Zierikzeesche 0 Nieuwsbode abonnement: advertentiëni Woensdaa 30 Aoril 1924 zierikzeesche courant ?°8te jaargang. - n«. 11075 !n,mdiii« °p u sir. A. I. CE LOOZE Jr. Uitt.-Rilicl. V. J, I0STE», ™r EERSTE BLAD. b i n n e n l a n d. Uit Stad en Provinole. FInauol8el Nieuw». PrU» per S maanden f 1,60, franco per poit f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummeri 5 oent. Veraohijnt Haandag, Woensdag en Vrijdag, van 1—8 regela 60 ota. van i regela en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ota. p. regei BiJ contract bolangrijke korting Dit nummer bestast alt 2 bladen. Een proces legen den Staat. Te Utrecht is de bondsraad van den Centralen Nederi. Ambtenaarsbond bijeen gekomen. Er werden uitvoerige besprekin gen gevoerd over de houding van de re geering ten aanzien van de verlaging van de loonen van het rijkspersoneel. De ge dragslijn van het hoofdbestuur werd vol komen goedgekeurd, en de bondsraad heeft het voorstel vap het hoofdbestuur, om een procedure tegen den staat te voeren, met algemeene stemmen aange nomen. Inwisseling van oude eilverbons. De minister van financ'ën heeft beslo ten, voor de inwisseling tfan de ingetrok ken zilverbons van f 1 alsnog gelegen heid te geven. Binnenkort zal bekend wor den gemaakt, waar en tot wanneer die gelegenheid zal openstaan. Salarisvermlnderlng voor ryksambte- naren. In verband met het ingaan van ie sa larisvermindering voor de rijksambtena ren op 1 Mei, heeft de Koningin thans gevolg gegeven aan het reeds het vorige jaar geuite voornemen, een gedeelte van haar rijksinkomen ter beschikking van den minister van financiën te stellen. Het hoofdbestuur van den Centralen Nederi. Ambtenaarsbond heeft aan de le den-rijksambtenaren per circulaire gead viseerd, op den dag, waarop zij voor het eerst het verlaagde salaris ontvangen, aan hun handteekening toe te voegen de woorden: „onder reserve van alle rech ten". Zoodra het rijkspersoneel op deze wijze heeft verklaard, dat het zich zijn rechten, voortvloeiende uit art. 40 van bet Bezoldigingsbesluit, voorbehoudt, zal het hoofdbestuur de verdere voorberei dende maatregelen treffen om den staat in rechten aan te spreken. Eerst» Kamer. Zitting van .Dinsdag 29 April. De voorzitter doet mededeeling van een verzoek van den heer Wibaut om op 1 Mei geen Kamerzitting te houden, daal de sociaal-democraten zich dien dag zoo veel mogelijk aan hun gewone werkzaam heden onttrekken. Spr. vraagt het ge voelen van de Kamer, maar is zelf tegen inwilliging van het verzoek, omdat op nationals feestdagen de Kamerzittingen ook doorgaan. Nadat ook de heer de Vries zijn be zwaren tegen het verzoek heeft ont vouwd, trekt de heer Wibaut zijn ver zoek In. Daarna is aan de orde het salaris-ont werp voor de leden van de rekenkamer, den raad van state en de rechterlijke macht. De heer van Embden zet zijn bedern kingen tegen de ontwerpen uiteen. De heer Moltmaker zal tegen stem men, daar de kwestie van artikel 40 niet uit den weg is. De heer de Gijselaar verdedigt de ont werpen. Wanneer de levenskesten dalen moeten ook de salarissen dalen. Minister Colijn deelt mede, dat de da ling van gemiddeld volksinkomen grooter is dan de voorgestelde verlaging van de ambtenaarssalarissen. Verhooging der dir. belastingen is onmogelijk, daar deze be lastingen aan 't critieke punt zijn geko men. De wetsontwerpen worden aange nomen met 23—11 stemmen. De alge meene beschouwingen over de Staatsbe- grooting 1924 worden voortgezet. De heer Dobbelman bepleit verlaging der directe belastingen, protectie van protectie-vragende industrie en beschik baarstelling van goud door de Nederland- sdhe Bank, tegen inlevering van bankbil jetten. De heer de Gijzelaar wenscht de Regee- ringszorg voor pensioenen te beperken tot de tegenwoordige ambtenaren en niet tot de bestaande tekorten. Spr, is tegen het totaal overbodige wetsontwerp 312 (Intrekking art. 40). Mevr. Pothuis—Smit bestrijdt 't ontslag der huwende ambtenares, dat feitelijk terugkomen op passief vrouwenkiesrecht beteekent. Zij verdedigt de actie tegen de onder- wijsverslechtering, die reeds resultaten beeft opgeleverd. De heer Blomjous verdedigt de weer baarheid van Nederland tegen dhr. Van Embden. Te 6.30 uur wordt de vergadering ver- öo veda l re ZIERIKZEE. Men verzoekt ons het be richt van Vrijdag j.i., nopens het jubileum van den heer M. v. d. Ploeg alhier, al dus te rectificeeren, dat hij met 1 Mei 1924 een halve eeuw in het boekbinders- vqk werkzaam is. Door een 70-tal automobielbezitters op ons eiland is een request verzonden aan de directie der R. T. M. om het daar heen te wllten leiden, dat billijker tarie ven geheven zullen worden voor auto vervoer over de veerdiensten ZijpeA. J. Polder—Numansdorp en dat 8 dagen-gel- dige retourbiljetten over deze veeren zul len worden gegeven. -- Voor een zeer talrijk publiek trad Dinsdagavond a'.hier in de Concertzaal op, dhr. P. Deijs, vertegenwoordiger van de firma van den Bergh'p Margarine- Tabrieketv te Rotterdam, met eèn interes sante lezing over Blue Band, haar berei ding en de zoo hooge voedingswaarde. Spr. schet9te aan de hand van lantaarn plaatjes de verschillende grondstoffen, die in deze boter worden opgenomen, en liet ons zien, dat het verschil in per centage van deze grondstoffen, hierin verwerkt, even h-oog bleek te zijn dan in gewone natuurboter. In de pauze wferd in opdracht van de firma van den Bergh ieder aanwezige iets aangeboden. Na de pauze kregen wij op de film te zien de groote fabrieken en opslagplaatsen te Rotterdam, waar ons de aankomst der melk tot 'hel leveren der Blue Band aan afnemers aanschouwelijk werd voorge steld. Hetgeen o s is opgevallen is, dat alles geheel machinaal en automatisch! geschiedt, hetgeen de zindelijkheid na tuurlijk zeer bevordert. Zoowel de le zing van c'hr. P. Deijs, a's de film die de bereiding van de Blue Band liet zien viel bij de aanwezigen zeer in den smaak, smaak. f Wij ontvingen een exemplaar van een adresboek van het eiland Tholen voor 1924, uitgegeven door „De Gemeentegids" te Tholen, welk adresboek bevat een alfa betische naamlijst der ingezetenen, bene vens een lijst van besturen der diverse instellingen en vereenigingen in de ver schillende gemeenten op Tholen. Het boekje is entworpen en samenge steld door den heer P. J. Blaas, ambte naar ter gemeen te-secretarie te Tholen, ra 't zal, naar wij vermoeden, voor par ticulieren en kantoren in 't algemeen en voor handelaars en winkeliers in 't bij zonder, goede diensten kunnen bewijzen. BURGH. Vergadering van den gemeen teraad, gehouden op Dinsdag 29 April. ITegenwoordig alle leden. Met de ingeko men stukken worden gelezen het Kon. Ibesluit, behelzende de herbenoeming van !den burgemeester, waarmee Z.E.Achtb. door de raadsleden geluk gewenschit wordt, alsmede de Koninklijke beslissing op de reclame van den heer Gay Fort man, wegens zijn aanslag als forens over het dienstjaar 1922—1923, luidende, dat zijn klacht als te laat ingezonden, niet ontvankelijk is verklaard. Naar aanleiding van een verzoek van den rijksveldwach ter P. A. van Almkerk, om aan 't Hooge Burgh op het door hem van de gemeente gehuurd perceel van gemeentewege een ruimere bergplaats dan de thar.s bestaan de te doen bouwen wordt besloten, dat B. en W. eerst deze zaak, wat kosten en bouw betreft, zullen onderzoeken. Op voorstel van B. en W. en naar aanleiding van een schrijven van Ged. Staten wordt besloten tot intrekking van den pensioen grondslag ad f 600 van den gemeente-ont vanger en deze te brengen op f 550. Hel verhoudingsgetal voor de gemeentelijke in komstenbelasting wordt, evenals ten vori- gen jare, vastgesteld op 1,3. B. en W. stellen voor het bedrag ad f5355, dat ten name der gemeente op den Giro dienst staat, op te vragen en als kasgeld te deponeeren op de Boerenleenbank te Haamstede, ter bekoming van meerdere rente. Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. Besloten wordt tot de opgaaf van forensen aan de betrokken gemeenten. Verder komt aan de orde de rekening van het plaatsel. armbestuur van Westenschouwen- Na verificatie der bescheiden wordt deze rekening in ont vangst en uitgaaf resp. met f4798,776 en f 3745,69 goedgekeurd. Bij de omvraag vestigt dhr. Land-egent de aandacht op den minder goeden toestand van de sloot, joopende langs de erven van enkele be woners van Burghsluis. Door B. en W. zal in dezen een onderzoek worden inge steld- Daarna sluiting. DREISCHOR. In de Maandagavond j.l. alhier gehouden vergadering der Boeren leenbank is m de plaats van den heer v. Staaien, als kassier gekozen de heer P. S. v. Don ge. ST.-ANNALAND. Mej. Johanna v. d. Male, verbonden aan de stichting Vrede rust te Bergen op Zoom, behaalde de vorige week haar diploma als verpleeg ster A. RECHTZAKEN. gens moordaanslag op zijn vrouw, die slechts gewond was doordat zij wist te vluchten, veroordeeld werd tot 6 jaar gevangenisstraf. „De Telegraaf" contra „Het Volk". Dinsdag heeft mr. J. de Vrieze als procureur voor „De Telegraaf" zijn con clusie van repliek uitgebracht naar aan leiding van de memorie van mr. Men- dels inzake den eisch tot schadevergoe ding tegen de beide hoofdredacteurs van het Volk wegens het buitenlandsch over zicht omtrent de onthullingen der Huma- nité in zake de Russische gelden voor Europeesche persorganen. Naar het Volk meldt, betoogt de con clusie, dat onze beide hoofdredacteuren wel degelijk voor het gewraakte buiten landsch overzicht aansprakelijk zijn. Im mers, aldus de conclusie, boven in 't Volk verschijnende ingezonden stukken wordt steeds vermeld, dat deze worden ge plaatst „bulten verantwoordelijkheid der redactie". Hieruit volgt logisch, dat zij van alle andere artikelen de volle verant woordelijkheid op zich nemen. Eischeres sommeert gedaagden dit te erkennen of te ontkennen, op straf van hechtenis. Uit het feit, dat gedaagden niet ont kennen eischeres van omkooping door de Russische regeering te hebben beschul digd, concludeert mr. De Vrieze, dat deze beschuldiging dus vaststaat, waarvan hij acte vraagt. Eischeres ontkent, dat een „opzienba rende onthulling" geschied is. Een kind begrijpt, aldus de conclusie, dat De Tele graaf een bijvoegsel van 16 pagina's niet uit puur altruïsme liet verschijnen. Van den inhoud van het Russisch contract heeft De Telegraaf geen geheim gemaakt. Verschillende medewerkers van het bij voegsel kenden den inhoud, in de boeken van de Telegraaf zijn de inkomsten uit 't contract normaal verantwoord, en mr. De Vrieze heeft reeds in 1921 en 1922 met meerdere advocaten over het con tract gecorrespondeerd, aan enkelen zelfs een afschrift gezonden. De Telegraaf zou per jaar zes bijvoegsels geven van 16 pagina's, a f 10.000 per stuk en daarin alle advertenties der Russische regeering gratis opnemen, hoewel zij 20 pCt. pro visie had te betalen aan den tussohercper- soon, die het contract aanbracht. Zoo werd een uiterst bescheiden winst ge maakt, ja waarschijnlijk verlies geris keerd wegens het stijgen der papierprij- zen. Dat slechts één bijvoegsel is versche nen, hoewel voor zes vooruit betaald was, is slechts te wijten aan de Russische re volutie. Nimmer is het contract door de wederpartijen opgezegd en nimmer heeft De Telegraaf een voorstel tot regeling dezer kwestie van eenig rechtopvolger der toenmalige Russische regeering ont vangen. Eischeres deed niet anders dan hare medewerkers te laten schrijven wat waar is. Sinds wanneer mag men iemand van omkoóperij beschuldigen, wanneer hij niet anders doet dan publiceeren wat waar is, zelfs al geschiedt dit met financiëelen steun van derden? Dat de kosten van het bijvoegsel van een uitgebreidheid als het onderhavige niet alleen door eischers werden bestreden, moest ieder die op eenig gezond verstand aanspraak maakt, beseffen. Het wordt toch hoog tijd, aldus de conclusie, dat Het Volk eindelijk eens de wetenschap wordt bijgebracht, dat het bij zijn critiek op andere bladen de noo- dige voorzichtigheid in acht dient te nemen. Met het oog op de inderdaad re- eele bedoelingen van de Russische regee ring, nam de Telegraaf de verantwoorde lijkheid op zich door hare organisatie aan het bijvoegsel ten goede te doen komen. Ten einde te toonen, dat zij hare acte tegen Het Volk niet uit financiëele over wegingen heeft ingesteld, verklaart De Telegraaf zich bereid de procedure ter stond te royeeren, als Het Volk onder in trekking zijner beschuldigingen aan De Telegraaf zijn verontschuldiging aanbiedt, en dit openlijk publiceert in Het Volk. Voorts verklaart De Telegraaf, dat zij de eventueel toe te wijzen schadevergoe ding voor een liefdadig doel zal besteden, wijl zij er niet aan denkt zich ten koste van Het Volk te verrijken. Moordaanslag. De advocaat-generaal bij het Gerechts hof te 's-Hertogenbosch eischte bevesti ging van het vonnis der rechtbank, waar- I bij C. B., landbouwer te Ottersum, we LANDBOUW EN VEETEELT. Stand der wintergewassen. Het hieronder volgend overzicht betref fende den stand der wintergewassen op- 22 dezer is, onder medewerking der Rijks- landbouwconsulenten, samengesteld naar' gegevens, verstrekt door de correspon denten der directie van den landbouw en door 't Koninklijk Nederi. Meteorologisch Instituut. Het natte najaarsweder werkte vertragend op den oogst, zoodat verschil lende producten in 1923 laat het veld ruimden; bovendien werden de werkzaam heden op het land zeer vertraagd en bemoeilijkt. Het gevolg hiervan was, dat de met wintergewassen bezette opper vlakte aanmerkelijk geringer is dan bij gunstiger weersgesteldheid 't geval pleegt te zijn, terwijl bovendien vele gewassen laat werden uitgezaaid en weinig ontwik keld den winter ingingen. Zoowel van de vroeg invallende vorst als van het lang aanhoudend winterweer hadden vooral de laat gezaaide gewassen veel te lijden, Zoodat zij in 't voorjaar een hollen stand vertoonden en een zeer achterlijk aan zien hadden. Het voorjaarsweer was voor de ontwik keling der wintergewassen en der gras landen ongunstig en vormde een contrast met dat van Maart en April van 't vorige jaar. Koude en schrale noordelijke en ooste lijke winden kenmerkten de lente- en de grasmaand. Tengevolge dezer weersgesteldheid zijn de wintergewassen en de graslanden lan ger dan gewoonlijk in den rusttoestand gebleven en op het oogenblik, bij andere jaren vergeleken, in ontwikkeling ten ach ter. Spoedige verandering der weersge steldheid kan hierin echter nog zeer veel verbetering brengen. Den stand der gewassen in de onder scheiden deel en des lands nagaande, kan daarvan het volgende worden medege deeld. Tarwe. De stand is vrij goed in Zee land. Rogge vertoont over het algemeen el ders een vrij goeden stand. Gerst staat goed in Zeeland- Koolzaad staat vrij goed In Zeeland. Karwij vertoont een goeden stand in Zeeland. Grasland. De stand van het grasland kan in het algemeen slecht worden ge noemd. Te 's-Gravenhage is een bespreking gehouden tusschen den minister van Bin- nenlandsche Zaken en Landbouw en ver tegenwoordigers der verschillende orga- hisatles om het overleg tusschen regeering en landbouw te bevorderen ten opzichte o. a. van de samenstelling der begrooting voor 1925- ONDERWIJS. ST.-ANNALAND. Naar wij vernemen heeft mej. E. Heijboer te Colijnsplaat bedankt voor haar benoeming tot onder wijzeres aan de bijzondere school alhier. AANBESTEDINGEN. SINT-ANNALAND. Dinsdagvoormiddag had de aanbesteding plaats van het werk aan de haven. Ingeleverd waren 8 biljet ten door de volgende heeren, die het werk wilden uitvoeren voor de achter hun naam genoemde som: C. van der Klippe te OosterJand f 43474; F. van der Hulle te (idem f 39900; Joh. Eienbaas te St.-Anna- land F 39900; N. van der Linde te Scha- rendijke f 39650; J. Westdorp te Stave- nisse f 39500; J. Th. de Waard te Slie- drecht f 39370; Joh. van Vossen te St.- Annaland f 38974 en ideml f 38745. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Utrecht, dr. S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenkel te Haar lem. -- Te Amsterdam, J. M. Lammer9 te Nunspeet. Geref. Kerk. Beroepen: Te Schoondijke en te Lutje- gast (Gr.), candidaat C. von Meyen- feldt te Amsterdam. Te Voor. huizen (Gld.), J. H. Kuiper te Winsum (Fr.) Bedankt: Voor Vreeswijk, W'. Bech te Pijn acker. Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Zaandam, J. P. Mete ring te Nieuwpoort. Geref. Gem. Beroepen: Te Benthuizen, A. de Bloi9 te Vlaardlngen. 1 ST.-ANNALAND. Vrijdagavond 6 ure (zonnetijd), ds. Neerboscb van Terneuzen (voorb. H. Av;). l VAN HEINDE EN WML Uit New-York wordt bericht, dat de statistiek van auto-ongelukken in de Ver. Staten over 1923 vermeldt, meer dan 5 millioen auto-ongelukken, waarbij 27 men- schen werden gedood en 657000 gewond- De berokkende materiëele schade bedroeg 1.113 millioen Dollar. In de Bentwood-mijn (V.S.) zijn ten gevolge van een ontploffing meer dan honderd mijnwerkers bedolven. Reeds zijn twee lijken geborgen, terwijl twee mijn werkers, die nog levend waren bovenge bracht, zijn omgekomen. Volgens ontvangen officiëele berich ten, hebben de revolutionairen Teguci galpa, de hoofdstad van de republiek Honduras veroverd. De strijd om die plaats woedt reeds eenigen tijd ondanks de vredesonderhandelingen, die op aan drang van de Amerikaansche regeering hadden plaats gevonden. Blijkens de jongste mail uit Zu:d- Afrika, heeft de builenpest zich daar in den laatsten tijjd sterk uitgebreid. Een hevige stormvlaag heeft in de buurt van Bourges (Fr.) een auto, waarin zeven mensdien zaten, tegen een boom geslingerd en vervolgens in een sloot geworpen. Twee der inzittenden werden op slag gedood, drie andere levensgevaar lijk gewond. Twee menschen slechts zijn ongedeerd. Venizelos, de bejaarde Grieksche staatsman, thans weer geheel hersteld, zou voornemens zijn naar Griekenland terug te keer en, om' zich candidaat te laten stellen bij de komende presidents verkiezingen- Mussolini bezit een eeregarde, „mus- katiers" Igjenaamd en bestaande uit 38 jongelieden van goede familie- Het uni form van de leden der garde is geheel zwart, terwijl zij als wapen een dolk dragen. De Noorsche regeering zal eerlang een expeditie naar de Noordelijke IJszee uitzenden om de bemanningen van vijf Noorsche trawlers, die schipbreuk hebben geleden en zich nu op de Russische Ijs- zeekust ophouden, naar huis te brengen- Te Breslau is na afloop van een Diitschvolksche vergadering, waarin Wtille gesproken had, een flinke kloppartij ge houden tusschen communisten en DultscR- voikschen, welke ten slotte door de poll- 'ie uit elkaar gejaagd Is- Aan beide zijdea vielen gewonden. In een in het Noorden van Berlijn gehouden sociaal-democratische verkie zingsvergadering drongen dichte drom men communisten binnen. Er werd bloe dig gevochten en niet minder dan 2a per sonen werden zwaar gewond. De politie ontruimde de zaal. VERSCHILLENDE BERICHTEN» De stirm. Te Vlagtwedde (Gr:) is Za- dagavond de nieiiwe boerderij van dhr. J- D. Jz. door een windhoos omverge- waaid. j Zaterdagnamiddag heeft een wind hoos te Zoutelande een huis omvergewor pen en aan daken groote schade aange richt. Van het op de Friesche Wadden in nood verkeerend schip „Rival", groot 110 ton, schipper Nieveen, thuiSbehoo- rend te Harlingen, zijn door de Nesser reddingboot de vrouw en twee kinderen van boord gehaald. De schipper en ïyn knecht zijn aan boord gebleven met een lid der bemanning van de reddingsboot. Geworgd. Maandagmiddag is, naar het „Hsgz." meldt, het 8-jarig zoontje van A. Megeni te Oirschot, met zijn das in aanraking gekomen met de spil van een watermolenpomp op een ontginning op de grens van Oirschot en Zeelst. Hij was oogenblikkelijk dood. De das heeft 1 jon getje blijkbaar de keel dicht geknepen. De N.-B. Prou. wegen. In West-Noord- Brabant zijn gedurende de Paaschweek- dagen honderden processenverbaal opge maakt tegen wielrijders enz., die niet voorzien waren van een zoogenaamde wegkaart, die voor de provinciale wegen in N.-Brabant verplicht is. De overtreders zijn vreemdelingen, die op bezoek gingen naar verschillende plaatsen in Brabant en niet wisten, dat voor enkele ritten in alle gemeenten vrijkaarten te krijgen zijn. 1 Bonn m lailtriu. 29 April. STAATSLKBNINGBN, NBDB3LAND. V.S. a«ti<ir, N.W. 8. obl.al922 f 100 9 102 101 N.W. 8.ob!a-!>'32 - 500 6 971/, 971, N.W. 8. obl a-6'22 - 1000 6 961/, 96'/, N.W. S. obl.a-6'22 - 2500 6 96 951'/,. N.W. 8. obI.al933 - 500 6 96V, 96 N.W. S. 0bl.al923 -1000 6 96% 96"/,, N.W. S.obl.19235- 500 6 96'/,96 N.W. S. obl.19236 - 1000 6 96'/. 95'/, N.W. 9. obl, 1918 - 100 5 86V, 91./s N.W. 8. obl. 1918 - 500 5 8585»/, N.W. 8. obl. 1918 -1000 5 85 84»/,, N.W. 8. obl. 1919 - 100 5 92'/, 92%, N.W. 8. obl. 1919 - 600 5 90'/,, 90 N.W. 8. obl. 191» -1000 5 9089'/,, N.W. 8. obl. 1916 - 100 184 83'/, N.W. 8. obl. 1916 - 500 41/, 84'/, 83»/. N.W. 8. obl. 1916 - 1000 4»/, 85'/. 84 N.W. 8. obl. 1917 - 100 4'/, 81'/, 80'/, N.W. 8. obl. 1917 - 600 41/, 811/. 79 N.W. 8. obl. 1917 -1000 4V, 79»/. 78'/., N.W. 8. obl. 1918 - 100 4 80 78'/, N.W. 8. obl. 1916 - 500 4 79 76'/, N.W. 8. obl. 1916 -1000 4 77'/, 76 N.W. 3. obl. 1911 -1000 61/, 69'/. N.W. 8. obl. -1000 3 59'/, 69'/, N.W. 8. oert.v.In»-1000 6 59»/. 59'/, N.W. 8. oor». -100O2V, 49»/. 48'/, BULGAEIJB. Hypoth. Lood 1892 6 Tabafcsleenlag 1902 6 28'/, 28»/, ïogoUooniitg 1904 6 Bol. w gosd-obl. 1907 25'/, 25'/, PBTB.-ONDBBNB1IINGBN, Kon, Nod. Petr. 11300 A. 445 445'/, Kon. Potr. f 133 O. A. 446'/, 446 Kon. Nod. Pol». 0. 7. A. 447'/, 445'/, Dollars (bank) 1 2,66'—1 2,68) Markom (gr.) (por bitltooD) t 0 61»—f 0,63ld. (r.) 1 0,61'f 0,63.; Krónon (10.003) I 0,37— 10,40. Sag bankpapier 111,71111,76; Fransch bankpapier 17,55—1 17,65; Bolg. bankpapier 1 14,70f 14,85.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1