Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Woensdag 7 Mei 1924 zierikzeesche courant. EERSTE BLAD. BUI TE N L A N D. [Nederland, binnenland. o ^Öenéckrrpsc Prü» per 8 maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummer# 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag» Dit nummer bestaat utt 2 bladen. Mussolini over volkssouverelniteit. Mussolini, die eenige maanden geleden door de Universiteit van Bologna tot doc tor honoris causa is benoemd, had toen beloofd om, teneinde dezen titel waardig te zijn, een proefschrift over Machiavelli tte schrijven. Dit proefschrift is thans verschenen en de bladen bevatten er korte uiltreksels uit. Mussolini bespreekt de opvattingen van Machiavelli en zegt dat de revoluties der 17e en 18e eeuw het (cionflict tusschen het individu en den Staat wilden oplossen door te doen schijnen alsof hel gezag voorkomt uit den vrijen wil van het volk. Dit acht Mussolini een fictie. Ten eerste, aldus Mussolini, is ,,het volk" nimmer gedefi nieerd. Het is een zuiiver abstract wezen. De benaming „souverein", die aan ,.het volk" wordt toegevoegd, is ean tragische grap. Het volk kan op zijn hoogst afvaar digen, maar natuurlijk geen enkele sou vereiniteit uitoefenen. Het stelsel der volksvertegenwoordiging behoort meer tot het mechanisme dan tot de moraal. De souvereiniteit, welke het volk hoffelijk wordt aangeboden, wordt het onthouden op oogenblikken, waarop het juist de (be hoefte gevoelt, haar uit te oefenen. Men laat het de souvereiniteit slechts wanneer zij ongevaarlijk is of als zoodanig wordt beschouwd. Stelt u voor, zoo besluit de Ilaliaansche dictator, een oorlog door een referendum verklaard Een referendum is uitmuntend wanneer het de meest geschikte plaats betreft voor het plaatsen van een pomp in een dorp. maar wanneer de hoogste belangen van een volk op het spel staan, wachten de regeeringen, zelfs de meest democra tische, er zich wel voor om haar belan gen aan het volk zelf ter beoordeeling voor te leggen. Moordenaressen. In de Cook County-strafgevangenis bij Chicago, in den staat Illinois, heeft men een reeks cellen, waar alleen moordena ressen zijn geplaatst en die niet ten on rechte bekend staat als „murderesses' i row". Op het oogenblik verdient deze ver blijfplaats haar griezeligen naam ten volle, want niet minder dan vijf moorde naressen zijn er gevangen gezet. Een is Sabelle Nitti, die haar man met een hamer de hersenpan had verbrijzeld, om te kun nen gaan trouwen met een commensaal. Zij geniet de bedenkelijke distinctie van de eerste en eenige blanke vrouw te zijn, die in den staat Illinois tot het schavot werd veroordeeld. Bij haar pro ces wees de ambtenaar van het O. M. er op, dat de publieke opinie er met kracht op aandrong, dat er nu eindelijk eens onwrikbaar gestreng zou worden opge treden tegen moordenaressen, daar het met de te talrijke moorden door vrouwen gepleegd op mannen, uit moest zijn. In de cel naast die van Sabille Nitti zit Beulah Annan, die haar jeugdige minnaar had doodgeschoten. Terwijl de jongen boven lag te sterven, gaf Beulah Annan beneden een danspartij, waar het lustig toeging. Er was op dat partijtje overma tig veel gedronken (in de droge Ver. Sta ten!) en zoo tusschen de dansen door kwam Beulah Annan eens boven kijken hoe het er mee stond. Na afloop van de danspartij, en toen haar jonge vriend dood was, belde zij de politie op. Dan zit er nog gevangen zekere Kathe- rine Balukmalm, die, terwijl zij een in braak pleegde, door een waker verrast werd, dien zij doodschoot. Deze moorde nares kreeg levenslang, ofschoon haar advocaat gewezen had op haar jeugd. Zij is n.l. pas 19 jaar; maar zij was al eeni- gen tijd een beruchte figuur in de mis- dadigerswereld van Chicago. De ryfesdagvorktezlBgen. De voorloopige officiëele uitslag van de verkiezingen in Duitschland is thans bekend. En al zullen er nog wel eenige dagen verloopen eer de definitieve uitslag kan worden vastgesteld, groote wijzigin gen in de reeds medegedeelde cijfers zullen wel niet te verwachten zijn en men weet dus nu al zoo ongeveer hoe de nieuwe Rijksdag er dan ten slotte zal uitzien. Bij het Duitsche kiesstelsel staat het aantal leden van den Rijksdag niet vast, maar is afhankelijk van het aantal aan de verkiezingen deelnemende kiezers. Im mers op elke 60.000 stemmen komt er een lid van den Rijksdag. Wijl er ditmaal blijkbaar meer stemmen zijn uitgebracht dan in 1920, zal de nieuwe rijksdag wat meer leden tellen dan de vorige. Voor de verkiezingen is Duitschland verdeeld in 35 kieskringen, die dan nog weer gegroepeerd zijn in 16 kieskring- verbonden. In de kieskringen geven elke 60.000 stemmen recht op één zetel, blijft er aldus op de lijsten der verschillende partijen een overschot, dan worden die overschotten van de kieskringen in één kieskringverbond bijeengevoegd, en dit totaal weder door 60.000 gedeeld, en naar gelang van de uitkomst nieuwe zetels toegewezen, blijft dan nog een overschot, dan komt dat de door de partijen in gediende rijkslijsten ten goede- Er gaan dus zoo min mogelijk stemmen verloren. Maar het stelsel verklaart ook, dat nog ADVERTENTlf N van ie regel» 60 ets. van regels en daarboven 20 ets. pe: regel. Reclames 80 etc. p. regoi contraot belangrijke korting 80ste JAARGANG. - No. 11078. 'nE"ndlnS op don dag van nil Dir. I I, DE LOME Jr. UH|.-fMul. H. J, KOSTEN. T<,ar ""•Ul Geheel ROOKT al wat tijd noodig is voor de definitieve uitslag kan worden gegeven. Blijkens, den vastgestelden voorloopigen uitslag heeft zich ook bij deze verkiezin gen hetzelfde verschijnsel voorgedaan, dat in ,1920 werd waargenomen- Tegenover de verkiezingen van de Nationale Ver gadering van 1919 gaven de verkiezingen van 1920 een Verschuiving te zien aan burgerlijken kant naar rechts, aan socia- listisohen kant naar links- De democraten verloren aan de Duitsche Volkspartij, de sociaal-democraten aan de toen nog be staande onafhankelijken. De regeerings- partijen verloren dus naar weerskanten. Datzelfde verschijnsel doet zich nu voor. De Duitsche Volkspartij, die sedert tot de regeeringspartijen is gaan behooren, heeft aan de Duitsch-nationalen verloren. De intusschen vereenigde socialisten, heb ben vele stemmen moeten afstaan aan de communisten. En de eigenlijke winners in den Ver kiezingsstrijd zijn dus ditmaal dè Duitsch- nationalen, de Völkischen (d.w.z. de uiter ste nationalisten) aan den rechtschen kant en de communisten aan den linkschen kant. De sociaal-democraten telden in den vorigen Rijksdag 173 zetels, thans 99; de de democraten 39, thans 24; het centrum 66, thans 45. De Beiersche Volkspartij, die ook tot de partijen behoort, welke onder de republiek aan de regeering hebben meegewerkt, zij het ook kort, gingen van 20 tot 15 zetels terug. Maar tegenover deze verliezen staan de winsten van de oppositie-partijen: de Duitsch-nationalen, die in den vorigen Rijksdag 65 zetels innamen, krijgen er in den nieuwen rijksdag 99, de Völkische vrijheidspartij, die slechts een paar zetels had in den vorigen Rijksdag, zal in den nieuwen er 32 bezetten. En de commu nisten, die slechts 16 zetels bezetten, zul len er nu 61 innemen. Het Twentsche textlel-eonlliet. Van fabrikantenzijde verneemt de N. R. Ct. uit Enschedé dat, waar de her vatting van bet werk uitsluitend door intimidate wordt tegengehouden, de fa brieken opengesteld zullen blijven. Deze omstandigheid mag geen invloed oefenen op het eens genomen besluit. Het spreekt vanzelf, dat de onvolledigheid van het personèej tot groote moeilijkheden aan leiding geeft, welke zich vooral in de spinnerij, waar de eerie groep op de andere is aangewezen, doen gevoelen. In de weverij, waar de arbeiders zelf standiger werken, is dit niet zoozeer het geval. Het aantal werkwilligen wordt in middels grooter. Het burgerlijk armbe stuur heeft de steunregeling voor de uit gestotenen ingetrokken. De soc.-dem. raadsfractie heeft den burgemeester ge vraagd, een spoedvergadering van den gemeenteraad te beleggen om over deze intrekking te interpelleeren. Bezuiniging. De regeering overweegt de instell'ng van een inter-departementale commiss.'e, samen te stellen uit ambtenaren van de verschillende departementen van alge meen bestuur, die een leiding gevende functie uitoefenen, aan welke commissie de opdracht zou worden verstrekt, nog eens grondig na te gaan de mogelijkheid en uitvoerbaarheid van een tot flinke vereenvoudiging en bezuiniging leidende reorganisatie van den staatsdienst. TWEEDE KAMER. Zitting uan Dinsdag 6 Mei. Bij het begin van de zitting wordt mej- Meyer, gekozen in de vacature-Kolkman, geïnstalleerd. De behandeling van het wetsontwerp tot regeling van de rechten en verplich tingen van ambtenaren wordt voortgezet- De heer Nolens kan alsnog niet voor stemmen. Minister Heemskerk verdedigt 't wets ontwerp. De rechtsverhouding tusschen staat en ambtenaren kan, zoo zegt hij, door den wetgever worden gewijzigd- Artikel 1 wordt verworpen met 56 tegen 27 stemmen. Tegen de linkerzijde, behalve de heeren Braat en De Boer; voorts het meerendeel der roomseh-ka- tholieken en vier christelijk-histor'schen. Nadat minister Heemskerk het wetsont werp heeft gewijzigd, naar aanleiding van het verwerpen van artikel 1, wordt 't wetsontwerp aangenomen, met 57 tegen 24 stemmen. Tegen de vrijzinnig-demo craten, de sociaal-democraten, enkele Vrij- heidsbonders en de heer Van Ravesteyn. Het wetsontwerp tot het opsporen van delfstoffen wordt z.h.s. aangenomen. Daar de heer Sasse van IJsfcelt de wij iet Vooraf op fUvalUeib i Stacm aait de Spits Vatv Caaeauec Pijnloos en radicaal werken Mijnhardl's Laxeertablelten ziging der Motor- en Rijwiefwet wil amendeeren, wordt de kamer te 3,15 ver daagd. EERSTE KAMER. Zitting uan Dinsdag 6 Mei. Na de installatie van het nieuwe lid der Kamer, baron Nagell van Ampsen, benoemd in de plaats van wijlen van Ketwieh Verschuur, wordt begonnen met de begrooting van onderwijs- De heer Franssen bespreekt de voortdurende wij zigingen in de onderwijswetgeving, welke onrust aan het onderwijs afbreuk doet. De heer de Waal Malefijt ze^t, dat ook op onderwijsgebied vele bezuinigin gen van hel Rijk, kosten voor de gemeen ten meebrengen, zoo de opschuiving van den toelatingsleeftijd en invoering van het 7e leerjaar. De heer De Zeeuw keurt bezuiniging af, die de vitale belangen van onderwijs schaden, zooais niet-uitbreiding der rijks- hoogere-burgerscholen en vermindering •der subsidie vx>r nijverheidsonderwijs. Spr. noemt de bezuinigingen niet over wogen. Er staan voor bet volksonderwijs groote belangen op spel, die vooral zeer geschaad worden door onthouding van steun aan nijverheidsonderwijs. De heer Slingenberg critiseert de on standvastigheid van den minister en diens maal regelen welke de lasten der gemeen ten verzwaren. Mevr. Pothuis Smit pleit voor 't geven van gelegenheid tot natuurlijken groei van nijverheidsonderwijs voor meisjes. De heer Smeenge bepleit geheele om vorming van het onderwijs om dit goed- kooper te maken. Hij vraagt instelling eener commissie voor onderzoek tot be zuinigingsmogelijkheden met behoud der pacificatie. Daarna verdaging. Uit Stad en Provincie. i ZIERIKZEE. Het tijdstip van de ope ning der Iuisvlijttent?onstelling nadert met rassche schreden, zoodst wij den tijd gekomen achten om onze lezers een en ander van de werkzaamheden door het comité verricht te vertellen. Wij namen inzage van het aantal inzendingen en moes ten oonslateeren, dat dit voor mededinging en ter opluistering zeer bevredigend is Ook van wat wij reeds zagen van de voorwerpen voor deze tentoonstelling be stemd, kregen wij den indruk, dat het gehalte in gelijke verhouding tot het aan tal zal staan. Het is een alleszins prij zenswaardig streven van het comité om het plan der padvindersver. „Waakt" op zoo krachtige wijze uit te voeren en laat ons dit er dadelijk bijvoegen, een zeer dankbaar streven. Dit blijkt het beste als men eens overziet de talrijke blij ken van sympathie, die het comité reeds mocht ontvangen, in den vorm van me dailles enz. Z. K. H. de Prins zond eene groote bronzen legpenning in mooi étui, V. V. V. stelde eene zilveren medaille ter beschikking; dr!e zilveren en twee bron zen medailles werden geschonken door personen, wier namen later in den cata logus vermeld zullen worden; bovendien werden eenige mooie art'kelen als prij zen afgestaan. De thee, die tijdens de tentoonstelling 'het publiek zal worden aangeboden, a 10 cent per kop, wordt evenals de geheele aankleeding van het salon, gratis door den heer W'. Merle verstrekt. De heer G. Anker zal de aan trekkelijkheid der tentoonstelling verhoo- gen door er draadlooze concerten enz. ten gehoore te brengen. Ook deze heer neemt "rille kosten voor het daar stellen en uitvoeren voor zijn rekening De f.a Sinderam Co. zal alle mogelijke ar tikelen en gereedschappen voor huis vlijt étaleeren en bood een complete doos met houtsnijgereedscha/p aan. Wij ma ken degenen die toezegging deden tot het schenken van een prijs of medaille, maar deze goede gedachte nog niel MET GECONF'JTE VRUCHTEN KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Wilnis, cand. J. D. van Oof te Harmeien. Aangenomen: Naar Veghel (N.-Br.), J. W. F. Kyftenbeit, gep. O.-I. predikant te Utrecht. Geref. Kerk. Beroepen: Te Amsterdam, dr. K. Dijk te 's-Gravenhage. Te Dedemsvaart, J. Sijbesma te Burum (Fr.). Te Vrees wijk, H. H. Schoemaker te Zwartsluis. Aangenomen: Naar O. en W'. Souburg, cand. en hulpprediker, G. B. Wurth te Bloemendaal. Naar Purmerend, cand. L. Hoorweg Jr. te Hilversum. Bedankt: Voor H.I.-Ambacht, E. J. Wientjes te Oudshoorn (Alphen a. d. Rijn). Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Sneek, J. Tolsma te Zeist. VIN HEINDE EN VER. uitvoerden, opmerkzaam, dat het bestuur een en ander gaarne spoedig in zijn be zit zou hebben, om er nog melding van te kunnen maken in de catalogus. HAAMSTEDE. In het verslag der raads vergadering van 2 Mei, voorkomende in de Nieuwsbode van 5 Mei is door ver- koerd uitgevoerde correctie een verwar ring ontstaan. Er staat: „De heer Blom stelt voor het verzoek der vereeniging niet meent, dat een behoorlijk onder houd van begrooting maken". Dit moet volgens 't ingezonden verslag zijn: „De heer Blom stelt voor hét verzoek der vereeniging niet direct af te wijzen, maar een plan en begrooting te maken, enz Het Konlnkiyk bezoek aan Zeeland* Betreffende het Koninklijk bezoek aan Zeeland van 5 tot en met 8 Augustus kan thans worden medegedeeld, dat be houdens wellicht nog aan te brengen wij zigingen van ondergeschikt belang, het programma als volgt is samengesteld: Dinsdag 5 Augustus na aankomst op Tho- leti, bezoek aan de stad van dien naam en verder aan de gemeenten Poortvliet, Seherpenisse. St.-Maartensdijk en Stave- niss2. Van hier uiit vertrekt H.M. te ongeveer 12 uur per „Hydograaf" naar Zierikzee. waar de boot te ongeveer 2 uur wordt verwacht. Behalve de gemeente Zierikzee zal ook het Westelijk en Noor delijk gedeelte van Schouwen worden bezocht. Na terugkomst te Zierikzee wordt te 6 uur van daar naar Middelburg ge varen, aankomst aldaar te 9 uur, waar H.M. zich onmiddellijk naar de woning van den commissaris der Koningin be geeft. Woensdag tien uur wordt een rit door een deel der stad gemaakt, om ver volgens om 11 uur op het Molenwater de Zeeuwsche hul debetooging in ont vangst te nemen. Te 1 u. 30 heeft ver volgens een noenmaal met genoodigden plaats in de woning in de Abdij, waar na te 3 uur H.M. weder uitrijdt voor het bezoek aan het Openluchtspel op de Markt. Na de bijwoning van dit te ver wachten buitengewone schouwspel, heeft een bezoek aan het stadhuis plaats en Vervolgens- aan de Tentoonstelling van Zeeuwsche kleederdrachten, enz. Na dit bezoek begeeft H.M. zich weder naar de Abdij, waar een familiediner plaats heeft. H.M. blijft dan verder binnen, om Don derdag 7 Augustus te 9 uur Middelburg te verlaten en te rijden naar Veere. Hier wordt overgestoken naar Kamperland voor een bezoek aan de vier Noord-Be- velandsche gemeenten Wissefcerke, Co- lijnsplaat, Cats "én Kortgene. De Hydo graaf brengt H.M. over de Zandkreek naar Wolphaartsdijk, vanwaar per auto naar het station 's Heer Arendskerkej wlordt gereden, om in den trein het déjeuner te gebruiken. Des middags volgt een rijtoer van 's Heer Arendskerke over Heinkenszand, Nisse, 's-Gravenpolder, Ka- pelle naar Goes, waar H.M. de ringrijderij en de uitvoering van rijendansen zal bij wonen. Met de Koninklijke trein vertrekt H.M. van Goes naar Vlake, waar in den trein wordt overnacht. Den volgenden morgen, brengt de Hydograaf de Konink lijke familie naar W'alzoorden, van welke plaats uit gereden wordt over Klooster- zande, Hengstdijk, Zaamslag, Axel, West dorp e, Sas van Gent en vervolgens naar Terneuzen. Hier ligt dan de Hydograaf weer gereed, die tijdens het déjeuner H.M. naar Breskens brengt.' Van uit Bres kens wordt te ongeveer 2 uur gereden naar Schoondijke, Oostburg, Aardenburg, Sluis en over de Groede weer terug naar Breskens. Weer met de Hydograaf wordt naar Vlissingen overgestoken, waar H.M. nog een rit door de stad maakt, om met den gewonen trein van 6 u. 50, waarin de Koninklijke rijtuigen worden gehaakt, Zeeland weer te verlaten. Uit dit pro" gramma blijkt, dat alle deelen van Zee land in hel bezoek zijn opgenomen. De verkiezingen ln Frankrijk worden Zondag gehouden. Half Mei wordt te Rome een landverhuizeraoongres gehouden. Men wil nu in de Vereenigde Staten gaan onderzoeken of. het niet mogelijk en praotiBoh is, de redevoe ringen, die in de beide Huizen van het Congres worden gehouden ,om te roepen". Velen verwachten, dat daar door de belangstelling voor do debatten in het Congres zal toenemen. De Tweede Kamer in huis voortaan De regeering der Vereenigde Staten heeft zioh, overeenkomstig haar standpunt tegenover Mexico, bereid ver klaard, wapens en munitie te leveren aan de regeering van Cuba. Tegelyker- tyd is een uitvoerverbod uitgevaardigd, om te beletten, dat de opstandelingen zich uit de V. 8. wapens verschaffen. Volgens te Londen ontvangen berichten zou de opstand der mohamme danen in Toerkestan, die 10 April begon, zich nog voortdurend uitbreiden. Een telegram uit Buenos Aires via New-York meldt, dat de brood- en vleesohvoorraden slinken en dat een stopzetting van het heele zakenleven dreigt wegens stakingen over 't geheele land, op grond van de pensioenwet, ingevolge vau welke loonaftrek plaats heeft. President Alvear heeft by wijze van concessie een proeftijd van vyf jaar voor do wet voorgesteld. Bij het Amerikaansche congres is een motie ingediend, waarin wordt aan gedrongen op een onderzoek naar de tegenwoordige vlootsterkte en in het bijzonder of de verhouding 5/5/3 der hoofdschepen door Amerika is gehand haafd of door andere mogendheden is overschreden. Kemal Pasja heefc doen weten, dat nu het Kalifaat is opgeheven, hot ook noodig zal zijn het Oeoumenisohe, Patriarchaat en het Groot-Rabinaat af te schaffen. Dezo mededeellng kan worden beschouwd als het waarschijnlijk nade rende lot dezer drie Instellingen aan te geven. Tegelijk met do Rijksdag-verkie zingen hebben ln Pruisen de gemeente raadsverkiezingen plaats gehad. Naar de draadlooze dienst meldt, hebben bü de gemeenteraadsverkiezingen in Rijnland het centrum en de soo.-dem. een zware nederlaag geleden. De demooraten zijn er nog goed afgekomen. De commu nisten moeten veel winst hebben. Een assistont-politleoommissarls is omgekomen en 12 politiebeambten en 20 arbeiders werden gewond ln een gevecht om het bazit van de Lltausohe staatsdistilloerdery te Kowno op lMei j.l. Een telegram uit Melllla meldt, dat iu een botsing de Spanjaarden de Rifbenden terugsloegen. De Rifs leden ornstige verliezen waaronder 50 doodon. Een belangrijke hoeveelheid oorlogs materiaal werd bult gemaakt. Te St.-Louls (V. 8.) heeft een ernstige brand in oen gedeelte van een huis gowood. Een moeder met twee dochters kwamen in de vlammen om. Acht andere parsonen werden gewond. Te Munohen is de student Gunther Brand, die sinds den moord op Rathenau voortvluchtig was, in hechtenis genomen. Brand zal ter beschikking van het staats- gerechtshof worden gesteld en ln het huls van bewaring te Leipzig worden opgesloten. Er heersoht een ernstige eholera- epidemie in Behar (Eng.-Indië)i Meer dan 10.000 sterfgevallen zyn dit jaar gemeld, waarvan 1000 in de laatste week ta Chemparan, het ergst getroffen dlstriot. De ziekte grijpt nog verder om zich. 8ohwiotz, een bekende Duitsche beul, heeft in zijn woning te Breslau zelfmoord gepleegd. De man, die 74 jaar I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1