Zierikzeesche Nieuwsbode Maandag 28 April 1924 zierikzeesche courant. advertentiên i EERSTE BLAD. DRANKWET. B u i tenTTn^pT WaarNIEMEIJER'S STER-TABAK Uit Stad en Provincie. ABONNEMENT: Pr^i por 8 maanden f 1,60, franco por post f 1,80. Voor hot bnitonland por jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 6 oent. Versahynt Maandag, Woensdag en Vrtfdag. van 1—8 regels 60 ets. van l regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 80 ets. p. regel B\J contract belangrijke korting 80ste JAARGANG. - No. 11074. hl2ondln* °p d«n °"- Dir. L 1. DE LOOZE Jr. Ult|.-DMul. M. I. HOSTE*. ™r Dit nummer bestaat uit 2 bladen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS-van Zierikzee brengen ter openbare "kennis, dat op 26 April 1924, bij ben is ingekomen een verzoekschrift van HERMANUS JOHANNES BATENBURG. Caféhouder, wonende te Zie- rikzee, om vergunning voor den veykoop van sterken drank in het klein, voor gebruik ter plaatse van verkoop, in de navolgende locali- teitr het oostelijk beneden-voorlokaal van het perceel, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie A no. 2509, plaatselijk ge merkt B no. 14, en gelegen aan de Post- straat aldaar. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan ieder tegen het verleenen van deze vergunning schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Zierikzee, den 28 April 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgem. F. NAEREBOUT, 1®.-Secretaris. De „kortha?ige" Rrookljjobandiet- Het gepakte vrouwtje met de korte haren, die in Brooklyn en Manhattan zoo vele diefstallen, met bedreiging had ge pleegd, en die als „Brooklyn's bobbed- haired bandit" bekend stond, heeft, even als haar echtgenoot, Edward Cooney, bij de voorloopige ondervraging door den rechter erkend schuldig te zijn. Het paar was uit Florida, Waar de inhechtenis neming plaats vond, overgebracht naar New-York. Uit het voorloopig onderzoek is nog gebleken, dat het kortharige meisje een eigenaardig dubbel bestaan had ge leid, De kordate roofster vervulde over dag stipt haar baantje van werkster in een wasscherij; en niemand in die inrich ting had er ook maar het minste ver moeden van gehad, dat het stille blonde meisje dat zoo ijverig haar werk deed, dezelfde was als de brutale revolver-ban- diete. De andere werksters in de w'as- seberij plachten haar de „rose baby te noemen, omdat zij zoo'n teere huid had en altijd zoo ingetogen deed. Ook de huis-' juffrouw in Brooklyn in wier woning het vrouwtje haar kamer had, verklaarde dat zij nooit iets vermoed had van de misdadige carrière van haar huurster, fret meisje maakte een bescheiden en be schaafden indruk en was altijd lief voor de kinderen van de huisjuffrouw. Harry Thaw. Hoewel de jury te Philadelphia naar men reeds weet Harry Thaw niet krankzinnig heeft verklaard en hij ook weer hersteld zal 'worden in het beheer van zijn aanzienlijk fortuin, had het nog geruimen tijd geduurd vóór 'de overeen stemming onder jury-leden was bereikt. Een der gezworenen, een neger, bad zich aanvankelijk op het standpunt gesteld, (jat Thaw nog wel degelijk krankzinnig was, doch tenslotte was hij gezwicht voor de meening der anderen. Maar er waren zeven uren voor noodig geweest om hem tot dat inzicht te krijgen. Thaw is echter nog niet op vrije voe ten; want er w'aren nog ettelijke formali teiten te vervullen. Bovendien komt de gescheiden vrouw van Thaw, Evelyn Nes bit, tegen de uitspraak in verzet en tracht zij een nieuwe behandeling Van de zaak te verkrijgen. Dit in het belang van den zoon van haar en Thaw. Van zijn kant schijnt Thaw geen rancune te gevoelen tegen Evelyn Nesbit. Hij zou haar door zijn advocaat een toelage van 10 dollar per dag laten aanbieden voor zoo lang zij leeft. Wij vinden nog in een telegram uit Philadelphia vermeld, dat de verschil lende processen, waarin Thaw tot nu toe d.i, vóór het proces waarin thar.s, zijn geestesgezoncheid werd geconstateerd aan de familie Thaw 1,750,000 dollar hadden gekost. Het spoorwegongeluk te Bellinzona. De ramp te Bellinzona heeft Zoo'n groo- ten omvang aangenomen, tengevolge van de ontploffing van de gashouders. De Zwitsersche overheid meent thans geen Duitsche wagons met gaslicht meer in het internationaal verkeer te mogen toe laten. Vier personen schijnen voor de ramp verantwoordelijk te zijn. Een spoor wegambtenaar te Ambri heeft weliswaar aan het station van Biascha medegedeeld, dat de sneltrein den goederentrein had ingehaald, maar hij heeft verzuimd dit ook aan den stationchef van Bellinzona te laten weten. De dienstdoende ambte naar te Biascha heeft dit evenmin gedaan. <?De wissel wachter van Bellinzona liet, na dat de goederentrein een uur vroeger voorbij was gereden, den wisselstand ongewijzigd, daar hij vermoedde, dat de volgende trein eveneens een goederen trein zou zijn. Ten slotte heeft de con ducteur van den uit het Noorden komen den trein geen rekening gehouden met het onveilig signaal. Indien slechts een enkel dezer vier verzuimen niet was ge pleegd, zou de ramp vermeden zijn. De wisselwachter werd op hel laatste oogen- blik door den stationchef van Bellinzona opgebeld. Deze deelde hem mede, dat de naderende trein vermoedelijk de snel trein uit Milaan was. De wisselwachter haar geurtjerspreidt snelde naar buiten om de wissels te ver zetten, doch kwam juist te laat. Geestdrijverij-drama In een Eskjmo-dorp. Een afgelegen post van de Koninklijke Canadeesche bereden politie heeft dezer dagen te Ottawa rapport uitgebracht over een vreeselijk drama, dat zich tijdens den langen Poolnacht in een Eskimodorp binnen den Poolcirkel heeft afgespeeld. Neakutuk, de Croesus van het dorp Kivetuk aan de Oostkust van Baffin, werd op zekeren dag, kort na den aanvang van den winter, „door de geesten be zeten". Hij kondigde aan, dat hij een boodschap had gekregen van den Groo- ten Geest, die hem had gelast, zijn dorps- genooten naar het land achter de sterren te voeren. Hij zat uren over zijn bijbel gebogen, terwijl de anderen in voortdu rende vrees op zijn bevelen wachtten. Deze werden stipt opgevolgd. Dagen lang moest het dorp vasten, om dan plotseling tot allerlei vreemde orgieën over te gaan. Vele dorpelingen werden krankzinnig, an dere vluchtten uit wanhoop den Poolnacht in en een zekeren dood tegemoet, terwijl zij die twijfelden of de orders van :len krankzinnige niet wilden uitvoeren, ver moord werden. Toen de vreeselijke Poolnacht eindelijk was geweken en de zon terug kwam, was het dorp zoo onder den hypnotischen in vloed van den fanaticus gekomen, dat het zelfs van dit groote gebeuren voor den Eskimo geen notitie nam. Ten slotte echter ontwaakte het rede lij kheidsgevoel bij deze natuurmenschen. Een hunner, de „sterke man" van het dorp, cjoodde Neakutuk, toen deze een vrouw mishandelde, die zijn orders niet had uitgevoerd. 31 N N E M L AN P. De Pensioenwet 1922. In de Mem- van Antw. aan de Eerste Kamer betreffende de begrooting van „Financiën deelt de Minister mede, dat binnenkort een wetsontwerp tot wijzi ging der Pensioenwet 1922 bij de Staten- Ger.eraal aanhangig wordt gemaakt. Toepassing van geldboeten. Binnenkort is de Indiening te verwach ten van een wetsontwerp tot herziening van ons strafstelsel wat betreft de toe passing van geldboeten. Loterijen. Een voorstel van wet tot wijfziging van de Loterijwet 1905 is in verren staat van voorbereiding. De onderwjjs-begrootlng. Versohenen is de Memorie van Ant woord aan de Eerste Kamer betreffende de begrooling voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In deze -memorie- verdedigt minister De Visser uitvoerig zijn beleid. De Minister verklaart o. a. dat men in de critiek op zijn beleid zeer onbillijk was. De ondergrond der ontevredenheid is, naar het hem voorkomt hierin gelegen, dat naar het oordeel der regeering ook het onderwijs offers moest brengen, nu allerwege op den Staatsdienst bezuinigd dient te worden. De Minister betreurt dit evenzeer, maar acht het niettemin onver mijdelijk. De regeer ing heeft zich een vast bezui nigingsplan gesteld, doch is tot nader overleg omtrent de uitwerking daarvan in de details bereid. Staatsrechtelijk, zoo zegt de Minister, worden ook de hiierbe- doelde bezuinigingswetten niet dan in ge meen overleg met de Staten-Generaal vastgesteld. Wat het nijverheids- en handelsonder wijs betreft, is 't den Minister onbegrij pelijk hoe men naar den vroegeren toe stand kan terug verlangen, toen nage noeg alle bijzondere nijverheidsscholen met chronische tekorten te kampen had den. Met verwondering nam de Minister kennis van de klacht, dat het nijverheids onderwijs zou dreigen te mislukken, om dat het zich zou aanpassen aan de prac- tijk. Het maakt, wat het L. O. aangaat, nog een punt van overleg uit tusschen den Minister van Buitenlandsche Zaken en den Minister van Onderwijs of en hoe het mogelijk zou zijn te voldoen aan den aandrang om de schoolkinderen op de hoogte te brengen van het bestaan en de doeleinden van den Volkenbond. De in uitzicht gestelde reorganisatie van 't schooltoezicht, welke uitgevoerd wordt om ook op dit gebied tot bezuiniging te komen, is spoedig te verwachten. De Minister kan thans geen toezegging doen om een wetsontwerp in te dienen tot verruiming van de bepalingen van art. 21 der hooger onderwijswet betref fende het vervolgonderwijs. ZIERIKZEE. Zaterdagavond reed dhr. J. uit Bruinisse, met zijn motor met duo, waarop zijn vrouw, van het plein van „Juliana" naar de Lange Nobelstraat, waar juist koeien passeerden. In plaats van minder, gaf de man meer gas, waardoor hij het tegenover „Juliana" liggende pak huis inreed, waar kozijri en deur werden beschadigd; zijn vrouw kreeg hierdoor verwondingen aan gelaat en gebit, zoo dat ze zich onder behandeling van den tandarts La Seur moest stellen. In de Zaterdag j.f gehouden alge- meene vergadering van aandeelhouders der Seheldebank te Zierikzee, is na af schrijving op 't gebouw en na bijvoe ging van f 4,OGO,— aan de Reserve's het dividend vastgesteld op 8 procent. De aar. de beurt van aftreding, zijnde commissaris, de heer P. A. G. van Dijk, werd als zoodanig herkozen. ELKERZEE. Zaterdagmiddag trok eene windhoos over het middengedeelte van Schouwen. Stofwolken, die in de verte aan brand deden denken, verhieven zich in de lucht. De auto- van dr. Ittmann werd onder Ellemeet in de sfoot gewor pen, terwijl de geneesheer zich in de buurt bij een patiënt bevond. Met hijseh- werktuigen is. de auto later op den kant gehaald. Ter voorkoming van ongelukken spanden de landbouwers de paarden met spoed van voor eggen en zaaimaehines. Voor zoover ons bekend werd, hebben geen persoonlijke ongevallen plaats ge had. DREISCHOR. Zaterdagavond vergader de alhier onze afdeeling van het Groene Kruis. Van de 315 leden tellende vereeni- ging waren slechts een twintigtal per sonen verschenen. Zooveien die de goede werking en de '-zegeningen der vereeni- ging aan den lijve mochten ondervinden, schitterden ook nu weer door hun afwe zigheid. Uit het jaarverslag bleek de goede gezondheidstoestand dezer gemeen te in het afgeloopen jaar, wat even wel niet wegnam dat zuster Kuiper bij 37 gezinnen nog 1547 bezoeken heeft af gezegd en van de verplegingsartikelen nog een druk gebruik is gemaakt. De aftredende bestuursleden, Zuster Kuiper en de heer H. Berrevoets, worden op voorstel van een der leden bij acclamatie herkozen en aanvaarden weer hun be noeming.. Mccht uit het verslag, van den secr.-penningm. blijken dat er op het oogenblik ever de loopende gelden een goed slot is van f 660, nog altijd heeft de vereeniging aan rentelooze voorschot ten een schuld van' f 1100. Hierop vooral vestigde de voorzitter de aandacht van de drie aanwezige raadsleden om door ver hooging van gemeente-subsidie met af lossing een aanvang te kunnen nemen. Verschillende plannen om tot verhooging van inkomsten te kunnen komen, worden besproken. Voorloopig wordt besloten door een te vormen club a.s. winter een uitvoering te doen geven ten bate der kas. BRUINISSE. Het onweer, dat zich Za terdagmiddag boven deze plaats ontlastte, ging vergezeld met een hevigen wind, die den muilen bovengrond der landerijen in huizenhooge dichte stofwolken deed opwaaien. Eenige schepen voor den wal hadden het een oogenblik hard te ver duren. Van een der schepen brak de mast, welke met de heele tuigage over boord sloeg. Het schip verkeerde in een moeilijke positie, doch werd spoedig door een passeerende sleepboot op sleeptouw genomen en kon de reis aldus worden voortgezet. Voor zoover van den .wal kon worden gezien, hadden er geen per soonlijke ongelukken plaats. OUD-VOSSEMEER. Door den gemeente veldwachter J. Snijders alhier, is na on geveer 35-jarigen dienst te dezer plaatse uit zijn betrekking ontslag verzocht. Vóór dien was Se heer Snijders ook eenige jaren agent van politie te Zierikzee. ST.-MAARTENSDIJK. Onder voorzitter schap van den heer G. Polderman, hield Donderdagavond de alhier gevestigde Coö peratieve electrische centrale hare jaar vergadering. Bij de opening liet de voor zitter uitkomen, dat het afgeloopen jaar eveneens in het teeken van bezuiniging stond, hetwelk o.m. bleek uit de geringere inkomsten wegens stroomievering. Alleen de straatverlichting bracht f 300 minder op dan in andere jaren. Niettegenstaande dit, bleek er na behoorlijke afschrijving nog een winstcijfer. De centrale, die, zooals ieder weet uitmuntend werkt, heeft dan ook alle recht van bestaan niet alleen, doch voorziet in velerlei behoeften. Na voorlezing der notulen, bracht de secre taris, de heer W- G. Bastiaanse een uit voerig verslag uit omtrent den toestand der Coöperatie. Tot genoegen kon wor den geconstateerd, dat de toestand ge zond is. Bij uitloting van 2 Obligaties ad f 1000, bleken dit te zijn de Nos. 29 en 38. Het periodiek aftredend bestuurslid, de heer M- C. Sonke, weTd als zoodanig herkozen, terwijl in de plaats van den. heer G- C. Hage gekozen werd de heer Z- de Ruiter. De heer J. van Damme, lid van den Raad van Toezicht, werd als zoodanig vervangen door den heer P. J. Noom. Als plaatsvervangende bestuurs leden werden herkozen de heeren J. L. Geluk en M. J. Hoek. Bij de rondvraag hadden geanimeerde discussies plaats, die voor 't meerendeel den inwendige»! dienst der coöperatie betroffen. Bij de sluiting Jrobeepl ze hede bracht de voorzitter den aanwezigen zijn warmen dank voor de opkomst en doelde daarbij in het bijzonder op hen, die zich jegens de vereeniging verdienstelijk had den gemaakt. Nog even werd gesproken over de thans nog in de lucht hangende grootsche plannen inzake de electrifica- tie van hier uit van het geheele eiland. Een dergelijke uitbreiding zou zeer zeker door alle eilandbewoners zeer worden toegejuicht. Te bekwamer tijd zal hierover meer worden medegedeeld. Ten slotte kan nog worden medegedeeld, dat de totale bedrijfskosten bedroegen f 12341,14 en de inkomsten f 14999,49, zoodat een winst is gemaakt van f2658,35. Openbare vergadering van den ge meenteraad, gehouden op Vrijdag 25 April j.l. Tegenwoordig alle leden. Ingekomen is een schrijven van den Minister van Binnenl. Zaken, dat geen Rijksbijdrage wordt verleend voor de uitvoering kosten steunregeling, daar de werkloosheid niet aangemerkt kan worden als een alge- meene crisiswerkloosheid- Aangeboden wordt een uitvoerig en beredeneerd ver slag van den toestand der gemeente over 1923. Bericht van den Minister van On derwijs, dat de bijdrage in de kosten der R. H. B. S. te Bergen-op-Zoom over 1923 bedraagt f 1042,29. Over de laatste 4 maanden van 1922 blijkt te veel te zijn berekend f 22,77, zoodat betaald moet worden f 1019,52. De Inspecteur van het Lager Onderwijs blijkt geen voorstander van invoering van schoolrapporten; wel beveelt hij aan een kennisgeving aan de ouders als b.v. „uw kind maakt 't goed", „gaat achteruit", leest slecht. Het perso neel der school achtte met 5 tegen 4 steïri- men invoering van rapporten gewenscht. De Raad besloot zich te houden aan het advies van den Inspecteur. In de bouw verordening worden enkele wijzigingen aangebracht, terwijl tevens wordt vastge steld de verordening voor bestaande wo ningen, houdende de verplichte aanslui ting aan d<? waterleiding voor woningen gelegen op 25 M. afstand van 't hoofd buizennet. Aangegaan wordt een geld- leening dienst 1923, wegens aankoop van keien, alsmede een geldleening aankoop straatkeien dienst 1924. Beide leeningen ten bedrage van f 8000 ieder, af te lossen, te beginnen in 1925, zijnde voor elke geldleening f760. Een begrootingswijzi- giing wordt aangenomen met 6 tegen 1 stern. (Koopman). Een wijziging der be grooting van den woningdienst wordt met algemeene stemmen goedgekeurd. B. en W. stellen voor, het vermenigvuldjgings- cijfer voor de pl. inkomstenbelasting dienst 1924/25 vast te stellen op 1- De heer Hage heeft een en ander nagegaan en vermoedt, dat het cijfer 1 wat hoog is genomen. Hij stelt voor dit te bepalen op 0,9. De voorzitter waarschuwt tegen dit voorstel, te meer waar in B- en W. ernstig is overwogen of het cijfer 1 wel voldoende zou zijn. De heer Hage meent, dat het met de Inkomstenbelasting in den regel niet tegenvalt en is van oordeel, dat het met 0,9 best gaan zal- Het voor stel van B. en W. in stemming gebracht, wordt aangenomen mét 4 tegen 3 stem men. Vóór de heeren Groenewege, Kloet, Koopman en Priem; tegen de heeren Hage, Quakkelaar en Vroegop- De heer G- C. de Wilde verzoekt op de door de gemeen'e gedempte sloot aan de West- vest een afheining te plaatsen, welk ver zoek wordt ingewilligd. Men zal de be woners in overweging geven of op eigen kosten een afheining te plaatsen, waarbij dan de helft van de gedempte sloot aan hen in eigendom wordt gegeven, of, in dien zij dit niet wenschen, zal de ge^ meente de afheining doen plaatsen; zij zullen dan echter van dezen gedempten sloot geen gebruik kunnen maken. Be sproken wordt 't schoonmaken der riolen. Men is ten slotte van meening, dat te veel zinkputten zijn bijgebouwd om die schoongemaakt te krijgen door één man, weshalve den gemeentereiniger van tijd tot tijd hulp zal worden verleend. De heer Priem informeert naar de water kraan aan de haven, waaruit de schippers tegen vergoeding drinkwater kunnen ver krijgen. De voorzitter zegt, dat te dezer zake door hem overleg wordt gepleegd. Met betrekking tot het aantal aansluitin gen deelt de voorzitter mede, dat eenige drang zal moeten worden uitgeoefend om de aansluiting het gewenschte percentage te doen bereiken. Talmen zou thans voor de burgerij nadeel ige gevolgen hebben. In verband met enkele huurders van ge- meente-woningen, die onwillig zijn huur j te bepalen, wordt machtiging verleend aan B. en W. den deurwaarder opdracht te geven de huur bij deurwaardersexploit op te zeggen met bevel tot ontruiming. Voorts wordt besloten, dat huurders,die niet genegen zijn het water der waterlei ding te betalen, te berichten, dat zij niet weer zullen kunnen inhuren, alvorens het achterstallige voor waterlevering is aan gezuiverd. Hierna sluiting. AANBESTEDINGEN. Het Bestuur van het Cal. Waterschap „Bruinisse" heeft aanbesteed: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1924, van de aar ie-, kram-, rijs- en steenglooiïngswerken aan de water- keering. Raming f 53041. Inschrijvers wa ren: W. v. .Kooien, Bruinisse, f' 59330; Joost v. Popering, id. f 62953; C. H. v. Wijnen, Papend recht, f57970; G- Dek ker, Sliedrecht, f 60000; D. v. Popering, Sirjansland, f 61272; N. v. d. Linde, Scha rend ij ke-, f 61344; F. v. d. Hulle, Ooster- laml, f 59990; C. v. d. Klippe, id. f 61400; A. P. Volker, Sliedrecht. f 58280; L. v. d. Velde. Bruinisse/ f 54975. VERKOOPINGEN, ENZ. BROUWERSHAVEN, 25 April. Ten over staan van notaris Korteweg werd heden alhier ia het openbaar verkocht vcor den heer H. van der Weele, zijn woonhuis en erf aan de Poortdijkstraat, voor f 1126 en f 100 voor toebeding. KERKNIEUWS. Ne:l. Herv. Kerk. Beroepen: Te SteenwijkerWold, G. J. Pasma te Paesens. Te Ottoland-Gou- driaan, F. J. v. d. Plassche te Krimpen a d. Lek. Te Made (N.-Br.) (toez^). cand. P. L. D. J. van Oeveren te Wol- phaartsdijk (Z.). Aangenomen: Naar Vreeswijk, J. Bus te Ouddorp (Z.-H.). Naar Velsen, W. S. van Leeuwen te Ellewoutsdijk. ZIERIKZEE. Zondagavond nam ds. J. G. Steenbeek, predikant alhier1, afscheid van zijne gemeente wegens vertrek naar Neerbosch. Z Eerw. had tot tekst zijner scheidings predikatie gekozen Openb. 22 20 (2e gedeelte en 21. In zijn, door een groote schare aangehoorde rede, gewaagde hij van de evengeliedienaars, die sinds het midden der 16e eeuw bier de vaan van het protestantisme ontplooiden en hpog hielden; van de onverbrekelijke banden gelegd gedurende zijn verblijf te dezer plaatse, de bewijzen van sympathie en aanhankelijkheid hier ontvangen. Aan het slot zijner met aandacht ge volgde predikatie dankte hij zijn ambts broeders te dezer plaatse, in den ring en daarbuiten, de ouderlingen en diake nen, kerkvoogden, organist, kerkdienaars en -dienares, voor hun vriendschap en medewerking. Na de slotzang, Gez. 96, sprak de oudste dienstdoende predikant in Nederland, dr. J. Helder, den vertrek- kenden leeraar namens de gemeente toe. waarna men ds- Steenbeek en diens echt- genoote, de zegenbede uit Gez. 224 5 toezong. Geref. Kerk. Beroepen: Te Suameer, candidaat von Meyenfeld te Amsterdam. Bedankt: Voor Axel (Z.), A. B. W'. M. Kok te Wommels (Fr.) Geref. Gem. Beroepen: Te Kampen, ds. Vreugden- hil te Borssele. VAN HEINDE EN VER. „The Sierra Educ News" meldt, dat de scholen te Winnetka, Illinois, Ame rika, gebroken hebben met klassikaal on derwijs, dat vervangen is door individueel onderwijs. De scholen worden thans be zocht door honderden schoolopzieners, die naar het tijdschrift zegt, zeer ingenomen zijn met de resultaten van het nieuwe onderwijs. De vroegere Zuid-Afrikaansche re bellenaanvoerder Maritz, die gelijk men weet vrijwillig naar Zuid-Afrika terug was gekeerd, is Woensdag te Kaapstad tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Uit het Zuiden van Frankrijk'komt bericht, dat men daar, in het bijzonder in de Oostelijke Pyreneeën tc klagen heeft overde warmte. De thermometer is er ongewoon hoog gestegen en er heerscht groote droogte. Het Spaansehe directorium heeft een betooging van'de arbeiders te Madrid op 1 Mei verboden. 1 De Mexicaansche gezant te Washing-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1