Zierikzeesche fè Nieuwsbode Denkt U er aan?" ¥erste blad^ Nog een SPORTOBLIGATIE te koopen voor de trekking op as. Zaterdagavond. Eerste Zierikzaesch Obligatiekantoor, dienstplicht. hinderwet. Fijne TTieikchoco/oc/e J met Zuidvrucht-en. ABONNEMENT: &rU« por 8 maanden f 1,50, franco por post f 1,80. Voor hot buitenland por Jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag. Woensdag en Vrijdag. advertentiên; van 1—8 regels 80 ets. van regeli en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel Bij contract belangrijke korting Woensdan 14 Mei 1Q91 zierikzeesche courant 808te jaargang. - No. iiosi. founding °p d«gv»nuit u jtuaüdy ih mei iazi. courant. d||> v a 0[ looze jl ult,.fmul> hi ji (0srui t««ra». Dit nammer bestaat alt 8 bladen. Zie de uitvoerige advertentie. ZIERIKZEE. Bekendmaking van uitspraak in zake vrijstelling. De BURGEMEESTER ran Zibkikeri brengt ter algeraeene kennis, dat bjj besluit van Z)jne Excellentie den Minister van Oorlog, dd. 8 Mei 1924, Vilde Afdeeling. No 220 V., nan JOHANNES HENDRIKUS BERNaRDUS KENNING, dienstplichtige van de lichting 1924, de aanvraag om vrgstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid, is afgewezen. Voor het indienen van bezwaren tegen deze uitspraak wordt verwezen naar de publicatie aan het aanplakbord van het Raadhuis. Zierikzee, den 12 Mei 1924. De Burgemeester voornoemd, A. TIMMERMAN Cz., Weth., 1°.-Burgem. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee brengen ter openbare kennis, dat tor gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bjjlagen van JOSEPHUS MAT- THEUS PLAUM. wagenmaker alhier, om vergunning tot 't plaatsen van een benzine motor van 4—6 P.K.. tot het dry ven van een lintzaagmachine, in het achtergedeelte van zjjn werkplaats, in het perceel aan de Sint- Anthoniesdam, wijk A 39, kadastraal bekend in sectie A no. 2219. Op Dinsdag 27 Mei a.s., des namiddags twee uur, zal ten Raadhuize gelegenheid be staan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen, en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór bet bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art7 aer Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren MONDELING toe te lichten. Zierikzee, 13 Mei 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. TIMMERMAN Cz., Weth. l.o-Burgem P. F. WITTERMANS, Secretaris. BINNENLAND. Ex tramtreinen op Zondag. De heer Kersten, lid van de Tweede Kamer, heeft aan den minister van wa terstaat gevraagd: Is het uw excellentie bekend, dat op Zondag 27 April 1.1. ten dienste van den Nederlandsdhen Voetbalbond voor een ge houden wedstrijd te Antwerpen twee ex tra-treinen zijn ingelegd op het baanvak Amsterdam—Esschen vice versa V Acht uw excellentie zich niet geroepen dergelijke ontheiliging van den dag des Heeren te verhinderen, hetzij rechtstreeks of, indien de vrijheid van beheer der spoorwegen dit niet toelaat, door den overwegenden invloed, dien de staat op de spoorwegen oefenen kan De Wester-Schelde. In het Belgische minister:e van spoor wegen en scheepvaart wordt een ont werpovereenkomst uitgewerkt, die aan de Nederlandsche regeering zal worden voorgelegd en ten doel heeft een eind te maken aan de concurrentie der weder- zijdsche loodsdiensten. De nieuwe Burgerlijke Pensioenwet. „St.-Petrus" weet thans de volgende bijzonderheden mede te deelen uit het eerstdaags te verschijnen wetsontwerp- Burgerlijke Pensioenwet. Ie los personeel heeft in het vervolg geen recht meer op pensioen; 2e tijdelijke ambtenaren met minder dan twee dienstjaren kunnen geen recht aan de pensioenwet ontleenen; 3e. ambtenaren met een inkomen bene den f500 vallen buiten de pensioenwet; 4e- voor de berekening van 't pensioen zal voortaan 13/4 pct. van den grondslag gelden 5e. het minimum-pensioen van 30 pCt. komt te vervallen; 6e- voortaan geven geen 35 maar 40 dienstjaren recht op een maximum-pen sioen van 70 pCt.; 7e- de termijn van 7 dienstjaren, waar na men aanspraak had op pensioen, wordt verlengd tot 10 dienstjaren,; 8e. het recht op weduwen- en wee- zenpensioen voor op wachtgeld gestelde ambtenaren wordt zoo gewijzigd, dat het kan worden behouden door voortgezette premiestorting naar een vastgestelden grondslag (maximum premie f165); 9e. personen op Burgerlijke Arbeids overeenkomst hebben geen aanspraak op pensioen 10e- van de inkoopsom komt voortaan jde helft voor rekening van den ambtenaar (in plaats van in 10 jaren); 11e. vervroegd ouderdomspensioen komt te vervallen; 12e. de minimale werkelijke diensttijd van 3 jaren wordt gewijzigd in 5 jaar; 13e. het z.g. wachtgeldpensioen (n.l. dat hetwelk verleend werd na afloop van den wachtgeldtermijn) komt te vervallen; 14e. jaren op wachtgeld doorgebracht tellen niet meer mee voor pensioen; 15e. wachtgeldjaren kunnen bij her plaatsing voor pensioen worden inge kocht; 16e. als een gepensionneerde inkom sten gaat genieten na zijn ontslag, mogen die inkomsten het pensioen niet hooger zijn dan het laatste salaris (precies dus als bij wachtgeld), anders wordt dat pen sioen met het meerdere verlaagd; 17e de pensioenraad mag een ambte naar in observatie nemen en zelf laten opereeren, als hij zich wil laten afkeuren (bij weigering vervalt recht op invalidi teitspensioen) 18e. de pensioenen worden voortaan weer 3-maandelijks betaald; 19e- een bezwaarschrift bij den Pen sioenraad zal voortaan f5 kosten; 20e. een beroep bij den Centrale Raad van Beroep te Utrecht zal voortaan f 10 kosten; 21e. gelegenheid zal worden gegeven bij salarisverlaging den grondslag te ver lagen beneden dien van 1 Juli 1922; 22e. tot 1 October 1924 tellen wacht geldjaren nog mee voor pensioen; 23e. wachtgeldpensioenvastgesteld voor 1 Oct. 1924, wordt slechts uitge keerd gedurende een aantal jaren gelijk staande met het aantal dienstjaren. Tweode Kamer. Zitting van Dinsdag 13 Mei. Bij den aanvang van de vergadering wordt besloten de interpellatie-v. Rave- steyn over den stand der onderhandelin gen met Rusland Vrijdag a.s. te houden. De heer Boon vraagt een interpellatie aan over de weigering van de Koninklijke goedkeuring op de statuten van de Haag- sche afdeeling van De Dageraad, waar over morgen wordt beslist, f Bij de behandeling van het wetsontwerp ]tot heffing van een belasting op rijwielen kwalificeert de heer" IJzerman dit voor stel als een nieuwen stap in de verkeerde richting. De heer Fruytier wenscht nummering van de belastingmerken tegen diefstal en ongeoorloofden handel en vraagt re kening te houden met de draagkracht der houders van fietsen. De heer Braat is tegen het ontwerp, dat speciaal het platteland treft. De heer Duys acht het ontwerp in strijd met de anti-revolutionnaire beginselen. Spr. betoogt, dat de heer Colijn een sata nische politiek voert, waardoor „de klasse van het statige eikenhout" wordt ge spaard en alleen de ongegoeden worden getroffen. De heer van Ravesteyn verwerpt de belasting als zeer onrechtmatig. Minister Colijn antwoordt, dat de be lastingadministratie niet meer werk moet •krijgen. Vandaar een uniform tarief. De gegoede klasse kan niet meer dan thans worden belast. Er zijn echter belasting- ontwerpen op luxe-vertering in voorbe reiding. De heer van den Heuvel licht een amen dement toe om voor rijwielen van f 20 de waarde-belasting te stellen op f 1 en deze voor overige rijwielen op f 3,50 te bepalen. De heer Hiemstra licht een amendement toe tot vrijstelling van rijwielen van ge zinshoofden en kostwinners, die geen Rijks-inkomstenbelasting betalen en een fiets noodig hebben voor hun bedrijf of beroep. De heer Loerakker licht een amende ment toe om dezelfde categorie van per sonen slechts f 0,50 belasting te laten betalen. De heer van Rappard licht een amende ment toe om fl belasting te heffen van rijwielen, toebehoorende aan gezinshoof den, die niet zijn aangeslagen in de Rijks-inkomstenbelasting en een rijwiel noodig hebben voor de uitoefening van beroep of bedrijf. De heer Beumer heeft practische be zwaren tegen deze amendementen- De heer Oud geeft de voorkeur aan verwerping van het wetsontwerp boven willekeurige amendeering. De heer IJzerman bestrijdt 't amende- ment v. d. Heuvel, dat vervolgens door den heer van Voorst tot Voorst wordt verdedigd. De heer van den Heuvel vreest van andere amendementen misstanden en wil lekeur bij de toepassing. De heer Deckers acht het amendement V- d. Heuvel willekeurig, gevaarlijk en ondoelmatig. De Minister geeft de Kamer in over weging alle amendementen te verwer pen, wegens de groote bezwaren, die hieraan zijn veTbonden. Daarna wordt de zitting verdaagd tot Woensdag. Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. Naar ons wordt medege deeld, is door de Hooge Commissie voor het Rijnland eene regeling getroffen voor de schadevergoeding van in bezet Duitsch- land vermiste goederen. Omtrent de te nemen maatregelen kunnen belangheb benden inlichtingen bekomen op het Secretariaat van de Kamer van Koophan del en Fabrieken, Oost-Indisch Huis te Middelburg. RENESSE. Het was een goede gedachte van den heer Nic. Beije Nz., zijn aan den voet der duinen gelegen ruime wo ning z in te richten, dat vreemdelingen die ons fraai gelegen dorp voor korter of langer tijd bezoeken, in „Duinzicht" zeer geriefelijke en keurig ingerichte ka mers kunnen huren of ook wel aldaar in pension kunnen gaan. Een groote con versatiekamer, welke ook tot eetzaal kan worden ingericht, is een verandering, die zeer zeker een flinke verbetering zal blijken te zijn. Bovendien is thans in de behoefte aan een ruime spéeltuin voor zien. Voor het bergen van fietsen, motors; auto's, rijtuigen en het stallen van paar den zelfs is een flinke ruimte ingenomen. NOORD WELLE. Nederland, het land van schepen en molens; het land van schepen, we bedoelen zeilscheepjes in de binnenwateren, zal het wel blijven, het land van molens echter niet. Succes sievelijk worden de laatsten afgebro ken en vervangen door moderne maal inrichtingen, gedreven door motorische kracht. Er zal een tijd komen, dat alle windkoren- en watermolens zijn verdwe nen en met haar een stuk moois, eigen aardigs, vroolijks en bekoorlijks als stof- fage van het landschap. Het karakteris tieke van het oud-Hollandsche landschap gaat daarmede geheel verloren. Een dér oudste molens van Schouwen, wij be doelen den korenmolen van Noordwelle (eigenaar de heer J. Steur Mz.) is thans door sloopershanden verdwenen. Ruim 300 jaar heeft hij zijn diensten bewezen. De oude heer, die al zooveel jaren het hoofd heeft geboden tegen felle stormen, die gure regenvlagen en flitsende blik semschichten heeft getrotseerd, werd doör den knagenden tand des tijds lijdende aan verval van krachten. De molen, een geheel houten installatie, een z.g. koker- molen, een der oudste typen, heeft zijn tijd nu gehad en is reeds vervangen door een motorische maalinrichting. Wel is hij door genomen foto's vereeuwigd, doch Schouwen telt door zijn verdwijning een monument, een aankleeding van het landschap minder. Bovenstaande vermel den we alleen maar voor de geschiedenis. POORTVLIET. De sehietvereeniging „Nederland en Oranje" alhier hield Za terdag 10 Mei 1.1. een huishoud el ij ken schietwedstrijd, waaraan door 17 leden werd deelgenomen. Het bestuur had, daartoe in staat gesteld door een gelde lijke'bijdrage van eenige ingezetenen, voor eiken deelnemer een prijs beschikbaar gesteld. Elke schutter kon in 2 series 100 punten behalen. De uitslag is als volgt: le prijs Herm. Uijl Hermsz., 2e C- Hartog, 3e C. Krijger M.Kz., 4e L. Kurvink, 5e C- Dekker, 6e Herm. Uijl Hubrz., 7e Chr. Overbeeke, 8e G. K. Krij ^g^r .J.K^., 9e A. C. Niemansverdriet, 10e C. Goudzwaard Az., lie C. de Jonge, 12e Mar.s Goudzwaard, 13e Ding.s van 't Hof, 14e Anth- van Tiggele, 15e Jan Franke, 16e D. W. Kesteloo, 17e W. Lindhoudt. De Zeeuwsche Huldebetooging. De groote Zeeuwsche Huldebetooging, welke op Woensdag 6 Augustus a.s., des voormiddags 11 uur op het Molen water te Middelburg zal worden gehouden vangt aan met het zingen van een toe passelijk lied door de leden der be- toogende zangvereenigingen. De woorden z|jn van den heer D A. Poldermans te 's-Gravenpolder, de muziek Is van den heer Jan Morks te Middelburg, wiens korps waarsoh|jnl|jk de zang zal bege leiden. Na de zang zullen de deelnemende vereeniglngen uit alle deelen van Zeeland gelegenheid hebben H. M. de Koningin bloemen aan te bieden. Vervolgens zingen de duizenden betoogers allen samen H. M. een lied toe op de w|jze van het oude Wilhelmus Een album, te ver vaardigen door de welbekende firma C. W. 'd Huy te Middelburg, vermeldend de betoogende vereenigingen, groepen en afzonderlijke personen, wordt boven dien aangeboden, zoodat H. M. een vol ledig overzicht kr|jgt van allen uit de verschillende Zeeuwsche gemeenten, die aan de betooging hebben deelgenomen. De plechtigheid wordt besloten door een algemeen défilé langs de Koninklijke familie, waarb|j alle betoogers deze zeer nab|j passeeren en gelegenheid hebben, hunne gevoelens te uiten. Z|j brengen daarb|j den vaandelgroet. De technische leiding der betooging is toevertrouwd aan den kapitein der infanterie, A. Kloeke te Middelburg. Vereeniglngen en groepen van Zeeuwen in en buiten de provinoie, welke zloh nog niet voor deelneming opgaven, worden verzocht, zich liefst spoedig aan te melden, opdat de betooging zoo alge meen en indrukwekkend mogelijk worde. Die aanmelding kan geschieden b|j de plaatselijke correspondenten, de dlstricts- seoretarlssen en b|j de algemeene seore- tares, mej. J. J. Donner te Goes. Lange Korkstraat 28. Het door de zangver eenigingen te zingen lied zal dezen zoo spoedig mogelijk worden toegezonden Tentoonstelling van Zeeuwsche kleederdrachten enz. Betreffende de in Augustus te Middel burg te houden Tentoonstelling van Zeeuwsche kleederdrachten enz., verne men wij, dat ruim 100 inzendingen, waar onder veie van een groot aantal voor werpen, thans reeds zijn toegezegd, ter wijl dagelijks nieuwe aanmeldingen tot deelneming worden ontvangen. Onder de aangeboden voorwerpen bevinden zich zeer merkwaardige wagens, gildestukken, schilderijen, meubelen, gebruiksvoorwer pen, ouderwetsche kleedingstukken en sie raden enz., uit alle deelen der provincie. De Zuid-Bevelandsche districts-commlssie zorgt voor de inrichting van een 17e ccuwsche Zuid-Bevelandsche kamer. Ofschoon de commissie tevreden is met het tot hejen verkregen resultaat, is zij van meening, dat met de medewerking van velen, die, hoewel daartoe in staat, nog geen inzending toezegden, nog heel wat meer kan worden bereikt. Zoo moet b.v. op het gebied van scheepvaart en visscherij veel meer beschikbaar zijn, dan het enkele model van een visschersvaar- tuig, hetwelk werd aangeboden. In ver band hiermede brengt ae Commissie in herinnering, dat aanmeldingsformulieren en inlichtingen op verzoek gaarne wor den verstrekt door de districtscommissies of door den seciretaris der commissie, den Heer J. Kreune te Domburg. De foosdienst op do Woster Schelde Een nieuwe regeling is tot stand ge komen inzake het beloodsen op de Wes ter-Schelde. Het Belgische loodswezen zal geheel vrij zijn in de uitoefening van den loods- dienst in de Wielingen, dodh verbindt zich in en van het Oostgat en de Deur- loo niet meer dan één loodsvaartuig te laten kruisen. Het Neclerlandsch loods wezen zal geheel vrij zijn, wat betreft het uitvoeren van den loodsdienst in het Oostgat en de Deurloo, en verplicht zich in en voor de Wielingen niet meer dan één loodstuig te laten kruisen. De voor den loodsdienst in de Wielin gen bestemde vaartuigen van beide loods diensten zullen geen schepen beloodsen mogen bestemd voor Deurloo en Oostgat, en evenmin omlgekeerd. RECHTZAKEN. rechtshof te 's-Hertogenbosch, drie der misdadigers, n.l. Bals, Verstijlen en De Bleijzer terecht. Bals is geboortig van Wouw en is 29 jaar oud, Versteijlen is te Rucpben geboren en is 22 jaar, terwijl De Bleijzer te Kemseke in België geboren werd. Hij is 28 jaar oud. Zooals men zich herinneren zal hadden zij in den nacht van 8 op 9 Januari j.l. te Etten te zamen en in vereeniging :n de woning door Adrianus Naalden bewoond wegge nomen een horloge en een tabaksdoos, aan den bewoner ïoebehoorende. Zij had den zich toegang tot de woning verschaft door de groote staldeur en de deur welke van uit den stal binnendoor toegang geeft tot de woning, welke deuren met geweld werden opengebroken. Deze diefstal is voorafgegaan, vergezeld en gevolgd door geweid tegen personen, n.l. tegen ge noemden Naalden en den bij hem in- wonenden knecht Cornelis Sprenkels, zulks om den diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken. Beklaagde Bals heeft Naalden in diens bedstede met ge weld aangegrepen en, bijgelicht door Van Peer, den ongelukkige eenige slagen, ste- I ken en sneden met een mes toegebracht. Dc knecht kreeg een slag met een klomp toegediend door Van Peer. Een en ander had den dood van Naalden tengevolge. Als eenige getuige was bij de behande ling dezer zaak in hooger beroep gedag vaard de boerenknecht Cornelis Spren kels te Etten. De advocaat-generaal re- quireerde bevestiging van de vonnr'ssen der Bredasche rechtbank. Uitspraak 26 Mei. Huurkwestle. Voor het kantongerecht te Deventer Ss 4 maafi f 250 boete, subsidiair 4 maal 25 dagen hechtenis geëischt tegen den 85-jarigen hotelhouder L. D., die voor een hem behoorend huis aan de Stroo- markt een veel hoogeren huurprijs had berekend dan de huurcommissie had toe gestaan, terwijl hij bovendien den huur der had verplicht, tot tweemaal toe f 200 sleuteigeld te storten. Ken gevaarlijke inbreker. Voor de rechtbank te Almelo stond terecht de bernchto inbreker H. W. Franke, die onlangs nog e<-n poging deed tot ontvluchten uit het Huis van Bewaring en daarb|j met z|jn bewakers slaags raakte. Beklaagde die zwaar ge boeid werd binnengeleid, wordt ten laste gelegd dat h|j ln den nacht van 30 op 31 Mei 1921 uit een rijwielberg plaats te Zuldlutte twee motorrijwielen heeft weggenomenin den nacht van 1 op 2 Maart jongstleden in vereeniging met K. W. Denstng te Ambt Delden heefc weggenomen uit een sohunr een dogcar en een paardetulg en uit een welde een schimmelln den nacht van 1 op 2 Maart jongstleden ln vereeniging met K W. Densing te Ambt Delden heeft weggenomen een paard en kar en twee z*kken rogge en dat h|j ln den Daoht van 1 op 2 Maart jongstleden, m«t het doel den onbezoldigde rijks veldwachter J. H. ter Mors van het leven te berooven, uit een met meerdere scherpe patronen geladen revolver schoten heeft gelost. Beklaagde, die onverschillig de rechts zaal inziet, bl|jft op de meeste vragen van den president zw|jgen. Na het hooren van getuigen en voor lezing van beklaagde'B bekentenis, eisohte de ambtenaar van het Openb. Ministerie voor het eerste feit 3 jaren gevangenis straf. Beklaagde stond hierna op, werd woedend en gooide er eenige onparle mentaire woorden Jilt. HjjVjrerd daarom uit de rechtszaal 'naar zjjn cel terug gevoerd. Voor de volgende feiten vor derde het O. M. respectievelijk nog drie en zeven jaar gevangenisstraf. Tegen beklaagde Densing werd wegens medeplichtigheid aan den diefstal te Ambt-Delden vier jaar gevangenisstraf geëischt. De moord te Etten. Juist den tijd, dat men nog onder den indruk verkeert van den dubbelen moord te Wijehen, wordt de aandacht gevraagd voor de behandeling van een anderen moord en wordt in de herinnering terug geroepen het afschuwelijk misdrijf dat in 'den nacht van 8 oipi 9 Januari van dit jaar te Elteti gepleegd werd. Op 10 Maart, vonniste de Rechtbank te Breda de da ders. P. Bals werd veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, Van Peer, J. Verstij len, A. de Bleijzer en Van Zetten ieder tot 6 jaar gevangenisstraf. In hooger beroep stonden Maandag, voor het Ge ONDERWIJS. Bij het te 's-Gravenhage gehouden ma chinisten-examen slaagde o.a. voor 'het voorloopig diploma, M. L. Vijverberg te Heel (L.), vroeger te Zierikzee woon achtig. VERKOOPINGEN, ENZ. NIEUWERKERK, 14 Mei. Heden werd alhier, ten verzoeke van Mej. de Wed. en Kinderen Joh. Lemson, ten overstaan van Notaris Biermasz, publiek verkocht De Herberg „De Wereld" voor f 3000. ToebediDg f 25. AANBESTEDINGEN. Woensdag werd door den heer J. v. d. Sllkke te Poortvliet aanbesteedhet afbreken en opbouwen van een nieuwe landbouwschuur, op de door hem be woonde hofstede. Inschrijvers warenAbr. du Burok, Tholen f 26550; Abr. Gunter, Poortvliet

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1