Zierikzeesche Nieuwsbode W onden yoosterbalscm abonnement Woensdag 23 April 1924 zierikzeesche courant. 11072 ADVERTENTIÊN i EERSTEBLAD Uit Stad an Provinoie. Prjjl per 8 maanden f 1,50, franco per post 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nrunmero 6 cent. Vorsohynt Maandag. Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 80 ots.- van i regels en daarboven 20 ots. per regel. Beolames 80 ots. p. regel. BO contract belangrijke korting. Inzending op den dag van alt COSTEW. ®**vc vdör ure* Dit nummer bestaat uit 2 bladen. ZIERIKZEE. In verband met de heden en morgen te houden vergadering der .Schippersvereen'ging „Schuttevaer" wor den de ingezetenen van Zierikzee verzocht de nationale driekleur te doen wapperen. SPORT. ZIERIKZEE, 21 April. Sparta I—Z.zee III, 4 1. Uitgeloofde medaille voor Sparta Uitslag serie-wedstrijden der voet balvereniging „Zierikzee". gehouden op Maandag 21 April j.l.: Z'erikzee I—Wal cheren I, 4—1; S.B.O; I-Malta I, 3-1; Ajax I—S.B.O. i, 2—1; Walcheren Mata I, 6—1; Zierikzee I—S. B. O. I, 7—1. Zierikzee, le prijs, een beker; S.B.O., 2e pr., een beker; Ajax, 3e pr., een lau- ,/erkran*; Walcheren, 4e prijs, een lau wertak; ilalta, 5e prijs, een kruis. Uitlag v ietbalwedstrijd Duitschland— Nederland 1 -0. KERKNIEUWS. Herv. Kerk. Beroven: T: Slochteren E- J- Bos te Grams be jen. Te Melissan cand. J. Baarslag le Breukelen. Aangenomen: Naar Moercapelle, J. A. van Nie te Fijnsate wouCe. Naar Woi- Ifin: J. C. H. Ro i ijn te Parrega c. v. vFr.). Naar Zweï'oo, cand. C. B. Bur- gt.' te ^sterwieriim (Fr.) Bic tankt: Voc Hor /eld, A. J. van Wijn- gaarde.: te YYestma is. Voor Rieis- w:jk, Goud":?a -Ottclend, Ooltpcnsplaat en Loon op Zanu. Z S:b!"r rr.êi te Jaars veld. Voor Wierden, R. Bartlema te Hovgevc.-r. Voor Oude! inde, H. Bo- gers te Zoele n. BRUL TSSE. 2e Paasehdag \orgaderde in de Constoriekamcr de Ring van Chr. Jongel. Véreea. oo ons eiland. De voorz., <L\ v. Griethui'zen, leidde de vergade- ï'ng terwijl ds. Weeda een bijixlbespre- kL:g Meld over Lukas 15 7 en vr. J. Okkerv? een beschouwing g. f over den Profeet Jcr.?.. 0^ beide inb idingen volgde een breedvoerige er. leervame be spreking, zerdat het een aangename na middag was voor de ruin 40 aanwezi gen. Geref. Kerk. Beroepen: Te Haastrecht bij Gouda, cand. L. Hoorweg Jr. te Hilversum- Te Vreeswijk, W. Bech te Pijnacker. Te Genderen (N.-R.), cand. C. von Mey- enfeldt te Amsterdam. Te Domburg en Westkapelle, cand. K. J. Cremer te Amsterdam. Bedankt: Voor Zwammerdam, W. L. Korfker te Barneveld. Voor Meppel, H. Brouwer H.Mz. te Heemstede- .Voor Zuidwolde (Gr.), K. Minnema te Garijp (Fr.) Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Harlingen, J. de Bruin te Maassluis. Bedankt: Voor Den Haag, P- de Groot te Rotterdam. Geref. Gem. Beroepen: Te Werkendam, A. Verhagen te Middelburg. TAN HEINDE EN YESL De „Ford Motor Company'* te De troit meldt, dat de maand Maart een recordmaand voor de firma geworden is. In die maand werden door de fabriek afgeleverd 205.735 auto's. In doorsnee werden de laatste tien dagen per maand per dag 10.804 auto's afgeleverd. Het spoorwegpersoneel in Nieuw- Zeeland is voor loonsverhooging gaan sta ken. De heeie treindienst staat stil. Dui zenden plezierreizigers zijn ver van hun woonplaatsen gestrand. Alle auto's, die beschikbaar zijn, worden gebruikt. Op de Oostkust van Mindanas heeft een hevige aardbeving gewoed. Generaal Wood, de gouverneur van de Philippijnen meldt, dal de vulkaan Babuyen in wer king is en de inlandsche dorpen dreigt tel verwoesten. 1 De verdenking van medeplichtig te zijn "aan den onlangs op twee post-amb- tenaren in den trein van Madrid naar Cordova gepieegden moord was geval len op een man van zeer slechte reputatie te Madrid. Deze man, een gewezen sol daat, heeft, volgens een telegram uit Madrid, thans zelfmoord gepleegd en een papier achtergelaten, waarin hij bekend de misdaad gepleegd te hebben. Binnenkort zal te Londen de gealli eerde conferentie bijeenkomen. Donderdag is in geheel Zwitserland een aardschok gevoeld. De krijgsraad te Maihz heeft het proces behandeld tegen de 30 Duitsche saboteurs. Ter zitting waren 22 beklaag den aanwezig. De beklaagden werden ver oordeeld tot straffer, varieerende tus- schen 20 jaar dwangarbeid en 1 jaar ge vangenisstraf. Eén beklaagde werd vrij gesproken, terwijl twee bi} verstek ter dood werden veroordeeld, en de zes an dere eveneens niet verschenen beklaagden bij verstek 20 jaar dwangarbeid kregen. De Amerikaansche Senaat nam het voorstel aan om de bevolkingstelling van 1890 grondslag te doen zijn voor de im migrantenquota. t In' de buurt van Amiens (Fr.) dron gen 3 gemaskerde bandieten in een boe renhoeve waar zij den eigenaar, diens vrouw en zoon doodden, de dochter ver wondden en den knecht in een vijver wierpen. Deze laatste wist zich te red den. Dc gansche hoeve werd geplunderd. De stedelijke spaarkas te München- Gladbach heeft door eigenmachtige cre- dietverleening door den directeur aan een firma, die thans in financieeie moei lijkheden is geraakt, een verlies geleden van 2 millioen goudmark. 1 De Belgische m'nister van Buitem- landsche Zaken zal zich :n verbinding stellen met de regeering n Den Haag, ten einde tot een besl-'ssing te konrejn om trent een voorloopige overeenkomst, re gelende de bevoegdheid van en de voor schriften voor de gemengd Nederlandseh- Belgische Schelde-comm'ssie. De Russische gezondheidscommissie heeft de mobilisatie van alle Russ. artsen gelast ter bestrijding van de pest, welke geheel Kaukasië bedreigt. In Visp (Zw.) (Canton Wallis) is den tweeden Paaschdag tegen half 12 des avonds een nieuwe zwakkere aard schok gevoeld. Schade werd niet aan gericht. Daar de bevolking vooraf was voorbereid op een mogelijke herhal'ng, bleef de rust onverstoord. Bij decreet is :edere propaganda ten gunste van het afgeschafte koning schap in Grekeniand voor den tijd van 10 jaar verboden. Hevige stormen woedden Paasch- maandag boven Denemarken en langs de Deensche kusten. Er is groote schade aangericht. Een aantal schepen is ge strand. De jeugdige vrouwelijke bandiet met 't kortgeknipte haar, die de laatste malen New-York onveilig maakte door haar bui tengewoon brutaal optreden bij winkel diefstallen, is eindelijk gearresteerd. Ook haar welbewapende makker is aangehou den. De Britsche Rijkstentoonstelling te Wembley wordt heden Woensdag door den Engels chen koning geopend. Voor de rechtbank te München zul len zich 36 personen, voor het grootste gedeelte jongelieden, te verantwoorden hebben wegens begunstiging van poging tot hoogverraad. Zij allen, hebben deel uitgemaakt van de nationaal-socialisti- sche stormtroepen. De twee voornaam ste beklaagden zijn voortvluchtig. In het district Cork in Ierland zijn thans twee mannen aangehouden, in ver band met den aanslag op Britsche sol daten op den landingssteiger van Queen- stown. MacLaren, de Britsche vliegtuig- eskaderleider, is op zijn vliegtocht om de wereld, Zaterdagavond te Bagdad aangekomen. Vclgena een mededeeliog van de Griekeche militaire autoriteiten ln Epirns aan den minister van oorlog ln Athene, zijn bij Tirana de lijken van twee door een Albaneesche bende van 5 man ver moorde Amerikareu gevonden, die ver moedelijk hebben behoord tot de bege- leidirg van Pierpont Morgan. Graaf Romarones, de vroegere Spaar sche minister-president en leider der liberale party, is Vrijdag, volgens een bericht uit Parijs, naar Madrid teruggekeerd. Tegenover ernige jour- nalieten verklaarde hij zleh niet langer aan zijn verantwoordelijkheid te willen onttrekken. Van de reis van den prins van Wales naar Zuld-Afrika, zal dit jaar niets meer komen, omdat na afloop der verkiezingen het seizoen zoover Is ge vorderd, dat het klimaat zich weinig leent voor een rondreis. Vermoedelijk zal de tocht nu in 1925 j laats hebben. Te Bielefeld (Dhebben commn- n'sten tijdens een verkieziügsvergadering van de Duitsche volkf party den oandi- daat. dr. Hugo, een ttuk hout naar het hoofd gegooid. De worp kwam zoo hard aan, dat H bewusteloos ineenzakte. Baron Rudolf Fiedler, de zoon van den vroegeren Oostenrykechen veld- maarf chalk Fiedler, echoot te Weenen zyn schoone 20-jarige echtgeneote dood en wondde zleh daarop zelf leven s- gevaariyk, wegens zyn groote verliezen by de jongste francspeculatlea. Hy is 27 jaar oud. Verschillende Duitsche comm orga Sloan cum de Spits van Ladeauoc nisaties hebben den rykspresident ver zocht, Max Hoeltz te begenadigen en in elk geval hem weer in het bezit te stellen van zyn burgeriyke reohten Het spreekt van zelf, dat president Ebert dit verzoek van de hand zal wyzen. By legeroefeningen in de buurt van Derwenitsa (Balkan) zyn 2 kruit wagens met elkaar in botsing gekomen. Er volgde een bevige ontploffing; de koetsiers van de wagens waren op slag doodeen aantal soldaten werd gewond. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Autobusongeluk. Te Eindhoven gebeurde Maandagnamiddag een ernstig auto- ongeluk, waarby een vrouw werd gedood. Een autobus reed n.lvermoedelyk ten gevolge van oen defect aan de stuur inrichting, la de Vest. De autobus ge raakte ondersteboven, zoodat de inzitten den, ongeveer 20 personen, allen op en door elkaar kwamen te vallen. Een juff. uit Woensel werd daarby zeer ernstig gewond. Zy is naar het gasthuis vervoerd, waar zy kort daarna ia overleden. Verder werden twaalf personen min of meer ernstig gewond. Hun toestand is echter niet zorgwekkend De ohauffeur bekwam lichte verwon dingen aan de handen. Do man is aan gehouden door de politie om uit te maken, of er kwestie is van „dood door schuld". De inzittenden zagen er ver- sohrlkkeiyk nlt. Een der passagiers had een arm gebroken. Het od geval wekte groote consternatie. De auto werd totaal vernield. Een gelukkige omstandigheid was, dat in de Vest het water heel laag stond. Een gemoedelijk heerschap. Een ge meenteraadslid van een gemeente in Zuid-Limburg vervoegde zich dezer dageD daar ten gemeentehuizo en vroeg om een voorschot op de presentie-gelden als raadslid voor de vergaderingen die hy dit jaar nog moet bywonen. Onbewaakte ouerweg. Vrijdagavond wilde een koopman met zijn met een hit bespannen wagen den onbewaakten overweg aan den Aalsmeerder weg te Hoofddorp passeeren, toen de wagen door -een passeerende losse locomotief gegre pen werd en meegesleurd. De voerman werd zwaar gewond, het paard gedood, de wagen vernield. De toestand van den voerman is zorgelijk. Over boord geslagen. Te Vlaardingen is binnengekomen de hulpstoomer „Mer- eurius VI 185" van de reederij ^.Mercu- rius", waarvan de schipper Jac. van der Vaart, door een geweldige stortzee uit de stuurkas geslagen en, ondanks alle pogingen tot redding, verdronken is. Auto-ongeluk. Tusschen Delden en Goor is een auto uit Enschedé, waarin 10 jon gelui zaten, tegen een boom gereden. Een der inzittenden brak een been, een twee de beide beenen, een derde werd de borstkas ingedrukt. De toestand van de beide laatstbedoelden is ernstig. Een moord ontdekt. Te Borculo moet iemand bij een twist zich hebben laten ontvallen, dat hij een ingezetene in 1920 in de Berkel had geduwd. De ongelukkige was verdronken, welk feit men aan zelf moord toeschreef- Omtrent deze zaak meldt men aan de „Maasbode" nader: Voor enkele jaren brandde te Borculo een winkelhuis af. Dit was de derde maal, dat de bewonende winkelier brand "had. Zijn schoonvader heeft thans na een ruzie verklapt, dat zijn schoonzoon telkens den boel in brand gestoken heeft. Daarop heeft de schoonzoon uit wraak verklapt, dat de schoonvader vroeger een timmerman verdronken heeft. De politie werd in de zaak gemoeid en beiden hebben hun misdaden bekend. De tim merman werd indeftijd dood in 't water gevonden. Men vermoedde toen zelf moord of dronkenschap, zoodat zijn weduwe niets ontving van de levensver zekeringmaatschappij. Nu echter zal de maatschappij de volle som moeten uitbe talen. i INGEZONDEN STUKKEN. Buiten verantwoordelijkheid der redacti Copy wordt niet teruggevonden. Zierikzee, 28-4-'£4. Geachte Redactie. Naar wij vernomen hebben, zal Hare Majesteit onze Koningin bij het bezoek aan Zierikzee in Augustus een eere-waebt te paard worden aangeboden. Naar onze meening is het daar Zierikzee de be- noodigde gelden bij elkaar moet bren gen voor deze ontvangst toch zeker de aangewezen weg om de eere-wacht zoo mogelijk in de eerste plaats te for- meeren uit inwoners van 'Zierikzee, die daar de moeite en kosten voor over "heb ben. Is de deelneming :n onze stad te gering, dan komt volgens onze bescheiden meening Duiveland daarvoor het eerst in aanmerk:ng, daar Schouwen wel met een bezoek wordt vereerd, en die bevol king ook hun best zal doen Hare Majes teit waardig te ontvangen. Hopende bo venstaande er toe mag medewerken om de goede verstandhouding in ons stadje te bevorderen. Met de meeste hoogachting, VELE INGEZETENEN. TELEGRAMMEN. DEN HAAG. Eerste Kamer. Na be- strydlng door den heer Van Kol, die Staatsexploitatie bepleitte en van het ontwerp roofbouw duchtte, waartegen volgens den heer Slingenberg en minis ter De Graaf door artikel 15 der conces sievoorwaarden kan worden gewaakt, heeft de Eerste Kamer heden met 26 tegen 8 stemmen aangenomen het wets ontwerp tot oprichting der N. V. Ge- meensohappeiyke Blllitotimaatsohappy. In de middagvergadering werd aange vangen met de algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting voor 1924. De heer Van Embden bepleit reduceeriDg der weermacht tot een nationaal politie- leger, waardoor een besparing van f 60 millioen kan worden bereikt. ALKMAAR. (V. D.) Gisterenmiddag half 3 zyn door het breken van een ladder 2 werklieden, die bezig waren een dakiyat af te nemen, naar beneden geslagen. Een hunner, zekere K. S. van Koedijk, een jonge man, brak o. m. 3 ribben, waarvan een door het onhandig vervoer, door zyn long is gedrongen. Hy is in het St.-Elisabethsgesticht op genomen zyn toestand is hoogst ernstig. De andere werkman, een bejaard man, W. v. d. B., had zoodanige verwondingen bekomen, dat hy spoedig na het ongeval overleed. BERLIJN (V.D.) Te Bellezona aan den St.-Gothardspoorweg zyn in den afgeloopen nacht de expresstreinen uit Milaan en Zurioh op eikander geloopen. Er zyn 15 dooden. De sohade is buiten gewoon groot. Twee personenwagens verbrandden. Volgens een nader telegram uit Beriyn is de voor deze stad bestemde D.-wagen in vlammen opgegaan. Het aantal dooden kan nog niet worden opgegeven. MARKTBERICHTEN» ROTTERDAM, 22 April. Ter veemarkt waren heden aangevoerd: 196 paarden, 5 veulens, 1776 magere runderen, 660 vette runderen, 288 vette kalveren, 1439 nuchtere' kalveren, 116 schapen of lam meren, 1076 varkens, 161 biggen, 6 bok ken of geiten. Prijzen per 1/2 kilo: koeien van 371/2-50-521/0 et. tot 571/2-621/2 et-; ossen van 50—55 et. tot 60 ct.sfieren van 45—48 ct. tot 54 ct., kalveren van 571/267i/o—70 ct. 871/292; schapen 40 —44; varkens van 29—31—331/2 ot. Prijzen per stuk van mager vee: melkkoeien f 330 a f 480, stieren f 175 a f 450, paarden f 300 a f 450; slachtpaarden f 150 a f 225, hitten f 200 f 350, veulenls f '100 a f 176, kalfkoeien *f 360 a f 470, pinkqni f \110 f 175, vaar zen f200 a f270, biggen f 6 a f 17 (per week f (1,50 a f 1,75), ovterloopers f 20 a f 35. fok nuchtere kalveren van f 16 veroorzaakt door braudeu, any den of stooten, moeten dadelyk met Akker's Kloosterbalsem behandeld worden. Deze voortreffeiyke balsem is niet alleen bloedstelpend en pynBtillend, maar zyn zuiverende en antiseptische werking voorkomt zweren, terwyl zyn genees kracht verrassend is. Zorg steeds Akker's Kloosterbalsem in huis te hebben, het kan U dageiyks te pas komen. tot f 25, slacht nuchtere kalveren van f 9 tot f 18. Aardappelen. Brielsche eigenheimers, f 7,25—f 7,60; Zeeuwsche blauwe f 9,25— f 10, dito eigenheimers f 6,60—f 7; dito bonte f 9,25f 10, dito industrie f 5,40 f 5,75; bravo 1s f 6,75f 7,25, poters f 4,25—f 5,50; red star f 6,25—f 6,70; Lim- burgsche industrie f 5; dito red star f 4,60f 4,80; Drentsebe aardappelen f 4 t 4,25; Malta's 13—16 ct. per k.g. Met tamelijken aanvoer en tamelijke vraag. Vlas. Aanvoer 14000 k.g. blauw, schoon f 1,60—f 2,10, 12,000 k.g. Gro- ningsch f 1,50— f 2; 8550 k.g. 'Hcfll. geel f 1,60—f 2,10 per k.g. f GOES, 22 April. Eieren. Opgaaf van de Landbouw commissie f4,40. Veiling V. P. Z. Aanvoer 27.500, prijs f4,80 de 100 stuks. ZEETIJDINGEN. ZIERIKZEE, 19 April. Ingeklaard: de barge „Gladys", ledig van Londen naar Remagen; 21 April, de barge „Martha", ledig van Londen naar Wemeldinge. 20 April. Uitgeklaard: Stoomschip „W. N.", met mineraalwater van Rema gen naar Londen. Financieel Nieuw». tiiH tu iutoiüa. 22 April. BTAAT8LBBNINGBN. N8DKBLAND, V.K. Hedon N.W. 8. obl.ol922 1 100 6 102'/, 102 N.W. 8. obl.a-5'22 - 800» 98 98V, N.W. 3. obl a-6'22 -1000 6 97»/» 97 N.W. 8. obl.a-6'22 - 2500 6 96'/, 96'/, N.W. 8. obl.«1923 - 500 6 96'/, 97'/, N.W. 8. obl.«1923 - 1000 6 96'/„ 96»'/,, N.W. 8. obl. 1818 - 100 6 90"/,, 90»/i, N.W.8. obi. 1218 - 600 5 88'/, 86»/,, N.W. 8. obl. 1918 -1000 6 86 85'/, N.W. 8, obl. 1919 - 100 6 93VM 92 N.W. S. obl. 1919 - 600 5 90'/s 90'/, N.W. 8. obl. 1919 -1000 5 90'/, 90 N.W. 8 obl. 1916- 100 4»/. 84 84»/, N.W. 8. obl. 1916 - 500 4»/, 85»/, 85»/, N.W. 8. obl. 1916 -10004»/, 85'/, 86 N.W. 8. obl. 1917 - 100 4»/, 82»/, 82»/,, N.W. 8. obl. 1917 - 600 4»/, 81»»/,81'/, N.W. 8. obl. 1917 -1000 4»/, 80'/, 80»/, N.W. 8. obl. 1916 - 100 4 8080»/,, N.W 8, obl. 1916 - 500 4 79'/, 79'/, N.W. 8 obl. 1916 -1000 4 77»/.,, 78 N.W. 8 obl. 1911 -1000 72 N.W. 8. obl. -1000 8 61»/,' 63»/, N.W S. oort.v.lM-1000 61 60»/, N.W 8. oor!. -1000 2'/, 51 50»/, BULGARIJE. 'lypo.h. Loon 1882 6 Tobukilooüing 1902 6 28»/, 28 ïojslloonlng 1904 6 Bot. rr. good-obl, 1907 4»/, 25'/, 25»/, PSTa.-ONDBBNBMINGEN. Soa. Nod. Potr. f 1000 A. 442»/, 436'/, Kon. Potr. 1 100 O. A. 443 439»/, Koa. Nod. Potr. 0. A. 442»/, 43» Dollar» (bonk) 1 2,67'—1 2,69Markon (gr.) (por billloon) 10 60—f 0,62; ld. (r.) 1 0,60—f 0 62; Kronoa (10.000) f 0,87— 10,40; Eng. bankpapier 111,76111,80; Pranach bankpapier 1 17,45—1 17,70; Belg. bankpapier 114,75 —1 15,10. TOd ram Hoogwater ea Ta* Laagwater Over de naand April. Koogwater: Laagwaterl D. 24 6,06 D.im. 6,30 ?.a. 11,37 n.ai. V. 25 6,52 7,17 0,02 0,41 Z. 26 7,50 8,15 1,11 1,48 Z. 27 9,02 9,37 2,25 3,07 M. 28 10,28 11,05 3,47 4,31 D. 29 11,49 -5,08 5,43 W. 30 0,15 0,55 6,09 6,37 Tad ran H.W. te Dordrecht 3,15 aar later, L.W5.60 TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door bet Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt, naar waarnemingen verricht 'n den morgen van 28 April. Hoogste barometerst. 772.5 te Akureijri. Laagste barometerstand 742.2 te Memel. Verwacht tot den avond van 24 April: zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen neerslag; aanvankelijk iets zach ter. Fietsers licht op -i Van 23 tot 24 April van 8.40 u. nul- tot 5.15 u. v.m.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1