Zierikzeesche Nieuwsbode Maandag 5 Mei 1924 zserikzeesche courant. EERSTE BLAD V i s c hak te n. gpoRT ABONNEMENT: Prö» per 8 maanden f 1,60, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrydag. ADVERTENTfÊN i van 1—6 regels 60 ets. van i regels en daarboven 20 otw. per regel. Reclames 80 ots. p. regel. Bü contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11077. Iü2"nd,J1* °p dwl d,« Oir. 1. J. DE LOOZE Jr. Ullf.-Rrfict. H, 1. «STER. K*ve Tö9r öit nummer bestaat uit 2 bladen. Blnuanvlssoherl] De BURGEMEESTER van Zierikzeb maakt bekend, dat ter Gemeente-Secretarie koste loos verkrijgbaar zijn, formulieren voor de aanvragen tot het bekomen van een visch- of hengelakte, voor het jaar, aanvangende 1 Juli aanstaande en eindigende 80 Juni daarop volgende, en noodigtbelanghebbenden uit, hun aanvragen zooveel mogelijk vóór den eersten Juni e.k. aan hem in te dienen. De navolgende akten worden uitgereikt: a. Groote vlschakten, tot het visschen met alle geoorloofde vischtuigen, tegeu be taling van twee gulden vgftig cents (f2,50). b. Kleine vischakten, tot het visschon met oen daarin genoemd vischtuig, tegen be taling van een gulden (f 1,—). c. Hengelakten, tot het visschen met meer dan één hengel, tegen betaling van vijftig cent (f 0,50). Voor het visschen met een hengel, geen loop- of sleephengei, en geen peur zijnde, behoeft geen aanvraag te geschieden. Kostelooze vergunningen om te visschen worden niet meer verleend. Geen akte wordt uitgereikt: le. aan hen, wien ingevolge artikel 34, eerste lid der Vischergwet, de bevoegdheid om krachtens een consent of akte te visschen is ontzegd, voor den duur der ontzegging 2e. aan veld- en boschwachters, beambten der marechaussee, niet zijnde hulpofficieren van justitie, ambtenaren van rgks- en gemeente-politie, beneden den rang van inspecteur der rjjksveldwacht en van inspecteur van politie, beambten van den rgks- en prov. waterstaat en beambten van de domeinen, beneden den rang van hoofdopziener. Zierikzeb, den 2 Mei 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATE3TEYN VAN RENGERSKERKE. B U I~T~e""N'|Ta N P De tornado la Amerika. Een draadloos bericht meldt nog en kele nadere bijzonderheden over de ver woestingen, die de tornado in het Zuid oosten der Vereenigde Staten heeft aan gericht. De tornado heeft gewoed in N.- Carolina, Alabama, Zuid-Carolina, Geor gië, Louisiana en Arkansas. De steden Sumter, Morill Hill, Anderson, Macon, Warm Springs en Chipiey zijn het meesl getroffen. De verbindingen zijn volko men verbroken, zoodat volledige bijzon derheden ontbreken. De heele stad Ticik- iin in Georgië, is zoo goed als verdwe- 1 nen. De tornado werd gevolgd door een regenhoos, die vergezeld ging van on weer en hagelslag. Een aantal bruggen werden weggevaagd. Uit New York meldt een V.D.-bericht mog dat de schade wordt geraamd op twee millioen pond sterling. Gemeld wordt, dat mannen, vrouwen en kinderen door den bevigen storm wer den opgenomen en honderden voeten ver weggeslingerd. Duizenden boomen werden ontworteld. Bruggen werden weggeslagen, wegen overstroomd en verscheidene dor pen totaal vernie'd. Te Horrel Hill (Zuid- Carolina) werden 17 personen gedood bij het instorten van een schoolgebouw. Te Anderson werden acht personen gedood door invallende huizen. Te Florence wer den dertig huizen totaal verwoest, waarbij 15 personen werden gedood en 50 ge wond. Tijdelijke keukens zijn ingericht en openbare gebouwen zijn ter beschik king gesteld om de overlevenden onder dak te brengen. i B I N N E N L A N O. Do onderhandelingen met Rusland. Het departement van Buitenl. Zaken deelt mede, dat de Nederl. onderhande laars uit Berlijn naar Den Haag zijn te ruggekeerd teneinde met de regeering overleg te plegen over verschillende pun ten van aanbelang ten aanzien waarvan met de Russische onderhandelaars geen overeenstemming -kon worden bereikt. De pensioenwetten. Naar v,De Avp." verneemt, zal eerlang een wetsontwerp worden ingediend, waar bij een belangrijke wijziging op de Pen sioenwetten wordt verkregen. De pensioengrondslag ^al niet meer 2 pCt., doch 1,75 pCt. van het inkomen bedragen, voorts zal een minimum dienst tijd van tien jaar, in plaats van zeven jaar worden geëischt voor toekenning van pensioen, terwijl eerst na 40 jaar, in plaats van 35 jaar recht op vol pensi oen zal worden verkregen- Geen recht op pensioen wordt verleend aan los personeel; tijdelijke ambtenaren met minder dan twee jaren dienst; amb tenaren met een salaris minder dari f500 per jaar. Invaliditeitspensioen zal alleen worden toegekend, indien de invaliditeit wette lijk is vastgesteld. Op wachtgeld gestelde ambtenaren kunDen hunne weduwen en weezen alleen blijven verzekeren, indien zij daarvoor een speciaal vastgestelde premie betalen. Het wachtgeldpensioen zal met 50 pCt. verminderd worden waarmede ev.enwel rekening wordt ge houden met het thans in dienst zijnde personeel. Belasting op rijwielen. Op het wetsontwerp tot heffing eener belasting op rijwielen heeft de heer Oud een amendement ingediend strekkende om de wet met ingang van den eersten Jan. 1927 weder te doen vervallen. Uit Stad en Provlnole ZIERIKZEE. Zaterdagvoormiddag is bij Stompe ton no. 11, op de Neeitje Jans- Roggepiaat, de Engelsche barge „Lord Kitchener" aan den grond geloopen, doch met hoog water weer vlot gekomen en opgevaren naar Bruinisse om oesterschel pen te laden. De opbrengst der „Emmaf-bloem, waarvoor vorige week is gecollecteerd, bedraagt f 253,861/2'. Vrijdagavond j.l. vergaderde in het „Huls van Nassau", onder voorzitterschap van dhr. M. F. de Vos Cz., de vereeni ging „Onderling Hulpbetoon". Aanwez:g waren, met het bestuuir, 13 van de 25 uitgenoodigde leden. Na opening door den voorzitter, werd door den secreta ris, dhr. J. C. Lunenberg, en door den penningmeester, dhr. J. Gros, verslag uit gebracht over het 52e boekjaar, aan welke verslagen wij het volgende ontleenen: De ontvangsten, verkregen door contributies, bijdragen van donateurs en renten van hypotheken, bedroegen f 1795,12, terwijl de uitgaven wegens uitkeeringen aan zie ken, vaste uitkeeringen aan oude invalide leden en administratiekosten een bedrag van f 2171,15 eischten, zoodat ook dit boekjaar weer met een nadeelig saldo moest worden afgesloten. De oorzaak van het feit, dat de uitgaven de ontvangsten in de laatste jaren steeds belangrijk over schreden, is, volgens het verslag Van den secretaris, gelegen in de omstandigheid, dat de vaste uitkeeringen aan de oude invalide leden nog steeds worden ver strekt, alhoewel de Nutsspaarbank, op welker initiatief daarmede destijds is be gonnen, ondanks de herhaalde pogingen, door „Onderling Hulpbetoon" daartoe aangewend, hieraan niets meer bijdraagt. Het eenige middel om de inkomsten te versterken is, volgens het verslag, aan merkelijke uitbreiding van 't ledental, en het verwondert ons, dat nog niet meer dere mannelijke ingezetenen lid zijn van deze nuttige vereeniging. De contributie van 10 a 11 cent per week kan nóch mag een beletsel zijn om' zichzelf en zijn me- demensch in donkere dagen van ziekte finantiëelen steun te verzekeren. (Ver meld zij, dat de uitkeering bij ziekt» f3,60 per week bedraagt). Wij hopen, dat de vereeniging in ko mende jaren nimmer meer een nadeelig saldo zal te boeken hebben en dat zij, dank zij een toenemend ledental, steeds over de noodige middelen moge beschik ken om aan haar zegenrijk doel te kunnen voldoen. Op 14 Mei a.s. zal door het Vrijw. Landst. Korps 'Motordienst afd. Zeèland een Vossenjacht in Noord-Brabant gehou den worden, gevolgd door een behendig- heidsrit voor motorrijders door boschach- tig terrein en een behendigheidsrit voor automobilisten. BURGH. Vrijdagavond j.l. hield de af- deeling Haamstede en Burgh van de ver eeniging „Het Groene Kruis" een alge- meene ledenvergadering in 't lokaal van dhr. v. d. Moer. De opkomst was niet bemoedigend; van de ruim 440 leden wa ren slechts 26 tegenwoordig. Door de penningmeesteres werd rekening en ver antwoording gedaan van haar financieel beheer over 1923. Uit haar verslag bleek, dat de ontvangsten en uitgaven respec tievelijk f 973,29 en( f 270,83 waren, wes halve de rekening sloot met een batig saldo van f 702,46. Daarna bracht de secretaris het jaarverslag uit, waaruit wij tot ons genoegen vernamen, dat het le dental dezer nuttige vereeniging steeds stijgende is. Vervolgens gaf de Commis sie van toezicht op het materieel een overzicht van den toestand van het ma gazijn. Uit een en ander bleek, dat door de leden een veelvuldig gebruik der ver- plegingsartikelen wordt gemaakt en het magazijn, waarvoor door het gemeente bestuur van Haamstede op den ruimen zolder van het gemeentehuis welwillend een bergplaats is afgestaan, zich, dank zij de goede zorgen van den magazijn-mees ter, in uitstekenden toestand bevfndt. Bij monde van den voorzitter werd genoemd gemeentebestuur en magazijnmeester de dank der vergadering gebracht. Na be handeling van nog enkele huishoudelijke zaken en rondvraag werd de vergadering gesloten. THOLEN. Medegedeeld wordt dat op dfen 2en Pinksterdag, 9 Juni, te Bergen-op- Zoom 'n concours-hippique zal gehouden •worden, waar ook in den regel veel be zoekers uit 't eiland heen gaan. Gehouden zullen worden: nat. concours voor spring paarden tot de 4e kl.nat concours voor tweespanmerries ingeschreven in het stamboek van het N.T.P., gespannen voor boerenwagen; nationaal concours voor het schoonste rijpaard; het verrijden van den Grooten Zilveren Wisselbeker; reeds ver reden 1919, 1920, 1921 en 1922, thans de finitief; nationaal Concours voor het beste vierspan, N.T.P.; nationaal concours voor springpaarden van alle klassen en inter nationale jachtrit. RECHTZAKEN. Aan den Qfficier van Justitie te Mid delburg is Voorgeleid C. G., 24 jaar, veld- arbeider, wonende te St.-PMlipsland, ver dacht van diefstal van een rijwiel te Sir-Jansland oiy 21 April 1.1. ten nadeele van G. Flikwcert te Nieuwerkerk. Na verhoor door den Rechter-Commis- saris is verdachte aangehouden en over gebracht naar het Huis van Bewaring. Dood door schuld. Voor de rechtbank te Middelburg heeft Vrijdag terecht gestaan een sleepboot kapitein te Papendrecht. Hij werd be klaagd, dat het aan zijn schuld is te ivijten, dat de „Bato 10" op 20 Januari ■in het Nauw van Bath is aangevaren door 't stoomschip „Radbot", tengevolge waar van de vrouw en 4 kinderen en den schipper van de „Bato" zijn verdronken- Na het getuigenverhoor concludeerde, het O.M. tot schuldigverklaring van be klaagde, omdat beklaagde de vaart van de zeeboot niet had mogen kruisen. Het O- M. meende een strenge straf te moe ten eischen en vroeg daarom veroordee ling van beklaagde tot zes maanden hech tenis. .,De Christel. Amsterdammer". Voor de 4e kamer der Amsterdamscha Rechtbank is vorige week de zaak be handeld tegen den gewezen directeur van de Chr. Amsterdammer, beklaagd van oplichting, verduistering in dienstbetrek king en het gebruik maken van ver- valschte geschriften. Als getuigen dé charge werden o.a. gehoord de oud-mi nisters de Vries en Bijleveld. Het O.M.eischte, na uitvoerig requisi toir, wegens oplichting eenmaal gepleegd, verduistering tn dienstbetrekking 6 maal gepleegd en wegens het gebruik maken van een vervaischt geschrift, 'viermaal ge pleegd, vèrooraéeliïïg tot 2 jaar en 6 m. gevangenisstraf. ONDERWIJS, ZIERIKZEE. In een der lokalen der Ambachtsschool had Zaterdagmiddag de plechtige uitreiking der diploma's of de bevordering naar een hoogere klasse plaats. De voorzitter, mr- S. R. Bakker, heette de aanwezigen welkom, vooral de ouders. Spr. memoreerde, hoe over het alge meen de resultaten bevredigend zijn, be halve in de schildersklasse; voor die leer lingen is het een rampjaar geweest. Spr. hoopte, dat dit de laatste keer was, dat zulks in 't openbaar moet worden ge memoreerd. In den loop van den cursus verlieten 9 leerlingen de school; in het personeel, nóch in het bestuur kwam eenige veran dering, doch wel in de inrichting der school zelf. De verbouwing is regelmatig doorgegaan en nadert haar voltooiing. Zoo zal er een tentoonstellingslokaal ko men, een bergplaats voor de rijwielen der buiten de stad woonachtige leerlin gen en een schaftlokaal. Hierop ging de voorzitter over tot de uitreiking der diploma's. Ieder der ge diplomeerden kreeg een woord ter aan moediging, van lof, of tot aansporing. Diploma's werden uitgereikt voor de afd. inachine-bankioerken, aan L. Berre- voets, H. R. Feijen, G. Geluk, G. J. Ho nig, Th- W. Pennings, A. J. Stoutjesdijk, L- van Wijk, D. de Zwhrte en A. Otte Wz-, Zierikzee; C. van Beveren, J. W. van Braband, B- J. C. Malepaard en C. Slager, Brouwershaven, H. L. Hollestelle, Noordwelle. Afd. tinïmeren: Alb. Beije, J. D. van Biemen, Ph. Klink en M. Ribbens, Zie rikzee; P- D. Bos, Brouwershaven, M. L. Dalebout, Serooskerke, J. de Roo, Zon nemaire, L. J. Spits, Eikerzee. Afd. meubelmaker: F. J. Schoonen, Zierikzee. Afd. schilders: J. Beuzenberg, Z.zee, J. K. Deurloo, Oosterland. Bevorderd van de le naar de 2e klas: Afd. smeden en machine-bankuferken de Bde, J. Hagestein, H. D. Matthijsse en P. J. van Tiggelhoven, Zierikzee; A. van Leersum, Zonnemaire, C. de Moor en W. Duinhouwer/ Brouwershaven, A. Verjaal, Noordwelle, M. J. Weststra te, Oosterland', C. Bolier, Bruinisse. Afd. Tinïmeren: J. v. d/ Berge, W. C. Dalebout, H. A. Gilden, J. A. Gillessen, C- Verkaart, Adr. Versteeg, Alb. Versteeg, J. de Vries en J. J. de Zwarte (v.w.), Zie rikzee; P. L. van Dijke, Dreischor, D. de Jonge, Scharendijke, J. M. Kloet, Brou wershaven, W. J. v. d. Werf, Noord- gouwe, J. Kooreman, Zonnemaire, I. Ra- dewalt, Nieuwerkerk. Afd. Schilderen: P. C. Bakker, Burgh, J. v. d. Weijde, Dreischor. Bevorderd van de 2e naar de 3e klas: Afd. smeden en nïachine-bankiverken: P- J. v. d. Berge, I. den Boer, J. P. Boo- gerd, A. in den Bosch, J. F. Fondse, A. W. Luijk, A. C. van Malland, M. L. Padmos, A. W. Ringelberg, C- W. Ver ton en L. J. Willemse, Zierikzee; M. L. Bal, Sirjansland, J. W. de Leur, Zon nemaire, W. L. Oosthoek, Duivendijke, D. Visser, Renesse. Afd. tirrimeren: J. Lindhout, C. A. Bas- tiaanse, H. v. d. Vate en P. J. de Vlie ger, Zierikzee; D. Hanse, Sirjansland, L. J- Kappers, Renesse, M. de Rijke, Haam stede. Afd. schilders: J. v. d. Houten, Z.zee. Bevorderd van de 3e naar de 4e klas: Afd. schilders: P. Sehults (v.w.), Zie rikzee en A. M. Schippers, Bruinisse. De directeur, daarna het woord ver krijgende, wenschte zijn leerlingen met het behaalde succes geluk, terwijl hij tevens hoopte, dat zij hun kennis in de maatschappij zullen vermeerderen en de goede naam der Z.zeesche Ambachts school hoog zullen houden. Hij wees vooral de gediplomeerden ook op de be- teekenis der Avondvakteekenschool ge durende de wintermaanden. Twee leerlingen dankten voor het ge noten onderwijs. De bezalniging. Naar „de Tel." verneemt, Zal 's minis ters voornemen om het maximum-aantal leerlingen per klas tot 48 te verhoogen, ten gevolge hebben, dat ongeveer 7000 leerkrachten overtollig worden. Het aan tal onderwijzers en onderwijzeressen, dat thans pl. m. 33.000 bedraagt, wordt tot 26 a 27.000 teruggebracht. Bij het verleenen van ontslag zal ook voor onderwijs de volgorde worden toe gepast, die de ministerraad in 't alge meen voor de methode van afvloeiing van ambtenaren heeft vastgesteld, n.l. 1°. de gehuwde onderwijzeressen; 2°. de leer krachten die 80 en meer pensioen jaren kunnen doen gelden; 3°. de irdnst-ge- scbikten en de laatst-aangestelden. Een en ander met het voorbehoud, dat per soneel, op welks behoud bijzonder prijs wordt gesteld, in functie zal worden ge houden. Ook op de kosten van het schooltoe zicht wordt, gelijk is aangekondigd, duch tig besnoeid. Op dezen dienst, thans 8 ton per jaar kostend, zal geleidelijk 3 ton worden bezuinigd. De wachtgelden- maken dit bedrag voorloopig nog perspectivisch- Niet onmogelijk wordt het echter ge acht, dat door een algeheele herziening van de wachtgeldregeling de hooge be dragen, die deze vordert, aanmerkelijk zullen worden verlaagd. AANBESTEDINGEN. SINT-ANNALAND. De uitslag van de door de vereeniging „Landbouwbelang'' op Vrijdag gehouden aanbesteding is, dat aannemers zijn geworden van de chili- salpeter (10,000 k.g.) de gebroeders de Graaf te Poortvliet f .15;,57 en Van het kopersulphaat (18Ó0 k.g.) dhr. J. Steen- hoek te Oud-Beijeriand f 28,10, alles per 100 k.g. frando op den wagen. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Dinteloord, G. Benes te Monster. Te Zuid-Beijeriand, J. Kat te Vlaardingen. Te Driel, J. Range te Hoog-Blokland. Te Huizen (Gooi) (2e pred.-pl.), G. A. Pott te Oud-Beijerland. Te Weert (L.), Jae. de Pree te 't Waal bij Vrees wlijk. Te Lage Zwaluwe (N. Br.), J. J. van Oosterzee te Hien en Dode- waard. Te Wierden (O.) G. Alers te Nieuw-Lekkerland. Te Ooltgensplaat, W. Deur te Zegveld. Te Rijnsburg (toez.), L. D. Poot te Amsterdam. Aangenomen: Naar Bodegraven, C. A. Pott te Oud-Beijerland. Bedankt: Voor Bergeijk (N.-Br.), W. A. Eerdbeek te Standaard buiten (N.-Br.) Voor Polsbroek en de Vlist, E. Schimmel te Jaarsveld. Voor St.-Annaland, F. van Asch te den Ham (Ov.) Voor Me- melum (Fr.), H. J. Honders te Zoeter- vv'oude. Voor Ameide, L. van Mastrigt te Harderwijk. ZONNEMAIRE. Benoemd tot orgeltrap per, Joh. Kooreman. Geref. Kerk. Beroepen: Te Bruinisse-Oosterland (Z.) oand. D. Bremmer te Gorincbem. Aangenomen: Naar Boskoop, J. G. Fern- hout te St.-Paneras (N.-H.) Bedankt: Voor Apeldoorn. H. H. Shoe makers te Kampen. Voor N. Buinen (Dr.), H. de Lange te Exmorra (Fr.) In de provincie Zeeland heerscht ge brek aan predikanten in de Geref'. Ker ken; in 8 classes zijn niet minder dan 13 vacatures. Geref. Gem. Bedankt: Voor Paterson (N. Jersey, N. Am.), B. van Neerbos te Temeuzen. MIDDELBURG, 4 Mei- Uitslag voet balwedstrijd om het kampioenschap van Zeeland: „Stavast" I—„Zierikzee" I 0—1. ZIERIKZEE, 4 Mei. Uitslag wedvlucht postduivenvereeniging; Ossendrecht—Zie rikzee. Tijd van opiategi- 1 uur. 1. F. van Sikkelaerus 1.43.491/2 uur; 2. Luijendijk 2.33.491/2 uur; 3. A. Stoutjes dijk 2.37.46 uur; 4. W. Pankow, 2,52,52 uur; 5. W. Pankow, 2,53,07 uur. In de vlucht waren 33 oude duiven. S.I.N.O.T.Q. I—Maltha I, 4-0. RENESSE. 4 Mei. S.D.O. IZwaluwen I 1—7; uitgeloofde medaille voor Zwa luwen. VAN HEINDE EN TEIL De Cubaanaohe regeering heeft te Washington vergunning gevraagd wa penen en munitie in de Ver. Staten te mogen koopen ter bestrijding van de opstandelingen in de provincie Santa Clara. Zondag hebben in Duitschland de Byksdagverkiezingen plaats gehad. In Georgetown (BritBoh Guyana) hebben onlangs ongeregeldheden plaats gehad, welke hun oorzaak vonden in de bootwerkersataking. 12| betoogers werden gedood en 21 gewond. De rust is hersteld. Het Italiaansohe koningspaar zal den 6den Juni een bezoek brengen aan Barcelona en vandaar uit aan Madrid en Toledo. Volgens een berioht uit Tromsü bovindt zieh de heele Noorsche walvlsoh- vloot in een kritieken toestand. Meer dan 80 vaartuigen zijn in de Noordelijke IJszee vastgevroren en loopen gevaar door de ijsmassa's te worden verpletterd. De slaapziekte-epidemie in Engeland is, blijkens de gepubliceerde cijfers, aan het afnemen. Het geboortecijfer in Frankrijk blijft dalen. In de 10 grootste steden Is het geboortecijfer in de eerste 3 maanden van 1924, 8338 lager geweest dan in de 3 overeenkomstige maanden van 1921. Volgens beriohten uit Berlijn zouden er in Rusland op 1 Mei op verschillende plaatsen relletjes en botsingen plaats gehad hebben, waarvan sommige met troepenmacht onderdrukt moesten worden en eenige slaohtoffers gemaakt hebben. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Autobutongeluk. Tusschen Hengelo en Borne (O.) is, door het breken van de stuurstang, een autobus, waarin 20 personen, tegen een boom gereden. Vier van de inzittenden werden ernstig gewond. Een jongen van 16 jaar werd gedood. Over boord geslagen. Te Vlaardingen is boricht ontvangen, dat ter heogte van Cherbourg de derde stuurman H. V., aldaar, van het stoomschip „Magdalena" op weg van Ibrail naar Duinkerken, overboord geslagen on verdronken Is. De man laat een vrouw en negen kinderen aohter. Muziek in de gevangenis. Het Maand blad voor bereohting en reclasseerlng voor volwassenen en kinderen verneemt, dat er pogingen worden aangewend om in een onzer gevangenissen een zangkoor van gevangenen te vormen. Dit is onder de bestaande bepalingen mogelijk omdat de oefeningen kunnen plaats vinden in het kerklokaal, waar de gevangenen in de houten hokjes van elkaar afgezonderd zijn en waar z\j toch samen kunnen zingen. Het Tenlielconflict. Heden Maandag morgen half acht zijn in Twente alle fabrieken weer aan den gang gegaan, dooh met een heel klein deel der werk lieden. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantteoordelfkheid der redaetie)i Copy wordt niet teruggezonden. Geachte Redactie. In het raadsverslag van Woensdag j.l. is een onjuistheid geslopen. De uitvoe rige lijsten van leermiddelen en school- behoeften, ter tafel aanwezig, waren niet vergezeld van een crediet-aanvrage door het college van B- en W. Het was slechts een geprijsde opgave van hoogst noodzakelijke, noodzakelijke en jgewensdh- te behoeften voor de school en door den hoofdonderwijzer ingediend. Door abu- sievelijke combinatie dezer lijsten is de som van f4000 als raming foutief. De wethouders hebben zich wel verklaard voor aanschaffing van het hoogst nood zakelijke, onmisbaar voor het geven van goed onderwijs, waarmee voor dit jaar een bedrag van ongeveer f800 zal ge moeid zijn en wenschen verder de groot ste zuinigheid in acht te nemen. Met dank voor de plaatsing, Uw dw., VERSLAGGEVER DREISCHOR. Aangifte formulieren belastingen. Nu dezer dagen weer de formulieren

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1