Zierikzeesche Nieuwsbode B. H. IDELER, STOFFEN. Maandag 12 Mei 1924 zierikzeesche courant. buitenland. b i ww E n l an d. 2^# fkcMura&efa MANUFACTUREN. Wollen en Zijden Crêpe Marocaine. FROTTÉ'S, Effen en gebloemde Mousseline's, /ijdsn gskleurde Popelins's, Vitrage's. Gekleurde Vitrage, en Tule Gordijnen, Karpetten en Kleedjes, Wollen Loopers. Tafelkieedin. - Beddsn. Beste leve Kapok, (per pond). Heeren Costumes naar maat. Witte Goederen. Bébé-Artikelen. Schorten. Corsatten. Fantasie-Kousen. Fantasie-Kleedjes. ABONNEMENT: ?r\Ji por maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het bollenland per jaar f 10,— Afzonderlijke nummer» 5 oent. Versohgnt Maandag, Woensdag en Vrijdag» ADVERTENTIENi van 1—6 regels 60 ets. van i regels en daarboven 20 ots. pet regel. Reclames 80 ets. p. regel By contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. U080. '"«"Uiig op den d»g y«n nil- Dir. J. DE LOOZE Jr. Ultl.-filtlDl, U I. SOSTEK, v00T 11 nre- Gevonden voorwerpen Ben band van een damesmantel; een haarkam; een muts; een jongensjas; een knipmes; een putketel; portemomiaie's met geld; handschoenen. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. Het monsterproces. Omtrent het monsterproces, dat te Flo rence een aanvang heeft genomen, tegen de 138 communistische en anarchistische revolutionnairen, wordt nog nader ge kneld, dat, teneinde de groote moeite van het tweemaal-daagsche transport van deze beklaagden van en naar de gevan genis te vermijden, het gerechtsgebouw nog een wijziging heeft ondergaan. Be halve n.l. de reusachtige stalen kooi, waarin de beklaagden, met uitzondering van de drie anarchistische vrouwen, zul len zitten, zijn twee groote zalen inge richt tot woon- en slaapvertrekken, waar de gevangenen- tijdens den duur van het proces, welke wordt geschat op zeven weken a 2 maanden, onder sterke bewa king zullen worden ondergebracht. Het aantal getuigen, dat zal worden ge hoord, bedraagt 600 en de beklaagden zullen door 50 advocaten worden verde digd- Men verwacht, dat !eder der advo caten een gedetailleerd pleidooi zal hou den. Bovendien is de kwestie gerezen, of van de jury-leden geëischt kan worden, dat zij zoolang hun particuliere werk zaamheden zullen onderbreken, daar de vergoeding aan jury-leden toegekend in Italië slechts zeer gering is. Toch zal dit bedrag thans reeds meer dan een half millioen Lire bedragen. Donderdag om zeven uur werden de gevangenen in twintig gesloten auto's van de gevangenis naar het gerechtsgebouw vervoerd, nadat zij van Maart 1921 in voorarrest hadden gezeten. De rechter had precies één uur en vijf tig minuten noodig om de namen etc. van al de beklaagden voor te lezen. De middagzitting werd geheel in be- slag genomen door het voorlezen van de acte van beschuldiging. Een bekeerde misdadigster. Mrs. Sophie Lyons Burke, die twee generaties geleden, als Sophie Lyons," „koningin" der Amerikaansche misdadi- gerswerefd was, en in beide halfronden een zekere vermaardheid genoot als in ternationale dievegge en opüchtster is dezer dagen in het Grace Hospitaal te New-York gestorven. Of haar dood het gevolg was van natuurlijke oorzaken, dan wel van kwetsuren welke haar door eenige straat- bandieten waren toegebracht, die zij wil de „bekeeren" is nog niet bekend. Even voordat zij in haar woning bewusteloos geraakte, was zij in gesprek geweest met een drietal mannen. Men had haar hoo- ren roepen: Doe het niet, doe het niet. Het was van algemeene bekendheid, dat deze „bekeerde" voortdurend pro beerde jeugdige misdadigers op 't goede pad te brengen; en dat men haar daarom meermalen naar het leven had gestaan, en haar als' eep politie-spión beschouwde. Zij was 78 jaar oud, en had in de laat ste helft van haar léven, welke volkomen eerlijk is geweest, een vermogen van meer dan een millioen dollar weten bij een te krijgen, voornamelijk door geluk kige landspeculatie- Zij kwam uit een misdadigersfamilie- „Mijn grootvader was een man, voor wien heel Scotland Yard den hoed afnam", placht zij te zeggen. Haar vader San Levy was inbreker en fai- sarisv Zij zelve werd geboren te New-York en leerde reeds op 6-jarigen leeftijd alle zakken rollers trucs. Toen zij 10 jaar oud werd, was haar geen enkele meer vreemd en moest zij des avonds minstens drie beurzen of portefeuilles thuis bren gen. Viel de inhoud tegen, dan werd zij geranseld door haar stiefmoeder, die den geheel en dag dronken was. Toen zij 28 was, leerde zij nog lezen en schrijven. Haar internationale carrière begon ech ter, toen zij met Ned Lyons trouwde; met hem nam zij deel aan bankdiefstallen, zwendelarijen op groote söhaal en in braken In juwelierszaken, waarbij milli- oenen betrokken waren. Het edele paar zwierf de geheele wereld door. Zij stond bekend als mme. de Varney, onder wel ken naam zij zich in de beste kringen bewoog en hij was voor het oog van de wereld haar bediende. Zij werd minstens honderd maal gearresteerd, en heeft ze ker met 50 verschillende gevangenissen kennis gemaakt. De grootste en laatste slag, dien zij sloeg was de inbraak op klaarlichten dag in de Manhattan-bank te New-York, waar haar bende 3 millioen dollar wist te rooven. Toen zij de straf daarvoor had uitge zeten, besloot zij een ander leven te gaan leiden, hertrouwde (Lyons was in de gevangenis gestorven) met een be keerden valschen kaartspeler Jimmy Bur ke en week niet meer van het rechte pad af. Ook haar man, die 5 jaar geleden stierf, hield zich goed. Bezuiniging. Er wordt gedacht aan een aanmerke krijgen Irek aan een As Pk lijke vermindering van het aantal adj.- commiezen bij den dienst der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. De bler&ooUns. Naar aanleiding van het bericht, daf de wet tot verhooging van den accijns op bier en van het invoerrecht op bier en thee met ingang van heden (Maandag) in werking zal treden, verzoekt men mede te deelen, dat de verhooging van den bieraccijns van toepassing is ten aanz'en van alle brouwsels, waarvan de vervaar diging is aangevangen op of na 1 April 1924. Oude Zll verbons. Bij Kon. besluit van 29 April is opnieuw de gelegenheid opengesteld tot inwisse ling van de bij besluit van 15 Februari '1919 ingetrokken zilverbons van f 2,50, aangeduid als zilverbons van de eerste soort; en de bij besluit van 28 Januari 1921 ingetrokken zilverbons van fl, aan geduid als zilverbons van de eerste soort. De inwisseling kan tot 31 December 1924 geschieden ten kantore van 't agent schap van het ministerie van Financiën te Amsterdam. Bezuiniging by het kadaster. Het voornemen bestaat, geen boekhou ders meer bij het kadaster aan te stellen, zoodat voor 'deze betrekking geen exa men meer 2al worden afgenomen. Waar een boekhoudersplaats open valt, zal daarin zoo noodig worden voorzien door plaatsing van een adjunct-commies mei vak-diploma. MIJNHARDT's Staal-Tabletten 90 ct. Zenuw-Tablettan.75 ct. Zenuw-Tabletten.75 ct. Laxeer-Tabletten.60 ct. Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. By Apoth. en Drogisten. Uit Stad en Provinoie. ZIER1KZEE. Zaterdag j.l. had de al gemeene jaarvergadering van de Bad- en Zwem vereeniging „Het Stelletje" in de benedenzaal van Concordia" plaats. Het bestuur was voltallig aanwezig, benevens enkele leden. Uit de rekening van den penningmeester, den heer Joh. Bongert- man, bleek, dat de kas in gunstige con ditie verkeert. Er is n.l. een goed slot Van f 209. Ter verbetering werd besloten om in de buurt van „Het Stelletje" een teirein te pachten waar fietsen en, in dien mogelijk, ook auto's gestald kun nen worden. Als de geldmiddelen het toelaten en eigenaars van fietsen en auto's in voldoend aantal de contributie-verhoo- ging van respectievelijk f 0,50 en f 1 per jaar bijdragen, zal daar een plaat ijzeren schuur ter bescherming tegen zon en regen gebouw 1 worden. Deze schuur zal dan tevens als bergplaats van ma terialen kunnen dienen. Maatregelen wer den getroffen om te voorkomen, dat ook personen zonder voorzien te zijn van een zwemkaart, van onze badplaats ge bruik maken. Zwemkaarten zullen weder bij den Boekhandel H. G. Krom verkrijg baar zijn. Het bestuur van de Zierikzeesche Oranjeoereeniging verzoekt ons, onder staande in ons blad op te nemen. Ge noemde vereeniging neemt de vrijheid zich tot de bevolking van Zierikzee te wenden met het verzoek, eene bijdrage te willen geven tot bestrijding van de kosten, voor eene feestelijke ontvangst van Hare Majesteit de Koningin op 5 Augustus a.s. In overeenstemming met het door Haar uitgesproken verlangen, heeft de Oranje vereniging gemeend, een programma te moeten ontwerpen, geschikt om op waar dige wijze aan het heugelijk feit van het hooge bezoek luister bij te zetten. Voorbereidende maatregelen hebben reeds plaats gehad, vele personen en verenigingen hebben nu reeds hun me dewerking toegezegd. De stad is in acht wijken verdeeld met nog 1 buitenwijk. Iedere wijk heeft een commissie met het doel in hun buurt met lijsten te werken om een bijdrage voor eens, per maand, of per week, opdat het voorloopig pro gramma §en definitief programma zal kunnen worden. De vereeniging hoopt van harte dat de in te zamelen gelden dit toe zullen laten, en wekt gaarne allen op om, vooral ditmaal, nu de Hooge Vrouwe in ons midden zal zijn,, een extra- bijdrage te geven. Het voorloopig pro gramma laten wij hier volgen: Eerewacht door de Bijzondere Vrijw. Landstorm, Eerewaóht te paard, Bloe menhulde door jongelui, opstellen van vereenigingen en groepen met vaandel of onderscheidingsteeken langs den weg dien ae Koninklijke familie passeert, Post- duivendemonstratie, zingen van een can tate, onthullen van een blijvende herinne ring aan het Koninklijk bezoek alhier, carillonconcert, muzikale wandeling, ge volgd door vereenigingen of groepen met vaandel of onderschei dingsteeken, op voe ren van een nationaal tooneélstuk, gym- nastiek-uitvoering, zanguitvoeringen, mu ziekuitvoeringen, openlucht-bioscoopvoor stelling en lichts toet. Verder hoopt de Oranje-Vereeniging dien dag de armen niet te vergeten en wanneer de financiën het toelaten eenige versieringen aan te brengen. Het districts-eomité voor Schouwen- Duiveland voor de Huldebetooging in Aug. a.s. te Middelburg, verzoekt ons te mel den, dat de termijn voor aangifte tot deelname aan de betooging is verlengd tot uiterlijk 1 Juni ^a.s. Voor vereenigin gen, groepen of afzonderlijke personen, die hieraan wensohen deel te nemen, Is het hoogst gewensCht de ingevulde vra genlijsten ten spoedigste in te zenden bij den districts-secretaris, Kraanplein 441, Zierikzee, voor buiten de stad bij de H.H. plaatselijke Correspondenten. Nog kun nen wij mededeelen, dat door het comité aan de Koningin een album zal worden aangeboden, bevattende de namen der deelnemende vereenigingen en hun afge vaardigden en van de afzonderlijke per sonen. „Het Ghulden Vlyes". ZIERIKZEE. Speciaal adres voor Nieuwste genre. vanaf 35 eent. 100 o.NI. breed, 85 o©nt. 26 cent per el. vanaf f 4,80. De hieronder volgende bede en slot koor zullen H. M. bij haar komst in onze stad worden toegezongen. De woorden zijn van J. Pelser, de muziek van H. A. Wegerif Jr. God der Vaad'ren, zie ons naad'ren, Hoor ons smeeken voor Uw troon, Zend uw zegen op de wegen Van de Draagster van de Kroon. Blijf gedenken; wil baar schenken Voorspoed en des landzaats min. Kroon haar streven, spaar haar leden, Spaar heel 't Vorstelijk gezin. Wek getrouwen! Doet aanschouwen: Één Oranje en Nederland, Liefde binde 't Eensgezinde Vorstenhuis en Vaderland. (Slotkoor). Haar schild en haar betrouwen, Zijt Gij, o God en Heer, Op U toch wil zij bouwen, Verlaat Haar nimmer meer. Bescherm Haar aller wegen, Bewaar ons 'd eendrachtszin En schenk, o God, uw Zegen, Aan Volk en Koningin. Aan Volk en Koningin. RENESSE. Zaterdagavond hielden de leden van het Brandstoffenfonds de ge wone jaarvergadering. Uit het verslag van den boekhouder, den heer M. de Roo, bleek, dat in het jaar 1928-$4 voor de leden waren aangekocht 2010 H.L. brand stof, en 19000 turven. Het totaal bedrag der ontvangsten bedroeg f 4508,55 en der uitgaven f 4322.76, zoodat de rekening sloot met een batig ^aldo van f 185. Onder dank voor de getoonde accuratesse werd de rekening goedgekeurd. Na am pele bespreking over hel bedrag der be looning aan den Boekhouder, werd de jaarwedde van dien functionaris be.paald op f 25. De aftredende bestuursleden J. Braber Jz. en M. de Roo werden met groote meerderheid herkozen. Verder werden besproken lossen en vervoer van aan te koopen brandstoffen, welker uit voering aan het bestuur wordt overge laten, evenals de aankoop der soorten brandstoffen aan het bestuur wordt op gedragen. Op de vraag of elke kolenh'an- delaar in de gelegenheid zal worden ge steld in te schrijven voor de levering der benoodigde brandstoffen, werd geant woord, dat dit zeer wel mogelijk is. Het aantal leden bedraagt thans 113. Na omvraag sluit de voorzitter de vergade ring, die vrij goed bezocht was. Donderdag gaf mej. B. Beije, onder toezicht van mevr. Hendrikse—Knapen in de zaal van wed. Kappers alhier, de eind- les van den knipcursus E. N. S. A. I. D., die voor belangstellenden toegankelijk! was. waarvan een dankbaar gebruik werd gemaakt. De cursisten bleken goed on derlegd te zijn, zoodat mevr. Hendrikse Knapen met voldoening aan elk der leer lingen een getuigschrift kon uitreiken. De vervaardigde kleedingstukken waren bij' deze gelegenheid ten toon gesteld. BRUINISSE. Vrijdag 9 Mei was het 25 jaar geleden, dat de muziekvereeniging ,,Nu met Hope" werd opgericht. Ter her denking van dit 25-jarig jubileum, werd 'Zaterdagavond een muzikale wandeling door het dorp gemaakt, terwijl in de Beurs nog eenige nummers ten beste werden gegeven. Eén en ander bracht veej volk op de been, en zichtbaar ge noot men van de opwekkende tonen der- goed uitgevoerde muziek. Het is verblijdend te kunnen oon- stateeren, dat de belangstelling voor het op den 2den Pinksterdag alhier te hou den Bonds-concours gestadig toeneemt. Van verschillende zijden, mocht het uit voerende comité reeds blijken van sym pathie ontvangen. Door de heeren S. Hage, burgemeester, G. Bolier, lid der Provinciale Staten van Zeeland, dr. A. J. de Koek, W'. H. de Horn, directeur P. T. en T., B. J. van Oeveren, gem.- secretaris, L. Miaderhoud, hoofdonderwij zer, L. van Meurs, |F. D. v. Vessem>, J. C. Bolier, M. de Koning, M. Vijver berg, J. Aamoudse, allen van Bruinisse en C. J. Verton van Zierikzee, zijn me dailles ter beschikking gesteld, welke door dit comité onder besten dank zijn aanvaard en aan de prijswinnende gezel schappen zullen worden toegekend. Dhr. J. M. Krijger, lid der Tweede Kamer, schonk een gebrand zilveren medaille. RECHTZAKEN. Ter openbare terechtzitting van den Politierechter te Middelburg, van Vrij dag 9 Mei j.l., werden o.m. behandeld de navolgende zaken: J. v. d. H., zonder beroep, 41 jaar, wonende te Zierikzee, stond terecht wegens beleediging van M. van der Velde, op 30>Maart 1924 te Zierikzee. De Officier van 'Justitie eischte vrijspraak en beklaagde werd conform dien ejsch ook vrijgesproken. G. J., huis vrouw van A. J. van D„ 53 jaar, wo nende te Zierikzee, werd beklaagd van beleediging van W. de Bruijn op 27 'en 28 Augustus en 3 en 9 September 1923 te Zierikzee. De eisch luidde veroor deeling tof f 20 boete sübsidair 20 da gen hechtenis. De politierechter veroor deelde haar tot de gevraagde straf. K. [F. A. P., handelsreiziger, 31 jaar, wo nende te Zierikzee, was gedagvaard ter zake van vernieling van een ruit van de familie Gerardts op 24 Februari 1924 te Zzee. De Officier van Justitie eischte f 15 boete subs. 15 dagen hechtenis. De politierechter sprak beklaagde vrij. De Brussetache bank. Door H. W'., hoofdinspecteur der Brus sel sche Bank, 38 jaar, wonende te Scho ten, thans gedetineerd in het Huis van Bewaring te Middelburg, is hooger be roep aangeteekend tegen het vonnis,, oer Arrondissements-Rechtbank te Middelburg van 26 April 1924. waarbij hij ter zake van oplichting, tweemaal gepleegd, en verduistering tweemaal gepleegd, werd veroordeeld tot 2 jaar en, 6 maanden ge vangenisstraf met aftrek van voorarrest. De Officier van JustiPe teekende even eens hooger beroep aan tegen gemeld vonnis, ook ten opzichte van W'. P. van P., directeur van het bijkantoor Middel burg der Brusseische Bank, 48 jaar, wo nende te Middelburg, die bij dat vonnis werd vrijgesproken van het hem bij dag vaarding ten laste gelegde. De kerkel. stryd te 's Graven polder. De rechtbank te Middelburg, heeft drie leden van de oppositiepartij in de Ned. j Geref. Gemeente te 's-Gravenpolder n.l. j de 46-jarige P. H., de 55-jarige J. H. en j de 46-jarige L. H. veroordeeld, ieder tot f '50 boete subsidajr 50 dagen hechtenis, wegens het verstoren van een godsdien stige bijeenkomst, in casu een gods dienstoefening, uitgaande van den" ouden kerkeraad. Het oogeluK met de „B&to". De rechtbank te Middelburg heeft den 22-jarigen B. M., sleepbootkapitein te Pa- pèndrecht, wegens het aan zijn schuld te wijten zijn dat het sleepschip Bato 10 op 20 Januari j.l. i/ti het Schaar van Waarde zonk en de vrouw* en 4 kinderen van den schipper verongelukte, veroor deeld tot 4 maanden hechtenis. De eisch was 6 maanden. ONDERWIJS, De minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, brengt ter kennis van be langhebbenden: dat het schriftelijk ge deelte van de in het jaar 1924 af te ne men examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid, op 3 Juni e.k. zal plaats hebben; dat de mondelinge exa mens op 13 Juni d.a.v. zullen aanvangen en dat zij, die zich aan dit examen wen- schen te onderwerpen, zich vóór 20 de zer gelieven aan te melden bij den yoor- zitter der commissie, voor welke zij exa men zullen afleggen, eventueel met op gave van de begeerde aanteekening, en met overlegging van de geboorteakte, waaruit blijkt, dat zij' op 1 Aug. 1924 den 18-jarigen leeftijd zullen hebben vol bracht. POST EN TELEG^APHIE. ZIERIKZEE. No. 59, Rechtbank, vervalt, hiervoor 'komt in de pjaats Kantonge recht; no. 108, J. J. Smallegange vervalt, hiervoor komt in de plaats Firma Kat tenburg Co.; no. 150, mr. S. Triezen- berg vervalt; no. 152, J. J. de Vlieger vervalt, hiervoor komt in de plaats J. A. Bienefelt. BRUINISSE. Aan het Rijkstelefoonnet alhier is aangesloten onder no. 20, de heer C. J. Maas, veerman van Zijpe op Anna-Jacobapolder, St.-Annaland en Flakkee. SPORT. ZIERIKZEE. De Postduivenvereeniging „Prins Hendrik" hield Zondag een wed vlucht van Mechelen. De afstand bedraagt 80 K.M.;wind Zuid-West; tijd van oplaten 8.30 u. De uitslag was als volgt: J- Luiendijk, 0 uur 12 m. 31/2 sec.; idem, 9 u. 23 m. 7 sec.;idem, 9 u. 29 m1.* 48 sec.; H. Padmos, 9 u. 36 min. 19 sec.; M. Schoonakker, 9 u. 40 miin. 3 sec. (poulen le prijs); A. J. S. Stoutjesdijk, 9 u. 41 min. 56 sec., (poulen 2e prijs)B. Post, 9 u. 44 min. 1 sec.; J. Luiendijk, 9 u. 44 min. 37 sec1.; idem, 9 u. 52 min. 27 seC.; Sikkelerus, 10 u. 6 m. 10 sec.; Eikema, 10 u. 37 min. 1 sec.; J. den Boer, 11 u. 11 min. 35 sec'. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Huizen (N.-H.) (toez.) 2e pred.pl.), S. van Dorp te Utrecht. Te Garijp (Fr.), K. Hielkema te Kampen. Aangenomen: Naar Slochteren (Gr.), J. E. Bos te Gramsbergen (Ov.). Bedankt: Voor Rijnsburg, L. D. Poot te Amsterdam. Pre dlkantenconferen tie. Woensdag 11 Juni wordt te Goes een predikanten-Conferentie gehouden, waar in dr. P. A. Klap, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam een. refe raat zal houden over het reglement op de predikanten-traktementen en het be heer, terwijl dr. H. Schokking, predikant bij de Ned. Herv. Kerk te 's-Gravenhage zal refereeren over de volkskerk. Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Oud-Beijerland, P. de Groot te Rotterdam. Bedankt: Voor Harlingen, J. de Bruin te Maassluis (verb, ber.) Predikant-Kamerlid. Ter vergadering van de classis Dord recht der Chr. Geref. Kerk kwam een vraag van Zierikzee: Is het predikambt niet onvereenigbaar met het Kamerlid maatschap enz. De classis sprak als haar meening uit, niet te gelooven dat het in de lijn der Heilige Schrift is, als een predikant tegelijkertijd b.v. Wethou der, Kamerlid, Minister enz. is en ze vroeg zich af of het ook niet in strijd is met zijn roeping, die van Godswege op hem rust. VAN HEINDE EN VER. Een officieel communiqué uit Me- lilla meldt, dat de operaties, welke ten doel hebben de Concentraties der rebellen uiteen te drijven, zijn- begonnen. De Spaansche colonne verloor aan dooden twee officieren en drie man, aar» gewen den resp. 14 en 20. De Spanjaarden zet ten hun opmarsch voort. Volgens beschikking van den Pruis: - schen minister van onderwijs moet aan alle 9cholen, waar geschikte leerkrachten daarvoor zijn, buiten de gewone lesroos ter om, les in esperanto woeden gegeven, waarvoor alle faciliteiten zullen worden verleend. De sneitrèin Ostende—Brussel is te Gent-Zuid aangereden door een lokaal- trein. met het gevolg, dat de twee loco-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1