hun personeel uit wandelen te zenden. Dit jaar zullen er voor het eerst miliciens uit Eupen en Maknédy bij het Belgische leger worden ingelijfd. Zij zul len in het Duitsch worden afgericht door een uit Malmédy afkomstig onderofficier. Uit verschillende staten van Amerika komen berichten van hoogwater, erger dan ooit in de laatste halve eeuw is voorgekomen. Na drie dagen regen in Virgimië zijn de rivieren de Shenandoah en de Rivanna op sommige plaatsen der tig voet hooger dan gewoonlijk. De stad Cumberland staat voor de tweede maal in 5 weken tijd onder water. De staking Dp den Amoerspoorweg in Siberië is onderdrukt. Het stakingsco mité is gearresteerd. De geheele spoor weg is bezet door strafexpedities, die jacht maken op de stakingsleiders. Het aantal gefusilleerden wordt geheim ge houden, maar het is zeer groot. Vele be ambten zijn naar China gevlucht. Mussolini heeft Maandag j.l. ten aanschouwe van een groote menigte den eersten steen gelegd voor de nieuwe stad Mussolinia, aan den voet van de Etna. Voor het gerecht te Boedapest is dezer dagen het proces begonnen tegen een man, die kans heeft gezien een bak ker, diens vrouw, dochter en een- zoon van die dochter te vermoorden, alleen om in het bezit van het vermogen te komen, dat de bakker uit Amerika had meegebracht. De Deensche Minister van Oorlog heeft verklaard, dat hij tegen den herfst een wetsontwerp zal indienen voor een algeheele militaire ontwapening van het land- Van het tegenwoordige leger zullen slechts politietroepen worden behouden. De militaire begrooting zal daardoor tot 10 millioen kronen kuiinen worden ver- De Italiaansche regeering heeft toe gestemd in het verzoek van ex-koning George van Griekenland om in Italië te mogen verblijven. Zoodra het Roeraeen- sche koningspaar uit Londen zal zijn te-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1